Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven"

Transkript

1 Til lovforslag nr. L 209 Folketinget Betænkning afgivet af Retsudvalget den 16. juni 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven (Skærpede straffe for hjemmerøveri og organiseret indbrudskriminalitet) [af justitsministeren (Lars Barfoed)] 1. Udvalgsarbejdet Lovforslaget blev fremsat den 25. maj 2011 og var til 1. behandling den 14. juni Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget. Møder Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder. Høring Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 25. maj 2011 dette udkast til udvalget, jf. L 209 bilag 1. Den 6. juni, 7. juni, 8. juni, 9. juni, 10. juni og 15. juni 2011 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Spørgsmål Udvalget har stillet 75 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse. Ministeren har besvaret spørgsmål 1-11, og 40. Spørgsmål 12, og forventes besvaret inden 2. behandling. 2. Indstillinger og politiske bemærkninger Et flertal i udvalget (V, S, DF, SF og KF) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. Socialdemokratiets og Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget har følgende bemærkninger til lovforslaget: Strafskærpelsen vedrørende organiseret indbrudskriminalitet Antallet af indbrud er desværre steget kraftigt under den nuværende regering, hvilket er stærkt beklageligt for de mange borgere, som må se deres hjem gennemrodet og tømt for værdier. Sagsbunkerne af uopklarede indbrud er nu så store, at flere politikredse må skære i beredskabet. De er simpelthen nødt til at trække betjente ind bag skrivebordene for at få opklaret de mange sager, hvilket naturligvis er yderst kritisk for politiets mulighed for at have et tilfredsstillende beredskab. Til forskel fra indbrudstyveri ofte begået af enkeltpersoner fra misbrugsmiljøet er organiseret indbrudskriminalitet planlagt ud fra en kynisk kalkulation om økonomisk gevinst og foregår endda ofte på bestilling. S og SF finder på den baggrund, at straffen skal skærpes, da det på baggrund af planlægningselementet kan tænkes at have en præventiv effekt. Men højere straf kan ikke stå alene. Det Kriminalpræventive Råd (DKR) påpeger, at risikoen for at blive opdaget for indbrudskriminalitet i Danmark er alt for lav, og at der derfor skal sættes markant ind på denne front, idet det er i risikoen for opdagelse, at den præventive effekt ligger. Derfor skal der ud over en strafskærpelse også sættes ind, så flere indbrud opklares, ligesom der skal gøres en aktiv indsats for at få flere borgere til at vende de»varme varer«ryggen. Strafskærpelsen vedrørende hjemmerøverier Hjemmerøverier er ganske grove anslag mod trygheden i eget hjem. Derfor har S og SF også tidligere støttet, at det er blevet en skærpende omstændighed, at et røveri begås i private hjem (hjemmerøveri). Der har, siden den politiske aftale om hjemmerøverier blev lavet, hersket tvivl om, hvilke forbrydelser der var omfattet af aftalen. Et hjemmerøveri kan være alt fra en stofafhængig niece, der i desperation truer sin onkel til at udlevere penge til stoffer, til et groft planlagt overfald, hvor gerningsmanden koldt og kynisk bryder ind i en fremmed persons hjem, upåagtet at der er folk på adressen, med det formål at tilegne sig værdier, og hvor brug af vold og trusler har været planlagt. Der er stor forskel på de forskellige typer af hjemmerøverier, og S og SF ville ikke kunne støtte, at niecen skulle idømmes den samme straf som den gerningsmand, der med fortsæt begår et groft hjemmerøveri. Modsat retorikken, der har været anvendt, om, at»straffen for hjemmerøveri skal fordobles«, er det kun de egentli- AX013460

2 2 ge hjemmerøverier (hvor gerningsmand og offer ikke kender hinanden, og hvor der planlagt brydes ind i et hjem med det formål at tilegne sig værdier ved brug af vold og trusler), der er omfattet af strafskærpelsen i L 209. Antallet af egentlige hjemmerøverier var i 2010 alene 22. Således er det antal forbrydelser, der er omfattet af strafskærpelsen, stærkt begrænset i forhold til det samlede antal af røverier i hjemmet, da det alene er de groveste og kun de»egentlige hjemmerøverier«, der er omfattet. Straffastsættelsens udformning vedrørende hjemmerøverier S og SF noterer sig, at selv om straffen for hjemmerøverier som udgangspunkt fastsættes til 5 år, er det domstolene, der udmåler den konkrete straf, og der vil stadig kunne være formildende eller skærpende omstændigheder, som kan påvirker straffen i op- eller nedadgående retning. S og SF har tidligere tilkendegivet, at vi gerne ser, at Straffelovrådet i langt højere grad høres inden lovgiverne ændrer loven, som det bl.a. sker med dette lovforslag. Men vi konstaterer, at der under den nuværende regering ikke gives tid til, at dette sker. Det må vi forholde os til, når vi skal træffe afgørelser om, hvorledes vi stemmer til forskellige lovforslag. Men der skal ikke være tvivl om, at det ville være ønskeligt, at der i lovgivningsprocessen var tid til, at Straffelovrådet også kunne udtale sig. Derfor ønsker vi efter et valg at bede Straffelovrådet undersøge hele røveriområdet med henblik på at sikre, at der fortsat er proportionalitet i strafudmålingen og retfærdighed i forhold til alle ofre og ikke kun den gruppe, som regeringen har udvalgt med lovforslaget. Dette imødekommer høringssvarene fra Institut for Menneskerettigheder (IMF), Østre Landsret, Vestre Landsret, Dommerforeningen og byretterne. S og SF er desuden enige med Danske Advokater i, at det er uhensigtsmæssigt at koble økonomiske reformer sammen med retspolitiske stramninger. Vi noterer os, at justitsministeren i tilgift ikke har givet nogen forklaring på behovet for en hastebehandling. Vi støtter forslagets intention om at straffe hårdt for hjemmerøveri, men mener, lovforslaget kunne have været mere gennemarbejdet. Kriminalforsorgen S og SF skal på det skarpeste kritisere, at regeringen endnu ikke har fremlagt løsninger, der effektivt og varigt gør op med problemet med pladsmangelen i de danske arresthuse og fængsler, og at regeringen har ignoreret denne problemstilling i så lang tid, at situationen i kriminalforsorgen nu er uoverstigelig. Det kan synes uhensigtsmæssigt at fremkomme med nye strafskærpelser, når problemet med belægssituationen ikke er løst, og særlig, når der lægges op til, at flere skal løslades på halv tid efter meget kort afsoning eller at flere dømte i»varsomhedsområdet«skal have samfundstjeneste. S og SF finder på den baggrund, at regeringens retspolitik er udtryk for en siksakkurs og konstaterer, at der er behov for en mere sammenhængende og gennemtænkt retspolitik. Det er endvidere uhensigtsmæssigt, at gentagne strafskærpelser ikke er fulgt op af en tilsvarende øget forebyggelse og bedre resocialisering i fængslerne, hvor uddannelses- og beskæftigelsesmulighederne stadig er relativt begrænsede. Der er behov for en massiv indsats for at hjælpe de indsatte til et kriminalitetsfrit liv efter løsladelsen, hvilket også DKR og Landsforeningen af Forsvarsadvokater påpeger. DKR påpeger endvidere, at mange hjemmerøvere er ganske unge. Derfor giver det anledning til kritik, at ganske mange af regeringens initiativer i»mere konsekvens, opfølgning og omsorg«til bekæmpelse af ungdomskriminalitet endnu ikke er gennemført, jf. svar på REU alm. del spørgsmål 858. Domstolene Situationen ved domstolene er, at der stadig er store sagsbunker trods domstolenes stigende effektivitet. S og SF noterer sig, at der ikke gives ekstra ressourcer til domstolene. Ifølge Dommerforeningen og Domstolsstyrelsen må lovforslaget imidlertid ventes at medføre et større træk på domstolene, da flere sager nu vil skulle føres som nævningesager og dermed involvere tre dommere. S og SF opfordrer til, at regeringen finder de nødvendige ressourcer, således at sagsbehandlingstiden for andre sager ikke stiger som følge af lovforslaget. Ofrene Et hjemmerøveri er et groft og krænkende indgreb i den personlige frihed, og desværre er opklaringsprocenten ikke prangende. Det betyder, at mange ofre ikke vil kunne få stillet deres gerningsmand til ansvar. Derfor må det være et selvstændigt mål, at få opklaret flere forbrydelser. Derfor ønsker vi, at ofrene for egentlige hjemmerøverier altid skal sikres adgang til godtgørelse for tort efter erstatningsansvarslovens 26, stk. 3. Godtgørelsen for tort gives til ofre, der har været udsat for en forbrydelse, der er af en sådan karakter, at den generelt set er egnet til at skabe meget betydelig angst og længerevarende psykiske belastninger for offeret, og når oplevelsen har været egnet til at medføre alvorlig utryghed og angst hos offeret. S og SF finder, at et hjemmerøveri netop har den karakter, og at en godtgørelse for tort om end den består af et beskedent beløb vil kunne bidrage til f.eks. betaling for psykologhjælp, så det er muligt at komme sig over krænkelsen. S og SF fremsætter derfor ændringsforslag herom. Det bemærkes, at justitsministeren i svar på spørgsmål nr. 17 på lovforslaget som begrundelse for at skærpe straffen for egentlige hjemmerøverier netop anfører, at:»det skyldes, at der er tale om en forbrydelse, som i sagens natur kan udgøre en meget voldsom belastning af ofrene. Et hjemmerøveri er således et endog særdeles groft angreb på den enkeltes ret til at kunne opholde sig sikkert og trygt i sit eget hjem«, og at retorikken giver anledning til at bakke op om hjemmerøveri som værende udslagsgivende i forhold til tortgodtgørelsen. Afsluttende bemærkninger S og SF mener, at lovforslaget reelt indeholder to dele, en om organiseret kriminalitet og en om hjemmerøverier, og SF har derfor bedt justitsministeren om at opdele lovforslaget. Dette er imidlertid blevet afvist. Efter nærmere afvejning af lovforslagets elementer stemmer S og SF for det samlede lovforslag, men i overensstem-

3 3 melse med de mange høringssvar ønskes et arbejde via Straffelovrådet igangsat efter et valg. Endelig konstaterer S og SF, at Dansk Folkeparti har taget sig billigt betalt for en forringelse af efterløn og pension for mange mennesker. Den tryghed, som eroderes for et betydeligt antal danskere med en meget alvorlig forringelse af muligheden for en værdig seniortilværelse, står ikke mål med strafskærpelsen for 22 hjemmerøverier. Et mindretal i udvalget (RV, EL og LA) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Pia Adelsteen (DF) Tom Behnke (KF) Vivi Kier (KF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Karen Hækkerup (S) Maja Panduro (S) Mogens Jensen (S) Julie Skovsby (S) Anne Baastrup (SF) Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) nfmd. Lone Dybkjær (RV) Line Barfod (EL) Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldi og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget. Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 46 Socialdemokratiet (S) 45 Dansk Folkeparti (DF) 24 Socialistisk Folkeparti (SF) 23 Det Konservative Folkeparti (KF) 17 Radikale Venstre (RV) 9 Enhedslisten (EL) 4 Liberal Alliance (LA) 4 Kristendemokraterne (KD) 1 Inuit Ataqatigiit (IA) 1 Siumut (SIU) 1 Tjóðveldi (T) 1 Sambandsflokkurin (SP) 1 Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2

4 4 Bilag 1 Oversigt over bilag vedrørende L 209 Bilagsnr. Titel 1 Orientering om høring over lovforslaget, fra justitsministeren 2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 3 Høringssvar, fra justitsministeren 4 Høringssvar, fra justitsministeren 5 Høringssvar, fra justitsministeren 6 Høringssvar, fra justitsministeren 7 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 8 Høringssvar, fra justitsministeren 9 Høringssvar, fra justitsministeren 10 Høringssvar, fra justitsministeren 11 Høringssvar, fra justitsministeren 12 Høringssvar, fra justitsministeren 13 Høringssvar, fra justitsministeren 14 Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren 15 Høringssvar, fra justitsministeren 16 Høringssvar, fra justitsministeren 17 Høringssvar, fra justitsministeren udkast til betænkning Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 209 Spm.nr. Titel 1 Spm. om, hvor mange hjemmerøverier ministeren forventer omfattes af lovforslaget, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 2 Spm. om, hvad opklaringsprocenten for hjemmerøverier er, til justitsministeren, 3 Spm. om, hvor mange hjemmerøverier der resulterer i en behandlingsdom, til justitsministeren, 4 Spm. om, hvor mange hjemmerøverier der involverer trusler alene, til justitsministeren, 5 Spm. om, hvad har der været indtrykket og erfaringerne bag det at gøre hjemmerøverier til en skærpende omstændighed, både præventivt og i forhold til straffens udmåling, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 6 Spm. om, hvor mange dømte for hjemmerøveri der hidtil er blevet løsladt på»noget for noget-ordningen«, til justitsministeren, 7 Spm. om, hvor mange hjemmerøvere der er fra Østeuropa, til justitsministeren, 8 Spm. om, hvor mange der i øjeblikket er fængslet eller varetægtsfængslet i forbindelse med hjemmerøverier, til justitsministeren,

5 9 Spm. om udviklingen i egentlige hjemmerøverier mht. antal de seneste 5 år og mht. anmeldelser og domfældelser, til justitsministeren, 10 Spm. om, hvad erfaringerne er mht. fald i hjemmerøverier efter at, dette blev en skærpende omstændighed ved strafudmålingen, til justitsministeren, 11 Spm., om ministeren vil beskrive udviklingen i organiseret indbrudstyveri mht. antal de seneste 5 år og mht. anmeldelser og domfældelser, til justitsministeren, 12 Spm. om, hvad den præventive erfaring er mht. organiseret indbrudstyveri i stramningerne i indbrudspakken i 2010, til justitsministeren 13 Spm. om, hvad opklaringsprocenten for organiseret indbrud er, til justitsministeren, 14 Spm. om årsagen til, at man ikke skærper straffen for indbrudskriminalitet generelt, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 15 Spm. om, hvad det forventede antal organiserede indbrud er, man regner med at pådømme, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 16 Spm. om, hvor mange hjemmerøverier og organiserede indbrud der er udført af østeuropæere gennem de sidste 5 år, og hvad er ministerens forventning, i forhold til at den nye toldaftale i aftalen får indvirkning på disse, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 17 Spm. om, at Rigsadvokaten i oktober 2009 vurderede, at det kunne fastslås, at hjemmerøverier er en skærpende omstændighed, og ikke fandt behov for yderligere initiativer til sikring af en skærpet strafferetlig vurdering på området, og hvilke nye informationer der har givet anledning til at revurdere dette, til justitsministeren, 18 Spm. om ministerens forventning til den præventive effekt af strafskærpelser for hjemmerøverier, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 19 Spm. om, at i lovændringen angives det, at hjemmerøverier skal udmåles i forhold strafskærpelsesreglen, som kan give 10 år, men om Rigsadvokatens vurdering ikke netop er, at dette er tilfældet i forvejen, til justitsministeren, 20 Spm., om ministeren kan udpege, hvilke af dommene, som angives i Rigsadvokatens gennemgang om hjemmerøverier, der forventes at give 5 år, og hvilke af de navngivne domme der vil kunne ligge over eller under det pågældende niveau, til justitsministeren, 21 Spm., om de unge under 18 år forventes at omfattes af domme på 5 år, eller om strafferabatten for unge skal anvendes her, til justitsministeren, 22 Spm. om, at ifølge L 174 skal anklagemyndigheden i visse tilfælde ikke længere høres, når der skal prøveløslades på halv tid, og 5

6 mener ministeren således ikke, at hovedparten af hjemmerøverierne og dommene for organiseret indbrudstyveri vil være omfattet af denne undtagelse, til justitsministeren, 23 Spm. om, hvad politiets vurdering er af muligheden for at kunne opklare mere organiseret indbrudskriminalitet og hjemmerøverier for de penge, der sættes af til ekstra fængselspladser og drift af disse, til justitsministeren, 24 Spm. om, hvorfor ministeren ønsker at skærpe straffen for hjemmerøverier, og herunder, hvad der begrunder en hastebehandling, til justitsministeren, 25 Spm. om, hvorfor ministeren i L 209 ikke har fundet anledning til at nævne sit orienteringsbrev fra februar, jf. REU alm. del bilag 229, hvor ministeren skriver, at der ikke er brug for strengere straffe for hjemmerøverier, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 26 Spm., om ministeren mener, at det er rimeligt og en klog prioritering i disse økonomiske krisetider at bruge 400 mio. kr. på anlægsudgifter og derudover 150 mio. kr. årligt på at skærpe straffen for hjemmerøverier og organiseret indbrudskriminalitet, til justitsministeren, 27 Spm. om, at der i Rigsadvokatens redegørelse for domme om hjemmerøveri er udmålt 5 og 8 års straf i to konkrete sager, og hvordan det forventede straffeniveau vil se ud for disse sager efter vedtagelse af lovforslaget, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 28 Spm., om ministeren vil opdele L 209 i to lovforslag et, der omhandler organiseret indbrudskriminalitet og et, der omhandler hjemmerøverier, til justitsministeren, 29 Spm., om ofre for hjemmerøverier er omfattet af erstatningsansvarslovens 26, stk. 3, således at ofrene kan få godtgørelse for tort, til justitsministeren, 30 Spm. om, hvilke andre strafbare handlinger der i dag er omfattet af den strafskærpelse, som hjemmerøverier og organiseret indbrudstyveri nu omfattes af ifølge lovforslaget, til justitsministeren, 31 Spm. om redegørelse for domme for hjemmerøveri og organiseret indbrudstyveri, herunder straffens længde, andelen, hvor der også er givet en udvisningsdom, og hvornår udvisningerne gennemføres, til justitsministeren, 32 Spm. om, hvor mange af dommene for hjemmerøveri, hvor straffen har været fastsat til 2½ til 3 års fængsel, der er kombineret med en udvisningsdom, til justitsministeren, og ministerens svar herpå 33 Spm. om, hvor mange domme for organiseret indbrudstyveri, hvor straffen har været fastsat til 2 år, der er kombineret med en udvisningsdom, til justitsministeren, 6

7 34 Spm. om, hvilke muligheder der er for at sende dømte udlændinge til afsoning i eget land både i og uden for EU, til justitsministeren, 35 Spm. om kommentar til IMRs høringssvar, særlig hvad angår minimumsstraf og Straffelovrådet, til justitsministeren 36 Spm., om ministeren er enig med Landsforeningen af Forsvarsadvokater i, at reglerne er uklare, således at det vil føre til sager i Højesteret, til justitsministeren 37 Spm., om ministeren er enig i, at strafniveauet for»egentlige hjemmerøverier«vil have afsmittende effekt på andre sager, til justitsministeren 38 Spm. om kommentar til høringssvaret fra DKR og, om ministeren er enig i, at et udbytte på kr. passer med den kalkulerede straf på 2½ til 3 år, til justitsministeren 39 Spm. om, hvilke forebyggelsesinitiativer ministeren vil tage for at forhindre hjemmerøverier, til justitsministeren 40 Spm., om ministeren vil se på lovgivning eller dialog med forsikringsselskaberne om, at danskerne mærker/skriver serienumre ned på værdigenstande i deres hjem, således at politiet får bedre muligheder for at spore genstande fra indbrud, til justitsministeren, 41 Spm., om ministeren ikke mener, at lovforslaget giver en skævhed i forhold til forsøg på manddrab, som i dag typisk giver 6 års fængsel, til justitsministeren 42 Spm. om, hvor mange ekstra ressourcer det vil koste domstolene af gennemføre de flere sager som nævningesager oplyst i årsværk og i kr. og øre, til justitsministeren 43 Spm. om, hvilke strafferetlige konsekvenser forslaget får for unge under 18 år mht. fængsling og strafudmåling, til justitsministeren 44 Spm., om ministeren ikke mener, at det kan blive krænkende for ofre, at brugen af samfundstjeneste inden for varsomhedsområdet skal finansiere strafskærpelsen, til justitsministeren 45 Spm. om indhentelse af tal for hver politikreds for udviklingen i organiseret kriminalitet og hjemmerøverier for de seneste 3 år, til justitsministeren 46 Spm. om, hvor mange ressourcer politiet årligt bruger på indbrudskriminalitet, samt udvikling over 3 år opgjort for hver politikreds, til justitsministeren 47 Spm. om redegørelse for ministerens udsagn om, at nummerpladescanningen ved grænsen vil kunne indgå i konkrete efterforskninger vedrørende hjemmerøverier, til justitsministeren 48 Spm. om, hvor ofte politiet har modtaget oplysninger fra udlandet om eftersøgte køretøjer, der er anvendt af hjemmerøvere, og hvor ofte det har medvirket til en opklaring, til justitsministeren 49 Spm., om det ikke er korrekt, at en registrering og sammenkobling af biler brugt til tyveri forskellige steder i landet i forvejen registreres og kan sammensættes uden at scanne ved grænsen, til justitsministeren 7

8 50 Spm. om, hvor meget en bil skal ned i hastighed, for at en nummerplade kan læses ved grænsen, til justitsministeren 51 Spm. om, hvorfor ministeren ikke vælger at koble nummerpladescanningen ved grænsen op på Prümtraktatens mulighed for hit/ no hit-system for søgning på køretøjer, når udenlandske kriminelle må forventes at køre i stjålne biler, som et internt danske nummerpladescanningsregister ikke forventes at afsløre, til justitsministeren 52 Spm. om redegørelse for, om nummerpladecanningen foregår digitalt eller analogt, og hvilket system der påtænkes at blive indkøbt, til justitsministeren 53 Spm. om, hvorfor ministeren anvender et argument om hjemmerøverier i forbindelse med grænsekontrollen, til justitsministeren 54 Spm. om, hvordan nummerpladescanningen forholder sig til Danmarks EU-forpligtigelser, til justitsministeren 55 Spm. om, hvad recidiv er for hjemmerøveri, til justitsministeren 56 Spm. om, hvorledes en skærpelse af straffen for organiseret indbrudskriminalitet vil have en generalpræventiv effekt, til justitsministeren 57 Spm. om antallet af hjemmerøverier i 2010, som ville være omfattet af L 209, til justitsministeren 58 Spm. om en redegørelse for, hvordan L 209 og strafskærpelsen er et balanceret forslag i forhold til sanktionspraksis, når nu straffen for f.eks. forsøg på manddrab efter praksis til sammenligning er ca. 6 år, til justitsministeren 59 Spm., om ministeren er enig med Den Danske Dommerforening i, at L 209 vil kræve yderligere ressourcer til domstolene, til justitsministeren 60 Spm., om ministeren vil sikre yderligere midler til domstolene som følge af L 209, til justitsministeren 61 Spm., om lovforslaget betyder, at det ikke er muligt at overholde belægsmålet for Kriminalforsorgen i 2011, til justitsministeren 62 Spm., om ministeren anerkender, at strafspændet mellem de i dag»mildere«hjemmerøverier og de mere grove indsnævres, til justitsministeren 63 Spm. om, hvad ministeren agter at foretage sig for at undersøge, hvad der skal gøres for at rette op på den»ubalance«, som Dommerforeningen nævner kan forekomme eftersom straffen for forsøg på manddrab normalt ligger på 6 års fængsel, til justitsministeren 64 Spm. om, hvad opklaringsprocenten er for henholdsvis indbrudskriminalitet og egentlige hjemmerøverier, til justitsministeren 65 Spm. om det er korrekt, at der med lovforslaget kun er lagt op til stramninger for egentlige hjemmerøverier, og at andre røverier i hjemmet ikke er omfattet af lovændringen, til justitsministeren 66 Spm. om en redegørelse for, hvor mange prøvesager man kan forvente, der skal føres ved domstolene, til justitsministeren 8

9 67 Spm. om en redegørelse for, hvor mange sager der nu forventes at skulle behandles som nævningesager på grund af lovændringen, til justitsministeren 68 Spm. om en redegørelse for, hvad ministeren anslår domstolene påføres af ekstraomkostninger på grund af lovændringen, til justitsministeren 69 Spm. om kommentar til høringssvar fra Advokatrådet, til justitsministeren 70 Spm. om en redegørelse for, om der anvendes samme definition for egentlige hjemmerøverier som Rigsadvokaten, til justitsministeren 71 Spm. om, hvad opklaringsprocenten er for indbrudskriminalitet fordelt på de seneste 3 år, til justitsministeren 72 Spm. om, hvordan man er nået frem til det øgede behov på fængselspladser på henholdsvis 150 og 50 pladser, til justitsministeren 73 Spm. om ministerens kommentar til den konservative ordførers bemærkninger i dennes ordførertale ved 1. behandling om baggrunden for lovforslaget, herunder betragtningerne om rimelig straf, straf, der virker og tryghed for borgerne, til justitsministeren 74 Spm. om, at i svar på REU alm. del spørgsmål 641 oplyser ministeren, at Rigspolitiet allerede varetager en overordnet koordination vedrørende alvorligere kriminalitet, og om denne enhed i dag ikke allerede arbejder med organiseret indbrudskriminalitet, og hvad det nye med den bebudede tryghedspakke så er, til justitsministeren 75 Spm. om teknisk bistand til et ændringsforslag, der sikrer, at ofre til egentlige hjemmerøverier altid er berettigede til erstatning for tort ifølge reglerne i erstatningsansvarsloven, til justitsministeren 9

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)]

Betænkning. Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) [af justitsministeren (Lene Espersen)] Retsudvalget L 165 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 165 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 3. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven og lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning Til lovforslag nr. L 143 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, udlændingeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF)

Kim Andersen (V) Kristian Pihl Lorentzen (V) Karsten Nonbo (V) Peter Skaarup (DF) fmd. Marlene Harpsøe (DF) Til lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Retsudvalget den 19. maj 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.]

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Bjarne Laustsen (S) m.fl.] Til beslutningsforslag nr. B 120 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl.

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011. Betænkning. over. [af Karsten Hønge (SF) og Christine Antorini (S) m.fl. Til beslutningsforslag nr. B 25 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 24. maj 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om sociale klausuler om lærlinge og elever

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008. 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning. over Til lovforslag nr. L 41 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. november 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning.

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008. 1. udkast. Betænkning. Til lovforslag nr. L 132 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 0. maj 2008 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 27. november 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og apotekerloven (Regelforenkling

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning Til lovforslag nr. L 221 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 20. juni 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven Til lovforslag nr. L 87 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 16. marts 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt. Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007. 1. udkast. Betænkning. over Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 14 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. maj 2007 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 180 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 15. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Folketingets sammensætning

Folketingets sammensætning Til lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 8. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008. Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Bilag 37 Offentligt Til lovforslag nr. L 42 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. februar 2008 Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 10 Offentligt Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. december 2005 3. udkast Betænkning over Forslag til lov

Læs mere

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011. Betænkning. over Til beslutningsforslag nr. B 144 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 27. juni 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009

Tillægsbetænkning. Forslag til finanslov for finansåret 2009 Finansudvalget L 2-7 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Finansudvalget den 4. december 2008 Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10

Til 42. [Mulighed for beregning af brutto- nettoudgift på baggrund af et standardfinansieringsforslag] Til kapitel 10 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 137 Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 00. april 2014 2. udkast

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af toldloven Skatteudvalget 2010-11 L 31 Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 31 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2009-10 L 113 Bilag 4 Offentligt Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 24. december 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over

Betænkning. Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010. over Til lovforslag nr. L 216 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af øl- og vinafgiftsloven, spiritusafgiftsloven, tobaksafgiftsloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning

2. udkast. Betænkning Skatteudvalget 2010-11 B 144 Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B forslagsnummer Folketinget -NaN (x. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . juni 2011 2. udkast (Opdatering af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsudvalget (2. samling) L 156 - Bilag 13 Offentligt Til lovforslag nr. L 156 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 0. juni 2005 4. udkast Betænkning over Forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 19. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.]

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om forsøg med gratis og billig kollektiv trafik [af Pia Olsen (SF) m.fl.] Trafikudvalget B 54 - Bilag 7 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 54 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Trafikudvalget den 10. maj 2007 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forsøg

Læs mere

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald

Tillægsbetænkning. Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald Til lovforslag nr. L 138 Folketinget 2013-14 Tillægsbetænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 9. april 2014 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og

Læs mere

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S)

Benny Engelbrecht (S) fmd. Karin Gaardsted (S) Magnus Heunicke (S) Mette Reissmann (S) Orla Hav (S) Til beslutningsforslag nr. B 11 Folketinget 2012-13 Tilføjelse til betænkning afgivet af Transportudvalget den 28. maj 2013 Tilføjelse til betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortolkning

Læs mere

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006. Betænkning. over Arbejdsmarkedsudvalget L 153 - Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 153 Folketinget 2005-06 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 29. marts 2006 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven Retsudvalget (2. samling) L 10 - Bilag 22 Offentligt Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 28. april 2005 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning til tilskadekomne værnepligtige m.fl. Til lovforslag nr. L 211 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om erstatning

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 14 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning over Forslag til lov om ændring af

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af By- og Boligudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 L 222 Bilag 12 Offentligt Til lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 0. juni 2010 1. udkast Betænkning over Forslag til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 23. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale

Læs mere

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004. Betænkning

Folketinget 2003-04. Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004. Betænkning Til lovforslag nr. L 55 Folketinget 2003-04 Retsudvalget (L 55 - bilag 53) (Offentligt) OMTRYKT (Rettelse i indstillinger) Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. april 2004 Betænkning over Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret. Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret. Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 25 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 2. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret

Læs mere

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011.

Udkast. Betænkning. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt. Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 108 Bilag 4 Offentligt Betænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 22. februar 2011 Udkast til Betænkning over Forslag til lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet

L 200 Betænkning 1. Ændringsforslag 3. Indstillinger og politiske bemærkninger 2. Udvalgsarbejdet Til lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget REU alm. del - O Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-792-0051 Dok.: HHM40078 Besvarelse af spørgsmål nr. 87 af 4. april 2005 fra Folketingets Retsudvalg.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2014-15 Fremsat den 24. april 2015 af Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA) og Mai Mercado (KF) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over

Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008. Betænkning. over Boligudvalget (2. samling) L 62 - Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 62 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Boligudvalget den 11. marts 2008 Betænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

3. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 24 Offentligt Betænkning afgivet af Skatteudvalget den . december 2010 3. udkast (Nyt ændringsforslag nr. 11 fra skatteministeren, der erstatter tidligere oversendte

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 25 Offentligt Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 8. december 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteudvalget 2011-12 L 199 Bilag 24 Offentligt Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 6. september 2012 Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde. Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde. Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 160 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udenrigsudvalget den 22. april 2010 Betænkning over Forslag til lov om etablering af Institut for Flerpartisamarbejde 1. Ændringsforslag

Læs mere

Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over

Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009. Betænkning. over Skatteudvalget L 201 - Bilag 20 Offentligt Til lovforslag nr. L 201 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 18. maj 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Til lovforslag nr. L 29 Folketinget 2003-04 Skatteudvalget (L 29 - bilag 41) (Offentligt) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2003 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven

Læs mere

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven

2. udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og skattekontrolloven Skatteudvalget 2011-12 L 80 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 80 Folketinget 2011-12 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. marts 2012 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en reform af Kriminalforsorgen i Frihed

Forslag til folketingsbeslutning om en reform af Kriminalforsorgen i Frihed Beslutningsforslag nr. B 63 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring

Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring Til lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 20. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. oktober 2009 Sag 156/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Herning den 26.

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 213 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 26. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation Beslutningsforslag nr. B 93 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. december 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. februar 2015 Sag 158/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Kristian Mølgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den

Læs mere

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser

OMTRYK 2. andre aktører, bedre løbende kontrol og inddragelse af tilfredshedsundersøgelser Til lovforslag nr. L 71 Folketinget 2010-11 OMTRYK Fejl i bilagstabel Tillægsbetænkning afgivet af Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2010 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Udkast. Betænkning. Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 51 Bilag 8 Offentligt Til lovforslag nr. L 51 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Børne- og Undervisningsudvalget den 0. december 2013 Udkast til Betænkning

Læs mere

34. møde. Tirsdag den 17. januar 2012 (D) 1. (Fremsættelse 14.12.2011).

34. møde. Tirsdag den 17. januar 2012 (D) 1. (Fremsættelse 14.12.2011). Tirsdag den 17. januar 2012 (D) 1 (Fremsættelse 14.12.2011). 34. møde Tirsdag den 17. januar 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007. Betænkning. over

Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt. Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007. Betænkning. over Boligudvalget L 177 - Bilag 15 Offentligt Til lovforslag nr. L 177 Folketinget 2006-07 Betænkning afgivet af Boligudvalget den 24. maj 2007 Betænkning over Forslag til lov om ændring af byggeloven, lov

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Skærpede straffe for hæleri og tæt samarbejde

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13

Betænkning. Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 29. maj 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v.

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v. Til beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Finansudvalget den 28. januar 2014 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

83. møde. Tirsdag den 15. maj 2012 (D) 1

83. møde. Tirsdag den 15. maj 2012 (D) 1 Tirsdag den 15. maj 2012 (D) 1 83. møde Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 40: Forespørgsel til ministeren for udviklingsbistand om regeringens nye

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn

Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn Straffelovrådets udtalelse om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn INDHOLD 1. Indledning... 1 1.1. Kommissorium...1 1.2. Straffelovrådets sammensætning... 2 2. Seksuelt misbrug af børn...3

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

21. møde. Torsdag den 1. december 2011 (D) 1. Formanden: Mødet er åbnet. Torsdag den 1. december 2011 kl. 10.00. Dagsorden

21. møde. Torsdag den 1. december 2011 (D) 1. Formanden: Mødet er åbnet. Torsdag den 1. december 2011 kl. 10.00. Dagsorden Torsdag den 1. december 2011 (D) 1 Kl. 10:00 21. møde Torsdag den 1. december 2011 kl. 10.00 Mødet er åbnet. Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 40: Forslag til lov om ændring af retsplejeloven.

Læs mere

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler)

Høring over forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) Integrationsministeriet lovkontoret@inm.dk awh@inm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere