Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:"

Transkript

1 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets område i perioden 1. juli 2006 til 30. juni April 2008 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

2 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Indledning Kort om AMVAB-metoden Kort om opdateringen 2.3 Læsevejledning Udviklingen i de administrative omkostninger samt andre 3.1 relevante resultater (ABC fordeling mv.) Udviklingen i de administrative omkostninger perioden 1. juli til 30. juni Udviklingen i de administrative omkostninger siden De administrative omkostningers oprindelse (ABC-fordeling) 8 4. Gennemgang af alle ændrede regler samt øvrige initiativer 4.1 med administrative konsekvenser Endeligt opgjorte administrative konsekvenser Departementet Arbejdsdirektoratet Øvrige Initiativer Foreløbigt opgjorte administrative konsekvenser Korrektioner til basismålingen English summary The development of the administrative burdens for the Ministry of Employment, from July 2006 to June Bilag Bilag A. Liste over regler der udskydes til næste opdatering 19 AMVAB-opdatering

3 1. Resumé Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har, med assistance fra Rambøll Management, gennemført en opdatering af AMVAB-målingen på Beskæftigelsesministeriets område. De løbende administrative omkostninger ved Beskæftigelsesministeriets erhvervsrettede regulering er i det seneste folketingsår faldet med 20,4 mio. kr., svarende til et fald på ca. 0,53 pct. i forhold til niveauet i Udviklingen skyldes konsekvenserne af nye love og bekendtgørelser fra folketingsåret 06/07. I denne opdatering indgår de endeligt målte konsekvenser ved nye regler, som virksomhederne har fået erfaring med at efterleve. Derudover indgår en vedtaget lov fra folketingsåret 05/06 som virksomhederne endnu ikke har erfaring med at efterleve, men som i forbindelse med lovforslagets fremsættelse er blevet ex-ante målt. 1 De mest centrale ændringer, der indgår i dette års opdatering er: Ressortomlægningen fra Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (Familieministeriet) til Beskæftigelsesministeriet medfører, at administrationen af barselsdagpenge nu er overtaget af Arbejdsdirektoratet. Omkostningerne er i AMVAB-databasen registreret under lovbekendtgørelse nr. 761 om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Dette har tilført administrative omkostninger til Beskæftigelsesministeriets områder på godt 24,1 mio. kr. i Parallelt hermed er der flyttet godt 28,3 mio. kr. fra Familieministeriet til Beskæftigelsesministeriets nulpunktsmåling pr. november For Lovbekendtgørelse nr. 761 om dagpenge ved sygdom eller fødsel og Bekendtgørelse nr. 442 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, har tidligere implementerede digitaliseringsinitiativer i år reduceret byrderne i forbindelse med anmodning om barselsdagpenge og sygedagpenge med hhv. 2,9 mio. kr. og 8,8 mio. kr. i forhold til sidste års opdatering. Reduktionen skyldes, at virksomheder i stigende grad har taget den digitale indberetningsløsning til sig. Lovændringer på Lov nr. 563 om sygedagpenge forlænger gyldighedsperioden for aftale mellem arbejdsgiver og arbejdstager om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom fra 1 til 2 år. Dette medfører en administrativ lettelse på godt 2 mio. kr., der er registret på Bekendtgørelse nr. 442 om dagpenge ved sygdom eller fødsel For Lovbekendtgørelse nr. 692 om arbejdsgiveren pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet præciserer et cirkulære (CIR nr af 01/01/2006), at ansættelsesbeviser kan forelægges elektronisk. Dette letter de administrative byrder med 6,5 mio. kr. 1 Ex-ante målinger gennemføres i løbet af et folketingsår af lovforslag eller udkast til bekendtgørelser, som forventes at have samlede administrative konsekvenser (omkostninger eller lettelser) for over timer årligt for de omfattede virksomheder. AMVAB-opdatering

4 Udviklingen i de administrative omkostninger for erhvervslivet siden 2001 De løbende administrative omkostninger ved ministeriets regulering var ved nulpunktsmålingen per 27. november 2001 i alt mio. kr. og er per 30. juni 2007 opgjort til mio. kr. Samlet set er de løbende administrative omkostninger på Beskæftigelsesministeriets område faldet med 69,7 mio. kr. fra 2001 og frem til juni 2007, hvilket svarer til et fald på ca. 1,77 pct.. Omkring 60 pct. af de endeligt opgjorte administrative omkostninger på Beskæftigelsesministeriets område vedrører administrative pligter, som udelukkende er nationalt reguleret (C-regulering). Den resterende del af de administrative omkostninger stammer fra international, primært EU, regulering (A-regulering) 18 pct., samt krav som delvist har deres oprindelse i international regulering (B-regulering) 22 pct. Denne fordeling har stort set været uforandret siden nulpunktsmålingen. AMVAB-opdatering

5 2. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har af Folketinget fået til opgave at følge udviklingen i de administrative omkostninger for erhvervslivet som følge af den erhvervsrettede lovgivning. Denne opgave er en følge af regeringens ambition om at reducere de administrative omkostninger for danske virksomheder med op til 25 pct. i 2010, jf. bl.a. regeringens vækststrategi Vækst med vilje fra 2002 og regeringsgrundlaget Mulighedernes samfund, november I blev der gennemført en AMVAB-basismåling af de administrative omkostninger for virksomhederne som følge af al erhvervsrettet regulering i de danske ministerier. Målingen viste niveauet af administrative omkostninger i 2001, hvor regeringen tiltrådte (nulpunktsmåling) og niveauet i (basismåling). For at følge udviklingen i de administrative omkostninger gennemfører Erhvervs- og Selskabsstyrelsen én gang årligt en opdatering af AMVABmålingerne for alle ministerier med erhvervsrettet lovgivning. En AMVABopdatering indebærer en kvantificering af såvel de administrative omkostninger som de administrative lettelser for erhvervslivet som følge af ny regulering fra det forgangne folketingsår. Endvidere indgår effekten af øvrige initiativer, eksempelvis digitaliseringstiltag og administrative forenklinger, som har betydning for virksomhedernes håndtering af deres administrative opgaver. Med AMVAB-målingerne er det muligt løbende at opgøre, hvilken effekt ministeriernes erhvervsrettede initiativer (både lovgivningsmæssige og øvrige initiativer, for eksempel digitaliseringsinitiativer) har for virksomhedernes administrative omkostninger. Målingerne skal på den måde bruges til at følge op på, hvordan det går med ministeriernes indsats for at reducere virksomhedernes administrative omkostninger med op til 25 pct. i Kort om AMVAB-metoden AMVAB-metoden (Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder) og afgrænsningen af AMVAB-målingerne er beskrevet i AMVABmanualen, som kan downloades på I opdateringen sondres mellem løbende administrative omkostninger og omstillingsomkostninger. De løbende administrative omkostninger er de omkostninger, der løbende opstår som følge af krav i love og bekendtgørelser. Der kan være tale om omkostninger, som opstår med faste mellemrum, f.eks. indberetning af moms. Der kan også være tale om omkostninger, der opstår sjældent eller endda er en engangsomkostning for den enkelte virksomhed (fx virksomhedsregistrering), men som på samfundsplan sker løbende. Udover at opgøre de løbende administrative omkostninger for virksomhederne opgøres også omstillingsomkostningerne for virksomhederne. Omstillingsomkostninger er de engangsomkostninger, virksomhederne har i forbindelse med administrative tilpasninger mv. som følge af en ny/ændret regel, fx i forbindelse med tilpasninger af edb-systemer o.l. Det, at virksomhederne skal sætte sig ind i den nye regel, inkluderes som udgangspunkt ikke. Omstillingsomkostningerne indgår ikke i ministeriernes såkaldte AMVAB-tal, som er tallet for de løbende administrative omkostninger på et ministerieområde, der skal reduceres med op til 25 pct. frem til AMVAB-opdatering

6 2.2 Kort om opdateringen I denne rapport præsenteres opdateringen af Beskæftigelsesministeriets AMVAB-måling. Opdateringen viser udviklingen i Beskæftigelsesministeriets administrative omkostninger for Folketingsåret 2006/2007. Ligeledes viser opdateringen den samlede udvikling i ministeriets administrative omkostninger siden ministeriets nulpunktsmåling i november Endelige (ex-post målte) og foreløbige (ex-ante målte) konsekvenser I denne rapport præsenteres opdateringen af Beskæftigelsesministeriets AMVAB-måling. Opdateringen indeholder en oversigt over udviklingen i de administrative omkostninger i folketingsåret 06/07 baseret på love og bekendtgørelser, som har haft virkning i virksomhederne, og hvor der dermed er foretaget en ex-post måling samt administrative konsekvenser, som følger af andet end regelændringer (digitalisering, bedre vejledning m.v.), hvor det er muligt at måle ændringerne. Opdateringen viser udviklingen i erhvervslivets administrative omkostninger, der skyldes ændringer i Beskæftigelsesministeriets lovgivning, siden sidste opdatering, som inkluderede regler frem til 30. juni Ligeledes viser opdateringen den samlede udvikling i erhvervslivets administrative omkostninger siden ministeriets nulpunktsmåling i november Populationer og timepriser holdes konstant Det er alene forhold, som ministerierne kan gøres ansvarlige for, der indgår i opdateringen. Hvis et lovgivningsinitiativ for eksempel fritager visse grupper af virksomheder fra en pligt, reduceres populationen for den pågældende pligt og de samlede administrative omkostninger reduceres. Ligeledes reduceres virksomhedernes tidsforbrug i forbindelse med indberetning, hvis der er tale om, at en digital løsning, som myndighederne stiller til rådighed for virksomhederne, gør det lettere at foretage den pågældende indberetning. Omvendt falder de administrative omkostninger ikke, hvis der på grund af den generelle strukturelle udvikling vil være færre virksomheder indenfor en branche. Ligeledes reduceres tidsforbruget i forbindelse med opfyldelsen af en konkret pligt heller ikke, hvis virksomhederne ad åre bliver mere effektive til at løse den pågældende opgave. Endvidere stiger/falder de administrative omkostninger ikke, selvom der sker ændringer i timelønninger for de personer, der udfører de administrative opgaver i virksomhederne. Sådanne ændringer er ikke noget, som ministerierne direkte kan gøres ansvarlige for, og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har derfor valgt at fastfryse baggrundsvariabler for at kunne isolere effekten af ministeriernes erhvervsrettede initiativer. AMVAB-opdatering

7 Boks 1: Faktaboks om Beskæftigelsesministeriets opdatering Fakta om opdateringen: Rapporten indeholder en opdatering af Beskæftigelsesministeriets AMVAB-måling med lovgivning, som er trådt i kraft i perioden d. 1. juli 2006 til 30. juni Tidligere AM- VAB-målinger (AMVAB-basismålingen og AMVAB-opdateringer) kan læses på Regler med administrative konsekvenser for virksomhederne som er udstedt i perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2007, men som endnu ikke er trådt i kraft, eller som virksomhederne endnu ikke har erfaring med at efterleve, opdateres i forbindelse med næste opdatering af Folketingsåret 07/08. En oversigt over disse regler er at finde i bilag A. Opdateringen inkluderer de endeligt opgjorte konsekvenser ved 3 love og bekendtgørelser, samt de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved 1 lov. De administrative omkostninger er siden nulpunktsmålingen (opgørelse per november 2001) til juni 2007 faldet med 69,7 mio. kr., svarende til 1,77 pct. De administrative omkostninger er opgjort i 2005 priser, mens hovedparten af oplysningerne omkring antal berørte virksomheder tager udgangspunkt i data fra 2004 eller de senest tilgængelige data. Organisering af målingen: Målingen er gennemført af Rambøll Management. Beskæftigelsesministeriet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fulgt målingen og har løbende været inddraget i forbindelse med afklaring af lovmæssige, metodiske og andre problemstillinger. Erhvervslivets interesse- og brancheorganisationer har haft lejlighed til at kommentere på denne rapport. 2.3 Læsevejledning Denne rapport indeholder en præsentation af opdateringens resultater. Kapitel 3 indeholder en overordnet status af de samlede administrative konsekvenser ved Beskæftigelsesministeriets erhvervsrettede lovgivning per juni 2007, udviklingen i de administrative omkostninger siden november 2001, samt andre relevante resultater, herunder ABC fordeling mv. I kapitel 4 præsenteres de endeligt opgjorte konsekvenser ved ændrede/nye regler med administrative konsekvenser på Beskæftigelsesministeriets område. Kapitel 5 indeholder et engelsk resumé. Bilag A indeholder en oversigt over love og bekendtgørelser, som er blevet udskudt til næste års opdatering. AMVAB-opdatering

8 3. Udviklingen i de administrative omkostninger samt andre relevante resultater (ABC fordeling mv.) 3.1 Udviklingen i de administrative omkostninger perioden 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Tabel 3.1 herunder viser, at der indgår i alt fire love og bekendtgørelser for opdateringen på Beskæftigelsesministeriets område. De administrative konsekvenser er endeligt opgjort på alle fire love og bekendtgørelser. Tabel 3.1: Antal love mv., der indgår i opdateringen 2. Antal love/bekendtgørelsegjorte love/be- Endeligt op- i alt kendtgørelser Foreløbigt opgjorte love/bekendtgørelser Departementet Arbejdsdirektoratet I alt for ministeriet I tabel 3.2 nedenfor præsenteres en oversigt over de samlede administrative omstillingsomkostninger og de løbende administrative konsekvenser ved ministeriets lovgivning i perioden 1. juli 2006 til 30. juni Tabel 3.2: Oversigt over de samlede administrative omstillingsomkostninger og de løbende administrative konsekvenser ved ministeriets lovgivning i perioden 1. juli 2006 til 30. juni Departementet Arbejdsdirektoratet I alt for ministeriet Foreløbigt opgjorte omstillingsomkostninger (mio. kr.) Endeligt opgjorte omstillingsomkostninger (mio. kr.) Endeligt opgjorte konsekvenser (mio. kr., afrundet) Foreløbigt opgjorte konsekvenser (mio. kr., afrundet) Netto løbende konsekvenser (mio. kr., afrundet) ,5 - -6, , , , ,4 Som det fremgår af tabel 3.2, medfører de reguleringsmæssige ændringer, der er gennemført i perioden, et nettofald i erhvervslivets administrative omkostninger på 20,4 mio. kr. I kapitel 4 redegøres for de enkelte ændringer, som har medført administrative konsekvenser for erhvervslivet. 2 Bilag A indeholder en oversigt over de regler fra folketingsåret 06/07, som udskydes til næste års opdatering, fordi reglerne ikke var trådt i kraft per 30. juni 2007 eller fordi virksomhederne endnu ikke har erfaringer med at efterleve reglerne. AMVAB-opdatering

9 3.2 Udviklingen i de administrative omkostninger siden 2001 Tabel 3.3. viser udviklingen i ministeriets løbende administrative omkostninger fra november 2001 til juni Tabel 3.3. Udviklingen i ministeriets løbende administrative omkostninger fra november 2001 til juni 2007 Administrative omkostninger i 2001 Administrative omkostninger i juni 2007 Procentvis reduktion/stigning i de administrative omkostninger siden 2001 Departementet ,55 pct. Arbejdsdirektoratet ,80 pct. Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsen ,00 pct ,89 pct. Arbejdstilsynet ,27 pct. I alt for Ministeriet ,77 pct. Tabel 3.3 ovenfor viser udviklingen i erhvervslivets løbende administrative omkostninger på Beskæftigelsesministeriets ressortområde for november 2001 til juni Erhvervslivets løbende administrative omkostninger ved ministeriets regulering var ved nulpunktsmålingen per 27. november 2001 i alt mio. kr. og er per 30. juni 2007 opgjort til mio. kr. Samlet set er de løbende administrative omkostninger på Beskæftigelsesministeriets område faldet med 69,7 mio. kr. fra 2001 og frem til juni 2007, hvilket svarer til et fald på ca. 1,77 pct.. Af tabellen fremgår, at de administrative omkostninger forbundet med regulering administreret af Departementet, Arbejdsdirektoratet, Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet faldet med henholdsvis ca. 0,55 pct., 6,80 pct., 1,89 pct. og 0,27 pct. De administrative omkostninger, der kan henføres til regulering administreret af Arbejdsmarkedsstyrelsen er uændrede i hele perioden. Faldet i de løbende administrative omkostninger forbundet med regulering administreret af Arbejdsskadesstyrelsen er en konsekvens af ændringer i reguleringen gennemført mellem nulpunktsmålingen i november 2001 og basismålingen i november Endvidere bevirker en lovændring som følge af Lov nr. 563 af 09/06/2006 om sygedagpenge og muligheden for digital ansættelsesbeviser, som følger af Lovbekendtgørelse nr. 692 af 20/08/2002 om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, en reduk- 3 I dette tal indgår de foreløbigt opgjorte konsekvenser af Lov nr. 562 af 09. juni 2006 om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Kønsopdelt lønstatistik og redegørelser om lige løn) senere erstattet af LBK nr. 906 af 27. august 2006 om lige løn til mænd og kvinder på i alt Kr. som opgjort i ex-anten, som er at finde i AM- VAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet for folketingsåret Se AMVAB-opdatering

10 tion af erhvervslivets administrative omkostninger på henholdsvis kr. og kr., i alt kr. En stigende anvendelse af den digitale indberetningsløsning på Virk.dk til anmeldelse af sygefravær samt anmodning af sygedagpengerefusion fører i dette års opdatering til administrative lettelser på i alt Kr. Lettelserne er registreret på Bekendtgørelse 442 om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Herudover har ressortomlægning fra Familieministeriet til Arbejdsdirektoratet medført stigning af erhvervslivets administrative omkostninger, der har oprindelse i Beskæftigelsesministeriets regulering, på kr. på opdateringen for folketingsåret Disse byrder stammer fra Lovbekendtgørelse nr. 761 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, der dermed indgår som nummer 9 i dette års top 10 liste over de mest byrdefulde regler på Beskæftigelsesministeriets område. I forhold til sidste Folketingsår er de administrative byrder, som følger af lovbekendtgørelse nr. 761 lettet med kr. I lighed med omkostningerne registreret på bekendtgørelse nr. 442 skyldes dette, at virksomhederne i stigende grad benytter sig af den digitale indberetningsløsning på Virk.dk, til anmodning af refusion af barseldagpenge. 3.3 De administrative omkostningers oprindelse (ABC-fordeling) Tabel 3.4 nedenfor viser, hvor de administrative omkostninger på Beskæftigelsesministeriets område stammer fra. Af tabellen fremgår det, at de administrative omkostninger både på tidspunktet for nulpunktsmålingen og i dag, primært er en konsekvens af lovgivning, der udelukkende har dansk oprindelse (C-regulering), idet omkring 61 pct. af lovgivningen udelukkende har dansk oprindelse. Det fremgår endvidere, at der er sket en mindre procentvis stigning i de administrative omkostninger med oprindelse i regulering, som er en direkte konsekvens af nye internationale forpligtelser (Aregulering), hvilket primært er en følge af ny lovgivning på Departementets og i mindre grad Arbejdstilsynets områder. Parallelt hermed har der været et fald i C-reguleringen, dvs. reguleringen der er et rent dansk anliggende, idet denne regulering er faldet fra 61,5 pct. til 59,8 pct. Tabel 3.4: De administrative omkostningers oprindelse (procentvis fordeling) Nulpunktsmålingen (27. november 2001) Status 30. juni 2007 A B C A B C Departementet 5,0 0,0 95,0 8,1 0,0 91,9 Arbejdsdirektoratet 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 Arbejdsmarkedsstyrelsen 15,7 0,0 84,3 15,7 0,0 84,3 Arbejdsskadestyrelsen 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 Arbejdstilsynet 30,4 44,5 25,1 30,9 44,7 24,5 I alt for ministeriet 16,5 22,1 61,5 17,7 22,5 59,8 4 Se endvidere afsnit 4.4, der beskriver den parallelle korrektion, der er gennemført for denne lovbekendtgørelse på Beskæftigelsesministeriets nulpunkts- og basismålinger. AMVAB-opdatering

11 Tabel 3.5 herunder viser udviklingen i de administrative omkostninger for de 10 love, der er mest omkostningsfulde for virksomhederne. Tabellen er rangordnet efter niveauet for de administrative omkostninger ved dette års måling. Tabel 3.5: Top 10 over love og bekendtgørelser for ministeriet Lov/bekendtgørelse (rangordnet efter omkostningsniveau i 2007) Administrative omkostninger november 2001 Administrative omkostninger 30. juni 2007 (2) Samfundsniveau (mio. kr.) (3) Samfundsniveau (mio. kr.) (4) Andel af samlede omk. (pct.) Udvikling (5) Samfundsniveau (mio. kr.) (6) Ændring i pct. 1: Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (LBK nr. 268 (tidl. 784)) ,36 pct ,27 pct. 2: Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (LBK nr. 887) ,50 pct ,85 pct. 3: Bekendtgørelse af Ferielov (LBK nr. 407) ,37 pct ,67 pct. 4: Lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (LBK nr. 916) ,32 pct : Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge (LBK 1047) ,00 pct ,49 pct. 6: Bekendtgørelse af lov om arbejdsskadesikring (LBK nr. 154 (tidl. Lov nr. 442)) i ,01 pct : Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (LBK nr. 874 (tidl. LBK nr. 708)) ,92 pct : Bekendtgørelse af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (LBK nr. 692) ,88 pct ,17 pct. 9: 761: Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel i alt (Erstattet af Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) - lov nr. 566 af 09/06/2006) ,62 pct ,74 pct : Lov om information og høring af lønmodtagere ,61 pct ,6 pct. Top 10 i alt ,59 pct ,11 pct. Ministeriet i alt ,00 pct ,77 pct. AMVAB-opdatering

12 4. Gennemgang af alle ændrede regler samt øvrige initiativer med administrative konsekvenser I dette kapitel gennemgås de ændrede love og bekendtgørelser samt øvrige initiativer, som har haft administrative konsekvenser for erhvervslivet enkeltvis. I afsnit 4.1. gennemgås de endeligt opgjorte konsekvenser ved nye/ændrede love, bekendtgørelser og øvrige initiativer. I tabel 4.1. opsummeres de love, bekendtgørelser og øvrige initiativer, som gennemgås i afsnit 4.1. Tabel 4.1: Endeligt og foreløbigt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser som indgår i opdateringen Styrelse/område Lov/bekendtgørelse Endeligt opgjorte konsekvenser Foreløbigt opgjorte konsekvenser (mio. kr.) (mio. kr.) Departementet LBK nr. 692 af 20/08/2002 om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren - 6,5 - om vilkårene for ansættelsesforholdet Arbejdsdirektoratet Bek. nr. 442 af 23/06/1998 om dagpenge ved sygdom eller fødsel -10,9 5 - Arbejdsdirektoratet (flyttet fra Familiestyrelsen) 6 LBK nr. 761 af 11/9/2002 om dagpenge ved sygdom eller fødsel -2,9-4.1 Endeligt opgjorte administrative konsekvenser Departementet I forhold til lovbekendtgørelser nr. 692 af 20/08/2002 om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet præciserer Cirkulære om elektroniske ansættelsesbeviser (CIR nr af 01/01/2006), at ansættelsesbeviser kan foreligge elektronisk. Som følge af denne præcisering er virksomhedernes administrative omkostninger lettet, idet det er tydeliggjort, at de ikke behøver at gennemføre aktiviteter som eksempelvis kopiering, distribution, arkivering samt sende informationerne på papir til lønmodtageren. Præciseringen påvirker målingen af følgende tre informationsforpligtelser Arbejdsgivers almindelige informationspligt i forbindelse med ansættelse (vilkår for ansættelse/ansættelseskontrakt), Arbejdsgivers ekstra oplysningspligter ved udstationering (vilkår for ansættelse/ansættelseskontrakt) samt informationsforpligtigelsen Informationspligt hvis de omhandlede forhold ændres (ansættelseskontrakt). Se tabel 4.2 nedenfor. 5 De 2,1 mio. kr. skyldes ændringerne i Lov nr. 563 af 09/06/2006 om sygedagpenge. 6 For en beskrivelse af konsekvenserne af denne ressortomlægning se beskrivelsen i afsnit 4.3. AMVAB-opdatering

13 Tabel 4.2. LBK nr. 692 af 20/08/2002 om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Informationsforpligtelse Omstillingsomkostning Administrative lettelser Arbejdsgivers almindelige informationspligt i forbindelse med ansættelse (vilkår for ansættelse/ansættelseskontrakt) Arbejdsgivers ekstra oplysningspligter ved udstationering (vilkår for ansættelse/ansættelseskontrakt) Informationspligt hvis de omhandlede forhold ændres (ansættelseskontrakt) Løbende administrative omkostninger Netto- Konsekvens I alt Som det fremgår af ovenstående tabel fører denne ændring samlet set til en lettelse af de administrative byrder for virksomhederne på i alt kr. Langt størstedelen af lettelsen skyldes lettelser i den mest hyppige informationsforpligtelse i loven Arbejdsgivers almindelige informationspligt i forbindelse med ansættelse (vilkår for ansættelse/ansættelseskontrakt) LBK nr. 692 af 20/08/2002 om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet har udelukkende oprindelse i EU lovgivning (A-regulering), da den implementerer EU direktiv nr. 91/ Arbejdsdirektoratet Lov nr. 563 af 9. juni 2006 om sygedagpenge medfører, at gyldighedsperioden for de såkaldte 56-aftaler mellem arbejdsgiver og lønmodtager om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom forlænges fra 1 til 2 år. Hermed opnår virksomhederne administrative lettelser for i alt mio. Kr. på informationsforpligtelsen Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager ved langvarig eller kronisk sygdom m.v. Lettelsen skyldes et forventet fald på ca. 50 pct. i antallet af aftaler mellem arbejdsgivere og lønmodtagere som følge af den nye, forlængede gyldighedsperiode. De administrative lettelser er en følge af lovgivning, der udelukkende har dansk oprindelse (C-regulering) og udmønter sig på den opmålte bekendtgørelse nr. 442 af 23/06/1998 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, (nu bekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2006 om sygedagpenge) se tabel 4.3 nedenfor. AMVAB-opdatering

14 Tabel 4.3. Bek. nr. 442 af 23/06/1998 om dagpenge ved sygdom eller fødsel Informationsforpligtelse Omstillingsomkostning Løbende administrative omkostninger Administrative lettelser Nettokonsekvens Aftale mellem arbejdsgiver og lønmodtager ved langvarig eller kronisk sygdom m.v I alt Øvrige Initiativer Dette års opdatering indeholder en opdatering af virksomhedernes brug af den landsdækkende digitale indberetningsløsning på følgende to bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr. 677 af 22. juni 2006 om digital kommunikation mv. i sager om syge- og barselsdagpenge, og Lovbekendtgørelse nr. 761 af 11/9/2002 om dagpenge ved sygdom eller fødsel Den digitale indberetningsløsning til anmeldelse af sygefravær samt anmodning om refusion af syge- og barseldagpenge er tilgængelig på Virk.dk. Virksomhederne har igennem det forgangne år taget den digitale indberetningsløsning til sig, hvilket afspejles af et stærkt stigende antal anmeldelser af sygefravær samt anmodninger om refusion sendt via Virk.dk. Antallet af digitale indberetninger af sygefravær og anmodninger om refusion af sygedagpenge er steget med 12,8 procentpoint ift. sidste års måling og udgør således gennemsnitligt 19,7 % af indberetningerne i Der er betydelige administrative lettelser for virksomhederne ved at benytte den digitale indberetningsløsning. De administrative lettelser skyldes bl.a., at en række stamoplysninger om virksomheden er udfyldt på forhånd i den digitale indberetningsløsning og, at det er muligt at indlæse medarbejderoplysninger fra systemet i forbindelse med den digitale proces. Herudover skal virksomhederne ikke længere selv forestå beregningen af sygedagpengenes størrelse, da beregningen er integreret i den digitale løsning. Endeligt er der ikke længere krav om en medarbejderunderskrift på anmodningen om refusion af syge- eller barselsdagpenge. Bekendtgørelse nr. 677 af 22. juni 2006 om digital kommunikation mv. i sager om syge- og barselsdagpenge giver virksomheder mulighed for at anmode om refusion af syge- og barselsdagpenge digitalt. Bekendtgørelsen har, som lov nr. 563, indvirkning på den opmålte bekendtgørelse om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse nr. 442 af 23. januar 1998 (nu bekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2006 om sygedagpenge). Med bekendtgørelse nr. 677 er det muligt digitalt at indsende information på fire refusionsanmodninger, der fremgår af nedenstående tabel 4.4. De administrative lettelser er primært at finde på informationsforpligtelserne, der følger af anmeldelsesblanketterne DP 201 og DP 202. Forklaringen på de store administrative lettelser på hhv kr. og kr. er, at blanketter udgør hhv. ca. 55 pct. og 39 pct. af det samlede antal blan- AMVAB-opdatering

15 ketter, der er medtaget i målingen af bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen har udelukkende dansk oprindelse (C-regulering). Anmodning om sygedagpenge fra kommunen når arbejdsgiver ikke er forpligtet til at udbetale sygedagpenge (200A) i alt Anmodning om sygedagpenge samt anmeldelse af sygefravær og evt. anmodning om sygedagpengerefusion (DP201) i alt Arbejdsgivers anmodning om sygedagpengerefusion når fraværet er anmeldt (DP202) i alt Anmodning om sygedagpenge ved sygdom samt anmeldelse af sygefravær og evt. anmodning om sygedagpengerefusion ved gentagende fravær (DP203) i alt Tabel 4.4. Bek. nr. 442 af 23/06/1998 om dagpenge ved sygdom eller fødsel Informationsforpligtelse Omstillingsomkostning Løbende administrative omkostninger Administrative lettelser Nettokonsekvens I alt For lovbekendtgørelse nr. 761 af 11/9/2002 om dagpenge ved sygdom eller fødsel (nu erstattet af Lov nr. 566 af 9. juni 2006 om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)) er der mulighed for, at virksomheder anmoder om refusion af barseldagpenge i forbindelse med en medarbejders graviditet, barsel og adoption digitalt på de tre forpligtelser, der fremgår af nedenstående tabel. De administrative lettelser er primært at finde på de to informationspligter, der stammer fra anmeldelsesblanketterne DP 401 og DP 402, da over 95 pct. af det samlede antal anmodninger er at finde på disse refusionsanmodninger, jf. tabel 4.5 nedenfor. AMVAB-opdatering

16 Lovgivningen har udelukkende dansk oprindelse (C-regulering) og hører efter ressortomlægningen fra Familieministeriet til Beskæftigelsesministeriets område fra og med folketingsåret Anmodning om dagpenge ved graviditet, barsel og adoption, når arbejdsgiver ikke udbetaler løn under fraværet (DP 400A) Anmodning om dagpenge ved graviditet, barsel og adoption og evt. anmodning om refusion (DP401) Arbejdsgivers anmodning om dagpengerefusion ved graviditet, barsel og adoption, når fraværet er anmeldt (DP402) Tabel 4.5. LBK nr. 761 af 11/9/2002 om dagpenge ved sygdom eller fødsel Informationsforpligtelse Omstillingsomkostning Løbende administrative omkostninger Administrative lettelser Nettokonsekvens I alt Som en yderligere følge af ressortomlægningen fra Familieministeriet hører bekendtgørelse nr. 958 af 19/09/2006 om barseludligning på det private arbejdsmarked nu ligeledes til under Beskæftigelsesministeriets område. Ifølge den ex-ante analyse, der er blevet foretaget af udkastet til bekendtgørelsen, var forventningen, at bekendtgørelsens ville medføre store administrative byrder for virksomhederne. I alt var de årlige, løbende omkostninger for virksomhederne beregnet til 36,2 mio. Kr. Derudover kunne de virksomheder, der valgte at efterleve lovbekendtgørelsen digitalt, forvente større omstillingsomkostninger på i alt 25,6 mio. Kr. Dette resultat var bygget på antagelsen om, at de berørte virksomheder hvert år skulle indberette oplysninger om deres medarbejdere, foretage årlige indbetalinger til barselsfonden samt fremsende refusionsanmodninger i forbindelse med barsel 7. Efterfølgende har ministeriets implementering af loven dog medført, at denne forventning ikke er blevet realiseret, og de administrative omkostninger ved bekendtgørelsen er nu så marginale, at reglen er faldet for bagatelgræn- 7 Se analysen Forslag til lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (Barselsudligningsloven), Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, oktober AMVAB-opdatering

17 sen i dette års opdatering. Bagatelgrænsen er defineret ved, at både de administrative lettelser og byrderne ved en lov på samfundsniveau udgør under 3 mio. kr. hver. Dette resultat er fremkommet ved, at Beskæftigelsesministeriets implementering af bekendtgørelsen lader ATP beregne de kvartalsmæssige bidrag til ordningen for langt størstedelen af de berørte virksomheder. Beregningen foretages på baggrund af data, der i forvejen er indhentet hos virksomhederne i forbindelse med ATP-bidraget. Endvidere opkræves bidragene via PBS, der modtager de nødvendige data samt beregningerne af bidragene for de enkelte virksomheder direkte fra ATP. I forbindelse med dette års opdatering har en analyse af bekendtgørelsen vist, at så godt som alle virksomheder på denne måde ikke er påført nogen administrative omkostninger. Således er det kun ca. 160 virksomheder, der reelt er berørt af de administrative byder forbundet med bekendtgørelsen. Dette segment består primært af små virksomheder. Interviews foretaget i forbindelse med analysen viser, at kun ca. halvdelen af disse benytter sig af indberetningen 8. Arbejdsgivere, der er medlem af den nationale barselfond, har ret til refusion, hvis den ansatte får løn - dvs. mere end dagpenge - under barsel. Refusionen er lig med forskellen mellem barselsdagpenge og løn på op til 142 kr. i timen. Reglerne for barselsfonden er dog skruet således sammen, at omkring virksomheder fritages fra at anmode om refusion fra den nationale barselfond, idet kommunerne automatisk videresender de relevante informationer til barselsfonden på baggrund af virksomhedernes anmodning om refusion af barselsdagpenge fra kommunen. Barselsfonden overfører pengene til arbejdsgiverens Nemkonto. Refusionsudbetalingerne fra den nationale barselfond sker således på baggrund af 100 procent datagenbrug. 4.3 Foreløbigt opgjorte administrative konsekvenser I dette års opdatering indgår de foreløbigt opgjorte konsekvenser af Lov nr. 562 af 09. juni 2006 om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Kønsopdelt lønstatistik og redegørelser om lige løn) senere erstattet af Lovbekendtgørelse nr. 906 af 27. august 2006 om lige løn til mænd og kvinder. Konsekvenserne beløber sig til kr. Ex-ante analysen af loven kan læses i sidste års opdateringsrapport Korrektioner til basismålingen I folketingsåret er der foretaget overflytning af to bekendtgørelser som følge af ressortomlægning fra Familieministeriet til Beskæftigelsesministeriet. Det drejer sig om: Lovbekendtgørelse nr. 761 af 11/9/2002 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, samt Bekendtgørelse nr. 958 af 19/09/2006 om barseludligning på det private arbejdsmarked. Overflytningen af Lovbekendtgørelse nr. 761 medfører en forøgelse af de administrative byrder, der måles under Beskæftigelsesministeriets område på 24,1 mio. kr. pr. 20. juni Parallelt hermed er Beskæftigelsesmini- 8 Analysen er bl.a. baseret på information indhentet skriftligt fra ATP d. 22. oktober 2007, samt interview med de virksomheder, der reelt er berørt af byrderne forbundet med bekendtgørelsen. 9 AMVAB-opdatering

18 steriets nulpunktsmåling forøget med godt 28,3 mio. kr., og de mellemliggende målinger er alle også justeret som følge af ressortomlægningen fra Familieministeriet til Beskæftigelsesministeriets. Siden sidste års opdatering er der registreret et fald på 2,9 mio. kr. i erhvervslivets administrative omkostninger, der stammer fra denne lovbekendtgørelse. Lovbekendtgørelsen indgår derfor i dette års opdatering og er beskrevet ovenover under øvrige initiativer samt i top 10 listen, hvor den indgår på 9. pladsen. Bekendtgørelse nr. 958 af 19/09/2006 om barseludligning på det private arbejdsmarked medfører, som det fremgår af afsnittet ovenfor, ingen nye administrative byrder for erhvervslivet. AMVAB-opdatering

19 5. English summary 5.1 The development of the administrative burdens for the Ministry of Employment, from July 2006 to June 2007 The Division for Better Business Regulation in the Danish Commerce and Companies Agency has, with assistance from Rambøll Management Ltd. completed the update of the Standard Cost Model measurement on the legislation administrated by The Danish Ministry of Employment. Throughout the analysis staff and coordinators from the ministry have cooperated with the consultants on assuring the quality of the data used in the study and have also provided more general information within their specific sphere of jurisdiction. The administrative burdens were at the time of the reference point measurement in November 2001 measured to 529 million and are with this present update of 30th of June 2007 assessed to 519 million. In total for the Danish Ministry of Employment this is a reduction of 9.4 million equivalent to 1.77 pct. The table below illustrates the development in the administrative costs stemming from the regulation administrated by the Danish Ministry of Employment. Table 5.1: The development in the administrative costs from November 2001 to June 2007 (The Danish Ministry of Employment) Administrative costs in 2001 ( ) Administrative costs in June 2007 ( ) Increase/ decrease of the administrative costs compared to 2001 (pct.) The Department of the Ministry of Employment The National Directorate of Labour The National Labour Market Authority The National Board of Industrial Injuries The Danish Working Environment Authority pct pct pct pct pct. The Ministry in total pct. This update-measurement contains four acts from which the administrative burdens have decreased with 2.7 million since the last updatemeasurement in 2005/ pct. of the administrative costs stems from legislation that is regulated nationally (C-regulation). The remaining administrative costs derive from international regulation, primarily B- regulation 22.5 pct. and partially international regulation (A-regulation) 17.7 pct. Since the baseline measurement 2001 there has been an increase in the administrative costs stemming from A-regulation (regulation stemming from international obligations) which primarily is a consequence of new legislation administered by The Department of the Ministry of Employment. The most important changes that are included in this year s update are: AMVAB-opdatering

20 The executive order no. 761 on income maintenance during illness or maternity/paternity leave has been moved from Ministry of Family and Consumer Affairs to the Ministry of Employment. This means that an additional 3.2 million as of 2007 fall within the Ministry of Employment s jurisdiction. For the executive order no. 761 on income maintenance during illness or maternity/paternity leave and the executive order no. 442 on income maintenance during illness or maternity/paternity leave the administrative cost have been even further reduced due to an increased use of digital reporting systems which has been introduced in earlier years. This year the reductions amount to 0.4 and 1.2 million respectively. A change in the law no. 563 on sickness benefits means that the period of validity for voluntary agreements between employers and employees with protracted illness have been extended from one to two year. A reduction of the administrative burdens of 0.3 million is expected. The Act no. 692 on the employer s duty to inform the employee of the terms of employment has been specified by a circular which specifies that the employment contract may be made available in digital form. This eases the administrative burdens by 0.9 million. AMVAB-opdatering

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af ernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Forsvarsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Forsvarsministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Kulturministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Kulturministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Ministeriet

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Transport- og Energiministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Transport- og Energiministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden 1. juli 2005 til 30. juni

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Ministeriet for

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Udenrigsministeriet

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Udenrigsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Udenrigsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative byrder ved den erhvervsrettede regulering på Udenrigsministeriets område Oktober 2005 Rambøll

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering - Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative omkostninger af erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område frem

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet

AMVAB - Beskæftigelsesministeriet AMVAB - Beskæftigelsesministeriet Samlet rapport, juli 2005 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Resumé...12 1.1 Indledning...12 1.2 Om målingen...12 1.3 Overordnede resultater

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 1. juni 2010 Endelig udgave Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Miljøministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative ved erhvervsrelateret regulering på Miljøministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdatering af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative byrder ved den erhvervsrettede regulering på Ministeriet

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering 2 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5 OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB VAB-MÅLING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. JUNI 2005 1. 30. 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 2 2. Indledning 3 3. AMVAB-metoden - hovedprincipper 5 4. Korrektion

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Skatteudvalget L 149 - Bilag 3 O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Til Folketingets Skatteudvalg Ad lovforslag nr. L 149 Som varslet i bemærkningerne til lovforslaget oversendes hermed resultatet

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Q&A vedr. metode under fase 1

Q&A vedr. metode under fase 1 Q&A vedr. metode under fase 1 Vejledning: Q&A opdateres løbende med præciseringer og afklaringer vedr. AMVABmetoden og fremgangsmåden for målingerne. De senest indkomne/opdaterede spørgsmål og svar vil

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Klima- og Energiministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender MUUSMANN A/S Research & Consulting COWI A/S AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse FORORD...4 1. RESUMÉ...5 2. INDLEDNING...12

Læs mere

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager 3. maj 2012 Erhvervsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Om løsningen 4 1.3 Undersøgelsesdesign 6 1.4 Segmentering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Undervisningsministeriet

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Undervisningsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Undervisningsministeriet Aktivitetsbaseret måling virksomheders administrative byrder ved den erhvervsrettede regulering på Undervisningsministeriets område Februar

Læs mere

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AKTIVITETSBASERET MÅLING AF VIRKSOMHEDERNES ADMINISTRATIVE BYRDER VED ERHVERVSRELATERET REGULERING PÅ SKATTEMINISTERI- ETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2008 TIL 30. JUNI

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ernst & Young 1 April 2012 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af Bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi-

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative af erhvervsrelateret regulering på Ministeriet for

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselloven BEK nr 1115 af 29/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1683

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

AMVAB Justitsministeriet

AMVAB Justitsministeriet MUUSMANN A/S Research & Consulting COWI A/S AMVAB Justitsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse FORORD...4 1. RESUMÉ...5 2. INDLEDNING...11 2.1. BAGGRUND FOR MÅLINGEN...12

Læs mere

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked

Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked Barsel.dk - en ny barselsordning for det private arbejdsmarked August 2006 2 Hvad er Barsel.dk Barsel.dk er en ny udligningsordning for arbejdsgivere på det private arbejdsmarked. Den nye ordning betyder,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Justitsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Justitsministeriets

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative byrder af erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område Juni 2005 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 26. januar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige,

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af nes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til

Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1. Forslag til Fremsat den 25. februar 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) 1 Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (Fællesopkrævning

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 16. august 2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB ex ante-måling af Lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Socialministeriet

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. AMVAB Socialministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Socialministeriet Aktivitetsbaseret måling virksomheders administrative byrder ved den erhvervsrettede regulering på Socialministeriets område November 2005 Rambøll

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ernst & Young 1 1. juni 2010 Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Fødevareministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative byrder af erhvervsrelateret regulering på Økonomi- og Erhvervsministeriets område Juni 2005 Rambøll Management Nørregade

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Epinion

Erhvervsstyrelsen og Epinion Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) - Skiltning på byggepladser på privat grund Erhvervsstyrelsen og

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere

Arbejdsgivers rettigheder og pligter. Orientering til udenlandske arbejdsgivere Arbejdsgivers rettigheder og pligter Orientering til udenlandske arbejdsgivere Indhold INDLEDNING... 2 ARBEJDSSKADESIKRING... 3 TEGNING AF FORSIKRING FOR ARBEJDSULYKKER... 3 SIKRING FOR ERHVERVSSYGDOMME...

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 16. januar 2014 Lov om ophævelse af lov om afgift på mineralvand mv. og om ændring af øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love samt Lov om ændring af affalds-

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den 28. marts 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven) (Fællesopkrævning af

Læs mere

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe.

Kommunen har fastsat et tilskud, der er ens for alle børn inden for samme aldersgruppe. Privat pasning Hvad er privat pasning Kommunen skal give et økonomisk tilskud til forældre, der ønsker at ansætte en privat børnepasser i stedet for at benytte kommunens dagtilbud. Privat pasning indebærer,

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven BEK nr 1348 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 3. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jnr. 15/13213 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. 1) Lovforslag nr. L 60 Folketinget Lovforslag nr. L 60 Folketinget 2014-15 Fremsat den 12. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere