Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre"

Transkript

1 Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende bemærkninger Beskatning af fri bil sker med hjemmel i 19 i landstingslov nr. 12 af 2. november De årlige skattepligtige beløb på kr., kr. og kr. blev forhøjet til kr., kr. og kr. ved Inatsisartutlov nr. 3 af 30. november Forhøjelserne trådte i kraft den 1. januar Ved Inatsisartutlov nr. 20 af 18. november 2010 om ændring af landstingslov om indkomstskat blev lempeligere regler om beskatning af fri bil værkstedsvogne og andre specialkøretøjer - indsat i Inatsisartutloven. Reglerne har virkning fra og med indkomståret 2010.

2 1.1. Fri bil til rådighed for privat kørsel Cirkulæret indeholder følgende afsnit: AFSNIT Hovedprincipperne for værdiansættelsen, jf. 19, stk. 2, 3, og Den årlige sats for værkstedsvogne og andre specialkøretøjer, jf. 19, stk. 5, 1. pkt Den årlige sats for værkstedsvogne og andre specialkøretøjer, der udelukkende anvendes af den ansatte til kørsel mellem hjem og arbejdsplads, jf. 19, stk. 5, 2. pkt Lastbiler m.m., jf. 19, stk Tilkaldevagt for ansat personale - generelt, jf. 19, stk Tilkaldevagt for ansat personale kørsel i værkstedsvogne og andre specialkøretøjer, jf. 19, stk Kun fri bil til rådighed i en del af indkomståret, jf. 19, stk. 7, 1 pkt Egenbetaling, jf. 19, stk. 7, 2. pkt. AFSNIT 2 2. Beskatning af fri bil til rådighed uden for Grønland 3. Selvstændige erhvervsdrivende Bilag: Oversigtstabel over de årlige satser

3 AFSNIT Fri bil til rådighed for privat kørsel Stiller arbejdsgiveren en bil til rådighed for den ansatte til privat brug, uden at den ansatte betaler fuldt vederlag herfor, foreligger der fri bil, og værdien heraf skal medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst. Tilsvarende gælder for personer, der er valgt til medlem af eller som medhjælp for bestyrelser, udvalg, kommissioner, råd, nævn eller andre kollegiale organer, herunder Naalakkersuisut, Inatsisartut og kommunalbestyrelser. Værdien af fri bil, skal selvangives som B-indkomst. Ved afgørelsen af om en bil er til privat rådighed, vil der som hidtil skulle tages udgangspunkt i, om den ansatte tager bilen med hjem efter endt arbejdstid. Er dette tilfældet, er der tale om fri bil, idet kørsel mellem hjem og arbejdsplads er privat kørsel. Det er uden betydning, hvor kort afstanden mellem hjemmet og arbejdspladsen er, ligesom det er uden betydning, at arbejdsgiveren har pålagt den ansatte at tage bilen med hjem f.eks. for at undgå hærværk eller lignende. Reglerne om fri bil finder ikke kun anvendelse på biler, som arbejdsgiveren m.m. ejer, men også på biler som arbejdsgiveren m.m. har lejet (leaset). 19 finder kun anvendelse på biler, der efter deres art og fremtræden kan være anvendelige som alternativ til en privat bil, men ikke på lastvogne med totalvægt over 4 tons samt kranvogne og tankvogne m.m. 19 finder ikke anvendelse på biler, der er stillet til rådighed til privat brug for ansatte m.m. i bygder, områder uden for kommunal inddeling og uden for Grønland Hovedprincipperne for værdiansættelsen, jf. 19, stk. 2, 3, og 4 Ud fra et ønske om at fastholde en enkel administration af fri bil for de ansatte og for skattemyndighederne, således at det ikke er nødvendigt for den ansatte at føre en kørebog eller for skattemyndighederne at skulle skønne over omfanget af den enkelte ansattes private kørsel, er der fastsat "skematiske geografiske" årssatser for værdien af fri bil. Afgørende for fastsættelse af årsværdien for fri bil er størrelsen af byernes vejareal. Udgør vejarealet mindre end m 2 Udgør vejarealet mere end m 2, men mindre end m 2 Udgør vejarealet mere end m 2 Årlig sats kr kr kr. Følgende byer har p.t. et vejareal, der udgør mindre end m 2 ; Kangaatsiaq, Qaanaaq og Ittoqqortoormiit.

4 Følgende byer har p.t. et vejareal, der udgør m 2, men mindre end m 2 ; Nanortalik, Ivittuut, Paamiut, Maniitsoq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Uummannaq, Upernavik og Tasiilaq. Følgende byer har p.t. et vejareal, der udgør m 2 eller mere; Qaqortoq, Narsaq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat. Forøges vejarealet i løbet af året i en by til m 2 eller derover eller til m 2 eller derover, ændres den skattepligtige årlige sats først fra begyndelsen af det efterfølgende indkomstår. Samme princip følges, såfremt vejarealet falder. Såfremt den ansatte i løbet af indkomståret flytter mellem to byer, beregnes den samlede skattepligtige årlige sats ud fra det antal dage, hvor bilen har været til rådighed i de to byer. Flytter den ansatte med sin frie bil fra Nuuk til Maniitsoq den 1. maj opgøres den skattepligtige sats til 120/365 dage af kr. plus 245/365 dage af kr. = kr. Det er uden betydning for beregningen af den skattepligtige årlige sats, om den ansatte eller hans husstand har en eller flere private biler. Får et ægtepar hver stillet en fri bil til rådighed fra deres arbejdsgivere, skal hver ægtefælle selvangive den årlige sats for bilen Den årlige sats for værkstedsvogne og andre specialkøretøjer, jf. 19, stk. 5, 1. pkt. Ved værkstedsvogne forstås lukkede kassevogne med fastmonterede hylder samt fastmonteret værktøjsindretning. Andre specialkøretøjer omfatter eksempelvis alle former for udrykningskøretøjer, rustvogne m.fl. Ved udrykningskøretøjer forstås biler, der anvendes til politimæssige opgaver, personredning, brand, forureningsuheld, færdselsuheld eller afværgelse af omfattende skader, når bilerne er godkendt forsynet med et eller flere blå blink og et to-tonet udrykningshorn. Den skattepligtige årlige sats for værkstedsvogne og andre specialkøretøjer er fastsat til halvdelen af den årlige sats for personbiler m.m., dvs. til kr., kr. og kr., alt efter hvilken by disse køretøjer anvendes i, jf. pkt Den årlige sats for værkstedsvogne og andre specialkøretøjer, der udelukkende anvendes af den ansatte til kørsel mellem hjem og arbejdsplads, jf. 19, stk. 5, 2. pkt. Anvender den ansatte en værkstedsvogn eller et andet specialkøretøj udelukkende til kørsel mellem hjem og arbejdsplads fastsættes den skattepligtige årlige sats til kr., kr. eller kr., alt efter hvilken by disse køretøjer anvendes i. Det er en absolut betingelse for den lave sats, at disse køretøjer udelukkende må anvendes til kørsel mellem hjem og arbejdsplads, ligesom der er en formodning for, at arbejdsgiveren udøver kontrol med, om pålægget overholdes. Kører den ansatte blot een gang i årets løb anden privat kørsel i disse køretøjer, udløser en sådan kørsel beskatning efter årssatserne i pkt Lastbiler m.m., jf. 19, stk. 6 Privat kørsel i lastvogne over 4 tons egenvægt samt skraldevogne, kranvogne og tankvogne beskattes ikke, idet disse køretøjer ikke anses for at være anvendelige som alternativ til en privat bil.

5 1.3. Tilkaldevagt for ansat personale - generelt, jf. 19, stk. 8 Kørsel mellem hjem og arbejdsplads for ansat personale i forbindelse med tilkaldevagt fra hjemmet beskattes ikke. Tilkaldevagt foreligger, når den ansatte under vagten tilkaldes fra hjemmet til "uvisse" adresser. For at der er tale om tilkaldevagt i 19, stk. 8's forstand, skal man som udgangspunkt være pålagt at befinde sig i hjemmet efter den normale arbejdstid samt aflønnes særskilt for tilkaldevagten, uanset om man rent faktisk bliver tilkaldt eller ej. En kontaktperson, der kan tilkaldes uden for normal arbejdstid, såfremt der sker skader på eller indbrud i arbejdsgiverens faste ejendomme har ikke tilkaldevagt i 19, stk. 8's forstand. Den ansatte skal i tilkaldevagtens rådighedsperiode være pålagt reelle begrænsninger i privatlivet. Den ansatte skal f.eks. kunne møde udhvilet og ædru i hele rådighedsperioden. Der skal ligeledes være tale om en reel pligt. En telefonkæde, hvor den ansatte blot kan lade mødepligten overgå til den næste på listen, anses ikke som reel. Ved hjemmet forstås det sted, hvor man regelmæssigt sover, når man ikke er midlertidigt fraværende på grund af ferie, forretningsrejse, sygdom eller lignende samt hvor man har sine ejendele. Ved "uvisse" adresser forstås, at man kan blive tilkaldt til midlertidige arbejdspladser ude i byen, som ikke på forhånd er kendt. Det afgørende er ikke om man kender disse adresser, men at der er så mange af dem, at man ikke kan vide til hvilke af disse mange forskellige adresser, man bliver kaldt ud til. Den sædvanlige arbejdsplads er ikke omfattet af begrebet "uvisse" adresser, heller ikke selv om arbejdsgiveren har flere adresser ude i byen. Det er en absolut betingelse for skattefriheden, at arbejdsgiveren skriftligt har pålagt den ansatte kørsel mellem hjem og arbejdsplads i forbindelse med tilkaldevagten samt skriftligt bestemt, at den ansatte i øvrigt ikke må køre anden privat kørsel i bilen under tilkaldevagten. Der er formodning for, at arbejdsgiveren udøver kontrol med, at de skriftlige pålæg overholdes. Kører den ansatte blot een gang i årets løb anden privat kørsel under tilkaldevagten, udløser en sådan kørsel beskatning efter årssatsen i pkt eller Det vil eksempelvis være tilfældet, såfremt den ansatte, der har tilkaldevagt i weekenden, søndag morgen kører til bageren efter morgenbrød eller på familiebesøg om eftermiddagen. Har en ansat i Nuuk eksempelvis fri bil til rådighed hele året, men tilkaldevagt i 30 dage i løbet af indkomståret, opgøres den skattepligtige sats til 335/365 dage af kr. = kr Tilkaldevagt for ansat personale kørsel i værkstedsvogne og andre specialkøretøjer, jf. 19, stk. 9 Ansatte skal ikke svare skat af privat rådighed over en værkstedsvogn eller et andet specialkøretøjer, der efter skriftligt pålæg fra arbejdsgiveren benyttes i forbindelse med en tilkaldevagt. Til forskel fra de generelle betingelser, må den ansatte under tilkaldevagten benytte værkstedsvognen m.m. til andre private formål end kørsel mellem hjem og arbejde, herunder f.eks. i forbindelse med private indkøb, transport af børn til og fra dagsinstitutioner, køre på besøg hos familie og venner med videre.

6 Betingelserne for, hvornår der er tale om tilkaldevagt er de samme bestemmelser som efter de generelle betingelser. Blandt andet skal den ansatte i tilkaldevagtens rådighedsperiode aflønnes særskilt for tilkaldevagten, være pålagt reelle begrænsninger i privatlivet, ligesom der skal være tale om en reel pligt. Det er absolut betingelse for skattefriheden, at arbejdsgiveren skriftligt har pålagt den ansatte at benytte køretøjet i forbindelse med en tilkaldevagt. Benytter en ansat et køretøj privat, herunder til kørsel mellem hjem og arbejde, på et tidspunkt hvor den pågældende ikke har fået skriftligt pålæg om at benytte køretøjet i forbindelse med tilkaldevagt, beskattes den ansatte efter årssatsen i Kun fri bil til rådighed i en del af indkomståret, jf. 19, stk. 7, 1 pkt. Har den ansatte kun fri bil til rådighed i en del af indkomståret, medregnes en forholdsmæssig årssats. Den forholdsmæssige årssats beregnes ud fra det antal dage i årets løb, hvor den ansatte har haft fri bil til rådighed. Hvis den ansatte boende i Nuuk eksempelvis har haft fri bil til rådighed i perioden 1. januar til 3. maj, opgøres den skattepligtige sats til 123/365 dage af kr. = kr. Arbejdsgiveren skal positivt afskære den ansatte fra at råde over bilen, hvis den ansatte ikke skal beskattes af rådigheden for hele året. Eksempelvis kan en ansat efter aftale med arbejdsgiveren, fysisk aflevere bilen til arbejdsgiveren, hvis den ansatte skal på rejse. Ved den delvise råden ansættes den ansatte til årssatsen, fratrukket værdien af det antal dage, hvor bilen var afleveret til arbejdsgiveren. Har den ansatte eksempelvis afleveret bilen, hvis årssats er ansat til kr., til arbejdsgiveren i perioden 4/5-19/6 opgøres den skattepligtige sats til kr. minus 47/365 dage af kr. = Såfremt den ansatte ikke afleverer bilen til arbejdsgiveren, kan årssatsen for fri bil kun nedsættes i det omfang, andre ansatte beskattes af bilen, i den periode den pågældende ansatte er på rejse. For direktører m.fl. med fri bil vil udgangspunktet derfor normalt være, at beskatningen gennemføres efter årssatsen uden reduktion for fravær Egenbetaling, jf. 19, stk. 7, 2. pkt. Udgangspunktet for beskatning af fri bil med de ovennævnte årssatser er, at arbejdsgiveren afholder alle udgifter vedrørende bilens drift, herunder udgifter til brændstof. Betaler den ansatte arbejdsgiveren for råderetten over bilen, reduceres den skattepligtige årssats med det betalte beløb. Reduktionen kan dog ikke overstige den skattepligtige årssats. Betaler den ansatte eksempelvis 500 kr. om måneden til arbejdsgiveren for den private brug af bilen, hvis den skattepligtige årssats er ansat til kr., ansættes den skattepligtige sats til kr. minus kr. = kr. Egenbetalingen skal være foretaget i det indkomstår, for hvilken beskatningen skal foretages, og egenbetalingen skal være foretaget af beskattede midler direkte til arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren skal således trække A-skat i den ansattes løn, før det aftalte beløb til egenbetalingen modregnes. Det

7 er uden betydning, om egenbetalingen betales løbende over hele året eller som et sumbeløb een gang om året. Arbejdsgiveren skal på normal måde indtægtsføre den ansattes egenbetalinger. Eventuelle beløb, som den ansatte selv måtte afholde til eksempelvis køb af brændstof, kan således ikke anvendes til reduktion af den skattepligtige årssats. AFSNIT 2 2. Beskatning af fri bil til rådighed uden for Grønland Reglerne i 19 finder ikke anvendelse på biler der er stillet til rådighed for den ansatte uden for Grønland, hvorfor den ansatte som udgangspunkt beskattes af de satser, der fremgår af Naalakkersuisuts årlige vejledende anvisninger vedrørende beskatning af fri bil, der vederlagsfrit stilles til rådighed for den ansatte uden for Grønland. 3. Selvstændige erhvervsdrivende Reglerne i 19 finder ikke anvendelse for selvstændige erhvervsdrivende, der anvender bilen delvist privat og delvist erhvervsmæssigt. Selvstændige erhvervsdrivende skal anvende reglerne om formuegoder, der anvendes til erhvervsmæssige og private formål, hvor der kun kan foretages fradrag for driftsudgifter og eventuelle afskrivninger, i det omfang bilen anvendes erhvervsmæssigt. Skattestyrelsen Nuuk, den 17. september 2012 Kim N. Nielsen

8 Biltyper: Geografisk område Vejareal m 2 eller mere; Qaqortoq, Narsaq, Nuuk, Sisimiut, Aasiaat, Ilulissat. Vejareal mellem og m 2 ; Nanortalik, Ivittuut, Paamiut, Maniitsoq, Qasigiannguit, Qeqertarsuaq, Uummannaq, Upernavik, Tasiilaq. Vejareal mindre end m 2 ; Kangaatsiaq, Qaanaaq, Ittoqqortoormiit. Alle biltyper ekskl. værkstedsvogne/ specialkøretøjer og lastvogne over 4 tons Oversigtstabel over de årlige satser Bilag Alle biltyper Værkstedsvogn / specialkøretøj (1) Lastvogn over Kun til transport Almindelig Kun til transport mellem kaldevagten, jf. tank-, kran- og Kørsel under til- 4 tons samt mellem hjem og blandet privat arbejdsplads i kørsel hjem og 19, stk. 9 (4) renovationsvogne forbindelse med arbejdsplads (3) tilkaldevagt (2) kr kr. 0 kr kr kr. 0 kr. 0 kr kr. 0 kr kr kr. 0 kr. 0 kr kr. 0 kr kr kr. 0 kr. 0 Herudover gælder følgende regel: Hvis bilen kun er til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi med det antal dage, hvor bilen ikke har været til rådighed. Endelig kan en lønmodtagers eventuelle betaling til arbejdsgiveren, for benyttelse af bilen fratrækkes den skattemæssige værdi. Noter: 1. Ved værkstedsvogne forstås lukkede kassevogne med fastmonterede hylder samt fastmonterede værktøjsindretning. Andre specialkøretøjer omfatter eksempelvis rustvogne. 2. Forudsætning at arbejdsgiveren skriftligt har pålagt den ansatte dette arbejde, at bilen ikke anvendes til anden privat kørsel under tilkaldevagten. 3. Forudsætning at der foreligger skriftligt pålæg fra arbejdsgiveren om at bilen i privat regi kun må anvendes til transport mellem hjem og arbejdsplads. 4. Ved værkstedsvogne forstås lukkede kassevogne med fastmonterede hylder samt fastmonterede værktøjsindretning. Andre specialkøretøjer omfatter eksempelvis alle former for udrykningskøretøjer, rustvogne m.fl.

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation 2012 Beskatning af personalegoder Afgangsprojektet er udarbejdet af Marie Hertz Bach Melitza Herbert Nielsen Copenhagen Business School, HD(R) 09-05-2012 Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Opgaveformalia Kapitel

Læs mere

Beskatning af personalegoder

Beskatning af personalegoder Beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Oplysningspligt/indeholdelse af A-skat 3. Bagatelgrænsen 4. Arbejdstøj 5. Avis 6. Befordring 7. Båd 8. Datakommunikation 9. Firmabil 10.

Læs mere

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons.

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2013 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 31 Folketinget 2011-12 Fremsat den 21. november 2011 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse af multimediebeskatningen,

Læs mere

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER

MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER MULTIMEDIEBESKATNING PJECE TIL BORGERE OG VIRKSOMHEDER I denne vejledning kan du læse om den nye multimediebeskatning, som indføres fra 1. januar 2010, og som gælder, når din arbejdsgiver stiller multimedier

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25

Indhold. Indledning... 2. Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3. Personalegoder skat... 6. Hovedaktionærer mfl... 25 Personalegoder Indhold 1 Indledning... 2 Personalegoder er det bedre end kontanter?... 3 Bruttotrækordninger... 4 Egenbetaling... 4 Bagatelgrænse... 4 Personalegoder skat... 6 Avis... 6 Befordring hjem/arbejde...

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2015 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2015 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer. Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

Forord. De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2009 Forord De skatte- og afgiftsmæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Der er i de sidste år ikke ændret på reglerne

Læs mere

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling

plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling plus revision skat rådgivning Personalegoder 2013 Skatte- og momsmæssig behandling Personalegoder 2013 Indhold Beskatning af personalegoder De omfattede personer Værdiansættelse herunder bagatelgrænser

Læs mere

Løngoder. beskatning af personalegoder

Løngoder. beskatning af personalegoder Løngoder beskatning af personalegoder Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskatning af personalegoder 4 1.1 Fleksible lønpakker 4 1.2 Regler for beskatning af personalegoder 5 1.3 Personalegoder og værdiansættelse

Læs mere

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger...

Indhold. Beskatning af personale goder... 3. Bruttotrækordninger... 7. Personalegoder skat... 9. Hovedaktionærer mfl... 33. Personaleforeninger... PERSONALEGODER 2013 2 Indhold Beskatning af personale goder... 3 Skattefri personalepleje... 3 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder 4 Bagatelgrænse for mindre personalegoder... 5 Egenbetaling...

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere