REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER."

Transkript

1 Redegørelse for overvejelser og forslag vedr. udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer. HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN 4. februar 2002 REDEGØRELSE FOR OVERVEJELSER OG F ORSLAG VEDRØRENDE UDLEVERING OG OPBEVARING AF VÅBEN OG AMMUNITION TIL HJEMMEVÆRNSMEDLEMMER. Indledning Forsvarsministeriet har anmodet Hjemmeværnskommandoen om at udarbejde en redegørelse for overvejelser og forslag vedrørende udlevering og opbevaring af våben og ammunition til hjemmeværnsmedlemmer med henblik på at forstærke sikkerheden yderligere. Hjemmeværnskommandoen har ved udarbejdelsen af redegørelsen inddraget hjemmeværnets myndigheder og frivillige chefer, samt i det omfang tiden tillod det endvidere hjemmeværnets rådsorganisation. Lov- og aftalegrundlag Det er i lov nr. 123 af 27. februar 2001 om hjemmeværnet fastsat i 1, at hjemmeværnet deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler hæren, søværnet og flyvevåbnet. I samme lov 11, stk. 2 er fastsat, at Frivillige i hjemmeværnet, der har gennemgået tjeneste eller uddannelse jf. stk. 1, skal gøre tjeneste i hjemmeværnet i mindst 24 timer om året for fortsat at have udleveret våben og ammunition m.v..

2 I lovens 12, stk. 1, 5) er anført, at medlemmet ved kontraktens underskrivelse er forpligtet til, at opbevare og vedligeholde personlig udrustning, herunder våben, mundering og ammunition, i overensstemmelse med de forskrifter, der er fastsat herfor,. De nødvendige forskrifter fastsættes af Hjemmeværnskommandoen, og ændringer af forskrifterne vil således ikke kræve en ændring af loven. 12, stk. 6. anfører, at Kontrakten kan af hjemmeværnet ophæves uden varsel, hvis den frivillige ikke længere opfylder de betingelser, der er fastsat for optagelse i hjemmeværnet, eller tilsidesætter de pligter, der påhviler den pågældende i forbindelse med tjenesten. Under behandlingen af forslag til lov om hjemmeværnet i Folketinget i perioden december 2000 til februar 2001, blev der ikke stillet spørgsmål om udlevering og opbevaring af våben under udvalgsbehandlingen. I Aftale af 25. maj 1999 om forsvarets ordning er fastlagt, at hjemmeværnet skal overtage nye og større opgaver fra det øvrige forsvar inden for en ramme på 3000 medlemmer, der skal uddannes til et højere niveau. Hjemmeværnet blev som følge heraf i forsvarsaftalen søgt opbygget i en balance mellem de nye opgaver, den mere krævende uddannelse og de tildelte ressourcer. For hjemmeværnet har de nye opgaver betydet, at et betydeligt større antal medlemmer end de 3000 skal påtage sig en større uddannelsesforpligtelse. Dermed er aktivitetsniveauet steget med henblik at forbedre de militære færdigheder for medlemmerne. Hjemmeværnskommandoen finder det ikke realistisk at pålægge medlemmerne yderligere tjenestetid, der ikke direkte bidrager til uddannelsen. Den samtidige øgede internationale indsats af forsvarets enheder og den reducerede mobiliseringskapacitet har som forudsætning, at hjemmeværnet opbygger en øget kapacitet, der i tilfælde af krise og krig kan anvendes til at sikre opbygningen af det øvrige militære forsvar. Våben og ammunition i hjemmet Hjemmeværnet havde medio januar 2002 til frivillige medlemmer udleveret våben, der opbevares på privat bopæl. ca Ifølge vurderinger fra Rigspolitiets Tekniske Afdeling af 22. januar 2002 findes der ca våben i private hjem. Heraf er ca registreret ved politiet. I forhold til det samlede antal våben opbevaret i private hjem udgør hjemmeværnets andel således ca. 2,8% og ca. 12,6% af de registrerede våben. Civile våben skal jf. Bekendtgørelse om våben og ammunition mv. af 26. januar 2000 fra den 1. januar 2003 opbevares i godkendt våbenskab. Af de frivillige der har udleveret våben har ca svarende til ca. 20% udleveret beredskabsammunition. Af hjemmeværnets samlede antal på ca har ca. 9% udleveret beredskabsammunition. Ammunition til militære våben kan kun fremskaffes legalt, hvis den pågældende er i besiddelse af gyldigt jagttegn og våbentilladelse til våben, der anvender ammunition af de samme typer.

3 Forhold vedrørende opbevaring af våben og ammunition i hjemmet Hjemmeværnets bestemmelser for opbevaring af våben og ammunition i hjemmet har til formål at sikre, at der ved indbrud ikke kan stjæles et funktionsdueligt våben. Som det er tilfældet ved alle former for våbenopbevaring, forhindrer bestemmelser herom ikke ejerens/brugerens mulighed for misbrug af våbnet. Kan medlemmet ikke opbevare våben og ammunition på bopælen i overensstemmelse med de herfor fastsatte bestemmelser, opbevares det ved underafdelingen eller på distriktets områdedepot. Hvis et medlem kommer ud for personlige kriser inddrages våben til opbevaring på depot indtil den pågældendes situation igen er normal. Antallet af våben, der inddrages på denne baggrund, udgør under 1% af de udleverede våben om året. Hjemmeværnsmedlemmet kan fortsat deltage i øvelser og uddannelse, idet våbnet alene udleveres under den aktuelle aktivitet. I hjemmeværnets uddannelse af befalingsmænd indgår lektioner i omgang med andre mennesker som fører for enheder. Heriblandt også holdningsdannende lektioner der behandler forhold vedrørende opbevaring og inddragelse af våben. Hjemmeværnskommandoen vil gennemgå disse uddannelser med henblik på at forbedre indholdet yderligere. Mulighederne for at føre bedre kontrol med medlemmerne i hjemmeværnet, herunder forbedre befalingsmandsuddannelsen, og dermed udøve en bedre selvjustits vil blive belyst i en efterfølgende redegørelse fra Hjemmeværnskommandoen til Forsvarsministeriet. Udlevering og opbevaring af våben Udleveringen af våben og ammunition til opbevaring på privat bopæl var i sin tid af betydning for hjemmeværnets evne til hurtigt at kunne indsættes i forbindelse med beredskabsforøgelse eller et uvarslet angreb på landet. I de første mange år af hjemmeværnets eksistens var udtrykket "Aldrig mere en 9. april" grundlaget for beredskab og uddannelse. Hjemmeværnet havde blandt andet til opgave at deltage i sikringen af det øvrige forsvars mobilisering og kunne derfor aktiveres før størstedelen af det øvrige forsvar. Ved at have både våben og ammunition på den private bopæl kunne det enkelte hjemmeværnsmedlem sikre sin egen transport fra hjem til mødested. Endvidere kunne medlemmerne uden unødigt tidsforbrug møde til uddannelse ved at opbevare våben på bopælen. Af Beretning om hjemmeværnets fremtidige virke af 12. oktober 1995 (Heinesen beretningen) og i bilag 48 i Beretning fra Forsvarskommissionen af 1997 fremgår det, at der i den aktuelle sikkerhedspolitiske situation ikke er behov for at opretholde det nuværende høje beredskab, herunder opbevaring af både våben og ammunition i hjemmet. En inddragelse som led i en beredskabstilpasning vil medføre, at ideen bag og

4 det operative grundlag for etablering og opretholdelse af hjemmeværnet vil lide skade, ligesom udlevering af våben i en krisesituation vil kunne opfattes som en kraftig eskalation. Der peges endvidere på, at en række praktiske forhold i forbindelse med uddannelse, våbenvedligeholdelse, øvelser, depotplads m.v. vil blive omkostningskrævende tidsmæssigt såvel som økonomisk ved en oplægning af hjemmeværnets våben på depot. På den baggrund anbefalede Heinesen-udvalget, at en inddragelse af hjemmeværnets våben ikke ville være hensigtsmæssig. Hjemmeværnskommandoen har vurderet mulighederne for central opbevaring af våben eller dele deraf. Fælles for disse muligheder er, at det vil medføre væsentlige udgifter til løn til ansat depotpersonel, der skal stå for ind- og udlevering udenfor normal arbejdstid og de frivilliges kørsel til og fra depoterne. Derudover vil de frivilliges øgede tidsforbrug reducere den tid, der er til rådighed for uddannelsen. Oplægning af våben vurderes ikke at kunne indeholdes i den nuværende bygningsmasse, der er godkendt hertil. Det må således forudses, at en samlet oplægning på depoter vil medføre væsentlige udgifter til ændring af de bygningsmæssige faciliteter. Ud- og indlevering af våben ved depoter kan øge risikoen for kriminelle elementers incitament til at bemægtige sig større mængder våben samlet ligesom en samlet opbevaring vurderes at øge risikoen for indbrud. Blandt medlemmerne vil sådanne og lignende tiltag blive opfattet som en mistillidserklæring til de, der anvender en stor del af deres fritid til ulønnet at uddanne sig til deltagelse i landets forsvar. I forvejen er der betydeligt bedre kontrol med hjemmeværnets medlemmers værdighed i samfundet end gældende for andre, der lovligt kan anskaffe og opbevare våben og ammunition. Det gælder både ved deres optagelse i hjemmeværnet og løbende under deres medlemskab. I et samfund, hvor fritiden er af væsentlig betydning for den enkelte borgers livskvalitet, er en hensigtsmæssig udnyttelse heraf af stor betydning. Tidsforbruget til den enkeltes uddannelse i hjemmeværnet får således indflydelse på, om en person ønsker at være medlem eller ikke. Enhver form for ekstra forbrug af tid ville reducere interessen, og det ønskede og nødvendige uddannelsesniveau ville ikke kunne nås, hvis der skulle bruges tid til afhentning, udlevering, vedligeholdelse og aflevering af våben udover selve uddannelsestiden. For de mest aktive medlemmer ville det nedsætte deres muligheder for uddannelse meget betydeligt. Ligeledes ville en central opbevaring af våben eller dele deraf betyde et stærkt forøget tidsforbrug for frivilligt nøglepersonel, og hjemmeværnet skulle tildeles ressourcer i form af ekstra arbejdskraft, sikrede våbenfaciliteter m.v. Hvis hjemmeværnets frivillige fratages muligheden for at opbevare våben, kan det forventes, at den generelle ansvarlighed overfor og holdning til våbenhåndtering vil falde. Det kan derfor ikke afvises, at en inddragelse generelt vil forringe sikkerheden under uddannelsen. Bestemmelsen i seneste ændring af lov om hjemmeværnet om, at et medlem skal gøre 24 timers tjeneste om året for at have udleveret våben og ammunition, vurderes at reducere den samlede risiko for misbrug af våben, idet kun aktive medlemmer nu kan have våben udleveret.

5 Det bør i sammenhæng med praksis for det øvrige forsvar bemærkes, at dettes virksomhed udgår fra tjenestesteder i arbejdstiden, mens hjemmeværnets uddannelse udgår fra hjemmet i fritiden. Forhold vedrørende ammunition. I "Lov om hjemmeværnet" 12, stk. 1, 5) er anført, at medlemmet ved kontraktens underskrivelse er forpligtet til, at opbevare og vedligeholde personlig udrustning, herunder våben, mundering og ammunition, i overensstemmelse med de forskrifter, der er fastsat herfor,. Hjemmeværnskommandoen har i forbindelse med de senest iværksatte våbenanskaffelser ændret sine forskrifter for udlevering af beredskabsammunition til de nye våben, så beredskabs-ammunition ikke udleveres hertil. Begrundelsen er, at der ikke ønskes bundet større økonomiske ressourcer heri. Ammunition vil altid være til rådighed ved depoterne på underafdelings- og distriktsniveau. Samtidig har et større antal medlemmer valgt ikke at have beredskabsammunition udleveret. Under uddannelse og øvelser udleveres den nødvendige ammunition på det sted, uddannelsen skal foregå. Efter endt skydning inddrages den resterende, uforbrugte ammunition og tilbageleveres af den ansvarlige til depotet. Bestemmelserne herfor er anført i HRN , Sikkerhedsbestemmelser for skydning med kamptroppernes våben, hvor der blandt andet står at der gennemføres kontrol af, at ingen skytter forlader en skydning uden at have afleveret al skarp ammunition, herunder tømt våben, magasiner og lignende samt tilsikre at skytterne kontrollerer deres lommer for evt. glemt ammunition. Det enkelte medlem må ikke medtage ammunition fra uddannelse til bopælen. Hjemmeværnskommandoen har vurderet om bestemmelserne for kontrol med uforbrugt ammunition under skarpskydning kan forbedres. Som de er formuleret i dag, må de vurderes tilstrækkelige, men en indskærpelse af, at tasker og lommer m.v. skal efterses bedre, findes dog hensigtsmæssig. Tilstedeværelse af skarp uddannelsesammunition (ikke beredskabsammunition) på bopælen vil betyde, at medlemskabet tages op til overvejelse. Da beredskabsammunitionen ikke anvendes i den daglige træning, ved øvelsesvirksomhed eller skydeuddannelse kan Hjemmeværnskommandoen bestemme, at denne ammunition ikke længere udleveres til det enkelte medlem, men i stedet oplægges ved underafdelinger eller distrikters områdedepoter. Hjemmeværnskommandoen finder, at en sådan ændring af gældende forskrifter vil kunne gennemføres uden store konsekvenser for medlemstilslutning, uddannelse, beredskab m.v., bl.a. med henvisning til at beredskabsammunition ikke vil blive udleveret til de nyanskaffede våben.

6 Sammenfatning Hvor beklageligt det end er, kan forbrydelser med våben, der stammer fra medlemmers misbrug ikke forhindres fuldstændigt. Foranstaltninger til at styrke sikkerheden, hvor restriktive de end måtte være, kan aldrig opnå en 100% garanti mod misbrug. Lov om hjemmeværnet er netop blevet ændret inden for det sidste år, og en betydelig opstramning har fundet sted vedrørende betingelser for at have våben udleveret. Resultatet har været en reduktion af antallet af hjemmeværnsvåben, der opbevares på private bopæle. I Aftale af 25. maj 1999 om forsvarets ordning er hjemmeværnet blevet pålagt en række opgaver, der forudsætter betydelig mere tidskrævende uddannelse end tidligere. Skal medlemmerne afsætte yderligere tid til afhentning, udlevering, vedligeholdelse og aflevering af deres våben, vil dette næppe kunne opnås. Det vil få indflydelse på hele den balance mellem forsvaret og hjemmeværnet, som var tilsigtet i forsvarsaftalen. I Beretning om hjemmeværnets fremtidige virke findes det ikke hensigtsmæssigt at inddrage hjemmeværnets våben. Hjemmeværnskommandoen finder ikke, at der er anledning til at revurdere denne anbefaling. Hjemmeværnets våben udgør kun en begrænset del af de våben, som i henhold til Rigspolitiets skøn opbevares i private hjem. Våben og ammunition kan først opbevares på bopælen, når den enkeltes aktuelle opbevaringsforhold er blevet godkendt. Erkendes personlige kriser inddrages våben og ammunition. Hjemmeværnskommandoen vil uddybe dette område i en supplerende redegørelse til Forsvarsministeriet. Hjemmeværnskommandoen vil gennemgå indholdet af befalingsmandsuddannelsen med henblik på at forbedre indholdet heraf. For det enkelte medlem er opbevaring af våben på bopæl en nødvendig forudsætning for regelmæssigt at kunne deltage i uddannelse i sin fritid. En uddannelse der ikke vil kunne gennemføres i nødvendigt omfang, hvis den enkelte skal bruge ekstra tid på at tilvejebringe våbnet. Selv en central opbevaring af dele af et våben, vil forøge tidsforbruget til afhentning, udlevering, vedligeholdelse og aflevering væsentligt. For det enkelte medlem er det meget væsentligt, at samfundet kan vise den nødvendige tillid, når medlemmet samtidigt stiller sig til rådighed for en så væsentlig samfundsopgave som forsvaret af Danmark. Bestemmelserne for kontrol med og aflevering af skarp ammunition efter skydeuddannelse findes restriktive og tilstrækkelige. Hjemmeværnskommandoen har dog vurderet, at en indskærpelse af, at reglerne nøje efterleves, findes nødvendig.

7 Hjemmeværnskommandoen har allerede i forbindelse med anskaffelse og udlevering af nye geværer ændret sine forskrifter for udlevering af beredskabsammunition hertil af ressourcemæssige grunde. Hjemmeværnskommandoen vurderer, at den uden store konsekvenser for medlemstilslutning, uddannelse, beredskab m.v. helt kan ophøre med at udlevere denne ammunition. Anbefaling Hjemmeværnskommandoen skal herefter anbefale: Med udgangspunkt i den allerede indførte skærpelse af lov om hjemmeværnet vedrørende pligten til 24 timers tjeneste årligt for at kunne have våben og ammunition udleveret, som vurderes som en væsentlig foranstaltning til at forstærke sikkerheden, fastholdes muligheden for at udlevere og opbevare våben på bopælen. Uddannelsen af hjemmeværnets befalingsmænd vil blive gennemgået med henblik på at vurdere behovet for at lade indgå lektioner, der omhandler den nødvendige kontrol med henblik på opretholdelse af selvjustits. Kontrollen med ammunition på skydebaner og i skydeterræner forbedres gennem en indskærpelse af regler vedrørende eftersyn af tasker og lommer m.v. til ammunition. Hjemmeværnskommandoen ændrer sine forskrifter for udlevering af beredskabsammunition, så den ikke længere opbevares på bopælen. Med disse indskærpelser og ændringer finder Hjemmeværnskommandoen, at sikkerheden forstærkes yderligere. Samtidig finder Hjemmeværnskommandoen at den uddannelse, der er nødvendig for at løse hjemmeværnets opgaver, kan videreføres. Det er af vital betydning for frivilligheden, at det enkelte medlem af hjemmeværnet føler, at samfundet har tillid til ham/hende. Hjemmeværnskommandoen vil senere vende tilbage med en redegørelse, der belyser behovet for andre ændringer i procedurer og bestemmelser i øvrigt, herunder for optagelse i hjemmeværnet.

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Forslag. Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lovforslag nr. L 163 Folketinget 2012-13 Fremsat den 27. februar 2013 af forsvarsministeren (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Kapitel 1 Opgaver 1. Forsvarets Efterretningstjeneste

Læs mere

- 2 - Overvåget samvær

- 2 - Overvåget samvær Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for redegørelsen...2 2. Lovgrundlaget...3 3. Civilretsdirektoratets vejledning om behandling af samværssager...5 4. Anvendelsen af overvåget samvær...7 4.1. Hvornår iværksættes

Læs mere

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02

Autorisationsordningen for bobestyrere. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 Autorisationsordningen for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranalyse 02 2012 Autorisationsordning for bobestyrere Konkurrence- og Forbrugeranslyse 02 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1

1. BERETNING... 1. 1.1 Præsentation... 1. 1.2 Mission og vision... 1. 1.3 Hovedopgaver... 1. 1.4 Årets økonomiske resultat... 1 Hjemmeværnets Årsrapport 2011 Resumé Støtten til forsvaret og samfundets samlede beredskab inden for Danmarks grænser er omdrejningspunktet for hjemmeværnet. Her har frivillige, også i 2011, løst opgaver

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

18 af 11/02 2008 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i beha...

18 af 11/02 2008 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i beha... Side 1 af 9 Vejl. om lov om tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling 18 af 11/02 2008 Status: Gældende Nr. 18 af 11. februar 2008 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning om

Læs mere

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003

Hjemmeværnets. Årsprogram 2015. Version 003 Hjemmeværnets Årsprogram 2015 Version 003 21. november 2014 Indhold 1. Hjemmeværnsledelsens direktiv til myndighedscheferne... 3 2. Generelt... 5 2.1 Vision og mission...5 Vision...5 Mission...5 Strategi

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007

Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007 ÅRSBERETNING 2006-2007 Politiets Efterretningstjeneste Årsberetning 2006-2007 SIDE 2 FORORD Forord Politiets Efterretningstjeneste (PET) har som national sikkerhedsmyndighed til opgave at forebygge, efterforske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009

Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets ekstraordinære møde den 24. juni 2009 Meddelelse nr. 7.02 Emne: Rigsrevisionen har netop offentliggjort Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om vagtplanlægning i statslige institutioner Januar 2015 BERETNING OM VAGTPLANLÆGNING I STATSLIGE INSTITUTIONER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.)

(Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015. Forslag. til. (Udvidelse af dækningen efter rejsegarantiordningen m.v.) (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr. 08/08500 Fremsat den 31. marts 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves. Forslag til Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om beskatning af søfolk, sømandsloven, lov om Handelsflådens Velfærdsråd og lov om sikkerhed til søs (Ophævelse af kravet om dansk/eu/eøs indfødsret

Læs mere