Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet"

Transkript

1 Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

2 Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksenhandicapområdet samt kultur- og fritidsområdet kan hentes fra hjemmesiden KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til KORA. Omslag: Mega Design og Monokrom Udgiver: KORA ISBN: Projekt: Marts 2015 KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA er en uafhængig statslig institution, hvis formål er at fremme kvalitetsudvikling samt bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

3 Forord Det fremgår af budgetaftalen for 2015 for Esbjerg Kommune, at der straks efter budgetvedtagelsen skal igangsættes en ekstraordinær gennemgang af alle kommunens driftsområder. Det fremgår endvidere, at der skal udarbejdes analyser af kommunens udgiftsniveau/serviceniveau på såvel det administrative område som på de store velfærdsområder. Esbjerg Kommune har ønsket at inddrage KORA i dette arbejde. KORAs samlede opgaveløsning for Esbjerg Kommune består af to delopgaver. For det første en indledende nøgletalsscreening af administrationsområdet og de store velfærdsområder, som er beskrevet i rapporten Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik. For det andet et efterfølgende validerings- og inspirationsforløb på tre udvalgte udgiftsområder. I denne rapport afrapporteres anden delopgave, og de tre udgiftsområder, der indgår i analysen, er: Ældreområdet Voksen-handicapområdet Kultur- og fritidsområdet. Odense, Vejle og Randers Kommuner har gennem deltagelse i workshops og tilvejebringelse af supplerende nøgletal indgået i projektet. Analyser og rapport er udarbejdet af seniorprojektleder, cand.scient.pol. Bo Panduro og partner, cand.oecon. Carsten V. Frandsen (reflexio). Analysen er finansieret af Esbjerg Kommune. Bo Panduro Marts

4 Indhold Sammenfatning... 5 Ældreområdet nøgletalsvalidering og inspiration til udgiftsreduktioner... 6 Voksen-handicapområdet nøgletalsvalidering og inspiration til udgiftsreduktioner... 7 Kultur- og fritidsområdet nøgletalsvalidering og inspiration til udgiftsreduktioner Baggrund, metode og læsevejledning Baggrunden for analysen Den anvendte metode Læsevejledning og anvendte begreber Validering af nøgletallene Validering af nøgletallene på ældreområdet Kontomæssig validering på ældreområdet Målgruppevalidering på ældreområdet Generelle validitetsspørgsmål på ældreområdet Validering af nøgletallene på voksen-handicapområdet Snitflade til ældreområdet Kontomæssig validering på voksen-handicapområdet Målgruppevalidering på voksen-handicapområdet Validering af nøgletallene på kultur- og fritidsområdet Kontomæssig validering på kultur- og fritidsområdet Målgruppevalidering på kultur- og fritidsområdet Inspiration til udgiftsreduktioner Erfaringer med og inspiration til udgiftsreduktion på ældreområdet Visitation til hjemmeplejen i Esbjerg Kommune Plejeboligområdet Aktivitets- og dagtilbud for ældre Ændret arbejdstilrettelæggelse i nattevagten Centralisering af sygeplejeklinikker Øvrige tiltag på ældreområdet Voksen-handicapområdet Faglighed og udgifter i botilbud Økonomistyringens betydning for de samlede udgifter Kapaciteten og udgifterne på forsorgshjem mv Kultur- og fritidsområdet Idrætsfaciliteter Biblioteker Museer og musikarrangementer samt andre kulturelle opgaver Lokaler, medlemstilskud og folkeoplysning mv

5 Sammenfatning Denne analyse ligger i forlængelse af den nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes u d- giftsområder, som KORA gennemførte i november Screeningen identificerede, på hvilke udgiftsområder Esbjerg Kommune har særligt høje udgifter i forhold til de kommuner, som det på hvert område er mest relevant at sammenligne Esbjerg Kommune med. Ældreområdet, voksen-handicapområdet og kultur- og fritidsområdet blev i forlængelse heraf udpeget til videre analyse. Formålene med analysen er at give Esbjerg Kommune større sikkerhed for, at de i screeningsrapporten identificerede nøgletalsforskelle er reelle og ikke skyldes fx konteringsforskelle, samt at give Esbjerg Kommune inspiration til, hvordan udgiftsniveauet eventuelt kan reduceres på de udvalgte områder. Inspirationen baserer sig på erfaringer fra tre kommuner Odense, Vejle og Randers der har indgået i projektet som referencegruppe 1. Som det fremgik af afrapporteringen fra fase 1, sammenlignes Esbjerg Kommunes udgifter med grupper af kommuner, der med hensyn til velstand og udgiftsbehov på de enkelte udgiftsområder minder mest muligt om Esbjerg. Disse sammenligningsgrupper, der varierer fra udgiftsområde til udgiftsområde, udgør kernen i sammenligningen af udgiftsniveauerne. Det er således også udgiftsforskellene til disse sammenligningsgrupper, der er valideret i fase 2. Referencegruppen har i analysens fase 2 indgået i validerings- og inspirationsforløbet. I opgaven med at validere udgiftsforskellene til sammenligningsgrupperne har de tre ko m- muner bidraget med generel viden om kontering. I opgaven med at finde inspiration til udgiftstilpasninger har referencekommunerne bidraget direkte med casebeskrivelser af egne erfaringer med udgiftstilpasninger. Referencekommunerne har tilsammen en udgiftsbehovsprofil, der på mange måder minder om Esbjerg Kommunes, men deres udgifter er dog på alle de tre udvalgte områder gennemsnitligt lavere end Esbjerg Kommunes. Det var derfor også forventningen, at der i referencekommunerne kunne findes inspiration til initiativer og tiltag, der kunne medvirke til at nedbringe udgiftsniveauerne i Esbjerg Kommune. Overordnet kan det konkluderes, at Esbjerg Kommune også efter en validering af nøgletallene fremstår dyrere end sammenligningsgrupperne på de tre udvalgte udgiftsområder. Forskellen mellem Esbjerg Kommune og de forskellige sammenligningsgrupper fremstår på to ud af de tre udgiftsområder mindre efter valideringen og på ét område større. De tilbageværende forskelle er i højere grad end før udtryk for en reel forskel i udgiftsniveau. Samtidig vurderes det, at der er erfaringer fra de tre referencekommuner, som vil kunne inspirere eller direkte anvendes i Esbjerg Kommune, såfremt det måtte blive besluttet at reducere udgiftsniveauet på et eller flere af områderne. Det har ikke med denne analyse været hensigten at beregne konkrete besparelsesforslag, og derfor er den anvendte metode ikke lagt an på at opgøre det konkrete økonomiske besparelsespotentiale på de tre udgiftsområder. KORA har dog, hvor tydelige indikationer i 1 Det er væsentligt at pointere, at de tre referencekommuner kan indgå i nogle af de tre sammenligningsgrupper, der gælder for de tre udgiftsområder, men ikke alle indgår i alle sammenligningsgru p- per, jf. bemærkningerne i afsnit 1.3 5

6 form af supplerende nøgletal med videre foreligger, skønnet, om et sandsynligt økonomisk potentiale er lavt, middel eller højt. Samtidig er det angivet, om erfaringerne fra de tre kommuner i referencegruppen primært synes at vedrøre effektivisering af opgaveløsningen eller reduktion af serviceniveauet. På baggrund af analysen er det KORAs samlede vurdering, at det såfremt der skal foretages udgiftsreduktioner, der bringer Esbjerg Kommunes udgiftsniveau på niveau med sammenligningskommunerne vil være nødvendigt både at se på en reduktion af serviceniveauet og en forøgelse af effektiviteten i opgaveudførelsen. KORA vil i det følgende opsummere resultaterne af analysen og præsentere de væsentligste konklusioner for hvert område. Ældreområdet nøgletalsvalidering og inspiration til udgiftsreduktioner Nøgletalsvalidering De samlede udgifter til ældreområdet i Esbjerg Kommune udgør ca. 1 mia. kr. årligt. Nøgletalsscreeningen beregnede udgiftsforskellen til sammenligningsgruppen til 173 mio. kr. (budget 2014). Den efterfølgende validering har identificeret usikkerhed om sammenligneligheden for dele af ældreområdets nøgletal pga. forskellig konteringspraksis mellem Esbjerg og sammenligningsgruppen. Desuden er der usikkerhed omkring en del af kommunens udgifter inden for ældreområdet, som i et vist omfang knytter sig til ydelser til målgrupper, som kan henføres til voksen-handicapområdet. Endelig er der indregnet en statistisk/teknisk usikkerhed, der vedrører den generelle sammenlignelighed med sammenligningsgruppen. Skematisk fremstilling af nøgletalsvalidering på ældreområdet (beløb angivet i mio. kr.) Nøgletalsforskel jf. screeningsrapport Konteringsmæssige usikkerheder Usikkerhed omkring målgruppe/snitflade til Voksen-H Inddragelse af socioøkonomisk indeks Nøgletalsforskel efter validering 6

7 Hvis der korrigeres fuldt ud for de konstaterede usikkerheder, er det således KORAs vu r- dering, at der på ældreområdet er tale om en nøgletalsforskel til sammenligningsgruppen på ca. 105 mio. kr. Inspiration til udgiftsreduktioner på ældreområdet På baggrund af inspirationen og erfaringerne fra de tre kommuner i referencegruppen kan følgende indsatser og initiativer på ældreområdet fremhæves som interessante for Esbjerg Kommune: Inspiration til udgiftsreduktioner på ældreområdet - opsamling Udgiftsreduktioner på ældreområdet, som primært omhandler reduktion af servicen i- veau Ændret visitation til hjemmeplejen Reduktion i brugerfrekvens og pladspriser på plejeboligområdet Dagtilbud til ældre Udgiftsreduktioner på ældreområdet, som primært omhandler effektivisering Plejeboligstruktur Rationalisering af nattevagter Udgiftsreduktioner på ældreområdet, som omhandler både reduktion af serviceniveau samt effektivisering Centralisering og specialisering af sygeplejeklinikker, borgerfremmøde fremfor sygeplejeydelser i eget hjem Øvrige Potentiale Højt Middel Middel Potentiale Middel Lavt Potentiale Middel Lavt KORA vurderer på baggrund af den inspiration, som workshoppen med de tre kommuner i referencegruppen har frembragt, samt på baggrund af de supplerende nøgletal, som har været analyseret, at Esbjerg Kommune bør kunne opnå væsentlige udgiftsreduktioner på ældreområdet. Ved gennemgang af inspirationen er der tydelige tegn på, at kommunerne i referencegruppen har et lavere serviceniveau end Esbjerg. Det vurderes da også, at en væsentlig del af en udgiftsreduktion i retning af at udligne niveauforskellen til sammenligningsgruppen vil påvirke serviceniveauet. Samtidig peger nøgletallene og erfaringerne dog også på, at der bør kunne ske en vis effektivisering af indsatsen, hvor udgiftsreduktioner ikke i samme omfang vil medføre servicereduktioner. Voksen-handicapområdet nøgletalsvalidering og inspiration til udgiftsreduktioner Nøgletalsvalidering De samlede udgifter på voksen-handicapområdet i Esbjerg Kommune udgør ca. 550 mio. kr. Nøgletalsscreeningen opgjorde udgiftsforskellen til sammenligningsgruppen til at være 22 mio. kr. (budget 2014). 7

8 Til denne nøgletalsforskel er lagt udgifter fra nøgletallene vedrørende ældreområdet, da disse i Esbjerg Kommune vedrører voksen-handicapområdet. I valideringen af nøgletallene blev desuden afdækket en konteringspraksis hos Esbjerg Kommune, hvor myndighedsopgaver var konteret på voksen-handicapområdet i stedet for på hovedkonto 6. Endelig omfatter udgifter til hjælpemiddelcentralen andre målgrupper end de voksne handicappede, hvorfor der er foretaget en reduktion af nøgletalsforskellen. Skematisk fremstilling af nøgletalsvalidering på voksen-handicapområdet (beløb angivet i mio. kr.) Nøgletalsforskel jf. screeningsrapport Snitflade til Ældreområdet Konteringsmæssige usikkerheder Usikkerhed omkring målgruppeafgrænsning Nøgletalsforskel efter validering Hvis der korrigeres fuldt ud for de konstaterede usikkerheder, er det således KORAs vurdering, at der på voksen-handicapområdet er tale om en nøgletalsforskel til sammenligningsgruppen på ca. 28 mio. kr. Inspiration til udgiftsreduktioner på voksen-handicapområdet På baggrund af inspirationen og erfaringerne fra de tre kommuner i referencegruppen kan følgende indsatser og initiativer på voksen-handicapområdet fremhæves som interessante for Esbjerg Kommune: 8

9 Inspiration til udgiftsreduktioner på voksen-handicapområdet - opsamling Udgiftsreduktioner på voksen-handicapområdet, som primært omhandler reduktion af serviceniveau Analyse af forsorgshjem (kapacitet) Udgiftsreduktioner på voksen-handicapområdet, som primært omhandler effektivisering Fokus på faglighed og ledelse på botilbudsområdet Bedre økonomi gennem ny økonomistyringsmodel på botilbudsområdet Målrettet økonomi-information til sagsbehandlere Udgiftsreduktioner på voksen-handicapområdet, som omhandler både reduktion af serviceniveau samt effektivisering Systematisering af borgernes forløb samt vurdering af tilbudsviften i botilbud og socialpsykiatrien Potentiale Lavt Potentiale Lavt Højt Lavt Potentiale Middel Det er KORAs vurdering, at det med afsæt i inspirationen fra referencekommunerne er muligt at foretage udgiftsreduktioner, der bringer Esbjerg Kommunes udgiftsniveau på niveau med sammenligningskommunerne, hvis det måtte være ønsket. Det skal i den forbindelse bemærkes, at inspirationen stammer fra tre kommuner, som gennemsnitligt har et udgiftsniveau på voksen-handicapområdet, der ligger betragteligt under niveauet i Esbjerg Kommune og også under gennemsnittet for sammenligningsgruppen. Der er på området, blandt de tre referencekommuner, indsamlet supplerende nøgletal om udgifter og aktiviteter på hele voksen-handicapområdet, som har været anvendt i vurderingen af casenes styrke. Ses alene på den validerede udgiftsforskel til sammenligningsgruppen (de 28 mio. kr.), synes en beslutning om at udligne denne at kunne gennemføres med initiativer, der primært omhandler effektiviseringer. Det kan dog ikke udelukkes, at en eventuel udgiftsreduktion også vil påvirke serviceniveauet. Kultur- og fritidsområdet nøgletalsvalidering og inspiration til udgiftsreduktioner Nøgletalsvalidering Med den kontomæssige afgrænsning af kultur- og fritidsområdet, som er anvendt i screeningsrapporten, udgør de samlede udgifter for Esbjerg Kommune i budget mio. kr. Nøgletalsscreeningen opgjorde udgiftsforskellen til sammenligningsgruppen til at være 38 mio. kr. (budget 2014). I den nøgletalsvalidering, der blev drøftet på workshoppen med de tre referencekommuner, var der blandt deltagerne enighed om, at udgifter til visse områder (grønne områder og andre fritidsfaciliteter) konteres på konti, som hører hjemme på det tekniske område. Herudover er der områder, bl.a. ungdomsskolevirksomhed, som retter sig mod så forskelligartede målgrupper kommunerne imellem, at nøgletallene på området ikke er sammenlignelige. 9

10 Skematisk fremstilling af nøgletalsvalidering på kultur- og fritidsområdet (beløb angivet i mio. kr.) Hvis der korrigeres fuldt ud for de konstaterede usikkerheder, er det således KORAs vu r- dering, at der på kultur- og fritidsområdet er tale om en nøgletalsforskel til sammenligningsgruppen på ca. 24 mio. kr. Inspiration til udgiftsreduktioner på kultur- og fritidsområdet På baggrund af inspirationen og erfaringerne fra de tre kommuner i referencegruppen kan følgende indsatser og initiativer på kultur- og fritidsområdet fremhæves som interessante for Esbjerg Kommune: Inspiration til udgiftsreduktioner på kultur- og fritidsområdet - opsamling Udgiftsreduktioner på kultur- og fritidsområdet, som primært omhandler reduktion af serviceniveau Generel reduktion af lokaletilskud samt øget gebyrindtægt Undlade at yde medlemstilskud til foreningsmedlemmer over 25 år Overdragelse af driftsopgaver for idrætsfaciliteter til foreningerne Fravalg eller sammenlægning af tilbud på museums- og musikområdet Udgiftsreduktioner på kultur- og fritidsområdet, som primært omhandler effektivisering Forøgelse af bibliotekernes effektivitet målt i udlån pr. fuldtidsansat Udgiftsreduktioner på kultur- og fritidsområdet, som omhandler både reduktion af serviceniveau og effektivisering Kapacitetsanalyser i forbindelse med udgiftsreduktioner på idrætsområdet Reduktion i antallet af biblioteksfilialer/bogbusser Undersøge forhøjet bødetakst på bibliotekerne Potentiale Højt Lavt Lavt Højt Potentiale Middel Potentiale Middel Middel Lavt 10

11 Kultur- og fritidsområdet er generelt karakteriseret ved store frihedsgrader for kommunerne, idet lovgivningen indeholder relativt få SKAL-opgaver (opgaver, hvor kommunerne er forpligtet til at levere ydelser), ligesom der samtidig er vide rammer for kommunalbestyrelsens fastsættelse af serviceniveauet. Det betyder, at en stor del af kultur- og fritidsområdet omhandler KAN-opgaver, som vil kunne komme i spil, hvis udgiftsniveauet i Esbjerg skal nedbringes. Som inspirationsforslagene i ovenstående tabel også indikerer, synes det imidlertid vanskeligt at gennemføre væsentlige udgiftsreduktioner, som ikke vil gå ud over serviceniveauet. 11

12 1 Baggrund, metode og læsevejledning 1.1 Baggrunden for analysen Det fremgår af budgetaftalen for 2015 for Esbjerg Kommune, at der straks efter budgetvedtagelsen skal igangsættes en ekstraordinær gennemgang af alle kommunens driftsområder. Det fremgår endvidere, at der skal udarbejdes analyser af kommunens udgiftsniveau/serviceniveau på såvel det administrative område som på de store velfærdsområder. Denne analyse er fase 2 af en samlet analyse i to faser. I den første analyse, hvis resultater er beskrevet i rapporten Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik (efterfølgende benævnt screeningsrapporten ), gennemgik KORA dels Esbjerg Kommunes driftsøkonomiske situation, dels kommunens finansieringsmæssige situation. En af hovedkonklusionerne på fase 1 var, at kommunen har større driftsudgifter, end kommunens indtægtsmuligheder kan finansiere. 12 udgiftsområder blev gennemgået, og Esbjerg Kommunes udgiftsniveau på hver af disse blev sammenlignet med udgiftsniveauet i sammenlignelige kommuner. Ud fra bl.a. væsentligheden af Esbjergs merudgifter i forhold til sammenligningskommunerne blev følgende områder udpeget til nærmere analyse: Ældreområdet Voksen-handicapområdet Kultur- og fritidsområdet. Analysen af de tre områder skal for det første sikre, at der er sammenlignelighed mellem Esbjerg Kommunes nøgletal på de tre områder og nøgletallene for de sammenligningsgrupper, der er gældende på hvert område. For det andet skal analysen frembringe inspiration til udgiftstilpasninger ved at se på erfaringer for udgiftstilpasninger i tre udvalgte referencekommuner. 1.2 Den anvendte metode Nøgletalsvalideringen Nøgletalsvalideringen tager udgangspunkt i nøgletalsforskellene mellem Esbjerg Kommunes udgiftsniveau på de tre udgiftsområder og det gennemsnitlige udgiftsniveau for de kommuner, der udgør sammenligningsgrupperne. Udgangspunktet er nøgletallene, som de fremgår af screeningsrapporten. Nøgletallene vedrører budget Valideringen har til opgave at øge sammenligneligheden. Dette sikres ved at undtage mindre delområder (konti) fra nøgletallene, hvis nøgletalsforskellene på disse i væsentligt omfang kan skyldes forskellig konteringspraksis i Esbjerg Kommune og sammenligningskommunerne. Desuden kan delområder undtages fra nøgletallene på det enkelte udgiftsområde, hvis der i væsentlig grad er usikkerhed om målgrupperne for modtagelse af ydelser på disse delområder i forhold til den målgruppe, der er defineret for det pågældende udgiftsområde. 12

13 I visse tilfælde kan det være relevant at lade mindre delområder (konti) flytte fra ét udgiftsområde til et andet. Dette gælder for snitflader mellem ældre- og voksenhandicapområdet. Valideringen er foretaget af KORA med inddragelse af generel erfaring fra repræsentanter for tre referencekommuner, Odense, Vejle og Randers og i dialog med Esbjerg Kommune. Der er således ikke tale om en fuldstændig korrektion for konteringsforskelle med videre i forhold til de op til 16 kommuner, som kan indgå i sammenligningsgrupperne. Valideringen er dog efter KORAs opfattelse foretaget med en præcision, som tager højde for de væsentligste konteringsforskelle og forskelle i målgrupper. I visse tilfælde, hvor usikkerheden om målgrupper har haft stor væsentlighed for snitfladerne mellem ældreområdet og voksen-handicapområdet, er fordeling af nøgletalsforskelle mellem områderne foretaget i samarbejde med Esbjerg Kommune. Inspiration til udgiftstilpasninger Inspirationen til udgiftstilpasninger stammer fra de tre referencekommuner, som har bidraget med egne erfaringer for udgiftstilpasninger på de tre udgiftsområder. Erfaringerne er delt med Esbjerg Kommune i én workshop pr. udgiftsområde. Herudover har kommunerne svaret på uddybende spørgsmål fra KORA om de fremlagte erfaringer. KORA har i enkelte tilfælde suppleret inspirationen med skrivebordsundersøgelser af initiativer, som er beskrevet i sagsfremstillinger og budgetdokumenter mv. på referencekommunernes hjemmesider. Erfaringerne er beskrevet i en række cases, som er kommenteret af KO- RA. KORA har desuden indsamlet supplerende datamateriale dels fra referencekommunerne, dels fra offentligt tilgængelige registre. Hensigten har været at understøtte erfaringerne med faktiske oplysninger, som kan indikere, at der er reel erfaring at hente for Esbjerg Kommune i de fremlagte cases. KORA har ud fra casene, områdets økonomiske væsentlighed, eventuelle indikationer i supplerende nøgletal samt i dialog med Esbjerg Kommune skønnet graden af udgiftsred u- cerende potentiale i de indsamlede cases. Samtidig har KORA, hvor det har været muligt, skønsmæssigt kategoriseret udgiftstilpasningerne som enten servicereduktioner eller e f- fektiviseringer. 1.3 Læsevejledning og anvendte begreber Sammenligningskommuner eller sammenligningsgruppen betegner de kommuner, der for hvert af de tre udgiftsområder udgør de for Esbjerg Kommune mest sammenlignelige kommuner 2. Sammenligningsgrupperne er sammensat af forskellige kommuner for hvert udgiftsområde. Det vil være gennemsnitsudgifterne pr. indbygger i den relevante aldersgruppe, der udgør sammenligningsgrundlaget for Esbjerg Kommune, og der sammenlignes ikke med enkeltkommuner i sammenligningsgruppen. I inspirationsdelen af denne analyse er det de tre kommuner Odense, Vejle og Randers, der bidrager. Disse kommuner betegnes som referencekommunerne eller referencegruppen. 2 For en nærmere beskrivelse af principperne for udvælgelse af sammenligningskommuner, se Nøgletal s- screening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik (KORA 2014) 13

14 Nøgletallene er på de tre udgiftsområder i screeningsrapporten opgjort i kr. pr. indbygger i de aldersgrupper, der på de tre områder bedst muligt kan definere den potentielle målgruppe for ydelserne på udgiftsområdet. I denne rapport er nøgletalsforskellene opregnet til det faktiske beløb i mio. kr., som nøgletalsforskellen er udtryk for, når man anvender Esbjerg Kommunes folketal. For eksempel er en nøgletalsforskel på voksenhandicapområdet på 243 kr. pr. indbygger på 18 år og derover beregnet til ca. 22 mio. kr., idet der i Esbjerg Kommune i 2014 var godt indbyggere i denne aldersgruppe. 14

15 2 Validering af nøgletallene I dette kapitel gennemgås nøgletallene for de tre udgiftsområder med henblik på at sikre, at de forskelle, der i screeningsrapporten er beregnet mellem Esbjerg Kommune og sammenligningsgrupperne, er reelle og ikke skyldes forskelle i konteringspraksis mv. Valideringen af nøgletallene bygger på KORAs dialog med de relevante forvaltninger i Esbjerg Kommune med henblik på at få identificeret områder, hvor Esbjerg Kommunes konteringspraksis kan forventes at afvige fra sammenligningskommunernes. Derudover har konteringspraksis mv. været drøftet med referencekommunerne med henblik på at efte r- prøve, hvad der er gængs praksis for kontering i andre kommuner. Yderligere har der i et enkelt tilfælde været foretaget konkret undersøgelse af kontering s- praksis blandt sammenligningskommunerne. Det er vigtigt at fremhæve, at valideringen af udgiftsforskellene har taget udgangspunkt i Esbjerg Kommunes specifikke afvigelser i forhold til konteringspraksis, målgruppea f- grænsninger mv., uden at der på tilsvarende vis har kunnet laves en afstemning til praksis i samtlige de kommuner, der indgår i sammenligningsgrupperne. 2.1 Validering af nøgletallene på ældreområdet Nøgletalsscreeningen af Esbjerg Kommunes udgiftsområder viser, at Esbjerg Kommunes monetære serviceniveau på ældreområdet, målt i kr. pr. 65+-årig, ligger højere end både de beregnede udgiftsbehov og sammenligningsgruppens faktiske udgifter. På trods af, at Esbjerg Kommune har haft faldende udgifter pr. 65+-årig over tid, er forskellen til sammenligningsgruppen også i de seneste nøgletal for regnskab 2013 og budget 2014 relativt stor. I den kontomæssige afgræsning af ældreområdet, som er anvendt i screeningsrapporten, udgør de samlede udgifter for Esbjerg Kommune i budget mio. kr. Ifølge nøgletallene for budget 2014, som de fremgår af screeningen, er forskellen til sammenligningsgruppen på 20,1 procent 3. Omregnes forskellen til absolutte tal, svarer det til, at Esbjerg Kommune i 2014 budgetterer med udgifter, som er 173 mio. kr. højere, end hvis man havde budgetteret på niveau med sammenligningsgruppen. Der er i screeningsrapporten tale om en sammenligning af nøgletal på ældreområdet, som er konstrueret ud fra et hensyn til generel sammenlignelighed mellem kommuner. Når man skal tættere på de reelle nøgletalsforskelle mellem Esbjerg Kommune og sammenligningsgruppen, er det naturligt at gennemgå nøgletallene for forskellige usikkerheder om sammenlignelighed. I det følgende afsnit vil følgende typer af usikkerheder i nøgletallene blive gennemgået: Den kontomæssige afgrænsning af ældreområdet De enkelte kontis (udgiftsområders) relation til andre målgrupper end de 65+årige, især de voksne handicappede Generelle validitetsspørgsmål. 3 Jf. Screeningsrapporten tabel 6.1 side 45 15

16 Gennemgangen og vurderingen af nøgletallene baserer sig på: Oplysninger fra Esbjerg Kommune om konteringspraksis og målgrupper Dialog med tre referencekommuner om generel konteringspraksis på afholdt workshop Indhentede aktivitetsdata fra Danmarks Statistik, Esbjerg Kommune og FLIS Rejste validitetsspørgsmål i processen. I det følgende gennemgås de ovenfor nævnte usikkerheder i nøgletallene, og KORA giver sit bud på, hvor stor en del af de identificerede nøgletalsforskelle der skyldes reelle forskelle, og ikke forskelle i konteringspraksis mv. De validerede nøgletalsforskelle fremgår af nedenstående figur 2.1, idet de identificerede usikkerheder gennemgås efterfølgende. Figur 2.1 Skematisk fremstilling af nøgletalsvalidering på ældreområdet (beløb angivet i mio. kr.) Nøgletalsforskel jf. screeningsrapport Konteringsmæssige usikkerheder Usikkerhed omkring målgruppe/snitflade til Voksen-H Inddragelse af socioøkonomisk indeks Nøgletalsforskel efter validering Hvis der korrigeres fuldt ud for de konstaterede usikkerheder, er det således KORAs vu r- dering, at der på ældreområdet er tale om en nøgletalsforskel til sammenligningsgruppen på ca. 105 mio. kr Kontomæssig validering på ældreområdet Kommunal genoptræning Esbjerg Kommune har oplyst, at man konterer udgifter til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning på konti, der også omfatter den generelle pleje og omsorg af ældre (fk Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede). De formelle konteringsregler siger ellers, at udgifter til kommunal genoptræning konteres på konti, der hen- 4 Forkortelsen fk anvendes i denne rapport for det kontoplanmæssige niveau funktion 16

17 regnes til sundhedsområdet (fk gr. 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning). Den afvigende konteringspraksis i Esbjerg Kommune understøttes af nøgletal for udgifter på netop denne funktion, hvor Esbjerg Kommunes udgifter er relativt lave i forhold til sammenligningskommunernes. Da fk gr. 001 ikke er med i den afgrænsning af ældreområdet, som er benyttet i screeningsrapporten, betyder det, at Esbjerg Kommune på grund af denne konteringspraksis på genoptræningsområdet alt andet lige fremstår dyrere end sammenligningskommunerne på ældreområdet. Da Esbjerg Kommunes udgifter til genoptræning, i kraft af Esbjerg Kommunes særlige konteringspraksis, er blandet sammen med udgifterne til den almindelige pleje og omsorg, er det ikke umiddelbart muligt at sætte et konkret beløb på den konteringsmæssige usikkerhed i nøgletallet. Man kan dog ved at sammenligne de udgifter, Esbjerg Kommune har budgetteret på fk gr. 001, med sammenligningskommunerne, lave et skøn for størrelsen af de konteringsmæssige usikkerheder. På denne funktion er Esbjerg Kommunes udgifter omregnet til faktiske tal ca. 9 mio. kr. lavere end sammenligningskommunernes. KORA vurderer på den baggrund, at den konteringsmæssige usikkerhed knyttet til nøgletalsforskellene på ældreområdet kan have et tilsvarende niveau. Borgerstyret personlig assistance Der har i nøgletalsvalideringen været udtrykt stor usikkerhed om sammenligneligheden af udgifterne til bl.a. borgerstyret personlig assistance konteret på fk gr Udgifterne henregnes i nøgletalsscreeningen til voksen-handicapområdet, men ifølge Esbjerg Kommune anvendes ordningen dér som alternativ til personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83, som hører under ældreområdet. Der er usikkerhed om den tilsvarende praksis i sammenligningskommunerne. Esbjerg Kommune har på dette delområde lavere udgifter end sammenligningsgruppen. Nøgletalsforskellen på denne funktion medregnes derfor som en konteringsmæssig usikkerhed på ældreområdet på i alt ca. 12 mio. kr. Samlet er det KORAs vurdering, at usikkerhederne knyttet til nøgletallenes forskellige konteringspraksis på ældreområdet udgør i alt ca. 21 mio. kr Målgruppevalidering på ældreområdet Midlertidige plejehjemspladser samt tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Visse grupperinger under fk Forebyggende indsats for ældre og handicappede, som i nøgletallene henregnes til ældreområdet, henregnes i Esbjerg Kommune til voksenhandicapområdet. Drøftelserne på workshoppen indikerer, at det er Esbjerg, der har en afvigende praksis. Det drejer sig bl.a. om kontering af udgifter til Midlertidige plejehjemspladser og aflastningspladser, samt Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (bl.a. Kraftcentret ) som i Esbjerg Kommune vedrører gruppen af under 65- årige. Endvidere er grupperingen Ledelse og administration i Esbjerg Kommune henregnet til voksen-handicapområdet. Der har for at afdække sammenligneligheden været foretaget undersøgelse af sammenligningskommunernes praksis på dette område. Disse undersøgelser har resulteret i, at en nøgletalsforskel mellem Esbjerg Kommune og samme n- ligningskommunerne på ca. 23 mio. kr. henregnes til voksen-handicapområdet i stedet for ældreområdet. 17

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2013

Kommunernes regnskaber 2013 Bo Panduro og Jørgen Mølgaard Lauridsen Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Kurt Houlberg, Marianne Schøler Kollin, Eli Nørgaard og Bo Panduro Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Thomas Astrup Bæk, Bo Panduro, Steffen Juul Krahn og Kurt Houlberg. Benchmarking af Esbjerg Kommunes administrative udgifter

Thomas Astrup Bæk, Bo Panduro, Steffen Juul Krahn og Kurt Houlberg. Benchmarking af Esbjerg Kommunes administrative udgifter Thomas Astrup Bæk, Bo Panduro, Steffen Juul Krahn og Kurt Houlberg Benchmarking af Esbjerg Kommunes administrative udgifter Benchmarking af Esbjerg Kommunes administrative udgifter Publikationen kan hentes

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse

Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Afrapportering Hillerød Kommune Ældreanalyse WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND... 4 2 RESUME... 4 3 PROCES OG METODE... 5 3.1 Proces...5 3.2 Metode...7

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN

NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN NØGLETALSFORKLARINGER TIL ØNSK-MODELLEN 1. Geografi Bymæssig bebyggelse 2003 Andel af kommunens indbyggere, der bor i byområde (mindst 200 indbyggere). Areal Kommunens geografiske størrelse i km 2 Befolkningstæthed

Læs mere

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration.

Information om de forskellige nøgletal i modellerne findes i skrivelsen Varedeklaration. Introduktion til KL s benchmarkingmodel for voksenhandicapområdet Denne skrivelse hjælper dig i gang med at bruge KL s benchmarkingmodel for voksenhandicap. Den viser, hvordan man udvælger sammenligningskommuner,

Læs mere

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare?

Camilla T. Dalsgaard. Botilbud stadig en handelsvare? Camilla T. Dalsgaard Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 Botilbud stadig en handelsvare? Kommunernes køb og salg af botilbudspladser 2010-2012 kan hentes

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Benchmarkinganalyse 2013

Benchmarkinganalyse 2013 Benchmarkinganalyse 2013 - på udvalgte serviceområder Benchmarkinganalyse august 2013 Side 1 af 52 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 2. KONKLUSION OG ANBEFALINGER... 4 3. AFGRÆNSNING, METODE OG FORBEHOLD...

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AALBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK

Fredensborg Kommune. Validering af nøgletal. Juni 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Fredensborg INDLEVELSE SKABER Kommune UDVIKLING Validering af nøgletal Fredensborg Kommune Validering af nøgletal Juni 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3

Læs mere

Nye regler på fritvalgsområdet

Nye regler på fritvalgsområdet Nye regler på fritvalgsområdet Og mulighederne for at indhente en effektiviseringsgevinst Temadrøftelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Den 11. februar 2014 1 Udbudsportalen i KL... Et fællesoffentligt initiativ

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Odense Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Odense Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Odense Kommune Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: ODENSE KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Styring via kvalitetsstandarder

Styring via kvalitetsstandarder Den 19. oktober 2004 JRA/SJO/FH Styring via kvalitetsstandarder I påtegningen til indstilling om kvalitetsstandarder foreslår Borgmesterens afdeling, at Magistratens 3. Afdeling udarbejder et oplæg til,

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aarhus Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aarhus Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aarhus Kommune Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AARHUS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER RESUME AF BUSINES CASE Rambøll Hannemanns

Læs mere

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus

Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Egedal Kommune Etablering af nyt rådhus Påvirkning af kommunalt serviceniveau Sammenfatning PwC har som led i vurderingen af projektøkonomien ved etableringen af et nyt rådhus udarbejdet to tidligere notater;

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast

Fokus på forsyning. Investeringer I: Behov og afkast Fokus på forsyning SPERA har undersøgt spildevandsselskabernes investeringer. For det første er selskabernes investeringsniveau samt sammenhængen mellem alder og effekten af foretagne investeringer undersøgt.

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014

Kommentarer til evaluering af vandsektorloven Copenhagen Economics 8 april 2014 Kommentarer til evaluering af Copenhagen Economics 8 april 2014 Copenhagen Economics er af Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) blevet bedt om at gennemgå evalueringen af (herefter evalueringen ) som

Læs mere

Kapitel 4. Indikator for frit valg

Kapitel 4. Indikator for frit valg 1 af 11 21-08-2013 12:50 Kapitel 4. Indikator for frit valg Introduktion Fordelen ved at indføre frit valg er først og fremmest, at der skabes større effektivitet og produktudvikling, når serviceydelser

Læs mere

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces

Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Page 1 of 14 RSET-JFNJ-GY36 Velkommen til undersøgelse af kommunernes budgetlægningsproces Budgetlægningen er et centralt element i kommunernes økonomistyring. KREVI ønsker med denne undersøgelse at kortlægge

Læs mere

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger

Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 6. Status på Socialforvaltningens og Københavns Ejendommes arbejde med at reducere antallet af interne afregninger Intern afregning i Socialforvaltningen

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014

De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 De socioøkonomiske referencer for gymnasiekarakterer 2014 Indhold Sammenfatning... 5 Indledning... 7 Datagrundlag... 9 Elever... 9 Fag, prøveform og niveau... 9 Socioøkonomiske baggrundsvariable... 10

Læs mere

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune

Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Kritisk gennemgang af økonomisk grundlag, EY rapporten: vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers kommune Økonomien er opdelt i 2 dele: Personaleomkostninger som følge

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune

Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk. Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Søren Teglgaard Jakobsen og Thomas Astrup Bæk Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet i Svendborg Kommune Socioøkonomisk ressourcetildelingsmodel for specialundervisningsområdet

Læs mere

Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration

Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Andreas Ferdinand Hansen Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration Første del af benchmarkinganalysen af kommunernes ejendomsadministration Nøgletalsanalyse

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af

Borgerpanelundersøgelse. Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af Borgerpanelundersøgelse Analyse af børne- og ungeområdet i forlængelse af Frivillighed budget 2015 2 Januar Fokus på 2015 en tidlig indsats over for udsatte børn og unge med henblik på at minimere udgifterne

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006

Fakta på fritvalgsområdet 1 November 2006 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 23. november 26 Fakta på fritvalgsområdet 1 November

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen

Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen Norddjurs Kommunes fritvalgspriser i ældreplejen 4/0120-0220-0005 /CF Indledning Norddjurs Kommune har i mail af 2. marts 2008 til Konkurrencestyrelsen redegjort for kommunens beregning af priser til private

Læs mere

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48

Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Notat Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale CVR: 26 69 63 48 Dato 6. juli 2015 Afdækning af økonomi til overgang fra barn til voksenområdet I forbindelse med direktionens arbejde med budgetforslag

Læs mere

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder

Vedrørende: Sagsnavn: Sagsnummer: Skrevet af: E-mail: Forvaltning: Dato: Sendes til: Synergi mellem områder Vedrørende: Særlige opmærksomhedspunkter i Rambølls rapport Sagsnavn: Ejendomsservice Sagsnummer: 82.00.00-A00-3-13 Skrevet af: Rikke Hylleberg Clausen E-mail: rikke.hylleberg.clausen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere