Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 209 Folketinget Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. juni 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpede straffe for hjemmerøveri og organiseret indbrudskriminalitet) [af justitsministeren (Lars Barfoed)] 1. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 25. maj 2011 og var til 1. behandling den 14. juni Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 25. maj 2011 dette udkast til udvalget, jf. L 209 bilag 1. Den 6. juni, 7. juni, 8. juni, 9. juni, 10. juni og 15. juni 2011 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Spørgsmål Udvalget har stillet 75 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse. Ministeren har besvaret spørgsmål 1-11, og 40. Spørgsmål 12, og forventes besvaret inden 2. behandling. 2. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (V, S, DF, SF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget har følgende bemærkninger til lovforslaget: Strafskærpelsen vedrørende organiseret indbrudskriminalitet Antallet af indbrud er desværre steget kraftigt under den nuværende regering, hvilket er stærkt beklageligt for de mange borgere, som må se deres hjem gennemrodet og tømt for værdier. Sagsbunkerne af uopklarede indbrud er nu så store, at flere politikredse må skære i beredskabet. De er simpelthen nødt til at trække betjente ind bag skrivebordene for at få opklaret de mange sager, hvilket naturligvis er yderst kritisk for politiets mulighed for at have et tilfredsstillende beredskab. Til forskel fra indbrudstyveri ofte begået af enkeltpersoner fra misbrugsmiljøet er organiseret indbrudskriminalitet planlagt ud fra en kynisk kalkulation om økonomisk gevinst og foregår endda ofte på bestilling. S og SF finder på den baggrund, at straffen skal skærpes, da det på baggrund af planlægningselementet kan tænkes at have en præventiv effekt. Men højere straf kan ikke stå alene. Det Kriminalpræventive Råd (DKR) påpeger, at risikoen for at blive opdaget for indbrudskriminalitet i Danmark er alt for lav, og at der derfor skal sættes markant ind på denne front, idet det er i risikoen for opdagelse, at den præventive effekt ligger. Derfor skal der ud over en strafskærpelse også sættes ind, så flere indbrud opklares, ligesom der skal gøres en aktiv indsats for at få flere borgere til at vende de»varme varer«ryggen. Strafskærpelsen vedrørende hjemmerøverier Hjemmerøverier er ganske grove anslag mod trygheden i eget hjem. Derfor har S og SF også tidligere støttet, at det er blevet en skærpende omstændighed, at et røveri begås i private hjem (hjemmerøveri). Der har, siden den politiske aftale om hjemmerøverier blev lavet, hersket tvivl om, hvilke forbrydelser der var omfattet af aftalen. Et hjemmerøveri kan være alt fra en stofafhængig niece, der i desperation truer sin onkel til at udlevere penge til stoffer, til et groft planlagt overfald, hvor gerningsmanden koldt og kynisk bryder ind i en fremmed persons hjem, upåagtet at der er folk på adressen, med det formål at tilegne sig værdier, og hvor brug af vold og trusler har været planlagt. Der er stor forskel på de forskellige typer af hjemmerøverier, og S og SF ville ikke kunne støtte, at niecen skulle idømmes den samme straf som den gerningsmand, der med fortsæt begår et groft hjemmerøveri. Modsat retorikken, der har været anvendt, om, at»straffen for hjemmerøveri skal fordobles«, er det kun de egentli- AX013460

2 2 ge hjemmerøverier (hvor gerningsmand og offer ikke kender hinanden, og hvor der planlagt brydes ind i et hjem med det formål at tilegne sig værdier ved brug af vold og trusler), der er omfattet af strafskærpelsen i L 209. Antallet af egentlige hjemmerøverier var i 2010 alene 22. Således er det antal forbrydelser, der er omfattet af strafskærpelsen, stærkt begrænset i forhold til det samlede antal af røverier i hjemmet, da det alene er de groveste og kun de»egentlige hjemmerøverier«, der er omfattet. Straffastsættelsens udformning vedrørende hjemmerøverier S og SF noterer sig, at selv om straffen for hjemmerøverier som udgangspunkt fastsættes til 5 år, er det domstolene, der udmåler den konkrete straf, og der vil stadig kunne være formildende eller skærpende omstændigheder, som kan påvirker straffen i op- eller nedadgående retning. S og SF har tidligere tilkendegivet, at vi gerne ser, at Straffelovrådet i langt højere grad høres inden lovgiverne ændrer loven, som det bl.a. sker med dette lovforslag. Men vi konstaterer, at der under den nuværende regering ikke gives tid til, at dette sker. Det må vi forholde os til, når vi skal træffe afgørelser om, hvorledes vi stemmer til forskellige lovforslag. Men der skal ikke være tvivl om, at det ville være ønskeligt, at der i lovgivningsprocessen var tid til, at Straffelovrådet også kunne udtale sig. Derfor ønsker vi efter et valg at bede Straffelovrådet undersøge hele røveriområdet med henblik på at sikre, at der fortsat er proportionalitet i strafudmålingen og retfærdighed i forhold til alle ofre og ikke kun den gruppe, som regeringen har udvalgt med lovforslaget. Dette imødekommer høringssvarene fra Institut for Menneskerettigheder (IMF), Østre Landsret, Vestre Landsret, Dommerforeningen og byretterne. S og SF er desuden enige med Danske Advokater i, at det er uhensigtsmæssigt at koble økonomiske reformer sammen med retspolitiske stramninger. Vi noterer os, at justitsministeren i tilgift ikke har givet nogen forklaring på behovet for en hastebehandling. Vi støtter forslagets intention om at straffe hårdt for hjemmerøveri, men mener, lovforslaget kunne have været mere gennemarbejdet. Kriminalforsorgen S og SF skal på det skarpeste kritisere, at regeringen endnu ikke har fremlagt løsninger, der effektivt og varigt gør op med problemet med pladsmangelen i de danske arresthuse og fængsler, og at regeringen har ignoreret denne problemstilling i så lang tid, at situationen i kriminalforsorgen nu er uoverstigelig. Det kan synes uhensigtsmæssigt at fremkomme med nye strafskærpelser, når problemet med belægssituationen ikke er løst, og særlig, når der lægges op til, at flere skal løslades på halv tid efter meget kort afsoning eller at flere dømte i»varsomhedsområdet«skal have samfundstjeneste. S og SF finder på den baggrund, at regeringens retspolitik er udtryk for en siksakkurs og konstaterer, at der er behov for en mere sammenhængende og gennemtænkt retspolitik. Det er endvidere uhensigtsmæssigt, at gentagne strafskærpelser ikke er fulgt op af en tilsvarende øget forebyggelse og bedre resocialisering i fængslerne, hvor uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne stadig er relativt begrænsede. Der er behov for en massiv indsats for at hjælpe de indsatte til et kriminalitetsfrit liv efter løsladelsen, hvilket også DKR og Landsforeningen af Forsvarsadvokater påpeger. DKR påpeger endvidere, at mange hjemmerøvere er ganske unge. Derfor giver det anledning til kritik, at ganske mange af regeringens initiativer i»mere konsekvens, opfølgning og omsorg«til bekæmpelse af ungdomskriminalitet endnu ikke er gennemført, jf. svar på REU alm. del spørgsmål 858. Domstolene Situationen ved domstolene er, at der stadig er store sagsbunker trods domstolenes stigende effektivitet. S og SF noterer sig, at der ikke gives ekstra ressourcer til domstolene. Ifølge Dommerforeningen og Domstolsstyrelsen må lovforslaget imidlertid ventes at medføre et større træk på domstolene, da flere sager nu vil skulle føres som nævningesager og dermed involvere tre dommere. S og SF opfordrer til, at regeringen finder de nødvendige ressourcer, således at sagsbehandlingstiden for andre sager ikke stiger som følge af lovforslaget. Ofrene Et hjemmerøveri er et groft og krænkende indgreb i den personlige frihed, og desværre er opklaringsprocenten ikke prangende. Det betyder, at mange ofre ikke vil kunne få stillet deres gerningsmand til ansvar. Derfor må det være et selvstændigt mål, at få opklaret flere forbrydelser. Derfor ønsker vi, at ofrene for egentlige hjemmerøverier altid skal sikres adgang til godtgørelse for tort efter erstatningsansvarslovens 26, stk. 3. Godtgørelsen for tort gives til ofre, der har været udsat for en forbrydelse, der er af en sådan karakter, at den generelt set er egnet til at skabe meget betydelig angst og længerevarende psykiske belastninger for offeret, og når oplevelsen har været egnet til at medføre alvorlig utryghed og angst hos offeret. S og SF finder, at et hjemmerøveri netop har den karakter, og at en godtgørelse for tort om end den består af et beskedent beløb vil kunne bidrage til f.eks. betaling for psykologhjælp, så det er muligt at komme sig over krænkelsen. S og SF fremsætter derfor ændringsforslag herom. Det bemærkes, at justitsministeren i svar på spørgsmål nr. 17 på lovforslaget som begrundelse for at skærpe straffen for egentlige hjemmerøverier netop anfører, at:»det skyldes, at der er tale om en forbrydelse, som i sagens natur kan udgøre en meget voldsom belastning af ofrene. Et hjemmerøveri er således et endog særdeles groft angreb på den enkeltes ret til at kunne opholde sig sikkert og trygt i sit eget hjem«, og at retorikken giver anledning til at bakke op om hjemmerøveri som værende udslagsgivende i forhold til tortgodtgørelsen. Afsluttende bemærkninger S og SF mener, at lovforslaget reelt indeholder to dele, en om organiseret kriminalitet og en om hjemmerøverier, og SF har derfor bedt justitsministeren om at opdele lovforslaget. Dette er imidlertid blevet afvist. Efter nærmere afvejning af lovforslagets elementer stemmer S og SF for det samlede lovforslag, men i overensstem-

3 3 melse med de mange høringssvar ønskes et arbejde via Straffelovrådet igangsat efter et valg. Endelig konstaterer S og SF, at Dansk Folkeparti har taget sig billigt betalt for en forringelse af efterløn og pension for mange mennesker. Den tryghed, som eroderes for et betydeligt antal danskere med en meget alvorlig forringelse af muligheden for en værdig seniortilværelse, står ikke mål med strafskærpelsen for 22 hjemmerøverier. Et mindretal i udvalget (RV, EL og LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Pia Adelsteen (DF) Tom Behnke (KF) Vivi Kier (KF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Karen Hækkerup (S) Maja Panduro (S) Mogens Jensen (S) Julie Skovsby (S) Anne Baastrup (SF) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) nfmd. Lone Dybkjær (RV) Line Barfod (EL) Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 46 Socialdemokratiet (S) 45 Dansk Folkeparti (DF) 24 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Det Konservative Folkeparti (KF) 17 Radikale Venstre (RV) 9 Enhedslisten (EL) 4 Liberal Alliance (LA) 4 Kristendemokraterne (KD) 1 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Tjóðveldi (T) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2

4 4 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 209 Bilagsnr. Titel 1 Orientering om høring over lovforslaget, fra justitsministeren 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 3 Høringssvar, fra justitsministeren 4 Høringssvar, fra justitsministeren 5 Høringssvar, fra justitsministeren 6 Høringssvar, fra justitsministeren 7 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 8 Høringssvar, fra justitsministeren 9 Høringssvar, fra justitsministeren 10 Høringssvar, fra justitsministeren 11 Høringssvar, fra justitsministeren 12 Høringssvar, fra justitsministeren 13 Høringssvar, fra justitsministeren 14 Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren 15 Høringssvar, fra justitsministeren 16 Høringssvar, fra justitsministeren 17 Høringssvar, fra justitsministeren udkast til betænkning Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 209 Spm.nr. Titel 1 Spm. om, hvor mange hjemmerøverier ministeren forventer omfattes af lovforslaget, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 2 Spm. om, hvad opklaringsprocenten for hjemmerøverier er, til justitsministeren, 3 Spm. om, hvor mange hjemmerøverier der resulterer i en behandlingsdom, til justitsministeren, 4 Spm. om, hvor mange hjemmerøverier der involverer trusler alene, til justitsministeren, 5 Spm. om, hvad har der været indtrykket og erfaringerne bag det at gøre hjemmerøverier til en skærpende omstændighed, både præventivt og i forhold til straffens udmåling, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 6 Spm. om, hvor mange dømte for hjemmerøveri der hidtil er blevet løsladt på»noget for noget-ordningen«, til justitsministeren, 7 Spm. om, hvor mange hjemmerøvere der er fra Østeuropa, til justitsministeren, 8 Spm. om, hvor mange der i øjeblikket er fængslet eller varetægtsfængslet i forbindelse med hjemmerøverier, til justitsministeren,

5 9 Spm. om udviklingen i egentlige hjemmerøverier mht. antal de seneste 5 år og mht. anmeldelser og domfældelser, til justitsministeren, 10 Spm. om, hvad erfaringerne er mht. fald i hjemmerøverier efter at, dette blev en skærpende omstændighed ved strafudmålingen, til justitsministeren, 11 Spm., om ministeren vil beskrive udviklingen i organiseret indbrudstyveri mht. antal de seneste 5 år og mht. anmeldelser og domfældelser, til justitsministeren, 12 Spm. om, hvad den præventive erfaring er mht. organiseret indbrudstyveri i stramningerne i indbrudspakken i 2010, til justitsministeren 13 Spm. om, hvad opklaringsprocenten for organiseret indbrud er, til justitsministeren, 14 Spm. om årsagen til, at man ikke skærper straffen for indbrudskriminalitet generelt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 15 Spm. om, hvad det forventede antal organiserede indbrud er, man regner med at pådømme, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 16 Spm. om, hvor mange hjemmerøverier og organiserede indbrud der er udført af østeuropæere gennem de sidste 5 år, og hvad er ministerens forventning, i forhold til at den nye toldaftale i aftalen får indvirkning på disse, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 17 Spm. om, at Rigsadvokaten i oktober 2009 vurderede, at det kunne fastslås, at hjemmerøverier er en skærpende omstændighed, og ikke fandt behov for yderligere initiativer til sikring af en skærpet strafferetlig vurdering på området, og hvilke nye informationer der har givet anledning til at revurdere dette, til justitsministeren, 18 Spm. om ministerens forventning til den præventive effekt af strafskærpelser for hjemmerøverier, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 19 Spm. om, at i lovændringen angives det, at hjemmerøverier skal udmåles i forhold strafskærpelsesreglen, som kan give 10 år, men om Rigsadvokatens vurdering ikke netop er, at dette er tilfældet i forvejen, til justitsministeren, 20 Spm., om ministeren kan udpege, hvilke af dommene, som angives i Rigsadvokatens gennemgang om hjemmerøverier, der forventes at give 5 år, og hvilke af de navngivne domme der vil kunne ligge over eller under det pågældende niveau, til justitsministeren, 21 Spm., om de unge under 18 år forventes at omfattes af domme på 5 år, eller om strafferabatten for unge skal anvendes her, til justitsministeren, 22 Spm. om, at ifølge L 174 skal anklagemyndigheden i visse tilfælde ikke længere høres, når der skal prøveløslades på halv tid, og 5

6 mener ministeren således ikke, at hovedparten af hjemmerøverierne og dommene for organiseret indbrudstyveri vil være omfattet af denne undtagelse, til justitsministeren, 23 Spm. om, hvad politiets vurdering er af muligheden for at kunne opklare mere organiseret indbrudskriminalitet og hjemmerøverier for de penge, der sættes af til ekstra fængselspladser og drift af disse, til justitsministeren, 24 Spm. om, hvorfor ministeren ønsker at skærpe straffen for hjemmerøverier, og herunder, hvad der begrunder en hastebehandling, til justitsministeren, 25 Spm. om, hvorfor ministeren i L 209 ikke har fundet anledning til at nævne sit orienteringsbrev fra februar, jf. REU alm. del bilag 229, hvor ministeren skriver, at der ikke er brug for strengere straffe for hjemmerøverier, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 26 Spm., om ministeren mener, at det er rimeligt og en klog prioritering i disse økonomiske krisetider at bruge 400 mio. kr. på anlægsudgifter og derudover 150 mio. kr. årligt på at skærpe straffen for hjemmerøverier og organiseret indbrudskriminalitet, til justitsministeren, 27 Spm. om, at der i Rigsadvokatens redegørelse for domme om hjemmerøveri er udmålt 5 og 8 års straf i to konkrete sager, og hvordan det forventede straffeniveau vil se ud for disse sager efter vedtagelse af lovforslaget, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 28 Spm., om ministeren vil opdele L 209 i to lovforslag et, der omhandler organiseret indbrudskriminalitet og et, der omhandler hjemmerøverier, til justitsministeren, 29 Spm., om ofre for hjemmerøverier er omfattet af erstatningsansvarslovens 26, stk. 3, således at ofrene kan få godtgørelse for tort, til justitsministeren, 30 Spm. om, hvilke andre strafbare handlinger der i dag er omfattet af den strafskærpelse, som hjemmerøverier og organiseret indbrudstyveri nu omfattes af ifølge lovforslaget, til justitsministeren, 31 Spm. om redegørelse for domme for hjemmerøveri og organiseret indbrudstyveri, herunder straffens længde, andelen, hvor der også er givet en udvisningsdom, og hvornår udvisningerne gennemføres, til justitsministeren, 32 Spm. om, hvor mange af dommene for hjemmerøveri, hvor straffen har været fastsat til 2½ til 3 års fængsel, der er kombineret med en udvisningsdom, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 33 Spm. om, hvor mange domme for organiseret indbrudstyveri, hvor straffen har været fastsat til 2 år, der er kombineret med en udvisningsdom, til justitsministeren, 6

7 34 Spm. om, hvilke muligheder der er for at sende dømte udlændinge til afsoning i eget land både i og uden for EU, til justitsministeren, 35 Spm. om kommentar til IMRs høringssvar, særlig hvad angår minimumsstraf og Straffelovrådet, til justitsministeren 36 Spm., om ministeren er enig med Landsforeningen af Forsvarsadvokater i, at reglerne er uklare, således at det vil føre til sager i Højesteret, til justitsministeren 37 Spm., om ministeren er enig i, at strafniveauet for»egentlige hjemmerøverier«vil have afsmittende effekt på andre sager, til justitsministeren 38 Spm. om kommentar til høringssvaret fra DKR og, om ministeren er enig i, at et udbytte på kr. passer med den kalkulerede straf på 2½ til 3 år, til justitsministeren 39 Spm. om, hvilke forebyggelsesinitiativer ministeren vil tage for at forhindre hjemmerøverier, til justitsministeren 40 Spm., om ministeren vil se på lovgivning eller dialog med forsikringsselskaberne om, at danskerne mærker/skriver serienumre ned på værdigenstande i deres hjem, således at politiet får bedre muligheder for at spore genstande fra indbrud, til justitsministeren, 41 Spm., om ministeren ikke mener, at lovforslaget giver en skævhed i forhold til forsøg på manddrab, som i dag typisk giver 6 års fængsel, til justitsministeren 42 Spm. om, hvor mange ekstra ressourcer det vil koste domstolene af gennemføre de flere sager som nævningesager oplyst i årsværk og i kr. og øre, til justitsministeren 43 Spm. om, hvilke strafferetlige konsekvenser forslaget får for unge under 18 år mht. fængsling og strafudmåling, til justitsministeren 44 Spm., om ministeren ikke mener, at det kan blive krænkende for ofre, at brugen af samfundstjeneste inden for varsomhedsområdet skal finansiere strafskærpelsen, til justitsministeren 45 Spm. om indhentelse af tal for hver politikreds for udviklingen i organiseret kriminalitet og hjemmerøverier for de seneste 3 år, til justitsministeren 46 Spm. om, hvor mange ressourcer politiet årligt bruger på indbrudskriminalitet, samt udvikling over 3 år opgjort for hver politikreds, til justitsministeren 47 Spm. om redegørelse for ministerens udsagn om, at nummerpladescanningen ved grænsen vil kunne indgå i konkrete efterforskninger vedrørende hjemmerøverier, til justitsministeren 48 Spm. om, hvor ofte politiet har modtaget oplysninger fra udlandet om eftersøgte køretøjer, der er anvendt af hjemmerøvere, og hvor ofte det har medvirket til en opklaring, til justitsministeren 49 Spm., om det ikke er korrekt, at en registrering og sammenkobling af biler brugt til tyveri forskellige steder i landet i forvejen registreres og kan sammensættes uden at scanne ved grænsen, til justitsministeren 7

8 50 Spm. om, hvor meget en bil skal ned i hastighed, for at en nummerplade kan læses ved grænsen, til justitsministeren 51 Spm. om, hvorfor ministeren ikke vælger at koble nummerpladescanningen ved grænsen op på Prümtraktatens mulighed for hit/ no hit-system for søgning på køretøjer, når udenlandske kriminelle må forventes at køre i stjålne biler, som et internt danske nummerpladescanningsregister ikke forventes at afsløre, til justitsministeren 52 Spm. om redegørelse for, om nummerpladecanningen foregår digitalt eller analogt, og hvilket system der påtænkes at blive indkøbt, til justitsministeren 53 Spm. om, hvorfor ministeren anvender et argument om hjemmerøverier i forbindelse med grænsekontrollen, til justitsministeren 54 Spm. om, hvordan nummerpladescanningen forholder sig til Danmarks EU-forpligtigelser, til justitsministeren 55 Spm. om, hvad recidiv er for hjemmerøveri, til justitsministeren 56 Spm. om, hvorledes en skærpelse af straffen for organiseret indbrudskriminalitet vil have en generalpræventiv effekt, til justitsministeren 57 Spm. om antallet af hjemmerøverier i 2010, som ville være omfattet af L 209, til justitsministeren 58 Spm. om en redegørelse for, hvordan L 209 og strafskærpelsen er et balanceret forslag i forhold til sanktionspraksis, når nu straffen for f.eks. forsøg på manddrab efter praksis til sammenligning er ca. 6 år, til justitsministeren 59 Spm., om ministeren er enig med Den Danske Dommerforening i, at L 209 vil kræve yderligere ressourcer til domstolene, til justitsministeren 60 Spm., om ministeren vil sikre yderligere midler til domstolene som følge af L 209, til justitsministeren 61 Spm., om lovforslaget betyder, at det ikke er muligt at overholde belægsmålet for Kriminalforsorgen i 2011, til justitsministeren 62 Spm., om ministeren anerkender, at strafspændet mellem de i dag»mildere«hjemmerøverier og de mere grove indsnævres, til justitsministeren 63 Spm. om, hvad ministeren agter at foretage sig for at undersøge, hvad der skal gøres for at rette op på den»ubalance«, som Dommerforeningen nævner kan forekomme eftersom straffen for forsøg på manddrab normalt ligger på 6 års fængsel, til justitsministeren 64 Spm. om, hvad opklaringsprocenten er for henholdsvis indbrudskriminalitet og egentlige hjemmerøverier, til justitsministeren 65 Spm. om det er korrekt, at der med lovforslaget kun er lagt op til stramninger for egentlige hjemmerøverier, og at andre røverier i hjemmet ikke er omfattet af lovændringen, til justitsministeren 66 Spm. om en redegørelse for, hvor mange prøvesager man kan forvente, der skal føres ved domstolene, til justitsministeren 8

9 67 Spm. om en redegørelse for, hvor mange sager der nu forventes at skulle behandles som nævningesager på grund af lovændringen, til justitsministeren 68 Spm. om en redegørelse for, hvad ministeren anslår domstolene påføres af ekstraomkostninger på grund af lovændringen, til justitsministeren 69 Spm. om kommentar til høringssvar fra Advokatrådet, til justitsministeren 70 Spm. om en redegørelse for, om der anvendes samme definition for egentlige hjemmerøverier som Rigsadvokaten, til justitsministeren 71 Spm. om, hvad opklaringsprocenten er for indbrudskriminalitet fordelt på de seneste 3 år, til justitsministeren 72 Spm. om, hvordan man er nået frem til det øgede behov på fængselspladser på henholdsvis 150 og 50 pladser, til justitsministeren 73 Spm. om ministerens kommentar til den konservative ordførers bemærkninger i dennes ordførertale ved 1. behandling om baggrunden for lovforslaget, herunder betragtningerne om rimelig straf, straf, der virker og tryghed for borgerne, til justitsministeren 74 Spm. om, at i svar på REU alm. del spørgsmål 641 oplyser ministeren, at Rigspolitiet allerede varetager en overordnet koordination vedrørende alvorligere kriminalitet, og om denne enhed i dag ikke allerede arbejder med organiseret indbrudskriminalitet, og hvad det nye med den bebudede tryghedspakke så er, til justitsministeren 75 Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at ofre til egentlige hjemmerøverier altid er berettigede til erstatning for tort ifølge reglerne i erstatningsansvarsloven, til justitsministeren 9

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2010/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Til lovforslag nr. L 184 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Udvidelse af ordningen

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Betænkning. Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform Retsudvalget 2009-10 L 28 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 10. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven 2010/1 BTL 54 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven

Læs mere

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning.

2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november Betænkning. 2009/1 BTL 30 (Gældende) Udskriftsdato: 2. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.]

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011. Betænkning. over. [af Martin Henriksen (DF) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 64 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om hurtig lokalisering af bortførte børn ved at

Læs mere

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over

2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december Betænkning. over 2008/1 BTB 8 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

2009/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. marts Betænkning. over

2009/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. marts Betænkning. over 2009/1 BTL 90 (Gældende) Udskriftsdato: 18. oktober 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Retsudvalget 2010-11 B 64 Bilag 1 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 0. maj 2011 Udkast til Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af navneloven 2008/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 2. april 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af navneloven

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 117 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 117 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. marts 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social pension Til lovforslag nr. L 72 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service 2011/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 10. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2016 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje

Læs mere

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning.

2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar Betænkning. 2012/1 BTL 103 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 21. februar 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 BTL 85 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 13. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven Til lovforslag nr. L 57 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. februar 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven (Udvidet definition af menneskehandel m.v.)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om Post Danmark A/S Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) L 183 Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 3. juni 2008 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Socialudvalget 2009-10 L 35 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 0. november 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. 2010/1 TBL 102 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 17. marts 2011 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte 2007/2 BTL 111 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 17. april 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

Betænkning. Forslag til lov om indfødsrets meddelelse 2014/1 BTL 45 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 11. december 2014 Betænkning over Forslag til lov om indfødsrets

Læs mere

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december Betænkning. over

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december Betænkning. over Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 11. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, designloven, varemærkeloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om hold af slagtekyllinger 2009/1 BTL 182 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. 2010/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 27. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 26. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2013/1 BTL 141 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 8. maj 2014 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland Arbejdsmarkedsudvalget L 79 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over

Sundhedsudvalget L Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj Betænkning. over Sundhedsudvalget L 169 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 169 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 9. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010. 1. udkast. Betænkning. over Sundhedsudvalget 2009-10 L 197 Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. maj 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning.

2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december Betænkning. 2010/1 BTL 71 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning.

2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december Betænkning. 2008/1 BTL 57 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2018 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 4. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 92 - Bilag 5 Offentlig Til lovforslag nr. L 92 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 8. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning.

2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts Betænkning. 2010/1 BTL 125 (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 3. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven,

Læs mere

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning.

2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december Betænkning. 2009/1 BTL 65 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 1. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2009-10 L 87 Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af retsplejeloven 2008/1 BTL 124 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF)

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Til lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret 2013/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over

Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. over Til lovforslag nr. L 149 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december Betænkning. over

2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december Betænkning. over 2012/1 BTL 48 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 6. december 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked

Betænkning. I. Forslag til lov om tjenesteydelser i det indre marked 2008/1 BTL 122 og L 123 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 16. april 2009 Betænkning over I. Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts Betænkning. over Til lovforslag nr. L 115 Folketinget 2014-15 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 24. marts 2015 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven (Forhøjelse af beløbsgrænser for regnskabsklasser og ændring af revisors pligter

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2016/1 BTL 162 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 25. april 2017 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om luftfart 2010/1 BTL 152 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 12. april 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge m.v. Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 35 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 16. november 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder

Betænkning. Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder 2014/1 BTL 150 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 16. april 2015 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 121 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 121 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. april 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Betænkning. Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme Erhvervsudvalget L 70 - Offentligt Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. januar 2006 2. udkast (Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren) Betænkning

Læs mere

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning.

2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december Betænkning. 2009/1 BTL 59 (Gældende) Udskriftsdato: 14. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)]

2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar Betænkning. over. [af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)] 2012/1 BTL 113 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 26. februar 2013 Betænkning over Forslag til

Læs mere

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning.

2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april Betænkning. 2012/1 BTL 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Landdistrikter og Øer den 2. april 2013 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven 2009/1 BTL 89 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 19. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed 2010/1 BTL 19 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 24. november 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning 2016/1 BTL 68 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget den 8. december 2016 Betænkning over Forslag

Læs mere

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning.

2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj Betænkning. 2009/1 BTL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Det Energipolitiske Udvalg den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 87 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere

Betænkning. Forslag til lov om finansielle rådgivere Til lovforslag nr. L 151 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 16. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om finansielle rådgivere [af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til postlov

Betænkning. Forslag til postlov 2010/1 BTL 44 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til postlov [af transportministeren

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 BTL 179 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af færdselsloven

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar udkast. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 50 Offentligt Til lovforslag nr. L 13 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. januar 2008 2. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød. Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 135 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 6. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem Øverødvej og Isterød 1. Udvalgsarbejdet

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring. Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 91 Folketinget 2009-10 Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring

Læs mere

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet

2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Betænkning 1. Ændringsforslag 2. Udvalgsarbejdet 2013/1 BTL 165 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Socialudvalget den 20. maj 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning.

2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december Betænkning. 2008/1 BTL 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 10. december 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning.

2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts Betænkning. 2010/1 BTL 120 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 31. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.

Betænkning. Forslag til lov om knive og blankvåben m.v. 2015/1 BTL 107 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 14. april 2016 Betænkning over Forslag til lov om knive og blankvåben

Læs mere

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning.

2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december Betænkning. 2010/1 BTL 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier

Betænkning. Forslag til lov om Dansk Institut for Internationale Studier 2011/1 BTL 155 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 16. maj 2012 Betænkning over Forslag til lov om Dansk Institut

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen 2012/1 TBL 144 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 3. juni 2013 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om offentlighed

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 16 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra LA om deling af lovforslaget og ændringsforslag S og SF) Betænkning

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 Socialudvalget (2. samling) L 5 - Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 5 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 0. april 2005 3. udkast

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 158 - Bilag 6 Offentligt Til lovforslag nr. L 158 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over

Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009. 1. udkast. Betænkning. over Skatteudvalget L 199 - Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven

Læs mere

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over

Betænkning. Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december over 2013/1 BTL 63 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser den 10. december 2013

Læs mere

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje

3. udkast til. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om offentlige veje og lov om private fællesveje Trafikudvalget 2010-11 L 120 Bilag 9 Offentligt Til lovforslag nr. L forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 0. marts 2011 3. udkast til (Betænkningsbidrag

Læs mere

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning.

2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts Tillægsbetænkning. 2008/1 TBL 154 (Gældende) Udskriftsdato: 14. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. marts 2009 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 BTL 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. august 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 17. marts 2015 Betænkning over

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, ligningsloven og skattekontrolloven. Kulturudvalget 2009-10 L 93 Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 93 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 0. april 2010 2. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 195 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 15. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Flere

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 2016/1 BTL 37 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 22. november 2016 Betænkning over Forslag til

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj Betænkning. over Erhvervsudvalget (2. samling) L 45 - Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 45 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 12. maj 2005 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning.

2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april Betænkning. 2012/1 BTL 123 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Transportudvalget den 18. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om nedlæggelse

Læs mere

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning.

2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj Betænkning. 2009/1 BTL 173 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 58 Folketinget Betænkning afgivet af Retsudvalget den 13. marts over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 58 Folketinget Betænkning afgivet af Retsudvalget den 13. marts over Til lovforslag nr. L 58 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 13. marts 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om erstatning fra staten til ofre for

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder 2012/1 BTL 208 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Retsudvalget den 23. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove

Betænkning. Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove Skatteudvalget L 98 - Bilag 7 O Til lovforslag nr. L 98 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2005 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af forskellige

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

1. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 199 Bilag 18 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 0. maj 2013 1. udkast til

Læs mere