[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2"

Transkript

1 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen s.26 Ude at sv0mme. AE Tom Hvorio r hedder de t s~dan? Kr i s t ensen s. 19 J~gers Toft... s.30 Me r e ru t eb i l Rutebi l pa vej s.21

2 KREJL udkollllne r med 11 num c", om <..It e t, c a. s ep t em cet - 11 o'j ~m b e r l ehr Uilr 0 9 april. Om f a ns 16 s l ClE! r p r. nummc:(. Redakt i o n : N.lI. Li n l lt a r rl. Eks[-le di ti on: [la ll 5 bo(jhand 1, (/)s t lhr o') 3,9670!.oys tu (. Posty i ru: il r sallon n em~llt k'r. 30, -. Enkel te numr", lssn Tryk : L0ust0 r Bo t r ykke r i, I nr.l var de r t sp0rgsma l om betydningen af navne t Pe t e r s borg. De t e r nu besvaret, 0 det ven er v i t i lbage t i l ved en senere lejli ghed. Oe t er gl~del i gt at l~se r ne reage r e r. Kre j ls "f0l j eton " om t i l og f r a L0gst0r har i n t resseret ma nge, og vi har modtaget mange gode bi drag til art i klerne. Ikke mindst t i l dette nr. s h i sto r i e om rutebilerne. Hvis heldet e r ude, e r der ma ske ogsa en, de r har et bi l l ede af en udflugtsb!jd "L0gst0r I I", som b 1ev fors0gt efte r krigen. Pr 0v at se i gcmmc rne! torv~ntningen5 ~ hede I de n~ste numrc kan bl.a.ventes : Til og fr~ L0gs t 0 r til lands, t il vands og i l uften (for s.) Ko ngebes0g Amatort e a t e r Skol ev~s e n e t i Sle t her r ed (fort s.) Cjcndomm e n To rvegadc 13!It bore IButifftr "if neue aabne 6anoag iqotl)w til SCt. U i S)ftober, )Jlouember os SDmm'b r, I1n'tlfabe ui iue var det en ide!jlrintij ljqim ~ ~Ut' t ' l handelsat 'befienbtgiore. standscocenin t6bf OQ \«(gll b,u' Q Ira eif,b. luf. uobtr Uolaing Itil 'ilrtboq btn li2bt til 2'rbaa bcii ( 1)r. Web,.. ~. i8cl!j.~enf'u. gen i de n ij! S 3. a.ncr. 11(111. te 100!Ie? lliri. Cff,n. Fo r s i debil1edet i se r Foren i nge n for Vint e r idr ~ t i Logsto r. Bi1lede t er pa et postkort, og bags i de n har e n trykt date ring , kl. 4 mo r gen. Det sta mme r nok Er a en f est, Eo r de c e r t r ykt nogle vers: Te rpsi cho ra hedde r hun Smorog b r od godt er Dansens gudi nde. ha r ma n da nae e n hal ' nat Daa r skab det e r kun, - danset som vi - de nne balnat. he ndes guns t ej at v i nde. am n u der var e n hel gen f or cm0 r ce br0d m. m. jeg vilde uden v~ lg en Terpsic hora servere. HL. Kortet er ogsa f o r synet med Sl et he r r e d s va ben : To ko r slagte sil d. 1 8

3 Ude at SV0mme Fo. f atter e n Tom Kris t ensen udgav i 1966 en e r i nd r i ng s bog has Gyldendal :"Aabenhjert ige fort i elser. " Her E o rt ~ l le r han bl. a., hvo.dan han udvi kler s i g era v andskr~kker t il (ris vommer. Her har L0g s t 0r spi1~ et e n star roll e. De t v a r i mid l e rtid f orst d e n n ~s te somme r feri e, som j e g ho l d t i Logst 0r, d e r aabnede SV0mme sporte n f o r mi g s o m e t fla d t uds t rak t o g lyk ke lig t l a ndskab, o g d e t kan j e g t a kke Limfjorden f o r, mi n f ~d r en de f jor d. Ma nge, mang e somr e ha r j e g tilb r ag t i L0g s t0r, l unt a nbrag t hos mine to f a s t r e i b r oderi forre tn i n g e n i To r vega d e ; me n j e g ha r v i s t a l d r i g b e r omme t den n e flok r 0de t e g l s t e n s t a g e, s om ste jle b a kk e r truer med at s k u bbe ud i v a nd e t, faste r Maren Chr i stensen g.m. bunt mag e r Cht i s tensen. e ller d e n tve f a rve d e fjor d, dybt b l a a, und e rtiden s o r t, und e r tid e n mo r ke g r o n i nd mo d by e n, o g s ka rp t a dsk i l t f r a den ne fa r v e e n b red, y seg ron s t r i b e, d e r g a a r helt o v e r til he r r e g a a r d en Agge r s borg, h vor Hans Ki r k s t amm e r f r a. Der e r t o badesteder ved L0g s t o r. De t e ne ligger mo d vest v ed F rede ri k den Sy vend es ka na l o g e r e gentl i g d e t s muk keste med uds i g t e n o v e r L0 g st0r Br edning til L i vo o g Hanhe r red og i d e t f j e rne nordvest, hv o e bredni ng og h i mmel gaar i e e t, me d s v ~v en de l u f t s p e j linge r, et pa r t r ~e r e l le r e t h us med e n str immel luft unde r s i g. Men ma n s ku l l e b e tal e e n tre t i l badea nsta lte n her, o g j e g kom h e r f o r st s e n e re, da j e g s o m s t ud e n t tr~ n ede mi g o p t i l a t SV0mme o ver d e n mo r ke b l aa o g s t rid e s trom, h v a d de! da og s a a l ykkedes, s kont d e t b l e v e n tr iumf, d e r b a a d e kva l mede o g s ve d, f o r a l d r i g ha r j e g f olt s aa ma nge g o ple r g l i de n e d l a ngs min nogne k r o p s o m klumper af g e l e, og s aa v a r d e t oven i ko be t af dem me d r o d e, br ~ n d e n d e trev l e fr y nser. De t a nd e t ba de s t e d l aa mod ost me d ud s i g t til s n~v r i n g en v e d Ag g e r s u nd. Ma n ko m d e rud ove r nog l e t o g s k i n n e r 09 a d e n i nd g~ rd e t s t i il e n e ng, og p a a d e nne eng l a a der e t l ~s kur, e n b r ~ d d e v ~g med l id t t a g o g e n b ~ n k p a a be gge s i d e r, s a a at ma n k unne s i d d e i l ~ baad e mod vestenvinde n og oste n vind e n, o g d e r l ob e n bro ud i f jor de n, lig e ud til str o mme n. He r har jeg l e v e t ma nge ani ma l ske timer. aa r d e r ha r v ~ r e t no r de n s tor m i L0g sto r, s e r a I l e r uderne, dec vend e r mod f j o r den, ud, s om o m d e var s a n db l ~ste. Saa me g e t salt e r d e r i Limf j o r den. 09 f o l g en var, at min 19

4 krop f01te s i g le t og fly ve nde i f j ordvandet. En a r eng, de r va r u muli g t i l smidigheds0velser, havde i dette salte e l e me nt mu l i g heden for a t udv i kle s ig t il en s ~lh u nd, ja til de t utroligste af al t : en beh~ndig danser. Den drilske t y ngdelov var paa ve j til a t blive oph~vet. Paa en e n ste dag havde j eg g j or t et usand s ynlig t frems kr i dt mod at bli ve fri sv0mme r. Det v r sam en af de dr0mme, h vor man gaar paa vandet e l ler paa d en t omme luft med den st0rste selve0l ge l i g hed, og j eg var bange for a t v a agne af de n i gen. 0, d e t ve1s i g nede salt: Naar v i drenge galope r ede os Badeanstalterne v ed kanalen ' ecne. terre i bl~s t e n i nd over engen, for der er alt i d b l~s t i Hi mmerla nd, kun ne vi m~rke en svag s vien a f sa l t et i hudens pore r. Det vat som en venlig elektr i citet, de r a ldrig v i l le give s i g lune fulde udslag i pludsel i ge s t 0d; d e t var varmende j ~v n st r 0m. Vi va r unge hest e, der gung r ede p a a d e n bl ede ng jord. He l d i gv i s var v i i vor glade 0 ver giv e nhed saa kloge, at vi altid holdt o s paa den s i de af broe n, hvor stremmen korn fra. De t havde vi l ~rt a f svinest i kke r e ns s0n, e n vild d r e ng, som min f~tte r og j eg syntes va r omgi v e t a f e n me e k glorie af det svineblod, f aderen udged paa sin p r ofession s veg ne. De t var f 0rst nogle aar sene re, a t j e g i klarh j ernet ove r mod spr a ng paa hove de t ud i s remme n og lod mig tag e af d e n. Det var umulig t a t s t r i de s i g o p imod de n, saa j e g s V0rn mede med d e n og fik e n saa r a sende fart paa, a t j eg s om e n chriscraft l a ndede inde i L0gs t 0 r. Mit 10b henad Ha vnegade og ud til enge n i gen v a r e n aabenlys kr~ nke 1 se a f den o ffe nt1ige b l u f~ r digh ed, selv om j eg g j orde alt for med h~nderne a t sk ju1e det, som jeg ha r h0rt en kebe nhuvn s k vaskekone kulde " s y nder s mangfold i ghed". Ja, det va r L0gst 0r 09 Li mf jor de n~ LB~stBr Ba~e~us ar udlagt til Albenyttelse fra den adie J uni Badet,i rien r: For Damer: Fca 9 Fmd. til 3'/, Eftmd. For HArre r: Til 9 Morgen og fra 114 r. til 9 gtt.ermiddag Adgungskort faas hos Hr. Do, bandler 8toekel. Neglen til Badehuset faas hos FiskehanJler To f t ved Fiskerhavnen. DeRtyrelaen. 20

5 Rutehil prl vey" Ba de und e r 1. verdenskrig og kor t e f t e r g a y r i g s dagen konce s s i o ne r til nye j e rnbaner over hel e l and e t. Kun et f a ta l af dem kom no g e n sinde i g a ng. De t g j a l d t b l. a. bane n Over l a de- L0gst0 r - Sebber su nd, (se KREJL, 3. arg.nr.l). Gru nde n va r den, at om k r i ng tog biltraf ikken e t v~ l d i g t opsving. Antallet af bi l er v a r i i h e l e landet, var der ca o g i , der a f ca. en t red i edel lastbiler. Alligevel var de t forbe holdt d e me r e ve l ha ve nde at eje en bil, sa der ble v gode muligheder for r uteb i l e rne. I k unne "L0gs t 0 r Av i s" s krive: " Bi ltraf i kke n g r lbe r om sig. En sto r. ny Omnibus- bil paa ruten L0gst 0 r - Aalbo rg. Chauff0r Jesper Niel sen, L0gst0r, ha r ha s i abrikant Da r te, S i lkeborg, k0 bt e n stor 20 persone r s omn i busi I, der f r a f0r stko mmende tirsdag i g a ngsrettes paa strrekn i ngen L0gst0r - Aalbor g o ver Sebbersund og k0res hve r s 0 g nedag. Bi len an10ber byerne Ko r n um, Br0 ndum, Hemd r up, Ny M011e, K0 1by, Farstrup, Barmer, Sebbersund og Nibe samt ai l e byer ne mellem Nibe og Aa lbor g. De t c r med rivende fart bilrutck0 r sel en ha r g r ebet o m sig. All erede nu k0r er f r a vesthi mmerland t i l Aalborg 5 s tore omn i bu s - biler af akkura t s amme st0rrel se og type, nemlig 2 f r a L0gst0r, 1 fra Ra num, 1 fr a Aa r s o g 1 [ ra Fa r s0, og desuden k0 r er e n l astbi l f ra Overlade til Aalborg. 21

6 At d e nne kersel maa s ka d e ba ne r ne i he j g r a d er ind lysende. Ge n nemg a aende har biler n e g odt a t k0 re me d. Fo l k f or e t r re kke r d em for bane n, hv i l ke t e r f o r staaelig t, da ma n komme r ba d bek v e mme r e o g hur t i g e r e med b iler ne e nd me d t og e t ". Fo r ude n disse o g and re l~n g e re ru t er v a r der loka l e rute bile r, de r havde ko ntr a kt med pos tvresen e t. De t va r en v i d e r efe r e l s e a f de g am I e dilige nce r ute r, s o m ogs a d e n ga ng tog passager e r med. De t g j a l d t Leg s t e r - Lundby, som f i k bi l i 1 926, 0 9 Legster-Ra n um Vils t ed, s a m e jed e s a f postkontrahen t Morten La rsen. All e r e d e i 1917 kebte han en postrutebil a f mae r ke t "Gi d e o n ". De t var n ae de f A d a ns kb yg gede bi l e r. De n blev fr ems t i lle t i Ha r sens. Sa m chauff er kerte sen nen A. C. La r sen. Ruten til Fj e rrits l e v s t ar t ede 1919 me d vinha nd le r Edv. Fetersen som e j e r. i 1927 s o l g t e han r u t en ti l J. P.Jacobsen. Ha n dede t o Ar e fte r, o g ha ns ka ne i g r i d dr e v sa r uten i mange I e. Ru t e biler n e bl e v i d e n f0rs t e t id bygge t me r Eller mi nd r e til Eael d igt. o r ma l t begyndt e ma n med e t l ' stvog n s c ha s s i s, sam sa iik bygget et karosse r i ovenpa. De r v a r opsta et e n kelte specialf irma e r, me n lig e sa of t e b l ev kaross ri e rne bygget l o ka l t. F. e x. Ei k J ulius Madsen sin f e r s te bil i 1922 bygg e t af snedker Poulsen i J er nbanegade! Pa grund a f l ast b ilcha s s ise r ne var rute bile r n e t mme l i g hej e at s tige op i. Til gengrel d kne b de t Ved rattet A.C.Larsen. gevaldigt med 10ftsh0 j den, o g pa gr und af datide n s a f f j e d i ng var de t ikke nogen ubetinl e t nyd e l s e a t ker e pa l a nd e v e jene. Dre kkene vat af ma ss ivt g umm i. L i d t hj a l p det ve l, at h a s tig h e d e n s j ael d e n t ove r ste g 2 5 km. i t i me n. Ha s t i g hed s graensen for rute b ile r va r 40 km. i t i men. De t bet0d, a t n norma l tu[ t il f.ex. Aalborg va r e d e 2 ~ time. 22

7 I var de r ikke mi ndre end seks forskell i g e ru t e r Era L0gst0r t i l Aalbor g. De fire a f d em havdc slu t tet sig sammen i "De fo r ened e b i lr uter ", f o r a t uncl ga indbyrdes konku r renc e. De to sidste ruter b l e v s o l gt t il e n rutebi lmand, Pa l lesen, i Abyh0j. Samtidig t k0bte ha n r uten t i l Lundby, som han t~nk te sig at f or l~nge til Nibe. De f orenede bilr u t e r havde faet de n Eo r nemmelse, at den nye ejer.. vi l l e gener e der es k0rsel ved at l ~gge t u rene, s a ha n star t ede et kvarter f 0 r "De Eore ne de ". De t udvik l ede sig t il e n st0rre d i skuss ion i avi s erne med gro v e bes kyldn inge r Era b a de den e ne og and e n side. Bland t and e t pastod e j e ren a f Lundby- ru ten, Mogens Munch, a t de Eor enede havde underbudt hans p o s t k0rsel pa ru t en, s a ha n a l l igeve l i k ke k unne s ~lge ti l Palle sen, f ord i hande l e n va r betinge t ae, at bet a l ingen for postker s l e n f ulgte med. Uenigheden mellem r u t e bilejer ne var d o g i kke s t0r r e, end at ma n kunne e nes om i f~ l l ess ka b at f a bygget e n r u tebilstatio n t il a f l0sning f or de me r e eller mi ndre tilf~ldige s t eder, h var pak ke r og andet gods skul l e i ncl l e veres. Alle bilerne havde dog haft et bestemt sted a t ho lde i byen, nemlig ud fol hotel Himmerland. Den ny rutebilstati on, sam blev indviet i december 1 938, f i k kontor i jernbanestationen, mens perronerne blev anlagt mellem stat i onen og posthuset. Under krigen, hvor det kneb med benzinen, k0r t e de f l este r uter pa gener atorgas, men r u t e rne t il Aalbor g br ugte natu rgas, der kom ir Ve ndsyssel. De kunne sk i ite flasker pa r utebilst a t ionen i Aalborg. Da be s~ tt e l se n begyndte, ma t te ma n sret t e sk i lte o p me d f0l gende o rd l yd: "I he nhol d til ud s t edt f orordning maa ruteb i lerne i kke k0re efter m0 r ket s frembrud, hvor for vi h0fl i gst anmoder de re j sende om a t indhente nrerme r e opl ysn inger has chauff0rer ne om de k0reti Laur i t s Nielsen foran sin bil i Skolegade. 23

8 De nne opm- r e h af r ute bi1e r s t amme r f r a vinte r e n 1943 / 44, antage1 i g i for bindelse med t lltebi1stationens S- Ars j ubi la!um. Pr a v. ; Overl ade bi 1en med Peter Koldborg, Vi borg m.ho l ger Ve s t ergaa rd, Hobro m. A1fr.J ens en(dri fts l eder) og Aage Morte nsen, Nibe b i l og e n ukendt, t o Aa lbor gbi l e r m.jes per Ni e l sen og Gu nnar So ve og uden f or k i osken Peter Mo r t ensen, f rk. Sondr up og J a kobsen. Yd e r s t e n Thingg aa r d- bil. de r, som i d e n u v ~r e n d e ko c e p l a ne r forbi, i ik t oge ne sv ~ r e tider. S ~ r lyder p aa t i de, e ft e r mar ke t s fr emb l i g t h ~ r dt blev Aa lborg p r i vat ba ne r r ud. S~ r li g henlede s o pmre rks o mhe r amt. Ma n ha vde tils yne l adende Eor den p a a s ondag ae t e ns ko r e t i de r. Aa l bo r g r utebilsta t ion, lo. a pril " s om t a t fo rny ma teriellet og s ama r be j de de f or s ke l lige rut e r til e n mere r at i one l d r ift. Resultatet var e t r ekocd s t or t u nd e r s k ud i 19 46/47. De r ops t od o gs~ a ndre b es v ~r l i g heder. En ae de v~r s t e v a r kna p hed e n pa [. e ks. b il d~ k. ide, a t ma n jo k u nne ko be d e r u te Sa fik b a ne n s l edelse den g o d e l bilruter, der g ik godt og l a i pa s Rutebllen i send e n ~ rhed a f banerne. De t burd e Logstor- Nlbe over I kun ne cette o konomien op. Staun og St. AJstrup i Ba ne ns l edelse g i k i kke s~ rl i gt e r stands"l ira de n!,l. Oktobc r d i p lomat i s k til v~ r ks, me n " i nd ~nmi1el nan. Ju mmlm a n~el. kald t e " r uteb i l e j e tne e en eft e r een i h ~ b O ~, at det vi l l e g~ l e t t ere Bi le r ne havde i e n a r r ~k k e v~ret a t o ver t age nogle r u t er pa d e n made. ska r p e kon k u r~ e n te r t il j er nbanerne,bl. a. hav d e bane l ede l sen et g o d t o g da krigens h0jkonj unk t u[ var 0je t i l e n ae "De f a ene de " s r ute r. 2 4

9 Aktio nen vakte stor opmanksomhed En af de "indka l dte " rutebile j e r e og blev sl~e t s t o r t o p i a v i se r ne, havde f or ~ r t ilbage ans0gt va red i som s~ g odt som aile var p~ rutebil_ rek toratet om ti11adelse t i l at eje rnes s i de.. ~ ndk0be o g betal e 2 d~k og I slan ge til b ilen. Efter f ler e henve nd - De r ffi 0dte ~a heller ~ kk e en e ne - e l se r iik han at v i de, at man s kuls t e.op "p~. pr l v a t ba n e~nes kont or. I e have ham i velvill ig erindring De r l moa tilbed r uteb l l erne e t sam- og at yderlige r e henvendelse va r ar be )de, hvor b~ l le t taks t erne kunne un0dvend i g. Han havde n ~sten glemt nsre t t es o~ ma n f l k k0 r epla ne rne sagen, da han fik brev, og troede, til a t ar be ) de. samrne n. De t te samar- at det va r en ny henvendelse fr a be)de blev aivlst f r a ba ner nes slde ba ner ne. Men det var e n til deling at ikke mindre end f i re d~k og 1 i De r e f te r kunne fol ketingsmand Ed- ge 51 mange slanger! Han fortol key a r d S0r e nsen konkl udere i l'ia l bor g de det s~dan. at d i rekto r a t e t " 0 n S t i f tstid e nde:"jeg ser nu saal edes skede at give udtryk [or, at man paa sagen. 1 ) P rivatba ne c ne ha c til -ffiisbilliger privatbanecnes di ktab udt a t k0 be nogle ruter. Dette e r tur tendenser 09 0 nsker, at r utebi l afvi s t. 2 ) Ru t e b i l ejer ne ha r frem- e j eren skal have mulighed for e nd sat ti l b ud om e t samarbe j de. Dette nu i lange tider at be a r e de nord e r afvis t. Dec s ynes he refter ikke j yske landevej e." a t v~re me r e a t t ale om:. Der kom a l tsl i kke nog e t No r d - De r b l ev dog 09s1 plads t I l d e jysk Trafjkselskab t i l verden i lidt me r e muntre in dl~ i avisen: 194B! 25

10 kolevmsenet islet herred omkring 1740 '''ARL IELSE De t e r vist a 1mindeligt a t opfatte sk01eanord ninger ne a f som s k e l s~tten de i den dans ke s ko l s h i s torie. Med unde rvi s ningspligte ns indfer else blev det nedve n d i g t at o p rette s kol e r ove ralt, og praktis k taget ail e b0rn f i k nu s kolegang fra de var 7 til de blev 14 In. Jeg skal i kke bestride, a t der s kete no g e t v ~ se ntl igt i De nyc a nordni ng r havde en he lt ander l edes fasthed, e nd hvad ma n hidtil havde ke nd t til, 09 de mang e nye l ~ r r e, der i de samme a r begynd t e a t bli ve dimittere t fra de nyopre t tede sem i nar i e r, bet0d u t vivl s omt, at s kole rne fik bedre uddanne de l ~ r e re, end de fe r ha v d e haft. Me n d e t er p~ f a l d e nd e, a t nar ma n d ykke r ned i vor eg ns hist o r i e, v i ser de t s i g, a t sko l ereformen a f 1814 stort set i kke har sa t s i g s por i a rkiver ne. Skull e man demme efter d e t s t o f, ma n finde r i am t s - og bispearkiverne, ville ma n f r i s tes til a t tro, at d e t s t o re reformar i s ko l eh i s tor i en v a r De t for s0g, man da g jorde, p A at f a organiseret e t a l mi ndelig t s k o l e v~se n, har e fte r l a d t indberetninger o g p l aner, dec g 0 [ d e t mulig t a t g i ve en 0 ve r s ig t ove r tils t and e ne i s kole vmsene t her i Slet he r r ed p a den tid. Allere d e i Fred e r i k 4. s tid ha v de d e r vmr e t in e r esse f or s kol e sag e n. De t gay s i g b l.a. uds1ag i, a t kongen fik oprette t skole r pa det r y ttergods, de r var henlagt ti l under hold af d e nationale rytter r egime nter. De 240 skoler kendes som r y tte r skol erne. Da Chris ti n 6. l e v ko nge i 1 730, i n t e n s i ver des d t p ~d ago g i sk e r efor ma r bej de. Det var d e l s e t udslag af p i e t ismen s 0gede indflydelse i de l edende kredse, dels rent p r aktisk beg r unde t i konfirma t ionens i ndf0relse i Hv i s b0r n ne s k ulle tileg ne s i g den for ned ne inds i g t i bibelhis t or i e o g ka t e kismus, va r nog e n l ~sefm r d i g hed f or n0den. Ne t o p i afgav e t udva l g e n b e t ~nk ni ng om skolevms ne t s t i l sta nd og Erem a g d e samtidig e t for s l ag til e n f orordning, d e r sku lie f as tl~ ge reg l er ne for dets fr em tidige o rdning. Da kongcn a nsa sagen for a t v ~re af s t o r v i g tig hed, 0nskede han d e n i midle r t i d ove r ve je t i en udv i det komm i ssion, der l i gesom udva l ge t s kull e i nd he n t e oplysn i nger fra s tif terne. J eg ha r ik ke f u nd e t nogen indb r e tning, der ha r for b inde l se med de t f0rste udva l gs arbejde. De rimod l igger der pa Land sark i ve t i Viborg (Viborg bispear k i v C 2 212) en indb retn i ng, s om provs t I.Ene voldsen d en 24. ma rts 1737 ha r s i d det pa Va dg a r d i Stra ndby s og n og sk r e ve t t il st i f t a mtma nd o g bis kop i Vibor g. De ha r ben t om oply s ninger t il d e r es besk rive l se a E tils t a nd e ne i s tifte t. He r r edeg0r ha n f o r, at han ha r VCI!r e t " f orsamle t med p rop r: ie t mr e r ne eller de r es fuld mmgt i ge, p r ~ ste rne og de v i tti s t e (cl.v.s. f o r s t a ndigs te) sog n e~nd af hve rt s ogn ud i Sle t her red. " De har over 26

11 vejet," hvad t i l s kole r ne s oprettelse nyt t i g s t kunne e ragte s," og p r ovsten s amme n fa t t e r nu, hva d de r e r "den s and e be s ka f f e nhed" i hve r t a f he r r edets 1 4 k i r ke s og ne. I Logs t e d s og n ha r ma n hver ke n d egne bo l ig e ller skolehus, me n der kan bygges s kole " pi kir kens grund. " Deg nen," som e r s t ud i osus og habi l," skal bo d e r Hog i nfo r me re l a ndsbye r nes ungdom.. Men u n d e r samme sogn sorte r e r en stor f l ~ kke Log stor, hvo r t i l e r indsejling, ko bm a ndshandel og b r ug (d. v. s. l a ndbr ug ) og en del f o r mue nde folk, s om meg e t ve l d e r i byen kan bygge e t vist s ko lebus 09 lonne en s kolehql der a l t pa bye ns be kos t n ing 6" 1 a nnekset Ko rnum sogn er de r ku n fa bo rn. De res s ko l e gang klare s lettest ved, a t d e g a r t il N~ s borg sko l e. Dog bor bornene f ra 0 s ter 0 rb~k s oge t i l Logs t o r s kole. ~ s bo r g s og n ma ngle r ogsl s l vel skole som deg ne bolig. "D e f a ttige by m ~ n d har sel v bygget et lide t hu s," hvor de om v inte ren har hol d t "e n efter anden, som de kunne a k ko r de re med " til at l ces e med d e r e s bor n. Hu set du r ikke. De r rna byg ges degne hus med s kolestue, me n de r e r e t prob l e m. Degne n He r e n ve rdslig mand og ikke ha b il til ungdomme n at informere." Salling sog n, d e r ik ke ha r skole, bo r have bygg e t sko l e h us ved ki r ken og ha ve be s ki k ket e n s kol e holde r. Ou d r up sog n, d e r lig e som Salling e r a n ne ks t il Nresbo r g, ma ngler og s l s kole. Prov s t e n ka n i midlertid i kke se, a t "de r f o r s og nets rin9 hed og s t ede r nes va ns kel i g e s i t uat i o n (be liggenhed ) nog en s kole kan st i ftes." Bo r nene rna he nv i ses til sko l en i Sal l i nq. I Fa rst r up sog n e r s itua tio ne n lid t s pec i el. I St aun ha r b ym~ n d ene " s e l v bygge t et s l e t hus, men dertil er hve rken I o n ell er l ee r e r." I Farst r up ha r ma n her r e de t s e ne s te d e g ne bol i g, me n he r e r der ing e n s ko l es t ue. Ma n for es l Ar, a t deg nens bolig og 10n f o rbe d res, s A han kan ho l c e s ko l e f o r he le s og ne t. Deg nen er "studiosus me n ve l mu l i g noget magel i g." I a nne kssog ne t Aj s tr up be hove r man bade e n s kol e og e n s ko l e holder. I Sebber sog n e r d er e t sk o lehus f o r Valst e d og Sebbe r sunc. De t ka n ikke s es, hvor det l i gger, me n oeg nen s i dde r i Val s t ed i et [~s t eh u s unde r Sebberklost er. Enten s ka l s koleh uset s~ttes i stand, el l er deg nen ha ve et fo r sva rl i g t hus. Sko/e Slue Staid.ru ndp lan al ('n t),w:: rslolc. 27

12 Ha n k n sa undervise b ~ rn e n e f r a d e t o bye r. B0 rne t all et der e r s s tort, a t h n ikke ka n betj e ne f l e r e o De t blive r derfor ne d ve nd i g t i Ba r mer a t " s~ tte et ha l v s kolehus p i 6 f ag ", hvor sognedegnen sa " kan holde e n h0 r er Eller u nde r lcerer." Det s kulle han nok k unne klar e, da ha n " [ lig t nyd e r 10 rdl., som d e n f or r i ge e jer af Sebberkl oster s kcenked e t i l sognets " u ngdoms skol e 10n, " 09 som d e n n uvcerend e j e r a s sessor Bagge Glerup har g i vet tilsag n om fr emde l es a t be t ale. Annekssog net Lundby b0r e fte r all es tilkendegiv lse have skolehus ve d Lu nd by kirke. ViI s ted sogn ha r hve rken skole ller degnebo l i g. De r b ~r bygges deg ne bolig, hvor degnen " kunne ha ve f ri bolig og holde skol e. " De n nuva!rend e degn "er e n g ammel verdsl i g m nd ikke bekvem t il at lcere a nd r e. " Annekse t Vindbl ces b0 [ hav e og skoleholder i Vi n dbl~s by. kole Gunder sted s o g n e r anneks t i l Ulstrup i Ar s he r r ed. He r "ka n f o r sog ne t s ring hed og de E s t e der s s t o r e d istance ikke f indes ra d ell er udve j t i l no en sko le. " B0 rnene rna s0ge t i l Aj strup Eller B l ~ r e. " Ellers har nogen af sog ne f o l ke ne e f ter pr ~ s t en s be retni ng holdt s tund o m en s ko l e dre ng i d e r es h use, s o m og sa har gjort nogen profect ( f r emgang) ". Om Bj0rnsbolm sogn he dder det: "udi Ran um by, sorn et den st0rste i sognet. e r f or nogle Ar siden et skole hu s a f ny o pbygge t af fyrr e temmer af 1 0 fag a f h r.ka nce l lir Ad Sere n Kierulf,hvilke t p rop r i et ~re n p A Bj 0 rnsholm velba rne Ma thias Lasson ha r e r k l~ r t at holde i sta nd fr emdeles, me n skolehold e r e ns 10 n, som hidintil har v~re t ringe og uv i s l v i I ha n i k ke t ilsva r e videre e nd ef t er adve na n t (ud e f ra kornme nde ) og De r es kongelige majestcet s all e r nad i gste p A l~ o g godtfindende. Udi samme sog n v ii

13 u f orb i gmngelig s t i f t es en anden skole ud i Over1ade by, hvoet i l p roprietmren, ve1b~r n e Niels Pove l sen til Gundeeupgard ogsa hu r erklmre t a t vise be l e jli g p lad s. " "Malle sog ns ungdom kan s0ge Ranum skole." Vi e r hermed kommet g e nnem Slet herreds 14 kickes o g ne. De c var i 1737 s kol er i Sebber s o g n og i Ra num. De t e r pafaldende, at de beg ge ligg e r i nmrheden a de gamle klostr e, der e f te r refor mat i onen bl e v verdsl i ge herr e g a rde. Begge skole. har f ae t s t0tte fe a godse r ne, men i ngen a f dem e r i sikker g mnge. Det ee e ndnu mere bemmrkelsesvmrd i g t, at v i ogsa ha r f~et berettet om i niti at i ver, t age t af de fattige bymmnd som f. eks. i Nmsborg. Mest focba vser det dog, at det er f r a Staun f j e rnt ved f jorde n og fra Gundersted med "de fa s teder s s tor e distance", at v i e lle r s here r om i nitiat i ver f r a s ogne[01 kene. Set i sammenligni ng dermed vir ke r beskrive1sen af L0 g st0r nms t en bebrej dende, na r de t lyder, a t der er en "del formuende folk, som mege t vel der i byen kan bygge et vis t skolehus og 10nne e n skoleho l der alt pa byens bekost n i ng. " vii de " kunne uden ande n ti11mg holde skole og uden klage for re t t e der es embede. " Er deg ne n i k ke s elv i stand t i l at unde rvise, rna ha n 10 n ne e n anden derfor. I a nnekssognene skal dec ansmt tes skole hol de r e. Hv i s de virke l ig rna nyde d e f oresl a ede 1 2 td r. korn o g 1 2 rdl. ar1ig, kan de k1are s i g, mener provs t en. Ha n t ror derimod i kke pa, a t kommissi onens for slag t il d~kn i n g a[ omkostningerne v i I s l ~ til. Ha n me nee ikke, at der er meget at hente Ir a k i eket i enderne. Ki r kerne er t ynget af store udg i fte r o g " ut r oli ge reparationer. " Derimod f inder ha n, at der rna kunne hen tes noget ved en afgift pa konget i enderne. De er ofte a f hmndet til private. De f o rn0dne bygni nge r f o rest i ller provsten s ig tilvej ebragt ved, at k i rkeejerne bygger deg nebolige r. An nekssognenes skol ehuse rna der i mod de n st0rste lodsejer rejse. Husene kan ikke vmre pa mi ndre end 1 0 f ag, hvoraf de 4 skal anvendes s o m skol o stue. Han tror ikke, at det bl i ver muligt at bygge a[ egebind i ngsvmrk, da eg ikke e r "at bekomme her i egnen. " Bygger man af sen pa et hus ogsa rdl. Han mener, at f yr, der " kan st~ hed henved en snes eg, kommer p rirnindst op i 100 man b0r bygge a f uden b r 0st fm l d igar. " De t e r for bavse nde at se den optimi Desv~r r e kender vi i kke ordlyden sme, der fylder den gamle [ d e h0je herrers nad i gst e rekv i s i- p rovst. Han havde i siddet i t ion," me n af svaret ses det, at man 0 9Sa har o nsket synspunk t er om " skolehusenes opbyggelse og skoleho l dernes I r 1ige 10 n. " Provsten me ne r, at disse sp0rgsmll blive r de vigt i gste ud i v ~ r ket, " og han v i I, " hv i s det rna v~re t illadt o g i nlde optages," sk r ive s in me n ing derom. Ef te r p rovstens opfattel se b l i ver der tale om to type r l mre r e. I hovedsognene s i dde r d egnene. De r e s f orho l d trmnger t il e n f orbedr ing. Ma nge d eg ne i Viborg stift nyder e nd ikke "den ha lve del a f det, som vor es al l er n ~d i gste l o y dem tillmn ger. " Fin de, hvad de tilkommer, mere end 40 It s o m s o gneprmst i Strandby sogn, o g dog fi nder ha n det venteligt, a t d e fleste huse kunne bygges og f orefindes ti l Mi c haelis tider (29. sept. ) n. Ku n finder ban, at det kan "blive hel vanskelig og fast umulig at beko mm str l, kaldet l anghalm, t il t ~k k e dette ar, slsom m i s v ~kst val her i egnen, 09 den s va r e sto r m ha r beskadi ge t hvermands huse. " Men sl hurt i g t ko rn det ikke til at gl. De t blev j a n , f0l f o ror dninge n o m sko l e rne kom, og i samme ma ned d 0de p rovst Enevol d sen pa Vadgard. (f o rt s~t tes) 29

14 Hvorfor hedder del sodon ~ iibgel's toft Eg e nt l ig burde d e t staves : "Jeg r a To f t ". Navne t itamme r f r a konsumptions betj e nt (e n type t o l dbetj en t ) Chr. J eger, s om funger de i Logstor fra ca Ha n havd e e n mark lige uden f o r bye ns ves tgramse. Ia n kom deru ennem en Abn ing i d i g e t, som bl ev ka1d t Tr ange1ed. De t var omtr e nt, hvo r de n blinde gades t ump i To f t eg ade bef i nde r sig. J egers s on blev ogsa t o l de r, me ns s onnesonne n v ac avlsbr uge r Ch r. J ege r, som var Eodt , og levede op i de t te a rhundre de. De n f o r ste Chr. J ege r deltog i e n digtekonkurrenc e, som var b1evet udsk r evet af " Se 1skabet fo r de sk i onne videns ka bers f orfremmelse. " Sekret~ r e n, p r ofessor J acob Baden, havd e i nd rykket fle r e a nnonc e r i Ber l ingske i 1789, hvor se1skabet ud lovede en prremie pa r dl. for de t beds t e ep i ske dig t. Hvad Jeg e r send t e ind e r tilsyneladende ik k b vac e t, me n to folge b reve. Oet f orste l yder: " H oj ~d l e ve l byro i ge herr professor Baden! O r es velbyrd ig he ds ave r t i sseme nt i e n a f de Be r l ings ke av i s er ; som ieg l ~s te paa l ande t has en p rrest (thi mi n ~vne ti l l ade r mi g i kke, hvor g i e rne i eg end vilde, a t hol de nog en af de of f entlige bla e ) har avl e t d i sse poe s i e r; og s om i eg herved allerydmygs t ins inuerer; Sku l de de nogenledes g e f a lde er i eg fornojet og vii i eg st r~b e at opvffi kke ge isten der i ma nge aa r ha r v~ r e t dys set i sovn. - leg e r af de u1 ykk elige, s om sk i ~ b ne n har da nne t til e n kontro l ur i en liden fl ~kke ; Med 60 rdl. aarlig gage, og 80 i a1 t med sportier, f o r e r ieg med mi n uskyldige kane de t ku mme rligs t e liv ; l eg ha r i nge n rig e s l ~g tni nge der vii hielpe as paa fad e (ell ers har vi nok af de m) Mine patroner (beskyttere) forsv a ndt den 4.apr i l At ieg l ader dette aegaae uden at beta Ie por t o af samme har i e g 2de aar sag er for, som i eg haaber De res ve1byrdighed vii a nt ag e f or gy1dige ; den lorste og for nems te er ail e mine penge giemme r e re g anske tomme, og den ande n e r: Avert i ssementet t ale r ej e t ord derom ; De skrifter, som S~ l ska be t for de sk ionne v i densk a bers for f r emme l s e har udgivet, ha r mi t oje aldrig seet. Thi sam sag t mine fattige kaar fo r byde at kiobe d em o Og he ri e gnen e r ikke ee t exem plar s aavil t i eg veed; Gie rne ynskede ieg de m for am mue l ig t a t kunne tr ~ kk e l~rdomm e ae og danne min s mag efter dem. Me n mine y n ske r doe ude n t v ivl i fodse l e n dersom ikke Oe t hoje og I ffir de s 1 s kab f o r viidenskabernes f orfrem melse v ille pa a mi n bon og de t secre ta ir s forbonne r giore mi e n ofe I t ae s amme, de r da vis t i kke vilde fode ut ak nemme 1 i g hed af sig ; Me n det modsat t e. For i eg a nbefaler mi g, v ii ieg liget r em s iige, hvem ieg er, hvad i eg heder, og hvor ieg boe r, paa de t at, der som S ~ l s k ab et s ku l de i f01ge aver ti ssement et en ten huve tilt ~nkt mig en douceu r, sam i eg 30

15 tr ~ n ge r heit t il 0 9 som ieg uden knibning v i lde l ~gge f r a mi g paa e n af mine c r edito rers pult, e1 le r 09 gi0 r e mig en fo r ~ ring af deres s kr ifter, i eg da ikke sk ul de gaae glip af dem f o r me de l s t mi n sti lt i enhe d. - Jeg er da,gud v ~ r e lovet! debt Christia n. Mi n fade r l od sig kal de J eger. leg er uv~ rdi g konsumt i o ns kontroleur i Legsteer, s yv mi ile fra Aa lborg og f ii r e fra Ni ibe, og de tte har ieg allerydmygst sk r evet i dag de n f0r s te ma r t i i 1789 og nu vil i eg allerydmyg s t og ie r bedigs t a nbefale mig i det hej e og l ~rde s e l skabs hei gunstige beskyt te l se forblivende med sand re r efrygt sre1skabets All e r ydmygste og ier bed i gst e t i e ne r Jege r. -'!l9nsf-r. /81+-18'l,f. Yes ;,',.. " H 4 V,...:~,\ ::.:: ",., n '. \.j. P.S. Mi t tien ke sprog e r: Qvem J up i te r od it, facit c o nt rolore m. Va l e!" (De n Jup i t e r hader, ger ha n t il ko ntroller. Fa r vel!) Tils yne l adend e ha r J eger i kke f ae t s va r pa s i t brev, fo r I J. ma j sender ha n et nyt, hvor ha n s kr i ver : "De r s om De t' es vel byr d i ghe d k i e ndte den ulyk kelige f orfatn ing i eg med 0mme ieg tefrelle befinde r a s udi; saa t roer i eg sande l i g, efte r de n idee i eg ha r dannet mig a m Ceres ypperl i ge t <En ke - 09 handl emaade a t De for l ieng e s i den ha v de e ntet lindre t mine kaa r ved at s ki ien ke mig e n Do n gra tuit f or de unde r Jd i e ell er 4de martii a f sendte smaae poema t a ka l dte 1.Daatens l atter, 2. Til min SiiE l e Serger etc., 3. Sy ndef ald e t be t rag t e t v eo e n christens j orde f~ r d og 4t o Bagat ell stri i den eller tm r vekr i gen, dersom De f a na t samme UVffi rdig e t il Ce r es Sam l inger, - e lle r 09 givet mig e n passende douceur f or mit arbej de am det ma at t e nyde den l ykke at vor de betrag tet med saa mi l de 0j ne a t det kunde vorde fo r un d t i ndrykke l se i e t eller a ndet blad; Mi n under dybeste <Erbedighed f r emse ndte b0 n er nu om det vat Deres velbyrdighed i kke f or meget t i l ule i l i ghed da med d e nne gode skiibs le i l i ghed at til ki e ndeg ive mi g mi n s kiiebne i det t e tilfielde og s kulde i eg uhffi l d ig vi i s i eet og alt mishage da under couver t at sende mi g samme med nffi rv<er e nd e skippe r J0rgen Rasmusse n M0 11e r der har h i emme her i byen. De n allm<egtige Gud ViE r e De r es mege n stor e L0n det t e yns ker med dyb venerat ion S.T. a lle rydmygst e tie ner Jege r." V e s r e r l ~ a ~ ~ Om han noge ns inde fik s v ~r, ved v i ik ke, 09 selv om han ikke blev den sto r e "Poe t ud i L0gst0e r", sa overle ve r navne t ihvertfa l d i JCI!qers Toft. 31

16 He r stir "Stoffer ", Ha r ry Christoff e r sen sammen med e t postbud fo r a n Fj e r ri t s1ev- bi1en engang sidst i ' e r ne. Chr i stoff e r sen k0 r t e r uten r a , og senere Lundby og Aa lborg-rute n over Ni be- 0rho 1m i nde n ha n blev ansat ho s Fa ck. Bi len e t e n meget mode r ne Che v r olet. 32

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Aktieavancebeskatningsloven 19. december 2005 V E D T A G N E L O V E A k t i ea v a n c eb es k a t n i n g s l o v en L 7 8 v ed t a g et a f F T d en 1 6. d ec em b er 2 0 0 5 F olket inget har nu v

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015

K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T. V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØBENHA V NS UNIV ERSITET V idendeling og netvæ rk for AC vejledere på K U Udbuds katalog 2014/2015 K ØB E NHA VNS UNIVE R S IT E T NØ R R E G AD E 10 1165 K B H. K F akultet Vejledning s enhed K ontaktpers

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Indholdsfortegnelse g g u S k E l e k t r i s k s i k k e r h e d S i k k e r h e d v e d i n s t a l l a t i o n e n S i k k e r h e d v e d r e n g ø r i n g e n S æ b L C D k æ E l l l P l a c e r i

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum.

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum. PvaPakeng FådnegpadsmdFaabg BumsEjdommeopføenypakengskæ demed26padsefaabgcum Pos kon og Supe b ugs Kommuna e Pake ngsp adse Kommuna e Pake ngsp adse OFF TOI ET NY PKÆDER INDKØRSSRAMPE DI SPONI B TFOR EJ

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

" #$%&' &()'*)+ &', - & *. /...

 #$%&' &()'*)+ &', - & *. /... ! " #$%' ()'*)+ ', - *. /.... 01 2 0 0 3445 1. MOTIVATION PROBLEMFELT...4 1.1 PROBLEMFELT...4 1.2 PROBLEMFORMULERING...8 1.2.1 Uddybning af problemformulering...9 1.3 AFGRÆNSNING...9 2. METODE VIDENSKABSTEORI...10

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - P re s s e Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e De fem mål

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

Fuldstændigt Prospekt I nv esteringsf oreningen A lm. B ra nd I nv est A f deling 3 - Pa nteb rev e P r. 1. m a j 2006 A n s v a r f o r p r o s p e k t e t V i e r k l æ r e r h e r v e d, a t o p l y

Læs mere

FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER

FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER FINANSIERING AF FORSKNINGSSAMARBEJDE MELLEM AALBORG UNIVERSITET OG VIRKSOMHEDER F U N D R A I SING OG P R OJEKTLEDELSES K ONTORET J A N E T Y M M - A N D E R S E N Agenda F u n d r a i s ing o g P r o

Læs mere

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4

Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Ind hold Ons dag den 3. ok to ber År hus-gentofte...4 Tors dag den 4. ok to ber Ka strup-moskva....4 Fre dag den 5. ok to ber Mosk va-kathmandu....4 Lør dag den 6. ok to ber Kath mandu Be søg på Dur bar

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER

Skrubberuphavn T E KSTER OG NODER Skrubberuphavn T K S T R O G N O D R 1. udgave - 1. oplag Udgivet 2010 af Ulla Abdullas Cocobongoband - www.cocobongo.dk Illustrationer: Pia Thaulov Foto: Niels Jensen Alle rettigheder tilhører Ulla Abdullas

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT

K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K01 STAN D ARD KON TRAKT FOR KORTV ARI GT I T- PROJEKT K O N T R A K T m ellem CVR- nr.... ( i det følgende k aldet k unden) og CVR- nr.... ( i det følgende k aldet lev er andør en) om lev er ing og v

Læs mere

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter

LOKALPLAN 102. Buddinge skole Buddinge kvarter LOKALPLAN 102 Buddinge skole Buddinge kvarter GLADSAXE KOM MU NE 1996 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Jeg vil prise dit navn

Jeg vil prise dit navn Jeg vil prise dit navn Vekselsange til messen Gregorianiserende vekselsange til alle tre kirkeårs søn- og helligdage samt Påskeliturgien Udarbejdet af Jette Thomsen Jeg vil prise dit navn Vekselsange til

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen!

Helenes s CV. www.movearkitektur.dk Mere arkitektur i hverdagen! DET RIVATE MENNESKET BYNINER SEMIRIVATE R DET LANDSKABET Heenes s CV www.moveakitektu.dk Mee akitektu i hvedagen! C.V. Heene et m.a.a. FAKTA: RISER, KONKURRENCER: Cand. ak. Akitekt Maa Uddannet på AAA

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v

Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 2 0. a pril 1 9 9 7 kl. 1 1.0 0 i Ha de rs le v Poul Petersen indledte mødet med at takke Haderslev Akvarieforening for et godt og flot arrangement.

Læs mere

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8

præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 præsentation af ringparkens renovering F r e d e r i k s h a v n B o l i g f o r n i n g B E B O E R M Ø D E a f d e l i n g 2 8 T o r s d a g d. 2 1. n o v e m b e r 2 0 1 3 k l. 1 9. 0 0 D I S P O S

Læs mere

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J.

Ú 63. Natteregn. P œ. j œ c # # n œ œ œ œ 4. œ œ œ œ # œ J œ J œ. 3 œ œ n œ. œ œ. œ. œ. œ œ œ œ. œ J. œ J. # œ œ. n œ œ œ. œ J. Natteregn S Ú 6 1 n n Tekst: Nis etersen 196 Musik: Christian Dyrst 009 n. A ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft n. T ald bli de regn fald sag te giv mul kraft og høens luft Œ. n. B

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING

TYPOGRAFI & OMBRYDNING TO TYPOGRAFI & OMBRYDNING Opgavebeskrivelse Opgaven består af et re-design af et 6 sidet opslag, som onlinemagasinet TJECK har udgivet. Jeg har fået udlevet samme matiale som redaktionen på TJECK også

Læs mere

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,-

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,- HJEMMESIDE TILBUD Giv mig bare lige en Prof hjemmeside Jeg vil have en simpel & professionel hjemmeside, til at starte rigtig godt op på. (Billeder, tekster, Video, links) Finder eller fotograferer dine

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om OPP -samarbejde vedrørende

Vedrørende din henvendelse om OPP -samarbejde vedrørende 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om OPP -samarbejde vedrørende svømmebad i Randers Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 29. juni 2012 fra Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune

Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk. Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Kenneth Gøtterup kennet hg@ d r a goe r. dk 2014-197755 D a t o : 0 4-0 3-2 01 5 T i ls y n e t Henvendels e vedrørende Dragør Kommune Du har den 1. nov ember 201 3 rettet henv endelse til Statsforv altningen,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning,

Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, / ~ Matr.nr. 79 q m.f 1., Anmelder: Thurø by, Thurø. Svendborg kommunes ~ r~ ~ tekniske forvaltning, - Gåsestræde 14 B, 5~7oo Svendborg. SVENDBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 81 for et område i Grasten ( Valborgs

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005

LO s formand Hans Jensen. Tale ved LO s konference om globalisering. Odense d. 31. jan. 2005 LO s formand Hans Jensen Tale ved LO s konference om globalisering Odense d. 31. jan. 2005 --------------------------------------------------------------------- I valgkampe går det alt for ofte sådan,

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere