Indstilling. samt bevilling til projektering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. samt bevilling til projektering"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne principindstilling g indstilling til bevilling til prjektering indehlder en versigt ver Børn g Unges frslag til RULL-prjekter i mråde 1 midtbyen. Område 1 udgøres af de tre skledistrikter mkring N.J. Fjrdsgades Skle, Læssøesgades Skle g Samsøgades Skle. Frslagene vedrører tilbud til børn g unge i både dagtilbud, skler g fritidstilbud. Planlægning Grøndalsvej Viby J Sagsnummer Indstillingen har været sendt i høring blandt de berørte parter fra 29. maj til 9. ktber De vervejelser g ændringer høringssvarene har givet anledning til er i indstillingen. Indstillingen indehlder Børn g Unges frslag til håndtering af en række af de udfrdringer, der er i relatin til midtbyens gamle sklebygninger, begrænsede udearealer, efterspørgselsudviklingen g behvet fr mderniseringer. Sagsbehandler Lene Vestervang Olsen Mbil E-pst N.J. Fjrdsgades Skle har i en årrække haft kapacitetsprblemer, sm kun har været løst midlertidigt med lån af lkaler udenfr sklens matrikel. Hertil kmmer brandsikringsbehv på både N. J. Fjrdsgades Skle g Læssøesgades Skle. Brandsikringen ptager plads g øger dermed kapacitetsprblemstillingen. Disse udfrdringer var anledning til, at RULL-prcessen blev indledt i midtbyen, så de frskellige udfrdringer g muligheder kunne ses i en større sammenhæng. Med indstillingen ønskes en principiel stillingtagen til ngle prjekter g anlægsbevillinger til ngle knkrete prjekter, hvilket fremgår af beslutningspunkterne. På baggrund af de principielle beslutninger vil disse principielle prjekter efterfølgende blive yderligere beskrevet i særskilte byrådsindstillinger, hvr der vil blive fretaget en knkretisering af udmøntningen.

2 Indstillingen tager afsæt i blandt andet rapprten fra tænketank m fremtidens børnebyggeri (august 2008) g Århus Kmmunes børn g unge-plitik (nvember 2008) samt en mfattende inddragelsesprces i midtbyen med frældre, børn, unge, medarbejdere m.fl. Det fremgår af børn g unge-plitikkens frmål, at Århus Kmmunes tilbud skal være præget af mangfldighed g fleksibilitet g inspirere børn g unges kreativitet. Der skal være plads til, at alle kan pleve, at det er sjvt at blive dygtigere g skabe nget nyt. I beskrivelsen af læringssynet indgår blandt andet, at Århus Kmmune vil anerkende, at børn g unge har frskellige frudsætninger g frskellige måder at lære på. Senere hedder det, at da de fysiske rammer har str betydning fr trivsel, læring g udvikling, skal læringssynet tages i betragtning, når skler, institutiner, fritidsfaciliteter mv. nybygges g mbygges. På grundlag af tænketankens rapprt g børn g unge-plitikken samt den inddragende prces i midtbyen er der udviklet ngle pædaggiske principper g mål fr RULL i midtbyen, sm i indstillingen udgør det knkrete grundlag fr de freslåede prjekter i indstillingen. Der henvises til indstillingens afsnit 5. Partierne i Århus Byråd har den 28. maj 2009 indgået en aftale m, at der ønskes pført en ny midtbyskle på arealet, hvr Skt. Annagades Skles g Krghsgades Skles bygninger ligger i dag. Aftalen er vedlagt indstillingen sm bilag. Indstillingens mest markante frslag er derfr at etablere et visinært børne- g ungemiljø ved Skt. Anna Gade, der mfatter én samlet ny midtbyskle, der dækker den sydlige del af midtbyen, med plads til klubaktiviteter g fritidsaktiviteter g med tæt samspil med de mkringliggende dagtilbud. Den ny skle erstatter Læssøesgades Skle g N.J. Fjrdsgades Skle. Sklen pføres efter princippet m, at den lille skle tænkes ind i den stre med separate afsnit, der tager særligt hensyn til udviklingstrin fr elever i indskling, mellemtrin g udskling. Børnemiljøet får en ideel placering på nrdsiden af Ingerslev Bulevard, hvr Skt. Anna Gades Skles g Krghsgades Skles bygninger ligger i dag. I indstillingen freslås det endvidere, at Samsøgades Skle mbygges, så de indendørs læringsmiljøer understøtter medarbejdernes arbejde med differentiering, g at der etableres et åbent udendørs legemiljø med udfrdrende aktivitetsmuligheder primært fr børn i sklealderen. Side 2 af 38

3 På dagtilbudsmrådet g fritidsmrådet indehlder indstillingen frslag m, at frskellige dagtilbudsafdelinger g klubtilbud samles i midtbyen, hvilket sikrer, at det enkelte barn skal igennem færre institutinsskift, g at der skabes sammenhængende børnemiljøer med fremtidssikrede ude- g indemiljøer. I den frbindelse freslås en række afdelinger flyttet fra utidssvarende fysiske rammer g ngle afdelinger freslås udbygget på grund af behvet fr ekstra kapacitet. 2. Beslutningspunkter Det indstilles, At 1) Der træffes principbeslutning m, at legepladser i tilknytning til dagtilbudsafdelinger, skler mv. i midtbyen skal være åbne tilbud til brgere g gæster uden fr nrmal åbningstid At 2) Der træffes principbeslutning m at etablere et sammenhængende børnemiljø på Langenæsstien, sm erstatning fr Gerlachsgade 13, Kirkedammen 29 g Fars Legestue At 3) Der træffes principbeslutning m at dagtilbudsafdelingen Ole Rømers Gade 36A i dagtilbud 104 flyttes fra de midlertidige pavillnbygninger til et nybyggeri på Ole Rømers Gade At 4) Der træffes principbeslutning m at etablere et mere sammenhængende børnemiljø mkring Graven i dagtilbud 106, ved at udbygge g etablere en 4-gruppers institutin sm erstatning fr Mindegade 8 At 5) Der træffes principbeslutning m at etablere et mere sammenhængende børnemiljø i Sølystgade i dagtilbud 106, ved at etablere erstatningslkaler fr Ny Munkegade 13C g Sølystgade 30. I sammenhæng med børnemiljøet skal der ligeledes pføres erstatningsbyggerier fr Bebernes Hus i Sølystgade g Børnenes Hus fra Hjrtensgade At 6) Der træffes principbeslutning m at SFO-afdelingen på Marselis Bulevard 50 g 52 flyttes til den nye midtbyskle. Der tages stilling til bygningernes fremtidige anvendelse efter flytningen At 7) Der træffes principbeslutning m udbygning af skvbørnehavepladser i dagtilbudsafdelingen Jægergårdsgade 68 i dagtilbud 103 Side 3 af 38

4 At 8) Der træffes principbeslutning m at etablere et sammenhængende børne- g ungemiljø ved Skt. Anna Gade med en ny flkeskle fr det nuværende Læssøesgades Skles distrikt g N.J. Fjrdsgades Skles distrikt sm beskrevet i indstillingens afsnit 5. Læssøesgades Skles bygninger indstilles slgt. Læssøesgades Skles g N.J. Fjrdsgades Skles aktiviteter indstilles flyttet sm helhed til den nye skle, når denne er klar til indflytning. N.J. Fjrdsgades Skle kan herefter indrettes til fritidscenter. Indtil N.J. Fjrdsgades Skle kan indrettes til frenings- g fritidshus, skal de eksisterende brugere på Skt. Anna Gade sikres alternative lkaliteter. Efter høringsfasen (jævnfør beslutningspunkt 9) fremsendes principbeslutningen til endelig vedtagelse i byrådet At 9) Det besluttes at nedlægge skledistrikterne fr Læssøesgades Skle g N.J. Fjrdsgades Skle g prette et samlet skledistrikt fr de t skler. Beslutningen sendes i høring i henhld til regelgrundlaget herfr med henblik på ffentliggørelse g mulighed fr indsigelser g derefter til endelig vedtagelse i byrådet. At 10) Der træffes principbeslutning m at etablere Frederiksbjerg Fritidsklub på den nye midtbyskle At 11) Der meddeles anlægsbevilling på 2,6 mi. kr. til udbygning med en vuggestuegruppe på Læssøesgade 22. Dette finansieres gennem frigivelse af anlægsreserven til udbygning af dagtilbudskapaciteten At 12) Der meddeles anlægsbevilling på 2,6 mi. kr. til udbygning med en gruppe i dagtilbudsafdelingen Marselis Bulevard 48 i dagtilbud 103. Dette finansieres gennem frigivelse af anlægsreserven til udbygning af dagtilbudskapaciteten. At 13) Der meddeles anlægsbevilling på 2,6 mi. kr. til udbygning med en gruppe i dagtilbudsafdelingen Nørre Bulevard 1A i dagtilbud 105. Dette finansieres gennem frigivelse af anlægsreserven til udbygning af dagtilbudskapaciteten At 14) Der meddeles anlægsbevilling på 2,6 mi. kr. til udbygning med en gruppe i dagtilbudsafdelingen Knudrisgade 7B i dagtilbud 105. Dette finansieres gennem frigivelse af anlægsreserven til udbygning af dagtilbudskapaciteten At 15) Der meddeles anlægsbevilling på 11,6 mi. kr. til mbygning af de indendørs læringsmiljøer g etablering af et åbent udendørs lege- Side 4 af 38

5 miljø med udfrdrende aktivitetsmuligheder primært fr børn i sklealderen ved Samsøgades Skle. Den indvendige mbygning g etableringen af det udendørs legemiljø finansieres gennem frigivelse af det tidligere afsatte rådighedsbeløb til etablering af et legepladsmiljø i mrådet på 2,8 mi. kr. g 8,8 mi. kr. af de afsatte midler til RULLprjektet 3. Baggrund RULL i midtbyen er en del af det verrdnede RULL-prjekt i Århus Kmmune, hvr Byrådet har besluttet, at der ver en 10-årig peride skal investeres 960 mi. kr. (987 mi. kr. i 2009 priser) i frbedring af de pædaggiske g tekniske inde- g udemiljøer i Århus Kmmunes skler, dag- g fritidstilbud. Med hensyn til frdelingen af de yderligere midler fra kvalitetsfnden i 2014 g de efterfølgende år har Byrådet besluttet, at man på dette tidspunkt med afsæt i frdelingsnøglen fr Budget 2009 vil drøfte, m der er pstået knkrete behv eller finansieringsudfrdringer, der tilsiger en ændret frdelingsnøgle. Under frudsætning m uændret frdelingsnøgle g fuld udmøntning af midlerne fra Kvalitetsfnden bliver der således tale m samlede yderligere investeringer på Børn g Unges mråde på 1,3 mia. kr. ver de næste 10 år. Grundtanken bag hele RULL-prjektet er, at man kan fremme børn g unges trivsel g læring ved at skabe inspirerende g fleksible rammer g bruge dem aktivt g differentieret i det pædaggiske arbejde. Når der mderniseres i henhld til RULL, er det derfr de pædaggiske visiner, der er afsættet. På den måde hænger RULL-prjektet tæt sammen med børn g ungeplitikkens læringssyn herunder at børn g unge lærer på alle tidspunkter g i alle situatiner, g at de lærer frskelligt. Derfr arbejder Børn g Unge med en differentieret tilgang sm et verrdnet princip uanset de fysiske rammer. Men den differentierede tilgang kan understøttes i frskellig grad af de fysiske rammer, g det er der stærkt fkus på i hele RULL-prjektet. Denne indstilling indehlder en versigt ver Børn g Unges frslag til RULL-prjekter i mråde 1 midtbyen. Område 1 udgøres af de tre skledistrikter mkring N.J. Fjrdsgades Skle, Læssøesgades Skle g Samsøgades Skle. Frslagene vedrører tilbud til børn g unge i både dagtilbud, skler g fritidstilbud. Side 5 af 38

6 Indstillingen indehlder samtidig Børn g Unges frslag til håndtering af en række af de øvrige udfrdringer, der er i relatin til midtbyens gamle sklebygninger, begrænsede udearealer, efterspørgselsudviklingen g behvet fr mderniseringer både af pædaggiske g arbejdsmiljømæssige udfrdringer. N.J. Fjrdsgades Skle har i en årrække haft kapacitetsprblemer, sm kun har været løst midlertidigt med lån af lkaler udenfr sklens matrikel. Hertil kmmer brandsikringsbehv på både Fjrdsgades Skle g Læssøesgades Skle. Brandsikringen ptager plads g øger dermed kapacitetsprblemstillingen. Disse udfrdringer var anledning til, at RULL-prcessen blev indledt i midtbyen, så de frskellige udfrdringer g muligheder kunne ses i en større sammenhæng. De strukturelle, bygnings- g arbejdsmiljømæssige udfrdringer i midtbyen gennemgås afslutningsvist i dette afsnit. Udviklingen i efterspørgslen efter dagtilbudspladser i midtbyen er stigende. De bygningsmæssige rammer gør det vanskeligt at mlægge dele af kapaciteten i midtbyen, så der skabes tilfredsstillende læringsmiljøer, der kan matche de efterspørgselsændringer, der løbende er i midtbyen. De prjekter, der indstilles rent principielt vil blive yderligere beskrevet i særskilte byrådsindstillinger, inden der træffes endelig beslutning m dem. Indstillingen indehlder samlede anlægsudgifter på 413 mi. kr. Dette vil understøtte vækst- g jbpakkerne i Århus. Af den samlede anlægsudgift frudsættes i størrelsesrdenen 149 mi. kr. finansieret af RULL-midler, Frslagene fremsættes efter et grundigt frarbejde i flere regier: Visinen m højere kvalitet i de fysiske rammer Det verrdnede udgangspunkt fr RULL-midtby er visinsplægget fra Børn g Unges rådmand m højere kvalitet i de fysiske rammer fr børn g unge i Århus. Visinen i plægget fra marts 2007 var at skabe de bedste rum fr børn g unges læring g udfldelser. Det ene element i plægget var, at der skulle nedsættes en bredt sammensat tænketank, der skulle udvikle nye ideer inden fr rum til leg g læring. Det andet element var, at der skulle afsættes 500 mi. kr. ver 10 år til at msætte de gde råd til praktisk virkelighed i tilbuddene til børn g unge mellem 0 g 18 år. Disse midler udmøntes med 50 mi. kr. årligt i periden I Budget blev der yderligere Side 6 af 38

7 tilført 350 mi. kr., g i blev budgettet suppleret med yderligere 110 mi. kr. til frmålet. Byrådet har desuden besluttet i frhld til frdelingen af de yderligere midler fra kvalitetsfnden i 2014 g de efterfølgende år, at der på dette tidspunkt med afsæt i frdelingsnøglen fr Budget 2009 vil blive drøftet, m der er pstået knkrete behv eller finansieringsudfrdringer, der tilsiger en ændret frdelingsnøgle. Under frudsætning af en uændret frdelingsnøgle g fuld udmøntning af midlerne fra Kvalitetsfnden bliver der således tale m samlede yderligere investeringer på Børn g Unges mråde på 1,3 mia. kr. ver de 10 år. Tænketankens rapprt m fremtidens børnebyggeri Tænketanken afleverede sin rapprt m rum til leg g læring i august Rapprtens anbefalinger har spillet en meget central rlle i hele prcessen i mråde 1, herunder gså i drøftelse g udvælgelse af knkrete prjekter. Tænketanken har bidraget med en række anbefalinger til, hvrdan man kan indrette g udnytte rum på en inspirerende måde til gavn fr børn g unges leg, læring g trivsel. Anbefalingerne er givet med afsæt i viden m pædaggik, hjernefrskning, idræt, infrmatins- g kmmunikatinsteknlgi g arkitektur. Blandt de centrale anbefalinger er: - Skab nye udfrdringer til alle aldre. Rum g indretning skal tage højde fr, at frskellige udviklingstrin kræver frskellige udfrdringer - Slip læringen fri. Udnyt de udendørs ptentialer i natur g byrum. Skab muligheder fr fleksible basisrum, grupperum g samlingsrum - Skab rum fr fremtidens pfinderi. Børn skal knfrnteres med innvative prcesser, hvr der arbejdes med prblemer, visiner, ideskabelse etc. Rum g indretning skal stimulere til udvikling af ideer g eksperimenter - Infrmatins- g kmmunikatinsteknlgi sm støtte til legeg læringsaktiviteter skal være tilgængelig veralt i fremtidens børnebyggeri - Rummene skal invitere til leg g bevægelse. Der er bevisligt en sammenhæng mellem krpslig udvikling g indlæring. Derfr skal mulighederne fr krpslig udfldelse, mtrisk træning g aktivitet tænkes ind i fremtidens læringsrum - Børn, vksne g medarbejdere skal inddrages, når der skal bygges, så alle er bevidste m mulighederne bagefter Side 7 af 38

8 Brgerinddragelse Gennem de seneste år har der været en mfattende g meget nyttig inddragende prces i mråde 1. Den blev indledt d. 3. marts 2008 med et brgermøde på Rådhuset m børn i midtbyen. Der har siden 14. marts 2008 frem til 20. januar 2009 været afhldt møder i flere runder i de enkelte skledistrikter. Frældre, børn, unge, medarbejdere, repræsentanter fr fritid, idrætsliv, beberfreninger m.fl. har på disse møder drøftet knkrete ideer g frslag. Op til 40 persner har deltaget i de enkelte møder. Herudver er der en igangværende visinsprces i mrådet, sm afsluttes prim Dette er med til at afklare den knkrete udfrmning af de kmmende prjekter. Alle parter har bidraget med værdifulde synspunkter g baggrundsviden til prcessen. Der er herunder gjrt nye g særdeles psitive erfaringer med børns deltagelse i drøftelserne på møderne m visiner fr midtbyen. I bilag 3 kan der ses en samlet versigt ver alle prjektfrslag g ideer, sm er blevet fremsagt i frbindelse med denne prces. Det samlede øknmiske mfang af de fremsatte frslag har været væsentligt større end RULL-midlerne giver mulighed fr at imødekmme, eftersm RULL-midlerne skal række til hele Århus Kmmune. I frbindelse med denne indstilling er der derfr fretaget en priritering med sigte på, at der alene anvendes en andel af de samlede frventede RULL-midler således, at børn g unge i hele kmmunen får glæde af RULL-midlerne. Det samlede øknmiske mfang af indstillingen er samtidig påvirket af de særlige udfrdringer i midtbyen, der er beskrevet i de følgende afsnit. Pædaggiske udfrdringer i midtbyen Nedenstående verrdnede principper g mål fr RULL prjekterne i midtbyen er sammen med ønsket m pnåelse af helhedssyn g synergi fr brgerne i midtbyen udvalgt g pririteret på baggrund af tænketankens rapprt g inddragelsesprcessen i mrådet: at der skabes bæredygtige børne- g ungdmsmiljøer i byens puls ved at fkusere på følgende nøglemråder: Læring at der skabes ptimale læringssituatiner, der understøtter balancen mellem udfrdringer g kmpetencer at viden frpligter. Viden frmidles til g udfrdrer fællesskabet Side 8 af 38

9 at faglig viden fremmer læring m læring, nysgerrighed g mtivatin Dannelse gennem medbrgerskab g med afsæt i demkratiske værdier g traditiner skal udvikle livsduelighed, rbusthed g kulturel kapital Mangfldighed at være bevidste m kulturelle frskelle g fremme medbrgerskab ved at bibringe kundskaber g færdigheder at anerkende at fælles mål kan nås på flere måder at se frskellighed sm fællesskabets styrke Ressurcer at der etableres sammenhængende børnemiljøer, hvr børn i frskellige aldre kan mødes g udfrdres at der etableres et tættere samarbejde mellem persnalet i dagtilbud, skle g fritidstilbud med henblik på at udnytte hinandens ressurcer at flere skler, dag- g fritidstilbud i Århus Kmmune bliver energimæssigt bæredygtige, så bæredygtig udvikling bliver en naturlig g integreret del af børn g unges hverdag Strukturelle udfrdringer i midtbyen Dagtilbudsmrådet Der er pr. 1. juli årige bsiddende i de tre skledistrikter i midtbyen, hvilket er 119 flere end pr. 1. juli Den seneste beflkningsprgnse fra 2008 frudsagde, at der i de tre skledistrikter pr. 1. juli 2009 ville være årige, g der er således i flere 0-5 årige end frventet i 2008-prgnsen. Planlægningsmæssigt er det meget vigtigt at få større fleksibilitet i frhld til institutinernes mulighed fr at mstille sig til det aktuelle pasningsbehv, sm kan variere i frhld til ½-2 årige g 3-6 årige. Dette kan i dag ikke rummes i tilstrækkelig grad inden fr de eksisterende rammer. Pasningstilbuddene fr de 0-6 årige i midtbyen mfatter 14 dagtilbud, hvraf 6 er selvejende g en privat institutin på Strandvejen 96. Pr. 1. december 2009 bliver der i alt passet børn i dagtilbuddene i midtbyen. Heraf er de bsiddende i midtbyen. Der er således 524 børn bsiddende udenfr midtbyen, der bliver passet i midtbyen. Side 9 af 38

10 Ud af de 524 børn, der pr. 1. december 2009 bliver passet i Midtbyen, g sm er bsiddende udenfr Midtbyen, kmmer de 134 fra Rsenvangsklens distrikt, 57 fra Møllevangsklens distrikt, 41 fra Skvvangsklens distrikt, 26 fra Rundhøjsklens distrikt, 23 fra Vestergårdsklens distrikt, 22 fra Gammelgårdsklens distrikt g 18 fra Malling Skledistrikt. De resterende 203 børn kmmer fra en lang række andre skledistrikter med færre end 20 pr. skledistrikt. Ud af de 134 indskrevne fra Rsenvangsklens distrikt, der bliver passet i Midtbyen, bliver de 71 passet i de dagtilbudsafdelinger, der ligger på Langenæs, g 43 i dagtilbudsafdelingen på Observatriestien 1a. Af de resterende 20, der bliver passet i Midtbyen, er der 5 børn, der bliver passet i Samsøgades Skledistrikt (heraf 4 i Ajstrup 1) mens resten (15) bliver passet i de øvrige dagtilbudsafdelinger i Læssøesgades g N.J. Fjrdsgades Skledistrikt. Ud af de 57 indskrevne fra Møllevangsklens distrikt bliver de 39 passet i dagtilbudsafdelingerne i Samsøgades Skledistrikt, der ligger i umiddelbar tilknytning til Møllevangsklens distrikt. Ud af de 41 indskrevne fra Skvvangsklens distrikt bliver de 32 passet i dagtilbudsafdelingerne i Samsøgades Skledistrikt (heraf 15 i dagtilbudsafdelingen Østbulevarden 9-11), der ligger i umiddelbar tilknytning til Skvvangsklens distrikt. Ud af de 26 indskrevne fra Rundhøjsklens distrikt bliver de 12 passet i dagtilbudsafdelingen på Observatriestien 1a, der ligger frhldsvis i tæt på Rundhøjsklens distrikt. Ud af de 22 indskrevne fra Gammelgårdssklens distrikt bliver de 13 passet i Samsøgades skledistrikt. Ud af de 18 indskrevne fra Malling Skledistrikt bliver 15 passet i dagtilbudsafdelingen Ajstrupvej 1, der ligger tæt på Malling. Der er ligeledes pr. 1. december 2009 i alt børn fra midtbyen, der er indskrevet i et dagtilbud. Heraf bliver de passet i midtbyens dagtilbud. Der er således 124 børn bsiddende i midtbyen, der bliver passet udenfr midtbyen. Side 10 af 38

11 Der har i løbet af det seneste 1-2 år manglet pladser fr de ½-2 årige i midtbyen, hvilket har skabt et betydeligt pres på pasningsgarantien i midtbyen. Pasningsgarantien er dg blevet pfyldt ved at tilbyde pladser inden fr en halv times transprttid fra bpælen. Den seneste udvikling viser, at presset er vksende, således har de fleste institutiner haft indskrivninger ud ver deres pladsnrmering. Børnetallet har i løbet af det seneste år været stigende i Århus Kmmune således gså i midtbyen. Pr. 1. juli 2009 var der årige bsiddende i de tre skledistrikter i midtbyen, hvilket er 119 flere end pr. 1. juli Den seneste beflkningsprgnse fra 2008 frudsagde, at der i de tre skledistrikter pr. 1. juli 2009 ville være årige g der er i flere 0-5 årige end frventet i 2008-prgnsen. Pr. 1. ktber 2009 blev der passet ½-2 årige i dagtilbuddene i midtbyen, hvilket er 72 flere end på samme tidspunkt i Fr de 3 årige til sklestart blev der pr. 1. ktber 2009 passet 909 børn i midtbyen, hvilket er det samme antal sm i Det fremgår af den seneste pladsbehvsprgnse, at der i periden frem til 2014 frventes at være behv fr ekstra pladser i midtbyen fr både de ½-2 årige g de 3 årige til sklestart svarende til mkring 4 grupper. I periden fra 1. juli 2008 til 1. juli 2009 er børnetallet fr de 0-5 årige steget med 119 børn i midtbyen, hvilket indikerer, at der givet vis vil være behv fr flere grupper end de 4, der var frudsat i den seneste pladsbehvsprgnse. De nypførte dagtilbudsgrupper vil på baggrund af de nuværende efterspørgselsfrhld i vervejende grad starte med ½-2 årige børn, men vil blive indrettet fleksibelt, så de gså kan anvendes til 3-6 årige. Samlet set passes der flere børn i midtbyen end de børn, der er bsiddende i midtbyen. En af frklaringerne på dette er, at mange frældre på grund af arbejdspladsernes placering finder det hensigtsmæssigt at benytte dagtilbuddene i midtbyen. Sklemrådet I midtbyen er der 3 flkeskler, nemlig N. J. Fjrdsgades Skle, Læssøesgades Skle g Samsøgades Skle. På N. J. Fjrdsgades Skle har der i periden fra 2000 til 2009 været et jævnt stigende elevtal. Antallet af elever i kl. er således steget Side 11 af 38

12 med 213 fra år 2000, hvr der var 550 elever til 2009, hvr der var 763 elever. På Læssøesgades Skle er antallet af nrmalklasselever i kl. i samme peride steget med 34 fra 209 i år 2000 til 243 i år På Læssøesgades Skle har elevtallet i både år 2006 g 2007 været 264 elever, hvrefter det er faldet til 243 elever i år På Samsøgades Skle er antallet af elever i kl. faldet med 46 fra 587 i år 2000 til 541 i år På Samsøgades skle steg elevtallet frem til 2005, hvr der var 643 elever, hvrefter det er faldet. Det freløbige udkast til skleprgnsen fr 2009 viser, at der på N. J. Fjrdsgades Skle i periden frem til 2014 strt set frventes et uændret elevtal, så der i 2014 frventes at være 758 elever md september Hertil kmmer, at der på N. J. Fjrdsgades Skle i 2009 er 1 specialklasse med 6 elever. På Læssøesgades Skle frventes elevtallet på baggrund af freløbig udkast til skleprgnse 2009 i periden frem til 2014 at falde med 20 nrmalklasseelever fra 265 elever til 245 elever (inkl. 10. klassetrin). Hertil kmmer, at der på Læssøesgades skle i 2009 er 15 mdtageg specialklasser med 143 elever. På Samsøgades Skle kan der på baggrund af freløbig udkast til skleprgnse 2009 frventes et svagt stigende elevtal på 33 elever frem til I Læssøesgades Skledistrikt var der pr. 5. september 2009 i alt 294 sklesøgende børn. Heraf gik de 154 på Læssøesgades Skle, svarende til 52,4 %. Der var i alt 265 nrmalklasseelever fra 0. til 10. klasse på Læssøesgades Skle. Der gik pr. 5. september 2009 i alt 55 elever fra Læssøesgades Skledistrikt på N. J. Fjrdsgades Skle. I N. J. Fjrdsgades Skledistrikt var der pr. 5. september 2009 i alt 814 sklesøgende børn. Heraf gik de 514 på N. J. Fjrdsgades Skle, svarende til 63,1 %. Der var i alt 763 nrmalklasseelever på N. J. Fjrdsgades Skle. I Samsøgades Skledistrikt var der pr. 5. september 2009 i alt 590 sklesøgende børn. Heraf gik de 345 på Samsøgades Skle, svarende til 58,5 %. Der var 541 nrmalklasseelever på Samsøgades Skle. Side 12 af 38

13 Side 13 af 38

14 Fritidsmrådet Fritidstilbuddet i midtbyen mfatter afdelingerne på Nørre Alle 30B, Skt. Anna Gade 40, Langenæsstien 6C samt de pædaggisk ledede legepladser Sklemarken, Skansen, Børnenes Jrd g Børnenes Hus. Der var pr. 1. december 2009 i alt indskrevet 353 børn i fritidstilbuddene i midtbyen. Hertil kmmer brugerne af de pædaggisk ledede legepladser. Bygningsmæssige udfrdringer i midtbyen Dagtilbudsmrådet Flere dagtilbud er kendetegnet ved, at afdelinger har til huse i ældre, utidssvarende bygninger eller midlertidige bygninger med meget begrænsede udearealer. Flere steder kan inde- g uderum ikke siges at stimulere leg, læring g krpslig udfldelse i det mfang, der anbefales i rapprten m fremtidens børnebyggeri. Der ligger relativt stre udfrdringer i at udvikle inspirerende rum på dagtilbudsmrådet i midtbyen. Samtidig ønskes en øget fleksibilitet i dagtilbuddene, så 3-6 års pladser i højere grad gså kan anvendes til de ½-2 årige g mvendt. Hertil kmmer, at utidssvarende bygninger fte fører til prblemer med det fysiske arbejdsmiljø. Sklemrådet Brandsikring af Læssøesgades Skle vurderes isleret at kste ca. 18 mi. kr., Såfremt der fretages brandsikring kan det være nødvendigt at inddrage eksisterende klasselkaler m.m. til flugtveje. I frbindelse med brandsikring af en eksisterende bygning fremkmmer der flere g nye myndighedskrav i frhld til tilgængelighed g miljø, hvilket er med til at frdyre prjektet. Hertil kmmer udgifter til mdernisering g frbedring af læringsmiljøet, så den samlede mkstning vurderes at være 55 mi. kr. inkl. erstatningslkaler sm følge af brandsikringen, før sklen lever p til fremtidens pædaggiske krav. N. J. Fjrdsgades Skle har gennem en årrække haft kapacitetsprblemer g har gennem midlertidige aftaler med Kultur g Brgerservice i varierende mfang lånt lkaler på Skt. Anna Gades Skle. En del af baggrunden fr RULL-prjektet i midtbyen har gså været, at der skulle findes en varig løsning på N. J. Fjrdsgades Skles lkalesituatin. Sideløbende med midtbyprjektet er der fretaget en analyse af de brandsikkerhedsmæssige frhld på sklen. Analysen viser, at der frestår investeringer på anslået ca. 9 mi. kr. til brandsikringstiltag Side 14 af 38

15 på sklen, hvrtil kmmer udgifter til mdernisering g frbedring af læringsmiljøet, så den samlede mkstning vurderes at være 85 mi. kr., før sklen lever p til fremtidens pædaggiske krav inkl. erstatningslkaler sm følge af brandsikringen. Der er altså brug fr en langsigtet løsning, der tager højde fr det kapacitetsmæssige behv g brandsikkerhed. På Samsøgades Skle er der behv fr renvering g fremtidssikring af udearealerne mkring sklen g faglkalerne, så de understøtter de pædaggiske mål g principper. Udver de vennævnte pædaggiske, strukturelle g bygningsmæssige udfrdringer kan der gså nævnes følgende generelle udfrdringer vedr. rummelighed g miljømæssige udfrdringer i midtbyen: Tilgængelighed fr mennesker med handicap I Århus Kmmunes handicapplitik, der blev vedtaget i 2008, fremhæves det, at det er en målsætning fr Århus Kmmune at sikre relevante uddannelses- g undervisningstilbud fr mennesker med handicap g hermed understøtte livslang læring, derfr skal der fkuseres på rummelighed g inklusin i det almene g i det specialepædaggiske mråde g udvikles varierende skletilbud der til stadighed afspejler det enkelte barns g unges særlige behv. Disse målsætninger er i harmni med grundtanken i RULL mkring undervisningsdifferentiering g derfr er det en væsentlig udfrdring at indarbejde princippet m rummelighed g tilgængelighed i dagtilbud, skler g fritidstilbud i midtbyen. Hertil kmmer knkrete vanskeligheder med den fysiske tilgængelighed fr mennesker med handicap i flere af de ældre bygninger. Disse udfrdringer søges løst igennem flere af de freslåede RULL-investeringer i midtbyen. Miljømæssige udfrdringer g perspektiver I Århus Kmmunes Klimaplan hedder det, at Århus Kmmune ønsker at gå frrest i klimaindsatsen fr at udvikle en bæredygtig kmmune med initiativer, sm påvirker bygninger g fysiske strukturer. Byrådet har besluttet, at Århus skal være CO 2 neutral i 2030, hvilket er i tråd med de bygningsmæssige ændringer, sm freslås i frbindelse med RULL i midtbyen. I indstillingen freslås det, at den nye skle pføres sm en bæredygtig skle. Dette initiativ vil betyde et skridt i den rigtige retning, idet de t nuværende sklers CO2 udledning er på 356 tns pr. år. Der er ikke alene tale m en bygning, hvr Side 15 af 38

16 der ved islering/tæthed er et beregnet lavt frbrug af varme svarende til kravene til et passivhus. Der bliver gså fkuseret på, hvrledes driften af bygningen vil kunne energieffektiviseres. 4. Den frventede effekt De prjekter, der indgår i denne indstilling, medvirker til at pfylde Århus Kmmunes børn g unge-plitik, sm blev vedtaget i 2008, differentieringsindsatsen, principperne fr fremtidens børnebyggeri, sm beskrevet i tænketankens rapprt g de mål g principper, der er fremkmmet gennem inddragelsesprcessen. Det fremgår af børn g unge-plitikkens frmål, at Århus Kmmunes tilbud skal være præget af mangfldighed g fleksibilitet g inspirere børn g unges kreativitet. Der skal være plads til, at alle kan pleve, at det er sjvt at blive dygtigere g skabe nget nyt. I beskrivelsen af læringssynet indgår blandt andet, at Århus Kmmune vil anerkende, at børn g unge har frskellige frudsætninger g frskellige måder at lære på. Senere hedder det, at da de fysiske rammer har str betydning fr trivsel, læring g udvikling, skal læringssynet tages i betragtning, når skler, institutiner, fritidsfaciliteter mv. nybygges g mbygges. Børn g Unge mfatter dagtilbud, skler, fritids- g ungdmsaktiviteter samt en række specialtilbud inden fr aldersgruppen 0-18 år. Blandt de bærende hensyn bag etableringen af magistratsafdelingen pr. 1. januar 2006 var: At helhedstænkning i frhld til afdelingens målgrupper tilgdeses bedst muligt At der i størst mulig udstrækning sikres synergi på tværs af afdelingen samt en effektiv tværgående udnyttelse af de samlede ressurcer g kmpetencer De samme principper m helhedssyn g synergi er grundlag fr frslagene m RULL-investeringer i midtbyen. Helhedssynet mfatter her ikke alene børn g unge inden fr rammerne af de kmmunale tilbud fr 0-18 år, men gså brugere af legepladser g andre faciliteter uden fr nrmal åbningstid. Princippet er, at legepladserne skal være åbne tilbud til brgere g gæster, så de samlede ressurcer på de begrænsede friarealer i midtbyen udnyttes til glæde fr flest muligt. Både i drøftelser mellem magistratsafdelingerne g i tænketankens rapprt har der været peget på mulighederne fr at få mere ud af de samlede ressurcer ved at Side 16 af 38

17 sætte børnene g brgerne i centrum g give friere adgang. Derfr søges dette princip indarbejdet i RULL i midtbyen. Pædaggiske principper g mål fr RULL i midtbyen RULL-prjekterne indehlder udver de verrdnede fælles principper g mål m at skabe et fælles 0-18 års perspektiv, selvstændige principper g mål fr børn i dagtilbudsalderen, børn i skle- g SFOalderen samt fr børn, der går i fritidstilbud. Målene g principperne er udviklet på baggrund af tænketankens rapprt g inddragelsesprcessen i mrådet. Der fregår fr tiden en visinsprces i mrådet, sm frventes afsluttet i januar Dette vil være med til at tydeliggøre den retning, der skal arbejdes efter i mrådet i frbindelse med den knkrete definitin af funktinerne til de freslåede prjekter inden fr de givne rammer. De freslåede prjekter vil i videst mulig mfang pfylde de pstillede mål g principper. Disse principper g mål vil efterfølgende indgå i specifikatinen til prjekternes prjektering g udførelse. Dagtilbudsmrådet Fr børn i dagtilbudsalderen er følgende principper g mål fastsat fr RULL prjekter i midtbyen: at det fysiske miljø fr de ½-2 årige skal indehlde små verraskelser g understøtte skift i aktiviteterne, så smags-, lugte, g følesansen påvirkes massivt at det fysiske miljø fr ½-2 årige giver plads til at krybe, kravle g udføre små balanceøvelser at det fysiske miljø fr de 3 6 årige giver mulighed fr at træne g stimulere de mtriske, musiske, rumlige g sprglige intelligenser at skabe fleksible dagtilbud, der hurtigt g smidigt kan mstille sig til at mdtage de børn, der har behv fr pasning at skabe sammenhængende børnemiljøer, sm har betydning fr børnenes tryghed g samarbejdet med frældrene, da det giver færre institutinsskift at skabe dagtilbudsafdelinger der driftsmæssigt er hensigtsmæssige Skle- g SFO-mrådet Fr børn i skle- g SFO-alderen er følgende principper g mål fastsat fr RULL prjekter i midtbyen: Side 17 af 38

18 at det fysiske miljø fr de 6 10 årige giver mulighed fr kncentratinsøvelser g lege, der understøtter læseindlæringen, sprgstimuleringen g læring m natur g teknik at det fysiske miljø fr de 6 10 årige giver mulighed fr hands n eller praksis læring at de mgivende udearealer skal kunne tænkes ind i læringsprcesserne, hvilket bl.a. sikres ved at sammentænke skle g SFO at sklens g SFO s læringsmiljøer tænkes sammen fr at understøtte praksis læring Skle- g FU-mrådet Fr børn i skle- g FU-alderen er følgende principper g mål fastsat fr RULL prjekter i midtbyen: at det fysiske miljø fr årige skal understøtte denne aldersgruppes umiddelbare mtivatin fr ny læring, nye plysninger, viden g plevelser rummene skal give mulighed fr, at børnene kan engagere sig helhjertet. De skal indbyde til aktivitet, sm man selv kan påvirke, f.eks. skal der gives mulighed fr at spille rllespil fr at stimulere de sciale g sprglige kmpetencer at de årige får adgang til fleksible rammer, så der gives mulighed fr at danne varierede frmer fr hlddannelse at der etableres flere målrettede tilbud til de årige at de årige får adgang til prfessinelle labratrier, sm skal have et naturvidenskabeligt frmål bemandet med faglige eksperter. Dette pnås bedst ved at sammentænke sklernes g FU s rammer at de åriges rum til læring understøtter prjektarbejdsfrmen at der skabes gde vergangszner mellem de enkelte aldersgrupper at fritidstilbuddene pædaggisk skal understøtte g udvikle det hele menneske i sammenhæng med sklens differentierede læringstilbud at skabe tilbud, der er differentierede g målrettet aldersgruppen 5. De planlagte ydelser Der er blevet set på helheden i udvælgelsen g pririteringen af indsatsen i midtbyen specielt i frhld til fællesarealer g udearealer, så arealerne bliver mere attraktive g spændende til gavn fr alle børn g unge i midtbyen. Side 18 af 38

19 Medarbejderne vil få nye g pdaterede rammer, der vil understøtte fagligheden på alle niveauer, samtidig med at de vil leve p til fremtidige krav til arbejdsmiljø, g dermed vil resultaterne fra arbejdspladsvurderinger frmdentlig udvikles psitivt. Der freslås en række frandringer i den gegrafiske placering. De eventuelle trafiksikkerhedsmæssige knsekvenser af dette vil blive afdækket g behandlet i trafiksikkerhedsgruppen, sm en del af arbejdet med de nødvendige lkalplanændringer. Trafiksikkerhedsgruppen er etableret g består af repræsentanter fra Børn g Unge, Plitiet g Vejmyndighederne. Dagtilbudsmrådet Dagtilbudsmrådet, sm mfatter tilbud til de 0-6 årige. Der er en række steder, hvr de nuværende dagtilbud ikke kan leve p til de fastlagte mål g principper fr RULL-prjekter i midtbyen, g derfr freslås følgende prjekter gennemført: Dagtilbudsafdelingen Gerlachsgade 13 i Dagtilbud 101 er placeret i en lejet lejlighed uden legeplads. Afdelingen rummer en gruppe 3-6 årige, sm har et strt behv fr at træne g stimulere de mtriske intelligenser. Oprindeligt blev det freslået, at flytte Gerlachsgade 13 til Læssøesgade 22; men på baggrund af høringssvarene freslås det i stedet flyttet til Langenæsstien. Derved sikres, at den lille g trygge institutin bevares sm en del af en større enhed. Denne løsning medfører en række frdele, sm er i verensstemmelse med de pstillede mål g principper fr RULL i midtbyen. Fr det første får børnene udendørs faciliteter til rådighed i det nye dagtilbud, g det enkelte barn skal igennem færre institutinsskift. Fr det andet skabes der et mere fleksibelt dagtilbud, der hurtigere kan mstille sig til at mdtage de børn, der har behv fr pasning. Fr det tredje vil psigelse af lejemålet på Gerlachsgade 13 medføre en driftsmæssig besparelse, sm indgår i finansieringen af den nye dagtilbudsafdeling på Langenæsstien. Dagtilbudsafdelingen Kirkedammen 29 i Dagtilbud 101 rummer en gruppe ½-2 årige, halvanden gruppe 3-6 årige samt børn med Side 19 af 38

20 handicap. Dagtilbuddet er placeret i et lejemål nederst i en bligblk. Adgangsfrhldene fr institutinens børn med handicap er ikke ptimale, hvilket ikke er fremmende fr Byrådets målsætning m øget rummelighed. Det freslås, at lejemålet på Kirkedammen psiges, g institutinen flyttes til Langenæsstien. Den driftsmæssige besparelse indgår i finansieringen af det nye dagtilbud på Langenæsstien. På Langenæsstien 6A, 6B g 6D er der i frvejen placeret integrerede institutiner. Det freslås, at der etableres et nybyggeri på Langenæsstien 10, der skal rumme dagtilbudsafdelingen fra Gerlachsgade 13, Kirkedammen 29 g Fars Legestue, hvilket vil være til gavn fr mrådet sm helhed. Frslaget giver mulighed fr, at der skabes et sammenhængende børnemiljø på Langenæsstien, hvr børn i frskellige aldre kan mødes, g hvr persnalet i dagtilbuddene kan etablere et tæt samarbejde g anvende hinandens ressurcer, hvilket er et af de verrdnende mål fr RULL i midtbyen. Børnemiljøet kan indehlde frskellige aktivitetsmuligheder målrettet de frskellige alderstrin, så de udfrdres i frhld til deres udviklingstrin. Dyrehld er samtidig en vigtig del af børnemiljøets tilbud. Marselis Bulevard 50 g 52 indehlder en dagtilbudsafdeling i Dagtilbud 103 g en SFO-afdeling. SFO-afdelingen vil med frslagene blive samlet på den nye midtbyskle. Bygningerne vil kunne mstruktureres til en femgruppers integreret institutin. Ombygningsudgiften er vurderet til at være på 5,3 mi. kr. Denne mstrukturering kan dg først ske, når den freslåede nye skle er færdig m 5-6 år. Efterspørgselssituatinen vurderes på dette tidspunkt, g hvis behvet er der, indstilles det, at mbygningen finansieres af de midler, der er afsat til prettelse af yderligere pasningskapacitet. Alternativt kan bygningerne sælges. I den frbindelse kan det plyses, at den ffentlige ejendmsvurdering er på 7,7 mi.kr. I den prindelige indstilling freslås en institutin pført i Skanseparken. På baggrund af høringssvarene trækkes frslaget ud af indstillingen, ligesm frslaget m at mstrukturere Skt. Paulsgade 31 (Dagtilbud 104). Fr at imødekmme presset på institutinspladser i midtbyen freslås i stedet, at 4 grupper pføres sm tilbygninger til eksisterende dagtil- Side 20 af 38

Bilag 4. Projektbeskrivelser af de indstillede RULL-projekter i Midtbyen Byrådsindstillingen. Kopi til. Århus Kommune. Den 18.

Bilag 4. Projektbeskrivelser af de indstillede RULL-projekter i Midtbyen Byrådsindstillingen. Kopi til. Århus Kommune. Den 18. Bilag 4 Emne Til Kopi til Projektbeskrivelser af de indstillede RULL-projekter i Midtbyen Byrådsindstillingen Den 18. december 2009 På de efterfølgende sider er der en kort beskrivelse af de indstillede

Læs mere

Indstilling. Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen samt bevilling til projektering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Principindstilling om rum til leg og læring i midtbyen samt bevilling til projektering. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD]

[KRITERIER FOR TILPASNING I OMRÅDE SYD] 2. Feb. 2014 Fra Områdebestyrelsen fr Område Syd, Daginstitutiner Til Skle- & Børneudvalget Att.: Frmand, Claus Larsen, clausl@rskilde.dk Dagtilbud, Velfærd Att.: Vicedirektør, Jakb Skriver, Jakbs@rskilde.dk,

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Førskoletilbud og rullende skolestart

Førskoletilbud og rullende skolestart Førskletilbud g rullende sklestart Evaluering af frsøgsprjekter 2010-2014 Tønder Kmmune Evalueringsrapprtens indhld 1. Indledning 2. Knklusiner 3. Anbefalinger 4. Frsøgsperidens længde, deltagere g prjekter

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune

Visitation og revisitation på skoleområdet i Norddjurs Kommune SKOLE DAGTILBUDSAFDELINGEN September 2012 Trvet 3, 8500 Grenaa tlf. 89591000 Visitatin g revisitatin på sklemrådet i Nrddjurs Kmmune 1 Visitatinens frmål Visitatinen i Nrddjurs kmmune har til frmål at

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Dragør Kommune Teknik og Miljø Side nr. 1

Dragør Kommune Teknik og Miljø Side nr. 1 Dragør Kmmune Teknik g Miljø Side nr. 1 Baggrund Børne-, Fritids,- g Kulturudvalget har på mødet den 5. marts 2014 bl.a. besluttet: at der med baggrund i knstitueringsaftalen, ikke gennemføres sprreduktin

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010

Notat. Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades. Børn og Unge-udvalget. Kopi til. Århus Kommune. Den 11. juni 2010 Notat Emne Til Kopi til Idékonkurrence til en ny midtbyskole i N.J. Fjordsgades Skoles distrikt Børn og Unge-udvalget Den 11. juni 2010 Århus Kommune Børn og Unge Byrådet besluttede den 28. april 2010

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Børnehuset Vigen. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2014. Børnehuset Vigen. Frmål: I 2012 blev der udført pædaggisk tilsyn på samtlige kmmunale g private institutiner i Syddjurs kmmune. Sm resultat

Læs mere

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune

Ny inklusionsfremmende ressourcemodel på specialundervisnings området i Hedensted Kommune Læring i sklen Ny inklusinsfremmende ressurcemdel på specialundervisnings mrådet i Hedensted Kmmune Tfteskvvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 25.11.2015 Baggrund Fra skleåret 2011/12 indførte Hedensted

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed g Omsrg Den 18. juli 2007 Århus Kmmune Bygningsafdelingen Sundhed g Omsrg Nyt strkøkken til Magistratsafdelingen fr Sundhed g Omsrg - frøget anskaffelsessum

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Notat. Måløv Skole har tilendebragt moderniseringsprocessen. Hermed foreligger samlet rapport, inkl. diverse bilag og plantegninger.

Notat. Måløv Skole har tilendebragt moderniseringsprocessen. Hermed foreligger samlet rapport, inkl. diverse bilag og plantegninger. BØRN & UNGE Stabsfunktin Dat: 7. nvember 2007 Tlf. dir.: 4477 3202 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: tel@balk.dk Kntakt: Christell Erichsen Ntat RAPPORT: MODERNISERINGSPLAN FOR MÅLØV SKOLE. Måløv Skle har tilendebragt

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab

Mange måder at lære på Et forskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kommune og Universe Research Lab Mange måder at lære på Et frskningsbaseret udviklingssamarbejde mellem Vejle Kmmune g Universe Research Lab Resumé December 2009 Sønderbrg, Danmark 1 Universe Research Lab Alsin 2 DK - 6400 Sønderbrg Telefn

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal.

Aftale mellem Silkeborg Krisecenter og Børneog Familiechef Ken Engedal. Aftale 2014 fr Silkebrg Krisecenter g Børne- g Familieafdelingen Aftale mellem Silkebrg Krisecenter g Børneg Familiechef Ken Engedal. 1. Indhld Styringsmdellen i Silkebrg Kmmune baserer sig på gensidige

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup.

EPINIÇJN. VS: Oplæg - færgeforbindele og turismepotentiale. Side i af i. Ole Paaske (op@aar.dk) Erling Post (erling@viderup. VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Side i af i Fra: Til: Ole Paaske (p@aar.dk) Erling Pst (erling@viderup.cm) Dat: 08/06/2010 13:52 Emne: VS: Oplæg - færgefrbindele g turismeptentiale Attachments:

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014

Evaluering af inklusionsindsatsen 2014 Evaluering af inklusinsindsatsen 2014 Indledning LTK har i flere år arbejdet med at sikre den bedst mulige inklusinsindsats med fkus på læring g trivsel. Det betyder at inklusinsindsatsen retter sig md,

Læs mere

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune

Strategi for udvikling af det talte og skrevne sprog hos børn og unge mellem 0 16 år i Rebild Kommune Strategi fr udvikling af det talte g skrevne sprg hs børn g unge mellem 0 16 år i Rebild Kmmune 1 2 Indledning Med denne strategi ønsker Rebild Kmmune at understøtte g styrke den røde tråd i indsatsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen

Trivselsplan for Peder Lykke Skolen Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Revideret 2014 Trivselsplan fr Peder Lykke Sklen Indledning Peder Lykke Sklen har en sammenhængende trivselsplan, sm løbende gennemarbejdes g revideres, således at den

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe:

Budgetnoter 2016-19. Thomas Boe: 1 Budgetnter 2016-19 Thmas Be: Hejlsminde Helhedsplan By- g Udviklingsdirektøren understøtter, inden fr det eksisterende budget, arbejdet med fndsansøgning mv. i frhld til realisering af helhedsplanen.

Læs mere

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010

Strategisk agenda for it i folkeskolen April 2010 Strategisk agenda fr it i flkesklen April 2010

Læs mere

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd

Forældreindflydelse. Dagtilbud Bornholm En ø et fællesskab. Styrelsesvedtægt for bestyrelse, forældrenetværk og forældreråd Frældreindflydelse Dagtilbud Brnhlm En ø et fællesskab Styrelsesvedtægt fr bestyrelse, frældrenetværk g frældreråd Gdkendt af Kmmunalbestyrelsen 10. ktber 2013 1. Frmål Virksmheden drives i henhld til

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1

Grundlagt 1781. Principper og handleplaner. Avedøre Skole. 16.april 2013. 2013-04-16 Principper og handleplaner samlede 1 Principper g handleplaner Avedøre Skle 16.april 2013 2013-04-16 Principper g handleplaner samlede 1 Indhld Underretning m elevernes udbytte af undervisningen... 3 Ordensregler... 4 Sklens budget... 5 Undervisningens

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Nye skoledistrikter i Hvidovre Kommune

Nye skoledistrikter i Hvidovre Kommune Nye skledistrikter i Hvidvre Kmmune J.nr.: 17.01.04.P10 Sagsnr.: 14/31448 BESLUTNINGSTEMA Sagens beslutningstema er nye skledistrikter i Hvidvre Kmmune. Børne- g Velfærdsfrvaltningen frelægger Børne- g

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport for Børnehuset Ådalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt fr Børnehuset Ådalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Midtvejsevaluering. af forsøget med at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordningerne i Randers Kommune. Februar

Midtvejsevaluering. af forsøget med at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordningerne i Randers Kommune. Februar Februar 2014 Midtvejsevaluering af frsøget med at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdningerne i Randers Kmmune 1. Indledning Fra plitisk side har der været et ønske m at undersøge, hvrvidt den nuværende

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød).

Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød og matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Oplæg til sammenlægning af matrikel Vinderød g matrikel Enghave (nedlæggelse af matrikel Vinderød). Vi har i Frederiksværk Skle fkus på at skabe den bedste skle fr alle elever, indenfr de rammer vi har.

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige

Kravspecifikation for private daginstitutioner for 0-6 årige Kravspecifikatin fr private daginstitutiner fr 0-6 årige Kravspecifikatinen er gdkendt i Børne- g Skleudvalgets møde d. 16.01.2007 med titlen Harmnisering af kravspecifikatin fr private daginstitutiner

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Ekstraordinært Møde i Skole- og Uddannelsesudvalget. tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30. i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ekstrardinært Møde i Skle- g Uddannelsesudvalget tirsdag den 16. januar 2007, Kl. 16.30 i udvalgsværelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1... Revideret anlægsplan fr Højagersklen. 2 1. Revideret anlægsplan fr Højagersklen

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014

Dialogbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kommune. Aftale mellem Dagplejen og Børne-& Skoleforvaltningen 2013-2014 Dialgbaseret aftalestyring Vesthimmerlands Kmmune. Aftale mellem Dagplejen g Børne-& Sklefrvaltningen 2013-2014 1. Frmål Frmålet med dialgbaseret aftalestyring i Vesthimmerlands Kmmune er: - at udvikle

Læs mere

Mediestrategi i Dagplejen

Mediestrategi i Dagplejen Mediestrategi i Dagplejen Leg g medier i børnehøjde GOD FORNØJELSE Dagplejen Skanderbrg Kmmune "Det er den pædaggiske praksis, der afgør, hvrdan de digitale mediers muligheder anvendes" Klaus Thestrup

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 6. oktober 2015. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Møded: 6. ktber 2015 Mødelkale: Lkale 121, Tønder Starttidspunkt fr møde: 09:00 Fraværende: 6. ktber 2015 Indhldsfrtegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsrdenspunkter 1 Sager til rientering 3 2 Henvendelse

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller Lederhåndbg Bilag 10.8.1 Eksempler på beregning af frskellige tilskudsmdeller Mdel A: "Den nye" Lønsum (KL: "det maksimale løntilskud") De fleste kmmuner har fastsat en tilskudsmdel svarende til den af

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium

Dagsorden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dagsrden til Campusbestyrelsesmøde Sankt Annæ Gymnasium Dat: 1. december 2015 Tid: 18.30 20.00 Sted: Mødedeltagere: Afbud: Gæster: Referent: Lærerværelset Jens Kramer Mikkelsen, Marianne Zibrandtsen, Nynne

Læs mere

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen)

Retningslinjer for puljen til lokale projekter (AKA-puljen) Aalbrg Kmmunes Aktinsgruppe fr Landdistrikterne Retningslinjer fr puljen til lkale prjekter (AKA-puljen) Frmål Frmålet med AKA-puljen er at tilskynde landdistriktsaktører til at igangsætte initiativer

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere