Ansøgning om midler til dækning af en forsøgsordning for en Ungdomsmodtagelse/Ungdomsrådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om midler til dækning af en forsøgsordning for en Ungdomsmodtagelse/Ungdomsrådgivning"

Transkript

1 Ansøgning om midler til dækning af en forsøgsordning for en Ungdomsmodtagelse/Ungdomsrådgivning i Frederiksberg og Halsnæs Kommuner efter svensk mønster. Deltagere: Koordinerende Forskningsenhed, Frederiksberg Hospital Jesper Mehlsen, forskningschef - projektleder Lise Bjerre, ledende jordemoder Gabriela Rehfeld, jordemoder Ditte Herskind, jordemoder Marie Hessner, sekretær, cand.scient.pub.san. Frederiksberg Kommune Kim Natour Svendsen, Leder af klubber, gadepiloter & SSP, Børne- og Ungeområdet Bjarne Rasmussen, Specialkonsulent, Social-, Sundheds- & Arbejdsmarkedsområdet Halsnæs Kommune Pia Janni Nielsen, leder af familieafdelingen Marianne Ansbøl, faglig koordinator i Familieafdelingen

2 Indhold Baggrund, almen s. 3 4 Baggrund, aktuelt projekt s. 5 6 Detail-beskrivelse s. 7 9 Undervisning s. 7 Individuel rådgivning s. 8 Måleparametre s. 8 Metode s. 8 Materiale s. 9 Praktisk fremgangsmåde ( Hvem gør hvad, hvornår? ) s Lokaler og Kontaktpersoner s. 10 Tidsbestilling s. 10 Konsultation s. 10 Markedsføring s. 10 Undervisning s. 11 Monitorering og Evaluering s. 11 Øvrige praktiske forhold s. 12 Tidsplan s. 12 Økonomi s. 13 Projektdeltagere og reference s. 14 Bilag 1: Statistik fra Sundhedsstyrelsen, Frederiksberg og Halsnæs Kommuner s Bilag 2: Omfang af undervisning og individuel rådgivning s Bilag 3: Omkostningsanalyse med relation til ungerådgivning s Bilag 4: Indstillingen fra Børne- og Ungeområdet, Frederiksberg Kommune s

3 Baggrund, almen Abortfrekvensen Sundhedsstyrelsen publicerede i 2010 en undersøgelse af unge kvinder, der får provokeret abort. Af denne rapport fremgår det at der i de sidste knap 10 år har der været tendenser til øget antal uønskede graviditeter og dermed til stigende abortrater både blandt de årige og blandt de årige. Ved graviditet i en meget ung alder er det mest almindeligt at vælge abort, og således var fertilitetsraten blandt de årige 5,6 pr. 1,000, mens den tilsvarende abortrate var 16,4 i Blandt de årige var fertilitetsraten 42,4 og abortraten 24,8. Der er stort set ingen af de aborterende kvinder, der oplyser, at de aldrig har brugt prævention. Anvendelse af p-pille/minipille er klart dominerende i begge grupper, men der er også en stor andel, som har brugt og som evt. stadig bruger kondom med deres faste partner. Spiral anvendes sjældent. I følge undersøgelsen har under halvdelen af begge aldersgrupper svaret, at de har brugt prævention ved det samleje, hvor de mente, de var blevet gravide. Resultatet er tolket som, at den ene halvdel af de unge abortsøgende ikke har brugt prævention og den anden halvdel har brugt, men muligvis mangler kompetence til at anvende præventionen korrekt. I et forebyggelses-perspektiv peger det i retning af to forskellige typer aktiviteter for at mindske forekomsten af uønskede graviditeter. Undersøgelsen konkluderer, at det er væsentligt at forebygge den første provokerede abort, at der er behov for en forbedring både af viden om og færdighed i anvendelse af præventionsmidlet og at der er behov for mere oplysning om effektiviteten af nødpræventionen, De adspurgte kvinder har fået seksualundervisning i folkeskolen (ca. 90 %) og evt. under en ungdomsuddannelse (16 %). Disse resultater og den lave andel, der har fået seksualundervisning under en ungdomsuddannelse peger på en intensivering og målretning af oplysningen gennem disse institutioner. Forekomst af seksuelt overførbare infektioner Antallet af unge, der får konstateret klamydia er fordoblet de seneste 10 år. Sidste år blev der opdaget næsten klamydiatilfælde. Det reelle antal smittede vurderes dog til at være per år. Unge under 25 år udgør 72 % af de smittede. I mange tilfælde opdager man ikke, at man er smittet. Konsekvenserne af ubehandlet klamydia kan være underlivsbetændelse, ufrivillig barnløshed, graviditet uden for livmoderen og kroniske underlivssmerter. Kondom beskytter mod klamydia. Siden 2001 er det antal unge, der årligt bliver behandlet mod kønsvorter mere end fordoblet fra ca til ca Sundhedsstyrelsen vurderer, at stigningen i antallet af behandlinger afspejler en stigning i 3

4 antallet af smittede. Kønsvorter er en sygdom, der primært overføres ved seksuel kontakt. Kondomer beskytter mod smitte, hvis kønsvorterne er dækket af kondomet. Vores baggrund Frederiksberg Hospitals Koordinerende Forskningsenhed er landets største center for studier over vacciner mod livmoderhalskræft. Disse studier indeholder bl.a. fysiske undersøgelser for kønssygdomme og samtaler om seksuel adfærd med de unge. Vores deltagere er af begge køn i aldersgruppen år. Til dette er bl.a. en gruppe jordemødre ansat. Jordemødres grunduddannelse rummer mere seksualvejledning end nogen anden sundhedsfremmende uddannelse, og f.eks. bruges i Sverige udelukkende jordemødre til vejledning og undervisning af unge omkring seksualitet, prævention og kønssygdomme. Via samtaler med de unge, er vi blevet opmærksomme på, at mange ikke har tradition for naturlig samtale om sex og seksualitet, ligesom de oplysninger de har modtaget om prævention og dens bivirkninger er begrænset. Vi har gennem det seneste 1½ år været i dialog med: 1. Danske Regioners, Sundheds- og Socialpolitiske kontor (v/ Birgitte Harbo) 2. Sundheds- og Omsorgsafdelingen, Frederiksberg Kommune (v/ Udvalgsformand Flemming Brank og Sundheds- og Omsorgschef Torben Lauren) 3. Forebyggelse og Sundhed, Halsnæs Kommune (v/sundhedschef Birgit Gundorph-Malling og Familiechef Jan Dehn) 4. Jordemoderforeningen (v/formand Lilian Bondo) Alle er positivt indstillede over for det skitserede projekt. Frederiksberg og Halsnæs Kommuner er indstillet på at tilvejebringe egnede lokaler og personaleressourcer til planlægning af og information om projektet. Det beskrevne projekt er godkendt i Undervisningsudvalget, Frederiksberg Kommune den og tilsvarende godkendelse forventes ved førstkommende møde Udvalget for Familie og Børn, Halsnæs Kommune. 4

5 Baggrund, aktuelt projekt Den seneste opgørelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at den generelle abortkvotient har 30,0 25,0 Landsgennemsnit for aborthyppighed pr kvinder været stabil omkring 12,3 gennem de senere år. Der har været et lille fald i antallet af aborter i aldersgruppen år, en lille stigning hos de årige, mens frekvensen 20,0 15,0 10,0 5, blandt de øvrige ligger relativt konstant (figur th). 0,0 Alle Abortfrekvensen blandt de årige kvinder i Frederiksberg Kommune ligger noget over landsgennemsnittet, hvilket er mere udtalt for Halsnæs Kommune (figur nedenfor tv.). For de årige ligger tallene væsentligt over landsgennemsnittet for Halsnæs Kommune, mens de for Frederiksberg Kommunes vedkommende svarer til landsgennemsnittet (figur nedenfor th.) 60, årige 60, årige 50,0 50,0 40,0 40,0 Frb Frb 30,0 Halsnæs 30,0 Halsnæs DK DK 20,0 20,0 10,0 10,0 0, , Der må forventes en vis parallelitet mellem aborthyppighed og frekvensen af seksuelt overførbare sygdomme. Undersøgelsen Ung 99 en seksuel profil viser, at 8 % af pigerne og 6 % af drengene i Frederiksberg Kommune har haft klamydia mindst en enkelt gang (13 25 år). I 2009 blev 487 personer fundet klamydiapositive, hvilket giver en smitterate på 6,3. Opgørelse over det kommunale indsatsprojekt mod klamydiainfektioner Det behøver ikke gøre ondt konkluderede blandt andet: For at få bremset smittespredningen er det vigtigt at få endnu flere unge til at lade sig teste, behandle og bruge kondom. I modsat fald vil vi i bedste fald opleve, at antallet af nye smittede forblive på nuværende niveau på grund af stor risiko for gensmitte og i værste fald en stigning i antal smittede. Blandt undersøgelsens anbefalinger skal her nævnes, at man bør fastholde den 5

6 intensive indsats mod spredning af klamydia set ud fra både de menneskelige og samfundsmæssige omkostninger, at man bør have fortsat fokus på ungdomsuddannelserne i form af klamydiadage og at man bør have fokus på lærernes, sundhedsplejerskernes og klubmedarbejdernes efteruddannelse vedr. seksualundervisning. Forekomst af klamydiatilfælde i Frederiksberg og Halsnæs Kommuner pr testede unge i årene 2010 og 2011 fremgår af nedenstående. Den betydelige procentuelle stigning for Halsnæs Kommune kan være reel, men kan muligvis alene tilskrives øget testhyppighed. Klamydiatilfælde pr i alderen år Ændring (%) Hele landet 23,6 22,6-4,2 Halsnæs 20,0 24,7 23,5 Frederiksberg 21,0 20,7-1,4 På denne baggrund har projektet til formål at fremme af den seksuelle sundhed gennem et styrket samarbejdet mellem Regionen og Frederiksberg/Halsnæs Kommuner. Målet er at øge de unges kompetencer, at nedbringe abortraten og at reducere forekomsten af seksuelt overførbare sygdomme. Projektets mål skal opnås gennem to delprojekter: - Undervisning - Individuel rådgivning 6

7 Detailbeskrivelse Undervisning Vores vision er at fungere som Ungdomsrådgivning/Ungdomsmodtagelse med udbud af tidssvarende seksualundervisning til 10 klasses elever og elever på ungdomsuddannelserne. Vi har udarbejdet en ramme for seksualundervisning, som har til formål at give de unge værktøjer til selv at forholde sig til egen seksuelle sundhed og på baggrund heraf foretage adfærdsændringer. Vi ønsker at anerkende, at den sunde adfærd ikke afhænger af mængden af viden, men i højere grad af om man oplever at have muligheden for selv at agere. Den pædagogiske metode, tager udgangspunkt i personlig fortælling, og fungerer netop som værktøj til selv at omsætte viden til handling. Den personlige fortælling ( narrativ metode ) bruges som en mulighed for de unge til at overveje egen seksualitet og beslutninger omkring deres seksuelle sundhed. Teknikken bruges til at eksternalisere egen historie, og dermed at blive aktør i eget liv og seksualitet. Dette øger muligheden for handling og personlige valg. De obligatoriske emner, så som prævention og seksuelt overførte sygdomme, knyttes til præsentationen af den personlige fortælling. Det er vores forventning, at dette vil forsyne de unge med en mere meningsfuld ramme for de informationer, der gives. Desuden tilbyder metoden en naturlig vinkel på emner som porno, personlige grænser og andet, som vi mener, de unge har krav på samtale med voksne om. Vi vil besøge de unge på deres skoler og ved hvert besøg sikre dem muligheden for at stille anonyme spørgsmål og lægge op til debat om emner, de ønsker belyst. Den narrative metode er benyttet i andre sammenhænge i forbindelse med sundhedsfremmende indsatser, men endnu ikke målrettet i forbindelse med seksualundervisning. Undervisningen tilbydes til alle 10. klasser og alle klasser på ungdomsuddannelserne. Hver 10. klasse tilbydes to undervisningsmoduler med 2-3 ugers interval, da opfølgning og refleksion er vigtigt. Undervisningen på ungdomsuddannelser vil foregå i forbindelse med temadage om seksuelt overførbare sygdomme. Ved hver undervisning gøres de unge opmærksomme på muligheden for at henvende sig i klinikken. Dette kombineret med opslag i lokalpressen, plakater på skolerne og kontakt til tv medier, skal fungere som markedsføring af tilbuddet. En af de involverede jordemødre færdiggør sin master i sundhedspædagogik efteråret 2012 med emnet: - seksuel sundhed. 7

8 Individuel rådgivning Den individuelle rådgivning er det helt centrale i projektet og Ungdomsmodtagelsen skal - med udgangspunkt i ovenstående vinkling - fungere som reelt tilbud til unge i kommunen, hvor de kan tale om livet, seksualiteten, forventninger og erfaringer. De skal kunne blive testet for kønssygdomme, få foretage graviditetsprøver og modtage individuel rådgivning om prævention. Ved muligheden for at henvende sig uden tidsbestilling og ved den nye vinkel på undervisningen, mener vi at kunne imødese behovet for personlig vejledning hos flere af de unge, som af forskellige årsager ikke benytter egen læge. Udgangspunktet for rådgivningsklinikken er den svenske Ungdomsmottagningsmodel. Der vil være løbende kontakt med leder fra Ungdomsmottagningerne i Malmø hvor man har mere end 30 års erfaring med denne type rådgivning. Rådgivningsklinikken vil være et tilbud tre dage ugentligt i tidsrummet kl i Frederiksberg Kommune og en dag ugentlig i samme tidsrum i Halsnæs Kommune. Personalet vil primært være specialuddannede jordemødre med tilknyttede speciallægekonsulenter og i tæt relation til kommunernes socialrådgivere, socialpædagoger og psykologer. To af de involverede jordemødre færdiggjorde første del af uddannelse i klinisk sexologi juni Den ene jordemoder fortsætter på anden del af uddannelsen og afslutter denne i første halv del af Alle de tre, involverede jordemødre har opnået svensk certifikat i spiraloplægning og i information om og udskrivning af præventive midler. Måleparametre Det primære, langsigtede mål er at nedbringe abortfrekvensen og smitteraten for kønssygdomme blandt de 15- til 19-årige i Frederiksberg Kommune. Det sekundære mål er at få de unge til at benytte sig af tilbudet om åben adgang til rådgivning. Metode En tidssvarende seksualundervisning til elever på ungdomsuddannelserne samt et reelt tilbud til unge i kommunen om et sted, hvor de kan henvende sig personligt ved specifikke behov. Undervisningen af elever danner udgangspunkt for den individuelle rådgivning og undervisningen planlægges gennemført på de ungdomsuddannelser, der er placeret i Frederiksberg og Halsnæs Kommune, som anført i nedenstående tabel. 8

9 Uddannelsesinstitution Antal elever Antal klasser Frederiksberg Gymnasium Falkoner Gymnasium Johannesskolens Gymnasium TEC - HTX TEC-Erhvervsuddannelserne Klasse Tre Falke Skole Klasse - Johannesskolen 50 2 Frederiksværk Gymnasium og HF klasse Arresø skole, Magleblik 10. Klasse - Halsnæs Heldagsskole, Hundested Samlet Parallelt med undervisningen gives tilbud til alle unge i alderen år med bopæl i Frederiksberg og Halsnæs Kommune om gratis kondomer efter grundig information i henhold til ovenstående, således at de unge kan træffe et informeret valg. Materiale Bedømt ud fra Frederiksberg og Halsnæs Kommuners beregning af befolkningssammensætningen er der aktuelt henholdsvis ca og ca unge i alderen år. Der er i alt tilmeldt elever på de ungdomsuddannelser, der har til huse i de to kommuner, men det er ikke muligt at få et sikkert estimat af, hvor mange af disse der bor i de pågældende kommuner. På basis af en årlig abortfrekvens på 25,3 pr og en antagelse af, at der er kvinder i alderen år i de to kommuner, vil den reelle abortfrekvens med 95 % s sandsynlighed være mellem 19,8 og 32,1 pr pr. år. Målet med den aktuelle intervention er at reducere abortfrekvensen blandt de årige kvinder i de to kommuner fra godt 25 pr pr år til knapt 20 pr pr. år. Hvis det antages, at 33 % af målgruppen benytter sig af det givne tilbud, tager det godt 3 år at verificere en sådan reduktion i abortfrekvensen. Skulle 50 % af målgruppen benytte sig af tilbuddet, tager verificering godt 2 år. Evaluering bliver foretaget i samarbejde med Institut for Sygdomsforebyggelse, Frederiksberg Hospital. 9

10 Praktisk fremgangsmåde Lokaler og kontaktpersoner Frederiksberg og Halsnæs kommuner stiller lokaler til rådighed i tæt tilknytning til kommunernes aktuelle unge- og familierådgivning dvs. henholdsvis Peter Bangs Vej 24, 4. sal, Frederiksberg og Vognmandsgade 12, Frederiksværk. Begge steder er der ansat socialrådgivere og psykologer, hvilket letter adgangen til disse områder, hvis der skulle opstå behov herfor i forløbet på Ungdomsmodtagelsen. Kontaktpersonerne er for Frederiksberg Kommune: Kim Natour Svendsen, Leder af klubber, gadepiloter & SSP, Børne- og Ungeområdet og Bjarne Rasmussen, Specialkonsulent, Social-, Sundheds- & Arbejdsmarkedsområdet. For Halsnæs Kommune er kontaktpersonerne: Pia Janni Nielsen, leder af familieafdelingen, Marianne Ansbøl, faglig koordinator i Familieafdelingen. Koordinerende forskningsenhed, Frederiksberg Hospital vil sørge for specialindretning af lokaler dvs. leje til gynækologiske undersøgelse og utensilier til prøveudtagning med henblik på seksuelt overførbare infektioner. Tidsbestilling Koordinerende Forskningsenhed anskaffer mobiltelefon med sekretærbemanding i tiden mandag til fredag, hvor der kan bestilles tid til samtale i Ungdomsmodtagelsen i henholdsvis Frederiksberg og Halsnæs kommuner. Der vil også være mulighed for i akutte tilfælde at få umiddelbar kontakt til en af projektets jordemødre. Koordinerende Forskningsenhed anskaffer et web-baseret booking system til tidsaftaler. Et tilsvarende system anvendes allerede på Koordinerende Forskningsenhed og giver mulighed for dels journalføring og dels statistisk analyse af f.eks. antal henvendelse, alder, køn, bopæl og problemstilling. Konsultation Der vil være åbent for personlig henvendelse efter tidsbestilling tre hverdage ugentligt i Frederiksberg Kommune og en hverdag ugentligt i Halsnæs Kommune. Der vil begge steder være mulighed for viderevisitering til socialrådgiver eller psykolog. Til projektet knyttes lægefaglige konsulenter i gynækologi/obstestrik, urologi, psykiatri/misbrug, venerologi. Foreløbigt er der opnået positivt tilsagn fra: speciallæge i gynækologi/obstetrik Morten Lebech, speciallæge i urologi Hans Stimpel. De lægefaglige konsulenter vil stå til rådighed dels i planlægningsfase og dels i forbindelse med konkrete lægefaglige problemstillinger. Markedsføring Koordinerende Forskningsenhed udarbejder sammen med de to kommuner informationsmateriale om Ungdomsmodtagelserne. Der udarbejdes en informationsfolder med kommunens logo og informationen lægges ud på kommunens hjemmeside under de relevante afsnit ligesom den lægges ud på regionens/frederiksberg Hospitals hjemmeside med relevante links. 10

11 I samarbejde med kommunerne tages tidlig kontakt til sundhedsplejersker og praktiserende læger med henblik på information om tiltaget og med henblik på gensidig visitation og samarbejde. I forbindelse med åbning af Ungdomsmodtagelsen bliver der taget kontakt til lokale politikere og medier med henblik på at skabe en event. Undervisning Skemaerne for undervisningsåret er fastlagt og der er ikke mulighed for at få plads i skoleundervisningen før skoleåret I første del af projektet vil undervisningen derfor være rette mod ungdomsklubberne i de to kommuner. Det drejer sig om følgende klubber: Frederiksberg Kommune Fritids- og Ungdomsklubben Cassiopeia, Finsensvej 39A. Fritids- og Ungdomsklubben Huset, Skt. Knuds Vej 7. Fritids- og Ungdomsklubben Jokeren, Mariendalsvej 27. Fritids- og Ungdomsklubben Fortet, Edisonsvej 3. Fritids- og Ungdomsklubben Tempeltræet, Bülowsvej 14A. Fritids- og Ungdomsklubben Norden, Hoffmeyersvej 40. Fritids- og Ungdomsklubben Louis P, Guldborgvej 22. Fritids- og Ungdomsklubben Filippa, Filippavej 5. Halsnæs Kommune Bøgebjerggård Ungdomsklub, Industrivej 17, 3390 Hundested. Melby Ungdomsklub, Melby skole, blok C, 3370 Melby. Frederiksværk Ungdomsklub, Valseværksstræde 5A, 3300 Frederiksværk. Ølsted Ungdomsklub Ølsted Skole, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted. Monitorering og evaluering Der vil blive foretaget registrering af antal opkald, antal akutte telefonkonsultationer og antallet af fysiske konsultationer. Det web-baserede bookingsystem giver herudover mulighed statistisk analyse af alder, køn, bopæl og problemstilling blandt de, der opsøger Ungdomsmodtagelsen. I samarbejde med Institut for Sygdomsforebyggelse udfærdiges et spørgeskema til nærmere belysning af de problemstillinger, der har ført til henvendelse. Tilsvarende udarbejdes spørgeskemaer med henblik på vurdering af den undervisningsmæssige indsats. Besvarelse af spørgeskemaerne vil være anonymiseret. 11

12 Øvrige praktiske forhold Den aktuelle, konstruktive dialog med verksamhetschef ved Ungdomsmottagningarne i Malmø - Elisabeth Nellbeck - fortsætter, ligesom der er mulighed for de involverede i projektet at komme på fokuserede ophold ved forskellige Ungdomsmottagningar i Malmø med henblik på erfaringsudveksling. Tidsplan Udarbejdelse af informations- og undervisningsmateriale påbegyndes, når endelig bekræftelse af bevillingen foreligger. Informations- og undervisningsmateriale er udarbejdet ultimo december 2012/primo januar Telefoni, bookingsystem og spørgeskemaer er klargjort primo februar Indretning af lokaler påbegyndes, når endelig bekræftelse af bevilling foreligger. Lokalerne er klar til indvielse medio februar Undervisning i ungdomsklubber påbegyndes ultimo februar Ungdomsmodtagelserne markedsføres februar/marts 2013 gennem informationsfoldere på skoler og andre ungdomsuddannelse samt gennem pressedækning af indvielse og gennem beskrivelse på de kommunale hjemmesider. 12

13 Økonomi Undervisning Undervisningen planlægges i moduler á 1½ time med tillæg af 37,5 % til forberedelse. Der planlægges deltagelse af to undervisere pr. modul. Ungdomsuddannelserne i Frederiksberg Kommune omfatter 40 tiende klasser/klasser på 1-års gymnasium/hf-trin. Der er ingen produktionsskoler i Frederiksberg Kommune de nærmeste er produktionsskolerne på Høffdingsvej 22, 2., 2500 Valby og Enghavevej 82 B, 2450 København SV. Ungdomsuddannelserne i Halsnæs Kommune omfatter 11 tiende klasser/klasser på 1-års gymnasium/hf-trin. I Halsnæs Kommune findes en produktionsskole - Nordsjællands Uddannelsescenter, Hundested - som også optager elever fra de omkringliggende kommuner. Individuel vejledning Samlet set vil der være åbningstid fire gange ugentligt med deltagelse af to jordemødre. Der beregnes ca. 1½ time til klargøring, lukning og administrative opgaver. Driftsomkostninger pr år Lønudgifter Sekretær Jordemødre, konsultation Jordemødre, konsultation Administration, øvrige Undervisning Løn i alt Øvrige driftsomkostninger Booking system, & prøvemateriale Årlige driftsomkostninger Driftsomkostninger for hele perioden Anlægsudgifter, første år Anskaffelser herunder IT-hardware/telefon Samlet udgiftsbudget I alt pr 3 år Der er foretaget estimat over omkostningseffektiviteten ved oprettelse af Ungerådgivning som angivet i bilag 4 13

14 Projektdeltagere Projektansvarlig Jesper Mehlsen, Forskningschef, Koordinerende Forskningscenter, Frederiksberg Hospital Projektkoordinatorer Lise Bjerre, ledende jordemoder, Koordinerende Forskningscenter, Frederiksberg Hospital Kim Natour Svendsen, Leder af klubber, Børne- og Ungeområdet, Frederiksberg Kommune Jan Dehn, Familiechef, Halsnæs Kommune Øvrige projektdeltager Gabriella Rehfeld, jordemoder, Koordinerende Forskningscenter, Frederiksberg Hospital Ditte Herskin, jordemoder, Koordinerende Forskningscenter, Frederiksberg Hospital Marie Hessner, cand. scient. san. pub., Koordinerende Forskningscenter, Frederiksberg Hospital Bjarne Rasmussen, specialkonsulent, Sundhedscenteret, Frederiksberg Kommune Pia Janni Nielsen, leder af familieafdelingen, Halsnæs Kommune Marianne Ansbøl, faglig koordinator i Familieafdelingen, Halsnæs Kommune Referencer Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af professor Lisbeth B. Knudsen, Aalborg Universitet. Abortregisteret Sundhedsstyrelsen. Ung99 En seksuel profil. Forebyggelsessekretariatet. Frederiksberg Kommune m.fl. Ung åriges seksualitet viden, holdninger og adfærd. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af professor Lisbeth B. Knudsen, Aalborg Universitet. 14

15 Bilag 1: Statistiske oplysninger fra Sundhedsstyrelsen og Frederiksberg Kommune Årsager til uønsket graviditet Sundhedsstyrelsen publicerede i 2010 en undersøgelse af unge kvinder, der får provokeret abort. Ifølge undersøgelsen har under halvdelen af begge aldersgrupper svaret, at de har brugt prævention ved det samleje, hvor de mente, de var blevet gravide. Kvindens alder I alt år år % Mente ikke, jeg kunne blive gravid 28,7 23,8 25,8 Glemte det, tænkte ikke over det 47,4 36,4 40,9 Tog chancen 27,5 26,9 27,2 Var fulde/skæve/påvirkede af stoffer 17,4 6,6 11,1 Havde ikke noget prævention 15,0 7,7 10,7 Stolede på afbrudt samleje 8,5 13,7 11,6 Stolede på sikre perioder 8,9 10,6 10,9 Antal kvinder, der ikke brugte prævention Brug af prævention Anvendelse af p-pille/minipille er klart dominerende i begge grupper, enten aktuelt eller som et middel, der har været anvendt tidligere. Brug af præventionsmidler. Kvindens alder I alt år år % P-piller eller minipiller Nej 27,5 8,1 16,1 Har brugt, men er holdt op 50,5 62,0 57,3 Bruger stadig 21,9 29,9 26,6 Antal, der har besvaret P-ring, p-plaster, p-stav Nej 90,4 86, Har brugt, men er holdt op 9,0 11,3 10,3 Bruger stadig 0,7 2,6 1,8 Antal, der har besvaret Spiral Nej 98,9 95,0 96,6 Har brugt, men er holdt op 0,9 4,3 2,9 Bruger stadig 0,2 0,8 0,5 Antal, der har besvaret Kondom Nej 23,6 35,2 30,5 Ja, har brugt (bruger evt. stadig) 76,4 64,8 69,5 Antal, der har besvaret

16 Årsag til ophør med prævention Kvindens alder Ialt år år % P-piller eller minipiller Ønskede at blive gravid 1,7 6,9 5,0 Blev gravid, selvom jeg tog dem 9,1 14,3 12,4 Skiftede til anden metode 6,0 10,1 8,6 Oplevede bivirkninger 28,3 32,8 31,0 Var bange for bivirkninger 4,3 8,4 6,9 Havde ikke råd 15,1 7,9 10,5 For besværligt at tage dem hver dag 27,5 14,8 19,4 Ophør af kæresteforhold 14,2 18,2 16,8 Antal, der er holdt op med at bruge p-pille eller minipille Kondom Ønskede at blive gravid 2,1 1,5 1,8 Blev gravid, selvom jeg anvendte kondom 14,9 13,9 14,4 Skiftede til anden metode 17,1 21,0 19,2 Kondom ødelægger fornøjelsen ved at dyrke 26,7 21,7 13,9 sex Det er for besværligt at bruge 13,5 14,5 14,1 Partner bryder sig ikke om det 14,9 11,9 13,3 Partners problemer med at få rejsning 2,1 1,5 1,8 Allergisk reaktion 1,4 1,8 1,6 Havde ikke råd 2,8 1,5 2,1 Antal, der er holdt op med at bruge kondom med deres faste partner Undervisning Modtaget seksualundervisning. Kvindens alder I alt 15-19år år % % - I folkeskolen 90,0 89,8 89,9 Heraf: fra en lærer 69,1 71,5 70,5 fra sundhedsplejerske, skolelæge 59,0 53,5 55,8 fra Ung-til-ung underviser 17,1 13,5 15,0 fra andre 9,3 6,9 7,9 Antal kvinder På en ungdomsuddannelse 16,3 16,4 16,3 Heraf: fra en lærer 81,6 81,7 81,6 fra Ung-til-ung underviser 18,2 17,4 17,7 fra andre 6,5 5,5 5,9 Antal kvinder

17 Seksuelt overførbare sygdomme Diagnosticerede tilfælde af klamydia Antal personer under 25 år, der har modtaget behandling for kondylomer 17

18 Befolkningsudvikling i Frederiksberg Kommune 2010 til år år år år år år år år år I alt Befolkningsudvikling i Halsnæs Kommune 2010 til år år år år år år år år I alt Der vil således være ca og personer i målgruppen i henholdsvis Frederiksberg og Halsnæs Kommune svarende til fordeling på 3:1. 18

19 Bilag 2: Omfang af undervisning Uddannelsesinstitution Antal elever Antal klasser Antal 1.års-klasser Frederiksberg Gymnasium Falkoner Gymnasium Johannesskolens Gymnasium TEC - HTX TEC-Erhvervsuddannelserne Klasse Tre Falke Skole Klasse - Johannesskolen Frederiksværk Gymnasium og HF klasse Arresø skole, Magleblik 10. Klasse - Halsnæs Heldagsskole, Hundested* Samlet * Specialskole med samlæsning for 2-3 klassetrin og specialpædagogisk indsats Moduler Antal timer Forberedelse Timer inkl. forberedelse Samlet timetal Undervisningsuger Timer pr uge Alle 1. års klasser ,7 Ved at vælge alle 1.års klasser med to undervisere pr modul skal der afsættes 7½ timer pr uge. Forudsætningen for nedenstående økonomiske beregning er en åbningstid fra 16-19, fire gange ugentligt med to jordemødre tillagt 1 time pr. åbningsdag til klargøring og afrydning/lukning. Med to jordemødre vil det være muligt at have samtale af minutters varighed med op til unge per uge i 46 uger per år afhængigt af problemets omfang. I den aktuelle pilotfase vil man således under optimale omstændigheder - kunne nå ud til mellem 25 og 30 procent af målgruppen per år. Der tillægges endvidere arbejdstimer til administrative opgaver (journalføring, kvalitetssikring og -udvikling, varebestilling, prøveforsendelse, svarafgivelse, telefonisk kontakt o.a.) 19

20 Driftsomkostninger pr år Lønudgifter Sekretær, booking/visitering Jordemødre, konsultation Jordemødre, konsultation Administration, øvrige Undervisning Løn i alt Øvrige driftsomkostninger Booking system, & prøvemateriale Årlige driftsomkostninger Driftsomkostninger for hele perioden Anlægsudgifter, første år Anskaffelser herunder IT-hardware/telefon Samlet udgiftsbudget I alt pr 3 år

21 Bilag 3: Omkostningsanalyse med relation til ungerådgivning Indledning Usikker sex medfører pga. aborter og infektioner årligt indlæggelser, ambulante konsultationer og 300 dødsfald. Klamydia er en særdeles udbredt sygdom blandt unge og det skønnes således, at personer mellem 18 og 25 år er inficerede med klamydia. Størsteparten af infektionerne er symptomløse, hvilket medfører en vedvarende smittespredning og fare for komplikationer. Klamydia kan medføre ufrivillig barnløshed, graviditet uden for livmoderen og kroniske underlivssmerter, men opdages infektionerne i tide, kan patienterne behandles med en simpel antibiotikakur. Human Papilloma Virus (HPV) kan udover livmoderhalskræft, som der vaccineres i mod - give kønsvorter, som ofte kræver langvarig og gentagen behandling. Infektionen er særdeles hyppigt forekommende. Mycoplasma genitalium er en nyopdaget bakterieart, der kan give betændelse i bitekstiklerne hos mænd og underlivsbetændelse hos kvinder. Ligesom klamydia menes den at kunne medføre ufrivillig barnløshed, men omfanget af denne risiko er endnu ikke fastlagt. Ca. 20 % af den voksne befolkning er smittet med seksuelt overført herpes simplex og oftetst bliver infektionen kronisk, og dermed dyr i både lægehjælp og medicin. HIV kan i dag holdes under kontrol med medicin, men der er stadig ikke udsigt til en helbredende behandling. Som følge af bl.a. længere levetid, vedbliver antallet af HIV-smittede at vokse. Aktuelt er ca. 0,1 % af den danske befolkning HIV-smittede og der påvises ca. 300 nye tilfælde hvert år. Screening for seksuelt overførbare infektioner Klamydia er den kvantitativt mest betydende seksuelt overførbare infektion og det er påvist, at screening er omkostningseffektiv ved en forekomst på mellem 5 og 6 procent og ved anvendelse af en sikker testmetode. Det antages, at forekomsten af klamydiainfektion ligger mellem 5 og 6 procent i Danmark i aldersgruppen 15 til 25 år. Referencemetoden for klamydiatestning er baseret på Polymerase Chain Reaction PCR-metoden af podninger, men indebærer følgende ulemper: 1) svartiden er relativ lang, hvilket forsinker behandlingsstart og 2) kræver to besøg hos lægen med risiko for udeblivelse. Den aktuelt bedste point-of-care metode er Chlamydia Rapid Test (CRT) en antigenbaseret metode, der kan anvendes på såvel podning- som urinprøver (1, se eventuelt Bilag 1). I forhold til referencemetoden har CRT en sensitivitet på 80 procent (identificerer 80% af de positive prøver korrekt) og en specificitet på 99 procent (identificerer de 99% af de negative prøver korrekt). Som illustreret på figur 1 betyder det, at hvis man screener en gruppe på personer med en infektionsforekomst på 5 procent, så vil 50 være inficerede og 950 vil være raske. Med denne infektionsforekomst og den givne metode (CRT, blå tal i Figur 1) vil 40 af de 50 inficerede blive identificeret korrekt, 10 vil have et såkaldt falsk negativt resultat, 940 af de 950 raske vil blive identificeret korrekt mens 10 vil have et såkaldt falsk positivt resultat. Hvis infektionsforekomsten i stedet var 2 procent,, ville de tilsvarende resultater være som illustreret med de røde tal. Det ses at ved en forekomst af klamydiainfektion på 5 procent, vil 1 ud af 4 positive prøver være falsk, mens dette kun gælder 1 ud af 94 negative prøver. Ved en forekomst af klamydiainfektion på 2 procent vil mere en dobbelt så mange positive prøver være falske frem for sande og præcis dette 21

Redegørelse over eksisterende indsatser overfor unge vedrørende seksuel

Redegørelse over eksisterende indsatser overfor unge vedrørende seksuel Bilag 1 Redegørelse over eksisterende indsatser overfor unge vedrørende seksuel sundhed I Københavns kommune foregår der forskellige indsatser allerede og nye indsatser er under udvikling. Unge, 12-20

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR

UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR UNDERSØGELSE OM UØNSKEDE GRAVIDITETER OG VALG AF ABORT BLANDT KVINDER UNDER 25 ÅR 2010 Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år - udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk www.sst.dk KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis 2005 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22

Læs mere

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet

Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Prævention på spil Brætspil om prævention, sexsygdomme og uønsket graviditet Tidsforbrug 1 time. Materialer Arbejdsark til øvelsen: Spilleplade, dilemmakort og spørgsmålskort. En terning til hver gruppe.

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Idekatalog for et nyt kommunalt indsatsområde Seksuel sundhed

Idekatalog for et nyt kommunalt indsatsområde Seksuel sundhed Idekatalog for et nyt kommunalt indsatsområde Seksuel sundhed - herunder forebyggelse af sexsygdomme, hiv/aids og uønskede graviditeter Idekatalog for et nyt kommunalt indsatsområde er udgivet af Sex &

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 09/2008 Sted : Mødelokale 3 - Rådhuset i Grenaa Dato : 11. november 2008 Start kl. : 11.45 Slut kl. : 15.00 Sundhedsudvalget Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle

Læs mere

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen Den Unge Piges Bog Denne brochure er udarbejdet af : Praktiserende læge, Helle Field Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen Praktiserende læge, Jørgen Bach Holm Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Læs mere

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested Den Unge Piges Bog Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding Praktiserende læge Lise Petri Praktiserende læge Liselotte Hyllested Praktiserende læge Malene Graae Praktiserende læge

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Ung Dialog. Projektbeskrivelse

Ung Dialog. Projektbeskrivelse Ung Dialog Projektbeskrivelse Komiteen for Sundhedsoplysning, januar 2007 Revideret februar 2011 1 Baggrund Der er behov for en skærpet indsats i forebyggelsen af danske unges forbrug af alkohol, stoffer

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST

NYHEDSBREV UNGE I VÆKST NYHEDSBREV UNGE I VÆKST JANUAR 2011 Godt Nytår og tak for godt samarbejde i det forgangne år Unge i Vækst er nu gået ind i den afsluttende fase. Derfor indeholder dette Nyhedsbrev både information om aktiviteter,

Læs mere

SCREENING FOR KLAMYDIA MED SELVTAGNE PRØVER

SCREENING FOR KLAMYDIA MED SELVTAGNE PRØVER SCREENING FOR KLAMYDIA MED SELVTAGNE PRØVER - praktiske erfaringer i Danmark 2006 En Orientering spørgeskemaundersøgelse blandt 1.700 kvinder opereret i 2000 i Danmark Screening for klamydia med selvtagne

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet

Seksualitet og folkehelse. Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Seksualitet og folkehelse Christian Graugaard Professor, ph.d. * Sexologisk Forskningscenter * Aalborg Universitet Agenda 16.00-16.40: Perspektiver på seksualitet og helse 16.40-17.30: Gruppediskussioner

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Sex og kondom og sånn 2013 1 Indholdsfortegnelse Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3 Metodik... 4 Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Kapitel 1: Anvendelse af kondom

Læs mere

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft

Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Så effektiv er vaccinen mod livmoderhalskræft Ikke kun livmoderhalskræft, men en hel stribe kræftformer med forbindelse til den frygtede HPV-virus truer nu både kvinder og mænd. Flere mænd burde vaccineres,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte

Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte Opsøgende tuberkulose sygeplejerske blandt socialt udsatte -et tiltag mhp. at optimere tidlig diagnostik og behandling af tuberkulose i socialt udsatte grupper i Københavnsområdet. Styregruppe: Tuberkulose

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Polyfarmaci - Region Sjælland

Polyfarmaci - Region Sjælland Polyfarmaci - Region Sjælland Kirsten Schæfer og Mikala Holt Havndrup Omfang af polyfarmaci Data fra Lægemiddelstyrelsen (2. halvår 2009): 13 % af Danmarks befolkning er i behandling med 6 eller flere

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Mange veje til sikker beskyttelse 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning

Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Samfundsøkonomisk cost-benefit-beregning Rasmus Højbjerg Jacobsen CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Program Hvem er jeg? Hvad er rationalet bag analyserne?

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt

Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt Overordnet beskrivelse af Det store TTA-projekt 1. Indledning 2. Generel beskrivelse af projektet 3. Projektets styring og servicering 4. Overordnet tidsramme 5. Økonomi 6. Fakta om ansøgning og deltagelse

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget B 29 - O Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet A. Indledning Leverbetændelsen hepatitis

Læs mere

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Dannelse af grupper og kopiering af artiklerne. Eleverne kan også arbejde med artiklerne

Læs mere

INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG. Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9

INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG. Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9 INFORMATION TIL DELTAGERE I VIDENSKABELIGT FORSØG Vaccine til forebyggelse af Human Papilloma Virus (HPV) Version 9 Ændringer i forhold til version 8: Afsnittet Økonomiske Forhold: Der tilbydes nu dækning

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit Patientvejledning Celleforandringer i livmoderhalsen Keglesnit Mere end 3.500 danske kvinder får hvert år konstateret celle forandringer i livmoderhalsen. Celleforandringerne er ikke kræft, men det kan

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Sex skal være sjovt og trygt 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

Sund Sexguide En mobilguide og e-læringsprogram om sikkersex og kærlighed

Sund Sexguide En mobilguide og e-læringsprogram om sikkersex og kærlighed Sund Sexguide En mobilguide og e-læringsprogram om sikkersex og kærlighed INVITATION TIL PROJEKTDELTAGELSE Indholdsfortegnelse Sådan fungerer Sund Sexguide... 3 Baggrund... 4 Formålet med Sund Sexguide...

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Prævention KLAR BESKED

Prævention KLAR BESKED Prævention K L A R B E S K E D Er det nødvendigt at bruge prævention? Ja, hvis du vil have et sexliv uden at få børn, så er det. På den måde bestemmer du selv, hvornår og hvor mange børn du vil have. Bruger

Læs mere

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Morten Ubbesen Projektleder Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltning Cand. Scient. Soc. Sociologisk samfundsanalyse

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

Spørgsmå l & Svår om EVA

Spørgsmå l & Svår om EVA Spørgsmå l & Svår om EVA Hvad betyder det, at Region Hovedstaden hjemtager lægevagten? Lægevagten i hovedstadsregionen har hidtil været drevet af privatpraktiserende læger. Når Region Hovedstaden fra 1.

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Forskningstræning hold ÅN 17. Merete Christensen og Merete Kirkegaard Vejleder: Berit Andersen CHLAMYDIADIAGNOSTIK HOS UNGE KVINDER I ALMEN PRAKSIS

Forskningstræning hold ÅN 17. Merete Christensen og Merete Kirkegaard Vejleder: Berit Andersen CHLAMYDIADIAGNOSTIK HOS UNGE KVINDER I ALMEN PRAKSIS Forskningstræning hold ÅN 17. Merete Christensen og Merete Kirkegaard Vejleder: Berit Andersen CHLAMYDIADIAGNOSTIK HOS UNGE KVINDER I ALMEN PRAKSIS FORMÅL: Via gennemgang af relevant litteratur om chlamydiadiagnostik

Læs mere

Jaydess (levonorgestrel) minispiral

Jaydess (levonorgestrel) minispiral Jaydess (levonorgestrel) minispiral Brugervejledning Indhold Hvad er en minispiral? Virkning? Påvirkning? Velkommen Alle har forskellige prioriteringer, og på det her tidspunkt i dit liv er graviditet

Læs mere

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune

Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Evaluering af et projekt om sundhedsformidlere med anden etnisk baggrund i Københavns Kommune Oktober 2006 EVALUERING AF SUNDHED PÅ DIT SPROG Politikerne i København har besluttet, at der skal gøres en

Læs mere

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter At smittet med kønsvorter (HPV) Arbejdsopgave Tidsforbrug 30 minutter Forberedelse Kopiering af artiklerne 2.4.A At blive smittet med kønsvorter (HPV) og 2.4.B Fakta om kønsvorter (HPV) eller deling af

Læs mere

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning

Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning 1 Afsnit 1 Baggrund, formål, metode og læsevejledning Baggrund De fem regioner i Danmark og Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SIF) har i 2013 gennemført en undersøgelse af den

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2. Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. september 2005 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis

Læs mere

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Samarbejdspartnere Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Den øverste leder fra hver samarbejdspartner træffer de overordnede vigtige

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder

Patientvejledning. Kondylomer. Kønsvorter - kvinder Patientvejledning Kondylomer Kønsvorter - kvinder Kondylomer i daglig tale kaldet kønsvorter er små vortelignende knopper, der sidder enkeltvis eller i grupper. De kan være flade, stilkede eller blomkålslignende.

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Statistik for skoleåret 2012-13

Statistik for skoleåret 2012-13 Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland Statistik for skoleåret 2012-13 Indholdsfortegnelse Skoleåret 2012/13 statistik kort fortalt... 2 Sammenholdt med de sidste tre års statistik...

Læs mere

Beskrivelse af Små Skridt

Beskrivelse af Små Skridt Beskrivelse af Små Skridt Indledning De sidste 1½ år har Hanne Folsø og Ditte Østenkær, to specialuddannede jordemødre ved Aalborg Jordemodercenter, kørt et projekt for overvægtige gravide. De har haft

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Forebyggelsespakke om seksuel sundhed

Forebyggelsespakke om seksuel sundhed Forebyggelsespakke om seksuel sundhed 1 Indholdsfortegnelse Fakta Aborter Sexsygdomme Fertilitet Seksuel trivsel Tal på sundhed i kommunen Evidens Kommunernes erfaringer og muligheder for en styrket indsats

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015

BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 BRUG FOR ALLE UNGE FREM MOD 2015 Sætter nydanske drenges ressourcer i spil Fortsætter sin støtte til alternative lektiecaféer og ung-til-ung metoder Intensiverer oplysning om uddannelse til nydanske forældre

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Er du med, doktor? 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Samarbejdsprojekt mellem Center for Alkoholbehandling (MSB) og Folkesundhed Aarhus (MSO) Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER

Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Kapitel 4. PROVOKEREDE ABORTER Antallet af foretagne legale aborter steg fra 821 i 22 til 869 i 23. Abortraten pr 1. 15-49-årige kvinder var således 6,7. Antallet af aborter har gennem de sidste 15 år

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene

Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Notat Dato 21. april 2015 MEB Side 1 af 5 Casekatalog: Socialrådgivernes indsats på sygehusene Som samfund står vi overfor en lang række sundhedsudfordringer, der skal løses i de kommende år. Langt flere

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Informationsmateriale før insemination

Informationsmateriale før insemination Informationsmateriale før insemination Velkommen hos Storkereden Hos Storkereden er vi klar til at tage godt imod dig for at sikre et godt inseminationsforløb. Det er vigtigt at du føler dig tryg og i

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

dansk Familieplanlægning

dansk Familieplanlægning dansk Familieplanlægning P-piller P-piller består af to hormoner, der forhindrer graviditet. Recept på p-piller får man hos lægen eller på en præventionsklinik. Pillerne køber man på apoteket. Læs først

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere