PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter"

Transkript

1 Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Tabletter 40 mg Tabletter 40 mg Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse 3 stk. 6 stk. 18 stk. Dagsaktuel pris findes på Udlevering: B Tilskud: Generelt Godkendt produktresumé: 2. juli 2014 PRODUKTRESUMÉ for Relpax, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Relpax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Relpax 20 mg filmovertrukne tabletter Hver filmovertrukken tablet indeholder 20 mg eletriptan (som hydrobromid). Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Hver filmovertrukken tablet indeholder23 mg lactose og0,036 mg Sunset yellow Relpax 40 mg filmovertrukne tabletter Hver filmovertrukken tablet indeholder 40 mg eletriptan (som hydrobromid). Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Hver filmovertrukken tablet indeholder 46 mg lactose og 0,072 mg Sunset yellow Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Filmovertrukne tabletter.

2 Relpax 20 mg filmovertrukne tabletter Runde, konvekse, orange tabletter præget med REP20 på den ene side og Pfizer på den anden side. Relpax 40 mg filmovertrukne tabletter Runde, konvekse, orange tabletter præget med REP40 på den ene side og Pfizer på den anden side. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Relpax er indiceret til behandling af akut behandling af hovedpinefasen i migræneanfald med eller uden aura. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Dosering Relpax tabletter bør tages så tidligt som muligt efter den migræne-associerede hovedpine er begyndt, men de er også effektive, hvis de tages på et senere tidspunkt under et migræneanfald. Det er ikke vist, at Relpax forebygger migrænehovedpine, hvis det tages under aurafasen. Derfor bør Relpax kun tages under hovedpinefasen i migrænen. Relpax tabletter bør ikke bruges profylaktisk. Voksne (18-65 år) Den anbefalede startdosis er 40 mg. Hvis hovedpinen vender tilbage inden for 24 timer: Hvis den migræne-associerede hovedpine vender tilbage inden for 24 timer efter det første respons, har én yderligere dosis Relpax af samme styrke vist sig at være effektiv ved behandling af det tilbagevendende anfald. Hvis det er nødvendigt med endnu en dosis, bør denne ikke tages før 2 timer efter den første dosis.

3 Hvis der ikke opnås respons: Hvis der ikke opnås hovedpinerespons inden for 2 timer efter indtagelse af den første dosis Relpax, bør én yderligere dosis ikke indtages til behandling af det samme anfald, da kliniske studier ikke på tilstrækkelig vis har demonstreret en effekt ved endnu en dosis. Kliniske studier viser, at de patienter, der ikke responderer på behandlingen af et anfald, sandsynligvis alligevel vil respondere på behandlingen af efterfølgende anfald. Patienter, der ikke opnår tilstrækkelig effekt efter et passende forsøg med 40 mg (f.eks. god tolerabilitet og manglende respons i 2 ud af 3 anfald), behandles effektivt med 80 mg (2 x 40 mg) i efterfølgende migræneanfald (se pkt. 5.1). Der bør ikke indtages endnu en dosis på 80 mg inden for 24 timer. Den maksimale daglige dosis bør ikke overstige 80 mg (se pkt. 4.8). Ældre Sikkerhed og effekt af eletriptan hos patienter over 65 år er ikke systematisk undersøgt på grund af det lille antal af disse patienter i kliniske studier. Anvendelse af Relpax til ældre kan derfor ikke anbefales. Pædiatrisk population Unge (12-17 år) Effekten af Relpax er ikke blevet fastslået hos unge i alderen år. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering. Børn (6-11 år) Sikkerhed og effekt ved anvendelse af Relpax hos børn i alderen 6-11 år er ikke blevet fastslået. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering. Nedsat leverfunktion Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med mild til moderat nedsat leverfunktion. Da Relpax ikke er blevet undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion, er det kontraindiceret hos disse patienter. Nedsat nyrefunktion Da Relpax virkning på blodtrykket forstærkes ved nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4), anbefales en startdosis på 20 mg hos patienter med mild eller moderat nedsat nyrefunktion. Den maksimale daglige dosis bør ikke overskride 40 mg. Relpax er kontraindiceret hos patienter med svært nedsat nyrefunktion.

4 Administration Tabletterne bør synkes hele med vand. 4.3 Kontraindikationer Relpax er kontraindiceret hos patienter med: overfølsomhed over for eletriptanhydrobromid eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt svært nedsat leverfunktion eller svært nedsat nyrefunktion. moderat svær eller svær hypertension eller ubehandlet mild hypertension. diagnosticeret koronar hjertesygdom, herunder iskæmisk hjertesygdom (angina pectoris, tidligere myocardieinfarkt eller påvist stum iskæmi). Patienter med koronararterie vasospasme (Prinzmetal s angina), objektive eller subjektive symptomer på iskæmisk hjertelidelse. signifikante arytmier eller hjertesvigt. perifer vaskulær sygdom. tidligere cerebrovaskulært attak (CVA) eller transitorisk cerebral iskæmi (TCI). indgivelse af ergotamin, eller ergotamin-derivater (herunder methysergid) inden for 24 timer før eller efter behandling med eletriptan (se pkt. 4.5). samtidig behandling med andre 5-HT 1 receptoragonister med eletriptan. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Denne medicin indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption. Denne medicin indeholder også Sunset Yellow, som kan give allergiske reaktioner. Relpax bør ikke anvendes sammen med potente CYP3A4-hæmmere, f.eks. ketoconazol, itraconazol, erythromycin, clarithromycin, josamycin samt proteasehæmmere (ritonavir, indinavir og nelfinavir). Relpax bør kun anvendes i de tilfælde, hvor der er stillet en klar migrænediagnose. Relpax er ikke indiceret til behandling af hemiplegisk, oftalmoplegisk eller basilaris migræne. Relpax bør ikke gives til behandling af atypiske hovedpiner, såsom hovedpiner, der kan være relateret til en mulig alvorlig tilstand (stroke, aneurisme-ruptur), hvor cerebrovaskulær vasokonstriktion kan være skadelig. Indtagelse af eletriptan kan medføre forbigående symptomer som f.eks. brystsmerter og sammensnørende fornemmelser, som kan være intense og involvere halsen (se pkt. 4.8). I tilfælde hvor sådanne symptomer menes at være tegn på iskæmisk hjertesygdom, bør yderligere doser ikke tages, og passende udredning bør foretages. Patienter med hjertesygdom Relpax bør ikke uden forudgående evaluering gives til patienter, der med sandsynlighed kunne have uopdaget hjertesygdom, eller til patienter med risiko for koronar arteriesygdom (CAD) (f.eks. patienter med hypertension, diabetes, rygere eller brugere af nikotinsubstitutionsbehandling, mænd over 40 år, post-menopausale kvinder og patienter, der er stærkt familiært disponerede for CAD). Hjerteundersøgelser identificerer ikke nødvendigvis alle patienter med hjertesygdom, og i meget sjældne tilfælde har alvorlige

5 hjertetilfælde fundet sted efter administration af 5-HT 1 - agonister til patienter uden tilgrundliggende kardiovaskulær sygdom. Patienter, der får diagnosticeret CAD, bør ikke behandles med Relpax (se pkt. 4.3). 5-HT 1 - agonister har været associeret med koronare vasospasmer. Der er i sjældne tilfælde rapporteret myokardieiskæmi eller -infarkt med 5-HT 1 - agonister. Bivirkningerne kan være mere hyppige ved samtidig indtagelse af triptaner og urtepræparater indeholdende perikum (Hypericum perforatum). Inden for det kliniske dosisområde er der set lette og forbigående stigninger i blodtryk ved eletriptan doser på 60 mg eller højere. Disse stigninger var dog ikke forbundet med kliniske sequelae i det kliniske undersøgelsesprogram. Denne virkning var meget mere udpræget hos patienter med nedsat nyrefunktion og hos ældre. Hos patienter med nedsat nyrefunktion, var den gennemsnitlige maksimale stigning i det systoliske blodtryk mmhg (normalt 3 mmhg) og for det diastoliske blodtryk mmhg (normalt 4 mmhg). Hos ældre var den gennemsnitlige maksimale stigning i det systoliske blodtryk 23 mmhg sammenlignet med 13 mmhg hos yngre (placebo 8 mmhg). Efter markedsføring er der set stigninger i blodtrykket hos patienter, der fik doser på 20 mg og 40 mg eletriptan, og hos patienter, der ikke har nedsat nyrefunktion og hos patienter, der ikke er ældre. Hovedpine, der skyldes overforbrug af medicin Langvarig brug af smertestillende medicin mod hovedpine kan forværre hovedpine. Ved medicinudløst hovedpine eller mistanke herom skal der gives medicinsk vejledning, og behandlingen skal seponeres. Medicinudløst hovedpine bør mistænkes hos patienter med hyppig eller daglig hovedpine på trods af (eller på grund af) regelmæssig brug af medicin mod hovedpine. Serotoninsyndrom Serotoninsyndrom (herunder forandret mentaltilstand, autonom instabilitet og neuromuskulære abnormaliteter) er set efter samtidig administration af triptaner og selektive serotonin-genoptagshæmmere (SSRI) eller serotonin-noradrenalingenoptagshæmmere (SNRI). Disse reaktioner kan være alvorlige. I tilfælde hvor samtidig behandling med eletriptan og SSRI eller SNRI er berettiget, skal patienten overvåges på passende måde. Dette er især tilfældet under opstart af behandlingen, ved dosisøgning eller ved tillæg af andet serotonergt lægemiddel (se pkt. 4.5). 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Andre lægemidlers virkning på eletriptan I pivotale kliniske studier med eletriptan blev der ikke påvist interaktion med betablokkere, tricykliske antidepressiva, SSRI og flunarizin, men data fra væsentlige interaktionsstudier med disse lægemidler er ikke tilgængelige (bortset fra propranolol, se nedenfor). En farmakokinetisk populationsanalyse af de kliniske studier har antydet, at det er usandsynligt, at følgende lægemidler har nogen effekt på eletriptans farmakokinetiske egenskaber: Betablokkere, tricykliske antidepressiva, SSRI, østrogen-baseret hormonsubstitutionsbehandling, østrogenindeholdende orale kontraceptiva og calciumkanalblokkere. Eletriptan er ikke et substrat for MAO. Der er derfor ingen forventning om interaktion mellem eletriptan og MAO-hæmmere. Derfor er der ikke udført noget egentligt interaktionsstudie.

6 I kliniske studier med propranolol (160 mg), verapamil (480 mg) og fluconazol (100 mg) steg eletriptans C max med henholdsvis 1,1 gange, 2,2 gange og 1,4 gange. Eletriptans AUC steg henholdsvis 1,3 gange, 2,7 gange og 2,0 gange. Disse virkninger anses ikke for klinisk signifikante, da de ikke var forbundet med stigning i blodtrykket eller andre bivirkninger sammenlignet med administration af eletriptan alene. I kliniske studier med erythromycin (1000 mg) og ketoconazol (400 mg), specifikke og potente hæmmere af CYP3A4, observeredes der signifikante stigninger i eletriptans C max (på henholdsvis 2 og 2,7 gange) og AUC (3,6 og 5,9 gange). Denne øgede eksposition var associeret med en stigning i eletriptans T ½ fra 4,6 til 7,1 timer for erythromycin og fra 4,8 til 8,3 timer for ketoconazol (se pkt. 5.2). Derfor bør Relpax ikke anvendes sammen med potente CYP3A4-hæmmere f.eks. ketoconazol, itraconazol, erythromycin, clarithromycin, josamycin samt proteasehæmmere (ritonavir, indinavir og nelfinavir). I kliniske studier med oral koffein/ergotamin administreret 1 og 2 timer efter eletriptan observeredes mindre, men additive, blodtryksstigninger, som er forudsigelige baseret på de to lægemidlers farmakologi. Det anbefales derfor, at ergotaminholdig medicin eller medicin af ergot-typen (f.eks. dihydroergotamin) først tages 24 timer efter indgift af eletriptan. Omvendt skal der gå mindst 24 timer efter indgift af ergotaminholdig medicin, før eletriptan indtages. Eletriptans virkning på andre lægemidler Der er intet in vitro eller in vivo bevis på, at kliniske doser (og dertil hørende koncentrationer) af eletriptan vil hæmme eller inducere cytochrom P450 enzymer inklusive CYP3A4 lægemiddelmetaboliserende enzymer. Eletriptan vil derfor sandsynligvis ikke resultere i klinisk betydende interaktioner foranlediget af disse enzymer. Selektive serotonin-genoptagshæmmere (SSRI)/serotonin-noradrenalin-genoptagshæmmere (SNRI) og serotoninsyndrom: Der er set patienter med symptomer forenelige med serotoninsyndrom (herunder forandret mentaltilstand, autonom instabilitet og neuromuskulære abnormaliteter) efter brug af SSRI eller SNRI samtidig med triptaner (se pkt.4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen). 4.6 Graviditet og amning Graviditet Der er ingen kliniske data tilgængelige for anvendelse af Relpax under graviditet. Dyreforsøg tyder hverken på direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til graviditet, udvikling af embryo/føtal, partus eller postnatal udvikling. Relpax bør kun anvendes under graviditet, hvis det er klart nødvendigt. Amning Eletriptan udskilles i modermælk. I et studie med 8 kvinder, der fik en enkelt dosis på 80 mg, var den gennemsnitlige totale mængde af eletriptan i modermælken i løbet af 24 timer 0,02 % af dosis. Der bør derfor udvises forsigtighed ved administration af Relpax til ammende kvinder. Spædbarnseksponering kan minimeres ved at undgå amning i 24 timer efter behandling. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Relpax påvirker i moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Migræne eller behandling med Relpax kan forårsage døsighed eller svimmelhed hos nogle patienter. Patienter bør derfor evaluere deres evne til at udføre vanskelige opgaver, såsom at føre motorkøretøj, under migræneanfaldet og efter indtagelse af Relpax.

7 4.8 Bivirkninger Sikkerhedsprofil Relpax er blevet administreret i kliniske studier med over 5000 patienter, der har fået 1 eller 2 doser Relpax 20 mg, 40 mg eller 80 mg. De mest almindelige bivirkninger var asteni, sløvhed, kvalme og svimmelhed. I randomiserede kliniske studier, der anvendte doser på 20, 40 og 80 mg, sås en tendens til en dosisafhængig hyppighed af bivirkninger. Bivirkningsoversigt Følgende bivirkninger (med en hyppighed 1% og større end placebo), er set hos patienter behandlet med terapeutiske doser i kliniske studier: Bivirkningerne er anført efter hyppighed som almindelig ( 1/100 og <1/10), ikke almindelig ( 1/1.000 og 1/100) eller sjælden ( 1/ og <1/1.000). Systemorganklasse Almindelig Ikke almindelig Sjælden Infektioner og Pharyngitis og Luftvejsinfektioner parasitære sygdomme rhinitis Blod og lymfesystem Lymfadenopati Metabolisme og Appetitløshed ernæring Psykiske forstyrrelser Nervesystemet Øjne Sløvhed, hovedpine, svimmelhed, prikken eller abnorm fornemmelse, hypertoni, hypæstesi, myasteni Unormal tænkning, agitation, konfusion, depersonalisation, eufori, depression og søvnløshed Tremor, hyperaestesi, ataksi, hypokinesi, taleproblemer, stupor og smagsforstyrrelser Unormalt syn, øjensmerter, fotofobi og tåreproduktionsforstyrrelser Stemningslabilitet Konjunktivitis Øre og labyrint Vertigo Øresmerter, tinnitus Hjerte Palpitation og Bradykardi takykardi Vaskulære Rødmen (flushing) Perifer vaskulær sygdom Shock sygdomme Luftveje, thorax og mediastinum Sammensnørende fornemmelse i Dyspnø, luftvejsinfektioner og gaben Mave-tarmkanalen Lever og galdeveje halsen Abdominalsmerter, kvalme, tør mund og dyspepsi Diarré og tungebetændelse Astma og stemmeforandring Obstipation, oesofagitis, tungeødem og opstød Hyperbilirubinæmi og forhøjet ASAT Hud og subkutane Svedtendens Udslæt og kløe Hudsygdom og

8 Systemorganklasse Almindelig Ikke almindelig Sjælden væv urticaria Knogler, led, muskler og bindevæv Rygsmerter, myalgi Artralgi, artrose og knoglesmerter Nyrer og urinveje Det reproduktive system og mammae Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Følelse af varme, asteni, brystsymptomer (smerter, sammensnørende fornemmelse, trykken), kuldegysning og smerte Hyppig vandladning, urinvejssygdom og polyuri Utilpashed, ansigtsødem, tørst, ødem og perifere ødemer Arthritis, myopati og muskeltrækninger Brystsmerter og menorragi De almindelige bivirkninger, der ses med Relpax er typiske klassebivirkninger, der er rapporteret med 5-HT 1 agonister. Efter markedsføring er følgende bivirkninger observeret: Immunsystemet: Allergiske reaktioner, hvoraf nogle kan være alvorlige, herunder angioødem. Nervesystemet: Serotoninsyndrom, sjældne tilfælde af synkope, cerebrovaskulære hændelser. Vaskulære sygdomme: Hypertension Hjerte: Myokardie iskæmi eller infarkt, angina pectoris. Mave-tarmkanalen: Som for visse andre 5-HT 1B/1D agonister er sjældne tilfælde af iskæmisk colitis set. Opkastning. Indberetning af formodede bivirkninger Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S Websted: Overdosering Patienter har modtaget enkeltdosis på 120 mg uden signifikante bivirkninger. Dog kan der, baseret på denne klasses farmakologi, opstå hypertension eller andre mere alvorlige kardiovaskulære symptomer efter overdosering.

9 I tilfælde af overdosering bør der foretages den nødvendige understøttende behandling. Eletriptans halveringstid er ca. 4 timer, og derfor bør monitorering af patienter og tilvejebringelse af generel understøttende behandling efter overdosering af eletriptan fortsætte i mindst 20 timer, eller så længe der er symptomer på overdosering. Virkningen af hæmo- eller peritoneal-dialyse på serumkoncentrationerne af eletriptan er ukendt Udlevering B 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation Selektive serotonin (5-HT 1 ) receptor agonister. ATC kode: N 02 CC Farmakodynamiske egenskaber Virkningsmekanisme Eletriptan er en selektiv agonist til de vaskulære 5-HT 1B og neuronale 5- HT 1D receptorer. Eletriptan udviser også høj affinitet over for 5-HT 1F receptoren, og dette kan bidrage til eletriptans antimigræne-mekanisme. Eletriptan har en moderat affinitet over for de humane rekombinante 5-HT 1A, 5-HT 2B, 5-HT 1E og 5-HT 7 receptorer. Klinisk virkning og sikkerhed Virkning og sikkerhed af Relpax ved akut behandling af migræne er blevet vurderet i 10 placebo-kontrollerede studier, der omfattede flere end 6000 patienter (alle behandlingsgrupper), som fik Relpax-doser på mg. Hovedpinelindring indtrådte så tidligt som 30 minutter efter oral indtagelse. Responsraten (dvs. reduktion af moderat til svær hovedpine til ingen eller mild smerte) 2 timer efter dosering var 59-77% med 80 mg dosis, 54-65% med 40 mg dosis, 47-54% med 20 mg dosis og % med placebo. Relpax var også effektiv til behandling af associerede symptomer på migræne som f.eks. opkastning, kvalme, fotofobi og fonofobi. Den anbefalede dosistitrering til 80 mg kommer fra åbne langtidsstudier og fra et dobbeltblindt korttidsstudie, hvor man kun så en tendens til statistisk signifikans. Relpax forbliver effektiv i behandlingen af menstruel associeret migræne. Hvis Relpax tages i løbet af aurafasen, har Relpax ikke vist at kunne forebygge hovedpinen i forbindelse med migræne, og derfor bør Relpax kun tages under migrænens hovedpinefase. I et ikke-placebokontrolleret farmakokinetisk studie hos patienter med nedsat nyrefunktion, er der set større stigninger i blodtrykket efter en dosis på 80 mg end hos raske forsøgspersoner (se pkt. 4.4). Dette kan ikke forklares ved nogen farmakokinetisk ændring, og må derfor være et specifikt farmakodynamisk respons til eletriptan hos patienter med nedsat nyrefunktion Farmakokinetiske egenskaber Absorption Eletriptan absorberes hurtigt og godt i mavetarmkanalen (mindst 81%) efter oral administration. Absolut oral biotilgængelighed hos mænd og kvinder er ca. 50 %. Middel T max er 1,5 time efter oral dosis. Lineær farmakokinetik blev set i det kliniske dosisområde (20-80 mg).

10 Eletriptans AUC og C max blev forøget med ca % efter oral administration, når det blev taget sammen med et fedtholdigt måltid. Efter oral administration ved et migræneanfald var der en reduktion på ca. 30% i AUC, og T max steg til 2,8 timer. Efter indgift af gentagne doser (20 mg 3 gange dagligt) i 5-7 dage forblev eletriptans farmakokinetik lineær, og akkumulationen var forudsigelig. Ved indgift af flere højere doser (40 mg 3 gange dagligt og 80 mg 2 gange dagligt) var akkumulationen af eletriptan i løbet af 7 dage højere end forventet (ca. 40 %). Fordeling Eletriptans distributionsvolumen er efter i.v. administration 138 liter, hvilket tyder på distribution i vævene. Eletriptan er kun moderat bundet til proteiner (ca. 85%). Biotransformation In vitro-undersøgelser tyder på, at eletriptan hovedsageligt metaboliseres via det hepatiske cytochrom P450-enzym CYP3A4. Dette fund underbygges af eletriptans forhøjede plasmakoncentrationer efter samtidig indgift af erythromycin og ketoconazol, kendte selektive og potente CYP3A4-hæmmere. In vitro-undersøgelser tyder ligeledes på en mindre involvering af CYP2D6, selvom kliniske studier ikke påviste polymorfisme med dette enzym. Der er identificeret to primære, cirkulerende metabolitter, der signifikant bidrager til plasmaradioaktiviteten efter administration af C 14 -mærket eletriptan. Den metabolit, der er dannet ved N-oxidation, har ikke udvist aktivitet i in vitro-modeller med dyr. Den metabolit, der er dannet ved N-demethylering, har vist at have samme aktivitet som eletriptan i in vitromodeller med dyr. Formelt er der ikke blevet bestemt et tredje område med radioaktivitet i plasma, men dette vil sandsynligvis være en blanding af hydroxylerede metabolitter, der ligeledes er observeret udskilt i urin og fæces. Plasmakoncentrationerne af den N-demethylerede aktive metabolit er kun 10-20% af plasmakoncentrationerne af elitriptan, og disse forventes således ikke at bidrage signifikant til eletriptans terapeutiske virkning.

11 Elimination Den gennemsnitlige totale plasma clearance for eletriptan efter i.v. administration er 36 l/time, hvilket resulterer i en plasma-halveringstid på ca. 4 timer. Den gennemsnitlige renale clearance efter oral indgift er ca. 3,9 l/time. Ikke-renal clearance står for ca. 90% af den totale clearance, hvilket tyder på, at eletriptan primært elimineres ved metabolisme. Farmakokinetik i specielle patientgrupper Køn En metaanalyse på tværs af klinisk farmakologiske studier og en farmakokinetisk populationsanalyse af kliniske studieresultater tyder på, at køn ikke har nogen klinisk signifikant indflydelse på eletriptans plasmakoncentrationer. Ældre (over 65 år) Selv om det ikke er statistisk signifikant, er der en lille reduktion (16%) i clearance, som er forbundet med en statistisk signifikant stigning i halveringstiden (fra ca. 4,4-5,7 timer) hos ældre sammenlignet med yngre voksne personer. Unge (12-17 år) Farmakokinetikken af eletriptan (40 mg og 80 mg) hos unge migrænepatienter, der indtog dosis mellem anfaldene, lignede den, der blev observeret hos raske voksne. Børn (6-11 år) Eletriptans clearance er uændret hos børn sammenlignet med unge. Fordelingsvolumen er dog lavere hos børn, hvilket resulterer i højere plasmaniveauer, end hvad der kunne forventes efter indgift af den samme dosis hos voksne. Nedsat leverfunktion Personer med nedsat leverfunktion (Child-Pugh A og B) udviste en statistisk signifikant stigning i både AUC (34%) og halveringstid. Der var en lille stigning i C max (18%). Denne ringe ændring af eksposition betragtes ikke som klinisk relevant. Nedsat nyrefunktion Personer med mild (kreatininclearance ml/min), moderat (kreatininclearance ml/min) eller svært (kreatininclearance <30 ml/min) nedsat nyrefunktion udviste ikke statistisk signifikante ændringer i eletriptans farmakokinetik eller i plasmaproteinbindingen. Blodtryksstigninger blev set i denne gruppe. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdatastudier Prækliniske data baseret på konventionelle studier med sikkerhedsfarmakologi, med toksicitet ved gentagne doser, genotoksicitet, carcinogenicitet og toksicitet ved reproduktion afslørede ingen risiko for mennesker. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Tabletkerne: Mikrokrystallinsk cellulose, lactosemonohydrat, croscarmellosenatrium og magnesiumstearat. Filmovertræk: Titandioxid (E171), hypromellose, lactosemonohydrat, triacetin og Sunset Yellow FCF (E110).

12 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 3 år. 6.4 Særlige opbevaringsforhold Uigennemsigtig PVC/Aclar/Aluminium blister: Denne medicin kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. HDPE-flasker: Opbevares i original emballage tæt tillukket for at beskytte mod fugt. 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Uigennemsigtig PVC/Aclar/Aluminium blisterpakning, der indeholder 2, 3, 4, 6, 10, 18, 30 og 100 tabletter (20, 40 mg). HDPE flasker med børnesikret HDPE/PP låg indeholdende 30 og 100 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Pfizer ApS Lautrupvang Ballerup 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 20 mg: mg: DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN 13. juli DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 2. juli 2014

for Olbetam, kapsler, hårde

for Olbetam, kapsler, hårde Produktinformation for Olbetam (Acipimox) Kapsler 250 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 24 00 Kapsler 250 mg 90 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Zaditen, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 20678 1. LÆGEMIDLETS NAVN Zaditen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 0,4 ml indeholder 0,138 mg

Læs mere

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 -

BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - BILAG PRODUKTRESUMÉ - 4 - 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mizollen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mizolastin 10 mg 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter med modificeret udløsning 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1. Terapeutiske

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

Lægen kan have givet dig Cetirizin Actavis for noget andet. Følg altid lægens anvisning. Indlægsseddel: Information til brugeren Cetirizin Actavis 10 mg filmovertrukne tabletter Cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Cetirizin

Læs mere

Information, til læger og andet sundhedspersonale

Information, til læger og andet sundhedspersonale Dansk Geriatrisk Selskab v. Søren Jacobsen 13. maj 2013 Information, til læger og andet sundhedspersonale Vigtige, nye begrænsninger for anvendelse af Protelos/Osseor (strontiumranelat) efter at nye data

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Citrus Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Citrus Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4-diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mucolysin, brusetabletter 6. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Mucolysin, brusetabletter 0. D.SP.NR. 06338 1. LÆGEMIDLETS NAVN Mucolysin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder eller 600 mg acetylcystein.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils Jordbær Sukkerfri, sugetabletter 0. D.SP.NR. 01854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils Jordbær Sukkerfri 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Synarela, næsespray, opløsning Produktinformation for Synarela (Nafarelin) Næsespray 200 mikg/dosis Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 16 61 65 Næsespray 200 mikg/dosis 60 doser Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol

PRODUKTRESUMÉ. for. Felden, gel. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på: Propylenglycol Produktinformation for Felden (Piroxicam) Gel, 0,5% Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 23 48 Gel 0,5% 06 14 65 Gel 0,5% 08 58 16 Gel 0,5% Pakningsstørrelse 25 g 50 g 112 g Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 24. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Strepsils med Honning & Citron, sugetabletter 0. D.SP.NR. 1854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Strepsils med Honning & Citron 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 2,4- diklorbenzylalkohol

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Libromide, tabletter 8. marts 2012 PRODUKTRESUMÉ for Libromide, tabletter 0. D.SP.NR 27958 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Libromide 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 tablet indeholder 325 mg kaliumbromid. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 15. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 3588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Ophtha 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml Voltaren Ophtha indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension

PRODUKTRESUMÉ. for. Vermox, oral suspension 18. februar 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vermox, oral suspension 0. D.SP.NR. 3066 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vermox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Mebendazol 20 mg/ml Hjælpestoffer: 100 mg saccharose pr.

Læs mere

Benakor Vet., tabletter 5 mg

Benakor Vet., tabletter 5 mg 25. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Benakor Vet., tabletter 5 mg 0. D.SP.NR 24999 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Benakor Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder: Aktivt stof:

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN CIALIS 2,5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 2,5 mg tadalafil. Hjælpestoffer: Hver filmovertrukken

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461.

PRODUKTRESUMÉ. for. Cytotec, tabletter. 3. LÆGEMIDDELFORM Tabletter. Tabletterne er hvide, sekskantede og mærket Searle 1461. Produktinformation for Cytotec (Misoprostol) Tabletter 0,2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 34 55 Tabletter 0,2 mg 60 stk. (blister) Dagsaktuel pris findes på

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning 10. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Prostinfenem, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6534 1. LÆGEMIDLETS NAVN Prostinfenem 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Carboprost 0,25 mg som carboprosttrometamol

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Motilium, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Motilium, suppositorier 17. april 2013 PRODUKTRESUMÉ for Motilium, suppositorier 0. D.SP.NR. 6000 1. LÆGEMIDLETS NAVN Motilium 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En suppositorie indeholder domperidon 30 mg. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse

PRODUKTRESUMÉ. for. Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 11. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Tranexamsyre Pfizer, injektionsvæske, opløsning, til intravenøs anvendelse 0. D.SP.NR. 22646 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tranexamsyre Pfizer 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l

PRODUKTRESUMÉ. for. Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l PRODUKTRESUMÉ for Human Albumin CSL Behring 5 %, infusionsvæske, opløsning 50 g/l 1. LÆGEMIDLETS NAVN Human Albumin CSL Behring 5 % 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Human Albumin CSL Behring

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 28. marts 2007 PRODUKTRESUMÉ for Rhesonativ, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 23170 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rhesonativ 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Humant anti-d immunglobulin 1 ml indeholder:

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid B. INDLÆGSSEDDEL 21 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter Colesevelam hydroklorid Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid 7. april 2015 PRODUKTRESUMÉ for Vancocin, kapsler, hårde 0. D.SP.NR. 1822 1. LÆGEMIDLETS NAVN Vancocin 2. KVANLITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Vancomycin 125 mg og 250 mg som vancomycinhydrochlorid

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ellaone 30 mg tablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 30 mg ulipristalacetat. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol

Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Fluconazol Nycomed 50 mg, 100 mg, 150 mg og 200 mg, hårde kapsler Fluconazol Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter

12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Indlægsseddel: Information til brugeren Losartankalium Actavis 12,5 mg, 25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter Losartankalium Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette

Læs mere

Leflunomide medac. Information til læger

Leflunomide medac. Information til læger DK Leflunomide medac Information til læger Leflunomide medac, information til lægen Til lægen Foruden produktresumeet er denne brochur udviklet af indehaveren af markedsføringstilladelsen for at informere

Læs mere

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml

ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml o o o o ikke er positivt til gastroøsofagealt reflukssygdom og dyspepsi ikke er positivt for flydende orale formuleringer med koncentration over 1 mg/ml ikke er positivt for parenterale formuleringer med

Læs mere

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) Præventionsprogram TOC-010-250908-D PATIENTBROCHURE Toctino (alitretinoin) Om denne brochure Denne brochure indeholder vigtig information om din behandling med Toctino og risikoen for fosterskader ved

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat

Indlægsseddel: Information til brugeren. Dalacin. 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Indlægsseddel: Information til brugeren Dalacin 10 mg/ ml kutanopløsning Til udvortes brug clindamycinphosphat Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 31. januar 2008 PRODUKTRESUMÉ for Thymoglobuline, pulver til infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 08854 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thymoglobuline 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Anti-thymocytglobulin

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 10. april 2014 PRODUKTRESUMÉ for Monopex, øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder 0. D.SP.NR. 28299 1. LÆGEMIDLETS NAVN Monopex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml opløsning indeholder 1

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 21. december 2012 PRODUKTRESUMÉ for Alvegesic, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR 22970 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Alvegesic 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Injektionsvæske, opløsning 10

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÈ

BILAG I PRODUKTRESUMÈ BILAG I PRODUKTRESUMÈ 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nespo 10 mikrogram injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 10

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Detrusitol Retard, hårde depotkapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Detrusitol Retard, hårde depotkapsler Produktinformation for Detrusitol Retard (Tolterodintartrat) Depotkapsler, 2 mg og 4 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 75 05 Depotkapsler 2 mg 00 77 60 Depotkapsler 4 mg 00 77

Læs mere

Smertestillende medicin (håndkøbs)

Smertestillende medicin (håndkøbs) Håndkøbsmedicin, anfaldsmedicin og forebyggende medicin M igræne er en sygdom, som i høj grad er arvelig, som udløses af en række triggere (nogle af dem kender vi endnu ikke), og som kan behandles med

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Burinex 2 mg tabletter. Bumetanid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Burinex 2 mg tabletter Bumetanid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage Burinex, da den indeholder vigtige oplysninger. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Forthyron Flavoured Vet., tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Forthyron Flavoured Vet., tabletter 26. november 2012 PRODUKTRESUMÉ for Forthyron Flavoured Vet., tabletter 0. D.SP.NR 23152 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Forthyron Flavoured Vet. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5

PRODUKTRESUMÉ. for. Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5 16. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Epaxal, injektionsvæske, suspension i fyldt injektionssprøjte 0,5 0. D.SP.NR. 9325 1. LÆGEMIDLETS NAVN Epaxal 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 vaccinedosis

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri.

PRODUKTRESUMÉ. for. Dostinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dostinex 0,5 mg indeholder 75,9 mg lactose, vandfri. Produktinformation for Dostinex (Cabergolin) Tabletter, 0,5 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 39 51 Tabletter 0,5 mg 19 97 37 Tabletter 0,5 mg Pakningsstørrelse 2 stk. 8 stk.

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte

PRODUKTRESUMÉ. for. Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 2. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Ipstyl Autogel, injektionsvæske, opløsning, fyldt injektionssprøjte 0. D.SP.NR. 9712 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ipstyl Autogel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Lanreotid

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid)

Indlægsseddel: Information til brugeren. Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter. Nortriptylin (som hydrochlorid) Indlægsseddel: Information til brugeren Noritren 10 mg, 25 mg og 50 mg filmovertrukne tabletter Nortriptylin (som hydrochlorid) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. -

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab?

Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4. Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6. Hvordan gives Prolia denosumab? 3 Indholdsfortegnelse: Hvad er osteoporose (knogleskørhed)? 4 Hvad er Prolia denosumab og hvordan virker det? 6 Hvordan gives Prolia denosumab? 8 Husk din næste Prolia denosumab injektion 9 Opbevaring

Læs mere

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid

Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK 500 mg/9,6 mg/150 mg filmovertrukne tabletter Acetylsalicylsyre/codeinphosphat/magnesiumoxid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten

Indlægsseddel: Information til patienten Indlægsseddel: Information til patienten Imnovid 1 mg hårde kapsler Imnovid 2 mg hårde kapsler Imnovid 3 mg hårde kapsler Imnovid 4 mg hårde kapsler pomalidomid Dette lægemiddel er underlagt supplerende

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter 28. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jardiance 10 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg PRODUKTRESUMÉ for Montelukast Actavis, tyggetabletter 5 mg 0. D.SP.NR. 26422 1. LÆGEMIDLETS NAVN Montelukast 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tyggetablet indeholder montelukastnatrium svarende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. ProHance, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. ProHance, injektionsvæske, opløsning 31. marts 2015 PRODUKTRESUMÉ for ProHance, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 8925 1. LÆGEMIDLETS NAVN ProHance 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Gadoteridol 279,3 mg/ml (0,5 mmol/ml). Alle

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Alnok uden recept.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL 1 A. ETIKETTERING 2 YDRE EMBALLAGE CYSTAGON 50 mg Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) Kapsel Mercaptamine bitartrate (cysteamine bitartrate) 147,24 mg

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg Nicotin Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Nicotinell Spearmint

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 13. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Berinert, pulver og solvens til injektions-/infusionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 26200 1. LÆGEMIDLETS NAVN Berinert 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Aktivt stof:

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL

Version 1.2, 10/2006. Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL Version 1.2, 10/2006 Rev.1. 07/2008 INDLÆGSSEDDEL 1 INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g creme Aciclovir og hydrokortison Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN LYRICA 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

Informationsbrochure til sundhedspersonale

Informationsbrochure til sundhedspersonale Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til sundhedspersonale Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale

Læs mere

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter

27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ. for. Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter 27. maj 2015 PRODUKTRESUMÉ for Synjardy 5 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen

26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ. for. Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 26. november 2009 PRODUKTRESUMÉ for Rapifen, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 6310 1. LÆGEMIDLETS NAVN Rapifen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Alfentanil 0,5 mg/ml som alfentanilhydrochlorid

Læs mere

Medicinering og hovedpine. Organisation i DHC. Hovedpine. Dansk Hovedpinecenter. Dansk Hovedpinecenter

Medicinering og hovedpine. Organisation i DHC. Hovedpine. Dansk Hovedpinecenter. Dansk Hovedpinecenter Hovedpine Medicinering og hovedpine Lars Bendtsen, overlæge, Ph.D., dr.med. Dansk Hovedpinecenter Neurologisk afd., Glostrup Hospital Hovedpine Temadag, Skejby, 26. november 2009 Dansk Hovedpinecenter

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1/47 1. LÆGEMIDLETS NAVN Suboxone 2 mg/0,5 mg resoribletter, sublinguale 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver resoriblet indeholder 2 mg buprenorphin (som buprenorphinhydrochlorid)

Læs mere

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine.

HOVEDPINE HOVEDPINE. Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Hovedpine HOVEDPINE Næsten alle har oplevet hovedpine på et eller andet tidspunkt i deres liv, nogle har dagligt eller næsten dagligt hovedpine. Blandt dem, der har hovedpine, er de fleste kvinder specielt

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tarceva 5 mg filmovertrukne tabletter. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tarceva 5 mg En filmovertrukken tablet indeholder 5 mg erlotinib (som erlotinibhydrochlorid).

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Euthyrox, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Euthyrox, tabletter 10. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Euthyrox, tabletter 0. D.sp.nr. 20863 1. LÆGEMIDLETS NAVN Euthyrox 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Levothyroxinnatrium 25 g, 50 g, 75 g, 100 g, 125 g, 150 g,

Læs mere

Informationsbrochure til patienter

Informationsbrochure til patienter Jinarc (tolvaptan) Informationsbrochure til patienter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Daklinza 30 mg filmovertrukne tabletter daclatasvir

Indlægsseddel: Information til patienten. Daklinza 30 mg filmovertrukne tabletter daclatasvir B. INDLÆGSSEDDEL 1 Indlægsseddel: Information til patienten Daklinza 30 mg filmovertrukne tabletter daclatasvir Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere