HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 9. afdeling den 24. november I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Peter Blok, Per Walsøe, Niels Grubbe, Hanne Schmidt og Lars Hjortnæs. Påstande Appellanten, HK Danmark som mandatar for A, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Retten i X-købing, skal betale kr. med procesrente fra sagens anlæg. Retten i X-købing har påstået stadfæstelse. Anbringender HK som mandatar for A har anført, at betingelserne for at anvende bevisbyrdereglen i ligebehandlingslovens 16 a er opfyldt, idet A har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der ved besættelsen af de ledige stillinger ved Retten i X-købing er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af hendes graviditet.

2 - 2 - De udtalelser om A, som de forskellige afdelinger ved Retten i X-købing afgav, før hun blev gravid, er alle positive og angiver, at hun er egnet til fastansættelse. Stemningen ændrede sig ifølge hendes forklaring for landsretten, efter at hun havde meddelt, at hun var gravid. De forhold vedrørende samarbejdsproblemer, som Retten i X-købing har henvist til, er ikke nærmere konkretiseret, og A bestrider disse forhold. Det er ikke nærmere oplyst, hvordan Retten i X- købing vurderer de faglige og personlige kvalifikationer i forbindelse med ansættelse, og hvilke oplysninger der er blevet indhentet i forbindelse med ansættelsessamtalerne. Tre af de fem ansøgere, der blev ansat i de ledige faste stillinger, havde ikke relevant erfaring med arbejdet i retten, og de kan derfor ikke anses for bedre kvalificerede end A, jf. herved også, at retspræsident B har udtalt, at det var vigtigt at få ledige stillinger besat hurtigt med dygtige medarbejdere, der på kort og også på langt sigt fagligt og personligt kunne indpasses godt i rettens opgaveløsning. Det eneste af disse kriterier, som A ikke kunne opfylde, var, at hun på sigt i en periode ikke kunne varetage opgaverne på grund af sin graviditet, hvilket der imidlertid netop ikke må lægges vægt på. Samlet set er disse forhold tilstrækkelige til at skabe formodning for, at A blev fravalgt til de ledige stillinger, fordi hun var gravid. Retten i X-købing har ikke løftet sin bevisbyrde alene ved de ukonkrete og uunderbyggede kritikpunkter vedrørende As samarbejdsevner. Påstandsbeløbet er nedsat til kr. på baggrund af Højesterets dom i UfR 2012 s. 511 om godtgørelse for forskelsbehandling på grund af graviditet i forbindelse med afslag på ansættelse. Retten i X-købing har anført, at A var ansøger til de ledige stillinger på lige fod med de øvrige ansøgere, og at retten var forpligtet til at ansætte de bedst kvalificerede i stillingerne. Rettens ansættelsesudvalg fandt efter grundige drøftelser, at hun ikke var blandt de bedst kvalificerede ansøgere. A har ikke påvist omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er sket forskelsbehandling på grund af hendes graviditet, og bevisbyrdereglen i ligebehandlingslovens 16 a finder derfor ikke anvendelse. At flertallet af de fremlagte evalueringer fra hendes elevtid var

3 - 3 - positive, giver ikke anledning til en sådan formodning, idet evalueringerne var almindelig opfølgning og ikke møntet på senere ansættelse. Positive evalueringer kan ikke give elever sikkerhed for senere fast ansættelse i ansættelsesrunder, hvor ansøgerfeltet ikke er kendt på forhånd. At retspræsident B i det fremlagte brev til HK har udtalt, at det var vigtigt at få ledige stillinger besat hurtigt med dygtige medarbejdere, der på kort og også på langt sigt fagligt og personligt kunne indpasses godt i rettens opgaveløsning, er heller ikke en faktisk omstændighed, der giver anledning til at formode, at der er sket forskelsbehandling på grund af graviditet. Det fremgår således af sammenhængen, at det anførte om kort og langt sigt er møntet på de problemer, som As personlighed kunne medføre, og som måske kunne løses på længere sigt, men ikke på kort sigt. Hvis A får medhold i sit anbringende om, at bevisbyrdereglen skal anvendes, vil det i praksis indebære, at bevisbyrden vender i alle tilfælde, hvor en af ansøgerne til en stilling er gravid, og det ville give gravide ansøgere en uberettiget fortrinsstilling. Uanset hvilken bevisregel, der anvendes, er det efter bevisførelsen klart, at der ikke er sket forskelsbehandling på grund af graviditet. Efter de afgivne forklaringer fra medlemmer af ansættelsesudvalget ligger det fast, at årsagen til, at A blev fravalgt, ikke var hendes graviditet, men at HK s tillidsrepræsentant i ansættelsesudvalget, som ikke på forhånd vidste, at A var gravid, udtrykte stor modvilje mod at ansætte hende på grund af manglende samarbejdsevner. Dette byggede hun på henvendelser fra flere kolleger, hvoraf nogle havde været kede af det og grædende, når de havde talt med hende, idet de følte sig tromlet af A. Der var i realiteten tale om, at HK-repræsentanten i ansættelsesudvalget nedlagde veto mod at ansætte A. Før HK s tillidsrepræsentant udtrykte modvilje, var rettens ledelse, som var bekendt med graviditeten, positiv over for As ansøgning, hvilket var baggrunden for, at ansættelsesudvalget henvendte sig til hende for at få afklaret, om hendes ansøgning var begrænset til en bestemt afdeling. Det blev overvejet, om samarbejdsproblemerne ville kunne løses ved, at afdelingsleder C, som var tættest på hende, påtog sig at være støtteperson for A, men da hun ikke kunne afse tid til dette, blev det til sidst konkluderet, at indvendingerne fra HK s tillidsrepræsentant måtte føre til, at A ikke skulle tilbydes en af de ledige stillinger. Dette ligger inden for det skøn, som en arbejdsgiver må have i en ansættelsessituation.

4 - 4 - Supplerende sagsfremstilling I retspræsident Bs brev af 1. april 2009 til HK hedder det yderligere bl.a.: De ansøgere, som retten besluttede at ansætte, har følgende baggrund: Ansøger Tiltrædelse Uddannelse Erfaring D E Ansat i forvejen i tidsbegrænset stilling Ansat i forvejen i tidsbegrænset Kontoruddannet - maj Kontoruddannet indenfor domstolene. stilling F 1. marts 2009 Kontoruddannet - maj G 9. marts 2009 Kontoruddannet juli 2001 H 1. april 2009 Kontoruddannet indenfor domstolene Told og Skat Landsskatteretten Mere end 10 års erfaring indenfor domstolene Danske Bank Finansforbundet Gastronomiet Advokatfirmaet Jonas Bruun Lyreco Danmark A/S TDC Forlag A/S Søndagsavisen A/S Mere end 10 års erfaring indenfor domstolene. Højesterets begrundelse og resultat Det følger af ligebehandlingslovens 2, at en arbejdsgiver bl.a. ved ansættelser ikke må forskelsbehandle ansøgere på grund af graviditet. Hvis en person, der mener at være udsat herfor, påviser faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, påhviler det arbejdsgiveren at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet krænket, jf. ligebehandlingslovens 16 a. A blev ansat som elev ved Retten i X-købing den 1. september 2007, og afslutningen af elevperioden blev fastsat til den 31. marts Hun var gjort bekendt med, at hun ikke kunne påregne beskæftigelse ud over elevtiden. Da hun omkring afslutningen af elevforløbet i februar 2009 ansøgte om en opslået fast stilling som kontormedarbejder ved Retten i X-købing, skete det således på lige fod med et stort antal andre ansøgere, som var kvalificerede til de opslåede stillinger. Hun fik afslag på ansøgningen, og de i alt 5 opslåede stillinger blev besat med andre kontoruddannede ansøgere.

5 - 5 - Fire dommere Per Walsøe, Niels Grubbe, Hanne Schmidt og Lars Hjortnæs udtaler herefter: Som anført af landsretten havde A forud for, at rettens ansættelsesudvalg skulle tage stilling til ansøgningerne, orienteret retspræsidenten og to andre medlemmer af ansættelsesudvalget om, at hun var gravid. Som ligeledes anført af landsretten var hovedparten af de elevevalueringer, som i løbet af elevperioden var blevet afgivet af rettens forskellige afdelinger, generelt positive over for A og med en positiv vurdering af hendes samarbejdsevner. Vi finder imidlertid, at disse forhold ikke giver anledning til at formode, at retten ved sin beslutning om at afslå As ansøgning om en stilling som kontormedarbejder har lagt vægt på hendes graviditet. Til støtte for, at bevisbyrdereglen i ligebehandlingslovens 16 a skal anvendes, har A yderligere anført, at de forhold vedrørende samarbejdsproblemer, som Retten i X-købing har anført som begrundelse for afslaget, ikke er nærmere konkretiseret og godtgjort, at det er uoplyst, hvordan retten vurderer faglige og personlige kvalifikationer i forbindelse med ansættelse, og hvilke informationer herom der er blevet indhentet i forbindelse med ansættelsessamtalerne, at tre af de fem ansøgere, der blev ansat i de ledige faste stillinger, ikke havde erfaring med arbejde ved domstolene og derfor ikke var bedre kvalificerede end hende, og at retspræsident B efterfølgende over for HK har udtalt, at det var vigtigt at få de ledige stillinger besat hurtigt med dygtige medarbejdere, der på kort og også på langt sigt fagligt og personligt kunne indpasses i rettens opgaveløsning. Heller ikke disse forhold kan i sig selv eller sammen med de ovenfor omtalte omstændigheder føre til, at bevisbyrdereglen i 16 a skal anvendes. Med henvisning til de forhold, som landsretten har anført vedrørende bevisbedømmelsen, finder vi, at A ikke har godtgjort, at Retten i X-købing har lagt vægt på hendes graviditet ved beslutningen om ikke at tilbyde hende en af de ledige stillinger. Med denne begrundelse stemmer vi for at stadfæste dommen. Dommer Peter Blok udtaler:

6 - 6 - På ansøgningstidspunktet var A ansat som elev ved Retten i X-købing med snarlig afslutningsdag. Elevvurderingerne af hende var for så vidt angår fire af de fem afdelinger, hvor hun havde været ansat, særdeles positive, også med henblik på en eventuel fastansættelse efter endt læretid. Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, der er anført af landsretten, er jeg med denne enig i, at A har påvist faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at hendes graviditet var årsag eller medvirkende årsag til, at hun ikke blev ansat i en af de fem ledige stillinger, jf. ligebehandlingslovens 16 a. Af de grunde, der er anført af landsretten, er jeg imidlertid samtidig enig i, at Retten i X-købing har godtgjort, at As graviditet ikke har haft indflydelse på, at hun ikke fik en af de ledige stillinger. Med denne begrundelse stemmer også jeg for at stadfæste landsrettens dom. Højesteret stadfæster herefter dommen. Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes. I sagsomkostninger for Højesteret skal HK Danmark som mandatar for A betale kr. til Retten i X-købing. Sagsomkostningsbeløbene skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 1. Indledning...3 2. Gennemgangen...3 3. Sammenfatning...4 3.1 Antallet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HR Jura. Oktober 2012. www.accura.dk

HR Jura. Oktober 2012. www.accura.dk Oktober 2012 HR Jura I denne udgave af Accuras nyhedsbrev kan du læse om forslagene til ændring af arbejdsmiljøloven og ligestillingsloven, hvor sidstnævnte vil medføre flere kvinder i de danske ledelser.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. august 2015 Sag 104/2014 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for Skibby Supermarked A/S (advokat Peter Vibe) mod HK/Danmark som mandatar for A (advokat Michael

Læs mere

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde.

Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Godtgørelse tilkendt efter forskelsbehandlingsloven for at undlade at fastansætte muslimsk kvinde. Almindelige emner 1.2 - Ansættelses- og arbejdsret 271.9 - Erstatning uden for kontraktforhold 3211.7

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 2. april 2012 Sag 484/2007 (1. afdeling) Søren Larsen (advokat Birgitte Pedersen) mod Jan Hartmann (advokat Peder Fihl) og Vestas Wind Systems A/S (advokat Lotte Eskesen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. juli 2015 Sag 43/2014 (1. afdeling) A (advokat Nicolai Mallet) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 154/2009 (1. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod If Skadeforsikring (advokat Anne Mette Seest) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. maj 2014 Sag 200/2012 (1. afdeling) AK-Samvirke som mandatar for Akademikernes Arbejdsløshedskasse, Danmarks Læreres Fælles Arbejdsløshedskasse og Funktionærernes og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION

KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION //30. maj 2013 Ansættelsesret og arbejdsret KRAV PÅ FRATRÆDELSESGODTGØRELSE, MEN IKKE GODTGØRELSE FOR ULOVLIG ALDERSDISKRIMINATION En medarbejder som var blevet opsagt, fratrådte sin stilling som 61-årig,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 99/2009 (1. afdeling) Flemming Allan Hansen Steen Ricks Olsen (advokat Christian Falk Hansen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. oktober 2010 Sag 345/2007 (2. afdeling) Galerie Birch ved Anette Birch (advokat Poul Hvilsted) mod Jørgen Smidt (advokat Jan Erik Kornerup Jensen) I tidligere instans

Læs mere