SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC"

Transkript

1 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand Tlf , fax , 2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer Kemisk navn: EINECS/ELINCS CAS nr.: %: Fareklassificering: Ethanol < 100 % F, R11 Toluene < 50 % F, Xn, R11-20 N, N-diamethyl-p-toluidine < 5 % T, R23/24/ /53 N, N-diamethylacetamide < 25 % T, R20/ Fareidentifikation R11 Meget brandfarlig R20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. R33 R38 Kan ophobes i kroppen efter gentagende brug. Irriterer huden R61 R63 R65 R67 Kan skade barnet under graviditet. Mulighed for at skade barnet under graviditet. Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse Dampe kan give sløvhed eller svimmelhed 4. Førstehjælpsforanstaltninger Generelt: Indånding: Hudkontakt: Øjenkontakt: Indtagelse: Skift straks forurenet beklædning bortskaffes sikkert som forskrevet. Sørg for frisk luft. Kontakt straks læge. Vaskes med rigeligt vand og sæbe. Ved vedvarende irritation søges læge. Øjnene skylles med rigeligt vand, og søg læge. Fremkald ikke opkastning. Skyl munden og drik rigeligt vand. Søg straks læge. Anbefaling til læge: Behandl efter symptomer 5. Brandbekæmpelse Slukningsmidler: Uegnet slukningsudstyr: Særlige farer: CO 2, skum, pulver, vandtåge Fuld vand fuldstråle Risiko for dannelse af giftige pyrolyseprodukter. I forbindelse med brand kan følgende frigives: Kulmonooxid (CO). Ikke forbrændte kulbrinter. Beskyttelsesudstyr til slukningspersonel: Yderligere information: Brug uafhængigt åndedrætsværn og fuld beskyttelsesdragt. Nedkøl beholdere med vandtåge. Brandrester og forurenet slukningsvand skal bortskaffes efter lokale forskrifter. Side 1 af 5

2 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld Personlige sikkerhedsforanstaltninger: Miljøbeskyttelsesforanstaltninger: Metoder til oprydning: Sørg for tilstrækkelig ventilation. Brug personlig beskyttelsesbeklædning. Hold antændelseskilder væk. Brug åndedrætsværn ved udsættelse for dampe/støv/aerosoler. Må ikke udledes i afløb, søer, kanaler og grundvand mv. Undgå spredning over større arealer. Brug opsugende materialer, som sand eller savsmuld. Sørg for forskriftsmæssig bortskaffelse. 7. Håndtering og opbevaring Håndtering: Tekniske forholdsregler: Opbevaring: Opbevaringsbetingelser: Sørg for tilstrækkelig ventilation også ved gulvet dampe er tungere end luft. Brug opløsningsmiddelfast værktøj. Undgå spild og spray i lukkede rum. Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt. Der kan dannes antændelige blandinger i lukkede beholdere. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Sørg for opløsningsmiddelbestandige og tykke gulve. Opbevares i original emballage. Må ikke opbevares sammen med fødevarer. Må ikke opbevares med oxiderende produkter. Beholderne skal opbevares i veludluftede rum. Beskyt mod varme og overophedning. Opbevares under lås eller kun tilgængelig for specialister. Opbevares køligt varme øger trykket og risikoen for eksplosion. 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler Tekniske foranstaltninger: Sørg for tilstrækkelig ventilation på arbejdsstedet. Kemisk navn: Grænseværdi ITEL: langtidsudsættelse Bemærkninger Ethanol 1000 ppm 1920 mg/m3 70, 72, 80, 88, 96 N, N-diamethylacetamide 10 ppm 36 mg/m3 Sk, Bmgv, IOELV Toluene 50 ppm 191 mg/m3 Sk, 72, 80, 88, 96 Åndedræt: Hænder: Øjne: Hud: Generelt: Hygiejne: I dårligt udluftede omgivelser eller ved høje koncentrationer benyttes åndedrætsværn. Korttidsfilter: A Butyl gummi, >480 min (EN374) Beskyttelsesbriller Opløsningsmiddelfast beklædning Undgå kontakt med øjne og hud. Undgå indånding af gasser/dampe/aerosoler Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet. Fjern gennemvædet og forurenet tøj straks. Efter arbejdet og før pauser skal berørt hud rengøres omhyggeligt. Holdes væk fra føde- og drikkevarer. Side 2 af 5

3 9. Fysiske og kemiske egenskaber Udseende: Lugt: Flammepunkt: Opløselighed i vand: Klar væske Karakteristisk < 21 0 C Delvis opløselig 10. Stabilitet og reaktivitet Tilstande/materialer, der skal udgås: Farlige nedbrydningsprodukter: Reaktion med syrer og stærke oxiderende materialer. Dannelse af brandfarlige blandinger med luft er mulig ved opvarming over flammepunkt og/eller ved spray/forstøvning. Brandbare gasser 11. Toksikologiske oplysninger Acut Oral toksicitet OECD 401: Erfaringer i praksis: Generelle bemærkninger: Ikke bestemt Ingen Ingen toksikologiske data er tilgængelige. Produktet er klassificeret på basis af beregningsmetoder. 12. Miljøoplysninger AOX-advice: 76/464/EC: Generel information: Ingen farlige indholdsstoffer Ja Miljøoplysninger er ikke tilgængelige 13. Bortskaffelse Bortskaffelse Produkt: Bortskaffes som farligt affald. Affaldskode Produkt: Bortskaffelse emballage: Ren / Rengjort emballage kan optages til genbrug. Emballage der ikke kan rengøres skal bortskaffes som produktet. Side 3 af 5

4 14. Transportoplysninger Klassificering ifølge ADR: Klasse: 3 Deklaration: UN1993 Flammable liquid nos (Toluene, ethanol) 3 II Mærkning: UN1993 Factor, ADR : 3 LQ, ADR 3.4.6: LQ4 Fare-nr.: 33 Label: 3 Klassificering ifølge IMDG: Klasse: 3 Deklaration: UN1993 Flammable liquid nos (Toluene, ethanol) 3, PG:II (<21oC c.c.) Mærkning: Flammable liquid nos (Toluene, ethanol), UN 1993, Class: 3 Label: 3 LQ, [l/kg]: 1 EmS: F-E, S-E Klassificering ifølge IATA: Klasse: 3 II Deklaration: Flammable liquid nos (Toluene, ethanolbladning) Class: 3, UN 1993 II Mærkning: Flammable liquid nos (Toluene, ethanolbladning) UN 1993 Label: Flammable liquid Oplysninger om regulering Produktet er klassificeret og mærket i henhold til EU direktiver Faremærkning: F Meget Brandfarlig T Giftig Indeholder: N, N-diamethylacetamide, N, N-diamethyl-p-toluidine, Toluene R-sætninger: R11 Meget brandfarlig R20/21/22 Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse R33 Kan ophobes i kroppen efter gentagende brug. R38 Irriterer huden R61 Kan skade barnet under graviditet. R63 Mulighed for at skade barnet under graviditet. R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse R67 Dampe kan give sløvhed eller svimmelhed S-Sætninger: S7 Emballagen holdes tæt lukket. S16 Holdes væk fra antændelseskilder rygning forbudt. S28.2 Kommer stoffet på huden vaskes straks af med store mængder vand og sæbe. S29 Må ikke tømmes i kloakafløb S33 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten hvis muligt. S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad. Side 4 af 5

5 16. Andre oplysninger Informationer om indholdsstoffer jf. pkt. 2: R11 Meget brandfarlig R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt R23/24/25 Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse R33 Kan ophobes i kroppen efter gentagende brug. R38 Irriterer huden R52/53 Skadelig for organismer der lever i land; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet. R61 Kan skade barnet under graviditet. R63 Mulighed for at skade barnet under graviditet. R65 Farlig: Kan give lungeskade ved indtagelse R67 Dampe kan give sløvhed eller svimmelhed Dokumentation: EEC: 91/155 (2001/58); 67/548 (2004/73), 29. ATP; 1999/45 (2001/60); 91/689 (2001/118); 89/542; 1999/13 Transport information: ADR (2005); IMDG-Code (32.Amdt.); IATA-DGR (2005) Nærværende sikkerhedsdatablad skal være bekendt. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger bekendt af os på udarbejdelsesdatoen og er afgivet i god tro og under forudsætning af, at produktet anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med emballageetikettens anvisninger eller i relevant teknisk litteratur. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar. Side 5 af 5

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 908 0256

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Thinner Firmanavn International Farvefabrik A/S Lyskaer 9 1th 2730 Herlev Denmark

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder

SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder Cellulosefortynder Side 1 af 6 SIKKERHEDSDATABLAD Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Udgivet dato 12.03.2010 Kemikaliets navn Miller Cellulosefortynder

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad. 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren 1. Identifikation af stof / materialet og leverandøren Produktets navn Produktkode PR-nr: Varetype Maling Anvendelsesområde Se teknisk datablad. Produktets anvendelse er forbeholdt erhvervsmæssige brugere.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION

TB-25 TIG BRUSH WELD CLEANING SOLUTION Udfærdigelsesdato: 14.07.2010 Revisionsdato: 11.01.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: 2265206 Relevante identificerede anvendelser for

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger)

SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Cillit Bang Stain & Mildew (trigger) SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation af stoffet/det kemiske produkt DOKUMENT KODE: D0193169 VERSION: 4 PRODUKTNAVN: PRODUKT- BESKRIVELSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner

SIKKERHEDSDATABLAD Redex Diesel Engine System Cleaner Revision 22/11/2012 Revision 8 Erstatter dato 15/08/2011 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. 73141130004,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. 1/7 Revision: PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1/7 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator CAS-nr.: 11061-68-0 EF nr.: 234-279-7 Emballage: HDPE plastflasker. 1 g, 10 g, 50 g, 100 g, 1000

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol

SIKKERHEDSDATABLAD Wax Undershield Aerosol Revision 19/04/2012 Revision 2 Erstatter dato 22/03/2012 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. RF00876C

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør: Diversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå (tidligere

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Varenummer. 621728 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. tebuconazol 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat propiconazol Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung

Sikkerhedsdatablad. tebuconazol 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat propiconazol Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1299965 Udarbejdelsesdato: 16-11-2005 Revision: 24-09-2008 / TBM Anvendelse: Til behandling af

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Vare nr. 25285 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL

SIKKERHEDSDATABLAD CONFORMAL COATING REMOVER GEL Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. CCRG-b, ECCRG01L, ZE 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID

SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID 9/02/2012 Erstatter dato 23/12/2011 1 / 9 SIKKERHEDSDATABLAD OPTIXX - OPTICAL GRADE HIGH PURITY CLEANING FLUID I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 99358 Revideret den: 22-06-2005 / JR Anvendelse: Til limning af plastmateriale. Leverandør:

Læs mere

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. PUNKT 2: Fareidentifikation. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn ! PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Code-Nr. 94277 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer Anvendelse: Forseglingsmiddel SDS udarbejdet den: 02-04-2009 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere