[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2"

Transkript

1 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen s.26 Ude at sv0mme. AE Tom Hvorio r hedder de t s~dan? Kr i s t ensen s. 19 J~gers Toft... s.30 Me r e ru t eb i l Rutebi l pa vej s.21

2 KREJL udkollllne r med 11 num c", om <..It e t, c a. s ep t em cet - 11 o'j ~m b e r l ehr Uilr 0 9 april. Om f a ns 16 s l ClE! r p r. nummc:(. Redakt i o n : N.lI. Li n l lt a r rl. Eks[-le di ti on: [la ll 5 bo(jhand 1, (/)s t lhr o') 3,9670!.oys tu (. Posty i ru: il r sallon n em~llt k'r. 30, -. Enkel te numr", lssn Tryk : L0ust0 r Bo t r ykke r i, I nr.l var de r t sp0rgsma l om betydningen af navne t Pe t e r s borg. De t e r nu besvaret, 0 det ven er v i t i lbage t i l ved en senere lejli ghed. Oe t er gl~del i gt at l~se r ne reage r e r. Kre j ls "f0l j eton " om t i l og f r a L0gst0r har i n t resseret ma nge, og vi har modtaget mange gode bi drag til art i klerne. Ikke mindst t i l dette nr. s h i sto r i e om rutebilerne. Hvis heldet e r ude, e r der ma ske ogsa en, de r har et bi l l ede af en udflugtsb!jd "L0gst0r I I", som b 1ev fors0gt efte r krigen. Pr 0v at se i gcmmc rne! torv~ntningen5 ~ hede I de n~ste numrc kan bl.a.ventes : Til og fr~ L0gs t 0 r til lands, t il vands og i l uften (for s.) Ko ngebes0g Amatort e a t e r Skol ev~s e n e t i Sle t her r ed (fort s.) Cjcndomm e n To rvegadc 13!It bore IButifftr "if neue aabne 6anoag iqotl)w til SCt. U i S)ftober, )Jlouember os SDmm'b r, I1n'tlfabe ui iue var det en ide!jlrintij ljqim ~ ~Ut' t ' l handelsat 'befienbtgiore. standscocenin t6bf OQ \«(gll b,u' Q Ira eif,b. luf. uobtr Uolaing Itil 'ilrtboq btn li2bt til 2'rbaa bcii ( 1)r. Web,.. ~. i8cl!j.~enf'u. gen i de n ij! S 3. a.ncr. 11(111. te 100!Ie? lliri. Cff,n. Fo r s i debil1edet i se r Foren i nge n for Vint e r idr ~ t i Logsto r. Bi1lede t er pa et postkort, og bags i de n har e n trykt date ring , kl. 4 mo r gen. Det sta mme r nok Er a en f est, Eo r de c e r t r ykt nogle vers: Te rpsi cho ra hedde r hun Smorog b r od godt er Dansens gudi nde. ha r ma n da nae e n hal ' nat Daa r skab det e r kun, - danset som vi - de nne balnat. he ndes guns t ej at v i nde. am n u der var e n hel gen f or cm0 r ce br0d m. m. jeg vilde uden v~ lg en Terpsic hora servere. HL. Kortet er ogsa f o r synet med Sl et he r r e d s va ben : To ko r slagte sil d. 1 8

3 Ude at SV0mme Fo. f atter e n Tom Kris t ensen udgav i 1966 en e r i nd r i ng s bog has Gyldendal :"Aabenhjert ige fort i elser. " Her E o rt ~ l le r han bl. a., hvo.dan han udvi kler s i g era v andskr~kker t il (ris vommer. Her har L0g s t 0r spi1~ et e n star roll e. De t v a r i mid l e rtid f orst d e n n ~s te somme r feri e, som j e g ho l d t i Logst 0r, d e r aabnede SV0mme sporte n f o r mi g s o m e t fla d t uds t rak t o g lyk ke lig t l a ndskab, o g d e t kan j e g t a kke Limfjorden f o r, mi n f ~d r en de f jor d. Ma nge, mang e somr e ha r j e g tilb r ag t i L0g s t0r, l unt a nbrag t hos mine to f a s t r e i b r oderi forre tn i n g e n i To r vega d e ; me n j e g ha r v i s t a l d r i g b e r omme t den n e flok r 0de t e g l s t e n s t a g e, s om ste jle b a kk e r truer med at s k u bbe ud i v a nd e t, faste r Maren Chr i stensen g.m. bunt mag e r Cht i s tensen. e ller d e n tve f a rve d e fjor d, dybt b l a a, und e rtiden s o r t, und e r tid e n mo r ke g r o n i nd mo d by e n, o g s ka rp t a dsk i l t f r a den ne fa r v e e n b red, y seg ron s t r i b e, d e r g a a r helt o v e r til he r r e g a a r d en Agge r s borg, h vor Hans Ki r k s t amm e r f r a. Der e r t o badesteder ved L0g s t o r. De t e ne ligger mo d vest v ed F rede ri k den Sy vend es ka na l o g e r e gentl i g d e t s muk keste med uds i g t e n o v e r L0 g st0r Br edning til L i vo o g Hanhe r red og i d e t f j e rne nordvest, hv o e bredni ng og h i mmel gaar i e e t, me d s v ~v en de l u f t s p e j linge r, et pa r t r ~e r e l le r e t h us med e n str immel luft unde r s i g. Men ma n s ku l l e b e tal e e n tre t i l badea nsta lte n her, o g j e g kom h e r f o r st s e n e re, da j e g s o m s t ud e n t tr~ n ede mi g o p t i l a t SV0mme o ver d e n mo r ke b l aa o g s t rid e s trom, h v a d de! da og s a a l ykkedes, s kont d e t b l e v e n tr iumf, d e r b a a d e kva l mede o g s ve d, f o r a l d r i g ha r j e g f olt s aa ma nge g o ple r g l i de n e d l a ngs min nogne k r o p s o m klumper af g e l e, og s aa v a r d e t oven i ko be t af dem me d r o d e, br ~ n d e n d e trev l e fr y nser. De t a nd e t ba de s t e d l aa mod ost me d ud s i g t til s n~v r i n g en v e d Ag g e r s u nd. Ma n ko m d e rud ove r nog l e t o g s k i n n e r 09 a d e n i nd g~ rd e t s t i il e n e ng, og p a a d e nne eng l a a der e t l ~s kur, e n b r ~ d d e v ~g med l id t t a g o g e n b ~ n k p a a be gge s i d e r, s a a at ma n k unne s i d d e i l ~ baad e mod vestenvinde n og oste n vind e n, o g d e r l ob e n bro ud i f jor de n, lig e ud til str o mme n. He r har jeg l e v e t ma nge ani ma l ske timer. aa r d e r ha r v ~ r e t no r de n s tor m i L0g sto r, s e r a I l e r uderne, dec vend e r mod f j o r den, ud, s om o m d e var s a n db l ~ste. Saa me g e t salt e r d e r i Limf j o r den. 09 f o l g en var, at min 19

4 krop f01te s i g le t og fly ve nde i f j ordvandet. En a r eng, de r va r u muli g t i l smidigheds0velser, havde i dette salte e l e me nt mu l i g heden for a t udv i kle s ig t il en s ~lh u nd, ja til de t utroligste af al t : en beh~ndig danser. Den drilske t y ngdelov var paa ve j til a t blive oph~vet. Paa en e n ste dag havde j eg g j or t et usand s ynlig t frems kr i dt mod at bli ve fri sv0mme r. Det v r sam en af de dr0mme, h vor man gaar paa vandet e l ler paa d en t omme luft med den st0rste selve0l ge l i g hed, og j eg var bange for a t v a agne af de n i gen. 0, d e t ve1s i g nede salt: Naar v i drenge galope r ede os Badeanstalterne v ed kanalen ' ecne. terre i bl~s t e n i nd over engen, for der er alt i d b l~s t i Hi mmerla nd, kun ne vi m~rke en svag s vien a f sa l t et i hudens pore r. Det vat som en venlig elektr i citet, de r a ldrig v i l le give s i g lune fulde udslag i pludsel i ge s t 0d; d e t var varmende j ~v n st r 0m. Vi va r unge hest e, der gung r ede p a a d e n bl ede ng jord. He l d i gv i s var v i i vor glade 0 ver giv e nhed saa kloge, at vi altid holdt o s paa den s i de af broe n, hvor stremmen korn fra. De t havde vi l ~rt a f svinest i kke r e ns s0n, e n vild d r e ng, som min f~tte r og j eg syntes va r omgi v e t a f e n me e k glorie af det svineblod, f aderen udged paa sin p r ofession s veg ne. De t var f 0rst nogle aar sene re, a t j e g i klarh j ernet ove r mod spr a ng paa hove de t ud i s remme n og lod mig tag e af d e n. Det var umulig t a t s t r i de s i g o p imod de n, saa j e g s V0rn mede med d e n og fik e n saa r a sende fart paa, a t j eg s om e n chriscraft l a ndede inde i L0gs t 0 r. Mit 10b henad Ha vnegade og ud til enge n i gen v a r e n aabenlys kr~ nke 1 se a f den o ffe nt1ige b l u f~ r digh ed, selv om j eg g j orde alt for med h~nderne a t sk ju1e det, som jeg ha r h0rt en kebe nhuvn s k vaskekone kulde " s y nder s mangfold i ghed". Ja, det va r L0gst 0r 09 Li mf jor de n~ LB~stBr Ba~e~us ar udlagt til Albenyttelse fra den adie J uni Badet,i rien r: For Damer: Fca 9 Fmd. til 3'/, Eftmd. For HArre r: Til 9 Morgen og fra 114 r. til 9 gtt.ermiddag Adgungskort faas hos Hr. Do, bandler 8toekel. Neglen til Badehuset faas hos FiskehanJler To f t ved Fiskerhavnen. DeRtyrelaen. 20

5 Rutehil prl vey" Ba de und e r 1. verdenskrig og kor t e f t e r g a y r i g s dagen konce s s i o ne r til nye j e rnbaner over hel e l and e t. Kun et f a ta l af dem kom no g e n sinde i g a ng. De t g j a l d t b l. a. bane n Over l a de- L0gst0 r - Sebber su nd, (se KREJL, 3. arg.nr.l). Gru nde n va r den, at om k r i ng tog biltraf ikken e t v~ l d i g t opsving. Antallet af bi l er v a r i i h e l e landet, var der ca o g i , der a f ca. en t red i edel lastbiler. Alligevel var de t forbe holdt d e me r e ve l ha ve nde at eje en bil, sa der ble v gode muligheder for r uteb i l e rne. I k unne "L0gs t 0 r Av i s" s krive: " Bi ltraf i kke n g r lbe r om sig. En sto r. ny Omnibus- bil paa ruten L0gst 0 r - Aalbo rg. Chauff0r Jesper Niel sen, L0gst0r, ha r ha s i abrikant Da r te, S i lkeborg, k0 bt e n stor 20 persone r s omn i busi I, der f r a f0r stko mmende tirsdag i g a ngsrettes paa strrekn i ngen L0gst0r - Aalbor g o ver Sebbersund og k0res hve r s 0 g nedag. Bi len an10ber byerne Ko r n um, Br0 ndum, Hemd r up, Ny M011e, K0 1by, Farstrup, Barmer, Sebbersund og Nibe samt ai l e byer ne mellem Nibe og Aa lbor g. De t c r med rivende fart bilrutck0 r sel en ha r g r ebet o m sig. All erede nu k0r er f r a vesthi mmerland t i l Aalborg 5 s tore omn i bu s - biler af akkura t s amme st0rrel se og type, nemlig 2 f r a L0gst0r, 1 fra Ra num, 1 fr a Aa r s o g 1 [ ra Fa r s0, og desuden k0 r er e n l astbi l f ra Overlade til Aalborg. 21

6 At d e nne kersel maa s ka d e ba ne r ne i he j g r a d er ind lysende. Ge n nemg a aende har biler n e g odt a t k0 re me d. Fo l k f or e t r re kke r d em for bane n, hv i l ke t e r f o r staaelig t, da ma n komme r ba d bek v e mme r e o g hur t i g e r e med b iler ne e nd me d t og e t ". Fo r ude n disse o g and re l~n g e re ru t er v a r der loka l e rute bile r, de r havde ko ntr a kt med pos tvresen e t. De t va r en v i d e r efe r e l s e a f de g am I e dilige nce r ute r, s o m ogs a d e n ga ng tog passager e r med. De t g j a l d t Leg s t e r - Lundby, som f i k bi l i 1 926, 0 9 Legster-Ra n um Vils t ed, s a m e jed e s a f postkontrahen t Morten La rsen. All e r e d e i 1917 kebte han en postrutebil a f mae r ke t "Gi d e o n ". De t var n ae de f A d a ns kb yg gede bi l e r. De n blev fr ems t i lle t i Ha r sens. Sa m chauff er kerte sen nen A. C. La r sen. Ruten til Fj e rrits l e v s t ar t ede 1919 me d vinha nd le r Edv. Fetersen som e j e r. i 1927 s o l g t e han r u t en ti l J. P.Jacobsen. Ha n dede t o Ar e fte r, o g ha ns ka ne i g r i d dr e v sa r uten i mange I e. Ru t e biler n e bl e v i d e n f0rs t e t id bygge t me r Eller mi nd r e til Eael d igt. o r ma l t begyndt e ma n med e t l ' stvog n s c ha s s i s, sam sa iik bygget et karosse r i ovenpa. De r v a r opsta et e n kelte specialf irma e r, me n lig e sa of t e b l ev kaross ri e rne bygget l o ka l t. F. e x. Ei k J ulius Madsen sin f e r s te bil i 1922 bygg e t af snedker Poulsen i J er nbanegade! Pa grund a f l ast b ilcha s s ise r ne var rute bile r n e t mme l i g hej e at s tige op i. Til gengrel d kne b de t Ved rattet A.C.Larsen. gevaldigt med 10ftsh0 j den, o g pa gr und af datide n s a f f j e d i ng var de t ikke nogen ubetinl e t nyd e l s e a t ker e pa l a nd e v e jene. Dre kkene vat af ma ss ivt g umm i. L i d t hj a l p det ve l, at h a s tig h e d e n s j ael d e n t ove r ste g 2 5 km. i t i me n. Ha s t i g hed s graensen for rute b ile r va r 40 km. i t i men. De t bet0d, a t n norma l tu[ t il f.ex. Aalborg va r e d e 2 ~ time. 22

7 I var de r ikke mi ndre end seks forskell i g e ru t e r Era L0gst0r t i l Aalbor g. De fire a f d em havdc slu t tet sig sammen i "De fo r ened e b i lr uter ", f o r a t uncl ga indbyrdes konku r renc e. De to sidste ruter b l e v s o l gt t il e n rutebi lmand, Pa l lesen, i Abyh0j. Samtidig t k0bte ha n r uten t i l Lundby, som han t~nk te sig at f or l~nge til Nibe. De f orenede bilr u t e r havde faet de n Eo r nemmelse, at den nye ejer.. vi l l e gener e der es k0rsel ved at l ~gge t u rene, s a ha n star t ede et kvarter f 0 r "De Eore ne de ". De t udvik l ede sig t il e n st0rre d i skuss ion i avi s erne med gro v e bes kyldn inge r Era b a de den e ne og and e n side. Bland t and e t pastod e j e ren a f Lundby- ru ten, Mogens Munch, a t de Eor enede havde underbudt hans p o s t k0rsel pa ru t en, s a ha n a l l igeve l i k ke k unne s ~lge ti l Palle sen, f ord i hande l e n va r betinge t ae, at bet a l ingen for postker s l e n f ulgte med. Uenigheden mellem r u t e bilejer ne var d o g i kke s t0r r e, end at ma n kunne e nes om i f~ l l ess ka b at f a bygget e n r u tebilstatio n t il a f l0sning f or de me r e eller mi ndre tilf~ldige s t eder, h var pak ke r og andet gods skul l e i ncl l e veres. Alle bilerne havde dog haft et bestemt sted a t ho lde i byen, nemlig ud fol hotel Himmerland. Den ny rutebilstati on, sam blev indviet i december 1 938, f i k kontor i jernbanestationen, mens perronerne blev anlagt mellem stat i onen og posthuset. Under krigen, hvor det kneb med benzinen, k0r t e de f l este r uter pa gener atorgas, men r u t e rne t il Aalbor g br ugte natu rgas, der kom ir Ve ndsyssel. De kunne sk i ite flasker pa r utebilst a t ionen i Aalborg. Da be s~ tt e l se n begyndte, ma t te ma n sret t e sk i lte o p me d f0l gende o rd l yd: "I he nhol d til ud s t edt f orordning maa ruteb i lerne i kke k0re efter m0 r ket s frembrud, hvor for vi h0fl i gst anmoder de re j sende om a t indhente nrerme r e opl ysn inger has chauff0rer ne om de k0reti Laur i t s Nielsen foran sin bil i Skolegade. 23

8 De nne opm- r e h af r ute bi1e r s t amme r f r a vinte r e n 1943 / 44, antage1 i g i for bindelse med t lltebi1stationens S- Ars j ubi la!um. Pr a v. ; Overl ade bi 1en med Peter Koldborg, Vi borg m.ho l ger Ve s t ergaa rd, Hobro m. A1fr.J ens en(dri fts l eder) og Aage Morte nsen, Nibe b i l og e n ukendt, t o Aa lbor gbi l e r m.jes per Ni e l sen og Gu nnar So ve og uden f or k i osken Peter Mo r t ensen, f rk. Sondr up og J a kobsen. Yd e r s t e n Thingg aa r d- bil. de r, som i d e n u v ~r e n d e ko c e p l a ne r forbi, i ik t oge ne sv ~ r e tider. S ~ r lyder p aa t i de, e ft e r mar ke t s fr emb l i g t h ~ r dt blev Aa lborg p r i vat ba ne r r ud. S~ r li g henlede s o pmre rks o mhe r amt. Ma n ha vde tils yne l adende Eor den p a a s ondag ae t e ns ko r e t i de r. Aa l bo r g r utebilsta t ion, lo. a pril " s om t a t fo rny ma teriellet og s ama r be j de de f or s ke l lige rut e r til e n mere r at i one l d r ift. Resultatet var e t r ekocd s t or t u nd e r s k ud i 19 46/47. De r ops t od o gs~ a ndre b es v ~r l i g heder. En ae de v~r s t e v a r kna p hed e n pa [. e ks. b il d~ k. ide, a t ma n jo k u nne ko be d e r u te Sa fik b a ne n s l edelse den g o d e l bilruter, der g ik godt og l a i pa s Rutebllen i send e n ~ rhed a f banerne. De t burd e Logstor- Nlbe over I kun ne cette o konomien op. Staun og St. AJstrup i Ba ne ns l edelse g i k i kke s~ rl i gt e r stands"l ira de n!,l. Oktobc r d i p lomat i s k til v~ r ks, me n " i nd ~nmi1el nan. Ju mmlm a n~el. kald t e " r uteb i l e j e tne e en eft e r een i h ~ b O ~, at det vi l l e g~ l e t t ere Bi le r ne havde i e n a r r ~k k e v~ret a t o ver t age nogle r u t er pa d e n made. ska r p e kon k u r~ e n te r t il j er nbanerne,bl. a. hav d e bane l ede l sen et g o d t o g da krigens h0jkonj unk t u[ var 0je t i l e n ae "De f a ene de " s r ute r. 2 4

9 Aktio nen vakte stor opmanksomhed En af de "indka l dte " rutebile j e r e og blev sl~e t s t o r t o p i a v i se r ne, havde f or ~ r t ilbage ans0gt va red i som s~ g odt som aile var p~ rutebil_ rek toratet om ti11adelse t i l at eje rnes s i de.. ~ ndk0be o g betal e 2 d~k og I slan ge til b ilen. Efter f ler e henve nd - De r ffi 0dte ~a heller ~ kk e en e ne - e l se r iik han at v i de, at man s kuls t e.op "p~. pr l v a t ba n e~nes kont or. I e have ham i velvill ig erindring De r l moa tilbed r uteb l l erne e t sam- og at yderlige r e henvendelse va r ar be )de, hvor b~ l le t taks t erne kunne un0dvend i g. Han havde n ~sten glemt nsre t t es o~ ma n f l k k0 r epla ne rne sagen, da han fik brev, og troede, til a t ar be ) de. samrne n. De t te samar- at det va r en ny henvendelse fr a be)de blev aivlst f r a ba ner nes slde ba ner ne. Men det var e n til deling at ikke mindre end f i re d~k og 1 i De r e f te r kunne fol ketingsmand Ed- ge 51 mange slanger! Han fortol key a r d S0r e nsen konkl udere i l'ia l bor g de det s~dan. at d i rekto r a t e t " 0 n S t i f tstid e nde:"jeg ser nu saal edes skede at give udtryk [or, at man paa sagen. 1 ) P rivatba ne c ne ha c til -ffiisbilliger privatbanecnes di ktab udt a t k0 be nogle ruter. Dette e r tur tendenser 09 0 nsker, at r utebi l afvi s t. 2 ) Ru t e b i l ejer ne ha r frem- e j eren skal have mulighed for e nd sat ti l b ud om e t samarbe j de. Dette nu i lange tider at be a r e de nord e r afvis t. Dec s ynes he refter ikke j yske landevej e." a t v~re me r e a t t ale om:. Der kom a l tsl i kke nog e t No r d - De r b l ev dog 09s1 plads t I l d e jysk Trafjkselskab t i l verden i lidt me r e muntre in dl~ i avisen: 194B! 25

10 kolevmsenet islet herred omkring 1740 '''ARL IELSE De t e r vist a 1mindeligt a t opfatte sk01eanord ninger ne a f som s k e l s~tten de i den dans ke s ko l s h i s torie. Med unde rvi s ningspligte ns indfer else blev det nedve n d i g t at o p rette s kol e r ove ralt, og praktis k taget ail e b0rn f i k nu s kolegang fra de var 7 til de blev 14 In. Jeg skal i kke bestride, a t der s kete no g e t v ~ se ntl igt i De nyc a nordni ng r havde en he lt ander l edes fasthed, e nd hvad ma n hidtil havde ke nd t til, 09 de mang e nye l ~ r r e, der i de samme a r begynd t e a t bli ve dimittere t fra de nyopre t tede sem i nar i e r, bet0d u t vivl s omt, at s kole rne fik bedre uddanne de l ~ r e re, end de fe r ha v d e haft. Me n d e t er p~ f a l d e nd e, a t nar ma n d ykke r ned i vor eg ns hist o r i e, v i ser de t s i g, a t sko l ereformen a f 1814 stort set i kke har sa t s i g s por i a rkiver ne. Skull e man demme efter d e t s t o f, ma n finde r i am t s - og bispearkiverne, ville ma n f r i s tes til a t tro, at d e t s t o re reformar i s ko l eh i s tor i en v a r De t for s0g, man da g jorde, p A at f a organiseret e t a l mi ndelig t s k o l e v~se n, har e fte r l a d t indberetninger o g p l aner, dec g 0 [ d e t mulig t a t g i ve en 0 ve r s ig t ove r tils t and e ne i s kole vmsene t her i Slet he r r ed p a den tid. Allere d e i Fred e r i k 4. s tid ha v de d e r vmr e t in e r esse f or s kol e sag e n. De t gay s i g b l.a. uds1ag i, a t kongen fik oprette t skole r pa det r y ttergods, de r var henlagt ti l under hold af d e nationale rytter r egime nter. De 240 skoler kendes som r y tte r skol erne. Da Chris ti n 6. l e v ko nge i 1 730, i n t e n s i ver des d t p ~d ago g i sk e r efor ma r bej de. Det var d e l s e t udslag af p i e t ismen s 0gede indflydelse i de l edende kredse, dels rent p r aktisk beg r unde t i konfirma t ionens i ndf0relse i Hv i s b0r n ne s k ulle tileg ne s i g den for ned ne inds i g t i bibelhis t or i e o g ka t e kismus, va r nog e n l ~sefm r d i g hed f or n0den. Ne t o p i afgav e t udva l g e n b e t ~nk ni ng om skolevms ne t s t i l sta nd og Erem a g d e samtidig e t for s l ag til e n f orordning, d e r sku lie f as tl~ ge reg l er ne for dets fr em tidige o rdning. Da kongcn a nsa sagen for a t v ~re af s t o r v i g tig hed, 0nskede han d e n i midle r t i d ove r ve je t i en udv i det komm i ssion, der l i gesom udva l ge t s kull e i nd he n t e oplysn i nger fra s tif terne. J eg ha r ik ke f u nd e t nogen indb r e tning, der ha r for b inde l se med de t f0rste udva l gs arbejde. De rimod l igger der pa Land sark i ve t i Viborg (Viborg bispear k i v C 2 212) en indb retn i ng, s om provs t I.Ene voldsen d en 24. ma rts 1737 ha r s i d det pa Va dg a r d i Stra ndby s og n og sk r e ve t t il st i f t a mtma nd o g bis kop i Vibor g. De ha r ben t om oply s ninger t il d e r es besk rive l se a E tils t a nd e ne i s tifte t. He r r edeg0r ha n f o r, at han ha r VCI!r e t " f orsamle t med p rop r: ie t mr e r ne eller de r es fuld mmgt i ge, p r ~ ste rne og de v i tti s t e (cl.v.s. f o r s t a ndigs te) sog n e~nd af hve rt s ogn ud i Sle t her red. " De har over 26

11 vejet," hvad t i l s kole r ne s oprettelse nyt t i g s t kunne e ragte s," og p r ovsten s amme n fa t t e r nu, hva d de r e r "den s and e be s ka f f e nhed" i hve r t a f he r r edets 1 4 k i r ke s og ne. I Logs t e d s og n ha r ma n hver ke n d egne bo l ig e ller skolehus, me n der kan bygges s kole " pi kir kens grund. " Deg nen," som e r s t ud i osus og habi l," skal bo d e r Hog i nfo r me re l a ndsbye r nes ungdom.. Men u n d e r samme sogn sorte r e r en stor f l ~ kke Log stor, hvo r t i l e r indsejling, ko bm a ndshandel og b r ug (d. v. s. l a ndbr ug ) og en del f o r mue nde folk, s om meg e t ve l d e r i byen kan bygge e t vist s ko lebus 09 lonne en s kolehql der a l t pa bye ns be kos t n ing 6" 1 a nnekset Ko rnum sogn er de r ku n fa bo rn. De res s ko l e gang klare s lettest ved, a t d e g a r t il N~ s borg sko l e. Dog bor bornene f ra 0 s ter 0 rb~k s oge t i l Logs t o r s kole. ~ s bo r g s og n ma ngle r ogsl s l vel skole som deg ne bolig. "D e f a ttige by m ~ n d har sel v bygget et lide t hu s," hvor de om v inte ren har hol d t "e n efter anden, som de kunne a k ko r de re med " til at l ces e med d e r e s bor n. Hu set du r ikke. De r rna byg ges degne hus med s kolestue, me n de r e r e t prob l e m. Degne n He r e n ve rdslig mand og ikke ha b il til ungdomme n at informere." Salling sog n, d e r ik ke ha r skole, bo r have bygg e t sko l e h us ved ki r ken og ha ve be s ki k ket e n s kol e holde r. Ou d r up sog n, d e r lig e som Salling e r a n ne ks t il Nresbo r g, ma ngler og s l s kole. Prov s t e n ka n i midlertid i kke se, a t "de r f o r s og nets rin9 hed og s t ede r nes va ns kel i g e s i t uat i o n (be liggenhed ) nog en s kole kan st i ftes." Bo r nene rna he nv i ses til sko l en i Sal l i nq. I Fa rst r up sog n e r s itua tio ne n lid t s pec i el. I St aun ha r b ym~ n d ene " s e l v bygge t et s l e t hus, men dertil er hve rken I o n ell er l ee r e r." I Farst r up ha r ma n her r e de t s e ne s te d e g ne bol i g, me n he r e r der ing e n s ko l es t ue. Ma n for es l Ar, a t deg nens bolig og 10n f o rbe d res, s A han kan ho l c e s ko l e f o r he le s og ne t. Deg nen er "studiosus me n ve l mu l i g noget magel i g." I a nne kssog ne t Aj s tr up be hove r man bade e n s kol e og e n s ko l e holder. I Sebber sog n e r d er e t sk o lehus f o r Valst e d og Sebbe r sunc. De t ka n ikke s es, hvor det l i gger, me n oeg nen s i dde r i Val s t ed i et [~s t eh u s unde r Sebberklost er. Enten s ka l s koleh uset s~ttes i stand, el l er deg nen ha ve et fo r sva rl i g t hus. Sko/e Slue Staid.ru ndp lan al ('n t),w:: rslolc. 27

12 Ha n k n sa undervise b ~ rn e n e f r a d e t o bye r. B0 rne t all et der e r s s tort, a t h n ikke ka n betj e ne f l e r e o De t blive r derfor ne d ve nd i g t i Ba r mer a t " s~ tte et ha l v s kolehus p i 6 f ag ", hvor sognedegnen sa " kan holde e n h0 r er Eller u nde r lcerer." Det s kulle han nok k unne klar e, da ha n " [ lig t nyd e r 10 rdl., som d e n f or r i ge e jer af Sebberkl oster s kcenked e t i l sognets " u ngdoms skol e 10n, " 09 som d e n n uvcerend e j e r a s sessor Bagge Glerup har g i vet tilsag n om fr emde l es a t be t ale. Annekssog net Lundby b0r e fte r all es tilkendegiv lse have skolehus ve d Lu nd by kirke. ViI s ted sogn ha r hve rken skole ller degnebo l i g. De r b ~r bygges deg ne bolig, hvor degnen " kunne ha ve f ri bolig og holde skol e. " De n nuva!rend e degn "er e n g ammel verdsl i g m nd ikke bekvem t il at lcere a nd r e. " Annekse t Vindbl ces b0 [ hav e og skoleholder i Vi n dbl~s by. kole Gunder sted s o g n e r anneks t i l Ulstrup i Ar s he r r ed. He r "ka n f o r sog ne t s ring hed og de E s t e der s s t o r e d istance ikke f indes ra d ell er udve j t i l no en sko le. " B0 rnene rna s0ge t i l Aj strup Eller B l ~ r e. " Ellers har nogen af sog ne f o l ke ne e f ter pr ~ s t en s be retni ng holdt s tund o m en s ko l e dre ng i d e r es h use, s o m og sa har gjort nogen profect ( f r emgang) ". Om Bj0rnsbolm sogn he dder det: "udi Ran um by, sorn et den st0rste i sognet. e r f or nogle Ar siden et skole hu s a f ny o pbygge t af fyrr e temmer af 1 0 fag a f h r.ka nce l lir Ad Sere n Kierulf,hvilke t p rop r i et ~re n p A Bj 0 rnsholm velba rne Ma thias Lasson ha r e r k l~ r t at holde i sta nd fr emdeles, me n skolehold e r e ns 10 n, som hidintil har v~re t ringe og uv i s l v i I ha n i k ke t ilsva r e videre e nd ef t er adve na n t (ud e f ra kornme nde ) og De r es kongelige majestcet s all e r nad i gste p A l~ o g godtfindende. Udi samme sog n v ii

13 u f orb i gmngelig s t i f t es en anden skole ud i Over1ade by, hvoet i l p roprietmren, ve1b~r n e Niels Pove l sen til Gundeeupgard ogsa hu r erklmre t a t vise be l e jli g p lad s. " "Malle sog ns ungdom kan s0ge Ranum skole." Vi e r hermed kommet g e nnem Slet herreds 14 kickes o g ne. De c var i 1737 s kol er i Sebber s o g n og i Ra num. De t e r pafaldende, at de beg ge ligg e r i nmrheden a de gamle klostr e, der e f te r refor mat i onen bl e v verdsl i ge herr e g a rde. Begge skole. har f ae t s t0tte fe a godse r ne, men i ngen a f dem e r i sikker g mnge. Det ee e ndnu mere bemmrkelsesvmrd i g t, at v i ogsa ha r f~et berettet om i niti at i ver, t age t af de fattige bymmnd som f. eks. i Nmsborg. Mest focba vser det dog, at det er f r a Staun f j e rnt ved f jorde n og fra Gundersted med "de fa s teder s s tor e distance", at v i e lle r s here r om i nitiat i ver f r a s ogne[01 kene. Set i sammenligni ng dermed vir ke r beskrive1sen af L0 g st0r nms t en bebrej dende, na r de t lyder, a t der er en "del formuende folk, som mege t vel der i byen kan bygge et vis t skolehus og 10nne e n skoleho l der alt pa byens bekost n i ng. " vii de " kunne uden ande n ti11mg holde skole og uden klage for re t t e der es embede. " Er deg ne n i k ke s elv i stand t i l at unde rvise, rna ha n 10 n ne e n anden derfor. I a nnekssognene skal dec ansmt tes skole hol de r e. Hv i s de virke l ig rna nyde d e f oresl a ede 1 2 td r. korn o g 1 2 rdl. ar1ig, kan de k1are s i g, mener provs t en. Ha n t ror derimod i kke pa, a t kommissi onens for slag t il d~kn i n g a[ omkostningerne v i I s l ~ til. Ha n me nee ikke, at der er meget at hente Ir a k i eket i enderne. Ki r kerne er t ynget af store udg i fte r o g " ut r oli ge reparationer. " Derimod f inder ha n, at der rna kunne hen tes noget ved en afgift pa konget i enderne. De er ofte a f hmndet til private. De f o rn0dne bygni nge r f o rest i ller provsten s ig tilvej ebragt ved, at k i rkeejerne bygger deg nebolige r. An nekssognenes skol ehuse rna der i mod de n st0rste lodsejer rejse. Husene kan ikke vmre pa mi ndre end 1 0 f ag, hvoraf de 4 skal anvendes s o m skol o stue. Han tror ikke, at det bl i ver muligt at bygge a[ egebind i ngsvmrk, da eg ikke e r "at bekomme her i egnen. " Bygger man af sen pa et hus ogsa rdl. Han mener, at f yr, der " kan st~ hed henved en snes eg, kommer p rirnindst op i 100 man b0r bygge a f uden b r 0st fm l d igar. " De t e r for bavse nde at se den optimi Desv~r r e kender vi i kke ordlyden sme, der fylder den gamle [ d e h0je herrers nad i gst e rekv i s i- p rovst. Han havde i siddet i t ion," me n af svaret ses det, at man 0 9Sa har o nsket synspunk t er om " skolehusenes opbyggelse og skoleho l dernes I r 1ige 10 n. " Provsten me ne r, at disse sp0rgsmll blive r de vigt i gste ud i v ~ r ket, " og han v i I, " hv i s det rna v~re t illadt o g i nlde optages," sk r ive s in me n ing derom. Ef te r p rovstens opfattel se b l i ver der tale om to type r l mre r e. I hovedsognene s i dde r d egnene. De r e s f orho l d trmnger t il e n f orbedr ing. Ma nge d eg ne i Viborg stift nyder e nd ikke "den ha lve del a f det, som vor es al l er n ~d i gste l o y dem tillmn ger. " Fin de, hvad de tilkommer, mere end 40 It s o m s o gneprmst i Strandby sogn, o g dog fi nder ha n det venteligt, a t d e fleste huse kunne bygges og f orefindes ti l Mi c haelis tider (29. sept. ) n. Ku n finder ban, at det kan "blive hel vanskelig og fast umulig at beko mm str l, kaldet l anghalm, t il t ~k k e dette ar, slsom m i s v ~kst val her i egnen, 09 den s va r e sto r m ha r beskadi ge t hvermands huse. " Men sl hurt i g t ko rn det ikke til at gl. De t blev j a n , f0l f o ror dninge n o m sko l e rne kom, og i samme ma ned d 0de p rovst Enevol d sen pa Vadgard. (f o rt s~t tes) 29

14 Hvorfor hedder del sodon ~ iibgel's toft Eg e nt l ig burde d e t staves : "Jeg r a To f t ". Navne t itamme r f r a konsumptions betj e nt (e n type t o l dbetj en t ) Chr. J eger, s om funger de i Logstor fra ca Ha n havd e e n mark lige uden f o r bye ns ves tgramse. Ia n kom deru ennem en Abn ing i d i g e t, som bl ev ka1d t Tr ange1ed. De t var omtr e nt, hvo r de n blinde gades t ump i To f t eg ade bef i nde r sig. J egers s on blev ogsa t o l de r, me ns s onnesonne n v ac avlsbr uge r Ch r. J ege r, som var Eodt , og levede op i de t te a rhundre de. De n f o r ste Chr. J ege r deltog i e n digtekonkurrenc e, som var b1evet udsk r evet af " Se 1skabet fo r de sk i onne videns ka bers f orfremmelse. " Sekret~ r e n, p r ofessor J acob Baden, havd e i nd rykket fle r e a nnonc e r i Ber l ingske i 1789, hvor se1skabet ud lovede en prremie pa r dl. for de t beds t e ep i ske dig t. Hvad Jeg e r send t e ind e r tilsyneladende ik k b vac e t, me n to folge b reve. Oet f orste l yder: " H oj ~d l e ve l byro i ge herr professor Baden! O r es velbyrd ig he ds ave r t i sseme nt i e n a f de Be r l ings ke av i s er ; som ieg l ~s te paa l ande t has en p rrest (thi mi n ~vne ti l l ade r mi g i kke, hvor g i e rne i eg end vilde, a t hol de nog en af de of f entlige bla e ) har avl e t d i sse poe s i e r; og s om i eg herved allerydmygs t ins inuerer; Sku l de de nogenledes g e f a lde er i eg fornojet og vii i eg st r~b e at opvffi kke ge isten der i ma nge aa r ha r v~ r e t dys set i sovn. - leg e r af de u1 ykk elige, s om sk i ~ b ne n har da nne t til e n kontro l ur i en liden fl ~kke ; Med 60 rdl. aarlig gage, og 80 i a1 t med sportier, f o r e r ieg med mi n uskyldige kane de t ku mme rligs t e liv ; l eg ha r i nge n rig e s l ~g tni nge der vii hielpe as paa fad e (ell ers har vi nok af de m) Mine patroner (beskyttere) forsv a ndt den 4.apr i l At ieg l ader dette aegaae uden at beta Ie por t o af samme har i e g 2de aar sag er for, som i eg haaber De res ve1byrdighed vii a nt ag e f or gy1dige ; den lorste og for nems te er ail e mine penge giemme r e re g anske tomme, og den ande n e r: Avert i ssementet t ale r ej e t ord derom ; De skrifter, som S~ l ska be t for de sk ionne v i densk a bers for f r emme l s e har udgivet, ha r mi t oje aldrig seet. Thi sam sag t mine fattige kaar fo r byde at kiobe d em o Og he ri e gnen e r ikke ee t exem plar s aavil t i eg veed; Gie rne ynskede ieg de m for am mue l ig t a t kunne tr ~ kk e l~rdomm e ae og danne min s mag efter dem. Me n mine y n ske r doe ude n t v ivl i fodse l e n dersom ikke Oe t hoje og I ffir de s 1 s kab f o r viidenskabernes f orfrem melse v ille pa a mi n bon og de t secre ta ir s forbonne r giore mi e n ofe I t ae s amme, de r da vis t i kke vilde fode ut ak nemme 1 i g hed af sig ; Me n det modsat t e. For i eg a nbefaler mi g, v ii ieg liget r em s iige, hvem ieg er, hvad i eg heder, og hvor ieg boe r, paa de t at, der som S ~ l s k ab et s ku l de i f01ge aver ti ssement et en ten huve tilt ~nkt mig en douceu r, sam i eg 30

15 tr ~ n ge r heit t il 0 9 som ieg uden knibning v i lde l ~gge f r a mi g paa e n af mine c r edito rers pult, e1 le r 09 gi0 r e mig en fo r ~ ring af deres s kr ifter, i eg da ikke sk ul de gaae glip af dem f o r me de l s t mi n sti lt i enhe d. - Jeg er da,gud v ~ r e lovet! debt Christia n. Mi n fade r l od sig kal de J eger. leg er uv~ rdi g konsumt i o ns kontroleur i Legsteer, s yv mi ile fra Aa lborg og f ii r e fra Ni ibe, og de tte har ieg allerydmygst sk r evet i dag de n f0r s te ma r t i i 1789 og nu vil i eg allerydmyg s t og ie r bedigs t a nbefale mig i det hej e og l ~rde s e l skabs hei gunstige beskyt te l se forblivende med sand re r efrygt sre1skabets All e r ydmygste og ier bed i gst e t i e ne r Jege r. -'!l9nsf-r. /81+-18'l,f. Yes ;,',.. " H 4 V,...:~,\ ::.:: ",., n '. \.j. P.S. Mi t tien ke sprog e r: Qvem J up i te r od it, facit c o nt rolore m. Va l e!" (De n Jup i t e r hader, ger ha n t il ko ntroller. Fa r vel!) Tils yne l adend e ha r J eger i kke f ae t s va r pa s i t brev, fo r I J. ma j sender ha n et nyt, hvor ha n s kr i ver : "De r s om De t' es vel byr d i ghe d k i e ndte den ulyk kelige f orfatn ing i eg med 0mme ieg tefrelle befinde r a s udi; saa t roer i eg sande l i g, efte r de n idee i eg ha r dannet mig a m Ceres ypperl i ge t <En ke - 09 handl emaade a t De for l ieng e s i den ha v de e ntet lindre t mine kaa r ved at s ki ien ke mig e n Do n gra tuit f or de unde r Jd i e ell er 4de martii a f sendte smaae poema t a ka l dte 1.Daatens l atter, 2. Til min SiiE l e Serger etc., 3. Sy ndef ald e t be t rag t e t v eo e n christens j orde f~ r d og 4t o Bagat ell stri i den eller tm r vekr i gen, dersom De f a na t samme UVffi rdig e t il Ce r es Sam l inger, - e lle r 09 givet mig e n passende douceur f or mit arbej de am det ma at t e nyde den l ykke at vor de betrag tet med saa mi l de 0j ne a t det kunde vorde fo r un d t i ndrykke l se i e t eller a ndet blad; Mi n under dybeste <Erbedighed f r emse ndte b0 n er nu om det vat Deres velbyrdighed i kke f or meget t i l ule i l i ghed da med d e nne gode skiibs le i l i ghed at til ki e ndeg ive mi g mi n s kiiebne i det t e tilfielde og s kulde i eg uhffi l d ig vi i s i eet og alt mishage da under couver t at sende mi g samme med nffi rv<er e nd e skippe r J0rgen Rasmusse n M0 11e r der har h i emme her i byen. De n allm<egtige Gud ViE r e De r es mege n stor e L0n det t e yns ker med dyb venerat ion S.T. a lle rydmygst e tie ner Jege r." V e s r e r l ~ a ~ ~ Om han noge ns inde fik s v ~r, ved v i ik ke, 09 selv om han ikke blev den sto r e "Poe t ud i L0gst0e r", sa overle ve r navne t ihvertfa l d i JCI!qers Toft. 31

16 He r stir "Stoffer ", Ha r ry Christoff e r sen sammen med e t postbud fo r a n Fj e r ri t s1ev- bi1en engang sidst i ' e r ne. Chr i stoff e r sen k0 r t e r uten r a , og senere Lundby og Aa lborg-rute n over Ni be- 0rho 1m i nde n ha n blev ansat ho s Fa ck. Bi len e t e n meget mode r ne Che v r olet. 32

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Alvorlig konflikt med skole

Alvorlig konflikt med skole Alvorlig konflikt med skole Om samarbejdsproblemer S p ø r g s m å l : He j Je g ha r e t s æt tvilling e r på 8 å r, s o m g å r i 1. kla s s e på e n fo lke s ko le. De t he dde r s ig, a t s ko le n

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Hjælp til min datter med dyspraksi

Hjælp til min datter med dyspraksi Hjælp til min datter med dyspraksi Om støtte til elev med dyspraksi S p ø r g s m å l : Je g hå be r virke lig, a t I ka n g ive m ig e t g o dt rå d ve dr. m in da tte rs s ko le g a ng, da je g e r s

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d

Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan Fhv. di r ekt ør, cand. pol yt. H. C. Mor t ensen Di r ekt ør Per Sønder gaar d ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 17. sept ember 2008 mangl ende kl ageber et t i gel se t i l Ener gi t i l synet i sag om t i

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Pakke 201, Esbjerg bybusser og Fanø lokal

Pakke 201, Esbjerg bybusser og Fanø lokal Pakke 201, Esbjerg bybusser og Fanø lokal Generelle oplysninger: Kontraktform: A Kontraktstart: 28. juni 2009 Kontraktløbeti: 8 år Antal vognløb / busser: 30 Primære linjer/ruter: Esbjerg bybusser: 1,

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Hvem kan til la de sig at be de om at arve Mø der flyt tet fra ons dag til mand ag Referater af FUAM-møder

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

Langsomt at falde i søvn

Langsomt at falde i søvn Koatitu Langsomt at falde i søvn o Gunge 2012 øen Ulik homsen 2002 oano 12 8 Mezzo temo (q = 54) 2 lto 12 8 2 eno 12 8 2 ass 12 8 2 cene # Det # # # # bed ste e lang somt 216 cene # # N # # Det bedste

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900

Ir ma Mag nus sen 8625 9804 Børge Helmer 8627 2900 Skriv og skriv om gam les liv For fat ter ve jen Livs historie er at for tæl le til sig selv Tin ge ne for tæl ler livs histori er Fa mi li e fred med di ne voks ne børn Ind kal del se til Gen eral for

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der

Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der FUAM på Facebook FUAM fyl der 30 Er om sorg til for hand ling? Al der dom mens rej ser? Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 2 29. år gang Au gust 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder

IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter IN SPIRUM - en ny gen era tions FU AM? Om at hu ske det man glem mer Referater af FUAM-møder Li vet

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort

LEGOLAND Billund Resort i samarbejde med LEGOLAND Billund Resort af: LEGOLAND Billund Resort i samarbede med LEGOLAND Billund Resort Forestil dig en verden bygget af 60 millioner LEGO klodser. Oplev Skandinaviens største indendørs vandland. Sig he til 40 brølende løver.

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTL G REV S ON NTRODUKT ON 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision St nd rderne

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

ORGANISATIONENS AKTIVITETER / 27. NOVEMBER Lands møde Foto: Maj Carboni. Organisationens aktiviteter

ORGANISATIONENS AKTIVITETER / 27. NOVEMBER Lands møde Foto: Maj Carboni. Organisationens aktiviteter ORGANISATIONENS AKTIVITETER / 27. NOVEMBER 2017 Lands møde 2016. Foto: Maj Carboni Organisationens aktiviteter Skole og Forældres årsberetning 2017 Mag as inet Skolebørn 1 nyhe ds bre v o g få r tils e

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

På tur med Brumbassen. Brumbassen. På tur med. Følg Kalle og Magda og hendes lastbil, Brumbassen, på deres køretur:

På tur med Brumbassen. Brumbassen. På tur med. Følg Kalle og Magda og hendes lastbil, Brumbassen, på deres køretur: Lastbiler er store, lastbiler er spændende, og lastbiler fylder på vejene. Vi kan ikke undvære lastbilerne, for de kører rundt med alt det, som vi bruger hver dag: Mælk, cornflakes, badebukser, sko, skoletasker,

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur

Phillip Faber. kantate. til kirkeårets slutning. Partitur Philli Faber 01 kantate til kirkeårets slutning Partitur Node til gennemsyn Besætning Soli (SATB) Coro (SATB) Kororgel Crotale i G Gran Cassa Kirkeklokke i D Violino I Violino II Viola Violoncello Contrabasso

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune)

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed Kommune) ( Var mef or syni ng) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af 27. mar t s 2007 opkr ævni ng på f j er nvar me f r a Dr agshol m Kommune ( nu Odsher r ed

Læs mere

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009

56 Maj 2009. STORHØJ Beboerforening. Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Nyt fra STORHØJ Beboerforening 56 Maj 2009 Referat af generalforsamling i Storhøj Beboerforening den 22. april 2009 Vi star te de med at syn ge num mer 328 i Højskolesangbogen, Den Grønne Søde Vår. a)

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere