[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2"

Transkript

1 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen s.26 Ude at sv0mme. AE Tom Hvorio r hedder de t s~dan? Kr i s t ensen s. 19 J~gers Toft... s.30 Me r e ru t eb i l Rutebi l pa vej s.21

2 KREJL udkollllne r med 11 num c", om <..It e t, c a. s ep t em cet - 11 o'j ~m b e r l ehr Uilr 0 9 april. Om f a ns 16 s l ClE! r p r. nummc:(. Redakt i o n : N.lI. Li n l lt a r rl. Eks[-le di ti on: [la ll 5 bo(jhand 1, (/)s t lhr o') 3,9670!.oys tu (. Posty i ru: il r sallon n em~llt k'r. 30, -. Enkel te numr", lssn Tryk : L0ust0 r Bo t r ykke r i, I nr.l var de r t sp0rgsma l om betydningen af navne t Pe t e r s borg. De t e r nu besvaret, 0 det ven er v i t i lbage t i l ved en senere lejli ghed. Oe t er gl~del i gt at l~se r ne reage r e r. Kre j ls "f0l j eton " om t i l og f r a L0gst0r har i n t resseret ma nge, og vi har modtaget mange gode bi drag til art i klerne. Ikke mindst t i l dette nr. s h i sto r i e om rutebilerne. Hvis heldet e r ude, e r der ma ske ogsa en, de r har et bi l l ede af en udflugtsb!jd "L0gst0r I I", som b 1ev fors0gt efte r krigen. Pr 0v at se i gcmmc rne! torv~ntningen5 ~ hede I de n~ste numrc kan bl.a.ventes : Til og fr~ L0gs t 0 r til lands, t il vands og i l uften (for s.) Ko ngebes0g Amatort e a t e r Skol ev~s e n e t i Sle t her r ed (fort s.) Cjcndomm e n To rvegadc 13!It bore IButifftr "if neue aabne 6anoag iqotl)w til SCt. U i S)ftober, )Jlouember os SDmm'b r, I1n'tlfabe ui iue var det en ide!jlrintij ljqim ~ ~Ut' t ' l handelsat 'befienbtgiore. standscocenin t6bf OQ \«(gll b,u' Q Ira eif,b. luf. uobtr Uolaing Itil 'ilrtboq btn li2bt til 2'rbaa bcii ( 1)r. Web,.. ~. i8cl!j.~enf'u. gen i de n ij! S 3. a.ncr. 11(111. te 100!Ie? lliri. Cff,n. Fo r s i debil1edet i se r Foren i nge n for Vint e r idr ~ t i Logsto r. Bi1lede t er pa et postkort, og bags i de n har e n trykt date ring , kl. 4 mo r gen. Det sta mme r nok Er a en f est, Eo r de c e r t r ykt nogle vers: Te rpsi cho ra hedde r hun Smorog b r od godt er Dansens gudi nde. ha r ma n da nae e n hal ' nat Daa r skab det e r kun, - danset som vi - de nne balnat. he ndes guns t ej at v i nde. am n u der var e n hel gen f or cm0 r ce br0d m. m. jeg vilde uden v~ lg en Terpsic hora servere. HL. Kortet er ogsa f o r synet med Sl et he r r e d s va ben : To ko r slagte sil d. 1 8

3 Ude at SV0mme Fo. f atter e n Tom Kris t ensen udgav i 1966 en e r i nd r i ng s bog has Gyldendal :"Aabenhjert ige fort i elser. " Her E o rt ~ l le r han bl. a., hvo.dan han udvi kler s i g era v andskr~kker t il (ris vommer. Her har L0g s t 0r spi1~ et e n star roll e. De t v a r i mid l e rtid f orst d e n n ~s te somme r feri e, som j e g ho l d t i Logst 0r, d e r aabnede SV0mme sporte n f o r mi g s o m e t fla d t uds t rak t o g lyk ke lig t l a ndskab, o g d e t kan j e g t a kke Limfjorden f o r, mi n f ~d r en de f jor d. Ma nge, mang e somr e ha r j e g tilb r ag t i L0g s t0r, l unt a nbrag t hos mine to f a s t r e i b r oderi forre tn i n g e n i To r vega d e ; me n j e g ha r v i s t a l d r i g b e r omme t den n e flok r 0de t e g l s t e n s t a g e, s om ste jle b a kk e r truer med at s k u bbe ud i v a nd e t, faste r Maren Chr i stensen g.m. bunt mag e r Cht i s tensen. e ller d e n tve f a rve d e fjor d, dybt b l a a, und e rtiden s o r t, und e r tid e n mo r ke g r o n i nd mo d by e n, o g s ka rp t a dsk i l t f r a den ne fa r v e e n b red, y seg ron s t r i b e, d e r g a a r helt o v e r til he r r e g a a r d en Agge r s borg, h vor Hans Ki r k s t amm e r f r a. Der e r t o badesteder ved L0g s t o r. De t e ne ligger mo d vest v ed F rede ri k den Sy vend es ka na l o g e r e gentl i g d e t s muk keste med uds i g t e n o v e r L0 g st0r Br edning til L i vo o g Hanhe r red og i d e t f j e rne nordvest, hv o e bredni ng og h i mmel gaar i e e t, me d s v ~v en de l u f t s p e j linge r, et pa r t r ~e r e l le r e t h us med e n str immel luft unde r s i g. Men ma n s ku l l e b e tal e e n tre t i l badea nsta lte n her, o g j e g kom h e r f o r st s e n e re, da j e g s o m s t ud e n t tr~ n ede mi g o p t i l a t SV0mme o ver d e n mo r ke b l aa o g s t rid e s trom, h v a d de! da og s a a l ykkedes, s kont d e t b l e v e n tr iumf, d e r b a a d e kva l mede o g s ve d, f o r a l d r i g ha r j e g f olt s aa ma nge g o ple r g l i de n e d l a ngs min nogne k r o p s o m klumper af g e l e, og s aa v a r d e t oven i ko be t af dem me d r o d e, br ~ n d e n d e trev l e fr y nser. De t a nd e t ba de s t e d l aa mod ost me d ud s i g t til s n~v r i n g en v e d Ag g e r s u nd. Ma n ko m d e rud ove r nog l e t o g s k i n n e r 09 a d e n i nd g~ rd e t s t i il e n e ng, og p a a d e nne eng l a a der e t l ~s kur, e n b r ~ d d e v ~g med l id t t a g o g e n b ~ n k p a a be gge s i d e r, s a a at ma n k unne s i d d e i l ~ baad e mod vestenvinde n og oste n vind e n, o g d e r l ob e n bro ud i f jor de n, lig e ud til str o mme n. He r har jeg l e v e t ma nge ani ma l ske timer. aa r d e r ha r v ~ r e t no r de n s tor m i L0g sto r, s e r a I l e r uderne, dec vend e r mod f j o r den, ud, s om o m d e var s a n db l ~ste. Saa me g e t salt e r d e r i Limf j o r den. 09 f o l g en var, at min 19

4 krop f01te s i g le t og fly ve nde i f j ordvandet. En a r eng, de r va r u muli g t i l smidigheds0velser, havde i dette salte e l e me nt mu l i g heden for a t udv i kle s ig t il en s ~lh u nd, ja til de t utroligste af al t : en beh~ndig danser. Den drilske t y ngdelov var paa ve j til a t blive oph~vet. Paa en e n ste dag havde j eg g j or t et usand s ynlig t frems kr i dt mod at bli ve fri sv0mme r. Det v r sam en af de dr0mme, h vor man gaar paa vandet e l ler paa d en t omme luft med den st0rste selve0l ge l i g hed, og j eg var bange for a t v a agne af de n i gen. 0, d e t ve1s i g nede salt: Naar v i drenge galope r ede os Badeanstalterne v ed kanalen ' ecne. terre i bl~s t e n i nd over engen, for der er alt i d b l~s t i Hi mmerla nd, kun ne vi m~rke en svag s vien a f sa l t et i hudens pore r. Det vat som en venlig elektr i citet, de r a ldrig v i l le give s i g lune fulde udslag i pludsel i ge s t 0d; d e t var varmende j ~v n st r 0m. Vi va r unge hest e, der gung r ede p a a d e n bl ede ng jord. He l d i gv i s var v i i vor glade 0 ver giv e nhed saa kloge, at vi altid holdt o s paa den s i de af broe n, hvor stremmen korn fra. De t havde vi l ~rt a f svinest i kke r e ns s0n, e n vild d r e ng, som min f~tte r og j eg syntes va r omgi v e t a f e n me e k glorie af det svineblod, f aderen udged paa sin p r ofession s veg ne. De t var f 0rst nogle aar sene re, a t j e g i klarh j ernet ove r mod spr a ng paa hove de t ud i s remme n og lod mig tag e af d e n. Det var umulig t a t s t r i de s i g o p imod de n, saa j e g s V0rn mede med d e n og fik e n saa r a sende fart paa, a t j eg s om e n chriscraft l a ndede inde i L0gs t 0 r. Mit 10b henad Ha vnegade og ud til enge n i gen v a r e n aabenlys kr~ nke 1 se a f den o ffe nt1ige b l u f~ r digh ed, selv om j eg g j orde alt for med h~nderne a t sk ju1e det, som jeg ha r h0rt en kebe nhuvn s k vaskekone kulde " s y nder s mangfold i ghed". Ja, det va r L0gst 0r 09 Li mf jor de n~ LB~stBr Ba~e~us ar udlagt til Albenyttelse fra den adie J uni Badet,i rien r: For Damer: Fca 9 Fmd. til 3'/, Eftmd. For HArre r: Til 9 Morgen og fra 114 r. til 9 gtt.ermiddag Adgungskort faas hos Hr. Do, bandler 8toekel. Neglen til Badehuset faas hos FiskehanJler To f t ved Fiskerhavnen. DeRtyrelaen. 20

5 Rutehil prl vey" Ba de und e r 1. verdenskrig og kor t e f t e r g a y r i g s dagen konce s s i o ne r til nye j e rnbaner over hel e l and e t. Kun et f a ta l af dem kom no g e n sinde i g a ng. De t g j a l d t b l. a. bane n Over l a de- L0gst0 r - Sebber su nd, (se KREJL, 3. arg.nr.l). Gru nde n va r den, at om k r i ng tog biltraf ikken e t v~ l d i g t opsving. Antallet af bi l er v a r i i h e l e landet, var der ca o g i , der a f ca. en t red i edel lastbiler. Alligevel var de t forbe holdt d e me r e ve l ha ve nde at eje en bil, sa der ble v gode muligheder for r uteb i l e rne. I k unne "L0gs t 0 r Av i s" s krive: " Bi ltraf i kke n g r lbe r om sig. En sto r. ny Omnibus- bil paa ruten L0gst 0 r - Aalbo rg. Chauff0r Jesper Niel sen, L0gst0r, ha r ha s i abrikant Da r te, S i lkeborg, k0 bt e n stor 20 persone r s omn i busi I, der f r a f0r stko mmende tirsdag i g a ngsrettes paa strrekn i ngen L0gst0r - Aalbor g o ver Sebbersund og k0res hve r s 0 g nedag. Bi len an10ber byerne Ko r n um, Br0 ndum, Hemd r up, Ny M011e, K0 1by, Farstrup, Barmer, Sebbersund og Nibe samt ai l e byer ne mellem Nibe og Aa lbor g. De t c r med rivende fart bilrutck0 r sel en ha r g r ebet o m sig. All erede nu k0r er f r a vesthi mmerland t i l Aalborg 5 s tore omn i bu s - biler af akkura t s amme st0rrel se og type, nemlig 2 f r a L0gst0r, 1 fra Ra num, 1 fr a Aa r s o g 1 [ ra Fa r s0, og desuden k0 r er e n l astbi l f ra Overlade til Aalborg. 21

6 At d e nne kersel maa s ka d e ba ne r ne i he j g r a d er ind lysende. Ge n nemg a aende har biler n e g odt a t k0 re me d. Fo l k f or e t r re kke r d em for bane n, hv i l ke t e r f o r staaelig t, da ma n komme r ba d bek v e mme r e o g hur t i g e r e med b iler ne e nd me d t og e t ". Fo r ude n disse o g and re l~n g e re ru t er v a r der loka l e rute bile r, de r havde ko ntr a kt med pos tvresen e t. De t va r en v i d e r efe r e l s e a f de g am I e dilige nce r ute r, s o m ogs a d e n ga ng tog passager e r med. De t g j a l d t Leg s t e r - Lundby, som f i k bi l i 1 926, 0 9 Legster-Ra n um Vils t ed, s a m e jed e s a f postkontrahen t Morten La rsen. All e r e d e i 1917 kebte han en postrutebil a f mae r ke t "Gi d e o n ". De t var n ae de f A d a ns kb yg gede bi l e r. De n blev fr ems t i lle t i Ha r sens. Sa m chauff er kerte sen nen A. C. La r sen. Ruten til Fj e rrits l e v s t ar t ede 1919 me d vinha nd le r Edv. Fetersen som e j e r. i 1927 s o l g t e han r u t en ti l J. P.Jacobsen. Ha n dede t o Ar e fte r, o g ha ns ka ne i g r i d dr e v sa r uten i mange I e. Ru t e biler n e bl e v i d e n f0rs t e t id bygge t me r Eller mi nd r e til Eael d igt. o r ma l t begyndt e ma n med e t l ' stvog n s c ha s s i s, sam sa iik bygget et karosse r i ovenpa. De r v a r opsta et e n kelte specialf irma e r, me n lig e sa of t e b l ev kaross ri e rne bygget l o ka l t. F. e x. Ei k J ulius Madsen sin f e r s te bil i 1922 bygg e t af snedker Poulsen i J er nbanegade! Pa grund a f l ast b ilcha s s ise r ne var rute bile r n e t mme l i g hej e at s tige op i. Til gengrel d kne b de t Ved rattet A.C.Larsen. gevaldigt med 10ftsh0 j den, o g pa gr und af datide n s a f f j e d i ng var de t ikke nogen ubetinl e t nyd e l s e a t ker e pa l a nd e v e jene. Dre kkene vat af ma ss ivt g umm i. L i d t hj a l p det ve l, at h a s tig h e d e n s j ael d e n t ove r ste g 2 5 km. i t i me n. Ha s t i g hed s graensen for rute b ile r va r 40 km. i t i men. De t bet0d, a t n norma l tu[ t il f.ex. Aalborg va r e d e 2 ~ time. 22

7 I var de r ikke mi ndre end seks forskell i g e ru t e r Era L0gst0r t i l Aalbor g. De fire a f d em havdc slu t tet sig sammen i "De fo r ened e b i lr uter ", f o r a t uncl ga indbyrdes konku r renc e. De to sidste ruter b l e v s o l gt t il e n rutebi lmand, Pa l lesen, i Abyh0j. Samtidig t k0bte ha n r uten t i l Lundby, som han t~nk te sig at f or l~nge til Nibe. De f orenede bilr u t e r havde faet de n Eo r nemmelse, at den nye ejer.. vi l l e gener e der es k0rsel ved at l ~gge t u rene, s a ha n star t ede et kvarter f 0 r "De Eore ne de ". De t udvik l ede sig t il e n st0rre d i skuss ion i avi s erne med gro v e bes kyldn inge r Era b a de den e ne og and e n side. Bland t and e t pastod e j e ren a f Lundby- ru ten, Mogens Munch, a t de Eor enede havde underbudt hans p o s t k0rsel pa ru t en, s a ha n a l l igeve l i k ke k unne s ~lge ti l Palle sen, f ord i hande l e n va r betinge t ae, at bet a l ingen for postker s l e n f ulgte med. Uenigheden mellem r u t e bilejer ne var d o g i kke s t0r r e, end at ma n kunne e nes om i f~ l l ess ka b at f a bygget e n r u tebilstatio n t il a f l0sning f or de me r e eller mi ndre tilf~ldige s t eder, h var pak ke r og andet gods skul l e i ncl l e veres. Alle bilerne havde dog haft et bestemt sted a t ho lde i byen, nemlig ud fol hotel Himmerland. Den ny rutebilstati on, sam blev indviet i december 1 938, f i k kontor i jernbanestationen, mens perronerne blev anlagt mellem stat i onen og posthuset. Under krigen, hvor det kneb med benzinen, k0r t e de f l este r uter pa gener atorgas, men r u t e rne t il Aalbor g br ugte natu rgas, der kom ir Ve ndsyssel. De kunne sk i ite flasker pa r utebilst a t ionen i Aalborg. Da be s~ tt e l se n begyndte, ma t te ma n sret t e sk i lte o p me d f0l gende o rd l yd: "I he nhol d til ud s t edt f orordning maa ruteb i lerne i kke k0re efter m0 r ket s frembrud, hvor for vi h0fl i gst anmoder de re j sende om a t indhente nrerme r e opl ysn inger has chauff0rer ne om de k0reti Laur i t s Nielsen foran sin bil i Skolegade. 23

8 De nne opm- r e h af r ute bi1e r s t amme r f r a vinte r e n 1943 / 44, antage1 i g i for bindelse med t lltebi1stationens S- Ars j ubi la!um. Pr a v. ; Overl ade bi 1en med Peter Koldborg, Vi borg m.ho l ger Ve s t ergaa rd, Hobro m. A1fr.J ens en(dri fts l eder) og Aage Morte nsen, Nibe b i l og e n ukendt, t o Aa lbor gbi l e r m.jes per Ni e l sen og Gu nnar So ve og uden f or k i osken Peter Mo r t ensen, f rk. Sondr up og J a kobsen. Yd e r s t e n Thingg aa r d- bil. de r, som i d e n u v ~r e n d e ko c e p l a ne r forbi, i ik t oge ne sv ~ r e tider. S ~ r lyder p aa t i de, e ft e r mar ke t s fr emb l i g t h ~ r dt blev Aa lborg p r i vat ba ne r r ud. S~ r li g henlede s o pmre rks o mhe r amt. Ma n ha vde tils yne l adende Eor den p a a s ondag ae t e ns ko r e t i de r. Aa l bo r g r utebilsta t ion, lo. a pril " s om t a t fo rny ma teriellet og s ama r be j de de f or s ke l lige rut e r til e n mere r at i one l d r ift. Resultatet var e t r ekocd s t or t u nd e r s k ud i 19 46/47. De r ops t od o gs~ a ndre b es v ~r l i g heder. En ae de v~r s t e v a r kna p hed e n pa [. e ks. b il d~ k. ide, a t ma n jo k u nne ko be d e r u te Sa fik b a ne n s l edelse den g o d e l bilruter, der g ik godt og l a i pa s Rutebllen i send e n ~ rhed a f banerne. De t burd e Logstor- Nlbe over I kun ne cette o konomien op. Staun og St. AJstrup i Ba ne ns l edelse g i k i kke s~ rl i gt e r stands"l ira de n!,l. Oktobc r d i p lomat i s k til v~ r ks, me n " i nd ~nmi1el nan. Ju mmlm a n~el. kald t e " r uteb i l e j e tne e en eft e r een i h ~ b O ~, at det vi l l e g~ l e t t ere Bi le r ne havde i e n a r r ~k k e v~ret a t o ver t age nogle r u t er pa d e n made. ska r p e kon k u r~ e n te r t il j er nbanerne,bl. a. hav d e bane l ede l sen et g o d t o g da krigens h0jkonj unk t u[ var 0je t i l e n ae "De f a ene de " s r ute r. 2 4

9 Aktio nen vakte stor opmanksomhed En af de "indka l dte " rutebile j e r e og blev sl~e t s t o r t o p i a v i se r ne, havde f or ~ r t ilbage ans0gt va red i som s~ g odt som aile var p~ rutebil_ rek toratet om ti11adelse t i l at eje rnes s i de.. ~ ndk0be o g betal e 2 d~k og I slan ge til b ilen. Efter f ler e henve nd - De r ffi 0dte ~a heller ~ kk e en e ne - e l se r iik han at v i de, at man s kuls t e.op "p~. pr l v a t ba n e~nes kont or. I e have ham i velvill ig erindring De r l moa tilbed r uteb l l erne e t sam- og at yderlige r e henvendelse va r ar be )de, hvor b~ l le t taks t erne kunne un0dvend i g. Han havde n ~sten glemt nsre t t es o~ ma n f l k k0 r epla ne rne sagen, da han fik brev, og troede, til a t ar be ) de. samrne n. De t te samar- at det va r en ny henvendelse fr a be)de blev aivlst f r a ba ner nes slde ba ner ne. Men det var e n til deling at ikke mindre end f i re d~k og 1 i De r e f te r kunne fol ketingsmand Ed- ge 51 mange slanger! Han fortol key a r d S0r e nsen konkl udere i l'ia l bor g de det s~dan. at d i rekto r a t e t " 0 n S t i f tstid e nde:"jeg ser nu saal edes skede at give udtryk [or, at man paa sagen. 1 ) P rivatba ne c ne ha c til -ffiisbilliger privatbanecnes di ktab udt a t k0 be nogle ruter. Dette e r tur tendenser 09 0 nsker, at r utebi l afvi s t. 2 ) Ru t e b i l ejer ne ha r frem- e j eren skal have mulighed for e nd sat ti l b ud om e t samarbe j de. Dette nu i lange tider at be a r e de nord e r afvis t. Dec s ynes he refter ikke j yske landevej e." a t v~re me r e a t t ale om:. Der kom a l tsl i kke nog e t No r d - De r b l ev dog 09s1 plads t I l d e jysk Trafjkselskab t i l verden i lidt me r e muntre in dl~ i avisen: 194B! 25

10 kolevmsenet islet herred omkring 1740 '''ARL IELSE De t e r vist a 1mindeligt a t opfatte sk01eanord ninger ne a f som s k e l s~tten de i den dans ke s ko l s h i s torie. Med unde rvi s ningspligte ns indfer else blev det nedve n d i g t at o p rette s kol e r ove ralt, og praktis k taget ail e b0rn f i k nu s kolegang fra de var 7 til de blev 14 In. Jeg skal i kke bestride, a t der s kete no g e t v ~ se ntl igt i De nyc a nordni ng r havde en he lt ander l edes fasthed, e nd hvad ma n hidtil havde ke nd t til, 09 de mang e nye l ~ r r e, der i de samme a r begynd t e a t bli ve dimittere t fra de nyopre t tede sem i nar i e r, bet0d u t vivl s omt, at s kole rne fik bedre uddanne de l ~ r e re, end de fe r ha v d e haft. Me n d e t er p~ f a l d e nd e, a t nar ma n d ykke r ned i vor eg ns hist o r i e, v i ser de t s i g, a t sko l ereformen a f 1814 stort set i kke har sa t s i g s por i a rkiver ne. Skull e man demme efter d e t s t o f, ma n finde r i am t s - og bispearkiverne, ville ma n f r i s tes til a t tro, at d e t s t o re reformar i s ko l eh i s tor i en v a r De t for s0g, man da g jorde, p A at f a organiseret e t a l mi ndelig t s k o l e v~se n, har e fte r l a d t indberetninger o g p l aner, dec g 0 [ d e t mulig t a t g i ve en 0 ve r s ig t ove r tils t and e ne i s kole vmsene t her i Slet he r r ed p a den tid. Allere d e i Fred e r i k 4. s tid ha v de d e r vmr e t in e r esse f or s kol e sag e n. De t gay s i g b l.a. uds1ag i, a t kongen fik oprette t skole r pa det r y ttergods, de r var henlagt ti l under hold af d e nationale rytter r egime nter. De 240 skoler kendes som r y tte r skol erne. Da Chris ti n 6. l e v ko nge i 1 730, i n t e n s i ver des d t p ~d ago g i sk e r efor ma r bej de. Det var d e l s e t udslag af p i e t ismen s 0gede indflydelse i de l edende kredse, dels rent p r aktisk beg r unde t i konfirma t ionens i ndf0relse i Hv i s b0r n ne s k ulle tileg ne s i g den for ned ne inds i g t i bibelhis t or i e o g ka t e kismus, va r nog e n l ~sefm r d i g hed f or n0den. Ne t o p i afgav e t udva l g e n b e t ~nk ni ng om skolevms ne t s t i l sta nd og Erem a g d e samtidig e t for s l ag til e n f orordning, d e r sku lie f as tl~ ge reg l er ne for dets fr em tidige o rdning. Da kongcn a nsa sagen for a t v ~re af s t o r v i g tig hed, 0nskede han d e n i midle r t i d ove r ve je t i en udv i det komm i ssion, der l i gesom udva l ge t s kull e i nd he n t e oplysn i nger fra s tif terne. J eg ha r ik ke f u nd e t nogen indb r e tning, der ha r for b inde l se med de t f0rste udva l gs arbejde. De rimod l igger der pa Land sark i ve t i Viborg (Viborg bispear k i v C 2 212) en indb retn i ng, s om provs t I.Ene voldsen d en 24. ma rts 1737 ha r s i d det pa Va dg a r d i Stra ndby s og n og sk r e ve t t il st i f t a mtma nd o g bis kop i Vibor g. De ha r ben t om oply s ninger t il d e r es besk rive l se a E tils t a nd e ne i s tifte t. He r r edeg0r ha n f o r, at han ha r VCI!r e t " f orsamle t med p rop r: ie t mr e r ne eller de r es fuld mmgt i ge, p r ~ ste rne og de v i tti s t e (cl.v.s. f o r s t a ndigs te) sog n e~nd af hve rt s ogn ud i Sle t her red. " De har over 26

11 vejet," hvad t i l s kole r ne s oprettelse nyt t i g s t kunne e ragte s," og p r ovsten s amme n fa t t e r nu, hva d de r e r "den s and e be s ka f f e nhed" i hve r t a f he r r edets 1 4 k i r ke s og ne. I Logs t e d s og n ha r ma n hver ke n d egne bo l ig e ller skolehus, me n der kan bygges s kole " pi kir kens grund. " Deg nen," som e r s t ud i osus og habi l," skal bo d e r Hog i nfo r me re l a ndsbye r nes ungdom.. Men u n d e r samme sogn sorte r e r en stor f l ~ kke Log stor, hvo r t i l e r indsejling, ko bm a ndshandel og b r ug (d. v. s. l a ndbr ug ) og en del f o r mue nde folk, s om meg e t ve l d e r i byen kan bygge e t vist s ko lebus 09 lonne en s kolehql der a l t pa bye ns be kos t n ing 6" 1 a nnekset Ko rnum sogn er de r ku n fa bo rn. De res s ko l e gang klare s lettest ved, a t d e g a r t il N~ s borg sko l e. Dog bor bornene f ra 0 s ter 0 rb~k s oge t i l Logs t o r s kole. ~ s bo r g s og n ma ngle r ogsl s l vel skole som deg ne bolig. "D e f a ttige by m ~ n d har sel v bygget et lide t hu s," hvor de om v inte ren har hol d t "e n efter anden, som de kunne a k ko r de re med " til at l ces e med d e r e s bor n. Hu set du r ikke. De r rna byg ges degne hus med s kolestue, me n de r e r e t prob l e m. Degne n He r e n ve rdslig mand og ikke ha b il til ungdomme n at informere." Salling sog n, d e r ik ke ha r skole, bo r have bygg e t sko l e h us ved ki r ken og ha ve be s ki k ket e n s kol e holde r. Ou d r up sog n, d e r lig e som Salling e r a n ne ks t il Nresbo r g, ma ngler og s l s kole. Prov s t e n ka n i midlertid i kke se, a t "de r f o r s og nets rin9 hed og s t ede r nes va ns kel i g e s i t uat i o n (be liggenhed ) nog en s kole kan st i ftes." Bo r nene rna he nv i ses til sko l en i Sal l i nq. I Fa rst r up sog n e r s itua tio ne n lid t s pec i el. I St aun ha r b ym~ n d ene " s e l v bygge t et s l e t hus, men dertil er hve rken I o n ell er l ee r e r." I Farst r up ha r ma n her r e de t s e ne s te d e g ne bol i g, me n he r e r der ing e n s ko l es t ue. Ma n for es l Ar, a t deg nens bolig og 10n f o rbe d res, s A han kan ho l c e s ko l e f o r he le s og ne t. Deg nen er "studiosus me n ve l mu l i g noget magel i g." I a nne kssog ne t Aj s tr up be hove r man bade e n s kol e og e n s ko l e holder. I Sebber sog n e r d er e t sk o lehus f o r Valst e d og Sebbe r sunc. De t ka n ikke s es, hvor det l i gger, me n oeg nen s i dde r i Val s t ed i et [~s t eh u s unde r Sebberklost er. Enten s ka l s koleh uset s~ttes i stand, el l er deg nen ha ve et fo r sva rl i g t hus. Sko/e Slue Staid.ru ndp lan al ('n t),w:: rslolc. 27

12 Ha n k n sa undervise b ~ rn e n e f r a d e t o bye r. B0 rne t all et der e r s s tort, a t h n ikke ka n betj e ne f l e r e o De t blive r derfor ne d ve nd i g t i Ba r mer a t " s~ tte et ha l v s kolehus p i 6 f ag ", hvor sognedegnen sa " kan holde e n h0 r er Eller u nde r lcerer." Det s kulle han nok k unne klar e, da ha n " [ lig t nyd e r 10 rdl., som d e n f or r i ge e jer af Sebberkl oster s kcenked e t i l sognets " u ngdoms skol e 10n, " 09 som d e n n uvcerend e j e r a s sessor Bagge Glerup har g i vet tilsag n om fr emde l es a t be t ale. Annekssog net Lundby b0r e fte r all es tilkendegiv lse have skolehus ve d Lu nd by kirke. ViI s ted sogn ha r hve rken skole ller degnebo l i g. De r b ~r bygges deg ne bolig, hvor degnen " kunne ha ve f ri bolig og holde skol e. " De n nuva!rend e degn "er e n g ammel verdsl i g m nd ikke bekvem t il at lcere a nd r e. " Annekse t Vindbl ces b0 [ hav e og skoleholder i Vi n dbl~s by. kole Gunder sted s o g n e r anneks t i l Ulstrup i Ar s he r r ed. He r "ka n f o r sog ne t s ring hed og de E s t e der s s t o r e d istance ikke f indes ra d ell er udve j t i l no en sko le. " B0 rnene rna s0ge t i l Aj strup Eller B l ~ r e. " Ellers har nogen af sog ne f o l ke ne e f ter pr ~ s t en s be retni ng holdt s tund o m en s ko l e dre ng i d e r es h use, s o m og sa har gjort nogen profect ( f r emgang) ". Om Bj0rnsbolm sogn he dder det: "udi Ran um by, sorn et den st0rste i sognet. e r f or nogle Ar siden et skole hu s a f ny o pbygge t af fyrr e temmer af 1 0 fag a f h r.ka nce l lir Ad Sere n Kierulf,hvilke t p rop r i et ~re n p A Bj 0 rnsholm velba rne Ma thias Lasson ha r e r k l~ r t at holde i sta nd fr emdeles, me n skolehold e r e ns 10 n, som hidintil har v~re t ringe og uv i s l v i I ha n i k ke t ilsva r e videre e nd ef t er adve na n t (ud e f ra kornme nde ) og De r es kongelige majestcet s all e r nad i gste p A l~ o g godtfindende. Udi samme sog n v ii

13 u f orb i gmngelig s t i f t es en anden skole ud i Over1ade by, hvoet i l p roprietmren, ve1b~r n e Niels Pove l sen til Gundeeupgard ogsa hu r erklmre t a t vise be l e jli g p lad s. " "Malle sog ns ungdom kan s0ge Ranum skole." Vi e r hermed kommet g e nnem Slet herreds 14 kickes o g ne. De c var i 1737 s kol er i Sebber s o g n og i Ra num. De t e r pafaldende, at de beg ge ligg e r i nmrheden a de gamle klostr e, der e f te r refor mat i onen bl e v verdsl i ge herr e g a rde. Begge skole. har f ae t s t0tte fe a godse r ne, men i ngen a f dem e r i sikker g mnge. Det ee e ndnu mere bemmrkelsesvmrd i g t, at v i ogsa ha r f~et berettet om i niti at i ver, t age t af de fattige bymmnd som f. eks. i Nmsborg. Mest focba vser det dog, at det er f r a Staun f j e rnt ved f jorde n og fra Gundersted med "de fa s teder s s tor e distance", at v i e lle r s here r om i nitiat i ver f r a s ogne[01 kene. Set i sammenligni ng dermed vir ke r beskrive1sen af L0 g st0r nms t en bebrej dende, na r de t lyder, a t der er en "del formuende folk, som mege t vel der i byen kan bygge et vis t skolehus og 10nne e n skoleho l der alt pa byens bekost n i ng. " vii de " kunne uden ande n ti11mg holde skole og uden klage for re t t e der es embede. " Er deg ne n i k ke s elv i stand t i l at unde rvise, rna ha n 10 n ne e n anden derfor. I a nnekssognene skal dec ansmt tes skole hol de r e. Hv i s de virke l ig rna nyde d e f oresl a ede 1 2 td r. korn o g 1 2 rdl. ar1ig, kan de k1are s i g, mener provs t en. Ha n t ror derimod i kke pa, a t kommissi onens for slag t il d~kn i n g a[ omkostningerne v i I s l ~ til. Ha n me nee ikke, at der er meget at hente Ir a k i eket i enderne. Ki r kerne er t ynget af store udg i fte r o g " ut r oli ge reparationer. " Derimod f inder ha n, at der rna kunne hen tes noget ved en afgift pa konget i enderne. De er ofte a f hmndet til private. De f o rn0dne bygni nge r f o rest i ller provsten s ig tilvej ebragt ved, at k i rkeejerne bygger deg nebolige r. An nekssognenes skol ehuse rna der i mod de n st0rste lodsejer rejse. Husene kan ikke vmre pa mi ndre end 1 0 f ag, hvoraf de 4 skal anvendes s o m skol o stue. Han tror ikke, at det bl i ver muligt at bygge a[ egebind i ngsvmrk, da eg ikke e r "at bekomme her i egnen. " Bygger man af sen pa et hus ogsa rdl. Han mener, at f yr, der " kan st~ hed henved en snes eg, kommer p rirnindst op i 100 man b0r bygge a f uden b r 0st fm l d igar. " De t e r for bavse nde at se den optimi Desv~r r e kender vi i kke ordlyden sme, der fylder den gamle [ d e h0je herrers nad i gst e rekv i s i- p rovst. Han havde i siddet i t ion," me n af svaret ses det, at man 0 9Sa har o nsket synspunk t er om " skolehusenes opbyggelse og skoleho l dernes I r 1ige 10 n. " Provsten me ne r, at disse sp0rgsmll blive r de vigt i gste ud i v ~ r ket, " og han v i I, " hv i s det rna v~re t illadt o g i nlde optages," sk r ive s in me n ing derom. Ef te r p rovstens opfattel se b l i ver der tale om to type r l mre r e. I hovedsognene s i dde r d egnene. De r e s f orho l d trmnger t il e n f orbedr ing. Ma nge d eg ne i Viborg stift nyder e nd ikke "den ha lve del a f det, som vor es al l er n ~d i gste l o y dem tillmn ger. " Fin de, hvad de tilkommer, mere end 40 It s o m s o gneprmst i Strandby sogn, o g dog fi nder ha n det venteligt, a t d e fleste huse kunne bygges og f orefindes ti l Mi c haelis tider (29. sept. ) n. Ku n finder ban, at det kan "blive hel vanskelig og fast umulig at beko mm str l, kaldet l anghalm, t il t ~k k e dette ar, slsom m i s v ~kst val her i egnen, 09 den s va r e sto r m ha r beskadi ge t hvermands huse. " Men sl hurt i g t ko rn det ikke til at gl. De t blev j a n , f0l f o ror dninge n o m sko l e rne kom, og i samme ma ned d 0de p rovst Enevol d sen pa Vadgard. (f o rt s~t tes) 29

14 Hvorfor hedder del sodon ~ iibgel's toft Eg e nt l ig burde d e t staves : "Jeg r a To f t ". Navne t itamme r f r a konsumptions betj e nt (e n type t o l dbetj en t ) Chr. J eger, s om funger de i Logstor fra ca Ha n havd e e n mark lige uden f o r bye ns ves tgramse. Ia n kom deru ennem en Abn ing i d i g e t, som bl ev ka1d t Tr ange1ed. De t var omtr e nt, hvo r de n blinde gades t ump i To f t eg ade bef i nde r sig. J egers s on blev ogsa t o l de r, me ns s onnesonne n v ac avlsbr uge r Ch r. J ege r, som var Eodt , og levede op i de t te a rhundre de. De n f o r ste Chr. J ege r deltog i e n digtekonkurrenc e, som var b1evet udsk r evet af " Se 1skabet fo r de sk i onne videns ka bers f orfremmelse. " Sekret~ r e n, p r ofessor J acob Baden, havd e i nd rykket fle r e a nnonc e r i Ber l ingske i 1789, hvor se1skabet ud lovede en prremie pa r dl. for de t beds t e ep i ske dig t. Hvad Jeg e r send t e ind e r tilsyneladende ik k b vac e t, me n to folge b reve. Oet f orste l yder: " H oj ~d l e ve l byro i ge herr professor Baden! O r es velbyrd ig he ds ave r t i sseme nt i e n a f de Be r l ings ke av i s er ; som ieg l ~s te paa l ande t has en p rrest (thi mi n ~vne ti l l ade r mi g i kke, hvor g i e rne i eg end vilde, a t hol de nog en af de of f entlige bla e ) har avl e t d i sse poe s i e r; og s om i eg herved allerydmygs t ins inuerer; Sku l de de nogenledes g e f a lde er i eg fornojet og vii i eg st r~b e at opvffi kke ge isten der i ma nge aa r ha r v~ r e t dys set i sovn. - leg e r af de u1 ykk elige, s om sk i ~ b ne n har da nne t til e n kontro l ur i en liden fl ~kke ; Med 60 rdl. aarlig gage, og 80 i a1 t med sportier, f o r e r ieg med mi n uskyldige kane de t ku mme rligs t e liv ; l eg ha r i nge n rig e s l ~g tni nge der vii hielpe as paa fad e (ell ers har vi nok af de m) Mine patroner (beskyttere) forsv a ndt den 4.apr i l At ieg l ader dette aegaae uden at beta Ie por t o af samme har i e g 2de aar sag er for, som i eg haaber De res ve1byrdighed vii a nt ag e f or gy1dige ; den lorste og for nems te er ail e mine penge giemme r e re g anske tomme, og den ande n e r: Avert i ssementet t ale r ej e t ord derom ; De skrifter, som S~ l ska be t for de sk ionne v i densk a bers for f r emme l s e har udgivet, ha r mi t oje aldrig seet. Thi sam sag t mine fattige kaar fo r byde at kiobe d em o Og he ri e gnen e r ikke ee t exem plar s aavil t i eg veed; Gie rne ynskede ieg de m for am mue l ig t a t kunne tr ~ kk e l~rdomm e ae og danne min s mag efter dem. Me n mine y n ske r doe ude n t v ivl i fodse l e n dersom ikke Oe t hoje og I ffir de s 1 s kab f o r viidenskabernes f orfrem melse v ille pa a mi n bon og de t secre ta ir s forbonne r giore mi e n ofe I t ae s amme, de r da vis t i kke vilde fode ut ak nemme 1 i g hed af sig ; Me n det modsat t e. For i eg a nbefaler mi g, v ii ieg liget r em s iige, hvem ieg er, hvad i eg heder, og hvor ieg boe r, paa de t at, der som S ~ l s k ab et s ku l de i f01ge aver ti ssement et en ten huve tilt ~nkt mig en douceu r, sam i eg 30

15 tr ~ n ge r heit t il 0 9 som ieg uden knibning v i lde l ~gge f r a mi g paa e n af mine c r edito rers pult, e1 le r 09 gi0 r e mig en fo r ~ ring af deres s kr ifter, i eg da ikke sk ul de gaae glip af dem f o r me de l s t mi n sti lt i enhe d. - Jeg er da,gud v ~ r e lovet! debt Christia n. Mi n fade r l od sig kal de J eger. leg er uv~ rdi g konsumt i o ns kontroleur i Legsteer, s yv mi ile fra Aa lborg og f ii r e fra Ni ibe, og de tte har ieg allerydmygst sk r evet i dag de n f0r s te ma r t i i 1789 og nu vil i eg allerydmyg s t og ie r bedigs t a nbefale mig i det hej e og l ~rde s e l skabs hei gunstige beskyt te l se forblivende med sand re r efrygt sre1skabets All e r ydmygste og ier bed i gst e t i e ne r Jege r. -'!l9nsf-r. /81+-18'l,f. Yes ;,',.. " H 4 V,...:~,\ ::.:: ",., n '. \.j. P.S. Mi t tien ke sprog e r: Qvem J up i te r od it, facit c o nt rolore m. Va l e!" (De n Jup i t e r hader, ger ha n t il ko ntroller. Fa r vel!) Tils yne l adend e ha r J eger i kke f ae t s va r pa s i t brev, fo r I J. ma j sender ha n et nyt, hvor ha n s kr i ver : "De r s om De t' es vel byr d i ghe d k i e ndte den ulyk kelige f orfatn ing i eg med 0mme ieg tefrelle befinde r a s udi; saa t roer i eg sande l i g, efte r de n idee i eg ha r dannet mig a m Ceres ypperl i ge t <En ke - 09 handl emaade a t De for l ieng e s i den ha v de e ntet lindre t mine kaa r ved at s ki ien ke mig e n Do n gra tuit f or de unde r Jd i e ell er 4de martii a f sendte smaae poema t a ka l dte 1.Daatens l atter, 2. Til min SiiE l e Serger etc., 3. Sy ndef ald e t be t rag t e t v eo e n christens j orde f~ r d og 4t o Bagat ell stri i den eller tm r vekr i gen, dersom De f a na t samme UVffi rdig e t il Ce r es Sam l inger, - e lle r 09 givet mig e n passende douceur f or mit arbej de am det ma at t e nyde den l ykke at vor de betrag tet med saa mi l de 0j ne a t det kunde vorde fo r un d t i ndrykke l se i e t eller a ndet blad; Mi n under dybeste <Erbedighed f r emse ndte b0 n er nu om det vat Deres velbyrdighed i kke f or meget t i l ule i l i ghed da med d e nne gode skiibs le i l i ghed at til ki e ndeg ive mi g mi n s kiiebne i det t e tilfielde og s kulde i eg uhffi l d ig vi i s i eet og alt mishage da under couver t at sende mi g samme med nffi rv<er e nd e skippe r J0rgen Rasmusse n M0 11e r der har h i emme her i byen. De n allm<egtige Gud ViE r e De r es mege n stor e L0n det t e yns ker med dyb venerat ion S.T. a lle rydmygst e tie ner Jege r." V e s r e r l ~ a ~ ~ Om han noge ns inde fik s v ~r, ved v i ik ke, 09 selv om han ikke blev den sto r e "Poe t ud i L0gst0e r", sa overle ve r navne t ihvertfa l d i JCI!qers Toft. 31

16 He r stir "Stoffer ", Ha r ry Christoff e r sen sammen med e t postbud fo r a n Fj e r ri t s1ev- bi1en engang sidst i ' e r ne. Chr i stoff e r sen k0 r t e r uten r a , og senere Lundby og Aa lborg-rute n over Ni be- 0rho 1m i nde n ha n blev ansat ho s Fa ck. Bi len e t e n meget mode r ne Che v r olet. 32

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e

Min dag som H J E M M E s y g e p l e j e r s k e Det har været en god dag i dag, for jeg var ikke mere presset, end at jeg stort set nåede det, der dukkede op. Jeg har ikke snerret af nogen i dag. Nogen gange kan jeg have det dårligt, når jeg bliver

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Forleggerene Ejendom for alle Lande WILHELM HANSEN. MUSIK.FORLAG. KOBENHAVN

Forleggerene Ejendom for alle Lande WILHELM HANSEN. MUSIK.FORLAG. KOBENHAVN JULENS MELODER Pag. Niels W. Gade: Jule4lokkerne........................ 3 Henrik Rung: Kimer, Klokker. N. F. S. Gmndtvig............... 4 Franz Gruber: Glade Jul. B. S. ngemann................... 5 Tysk

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger.

Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger. Over Jerstal Menighed iflg. Lars Krüger Side 1 af 13 Fortsættelse af Over Jerstal Menigheds historie fortalt af Lars Krüger. Jeg kom til Over Jerstal menighed i foråret 1 969, fra det der dengang hed Århus

Læs mere

LAYOUT: CHRIS GADE OXHOLM SØRENSEN TRYK: KOPI EXPERTEN - ÅBYHØJ UDGIVET: MAJ 2004 - FORLAGET OXHOLM ISBN: 87-983716-6-5

LAYOUT: CHRIS GADE OXHOLM SØRENSEN TRYK: KOPI EXPERTEN - ÅBYHØJ UDGIVET: MAJ 2004 - FORLAGET OXHOLM ISBN: 87-983716-6-5 LAYOUT: CHRIS GADE OXHOLM SØRENSEN TRYK: KOPI EXPERTEN - ÅBYHØJ UDGIVET: MAJ 2004 - FORLAGET OXHOLM ISBN: 87-983716-6-5 INDEX Side Alouette 23 Arnborgsangen 1 De Århus svævere 16 Den utro Augusta og guldsmeden

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG.

Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. Folkesagn fra Thy og Mors i Svend Grundtvigs Samlinger. VED DR. PHIL. INGER M. BOBERG. EN af Dansk Folkemindesamlings største Skatte er Sv. Grundtvigs store Samling af Folkeminder fra alle Landets Egne,

Læs mere

Muligheden for at få en tilstræ kkelig

Muligheden for at få en tilstræ kkelig 1 DET DAGLIGE BRØD VAR IKKE NOK Af Tine Jensen Tine Jensen modtog Arbejderhistorieprisen 2010 for specialet Et æ ble om dagen... En undersøgelse af landarbejdernes ernæringsforhold og den fysiske påvirkning

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere

Læs videre og bliv klogere på dine, ledelsens og kollegernes forventninger til de nye lokaler på Kystvejen 17, Aarhus.

Læs videre og bliv klogere på dine, ledelsens og kollegernes forventninger til de nye lokaler på Kystvejen 17, Aarhus. Det forventer vi... Det er de centrale spørgsmål, som I alle sammen er blevet stillet. I har besvaret spørgsmålene på hver jeres måde. Nogle forventer mere lyse lokaler, andre mere tværfagligt samarbejde,

Læs mere

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han

således på Spille- Kristen, der gik og arbejdede for Madsen i haven og marken, og også på hans hjælpelærer Jørgensen. Mens Madsen var formand fik han 1 I skole. Først i maj måned 1871 begyndte jeg at gå i skole. Der var dengang kun een skole i Mygdal. Den lå oppe i den gamle Mygdal by på matr. nr. 1 af Mygdal sogns sydlige del, der hvor nu (1942) Ejner

Læs mere

Sådan var det dengang...!

Sådan var det dengang...! Fyens Stiftstidende 9.12.1934 Sådan var det dengang...! Gamle Peder Knudsen i Gyngstrup fortæller om et langt liv i arbejde og fest Ved lærer H.C. Jensen i Gyngstrup Når man ser gamle Peder Knudsens garderhøje,

Læs mere

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il

lig til at sikre den første Bruger mod senere findes naturlig, formentlig bortfalde. Særlig de il dem, havde taget i Brug i Holland. Herimod Mærker udtales: indvendtes dut bl. a. fra Sagsogtes Side,,,Der skal indi ømmes en Frist pan gæh al 13. Februar 1924. Under den for, at ond Tro foreligger. det

Læs mere

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1

ns OG Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ~~--------------------- A, t.. Side 4. to,.h han har Ekøemoler paa, at Kredit4 k1 Side 4. ~~ M.rkl_gnlngen bagy_der Aften Kl. 2145 Oli!: urer til KJ. 430 'ærdlelølygterne lendes 2135 0R'.ukke. '10. Kan Kreditforeningerne ikke lide Boligforeninger? ns OG relt og A t.. h a to.h han har

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12.

MATADOR 1936-1937. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg. Tlf. 01 67 12 33. efter idé af Lise Nørgaard. 12. DANMARKS RADIO TV Underholdningsafdelingen Tv Byen 2860 Søborg Tlf. 01 67 12 33 MATADOR efter idé af Lise Nørgaard 12. episode I LYST OG NØD Manuskript: Lise Nørgaard Prod.nr. 52695 9 2 1936-1937 Instruktør:

Læs mere

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE

GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE 1963 GRINDSTED KOST- OG REALSKOLE Bcrelllillg (11/1 skoleår({ 1962-63 61. SKOLEAR l 963 M IDTJYSK UOCTHVK. CHI N DSTED Skolens organisation Skolens adminislralion: Fru Karen Høirup, okonomiinspekwt Aage

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan

Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan Fanø Nordsøbad Med Illustrationer, Kort og Bebyggelsesplan Indeholder foruden fotografier gengivelser af skitser af Holger Drachmann. Træstik udført af xylograf F.Hendriksen Udgivet af Badebestyrelsens

Læs mere