Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet"

Transkript

1 Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

2 Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksenhandicapområdet samt kultur- og fritidsområdet kan hentes fra hjemmesiden KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til KORA. Omslag: Mega Design og Monokrom Udgiver: KORA ISBN: Projekt: Marts 2015 KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning KORA er en uafhængig statslig institution, hvis formål er at fremme kvalitetsudvikling samt bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

3 Forord Det fremgår af budgetaftalen for 2015 for Esbjerg Kommune, at der straks efter budgetvedtagelsen skal igangsættes en ekstraordinær gennemgang af alle kommunens driftsområder. Det fremgår endvidere, at der skal udarbejdes analyser af kommunens udgiftsniveau/serviceniveau på såvel det administrative område som på de store velfærdsområder. Esbjerg Kommune har ønsket at inddrage KORA i dette arbejde. KORAs samlede opgaveløsning for Esbjerg Kommune består af to delopgaver. For det første en indledende nøgletalsscreening af administrationsområdet og de store velfærdsområder, som er beskrevet i rapporten Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik. For det andet et efterfølgende validerings- og inspirationsforløb på tre udvalgte udgiftsområder. I denne rapport afrapporteres anden delopgave, og de tre udgiftsområder, der indgår i analysen, er: Ældreområdet Voksen-handicapområdet Kultur- og fritidsområdet. Odense, Vejle og Randers Kommuner har gennem deltagelse i workshops og tilvejebringelse af supplerende nøgletal indgået i projektet. Analyser og rapport er udarbejdet af seniorprojektleder, cand.scient.pol. Bo Panduro og partner, cand.oecon. Carsten V. Frandsen (reflexio). Analysen er finansieret af Esbjerg Kommune. Bo Panduro Marts

4 Indhold Sammenfatning... 5 Ældreområdet nøgletalsvalidering og inspiration til udgiftsreduktioner... 6 Voksen-handicapområdet nøgletalsvalidering og inspiration til udgiftsreduktioner... 7 Kultur- og fritidsområdet nøgletalsvalidering og inspiration til udgiftsreduktioner Baggrund, metode og læsevejledning Baggrunden for analysen Den anvendte metode Læsevejledning og anvendte begreber Validering af nøgletallene Validering af nøgletallene på ældreområdet Kontomæssig validering på ældreområdet Målgruppevalidering på ældreområdet Generelle validitetsspørgsmål på ældreområdet Validering af nøgletallene på voksen-handicapområdet Snitflade til ældreområdet Kontomæssig validering på voksen-handicapområdet Målgruppevalidering på voksen-handicapområdet Validering af nøgletallene på kultur- og fritidsområdet Kontomæssig validering på kultur- og fritidsområdet Målgruppevalidering på kultur- og fritidsområdet Inspiration til udgiftsreduktioner Erfaringer med og inspiration til udgiftsreduktion på ældreområdet Visitation til hjemmeplejen i Esbjerg Kommune Plejeboligområdet Aktivitets- og dagtilbud for ældre Ændret arbejdstilrettelæggelse i nattevagten Centralisering af sygeplejeklinikker Øvrige tiltag på ældreområdet Voksen-handicapområdet Faglighed og udgifter i botilbud Økonomistyringens betydning for de samlede udgifter Kapaciteten og udgifterne på forsorgshjem mv Kultur- og fritidsområdet Idrætsfaciliteter Biblioteker Museer og musikarrangementer samt andre kulturelle opgaver Lokaler, medlemstilskud og folkeoplysning mv

5 Sammenfatning Denne analyse ligger i forlængelse af den nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes u d- giftsområder, som KORA gennemførte i november Screeningen identificerede, på hvilke udgiftsområder Esbjerg Kommune har særligt høje udgifter i forhold til de kommuner, som det på hvert område er mest relevant at sammenligne Esbjerg Kommune med. Ældreområdet, voksen-handicapområdet og kultur- og fritidsområdet blev i forlængelse heraf udpeget til videre analyse. Formålene med analysen er at give Esbjerg Kommune større sikkerhed for, at de i screeningsrapporten identificerede nøgletalsforskelle er reelle og ikke skyldes fx konteringsforskelle, samt at give Esbjerg Kommune inspiration til, hvordan udgiftsniveauet eventuelt kan reduceres på de udvalgte områder. Inspirationen baserer sig på erfaringer fra tre kommuner Odense, Vejle og Randers der har indgået i projektet som referencegruppe 1. Som det fremgik af afrapporteringen fra fase 1, sammenlignes Esbjerg Kommunes udgifter med grupper af kommuner, der med hensyn til velstand og udgiftsbehov på de enkelte udgiftsområder minder mest muligt om Esbjerg. Disse sammenligningsgrupper, der varierer fra udgiftsområde til udgiftsområde, udgør kernen i sammenligningen af udgiftsniveauerne. Det er således også udgiftsforskellene til disse sammenligningsgrupper, der er valideret i fase 2. Referencegruppen har i analysens fase 2 indgået i validerings- og inspirationsforløbet. I opgaven med at validere udgiftsforskellene til sammenligningsgrupperne har de tre ko m- muner bidraget med generel viden om kontering. I opgaven med at finde inspiration til udgiftstilpasninger har referencekommunerne bidraget direkte med casebeskrivelser af egne erfaringer med udgiftstilpasninger. Referencekommunerne har tilsammen en udgiftsbehovsprofil, der på mange måder minder om Esbjerg Kommunes, men deres udgifter er dog på alle de tre udvalgte områder gennemsnitligt lavere end Esbjerg Kommunes. Det var derfor også forventningen, at der i referencekommunerne kunne findes inspiration til initiativer og tiltag, der kunne medvirke til at nedbringe udgiftsniveauerne i Esbjerg Kommune. Overordnet kan det konkluderes, at Esbjerg Kommune også efter en validering af nøgletallene fremstår dyrere end sammenligningsgrupperne på de tre udvalgte udgiftsområder. Forskellen mellem Esbjerg Kommune og de forskellige sammenligningsgrupper fremstår på to ud af de tre udgiftsområder mindre efter valideringen og på ét område større. De tilbageværende forskelle er i højere grad end før udtryk for en reel forskel i udgiftsniveau. Samtidig vurderes det, at der er erfaringer fra de tre referencekommuner, som vil kunne inspirere eller direkte anvendes i Esbjerg Kommune, såfremt det måtte blive besluttet at reducere udgiftsniveauet på et eller flere af områderne. Det har ikke med denne analyse været hensigten at beregne konkrete besparelsesforslag, og derfor er den anvendte metode ikke lagt an på at opgøre det konkrete økonomiske besparelsespotentiale på de tre udgiftsområder. KORA har dog, hvor tydelige indikationer i 1 Det er væsentligt at pointere, at de tre referencekommuner kan indgå i nogle af de tre sammenligningsgrupper, der gælder for de tre udgiftsområder, men ikke alle indgår i alle sammenligningsgru p- per, jf. bemærkningerne i afsnit 1.3 5

6 form af supplerende nøgletal med videre foreligger, skønnet, om et sandsynligt økonomisk potentiale er lavt, middel eller højt. Samtidig er det angivet, om erfaringerne fra de tre kommuner i referencegruppen primært synes at vedrøre effektivisering af opgaveløsningen eller reduktion af serviceniveauet. På baggrund af analysen er det KORAs samlede vurdering, at det såfremt der skal foretages udgiftsreduktioner, der bringer Esbjerg Kommunes udgiftsniveau på niveau med sammenligningskommunerne vil være nødvendigt både at se på en reduktion af serviceniveauet og en forøgelse af effektiviteten i opgaveudførelsen. KORA vil i det følgende opsummere resultaterne af analysen og præsentere de væsentligste konklusioner for hvert område. Ældreområdet nøgletalsvalidering og inspiration til udgiftsreduktioner Nøgletalsvalidering De samlede udgifter til ældreområdet i Esbjerg Kommune udgør ca. 1 mia. kr. årligt. Nøgletalsscreeningen beregnede udgiftsforskellen til sammenligningsgruppen til 173 mio. kr. (budget 2014). Den efterfølgende validering har identificeret usikkerhed om sammenligneligheden for dele af ældreområdets nøgletal pga. forskellig konteringspraksis mellem Esbjerg og sammenligningsgruppen. Desuden er der usikkerhed omkring en del af kommunens udgifter inden for ældreområdet, som i et vist omfang knytter sig til ydelser til målgrupper, som kan henføres til voksen-handicapområdet. Endelig er der indregnet en statistisk/teknisk usikkerhed, der vedrører den generelle sammenlignelighed med sammenligningsgruppen. Skematisk fremstilling af nøgletalsvalidering på ældreområdet (beløb angivet i mio. kr.) Nøgletalsforskel jf. screeningsrapport Konteringsmæssige usikkerheder Usikkerhed omkring målgruppe/snitflade til Voksen-H Inddragelse af socioøkonomisk indeks Nøgletalsforskel efter validering 6

7 Hvis der korrigeres fuldt ud for de konstaterede usikkerheder, er det således KORAs vu r- dering, at der på ældreområdet er tale om en nøgletalsforskel til sammenligningsgruppen på ca. 105 mio. kr. Inspiration til udgiftsreduktioner på ældreområdet På baggrund af inspirationen og erfaringerne fra de tre kommuner i referencegruppen kan følgende indsatser og initiativer på ældreområdet fremhæves som interessante for Esbjerg Kommune: Inspiration til udgiftsreduktioner på ældreområdet - opsamling Udgiftsreduktioner på ældreområdet, som primært omhandler reduktion af servicen i- veau Ændret visitation til hjemmeplejen Reduktion i brugerfrekvens og pladspriser på plejeboligområdet Dagtilbud til ældre Udgiftsreduktioner på ældreområdet, som primært omhandler effektivisering Plejeboligstruktur Rationalisering af nattevagter Udgiftsreduktioner på ældreområdet, som omhandler både reduktion af serviceniveau samt effektivisering Centralisering og specialisering af sygeplejeklinikker, borgerfremmøde fremfor sygeplejeydelser i eget hjem Øvrige Potentiale Højt Middel Middel Potentiale Middel Lavt Potentiale Middel Lavt KORA vurderer på baggrund af den inspiration, som workshoppen med de tre kommuner i referencegruppen har frembragt, samt på baggrund af de supplerende nøgletal, som har været analyseret, at Esbjerg Kommune bør kunne opnå væsentlige udgiftsreduktioner på ældreområdet. Ved gennemgang af inspirationen er der tydelige tegn på, at kommunerne i referencegruppen har et lavere serviceniveau end Esbjerg. Det vurderes da også, at en væsentlig del af en udgiftsreduktion i retning af at udligne niveauforskellen til sammenligningsgruppen vil påvirke serviceniveauet. Samtidig peger nøgletallene og erfaringerne dog også på, at der bør kunne ske en vis effektivisering af indsatsen, hvor udgiftsreduktioner ikke i samme omfang vil medføre servicereduktioner. Voksen-handicapområdet nøgletalsvalidering og inspiration til udgiftsreduktioner Nøgletalsvalidering De samlede udgifter på voksen-handicapområdet i Esbjerg Kommune udgør ca. 550 mio. kr. Nøgletalsscreeningen opgjorde udgiftsforskellen til sammenligningsgruppen til at være 22 mio. kr. (budget 2014). 7

8 Til denne nøgletalsforskel er lagt udgifter fra nøgletallene vedrørende ældreområdet, da disse i Esbjerg Kommune vedrører voksen-handicapområdet. I valideringen af nøgletallene blev desuden afdækket en konteringspraksis hos Esbjerg Kommune, hvor myndighedsopgaver var konteret på voksen-handicapområdet i stedet for på hovedkonto 6. Endelig omfatter udgifter til hjælpemiddelcentralen andre målgrupper end de voksne handicappede, hvorfor der er foretaget en reduktion af nøgletalsforskellen. Skematisk fremstilling af nøgletalsvalidering på voksen-handicapområdet (beløb angivet i mio. kr.) Nøgletalsforskel jf. screeningsrapport Snitflade til Ældreområdet Konteringsmæssige usikkerheder Usikkerhed omkring målgruppeafgrænsning Nøgletalsforskel efter validering Hvis der korrigeres fuldt ud for de konstaterede usikkerheder, er det således KORAs vurdering, at der på voksen-handicapområdet er tale om en nøgletalsforskel til sammenligningsgruppen på ca. 28 mio. kr. Inspiration til udgiftsreduktioner på voksen-handicapområdet På baggrund af inspirationen og erfaringerne fra de tre kommuner i referencegruppen kan følgende indsatser og initiativer på voksen-handicapområdet fremhæves som interessante for Esbjerg Kommune: 8

9 Inspiration til udgiftsreduktioner på voksen-handicapområdet - opsamling Udgiftsreduktioner på voksen-handicapområdet, som primært omhandler reduktion af serviceniveau Analyse af forsorgshjem (kapacitet) Udgiftsreduktioner på voksen-handicapområdet, som primært omhandler effektivisering Fokus på faglighed og ledelse på botilbudsområdet Bedre økonomi gennem ny økonomistyringsmodel på botilbudsområdet Målrettet økonomi-information til sagsbehandlere Udgiftsreduktioner på voksen-handicapområdet, som omhandler både reduktion af serviceniveau samt effektivisering Systematisering af borgernes forløb samt vurdering af tilbudsviften i botilbud og socialpsykiatrien Potentiale Lavt Potentiale Lavt Højt Lavt Potentiale Middel Det er KORAs vurdering, at det med afsæt i inspirationen fra referencekommunerne er muligt at foretage udgiftsreduktioner, der bringer Esbjerg Kommunes udgiftsniveau på niveau med sammenligningskommunerne, hvis det måtte være ønsket. Det skal i den forbindelse bemærkes, at inspirationen stammer fra tre kommuner, som gennemsnitligt har et udgiftsniveau på voksen-handicapområdet, der ligger betragteligt under niveauet i Esbjerg Kommune og også under gennemsnittet for sammenligningsgruppen. Der er på området, blandt de tre referencekommuner, indsamlet supplerende nøgletal om udgifter og aktiviteter på hele voksen-handicapområdet, som har været anvendt i vurderingen af casenes styrke. Ses alene på den validerede udgiftsforskel til sammenligningsgruppen (de 28 mio. kr.), synes en beslutning om at udligne denne at kunne gennemføres med initiativer, der primært omhandler effektiviseringer. Det kan dog ikke udelukkes, at en eventuel udgiftsreduktion også vil påvirke serviceniveauet. Kultur- og fritidsområdet nøgletalsvalidering og inspiration til udgiftsreduktioner Nøgletalsvalidering Med den kontomæssige afgrænsning af kultur- og fritidsområdet, som er anvendt i screeningsrapporten, udgør de samlede udgifter for Esbjerg Kommune i budget mio. kr. Nøgletalsscreeningen opgjorde udgiftsforskellen til sammenligningsgruppen til at være 38 mio. kr. (budget 2014). I den nøgletalsvalidering, der blev drøftet på workshoppen med de tre referencekommuner, var der blandt deltagerne enighed om, at udgifter til visse områder (grønne områder og andre fritidsfaciliteter) konteres på konti, som hører hjemme på det tekniske område. Herudover er der områder, bl.a. ungdomsskolevirksomhed, som retter sig mod så forskelligartede målgrupper kommunerne imellem, at nøgletallene på området ikke er sammenlignelige. 9

10 Skematisk fremstilling af nøgletalsvalidering på kultur- og fritidsområdet (beløb angivet i mio. kr.) Hvis der korrigeres fuldt ud for de konstaterede usikkerheder, er det således KORAs vu r- dering, at der på kultur- og fritidsområdet er tale om en nøgletalsforskel til sammenligningsgruppen på ca. 24 mio. kr. Inspiration til udgiftsreduktioner på kultur- og fritidsområdet På baggrund af inspirationen og erfaringerne fra de tre kommuner i referencegruppen kan følgende indsatser og initiativer på kultur- og fritidsområdet fremhæves som interessante for Esbjerg Kommune: Inspiration til udgiftsreduktioner på kultur- og fritidsområdet - opsamling Udgiftsreduktioner på kultur- og fritidsområdet, som primært omhandler reduktion af serviceniveau Generel reduktion af lokaletilskud samt øget gebyrindtægt Undlade at yde medlemstilskud til foreningsmedlemmer over 25 år Overdragelse af driftsopgaver for idrætsfaciliteter til foreningerne Fravalg eller sammenlægning af tilbud på museums- og musikområdet Udgiftsreduktioner på kultur- og fritidsområdet, som primært omhandler effektivisering Forøgelse af bibliotekernes effektivitet målt i udlån pr. fuldtidsansat Udgiftsreduktioner på kultur- og fritidsområdet, som omhandler både reduktion af serviceniveau og effektivisering Kapacitetsanalyser i forbindelse med udgiftsreduktioner på idrætsområdet Reduktion i antallet af biblioteksfilialer/bogbusser Undersøge forhøjet bødetakst på bibliotekerne Potentiale Højt Lavt Lavt Højt Potentiale Middel Potentiale Middel Middel Lavt 10

11 Kultur- og fritidsområdet er generelt karakteriseret ved store frihedsgrader for kommunerne, idet lovgivningen indeholder relativt få SKAL-opgaver (opgaver, hvor kommunerne er forpligtet til at levere ydelser), ligesom der samtidig er vide rammer for kommunalbestyrelsens fastsættelse af serviceniveauet. Det betyder, at en stor del af kultur- og fritidsområdet omhandler KAN-opgaver, som vil kunne komme i spil, hvis udgiftsniveauet i Esbjerg skal nedbringes. Som inspirationsforslagene i ovenstående tabel også indikerer, synes det imidlertid vanskeligt at gennemføre væsentlige udgiftsreduktioner, som ikke vil gå ud over serviceniveauet. 11

12 1 Baggrund, metode og læsevejledning 1.1 Baggrunden for analysen Det fremgår af budgetaftalen for 2015 for Esbjerg Kommune, at der straks efter budgetvedtagelsen skal igangsættes en ekstraordinær gennemgang af alle kommunens driftsområder. Det fremgår endvidere, at der skal udarbejdes analyser af kommunens udgiftsniveau/serviceniveau på såvel det administrative område som på de store velfærdsområder. Denne analyse er fase 2 af en samlet analyse i to faser. I den første analyse, hvis resultater er beskrevet i rapporten Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik (efterfølgende benævnt screeningsrapporten ), gennemgik KORA dels Esbjerg Kommunes driftsøkonomiske situation, dels kommunens finansieringsmæssige situation. En af hovedkonklusionerne på fase 1 var, at kommunen har større driftsudgifter, end kommunens indtægtsmuligheder kan finansiere. 12 udgiftsområder blev gennemgået, og Esbjerg Kommunes udgiftsniveau på hver af disse blev sammenlignet med udgiftsniveauet i sammenlignelige kommuner. Ud fra bl.a. væsentligheden af Esbjergs merudgifter i forhold til sammenligningskommunerne blev følgende områder udpeget til nærmere analyse: Ældreområdet Voksen-handicapområdet Kultur- og fritidsområdet. Analysen af de tre områder skal for det første sikre, at der er sammenlignelighed mellem Esbjerg Kommunes nøgletal på de tre områder og nøgletallene for de sammenligningsgrupper, der er gældende på hvert område. For det andet skal analysen frembringe inspiration til udgiftstilpasninger ved at se på erfaringer for udgiftstilpasninger i tre udvalgte referencekommuner. 1.2 Den anvendte metode Nøgletalsvalideringen Nøgletalsvalideringen tager udgangspunkt i nøgletalsforskellene mellem Esbjerg Kommunes udgiftsniveau på de tre udgiftsområder og det gennemsnitlige udgiftsniveau for de kommuner, der udgør sammenligningsgrupperne. Udgangspunktet er nøgletallene, som de fremgår af screeningsrapporten. Nøgletallene vedrører budget Valideringen har til opgave at øge sammenligneligheden. Dette sikres ved at undtage mindre delområder (konti) fra nøgletallene, hvis nøgletalsforskellene på disse i væsentligt omfang kan skyldes forskellig konteringspraksis i Esbjerg Kommune og sammenligningskommunerne. Desuden kan delområder undtages fra nøgletallene på det enkelte udgiftsområde, hvis der i væsentlig grad er usikkerhed om målgrupperne for modtagelse af ydelser på disse delområder i forhold til den målgruppe, der er defineret for det pågældende udgiftsområde. 12

13 I visse tilfælde kan det være relevant at lade mindre delområder (konti) flytte fra ét udgiftsområde til et andet. Dette gælder for snitflader mellem ældre- og voksenhandicapområdet. Valideringen er foretaget af KORA med inddragelse af generel erfaring fra repræsentanter for tre referencekommuner, Odense, Vejle og Randers og i dialog med Esbjerg Kommune. Der er således ikke tale om en fuldstændig korrektion for konteringsforskelle med videre i forhold til de op til 16 kommuner, som kan indgå i sammenligningsgrupperne. Valideringen er dog efter KORAs opfattelse foretaget med en præcision, som tager højde for de væsentligste konteringsforskelle og forskelle i målgrupper. I visse tilfælde, hvor usikkerheden om målgrupper har haft stor væsentlighed for snitfladerne mellem ældreområdet og voksen-handicapområdet, er fordeling af nøgletalsforskelle mellem områderne foretaget i samarbejde med Esbjerg Kommune. Inspiration til udgiftstilpasninger Inspirationen til udgiftstilpasninger stammer fra de tre referencekommuner, som har bidraget med egne erfaringer for udgiftstilpasninger på de tre udgiftsområder. Erfaringerne er delt med Esbjerg Kommune i én workshop pr. udgiftsområde. Herudover har kommunerne svaret på uddybende spørgsmål fra KORA om de fremlagte erfaringer. KORA har i enkelte tilfælde suppleret inspirationen med skrivebordsundersøgelser af initiativer, som er beskrevet i sagsfremstillinger og budgetdokumenter mv. på referencekommunernes hjemmesider. Erfaringerne er beskrevet i en række cases, som er kommenteret af KO- RA. KORA har desuden indsamlet supplerende datamateriale dels fra referencekommunerne, dels fra offentligt tilgængelige registre. Hensigten har været at understøtte erfaringerne med faktiske oplysninger, som kan indikere, at der er reel erfaring at hente for Esbjerg Kommune i de fremlagte cases. KORA har ud fra casene, områdets økonomiske væsentlighed, eventuelle indikationer i supplerende nøgletal samt i dialog med Esbjerg Kommune skønnet graden af udgiftsred u- cerende potentiale i de indsamlede cases. Samtidig har KORA, hvor det har været muligt, skønsmæssigt kategoriseret udgiftstilpasningerne som enten servicereduktioner eller e f- fektiviseringer. 1.3 Læsevejledning og anvendte begreber Sammenligningskommuner eller sammenligningsgruppen betegner de kommuner, der for hvert af de tre udgiftsområder udgør de for Esbjerg Kommune mest sammenlignelige kommuner 2. Sammenligningsgrupperne er sammensat af forskellige kommuner for hvert udgiftsområde. Det vil være gennemsnitsudgifterne pr. indbygger i den relevante aldersgruppe, der udgør sammenligningsgrundlaget for Esbjerg Kommune, og der sammenlignes ikke med enkeltkommuner i sammenligningsgruppen. I inspirationsdelen af denne analyse er det de tre kommuner Odense, Vejle og Randers, der bidrager. Disse kommuner betegnes som referencekommunerne eller referencegruppen. 2 For en nærmere beskrivelse af principperne for udvælgelse af sammenligningskommuner, se Nøgletal s- screening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik (KORA 2014) 13

14 Nøgletallene er på de tre udgiftsområder i screeningsrapporten opgjort i kr. pr. indbygger i de aldersgrupper, der på de tre områder bedst muligt kan definere den potentielle målgruppe for ydelserne på udgiftsområdet. I denne rapport er nøgletalsforskellene opregnet til det faktiske beløb i mio. kr., som nøgletalsforskellen er udtryk for, når man anvender Esbjerg Kommunes folketal. For eksempel er en nøgletalsforskel på voksenhandicapområdet på 243 kr. pr. indbygger på 18 år og derover beregnet til ca. 22 mio. kr., idet der i Esbjerg Kommune i 2014 var godt indbyggere i denne aldersgruppe. 14

15 2 Validering af nøgletallene I dette kapitel gennemgås nøgletallene for de tre udgiftsområder med henblik på at sikre, at de forskelle, der i screeningsrapporten er beregnet mellem Esbjerg Kommune og sammenligningsgrupperne, er reelle og ikke skyldes forskelle i konteringspraksis mv. Valideringen af nøgletallene bygger på KORAs dialog med de relevante forvaltninger i Esbjerg Kommune med henblik på at få identificeret områder, hvor Esbjerg Kommunes konteringspraksis kan forventes at afvige fra sammenligningskommunernes. Derudover har konteringspraksis mv. været drøftet med referencekommunerne med henblik på at efte r- prøve, hvad der er gængs praksis for kontering i andre kommuner. Yderligere har der i et enkelt tilfælde været foretaget konkret undersøgelse af kontering s- praksis blandt sammenligningskommunerne. Det er vigtigt at fremhæve, at valideringen af udgiftsforskellene har taget udgangspunkt i Esbjerg Kommunes specifikke afvigelser i forhold til konteringspraksis, målgruppea f- grænsninger mv., uden at der på tilsvarende vis har kunnet laves en afstemning til praksis i samtlige de kommuner, der indgår i sammenligningsgrupperne. 2.1 Validering af nøgletallene på ældreområdet Nøgletalsscreeningen af Esbjerg Kommunes udgiftsområder viser, at Esbjerg Kommunes monetære serviceniveau på ældreområdet, målt i kr. pr. 65+-årig, ligger højere end både de beregnede udgiftsbehov og sammenligningsgruppens faktiske udgifter. På trods af, at Esbjerg Kommune har haft faldende udgifter pr. 65+-årig over tid, er forskellen til sammenligningsgruppen også i de seneste nøgletal for regnskab 2013 og budget 2014 relativt stor. I den kontomæssige afgræsning af ældreområdet, som er anvendt i screeningsrapporten, udgør de samlede udgifter for Esbjerg Kommune i budget mio. kr. Ifølge nøgletallene for budget 2014, som de fremgår af screeningen, er forskellen til sammenligningsgruppen på 20,1 procent 3. Omregnes forskellen til absolutte tal, svarer det til, at Esbjerg Kommune i 2014 budgetterer med udgifter, som er 173 mio. kr. højere, end hvis man havde budgetteret på niveau med sammenligningsgruppen. Der er i screeningsrapporten tale om en sammenligning af nøgletal på ældreområdet, som er konstrueret ud fra et hensyn til generel sammenlignelighed mellem kommuner. Når man skal tættere på de reelle nøgletalsforskelle mellem Esbjerg Kommune og sammenligningsgruppen, er det naturligt at gennemgå nøgletallene for forskellige usikkerheder om sammenlignelighed. I det følgende afsnit vil følgende typer af usikkerheder i nøgletallene blive gennemgået: Den kontomæssige afgrænsning af ældreområdet De enkelte kontis (udgiftsområders) relation til andre målgrupper end de 65+årige, især de voksne handicappede Generelle validitetsspørgsmål. 3 Jf. Screeningsrapporten tabel 6.1 side 45 15

16 Gennemgangen og vurderingen af nøgletallene baserer sig på: Oplysninger fra Esbjerg Kommune om konteringspraksis og målgrupper Dialog med tre referencekommuner om generel konteringspraksis på afholdt workshop Indhentede aktivitetsdata fra Danmarks Statistik, Esbjerg Kommune og FLIS Rejste validitetsspørgsmål i processen. I det følgende gennemgås de ovenfor nævnte usikkerheder i nøgletallene, og KORA giver sit bud på, hvor stor en del af de identificerede nøgletalsforskelle der skyldes reelle forskelle, og ikke forskelle i konteringspraksis mv. De validerede nøgletalsforskelle fremgår af nedenstående figur 2.1, idet de identificerede usikkerheder gennemgås efterfølgende. Figur 2.1 Skematisk fremstilling af nøgletalsvalidering på ældreområdet (beløb angivet i mio. kr.) Nøgletalsforskel jf. screeningsrapport Konteringsmæssige usikkerheder Usikkerhed omkring målgruppe/snitflade til Voksen-H Inddragelse af socioøkonomisk indeks Nøgletalsforskel efter validering Hvis der korrigeres fuldt ud for de konstaterede usikkerheder, er det således KORAs vu r- dering, at der på ældreområdet er tale om en nøgletalsforskel til sammenligningsgruppen på ca. 105 mio. kr Kontomæssig validering på ældreområdet Kommunal genoptræning Esbjerg Kommune har oplyst, at man konterer udgifter til kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning på konti, der også omfatter den generelle pleje og omsorg af ældre (fk Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede). De formelle konteringsregler siger ellers, at udgifter til kommunal genoptræning konteres på konti, der hen- 4 Forkortelsen fk anvendes i denne rapport for det kontoplanmæssige niveau funktion 16

17 regnes til sundhedsområdet (fk gr. 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning). Den afvigende konteringspraksis i Esbjerg Kommune understøttes af nøgletal for udgifter på netop denne funktion, hvor Esbjerg Kommunes udgifter er relativt lave i forhold til sammenligningskommunernes. Da fk gr. 001 ikke er med i den afgrænsning af ældreområdet, som er benyttet i screeningsrapporten, betyder det, at Esbjerg Kommune på grund af denne konteringspraksis på genoptræningsområdet alt andet lige fremstår dyrere end sammenligningskommunerne på ældreområdet. Da Esbjerg Kommunes udgifter til genoptræning, i kraft af Esbjerg Kommunes særlige konteringspraksis, er blandet sammen med udgifterne til den almindelige pleje og omsorg, er det ikke umiddelbart muligt at sætte et konkret beløb på den konteringsmæssige usikkerhed i nøgletallet. Man kan dog ved at sammenligne de udgifter, Esbjerg Kommune har budgetteret på fk gr. 001, med sammenligningskommunerne, lave et skøn for størrelsen af de konteringsmæssige usikkerheder. På denne funktion er Esbjerg Kommunes udgifter omregnet til faktiske tal ca. 9 mio. kr. lavere end sammenligningskommunernes. KORA vurderer på den baggrund, at den konteringsmæssige usikkerhed knyttet til nøgletalsforskellene på ældreområdet kan have et tilsvarende niveau. Borgerstyret personlig assistance Der har i nøgletalsvalideringen været udtrykt stor usikkerhed om sammenligneligheden af udgifterne til bl.a. borgerstyret personlig assistance konteret på fk gr Udgifterne henregnes i nøgletalsscreeningen til voksen-handicapområdet, men ifølge Esbjerg Kommune anvendes ordningen dér som alternativ til personlig og praktisk hjælp efter Servicelovens 83, som hører under ældreområdet. Der er usikkerhed om den tilsvarende praksis i sammenligningskommunerne. Esbjerg Kommune har på dette delområde lavere udgifter end sammenligningsgruppen. Nøgletalsforskellen på denne funktion medregnes derfor som en konteringsmæssig usikkerhed på ældreområdet på i alt ca. 12 mio. kr. Samlet er det KORAs vurdering, at usikkerhederne knyttet til nøgletallenes forskellige konteringspraksis på ældreområdet udgør i alt ca. 21 mio. kr Målgruppevalidering på ældreområdet Midlertidige plejehjemspladser samt tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Visse grupperinger under fk Forebyggende indsats for ældre og handicappede, som i nøgletallene henregnes til ældreområdet, henregnes i Esbjerg Kommune til voksenhandicapområdet. Drøftelserne på workshoppen indikerer, at det er Esbjerg, der har en afvigende praksis. Det drejer sig bl.a. om kontering af udgifter til Midlertidige plejehjemspladser og aflastningspladser, samt Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (bl.a. Kraftcentret ) som i Esbjerg Kommune vedrører gruppen af under 65- årige. Endvidere er grupperingen Ledelse og administration i Esbjerg Kommune henregnet til voksen-handicapområdet. Der har for at afdække sammenligneligheden været foretaget undersøgelse af sammenligningskommunernes praksis på dette område. Disse undersøgelser har resulteret i, at en nøgletalsforskel mellem Esbjerg Kommune og samme n- ligningskommunerne på ca. 23 mio. kr. henregnes til voksen-handicapområdet i stedet for ældreområdet. 17

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune

Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og

Læs mere

Tabelrapport til sammenligningskommuner

Tabelrapport til sammenligningskommuner INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkanalyse på ældreområdet udført for Hillerød Kommune Tabelrapport til sammenligningskommuner WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse INDLEDNING OG BAGGRUND... 3 1.1 Indledende

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud

De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud NOTAT De kommunale budgetter 2014 Forbedret driftsresultat, men stadig samlet underskud Bo Panduro, tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Amanda Madsen, amma@kora.dk Marts 2014 Købmagergade 22. 1150 København K.

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv.

KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv. Økonomi Budget og Regnskab KORAs analyse af kommunernes produktivitet mv. KORA (statslig institution for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) har sammenlignet kommunernes serviceniveau og produktivitet

Læs mere

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten.

Dette notat omfatter en kort opsummering af resultaterne vedr. Allerød Kommune. For en nærmere gennemgang af den nye metode henvises til rapporten. NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Bjarkesvej 2 3450 Allerød http://alleroed.dk Dato: 30. november 2016 Kommunernes administrative ressourceforbrug Sagsnr. 16/14489 Sagsbehandler: jemo Tlf. +4548126128

Læs mere

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.

Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v. 9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre

Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en

Læs mere

De kommunale budgetter 2017

De kommunale budgetter 2017 Bo Panduro og Mette Brinch Hansen De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter De kommunale budgetter 2017 Fornuftig balance mellem udgifter og indtægter Publikationen kan

Læs mere

Et nærmere blik på botilbudsområdet

Et nærmere blik på botilbudsområdet Camilla Dalsgaard og Rasmus Dørken Et nærmere blik på botilbudsområdet Hovedresultater i to nye analyserapporter i KORAs undersøgelsesrække om botilbud og støtte til voksne handicappede og sindslidende

Læs mere

NOTAT: Service og produktivitet på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommuner

NOTAT: Service og produktivitet på ældreområdet i Holbæk, Køge, Næstved og Slagelse Kommuner NOTAT: Service og produktivitet på ældreområdet i,, og Kommuner - om arbejdet med lokalt forankrede data og supplerende nationalt tilgængelige indikatorer Indhold 1 Indledning og metodiske opmærksomhedspunkter...

Læs mere

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering

De kommunale regnskaber fortsatte tegn på økonomisk stabilisering NOTAT De kommunale regnskaber 2012 fortsatte tegn på økonomisk stabilisering Bo Panduro tlf. 7226 9971, bopa@kora.dk Juni 2013 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk

Læs mere

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune

Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Baggrund I henhold til vedtagelsen af budgetprocessen for budget 2014 skal der udarbejdes et notat der på et overordnet niveau belyser, hvordan serviceudgifterne

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt

Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen. At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Tine Rostgaard og Mads Ulrich Matthiessen At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt At arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen gør arbejdet meningsfuldt Publikationen kan hentes

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2013

Kommunernes regnskaber 2013 Bo Panduro og Jørgen Mølgaard Lauridsen Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år Kommunernes regnskaber 2013 Overskud for første gang i 13 år kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Nøgletalsscreening af Glostrup Kommunes udgiftspolitik og udpegning af mulige benchmarkingkommuner

Nøgletalsscreening af Glostrup Kommunes udgiftspolitik og udpegning af mulige benchmarkingkommuner Kurt Houlberg, Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen Nøgletalsscreening af Glostrup Kommunes udgiftspolitik og udpegning af mulige benchmarkingkommuner Nøgletalsscreening af Glostrup Kommunes udgiftspolitik

Læs mere

Fredericia Kommune Benchmarkinganalyse på Voksenområdet

Fredericia Kommune Benchmarkinganalyse på Voksenområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Benchmarkinganalyse på Voksenområdet Maj 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2 DATAGRUNDLAG... 4 2.1 Sammenligningskommuner... 4 2.2 Datagrundlag...

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Susanne Reindahl Rasmussen og Eigil Boll Hansen. Analyse af udgifter på ældreområdet i Greve Kommune. Sammenligning med fire andre kommuner

Susanne Reindahl Rasmussen og Eigil Boll Hansen. Analyse af udgifter på ældreområdet i Greve Kommune. Sammenligning med fire andre kommuner Susanne Reindahl Rasmussen og Eigil Boll Hansen Analyse af udgifter på ældreområdet i Greve Kommune Sammenligning med fire andre kommuner Analyse af udgifter på ældreområdet i Greve Kommune Sammenligning

Læs mere

Sammenfatning og hovedkonklusioner

Sammenfatning og hovedkonklusioner Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Andreas Ferdinand Hansen Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration Sammenfatning og hovedkonklusioner Nøgletalsanalyse af otte kommuners ejendomsadministration

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking

Læs mere

Nøgletalsanalyse af Biblioteksvæsen

Nøgletalsanalyse af Biblioteksvæsen Nøgletalsanalyse af Biblioteksvæsen Indhold Baggrund... 2 Udgiftsniveau kontra Serviceniveau og produktivitet... 2 Biblioteksvæsen... 3 Regressionsanalyse... 3 Analyse af biblioteksvæsen... 3 Andel indbyggere

Læs mere

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent

Budget/regnskab: Budget 2006 Opgjort som: Blandet tabel antal elever, pr. lære, pr. skole, pr. lære og procent Nøgletalsrapport 2005 Teknisk specifikationsliste Generelle bemærkninger I rapporten indgår regnskabstal for år 2002, 2003 og 2004. Regnskabstallene er omregnet til år 2004 prisniveau. Hertil er benyttet

Læs mere

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune

Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning... 2 2 Hvad er en demografimodel?... 2 3 Viborg Kommunes nuværende model... 3 4 Tekniske regneprincipper i den nye model...

Læs mere

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48

NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 NOTAT 2 Bornholms Regionskommune Kultur, Fritid, Styring og koordinering Helsevej 4, 1 3700 Rønne CVR: 26 69 63 48 6. oktober 2014 Sammenligning af nøgletal på skole- og ældreområdet i 6 kommuner. Som

Læs mere

Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017

Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017 16-12-2015 Jacob Dahl Andersen Direkte: 7257 7483 Mail: jan@jammerbugt.dk Sagsnr.: 00.30.02-S00-39-15 Bilag 1: Drejebog for analyse af udgiftsprioritering vedr. Budget 2017 Kommunalbestyrelsen har besluttet,

Læs mere

Børn og unge med særlige behov

Børn og unge med særlige behov 1 of 8 Børn og unge med særlige behov Udgiftsniveau Børn og unge med særlige behov pr. 0-22 årig 2009-2014 (2014-priser) 11500 Syddjurs Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 11000 10500 Kr. pr. 0-22

Læs mere

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på?

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? KL har udviklet et benchmarkingværktøj på området for udsatte børn og unge. Værktøjet giver kommunerne mulighed for nemt og hurtigt

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: FREDERICIA KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HERNING KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet

Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Finansministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Socialministeriet Kommunernes Landsforening 28. september 2004 Resultat af undersøgelse af konteringspraksis på ældreområdet Indledning I overensstemmelse

Læs mere

Helt overordnet er der to skridt i udvælgelsen af sammenlignelige kommuner:

Helt overordnet er der to skridt i udvælgelsen af sammenlignelige kommuner: N OTAT Metode, FLIS sammenligningskommuner Dette notat præsenterer metoden bag udregning af sammenligningskommuner i FLIS. Derudover præsenteres de første tre modeller der anvendes til at finde sammenligningskommuner

Læs mere

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 28-06-2016 16/9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra KORA. Der er udarbejdet en overordnet nøgletalsanalyse

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: SLAGELSE KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.

Økonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen. Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene

Læs mere

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent Notat Sagsnr.: 2012/0001328 Dato: 24. januar 2012 Titel: Nøgletal Sagsbehandler: Lis Kristensen Økonomikonsulent & Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1.0 Indledning I nedenstående er præsenteret

Læs mere

Baseline Fælles indsats

Baseline Fælles indsats Baseline Fælles indsats Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Vision, formål og mål...3 Underretninger...4 Resultatmål: Kurven for underretninger flytter sig så der kommer flere underretninger

Læs mere

Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov

Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov KORAs kommunetal, februar 2017: Stor variation i kommuners udgifter og udgiftsbehov Nogle kommuner bruger næsten dobbelt så meget som andre kommuner på for eksempel børnepasning og folkeskole. Forskellen

Læs mere

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter. Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS

Læs mere

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem

Konvertering af beskyttede boliger og lukning af utidssvarende og ikke-ombygningsegnede plejehjem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Faglig Udvikling Ældrestaben BILAG 1.1 23. marts 2006 Sagsnr.: 290802 Dok.nr.: 1800708 /PC Budget 2007 Prioriteringsrum Konvertering af beskyttede boliger og

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet

KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Børn & Kultur Dagtilbud 13. juli 2016 (jko) Sagsid. 16/14059 NOTAT KORAs kortlægning af dagtilbudsområdet Indhold og metode KORA 1 har med brug af 2014-tal analyseret kommunernes personaleforbrug i dagtilbud

Læs mere

Kurt Houlberg, Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen. Nøgletalsscreening af Egedal Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik

Kurt Houlberg, Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen. Nøgletalsscreening af Egedal Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik Kurt Houlberg, Bo Panduro og Mikkel Munk Quist Andersen Nøgletalsscreening af Egedal Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik Nøgletalsscreening af Egedal Kommunes økonomiske balance og udgiftspolitik

Læs mere

Tønder Kommune Benchmarking-analyse på det specialiserede voksenområde

Tønder Kommune Benchmarking-analyse på det specialiserede voksenområde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Benchmarking-analyse på det specialiserede voksenområde Maj 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG FORMÅL... 3 2 DATAGRUNDLAG... 4 2.1 Sammenligningskommuner...4

Læs mere

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet

Næstved Smnl. Region Hele Kommune gruppen Sjælland landet BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 8.60 BUDGET 2013 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge kr. 0-22 årig 4043 4414 5206 3730 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge kr. 0-22

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet

NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Analyse Sagsnr. 241968 Brevid. 1730349 Ref. KTH Dir. tlf. 46 31 30 60 kirstenth@roskilde.dk NOTAT: Kommunale benchmarking: Service og produktivitet 29. august

Læs mere

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden

Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE maj 2016 Kommuner kan spare mindst 7 mia. kr. ved at lære af hinanden Der er et årligt besparelsespotentiale på ca. 7 mia. kr., hvis de dyreste kommuner sænkede deres nettodriftsudgifter

Læs mere

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune

Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Sammenfatning af publikation fra : Økonomisk evaluering af Længst Muligt i Eget Liv i Fredericia Kommune Jakob Kjellberg Rikke Ibsen, itracks September 2010 Hele publikationen kan downloades gratis fra

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Svendborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Svendborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Svendborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: SVENDBORG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Haderslev Kommune Analyse af området for voksne med særlige behov

Haderslev Kommune Analyse af området for voksne med særlige behov INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Analyse af området for voksne med særlige behov August 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG FORMÅL... 3 1.1 Afgrænsning...4 1.2 Analysens metoder og datakilder...4

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen. 3. Januar 2017

Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen. 3. Januar 2017 Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen 3. Januar 2017 Kommuner sparer på ældrepleje og omsorg! Ældre Sagen I 29 af landets kommune (30%) er der afsat færre penge pr. ældre til pleje og omsorg i 2016

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: VIBORG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

- - Nøgletal på socialudvalgets område.

- - Nøgletal på socialudvalgets område. Vedrørende: Nøgletal for 6-by og 7-by samarbejdet. Sagsnavn: 6 -by og 7-by nøgletal Sagsnummer: 00.01.00-S00-5-13 Skrevet af: Ulrik Løvehjerte E-mail: ulrik.lovehjerte@randers.dk Forvaltning: Social og

Læs mere

Kommunernes regnskaber 2015

Kommunernes regnskaber 2015 Steffen Kruse Juul Krahn, Thomas Artmann Kristensen og Bo Panduro Kommunernes regnskaber 215 Gennemsnitligt overskud men store forskelle i kommunernes økonomiske resultater Kommunernes regnskaber 215 Gennemsnitligt

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 22. august 2017 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen... 4 3. Sammenligning

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune

Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Benchmarking på anbringelsesområdet i Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har henvendt sig til for at få belyst, hvilke forhold der er afgørende for udgiftsbehovet til anbringelser, og for at få sat disse

Læs mere

Sammenfatning af pointer fra KORA rapport udført for Fredensborg Kommune.

Sammenfatning af pointer fra KORA rapport udført for Fredensborg Kommune. Sammenfatning af pointer fra KORA rapport udført for Fredensborg Kommune. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har af Fredensborg Kommune fået til opgave, at udarbejde

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: VIBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ODENSE KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi

Budget og Planlægning Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune. Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Analyse af voksenhandicapområdets økonomi Baggrund for analysen Kommunerne under ét har siden 2012 oplevet stigende udgifter på det specialiserede voksenområde til trods for øget brug af effektive indsatser

Læs mere

Rehabiliterende hjemmepleje efter Egedal-modellen

Rehabiliterende hjemmepleje efter Egedal-modellen Jakob Kjellberg og Rikke Ibsen Rehabiliterende hjemmepleje efter Egedal-modellen En analyse af de økonomiske konsekvenser af initiativer igangsat i hjemmeplejen i Egedal Kommune i løbet af 2015 Rehabiliterende

Læs mere

NOTAT: K4-specifikke metodiske opmærksomhedspunkter i analysen af kommunernes serviceniveauer og produktivitet

NOTAT: K4-specifikke metodiske opmærksomhedspunkter i analysen af kommunernes serviceniveauer og produktivitet NOTAT: K4-specifikke metodiske opmærksomhedspunkter i analysen af kommunernes serviceniveauer og produktivitet I dette notat beskrives de opmærksomhedspunkter, som repræsentanter for ældreforvaltningen

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik

Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Kurt Houlberg, Marianne Schøler Kollin, Eli Nørgaard og Bo Panduro Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes økonomiske situation, økonomiske balance og udgiftspolitik Nøgletalsscreening af Esbjerg Kommunes

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet

Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet Steffen Juul Krahn, Mikkel Munk Quist Andersen, Stinne Aaløkke Ballegaard, Mathilde Hyldahl Dieckmann og Simon Hartwell Christensen Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet Analyse

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Horsens Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Horsens Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Horsens Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HORSENS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69

Læs mere

Analyse af udgifter til sygepleje Rebild Kommune, december 2016

Analyse af udgifter til sygepleje Rebild Kommune, december 2016 Analyse af udgifter til sygepleje Rebild Kommune, december 2016 1. Resumé Sundhedsudvalget besluttede den 14. marts 2016 at forvaltningen skulle udarbejde en benchmarkinganalyse af Rebild Kommunes udgifter

Læs mere