Rapporteringskrav samt organisering af samarbejdet under aftalen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapporteringskrav samt organisering af samarbejdet under aftalen"

Transkript

1 Rapporteringskrav samt organisering af samarbejdet under aftalen Nærværende bilag redegør for kravene til AU s rapportering i forhold til anvendelsen af FVM s tilskud, gennemførslen af aktiviteter under aftalen samt for formål og rammer for ledelsesgruppen, faglige følgegrupper, faglige tværtematiske møder samt ad hocmøder. 1. Rapportering i forhold til anvendelsen af FVM s tilskud og gennemførelse af aktiviteter under aftalen. 1.1 Skema 1: Samlet bevillingsanvendelse Anvendelsen af Fødevareministeriets tilskud afrapporteres i skemaform. Skemaet benævnt skema 1. er en detaljeret oversigt over anvendelsen af tilskuddet og viser anvendelsen på de aftalte temaområder og omkostningsformål m.v. Økonomital og oplysninger i skemaet danner endvidere grundlag for økonomitabeller m.v., der indgår i halv- og helårsrapporter. Grundlaget for opgørelsen i skema 1 er AU s regnskabsregistreringer, herunder fordelingsnøgler for indirekte omkostninger, koncernbidrag og husleje samt mærkning af projekter m.v. i forhold til temaområder og finansieringskilde. Skabelonen for skema 1 fremgår af pkt Rapportering af status for gennemførelse af indsatser med særlig fokus Rapportering af status for gennemførelse af indsatser med særlig fokus (bilag 2) har til formål at give en halv- og helårig status for gennemførelsen af de aftalte konkrete opgaver. Rapporteringen består af en trafiklys indikation af den aktuelle status for henholdsvis bestilling fra Fødevareministeriets side og gennemførelse fra AU s. Skabelonen for rapporteringen fremgår af pkt. 4.1 Bilag 2 opdateres løbende i aftaleåret med nye akutte opgaver og status bl.a. så der i forbindelse med ledelsesgruppens møder og de faglige følgegruppemøder er grundlag for at vurdere og gøre status over den samlede opgaveløsning. Ansvarlig for opdatering af bilaget er AU/DCA. 1.3 Halvårs- og årsrapporter Halv- og helårsrapporterne har til formål at give et overblik over og en vurdering af tilskudsanvendelsen, status og resultater af AU/DCA s forskningsbaserede myndighedsbetjening for FVM, samt 1

2 væsentlige forhold af betydning for den forskningsbaserede myndighedsbetjening. Heri indgår en kort vurderende opsamling og status for de konkrete opgaver for den pågældende periode samt en vurdering af den faglige status og tendenser på området, og hvad det afføder af nye eller ændrede forsknings behov. Endvidere gives status for forventet/realiseret anvendelse af FVM s tilskud, ressourcer på temaområderne, indhentet ekstern finansiering samt vurdering af fremadrettede muligheder og udfordringer herfor. Afrapporteringen indledes med AU/DCA s ledelsesvurdering af de samlede opnåede resultater samt aktuelle og fremadrettede muligheder og udfordringer. Nærmere retningslinjer for indhold og skabeloner til brug for halv- og helårsrapporterne fremgår af pkt. 4. Halvårsrapporten sendes til fødevareministeriet senest 3 måneder efter den periode rapporten omhandler. Helårsrapporten sendes til Fødevareministeriet senest 15. april i det efterfølgende år. 2. Mødefora m.v. under aftalen Ledelsesgruppen har det overordnede ansvar for opfølgningen af aftalen samt for genforhandling af denne. De faglige følgegrupper har ansvaret for opfølgningen på de faglige temaområder, jf. aftalens bilag 1 og 2. De faglige følgegrupper refererer til ledelsesgruppen og bidrager med vurderinger til ledelsesgruppen. 2.1 Ledelsesgruppen Ledelsesgruppens formål På baggrund af AU/DCA s afrapportering, herunder især økonomi-og ledelsesvurderingen, samt evt. indstillingsnotat fra de faglige følgegrupper skal ledelsesgruppen forholde sig til aftalen mellem FVM og AU/DCA. Ledelsesgruppen bør lægge vægt på strategiske drøftelser, der kan sikre et langsigtet samarbejde mellem parterne med henblik på kompetent myndighedsbetjening, herunder fortsat kompetenceopbygning og vedligeholdelse af de aktiver og metoder m.v., der kræves, for at levere kvalificeret myndighedsbetjening. Desuden lægges der vægt på, at ledelsesgruppen forholder sig til politiske og faglige tiltag og tendenser, som er relevante for aftalen. Rammer for ledelsesgruppen Møder Der afholdes som minimum to årlige møder i ledelsesgruppen. Ét møde i foråret, der omhandler AU/DCA s afrapportering for det foregående kalenderår, og ét møde om efteråret, der omhandler en halvårsrapportering og forhandling om rulningen af aftalen. Parterne kan i fællesskab beslutte at afholde yderligere møder efter behov. Møderne planlægges for et år adgangen af hensyn til rapporteringen og planlægning af samarbejdet mellem møderne m.v. 2

3 NaturErhvervstyrelsen, Innovation er sekretariat for ledelsesgruppen. Mødedeltagere Ledelsesgruppens opgave er at følge op på og genforhandle nærværende rammeaftale. Ledelsesgruppen består af ledelsesrepræsentanter fra AU og FVM. Afrapportering til ledelsesgruppen Forud for ledelsesgruppemøderne udarbejder AU/DCA henholdsvis en halvårsrapport og en helårsrapport jf. pkt Til mødet i andet halvår en indstilling fra hver af de tre faglige følgegrupper. De faglige følgegrupper, der mødes forud for ledelsesgruppens møde i efteråret, udarbejder en kort indstilling til ledelsesgruppen om politiske og faglige tendenser inden for området, og hvad det afføder af fremadrettede vidensbehov, forslag til indsatsområder og rådgivningsopgaver, eventuelle omprioriteringer samt kommende kommunikationstiltag, specifikke for området m.v Faglige følgegrupper De faglige følgegruppers formål De faglige følgegrupper har til formål at vurdere de politiske og faglige tendenser på temaområder inden for gruppernes respektive temaområder, herunder afgive indstilling til ledelsesgruppen om eventuelle behov for ændringer inden for eller mellem temaerne. Rammer for de faglige følgegrupper Møder En gang om året, ca. 8 uger før ledelsesgruppens møde i 2. halvår, afholdes et 1/2-dags møde for hvert af de tre elementer i Fødevareministeriets mission, hvorunder temaerne behandles. Mødedeltagere Der er nedsat én faglig følgegruppe for temaerne under hvert element i missionen, dvs. i alt tre faglige følgegrupper. De faglige følgegrupper består fra AU/DCA af: Direktør for DCA Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, institutledere og relevante sektionsledere for de respektive temaområder, og fra FVM af: Enhedschef, NaturErhvervstyrelsen, Center for Innovation samt relevante enhedschefer i NaturErhvervstyrelsen og Fødevarestyrelsen. Tilforordnede fra AU og FVM deltager efter behov. NaturErhvervstyrelsen, Center for Innovation, er sekretariat for grupperne. 3

4 Afrapportering til faglige følgegrupper Som grundlag for drøftelserne i de faglige følgegrupper anvendes: en kort forskningsfaglig afrapportering af myndighedsbetjeningen på 1-2 sider pr. temaområde fra AU/DCA. Afrapporteringen består af en samlet oversigt over ressourceanvendelsen (tabel 7 og 8) i halvårsrapporten suppleret med en kort skriftlig afrapportering for de enkelte temaområder. I den skriftlige afrapportering vurderes den samlede opgaveløsning på temaområdet og nye faglige tendenser. Den skriftlige afrapportering for hvert temaområde følger formatet for hel- og halvårsrapportens afsnit 3. Indholdet i den skriftlige afrapportering fra temaområderne udgør i summarisk form hermed indholdet i hel- og halvårsrapporternes afsnit 3. Afrapportering af aftalens bilag 2 vedr. temaområdets særligt prioriterede emner/opgaver med en trafiklysangivelse af status for opgavens bestilling og gennemførelse. Nærmere omtale og skabelon for afrapporteringen findes i pkt. 1.2 og pkt Afrapporteringen for 1. halvår drøftes på følgegruppemødet med henblik på formulering af et indstillingsnotat til ledelsesgruppens næstkommende møde, jf. punktet afrapportering til ledelsesgruppen ovenfor. Ansvarlig for afrapporteringen er AU/DCA. 3. Faglige tværtematiske møder Foruden de faglige kontaktmøder, afholder følgegrupperne på skift tværtematiske møder med ét fælles emne - eks. pesticider eller plante genetiske ressourcer. Her kan inviteres mere bredt både NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen samt relevante fagpersoner herunder også deltagere fra f.eks. Miljøstyrelsen og Klimaministeriet. Det sikrer en bred faglig formidling. Det er hensigten, at disse møder skal være fokuserede og specialiserede og tilrettelægges i samspil med de faglige følgegrupper. Der søges afholdt to tværtematiske temamøder om året, som udgangspunkt i 1. kvartal og 2. kvartal. 4. Faglige ad hoc møder Foruden det faglige kontaktmøde og de tværtematiske møder, opfordres parterne til at mødes til fagnære diskussioner når det vurderes nødvendigt pga. emner og/eller opgaver mv., herunder med henblik på forventningsafstemning. 5. Teknikermøder Der afholdes to såkaldte teknikermøder, et i begyndelsen af 2. kvartal og et om efteråret forud for 2. møde i ledelsesgruppen. Møderne har deltagelse fra FVM og fra AU/DCA s sekretariat. 4

5 På forårets møde drøftes fremdrift på opgaverne i Bilag 2, herunder behov for fremsendelse af bestillinger og forventningsafstemning på opgaver, hvor dette ikke er sket. På efterårets møde drøftes oplæg til aftale og bilag for det kommende år. 4. Vejledning og skabelon for afrapportering 4.1. Skabelon til skema for afrapportering af indsatser med særligt fokus, jf. Aftalens bilag 2 Aftalens bilag 2 afrapporteres i udgangspunktet med trafiklys for både bestilling og levering, jf. nedenstående: Bestilling Levering Er bestilt Leveret Planmæssig status Ikke bestilt Ikke startet/forsinket Herudover kan der, hvor dette skønnes nødvendigt indføjes en kommentarboks. Med på op til 2 linjer umiddelbart under opgaven, herunder oplysninger om delleverancer m.v. Nr. Opgave Kontakt FVM Kontakt AU/DCA Status bestilling Status levering BH Udredning af udviklingsmuligheder for økologisk svineog fjerkræproduktion i forhold til en egentlig højkvalitets (niche)-produktion, der tager særligt udgangspunkt i dyrenes adfærdsmæssige behov og økosystemets samlede funktion NN NN Kommentar: 5

6 Direkte omkostninger FVM bevilling Øvrige bevillinger Direkte omkostninger FVM bevilling Øvrige bevillinger AU strategiske midler Indirekte omkostninger Omkostninger Indtægter Omkostninger Indtægter SEA Direkte omkostninger Indirekte omk. samt Koncernbidrag og Husleje FL incl. SEA Øvrige bevillinger AU strategiske midler Bilag 3 til aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening 4.2.Skabelon for afrapportering af samlet bevillingsanvendelse Skema 1 laves i A3 format. Skema 1: Samlet bevillingsanvendelse på temaområder - halv- og helår kr.) Myndighedsbetjening. 2. Forskning 3. Indirekte omkostninger * 4. Koncernbidrag ** 5. Husleje *** Total 1.1 Bæredygtig husdyrproduktion Bæredygtig planteproduktion Bæredygtig teknologiudvikling og -vurdering Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudv Ressourceeffektivitet Fødevareproduktion og dyrkningsjorden Fødevareproduktion og bioressourcer Fødevareproduktion, landskab, natur og biodiv Fødevareproduktion, hjælpe- stoffer og miljø Fødevareproduktion, klima og drivhusgasser Råvare- og fødevarekvalitet Forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer Mad- og måltidsvaners betydning for sundhed Total * Indirekte omkostninger = Bygningsdrift, afskrivninger og finansielle poster ** Koncernbidrag = Back- og frontoffice og Rektors ledelsespulje 6

7 *** Husleje ifølge den statslige huslejeordning 7

8 4.3. Skabelon for halv- og helårsrapport Halv- og helårsrapporterne indledes med en angivelse af den periode den omhandler. Selve afrapporteringen indeholder følgende elementer: 1. Indledning 2. Ledelsesvurdering (1 2 sider) Første del af rapporteringen er en generel, konkluderende ledelsesvurdering af AU/DCA s faglige og økonomiske situation, herunder en vurdering af indhentede eksterne finansieringsmidler, herunder internationale midler, samt fremadrettede forventninger hertil samt en perspektivering i forhold til den samlede forskningsindsats og samarbejdet med erhvervet. Vurderingen understøttes af en summarisk tabel jf. nedenstående skabeloner. Tabel 1: Opgørelse af indtægter og omkostninger inden for aftalens område. (Halvårsrapport) Resultat pr.x halvår xx Årets budget Skøn for året Nettotilskud myndighedsbetjening fra FVM Øvrige tilskud, indtægter m.v. under temaområderne Driftsindtægter i alt Personaleomkostninger Øvrige direkte omkostninger Indirekte omkostninger Driftsomkostninger i alt Resultat/forventet resultat Tabel 1. Opgørelse af indtægter og omkostninger inden for aftalens område. (Helårsrapport) Årets resultat Årets budget Foregående års resultat Nettotilskud myndighedsbetjening fra FVM Øvrige tilskud, indtægter m.v. under temaområderne Driftsindtægter i alt Personaleomkostninger Øvrige direkte omkostninger Indirekte omkostninger Driftsomkostninger i alt Resultat 8

9 Tabel 1 er udtryk for økonomien af AU/DCA s aktiviteter inden for aftalen med Fødevareministeriet. Der oplyses om omfanget af øvrige driftsindtægter på områderne inden for aftalen, ligesom områdernes bidrag til bl.a. interne puljer indgår i de indirekte omkostninger. Desuden kan vurderingen omfatte ændringer vedrørende personale, fysiske/organisatoriske rammer og andet, som kan have indflydelse på myndighedsbetjeningen. Det er desuden i ledelsesvurderingen, AU/DCA kort kan berøre sager med særlig politisk eller anden bevågenhed, som kan have indflydelse på myndighedsbetjeningen. 3. Faglige resultater, muligheder og udfordringer (3 6 sider) Tabel 2: Fagligt resultat og leverancer i opgaveløsningen inden for aftalen Antal VIP ÅV Peer Review artikler Større løbende opgaver Rapporter Notater Høring ifm. regler Bidrag til svar på FT. spm XX = resultat (YY)=heraf uforudset Tabel 3: Status for opgaveløsningen inden for aftalen s bilag 2 Antal Element 1 Udvikling og vækst Element 2 Naturressourcer Element 3 Fødevarer mm. I alt Planlagt jf. bilag 2 Bestilt I proces planmæssigt I proces forsinket Afsluttet Tabel 4: Status for erhvervssamarbejdet Pct./antal Erhvervssamarbejde Møder i rådgivende panel og sektorudvalg For 2015 rapporteres der for 2014 og 2015 idet registreringen først er gennemført fra Møder i det rådgivende panel er først gennemført fra 2013 og indgår hermed først fra

10 4. Øvrige aktiviteter, herunder uddannelse, kommunikation m.v. (1 3 sider) Tabel 4. Uddannelsesaktiviteter og kompetenceudvikling B.sc. specialer M.sc. specialer Phd. afhandlinger Post Doc forløb Kort tekst om tiltag vedrørende undervisning og kompetencer og udviklingen heri inden for aftalen område. Tabel 5. Kommunikationsaktiviteter Pressemeddelelser Åbne konferencer, åbent hus m.v. Solgte/Downloadede DCA rapporter m.v Afrapporteringen indeholder en kortfattet gennemgang og vurdering af kommunikationstiltag, som har til formål at formidle forskningens nytte/effekt og fælles profilering af parterne med udgangspunkt i den projektportefølje, som finansieres helt eller delvist via aftalen. Endvidere omtale af emner/initiativer af særlig interesse for Fødevareministeriet, f.eks. 3-6 mdr. frem i tiden som bl.a. kan danne grundlag for fælles kommunikationstiltag. 5. Bevillingsanvendelse og økonomiske resultater. (3 6 sider) Tabel 7 a. Forbrug på temaområder efter finansieringskilde - halvårsrapport. Forbrug pr. XX halvår 20xx Skøn for årets forbrug Mio. kr. Bæredygtig husdyrproduktion Bæredygtig planteproduktion Bæredygtig teknologiudvikling og -vurdering Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudvikling Ressourceeffektivitet Fødevareproduktion og dyrkningsjorden Fødevareproduktion og bioressourcer Fødevareproduktion, landskab, natur og biodiversitet Fødevareproduktion, hjælpestoffer og miljø Fødevareproduktion, klima og drivhusgasser Råvare- og fødevarekvalitet Forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden Forbrug af FVM bevilling Forbrug af øvrige bevillinger I alt Forbrug af FVM bevilling Forbrug af øvrige bevillinger I alt Forbrug i alt

11 Tabel 7 b. Forbrug på temaområder efter finansieringskilde - helårsrapport. Mio. kr. Myndighedsbetjening Forskning I alt Øvrige Øvrige FVM indtægter FVM indtægter* FVM Øvrige indtægter Bæredygtig husdyrproduktion Bæredygtig planteproduktion Bæredygtig teknologiudvikling Bioøkonomi, bioenergi og landdistrikter Ressourceeffektivitet Fødevareproduktion og dyrkningsjorden Fødevareproduktion og bioressourcer Fødevareproduktion, landskab, natur og biodiv. Fødevareproduktion, hjælpestoffer og miljø Fødevareproduktion, klima og drivhusgasser Råvare- og fødevarekvalitet Forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden I alt *I note redegøres for tilførsel af midler fra AU, herunder aftalte strategiske midler. Tabel 8. Procentvis fordeling af samlet forbrug på temaområder I alt Forskning Myndighedsbetjening Pct. Indikativ Faktisk Indikativ Faktisk Indikativ Faktisk Bæredygtig husdyrproduktion Bæredygtig planteproduktion Bæredygtig teknologiudvikling og -vurdering Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudv. Ressourceeffektivitet Fødevareproduktion og dyrkningsjorden Fødevareproduktion og bioressourcer Fødevareproduktion, landskab, natur og biodiv. Fødevareproduktion, hjælpestoffer og miljø Fødevareproduktion, klima og drivhusgasser Råvare- og fødevarekvalitet Forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden I alt XX XX XX XX 11

12 Tabel 9: Sammensætning af indirekte omkostninger. Decentrale omkostninger* Mio. kr. Bæredygtig husdyrproduktion Bæredygtig planteproduktion Bæredygtig teknologiudvikling Bioøkonomi, bioenergi og landdistriktsudvikling Ressourceeffektivitet Fødevareproduktion og dyrkningsjorden Fødevareproduktion og bioressourcer Fødevareproduktion, landskab, natur og biodiversitet Fødevareproduktion, hjælpestoffer og miljø Fødevareproduktion, klima og drivhusgasser Råvare- og fødevarekvalitet Forbrugeradfærd og præferencer for fødevarer Mad- og måltidsvaners betydning for sundheden Koncern omkostninger** I alt I alt *Bygningsdrift, husleje, afskrivninger og finansielle poster **Back- og frontoffice og rektors ledelsespulje. Der redegøres særskilt for størrelsen af rektors pulje i forhold til AU bidrag i ledelseserklæringen. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE

KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE KORTLÆGNING AF ELEVFRAVÆR I DE NORDISKE LANDE INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål, afgrænsninger

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH

UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH UDKAST - Notat vedrørende brugerinvolvering, Nyt OUH 1. Formål I notatet sættes fokus på brugerinvolveringen i projekt Nyt OUH, herunder nogle indledende tanker om målsætninger, principper, strategi og

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 2 Regelgrundlag Version 1 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Opdatering 3 1.2 Den økonomiske styring i staten 3 1.3 Udgiftsstyring 4 1.4 Bevillingsstyring 5 1.5 Ekstern

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere