Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger"

Transkript

1 Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

2 Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats: Kommuneforlaget A/S Produktion: Kommuneforlaget A/S Produktionsnr pdf ISBN pdf

3 Indhold 1 Indledning Ny organisering af skoledagen Forslag og forskellige ideer til ny organisering af skoledagen Nytænk opbygning af skoledag og skoleår Nytænk organisering af årgange, klasser og hold Nytænk organisering af lærernes arbejdsdag Vil du vide mere Ny praksis i planlægning og opfølgning på læringsforløb Forslag og forskellige ideer til ny praksis i planlægning og opfølgning på læringsforløb Nytænk forberedelse af læringsforløb Nytænk opfølgning og efterbehandling af læringsforløb Digitalisering af planlægning og opfølgning Vil du vide mere Reformens nye elementer Forslag og forskellige ideer til at realisere reformens nye elementer Motion og bevægelse Åben skole Understøttende undervisning Faglig fordybelse og lektiehjælp Vil du vide mere Samarbejde i team Forslag og forskellige ideer til at nytænke teamsamarbejde og mødestruktur Nytænk organisering og indhold i teamsamarbejdet Nytænk mødestruktur og mødekultur Vil du vide mere Forældresamarbejde og kommunikation Forslag og forskellige ideer til ny praksis i forældresamarbejde og kommunikation Nytænk samarbejde og dialog mellem skole og forældre Nytænk den skriftlige kommunikation mellem skole og forældre Vil du vide mere Baggrundsmateriale og yderligere inspiration

4 1 Indledning Folkeskolereformen rummer nye elementer og større ændringer i elevernes skoledag. Rammerne for medarbejdernes arbejdstid er ændret, og lærerne skal tilbringe mere tid sammen med eleverne. Pædagoger og lærere skal i højere grad arbejde sammen om at nå målene. Digitaliseringen i skolen sætter en ny dagsorden. Samlet set er alt dette udtryk for, at folkeskolen er under markant forandring. Det betyder, at alle kommuner og skoler aktuelt står med en stor opgave med at forandre tilgangen til og organiseringen af medarbejdernes arbejde. Der skal udvikles en ny praksis i skolen. En ny praksis, som kan resultere i nye og mere effektive måder at løse opgaverne på. Med det afsæt har Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL taget initiativ til at udarbejde et inspirationsmateriale til forvaltninger og skoleledelser om ny praksis i skolerne. Inspirationsmaterialet indeholder forskellige konkrete ideer og praksisnære eksempler på en praksis, hvor ledere og medarbejdere har fundet nye og mere effektive måder at løse opgaverne på. Sammen og hver for sig. En ny praksis skal understøtte den nye tilgang til læring, som er bærende i folkeskolereformen en mere varieret og differentieret organisering af elevernes læringsforløb udvikling af samarbejdet om planlægning, gennemførelse og opfølgning på læringsforløb digitalisering, der understøtter læring og giver mere effektive arbejdsgange. Formålet med inspirationsmaterialet er at inspirere forvaltninger og skoleledelser til at videreudvikle praksisfeltet på en måde, der øger elevernes læring og skaber udviklende og gode rammer for medarbejderne. Ideerne i inspirationsmaterialet peger i forskellige retninger. De forskellige ideer kan kombineres på forskellige måder og kan hver for sig inspirere til ny praksis. Forandring af praksis må altid bygge på en konkret vurdering af fordele og udfordringer. Nogle ideer vil være velkendte på nogle skoler, og andre skoler vil have ideer og erfaringer, der med fordel også kunne have været med. For at kunne lykkes med den nye folkeskole og reformens ambitiøse mål er det nødvendigt, at vi deler viden og erfaring om ændret praksis på tværs af skoler og kommuner. Målet er at gøre en god skole bedre ved at bygge videre på folkeskolens mange kvaliteter. Det håber vi, at dette inspirationsmateriale kan være med til at fremme. Fortsat god arbejdslyst med at forandre praksis! April 2015 Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL 4

5 2 Ny organisering af skoledagen Med folkeskolereformen er der kommet nye elementer i hverdagen og i undervisningen. Reformen giver også mere tid til elevernes læring. De nye elementer i skoledagen må ikke blive mere af det samme. Nyt indhold kræver nye rammer. Dette tema rummer forskellige ideer til ny praksis i organisering af læringsaktiviteter. Det drejer sig fx om skemalægning, holddannelse og opgavefordeling. I nytænkning af skoledagen og klassestrukturen skal der tages højde for de lovgivningsmæssige krav til minimumstimetal, indberetninger, holddannelsesregler mv. 2.1 Forslag og forskellige ideer til ny organisering af skoledagen Nytænk opbygning af skoledag og skoleår Skolen arbejder med et fleksibelt skema, der lægges i afdelingen for en periode. Læringsmål og indhold er styrende for strukturerne og ikke omvendt! Det traditionelle skoleskema, der udleveres en gang om året, er dermed afskaffet. 5

6 Skoleåret er planlagt med 30 standarduger og 10 fordybelsesuger, hvilket er praktisk i forhold til lektioner af 60 minutter og i forhold til samarbejde med omverdenen. Standarduger rummer parallellagte fagmoduler, bredt frokostbånd med aktiviteter og eftermiddagsværksteder. Fordybelsesuger rummer projekter, temauger, valgfag og forløb på tværs af skolerne i kommunen. På tværs af skolerne i kommunen er der fastlagt fælles valgfag for 7., 8. og 9. klasse fordelt over forskellige dage og organiseret i regi af ungdomsskolen. Det giver mulighed for mere optimale holdstørrelser og for at trække på eksterne aktører til undervisning i valgfag. Dermed frigøres lærerressourcer til andre undervisningsopgaver. Skolens ledelse har fastlagt en ugentlig projektdag, hvor der er mulighed for fordybelse, partnerskaber og tværgående samarbejde. Timerne hertil kommer fra alle fag og understøttende undervisning, idet der arbejdes tværfagligt. Skoledagen er opbygget i moduler af forskellig længde. Typisk 60 eller 90 minutter. Det giver mulighed for fordybelse, plads til at arbejde med mål og målopfølgning samtidig med, at der skal planlægges færre moduler. Skoledagen har en lang sammenhængende pause på fx minutter midt på dagen. Det giver mulighed for bånd med motion og bevægelse for eleverne efter frokost. Samtidig giver det sammenhængende tid til planlægning og samarbejde for de lærere og pædagoger, der ikke er involveret i bånd med motion og bevægelse. Bevægelsesdelen kan fx organiseres i større grupper med færre medarbejdere, hvormed de øvrige medarbejdere kan mødes eller forberede sig. Den sammenhængende pause kan ligeledes bruges til elevsamtaler/feedback. Skoledagen er planlagt med formiddags- og eftermiddagsmoduler. Skemaet rummer ikke faste ugentlige fagdelte lektioner. Afsættet for planlægningen af indholdet i modulerne er kompetencemålene i de nye forenklede Fælles Mål ikke fagene. Ledelsen har fastlagt en struktur på skoledagen, hvor der er lagt skemabånd med tværgående og parallellagte forløb. Det betyder, at de strukturelle forhindringer for samarbejde om undervisningsforløb på tværs af klasser og årgange er fjernet. Hver skoledag starter med et velkomstmodul, hvor eleverne arbejder selvstændigt med særlige opgaver (træning/lektier), læsning mv. I denne tid er der individuelle eller gruppevise mål- og feedbacksamtaler mellem lærere og elever Nytænk organisering af årgange, klasser og hold Skoledagen er opbygget, så mulighederne for holddannelse supplerer den klassebaserede undervisning. Et eksempel kan være, at nogle undervisningsforløb er tilrettelagt i hold med 50 elever, mens andre forløb er tilrettelagt for ti elever pr. lærer. Den understøttende undervisning, træning og faglig fordybelse/lektiehjælp er organiseret i storhold. Lærerne og pædagogerne tilrettelægger selv bemandingen til storhold. 6

7 Ugeskemaet er tilrettelagt sådan, at flere klasser er sammen, når et nyt emne introduceres. En lærer har planlagt introduktionen. Efter det fælles auditorieforløb med fx fire udskolingsklasser følger klasse- eller holdundervisning. Skemaet rummer kursusforløb på tværs af klasser, hvor en lærer gentager kurset for forskellige elevgrupper. Lærerne arbejder i årgangs- eller afdelingsteam og deler ansvaret for den konkrete undervisning. Ledelsen har lagt et skema, der rummer fordybelsesforløb på tværs af klasser og årgange. Afsættet for holddannelse i fordybelsesforløb er elevdifferentiering. I de ældste klasser er afsættet uddannelsesparathedsvurderingen. Organiseringen understøtter en aktiv brug af muligheder for holddannelse inden for de enkelte fag. Eleverne arbejder i forskellige hold og grupper afhængigt af deres konkrete behov og progression. Klassen er dermed ikke den eneste organisatoriske enhed. Der arbejdes fx også i aldersintegrerede grupper. Skolen er organiseret som faseinddelt skole med fem faser, der hver rummer to klassetrin. I hver fase har de tilknyttede pædagoger og lærere tæt samarbejde og sparring om elevernes læring, faglige progression, trivsel og sociale fællesskaber. Der er holddannelse på tværs af fasen, fælles fagdage og planlægning. Der er ikke længere klasselærere tilknyttet klasserne. De er erstattet af kontaktpersoner eller mentorer, der også varetager traditionelle klasselærerfunktioner. Denne organisering passer bedre til en skole, hvor klassen i høj grad er suppleret af andre måder at danne grupper på Nytænk organisering af medarbejdernes arbejdsdag I lærernes fagfordeling er der indtænkt organisatoriske benspænd, der udfordrer kobling mellem én klasse, ét fag, én lærer. Fx er der tilknyttet fire dansklærere til en årgang med tre klasser. Eller matematiklæreren er ikke knyttet til en klasse, men en afdeling, og med en forventning om, at alle matematiklærere i afdelingen deler al matematikundervisning i afdelingens klasser. Det kan også ske ved at specialisere lærerarbejdet, således at fx lærer A står for lyrikforløb i alle klasser, mens lærer B står for forløbene om grammatik osv. Det kræver parallel skemalægning af timerne. I lærernes opgaveplan sker der primært ressourcefordeling til afdelingen. Fordeling på fag, klasser, årgang, hold aftales mellem lærerne i afdelingen i dialog med ledelsen. I planlægning af skoleåret er der skemalagt tid til lærernes faglige samarbejde (FASA-timer). Fx bruger matematiklærerne på en årgang FASA-timerne til at forberede undervisningsforløb, kvalificere forberedte forløb med læringsmål og aktiviteter, tale om tegn på læring mv. Ligeledes er der skemalagte forberedelsesdage, hvor pædagoger og lærere arbejder både med planlægning af læringsforløb og praksisnær kompetenceudvikling. 7

8 2.1.4 Vil du vide mere På Mellervangsskolen i Aalborg Kommune har man ændret ugeskemaet. Se det nye ugeskema under baggrundsmateriale. For yderligere information: Kristine Klitgaard Mikkelsen, viceskoleleder Mellervangsskolen, Aalborg Kommune. Stolpedalsskolen i Aalborg Kommune er en faseinddelt skole. Læs mere om den faseinddelte skole under baggrundsmateriale. For yderligere information: Merete Overgaard, afdelingsleder Stolpedalsskolen, Aalborg Kommune. Frederiksberg Ny Skole arbejder aldersintegreret, med holddannelser på tværs af årgange og med udnyttelse af stordriftsmuligheder ved brug af store og små hold. For yderligere information: Dorthe Junge, skoleleder Frederiksberg Ny Skole, Frederiksberg Kommune. 8

9 3 Ny praksis i planlægning og opfølgning på læringsforløb Traditionelt har én lærer planlagt, gennemført og fulgt op på et undervisningsforløb i ét fag med en gruppe elever i én klasse. Denne tilgang har mange skoler arbejdet med at udvikle de seneste år. Behovet for at nytænke planlægningen af læringsforløb er i høj grad blevet forstærket med reformen og nye rammer for lærernes arbejdstid. Der er derfor et markant behov for at nytænke praksis i planlægning og opfølgning på læringsforløb. I dette tema beskrives forskellige eksempler på, hvordan planlægning og opfølgning kan tilrettelægges og praktiseres på nye måder. 3.1 Forslag og forskellige ideer til ny praksis i planlægning og opfølgning på læringsforløb Nytænk forberedelse af læringsforløb Opgaven med årsplanlægningen er placeret i fagteamene. Udgangspunktet for årsplanen er kompetencemålene i de nye forenklede Fælles Mål. 9

10 Læringsmål og elevernes progression er afsættet for planlægning af alle læringsforløb. Fagudvalgene skal derfor først og fremmest arbejde med at formulere læringsmål for konkrete undervisningsforløb i deres fag, og med at udvikle fælles ideer og input til forløb i fagene, som alle derefter kan bruge i den konkrete undervisning. Lederen i et indskolingsteam har prioriteret, at en konkret lærer underviser lidt færre timer mod i stedet at udvikle en række læringsforløb, som teamets øvrige lærere efterfølgende bruger. Dette for at udnytte læreres forskellige kompetencer bedst muligt. Skolen har udviklet en fælles materialesamling, der er tilgængelig i læringscenteret. Materialesamlingen rummer læringsforløb med målbeskrivelser, differentieringsmuligheder, materialer og tilgang til opfølgning på mål til forskellige fag og årgange. Den enkelte lærer tilpasser læringsforløbene til den konkrete undervisningssituation. Undervisningen er i et vist omfang baseret på færdige undervisningsforløb som beskrevet i lærervejledningen til undervisningsmaterialet. Den enkelte lærer har frihed til at twiste dette i forhold til egen klasse. Hvert team har til opgave at planlægge mindst ét fagligt forløb, som også kan bruges af andre. I forløbet er der lagt seks differentieringsmuligheder ind målrettet forskellige elevers behov. Et forløb indeholder beskrivelse af mål, indhold, opgaver, materialer samt evalueringsmetoder. For hvert år stiger antallet af planlagte læringsforløb, som gøres tilgængelige for andre i en fastlagt systematik. En kommune har samlet lærere til et stort fælles forløb, hvor der blev udviklet prototyper på læringsforløb. Alle prototyper på læringsforløb gøres elektronisk tilgængelige for alle kommunens lærere. De faglige forløb til en årgang er forberedt som modulopbyggede, så de kan sammensættes tidsmæssigt forskelligt, og så rækkefølgen ikke er fast. Det giver mulighed for, at årgangens lærere kan undervise i specialiserede moduler i flere klasser. Planlægning tager udgangspunkt i, at lærernes kompetencer bringes i spil på tværs af klasser og fag. Fx underviser tysklæreren i 8. klasse i grammatik i både dansk, engelsk og tysk Nytænk opfølgning og efterbehandling af læringsforløb Opfølgning og feedback tager udgangspunkt i spørgsmålene: Hvad har du lært i dag? Hvad er dit næste læringsmål? Hvordan kommer du hen til det næste læringsmål? Feedback skal gøre eleven bevidst om egen læringsdagsorden og læringsprogression. Træningsopgaver er integreret i undervisningen, og lærerne giver proceshjælp undervejs i stedet for at rette bagefter. Det betyder, at undervisningstiden mere bliver brugt til træning af kompetencer. Der er opsat helt konkrete og operationelle mål for de forskellige opgaver, så eleverne selv kan vurdere, om de har løst opgaven. Et operationelt mål kan fx være, at der skal være en indledning på mindst fem linjer, som opsummerer budskabet. Eller, at der skal være mindst to fodnoter med litteraturhenvisninger mv. Rettearbejde og feedback til eleverne er tematiseret og fokuseret. Fx giver læreren feedback på tegnsætning på opgaverne i denne uge, mens det er stavefejl og endelser i næste uge, og opbygning af tekster i den tredje uge. 10

11 Elev-til-elev-feedback er systematiseret, og eleverne er trænet i det. Noget af det traditionelle rettearbejde er dermed taget væk fra læreren. Og eleverne får ny læring ved at lære at give feedback til kammerater. Denne arbejdsform kræver meget klare mål for opgaverne. Fx har alle elever en læringsmakker, så den enkelte elev altid får feedback fra og giver feedback til én anden elev. Læringsmakker bliver skiftet løbende, og feedback bliver altid givet i forhold til de konkrete vurderingskriterier, som læreren har defineret. Den klassiske stil i dansk, tysk og engelsk er erstattet med procesorienteret skrivning, hvor læreren løbende giver feedback i processen. Faste opgavesæt til træning, hvor eleven kan rette sine egne opgaver med afsæt i kendte og præcist definerede krav, bliver brugt systematisk af lærerne. Skoledagen er struktureret, så der ligger et bånd, hvor der er plads til læringssamtaler og feedback mellem elev og lærer, og hvor alle elever arbejder med logbog. Nogle samtaler er organiseret som gruppelæringssamtaler, hvor flere elever taler med en lærer eller pædagog om deres læringsbevidsthed. Der er læringssamtaler hver uge, og andre elever har fx læsebånd, træningsopgaver eller lignende imens Digitalisering af planlægning og opfølgning Alle elever på mellemtrinnet har en tablet. Det betyder, at de får alle tekster og opgaver elektronisk, hvorved kopiering er unødvendig. I indskolingen bruger eleverne tablet til læsetræning. Alle læs-let bøgerne er elektronisk tilgængelige, og det er nemt af skifte til en anden bog, hvis den er for svær eller for let. Eleverne har adgang til digitale læse- og skriveprogrammer (fx Intowords), som kan støtte deres læsning. Dermed kan læreren koncentrere sig om de elever, som har størst behov for hjælp. Skolen har en digital database, hvor alle planlagte læringsforløb skal lægges ind. Alle læringsforløb er til fri brug og inspiration for andre. Fagteamene har en løbende og systematisk gennemgang og vurdering af digitale læremidler. På den baggrund beslutter det enkelte fagteam, hvilke digitale læremidler, der skal bruges i læringsforløb i den kommende periode. En gruppe lærere har arbejdet med flipped classroom, hvor instruktionen er små filmklip, der kan genbruges både af andre lærere, men også af eleven og forældre som forberedelse og opfølgning. Med brug af flipped classroom kan læreren i højere grad bruge tid til at understøtte træning og anvendelse af færdigheder. Skolerne i kommunen kan ligeledes dele filmklip. Feedback på afleveret opgave bliver givet som mundtlig respons på lydfil eller som filmklip. Oplæg til opgave samt respons på afleveret opgave er udgivet som Podcast. Eleven kan se og gense instruktion til opgaven eller respons på egen opgaveløsning. Skolen bruger en digital læringsplatform, hvor planlægning af læringsforløb, elevplan mv. kan arbejde sammen og tage afsæt i læringsmål. Her kan eleven evaluere sin egen læring og sætte nye læringsmål. Eleven, de læringsansvarlige på skolen og forældrene kan følge elevens progression i tekst og billeder. Læringscenteret har samlet og evt. indkøbt selvrettende apps og programmer, som lærerne skal tænke ind i deres planlægning. 11

12 Ved hvert færdighedselement i et forløb udarbejder eleven en digital instruktionsvideo til egen og kammeraternes brug. Her kan den enkelte finde hjælp til at forstå og løse forskellige opgavetyper. Kan man forklare det, kan man også gøre det, er logikken. Eleven udarbejder mindst én instruktionsvideo hver dag og får feedback fra en kammerat. Læreren kan se videoen og dermed få indtryk af graden af forståelse og kompetence Vil du vide mere Læs mere om Stolpedalsskolens brug af digital læringsplatform under baggrundsmaterialer. For yderligere information: Merethe Overgaard, afdelingsleder Stolpedalsskolen, Aalborg Kommune. 12

13 4 Reformens nye elementer Med folkeskolereformen har eleverne fået mere tid til at lære og til at få systematisk feedback på egen læring enkeltvis eller i grupper. Reformen rummer en række nye elementer i elevernes skoledag, der skal understøtte, at reformens mål nås. Den understøttende undervisning, nye forenklede Fælles Mål og læringsmål, faglig fordybelse og lektiehjælp, mere motion og bevægelse, den åbne skole er nogle af de nye elementer. Dette tema rummer praksisnære ideer til, hvordan reformens nye elementer indgår i tilrettelæggelsen af læringsforløb og udvikling af en ny praksis. 4.1 Forslag og forskellige ideer til at realisere reformens nye elementer Motion og bevægelse Bevægelse er systematisk tænkt ind i den fagdelte undervisning. Fx skal 3. lektion hver dag være bevægelsesorienteret i indskolingen, på mellemtrinnet 4. lektion og i udskolingen 5. lektion. Det fag og den lærer, der underviser i den pågældende lektion har ansvaret for at gøre den bevægelsesorienteret. Alle andre har mulighed for yderligere tiltag. Byt rundt efter fx to måneder, så alle fag og lærere får ansvaret. 13

14 Eleverne i udskolingen er direkte inddraget i at udvikle bevægelsesøvelser. Eleverne har dermed fået ejerskab og er mere motiverede til at deltage aktivt. Ideerne er udviklet på en temadag om innovation i udskolingen. Der findes flere elektroniske vejledninger, der kan bruges som direkte inspiration. Se fx Skolens fagudvalg har i samarbejde med teamets pædagoger ansvar for at tænke bevægelse ind i fagene. Fagudvalgene udarbejder konkrete ideer og eksempler på, hvordan bevægelse kan tænkes ind i faget. Ideerne indgår i årsplanerne fra skoleårets begyndelse. Alle på skolen deltager i 20 minutters bevægelse før og efter frokostpausen hver dag. Et antal lærere og pædagoger er på skift ansvarlige for form og indhold. Powerbreaks er tænkt ind i alle timer. Fx ved, at eleverne rejser sig ved tælling, hopper stavelser mv. Skolen har udpeget Fyrtårnsklasser ift. motion og bevægelse, der har særligt fokus på at udvikle eksemplarisk praksis på netop dette felt. De andre klasser samt pædagoger og lærere kan efterfølgende sidemandsoplæres. Skolen har lagt et fast bevægelsesbånd ind hver dag, som nogle medarbejdere har ansvaret for at planlægge og gennemføre Åben skole Kommunen har udarbejdet en lokal inspirationsportal med eksempler på en række standard læringsforløb, som lokale foreninger, virksomheder eller kulturinstitutioner kan tilbyde. Se fx fra Frederiksberg Kommune, www. skolenivirkeligheden.dk fra Fredensborg Kommune eller fra Københavns Kommune. Ledelsen opfordrer til at udnytte mulighederne hos skoletjenesterne. Der er mange gode forløb og muligheder med minimal forberedelse. Find oversigt på og En måde at komme i gang på er at afgrænse samarbejdet. Fx ved i år ét at opdyrke et tæt samarbejde med en eller to foreninger og løbende udbygge samarbejdsfladerne. Eller ved, at der for hver årgang eller afdeling er konkrete partnerskaber, som medarbejderne skal indtænke i årsplanen. Kommunen laver en fast aftale med forskellige foreninger mv. om tiltag, som det er obligatorisk for alle skoler at indgå i. Fx biblioteksforløb i 3. klasse, seks ugers samarbejdsforløb med gymnastikforeningen omkring idrætsundervisningen i 5. klasse, filmforløb med filmskolen i 8. klasse osv. En række standardforløb, hvor alt er tilrettelagt, og juridiske og økonomiske forhold er afklaret. Kommunen har udarbejdet en drejebog, der oplister en række forhold, skolen skal være opmærksom på, når man indgår i et samarbejde med ekstern samarbejdspart. Skolen kan bruge drejebogen som tjekliste. Se drejebogen under baggrundsviden. Skolen har udviklet en forældrebank, hvor forældre, der ønsker at blive brugt som ressourcepersoner i undervisningen registreres. 14

15 Den åbne skole handler om at åbne skolen for verden udenfor. Der laves aftaler med erhvervsliv, foreninger, kulturliv og forældre om at fungere som gæstelærere og som ressourcepersoner til forskellige undervisningsforløb. Tømreren hjælper i håndværk og design, revisoren supplerer i matematik, bankassistenten kommer med input i samfundsfag osv Understøttende undervisning Indhold og organisering af den understøttende undervisning kan være meget forskellig. Den understøttende undervisning giver mere tid til at nå læringsmålene. Fx bruges der hver dag tid til individuelt eller i grupper at drøfte mål og målopfølgning. Hver dag er der sat tid af til læsning og fordybelse, hvor eleverne på skift har samtaler med læreren om deres progression og læringsmål. Den understøttende undervisning er organiseret som værksteder, som eleverne vælger mellem. Medarbejderne gennemfører læringsforløb i værkstederne gentagne gange og forberedelsen bliver dermed mindre for den enkelte medarbejder. I den understøttende undervisning kan indgå faste aftaler med gæstelærere, fx om, at ungdomsskolen, den lokale bank, det lokale erhvervsliv står for ti oplæg i løbet af året i udskolingen. Den understøttende undervisning er lagt som et fast bånd hen over dagen. Den understøttende undervisning er placeret på hele eller halve dage, fx i sammenhæng med fagdage sådan, at fag og understøttende undervisning bliver koblet. Pædagogerne indgår i den understøttende undervisning ved at have en kobling til relevante team. Der planlægges med et antal møder, hvor hele teamet af lærere og pædagoger deltager. Fokus er her på læringsmål for den understøttende undervisning og på elevernes trivsel. I den understøttende undervisning indgår museumsbesøg, besøg af den lokale handicapforening, interview til artikel, der skal arbejdes med i dansk mv. Dvs., at en del af den understøttende undervisning er fastlagt på forhånd og koordineret på kommunalt niveau. Den understøttende undervisning skal sikre kobling mellem fagene. Fx understøttende forløb, der går på tværs af biologi og idræt, biologi og madkundskab mv. I den understøttende undervisning er der fokus på klare færdigheder, der skal trænes i en række faste forløb. Disse er defineret af skolens ledelse og fagteam, og der er samlet kompendier med understøttende materialer Faglig fordybelse og lektiehjælp Ideerne i dette tema tager afsæt i de ændringer, der forventes at komme efter næste folketingsvalg. Lærerne udbyder forskellige forløb i faglig fordybelse, som eleverne tilmelder sig efter behov og interesse. 15

16 I faglig fordybelse og lektiehjælp er der tilknyttet en række frivillige. Det kan være forældre, pensionerede lærere eller akademikere, der gerne vil bidrage ind i skolen. Det kan også være planlagte forløb med gymnasieelever, der indgår i talentforløb. Den faglige fordybelse er organiseret i zoner eller studieområder. Der er matematikzone, tysk-zone mv. Eleverne søger til zoner efter behov og interesse. I den faglige fordybelse indgår også forløb, hvor eleverne kan arbejde med læringsparathed og studieteknik. Ligeledes kan der tilbydes trivselssamtaler, coaching i god kammeratadfærd el. lign. Den faglige fordybelse og lektiehjælp er på skolen omdøbt til studietid, hvor der er defineret en række studiefelter, som alle arbejder med hen over året. Den faglige fordybelse kan også digitaliseres. Fx kan Skype, Khan Academy el.lign. med fordel tænkes ind. Faglig fordybelse og lektiehjælp er organiseret som opgaveværksteder. Der er udviklet en række fagopgaver, som alle elever skal arbejde med. Opgaverne har fx fokus på læsning og sprogforståelse i januar, fokus på informationssøgning og it-design i februar osv. Hvert årgangsteam udarbejder otte til ti opgavesæt, som alle elever arbejder med Vil du vide mere Københavns Kommune har udviklet Drejebog til Åben skole, der kan findes under baggrundsmateriale. For yderligere information: Thomas Geiker, implementeringskonsulent Københavns Kommune. Frederiksberg Kommune har udviklet en række obligatoriske samarbejdsforløb med lokale museer, biblioteker og idrætsforeninger, der dækker kravene til den åbne skole. For yderligere information: Gorm Bagger Andersen, skolechef Frederiksberg Kommune. Herning Kommune har udviklet en række samarbejdsforløb med erhvervslivet i projektet "Industrien som karrierevej", som dækker kravene til den åbne skole. For yderligere information: Bo Melgaard, centerleder Herning Kommune På skolerne i Herning Kommune har man udviklet en struktureret tilgang til arbejdet med den åbne skole. Især er der fokus på samarbejdet med erhvervslivet. For yderligere information: Dorte Georgsen, skoleleder, Vestervangskolen Torben Rathe, skoleleder, Sdr. Felding Skole 16

17 5 Samarbejde i team Alle skoler, lærere og pædagoger har erfaringer med forskellige samarbejdsfora og indgår i forskellige typer af team. Det kan være klasseteam, årgangsteam, fagteam mv. Med reformen er der behov for at gentænke teamsamarbejdet og skolens mødestruktur. Dette tema rummer ideer til ny praksis i teamsamarbejde, som kan understøtte realisering af reformen og effektivisere opgaveløsningen for lærerne. Herunder ideer til at videreudvikle skolens mødestruktur og mødekultur. 5.1 Forslag og forskellige ideer til at nytænke teamsamarbejde og mødestruktur Nytænk organisering og indhold i teamsamarbejdet Teamets arbejde ledes af udpegede teamkoordinatorer, der har fået målrettet efteruddannelse. Teamkoordinatorerne skal facilitere de faglige processer, være inspiratorer og vejledere. Derudover er det teamkoordinatorernes opgave at lede møderne og sikre mødets faglige indhold. Teamkoordinatorerne samarbejder om at skabe gode overgange mellem afdelingerne, så der ikke opstår slip for eleverne. 17

18 Hvert fag har en fagtovholder i hver afdeling. Tovholderne for fagene mødes på tværs af afdelingerne en gang om måneden for at sikre, at læringsmålene er nået, før eleverne går videre til næste årgang. Teamsamarbejdet er organiseret dels som årgangsteam/faseteam(to årgange) og dels som fagteam. Hver tredje uge er der fase-dag, hvor der er afsat tid til møder, fælles planlægning og ledelsesdeltagelse. Ledelsen er tæt på, synlig og sætter retning i teamenes arbejde. Ledelsen har Team- Udviklings-Samtaler og én-til-én samtaler med medarbejderne i teamet én gang om måneden. Til gengæld er der stort set ingen fælles møder for alle medarbejdere. Ledelsen arbejder teambaseret og har faste faglige fokussamtaler med de forskellige team. De faglige fokussamtaler tager afsæt i elevernes selvevaluering, nationale testresultater og evt. kommunale test. Skolens ledelse har udarbejdet Teamspættebogen sammen er vi et hak bedre. Teamspættebogen er en struktureret tekst om forventninger til teamsamarbejdet, teamets arbejdsområder samt skabeloner til møder mv. Formålet er at skabe et fælles afsæt og et fælles sprog. Teamene får større selvstændigt handlerum og kompetence. Fx står teamet selv for vikardækning. Også ved kompetenceudvikling. Der er i opgaveoversigten taget hensyn til vikaropgaver og koordinering. Lærerne i teamet indgår i praksisnære forløb sammen med kollega i teamet som et element i kompetenceudvikling efter modellen for CO-Teaching. I teamsamarbejdet indgår samarbejde med skolens vejledere. Ledelsen har fra skoleårets begyndelse meldt ud, hvad der er vejledernes fokus i det pågældende år. Alle lærere er forpligtiget til at have en vejleder tilknyttet mindst ét læringsforløb pr. år. Det er ledelsens opgave at skabe rum til vejlederne. En gang årligt mødes alle fagteam med de faglige vejledere om de faglige resultater og behov for fremadrettede indsatser. Teamet arbejder med udvikling af egen praksis. Konkret ved microteaching, hvor undervisningen hos et teammedlem ind imellem filmes og derefter drøftes i teamet. Udgangspunktet er det systematiske arbejde med læringsmål og feedback samt klasseledelse og inklusion. Teamet af lærere og pædagoger drøfter hvert år, hvilke særlige kompetencer og interesser, de hver især har. Disse indarbejdes i den understøttende undervisning og faglige fordybelse. Målet er at bruge alles kompetencer bedst muligt Nytænk mødestruktur og mødekultur Skolens mødekultur er blevet nytænkt for at fremme effektive møder, hvor ingen spilder tiden, og alle får noget ud af samarbejdet. Mødekulturen er præget af bevidst stillingtagen til deltagerkreds, dagsordenskabelon, mødestyring og mødeforberedelse. Mødeformen skal varieres efter formål. Fx er der faste korte (20 minutter) møder, hvor deltagerne står op rundt om skærm eller flipover. Disse møder er målrettet planlægningsmæssige og praktiske afklaringer, mens længere møder med dagsorden er afsæt til faglige læringsdrøftelser og opfølgning. 18

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER

HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER HVOR TRYKKER SKOEN? HÅNDBOG TIL PLAN FOR UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER FORORD Skolestyrelsens Tosprogs-Taskforce og Danmarks Radio ønsker med kampagnen To sprog én udfordring at sætte fokus på undervisningen

Læs mere

Ro og klasseledelse i folkeskolen

Ro og klasseledelse i folkeskolen Dorte Marie Søndergaard Helle Plauborg Thomas Szulevicz Tine Basse Fisker Torben Mørup Lene Tetzlaff-Petersen Mette With Hagensen Agnete V. Hansen Gitte Øgendal Helle Saabye Pedersen Pia Werborg Ro og

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Reform - realisering. Tåsingeskolen 2014-2015

Reform - realisering. Tåsingeskolen 2014-2015 Reform - realisering Tåsingeskolen 2014-2015 Indhold Målstyret undervisning Forældresamarbejde Elevsamtalen Elevsamtalen...5 Forældresamarbejde... 8 Lektiefaget/faglig fordybelse...11 Lektiefaget Side

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig...

Med læsning indsats. 1 En verden åbner sig... Med læsning som indsats 1 En verden åbner sig... [ Indledning [Læsning er kilden til viden og oplevelser og vejen til udvikling og uddannelse Citat fra www.videnomlaesning.dk Med læsning som indsats er

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag

Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag Evaluering af udviklingsprojektet Sang og bevægelse som en del af den længere og mere varierede skoledag Kommune: Herning Kommune (projektholder), Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune Involverede

Læs mere