Indstilling. samt bevilling til projektering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. samt bevilling til projektering"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne principindstilling g indstilling til bevilling til prjektering indehlder en versigt ver Børn g Unges frslag til RULL-prjekter i mråde 1 midtbyen. Område 1 udgøres af de tre skledistrikter mkring N.J. Fjrdsgades Skle, Læssøesgades Skle g Samsøgades Skle. Frslagene vedrører tilbud til børn g unge i både dagtilbud, skler g fritidstilbud. Planlægning Grøndalsvej Viby J Sagsnummer Indstillingen har været sendt i høring blandt de berørte parter fra 29. maj til 9. ktber De vervejelser g ændringer høringssvarene har givet anledning til er i indstillingen. Indstillingen indehlder Børn g Unges frslag til håndtering af en række af de udfrdringer, der er i relatin til midtbyens gamle sklebygninger, begrænsede udearealer, efterspørgselsudviklingen g behvet fr mderniseringer. Sagsbehandler Lene Vestervang Olsen Mbil E-pst N.J. Fjrdsgades Skle har i en årrække haft kapacitetsprblemer, sm kun har været løst midlertidigt med lån af lkaler udenfr sklens matrikel. Hertil kmmer brandsikringsbehv på både N. J. Fjrdsgades Skle g Læssøesgades Skle. Brandsikringen ptager plads g øger dermed kapacitetsprblemstillingen. Disse udfrdringer var anledning til, at RULL-prcessen blev indledt i midtbyen, så de frskellige udfrdringer g muligheder kunne ses i en større sammenhæng. Med indstillingen ønskes en principiel stillingtagen til ngle prjekter g anlægsbevillinger til ngle knkrete prjekter, hvilket fremgår af beslutningspunkterne. På baggrund af de principielle beslutninger vil disse principielle prjekter efterfølgende blive yderligere beskrevet i særskilte byrådsindstillinger, hvr der vil blive fretaget en knkretisering af udmøntningen.

2 Indstillingen tager afsæt i blandt andet rapprten fra tænketank m fremtidens børnebyggeri (august 2008) g Århus Kmmunes børn g unge-plitik (nvember 2008) samt en mfattende inddragelsesprces i midtbyen med frældre, børn, unge, medarbejdere m.fl. Det fremgår af børn g unge-plitikkens frmål, at Århus Kmmunes tilbud skal være præget af mangfldighed g fleksibilitet g inspirere børn g unges kreativitet. Der skal være plads til, at alle kan pleve, at det er sjvt at blive dygtigere g skabe nget nyt. I beskrivelsen af læringssynet indgår blandt andet, at Århus Kmmune vil anerkende, at børn g unge har frskellige frudsætninger g frskellige måder at lære på. Senere hedder det, at da de fysiske rammer har str betydning fr trivsel, læring g udvikling, skal læringssynet tages i betragtning, når skler, institutiner, fritidsfaciliteter mv. nybygges g mbygges. På grundlag af tænketankens rapprt g børn g unge-plitikken samt den inddragende prces i midtbyen er der udviklet ngle pædaggiske principper g mål fr RULL i midtbyen, sm i indstillingen udgør det knkrete grundlag fr de freslåede prjekter i indstillingen. Der henvises til indstillingens afsnit 5. Partierne i Århus Byråd har den 28. maj 2009 indgået en aftale m, at der ønskes pført en ny midtbyskle på arealet, hvr Skt. Annagades Skles g Krghsgades Skles bygninger ligger i dag. Aftalen er vedlagt indstillingen sm bilag. Indstillingens mest markante frslag er derfr at etablere et visinært børne- g ungemiljø ved Skt. Anna Gade, der mfatter én samlet ny midtbyskle, der dækker den sydlige del af midtbyen, med plads til klubaktiviteter g fritidsaktiviteter g med tæt samspil med de mkringliggende dagtilbud. Den ny skle erstatter Læssøesgades Skle g N.J. Fjrdsgades Skle. Sklen pføres efter princippet m, at den lille skle tænkes ind i den stre med separate afsnit, der tager særligt hensyn til udviklingstrin fr elever i indskling, mellemtrin g udskling. Børnemiljøet får en ideel placering på nrdsiden af Ingerslev Bulevard, hvr Skt. Anna Gades Skles g Krghsgades Skles bygninger ligger i dag. I indstillingen freslås det endvidere, at Samsøgades Skle mbygges, så de indendørs læringsmiljøer understøtter medarbejdernes arbejde med differentiering, g at der etableres et åbent udendørs legemiljø med udfrdrende aktivitetsmuligheder primært fr børn i sklealderen. Side 2 af 38

3 På dagtilbudsmrådet g fritidsmrådet indehlder indstillingen frslag m, at frskellige dagtilbudsafdelinger g klubtilbud samles i midtbyen, hvilket sikrer, at det enkelte barn skal igennem færre institutinsskift, g at der skabes sammenhængende børnemiljøer med fremtidssikrede ude- g indemiljøer. I den frbindelse freslås en række afdelinger flyttet fra utidssvarende fysiske rammer g ngle afdelinger freslås udbygget på grund af behvet fr ekstra kapacitet. 2. Beslutningspunkter Det indstilles, At 1) Der træffes principbeslutning m, at legepladser i tilknytning til dagtilbudsafdelinger, skler mv. i midtbyen skal være åbne tilbud til brgere g gæster uden fr nrmal åbningstid At 2) Der træffes principbeslutning m at etablere et sammenhængende børnemiljø på Langenæsstien, sm erstatning fr Gerlachsgade 13, Kirkedammen 29 g Fars Legestue At 3) Der træffes principbeslutning m at dagtilbudsafdelingen Ole Rømers Gade 36A i dagtilbud 104 flyttes fra de midlertidige pavillnbygninger til et nybyggeri på Ole Rømers Gade At 4) Der træffes principbeslutning m at etablere et mere sammenhængende børnemiljø mkring Graven i dagtilbud 106, ved at udbygge g etablere en 4-gruppers institutin sm erstatning fr Mindegade 8 At 5) Der træffes principbeslutning m at etablere et mere sammenhængende børnemiljø i Sølystgade i dagtilbud 106, ved at etablere erstatningslkaler fr Ny Munkegade 13C g Sølystgade 30. I sammenhæng med børnemiljøet skal der ligeledes pføres erstatningsbyggerier fr Bebernes Hus i Sølystgade g Børnenes Hus fra Hjrtensgade At 6) Der træffes principbeslutning m at SFO-afdelingen på Marselis Bulevard 50 g 52 flyttes til den nye midtbyskle. Der tages stilling til bygningernes fremtidige anvendelse efter flytningen At 7) Der træffes principbeslutning m udbygning af skvbørnehavepladser i dagtilbudsafdelingen Jægergårdsgade 68 i dagtilbud 103 Side 3 af 38

4 At 8) Der træffes principbeslutning m at etablere et sammenhængende børne- g ungemiljø ved Skt. Anna Gade med en ny flkeskle fr det nuværende Læssøesgades Skles distrikt g N.J. Fjrdsgades Skles distrikt sm beskrevet i indstillingens afsnit 5. Læssøesgades Skles bygninger indstilles slgt. Læssøesgades Skles g N.J. Fjrdsgades Skles aktiviteter indstilles flyttet sm helhed til den nye skle, når denne er klar til indflytning. N.J. Fjrdsgades Skle kan herefter indrettes til fritidscenter. Indtil N.J. Fjrdsgades Skle kan indrettes til frenings- g fritidshus, skal de eksisterende brugere på Skt. Anna Gade sikres alternative lkaliteter. Efter høringsfasen (jævnfør beslutningspunkt 9) fremsendes principbeslutningen til endelig vedtagelse i byrådet At 9) Det besluttes at nedlægge skledistrikterne fr Læssøesgades Skle g N.J. Fjrdsgades Skle g prette et samlet skledistrikt fr de t skler. Beslutningen sendes i høring i henhld til regelgrundlaget herfr med henblik på ffentliggørelse g mulighed fr indsigelser g derefter til endelig vedtagelse i byrådet. At 10) Der træffes principbeslutning m at etablere Frederiksbjerg Fritidsklub på den nye midtbyskle At 11) Der meddeles anlægsbevilling på 2,6 mi. kr. til udbygning med en vuggestuegruppe på Læssøesgade 22. Dette finansieres gennem frigivelse af anlægsreserven til udbygning af dagtilbudskapaciteten At 12) Der meddeles anlægsbevilling på 2,6 mi. kr. til udbygning med en gruppe i dagtilbudsafdelingen Marselis Bulevard 48 i dagtilbud 103. Dette finansieres gennem frigivelse af anlægsreserven til udbygning af dagtilbudskapaciteten. At 13) Der meddeles anlægsbevilling på 2,6 mi. kr. til udbygning med en gruppe i dagtilbudsafdelingen Nørre Bulevard 1A i dagtilbud 105. Dette finansieres gennem frigivelse af anlægsreserven til udbygning af dagtilbudskapaciteten At 14) Der meddeles anlægsbevilling på 2,6 mi. kr. til udbygning med en gruppe i dagtilbudsafdelingen Knudrisgade 7B i dagtilbud 105. Dette finansieres gennem frigivelse af anlægsreserven til udbygning af dagtilbudskapaciteten At 15) Der meddeles anlægsbevilling på 11,6 mi. kr. til mbygning af de indendørs læringsmiljøer g etablering af et åbent udendørs lege- Side 4 af 38

5 miljø med udfrdrende aktivitetsmuligheder primært fr børn i sklealderen ved Samsøgades Skle. Den indvendige mbygning g etableringen af det udendørs legemiljø finansieres gennem frigivelse af det tidligere afsatte rådighedsbeløb til etablering af et legepladsmiljø i mrådet på 2,8 mi. kr. g 8,8 mi. kr. af de afsatte midler til RULLprjektet 3. Baggrund RULL i midtbyen er en del af det verrdnede RULL-prjekt i Århus Kmmune, hvr Byrådet har besluttet, at der ver en 10-årig peride skal investeres 960 mi. kr. (987 mi. kr. i 2009 priser) i frbedring af de pædaggiske g tekniske inde- g udemiljøer i Århus Kmmunes skler, dag- g fritidstilbud. Med hensyn til frdelingen af de yderligere midler fra kvalitetsfnden i 2014 g de efterfølgende år har Byrådet besluttet, at man på dette tidspunkt med afsæt i frdelingsnøglen fr Budget 2009 vil drøfte, m der er pstået knkrete behv eller finansieringsudfrdringer, der tilsiger en ændret frdelingsnøgle. Under frudsætning m uændret frdelingsnøgle g fuld udmøntning af midlerne fra Kvalitetsfnden bliver der således tale m samlede yderligere investeringer på Børn g Unges mråde på 1,3 mia. kr. ver de næste 10 år. Grundtanken bag hele RULL-prjektet er, at man kan fremme børn g unges trivsel g læring ved at skabe inspirerende g fleksible rammer g bruge dem aktivt g differentieret i det pædaggiske arbejde. Når der mderniseres i henhld til RULL, er det derfr de pædaggiske visiner, der er afsættet. På den måde hænger RULL-prjektet tæt sammen med børn g ungeplitikkens læringssyn herunder at børn g unge lærer på alle tidspunkter g i alle situatiner, g at de lærer frskelligt. Derfr arbejder Børn g Unge med en differentieret tilgang sm et verrdnet princip uanset de fysiske rammer. Men den differentierede tilgang kan understøttes i frskellig grad af de fysiske rammer, g det er der stærkt fkus på i hele RULL-prjektet. Denne indstilling indehlder en versigt ver Børn g Unges frslag til RULL-prjekter i mråde 1 midtbyen. Område 1 udgøres af de tre skledistrikter mkring N.J. Fjrdsgades Skle, Læssøesgades Skle g Samsøgades Skle. Frslagene vedrører tilbud til børn g unge i både dagtilbud, skler g fritidstilbud. Side 5 af 38

6 Indstillingen indehlder samtidig Børn g Unges frslag til håndtering af en række af de øvrige udfrdringer, der er i relatin til midtbyens gamle sklebygninger, begrænsede udearealer, efterspørgselsudviklingen g behvet fr mderniseringer både af pædaggiske g arbejdsmiljømæssige udfrdringer. N.J. Fjrdsgades Skle har i en årrække haft kapacitetsprblemer, sm kun har været løst midlertidigt med lån af lkaler udenfr sklens matrikel. Hertil kmmer brandsikringsbehv på både Fjrdsgades Skle g Læssøesgades Skle. Brandsikringen ptager plads g øger dermed kapacitetsprblemstillingen. Disse udfrdringer var anledning til, at RULL-prcessen blev indledt i midtbyen, så de frskellige udfrdringer g muligheder kunne ses i en større sammenhæng. De strukturelle, bygnings- g arbejdsmiljømæssige udfrdringer i midtbyen gennemgås afslutningsvist i dette afsnit. Udviklingen i efterspørgslen efter dagtilbudspladser i midtbyen er stigende. De bygningsmæssige rammer gør det vanskeligt at mlægge dele af kapaciteten i midtbyen, så der skabes tilfredsstillende læringsmiljøer, der kan matche de efterspørgselsændringer, der løbende er i midtbyen. De prjekter, der indstilles rent principielt vil blive yderligere beskrevet i særskilte byrådsindstillinger, inden der træffes endelig beslutning m dem. Indstillingen indehlder samlede anlægsudgifter på 413 mi. kr. Dette vil understøtte vækst- g jbpakkerne i Århus. Af den samlede anlægsudgift frudsættes i størrelsesrdenen 149 mi. kr. finansieret af RULL-midler, Frslagene fremsættes efter et grundigt frarbejde i flere regier: Visinen m højere kvalitet i de fysiske rammer Det verrdnede udgangspunkt fr RULL-midtby er visinsplægget fra Børn g Unges rådmand m højere kvalitet i de fysiske rammer fr børn g unge i Århus. Visinen i plægget fra marts 2007 var at skabe de bedste rum fr børn g unges læring g udfldelser. Det ene element i plægget var, at der skulle nedsættes en bredt sammensat tænketank, der skulle udvikle nye ideer inden fr rum til leg g læring. Det andet element var, at der skulle afsættes 500 mi. kr. ver 10 år til at msætte de gde råd til praktisk virkelighed i tilbuddene til børn g unge mellem 0 g 18 år. Disse midler udmøntes med 50 mi. kr. årligt i periden I Budget blev der yderligere Side 6 af 38

7 tilført 350 mi. kr., g i blev budgettet suppleret med yderligere 110 mi. kr. til frmålet. Byrådet har desuden besluttet i frhld til frdelingen af de yderligere midler fra kvalitetsfnden i 2014 g de efterfølgende år, at der på dette tidspunkt med afsæt i frdelingsnøglen fr Budget 2009 vil blive drøftet, m der er pstået knkrete behv eller finansieringsudfrdringer, der tilsiger en ændret frdelingsnøgle. Under frudsætning af en uændret frdelingsnøgle g fuld udmøntning af midlerne fra Kvalitetsfnden bliver der således tale m samlede yderligere investeringer på Børn g Unges mråde på 1,3 mia. kr. ver de 10 år. Tænketankens rapprt m fremtidens børnebyggeri Tænketanken afleverede sin rapprt m rum til leg g læring i august Rapprtens anbefalinger har spillet en meget central rlle i hele prcessen i mråde 1, herunder gså i drøftelse g udvælgelse af knkrete prjekter. Tænketanken har bidraget med en række anbefalinger til, hvrdan man kan indrette g udnytte rum på en inspirerende måde til gavn fr børn g unges leg, læring g trivsel. Anbefalingerne er givet med afsæt i viden m pædaggik, hjernefrskning, idræt, infrmatins- g kmmunikatinsteknlgi g arkitektur. Blandt de centrale anbefalinger er: - Skab nye udfrdringer til alle aldre. Rum g indretning skal tage højde fr, at frskellige udviklingstrin kræver frskellige udfrdringer - Slip læringen fri. Udnyt de udendørs ptentialer i natur g byrum. Skab muligheder fr fleksible basisrum, grupperum g samlingsrum - Skab rum fr fremtidens pfinderi. Børn skal knfrnteres med innvative prcesser, hvr der arbejdes med prblemer, visiner, ideskabelse etc. Rum g indretning skal stimulere til udvikling af ideer g eksperimenter - Infrmatins- g kmmunikatinsteknlgi sm støtte til legeg læringsaktiviteter skal være tilgængelig veralt i fremtidens børnebyggeri - Rummene skal invitere til leg g bevægelse. Der er bevisligt en sammenhæng mellem krpslig udvikling g indlæring. Derfr skal mulighederne fr krpslig udfldelse, mtrisk træning g aktivitet tænkes ind i fremtidens læringsrum - Børn, vksne g medarbejdere skal inddrages, når der skal bygges, så alle er bevidste m mulighederne bagefter Side 7 af 38

8 Brgerinddragelse Gennem de seneste år har der været en mfattende g meget nyttig inddragende prces i mråde 1. Den blev indledt d. 3. marts 2008 med et brgermøde på Rådhuset m børn i midtbyen. Der har siden 14. marts 2008 frem til 20. januar 2009 været afhldt møder i flere runder i de enkelte skledistrikter. Frældre, børn, unge, medarbejdere, repræsentanter fr fritid, idrætsliv, beberfreninger m.fl. har på disse møder drøftet knkrete ideer g frslag. Op til 40 persner har deltaget i de enkelte møder. Herudver er der en igangværende visinsprces i mrådet, sm afsluttes prim Dette er med til at afklare den knkrete udfrmning af de kmmende prjekter. Alle parter har bidraget med værdifulde synspunkter g baggrundsviden til prcessen. Der er herunder gjrt nye g særdeles psitive erfaringer med børns deltagelse i drøftelserne på møderne m visiner fr midtbyen. I bilag 3 kan der ses en samlet versigt ver alle prjektfrslag g ideer, sm er blevet fremsagt i frbindelse med denne prces. Det samlede øknmiske mfang af de fremsatte frslag har været væsentligt større end RULL-midlerne giver mulighed fr at imødekmme, eftersm RULL-midlerne skal række til hele Århus Kmmune. I frbindelse med denne indstilling er der derfr fretaget en priritering med sigte på, at der alene anvendes en andel af de samlede frventede RULL-midler således, at børn g unge i hele kmmunen får glæde af RULL-midlerne. Det samlede øknmiske mfang af indstillingen er samtidig påvirket af de særlige udfrdringer i midtbyen, der er beskrevet i de følgende afsnit. Pædaggiske udfrdringer i midtbyen Nedenstående verrdnede principper g mål fr RULL prjekterne i midtbyen er sammen med ønsket m pnåelse af helhedssyn g synergi fr brgerne i midtbyen udvalgt g pririteret på baggrund af tænketankens rapprt g inddragelsesprcessen i mrådet: at der skabes bæredygtige børne- g ungdmsmiljøer i byens puls ved at fkusere på følgende nøglemråder: Læring at der skabes ptimale læringssituatiner, der understøtter balancen mellem udfrdringer g kmpetencer at viden frpligter. Viden frmidles til g udfrdrer fællesskabet Side 8 af 38

9 at faglig viden fremmer læring m læring, nysgerrighed g mtivatin Dannelse gennem medbrgerskab g med afsæt i demkratiske værdier g traditiner skal udvikle livsduelighed, rbusthed g kulturel kapital Mangfldighed at være bevidste m kulturelle frskelle g fremme medbrgerskab ved at bibringe kundskaber g færdigheder at anerkende at fælles mål kan nås på flere måder at se frskellighed sm fællesskabets styrke Ressurcer at der etableres sammenhængende børnemiljøer, hvr børn i frskellige aldre kan mødes g udfrdres at der etableres et tættere samarbejde mellem persnalet i dagtilbud, skle g fritidstilbud med henblik på at udnytte hinandens ressurcer at flere skler, dag- g fritidstilbud i Århus Kmmune bliver energimæssigt bæredygtige, så bæredygtig udvikling bliver en naturlig g integreret del af børn g unges hverdag Strukturelle udfrdringer i midtbyen Dagtilbudsmrådet Der er pr. 1. juli årige bsiddende i de tre skledistrikter i midtbyen, hvilket er 119 flere end pr. 1. juli Den seneste beflkningsprgnse fra 2008 frudsagde, at der i de tre skledistrikter pr. 1. juli 2009 ville være årige, g der er således i flere 0-5 årige end frventet i 2008-prgnsen. Planlægningsmæssigt er det meget vigtigt at få større fleksibilitet i frhld til institutinernes mulighed fr at mstille sig til det aktuelle pasningsbehv, sm kan variere i frhld til ½-2 årige g 3-6 årige. Dette kan i dag ikke rummes i tilstrækkelig grad inden fr de eksisterende rammer. Pasningstilbuddene fr de 0-6 årige i midtbyen mfatter 14 dagtilbud, hvraf 6 er selvejende g en privat institutin på Strandvejen 96. Pr. 1. december 2009 bliver der i alt passet børn i dagtilbuddene i midtbyen. Heraf er de bsiddende i midtbyen. Der er således 524 børn bsiddende udenfr midtbyen, der bliver passet i midtbyen. Side 9 af 38

10 Ud af de 524 børn, der pr. 1. december 2009 bliver passet i Midtbyen, g sm er bsiddende udenfr Midtbyen, kmmer de 134 fra Rsenvangsklens distrikt, 57 fra Møllevangsklens distrikt, 41 fra Skvvangsklens distrikt, 26 fra Rundhøjsklens distrikt, 23 fra Vestergårdsklens distrikt, 22 fra Gammelgårdsklens distrikt g 18 fra Malling Skledistrikt. De resterende 203 børn kmmer fra en lang række andre skledistrikter med færre end 20 pr. skledistrikt. Ud af de 134 indskrevne fra Rsenvangsklens distrikt, der bliver passet i Midtbyen, bliver de 71 passet i de dagtilbudsafdelinger, der ligger på Langenæs, g 43 i dagtilbudsafdelingen på Observatriestien 1a. Af de resterende 20, der bliver passet i Midtbyen, er der 5 børn, der bliver passet i Samsøgades Skledistrikt (heraf 4 i Ajstrup 1) mens resten (15) bliver passet i de øvrige dagtilbudsafdelinger i Læssøesgades g N.J. Fjrdsgades Skledistrikt. Ud af de 57 indskrevne fra Møllevangsklens distrikt bliver de 39 passet i dagtilbudsafdelingerne i Samsøgades Skledistrikt, der ligger i umiddelbar tilknytning til Møllevangsklens distrikt. Ud af de 41 indskrevne fra Skvvangsklens distrikt bliver de 32 passet i dagtilbudsafdelingerne i Samsøgades Skledistrikt (heraf 15 i dagtilbudsafdelingen Østbulevarden 9-11), der ligger i umiddelbar tilknytning til Skvvangsklens distrikt. Ud af de 26 indskrevne fra Rundhøjsklens distrikt bliver de 12 passet i dagtilbudsafdelingen på Observatriestien 1a, der ligger frhldsvis i tæt på Rundhøjsklens distrikt. Ud af de 22 indskrevne fra Gammelgårdssklens distrikt bliver de 13 passet i Samsøgades skledistrikt. Ud af de 18 indskrevne fra Malling Skledistrikt bliver 15 passet i dagtilbudsafdelingen Ajstrupvej 1, der ligger tæt på Malling. Der er ligeledes pr. 1. december 2009 i alt børn fra midtbyen, der er indskrevet i et dagtilbud. Heraf bliver de passet i midtbyens dagtilbud. Der er således 124 børn bsiddende i midtbyen, der bliver passet udenfr midtbyen. Side 10 af 38

11 Der har i løbet af det seneste 1-2 år manglet pladser fr de ½-2 årige i midtbyen, hvilket har skabt et betydeligt pres på pasningsgarantien i midtbyen. Pasningsgarantien er dg blevet pfyldt ved at tilbyde pladser inden fr en halv times transprttid fra bpælen. Den seneste udvikling viser, at presset er vksende, således har de fleste institutiner haft indskrivninger ud ver deres pladsnrmering. Børnetallet har i løbet af det seneste år været stigende i Århus Kmmune således gså i midtbyen. Pr. 1. juli 2009 var der årige bsiddende i de tre skledistrikter i midtbyen, hvilket er 119 flere end pr. 1. juli Den seneste beflkningsprgnse fra 2008 frudsagde, at der i de tre skledistrikter pr. 1. juli 2009 ville være årige g der er i flere 0-5 årige end frventet i 2008-prgnsen. Pr. 1. ktber 2009 blev der passet ½-2 årige i dagtilbuddene i midtbyen, hvilket er 72 flere end på samme tidspunkt i Fr de 3 årige til sklestart blev der pr. 1. ktber 2009 passet 909 børn i midtbyen, hvilket er det samme antal sm i Det fremgår af den seneste pladsbehvsprgnse, at der i periden frem til 2014 frventes at være behv fr ekstra pladser i midtbyen fr både de ½-2 årige g de 3 årige til sklestart svarende til mkring 4 grupper. I periden fra 1. juli 2008 til 1. juli 2009 er børnetallet fr de 0-5 årige steget med 119 børn i midtbyen, hvilket indikerer, at der givet vis vil være behv fr flere grupper end de 4, der var frudsat i den seneste pladsbehvsprgnse. De nypførte dagtilbudsgrupper vil på baggrund af de nuværende efterspørgselsfrhld i vervejende grad starte med ½-2 årige børn, men vil blive indrettet fleksibelt, så de gså kan anvendes til 3-6 årige. Samlet set passes der flere børn i midtbyen end de børn, der er bsiddende i midtbyen. En af frklaringerne på dette er, at mange frældre på grund af arbejdspladsernes placering finder det hensigtsmæssigt at benytte dagtilbuddene i midtbyen. Sklemrådet I midtbyen er der 3 flkeskler, nemlig N. J. Fjrdsgades Skle, Læssøesgades Skle g Samsøgades Skle. På N. J. Fjrdsgades Skle har der i periden fra 2000 til 2009 været et jævnt stigende elevtal. Antallet af elever i kl. er således steget Side 11 af 38

12 med 213 fra år 2000, hvr der var 550 elever til 2009, hvr der var 763 elever. På Læssøesgades Skle er antallet af nrmalklasselever i kl. i samme peride steget med 34 fra 209 i år 2000 til 243 i år På Læssøesgades Skle har elevtallet i både år 2006 g 2007 været 264 elever, hvrefter det er faldet til 243 elever i år På Samsøgades Skle er antallet af elever i kl. faldet med 46 fra 587 i år 2000 til 541 i år På Samsøgades skle steg elevtallet frem til 2005, hvr der var 643 elever, hvrefter det er faldet. Det freløbige udkast til skleprgnsen fr 2009 viser, at der på N. J. Fjrdsgades Skle i periden frem til 2014 strt set frventes et uændret elevtal, så der i 2014 frventes at være 758 elever md september Hertil kmmer, at der på N. J. Fjrdsgades Skle i 2009 er 1 specialklasse med 6 elever. På Læssøesgades Skle frventes elevtallet på baggrund af freløbig udkast til skleprgnse 2009 i periden frem til 2014 at falde med 20 nrmalklasseelever fra 265 elever til 245 elever (inkl. 10. klassetrin). Hertil kmmer, at der på Læssøesgades skle i 2009 er 15 mdtageg specialklasser med 143 elever. På Samsøgades Skle kan der på baggrund af freløbig udkast til skleprgnse 2009 frventes et svagt stigende elevtal på 33 elever frem til I Læssøesgades Skledistrikt var der pr. 5. september 2009 i alt 294 sklesøgende børn. Heraf gik de 154 på Læssøesgades Skle, svarende til 52,4 %. Der var i alt 265 nrmalklasseelever fra 0. til 10. klasse på Læssøesgades Skle. Der gik pr. 5. september 2009 i alt 55 elever fra Læssøesgades Skledistrikt på N. J. Fjrdsgades Skle. I N. J. Fjrdsgades Skledistrikt var der pr. 5. september 2009 i alt 814 sklesøgende børn. Heraf gik de 514 på N. J. Fjrdsgades Skle, svarende til 63,1 %. Der var i alt 763 nrmalklasseelever på N. J. Fjrdsgades Skle. I Samsøgades Skledistrikt var der pr. 5. september 2009 i alt 590 sklesøgende børn. Heraf gik de 345 på Samsøgades Skle, svarende til 58,5 %. Der var 541 nrmalklasseelever på Samsøgades Skle. Side 12 af 38

13 Side 13 af 38

14 Fritidsmrådet Fritidstilbuddet i midtbyen mfatter afdelingerne på Nørre Alle 30B, Skt. Anna Gade 40, Langenæsstien 6C samt de pædaggisk ledede legepladser Sklemarken, Skansen, Børnenes Jrd g Børnenes Hus. Der var pr. 1. december 2009 i alt indskrevet 353 børn i fritidstilbuddene i midtbyen. Hertil kmmer brugerne af de pædaggisk ledede legepladser. Bygningsmæssige udfrdringer i midtbyen Dagtilbudsmrådet Flere dagtilbud er kendetegnet ved, at afdelinger har til huse i ældre, utidssvarende bygninger eller midlertidige bygninger med meget begrænsede udearealer. Flere steder kan inde- g uderum ikke siges at stimulere leg, læring g krpslig udfldelse i det mfang, der anbefales i rapprten m fremtidens børnebyggeri. Der ligger relativt stre udfrdringer i at udvikle inspirerende rum på dagtilbudsmrådet i midtbyen. Samtidig ønskes en øget fleksibilitet i dagtilbuddene, så 3-6 års pladser i højere grad gså kan anvendes til de ½-2 årige g mvendt. Hertil kmmer, at utidssvarende bygninger fte fører til prblemer med det fysiske arbejdsmiljø. Sklemrådet Brandsikring af Læssøesgades Skle vurderes isleret at kste ca. 18 mi. kr., Såfremt der fretages brandsikring kan det være nødvendigt at inddrage eksisterende klasselkaler m.m. til flugtveje. I frbindelse med brandsikring af en eksisterende bygning fremkmmer der flere g nye myndighedskrav i frhld til tilgængelighed g miljø, hvilket er med til at frdyre prjektet. Hertil kmmer udgifter til mdernisering g frbedring af læringsmiljøet, så den samlede mkstning vurderes at være 55 mi. kr. inkl. erstatningslkaler sm følge af brandsikringen, før sklen lever p til fremtidens pædaggiske krav. N. J. Fjrdsgades Skle har gennem en årrække haft kapacitetsprblemer g har gennem midlertidige aftaler med Kultur g Brgerservice i varierende mfang lånt lkaler på Skt. Anna Gades Skle. En del af baggrunden fr RULL-prjektet i midtbyen har gså været, at der skulle findes en varig løsning på N. J. Fjrdsgades Skles lkalesituatin. Sideløbende med midtbyprjektet er der fretaget en analyse af de brandsikkerhedsmæssige frhld på sklen. Analysen viser, at der frestår investeringer på anslået ca. 9 mi. kr. til brandsikringstiltag Side 14 af 38

15 på sklen, hvrtil kmmer udgifter til mdernisering g frbedring af læringsmiljøet, så den samlede mkstning vurderes at være 85 mi. kr., før sklen lever p til fremtidens pædaggiske krav inkl. erstatningslkaler sm følge af brandsikringen. Der er altså brug fr en langsigtet løsning, der tager højde fr det kapacitetsmæssige behv g brandsikkerhed. På Samsøgades Skle er der behv fr renvering g fremtidssikring af udearealerne mkring sklen g faglkalerne, så de understøtter de pædaggiske mål g principper. Udver de vennævnte pædaggiske, strukturelle g bygningsmæssige udfrdringer kan der gså nævnes følgende generelle udfrdringer vedr. rummelighed g miljømæssige udfrdringer i midtbyen: Tilgængelighed fr mennesker med handicap I Århus Kmmunes handicapplitik, der blev vedtaget i 2008, fremhæves det, at det er en målsætning fr Århus Kmmune at sikre relevante uddannelses- g undervisningstilbud fr mennesker med handicap g hermed understøtte livslang læring, derfr skal der fkuseres på rummelighed g inklusin i det almene g i det specialepædaggiske mråde g udvikles varierende skletilbud der til stadighed afspejler det enkelte barns g unges særlige behv. Disse målsætninger er i harmni med grundtanken i RULL mkring undervisningsdifferentiering g derfr er det en væsentlig udfrdring at indarbejde princippet m rummelighed g tilgængelighed i dagtilbud, skler g fritidstilbud i midtbyen. Hertil kmmer knkrete vanskeligheder med den fysiske tilgængelighed fr mennesker med handicap i flere af de ældre bygninger. Disse udfrdringer søges løst igennem flere af de freslåede RULL-investeringer i midtbyen. Miljømæssige udfrdringer g perspektiver I Århus Kmmunes Klimaplan hedder det, at Århus Kmmune ønsker at gå frrest i klimaindsatsen fr at udvikle en bæredygtig kmmune med initiativer, sm påvirker bygninger g fysiske strukturer. Byrådet har besluttet, at Århus skal være CO 2 neutral i 2030, hvilket er i tråd med de bygningsmæssige ændringer, sm freslås i frbindelse med RULL i midtbyen. I indstillingen freslås det, at den nye skle pføres sm en bæredygtig skle. Dette initiativ vil betyde et skridt i den rigtige retning, idet de t nuværende sklers CO2 udledning er på 356 tns pr. år. Der er ikke alene tale m en bygning, hvr Side 15 af 38

16 der ved islering/tæthed er et beregnet lavt frbrug af varme svarende til kravene til et passivhus. Der bliver gså fkuseret på, hvrledes driften af bygningen vil kunne energieffektiviseres. 4. Den frventede effekt De prjekter, der indgår i denne indstilling, medvirker til at pfylde Århus Kmmunes børn g unge-plitik, sm blev vedtaget i 2008, differentieringsindsatsen, principperne fr fremtidens børnebyggeri, sm beskrevet i tænketankens rapprt g de mål g principper, der er fremkmmet gennem inddragelsesprcessen. Det fremgår af børn g unge-plitikkens frmål, at Århus Kmmunes tilbud skal være præget af mangfldighed g fleksibilitet g inspirere børn g unges kreativitet. Der skal være plads til, at alle kan pleve, at det er sjvt at blive dygtigere g skabe nget nyt. I beskrivelsen af læringssynet indgår blandt andet, at Århus Kmmune vil anerkende, at børn g unge har frskellige frudsætninger g frskellige måder at lære på. Senere hedder det, at da de fysiske rammer har str betydning fr trivsel, læring g udvikling, skal læringssynet tages i betragtning, når skler, institutiner, fritidsfaciliteter mv. nybygges g mbygges. Børn g Unge mfatter dagtilbud, skler, fritids- g ungdmsaktiviteter samt en række specialtilbud inden fr aldersgruppen 0-18 år. Blandt de bærende hensyn bag etableringen af magistratsafdelingen pr. 1. januar 2006 var: At helhedstænkning i frhld til afdelingens målgrupper tilgdeses bedst muligt At der i størst mulig udstrækning sikres synergi på tværs af afdelingen samt en effektiv tværgående udnyttelse af de samlede ressurcer g kmpetencer De samme principper m helhedssyn g synergi er grundlag fr frslagene m RULL-investeringer i midtbyen. Helhedssynet mfatter her ikke alene børn g unge inden fr rammerne af de kmmunale tilbud fr 0-18 år, men gså brugere af legepladser g andre faciliteter uden fr nrmal åbningstid. Princippet er, at legepladserne skal være åbne tilbud til brgere g gæster, så de samlede ressurcer på de begrænsede friarealer i midtbyen udnyttes til glæde fr flest muligt. Både i drøftelser mellem magistratsafdelingerne g i tænketankens rapprt har der været peget på mulighederne fr at få mere ud af de samlede ressurcer ved at Side 16 af 38

17 sætte børnene g brgerne i centrum g give friere adgang. Derfr søges dette princip indarbejdet i RULL i midtbyen. Pædaggiske principper g mål fr RULL i midtbyen RULL-prjekterne indehlder udver de verrdnede fælles principper g mål m at skabe et fælles 0-18 års perspektiv, selvstændige principper g mål fr børn i dagtilbudsalderen, børn i skle- g SFOalderen samt fr børn, der går i fritidstilbud. Målene g principperne er udviklet på baggrund af tænketankens rapprt g inddragelsesprcessen i mrådet. Der fregår fr tiden en visinsprces i mrådet, sm frventes afsluttet i januar Dette vil være med til at tydeliggøre den retning, der skal arbejdes efter i mrådet i frbindelse med den knkrete definitin af funktinerne til de freslåede prjekter inden fr de givne rammer. De freslåede prjekter vil i videst mulig mfang pfylde de pstillede mål g principper. Disse principper g mål vil efterfølgende indgå i specifikatinen til prjekternes prjektering g udførelse. Dagtilbudsmrådet Fr børn i dagtilbudsalderen er følgende principper g mål fastsat fr RULL prjekter i midtbyen: at det fysiske miljø fr de ½-2 årige skal indehlde små verraskelser g understøtte skift i aktiviteterne, så smags-, lugte, g følesansen påvirkes massivt at det fysiske miljø fr ½-2 årige giver plads til at krybe, kravle g udføre små balanceøvelser at det fysiske miljø fr de 3 6 årige giver mulighed fr at træne g stimulere de mtriske, musiske, rumlige g sprglige intelligenser at skabe fleksible dagtilbud, der hurtigt g smidigt kan mstille sig til at mdtage de børn, der har behv fr pasning at skabe sammenhængende børnemiljøer, sm har betydning fr børnenes tryghed g samarbejdet med frældrene, da det giver færre institutinsskift at skabe dagtilbudsafdelinger der driftsmæssigt er hensigtsmæssige Skle- g SFO-mrådet Fr børn i skle- g SFO-alderen er følgende principper g mål fastsat fr RULL prjekter i midtbyen: Side 17 af 38

18 at det fysiske miljø fr de 6 10 årige giver mulighed fr kncentratinsøvelser g lege, der understøtter læseindlæringen, sprgstimuleringen g læring m natur g teknik at det fysiske miljø fr de 6 10 årige giver mulighed fr hands n eller praksis læring at de mgivende udearealer skal kunne tænkes ind i læringsprcesserne, hvilket bl.a. sikres ved at sammentænke skle g SFO at sklens g SFO s læringsmiljøer tænkes sammen fr at understøtte praksis læring Skle- g FU-mrådet Fr børn i skle- g FU-alderen er følgende principper g mål fastsat fr RULL prjekter i midtbyen: at det fysiske miljø fr årige skal understøtte denne aldersgruppes umiddelbare mtivatin fr ny læring, nye plysninger, viden g plevelser rummene skal give mulighed fr, at børnene kan engagere sig helhjertet. De skal indbyde til aktivitet, sm man selv kan påvirke, f.eks. skal der gives mulighed fr at spille rllespil fr at stimulere de sciale g sprglige kmpetencer at de årige får adgang til fleksible rammer, så der gives mulighed fr at danne varierede frmer fr hlddannelse at der etableres flere målrettede tilbud til de årige at de årige får adgang til prfessinelle labratrier, sm skal have et naturvidenskabeligt frmål bemandet med faglige eksperter. Dette pnås bedst ved at sammentænke sklernes g FU s rammer at de åriges rum til læring understøtter prjektarbejdsfrmen at der skabes gde vergangszner mellem de enkelte aldersgrupper at fritidstilbuddene pædaggisk skal understøtte g udvikle det hele menneske i sammenhæng med sklens differentierede læringstilbud at skabe tilbud, der er differentierede g målrettet aldersgruppen 5. De planlagte ydelser Der er blevet set på helheden i udvælgelsen g pririteringen af indsatsen i midtbyen specielt i frhld til fællesarealer g udearealer, så arealerne bliver mere attraktive g spændende til gavn fr alle børn g unge i midtbyen. Side 18 af 38

19 Medarbejderne vil få nye g pdaterede rammer, der vil understøtte fagligheden på alle niveauer, samtidig med at de vil leve p til fremtidige krav til arbejdsmiljø, g dermed vil resultaterne fra arbejdspladsvurderinger frmdentlig udvikles psitivt. Der freslås en række frandringer i den gegrafiske placering. De eventuelle trafiksikkerhedsmæssige knsekvenser af dette vil blive afdækket g behandlet i trafiksikkerhedsgruppen, sm en del af arbejdet med de nødvendige lkalplanændringer. Trafiksikkerhedsgruppen er etableret g består af repræsentanter fra Børn g Unge, Plitiet g Vejmyndighederne. Dagtilbudsmrådet Dagtilbudsmrådet, sm mfatter tilbud til de 0-6 årige. Der er en række steder, hvr de nuværende dagtilbud ikke kan leve p til de fastlagte mål g principper fr RULL-prjekter i midtbyen, g derfr freslås følgende prjekter gennemført: Dagtilbudsafdelingen Gerlachsgade 13 i Dagtilbud 101 er placeret i en lejet lejlighed uden legeplads. Afdelingen rummer en gruppe 3-6 årige, sm har et strt behv fr at træne g stimulere de mtriske intelligenser. Oprindeligt blev det freslået, at flytte Gerlachsgade 13 til Læssøesgade 22; men på baggrund af høringssvarene freslås det i stedet flyttet til Langenæsstien. Derved sikres, at den lille g trygge institutin bevares sm en del af en større enhed. Denne løsning medfører en række frdele, sm er i verensstemmelse med de pstillede mål g principper fr RULL i midtbyen. Fr det første får børnene udendørs faciliteter til rådighed i det nye dagtilbud, g det enkelte barn skal igennem færre institutinsskift. Fr det andet skabes der et mere fleksibelt dagtilbud, der hurtigere kan mstille sig til at mdtage de børn, der har behv fr pasning. Fr det tredje vil psigelse af lejemålet på Gerlachsgade 13 medføre en driftsmæssig besparelse, sm indgår i finansieringen af den nye dagtilbudsafdeling på Langenæsstien. Dagtilbudsafdelingen Kirkedammen 29 i Dagtilbud 101 rummer en gruppe ½-2 årige, halvanden gruppe 3-6 årige samt børn med Side 19 af 38

20 handicap. Dagtilbuddet er placeret i et lejemål nederst i en bligblk. Adgangsfrhldene fr institutinens børn med handicap er ikke ptimale, hvilket ikke er fremmende fr Byrådets målsætning m øget rummelighed. Det freslås, at lejemålet på Kirkedammen psiges, g institutinen flyttes til Langenæsstien. Den driftsmæssige besparelse indgår i finansieringen af det nye dagtilbud på Langenæsstien. På Langenæsstien 6A, 6B g 6D er der i frvejen placeret integrerede institutiner. Det freslås, at der etableres et nybyggeri på Langenæsstien 10, der skal rumme dagtilbudsafdelingen fra Gerlachsgade 13, Kirkedammen 29 g Fars Legestue, hvilket vil være til gavn fr mrådet sm helhed. Frslaget giver mulighed fr, at der skabes et sammenhængende børnemiljø på Langenæsstien, hvr børn i frskellige aldre kan mødes, g hvr persnalet i dagtilbuddene kan etablere et tæt samarbejde g anvende hinandens ressurcer, hvilket er et af de verrdnende mål fr RULL i midtbyen. Børnemiljøet kan indehlde frskellige aktivitetsmuligheder målrettet de frskellige alderstrin, så de udfrdres i frhld til deres udviklingstrin. Dyrehld er samtidig en vigtig del af børnemiljøets tilbud. Marselis Bulevard 50 g 52 indehlder en dagtilbudsafdeling i Dagtilbud 103 g en SFO-afdeling. SFO-afdelingen vil med frslagene blive samlet på den nye midtbyskle. Bygningerne vil kunne mstruktureres til en femgruppers integreret institutin. Ombygningsudgiften er vurderet til at være på 5,3 mi. kr. Denne mstrukturering kan dg først ske, når den freslåede nye skle er færdig m 5-6 år. Efterspørgselssituatinen vurderes på dette tidspunkt, g hvis behvet er der, indstilles det, at mbygningen finansieres af de midler, der er afsat til prettelse af yderligere pasningskapacitet. Alternativt kan bygningerne sælges. I den frbindelse kan det plyses, at den ffentlige ejendmsvurdering er på 7,7 mi.kr. I den prindelige indstilling freslås en institutin pført i Skanseparken. På baggrund af høringssvarene trækkes frslaget ud af indstillingen, ligesm frslaget m at mstrukturere Skt. Paulsgade 31 (Dagtilbud 104). Fr at imødekmme presset på institutinspladser i midtbyen freslås i stedet, at 4 grupper pføres sm tilbygninger til eksisterende dagtil- Side 20 af 38

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune

Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kommune Kvalitet i dagtilbud i Middelfart Kmmune Arbejdsgrundlag fr dagtilbuddene 0-6 år 2014-2017 Indledning Med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene har Middelfart kmmune arbejdet med strdriftsmdellen

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret:

HVOR KAN I FINDE OS?: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Kontaktoplysninger: Min kontaktperson er: Telefontid i Børne- og Familiecentret: HVOR KAN I FINDE OS?: Kntaktplysninger: Min kntaktpersn er: Tlf.nr.: e-mail: Telefntid i Børne- g Familiecentret: PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING (PPR) Mandag nsdag Trsdag Fredag kl. 8.00 15.30 kl. 8.00

Læs mere

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014

SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kommune 2014 SKOLEBESTYRELSESVALG Assens Kmmune 2014 Denne vejledning tager udgangspunkt i gældende lvgivning sm træder i kraft henhldsvis januar 2014 g august 2014. Vejledningen beskriver på dette grundlag udmøntning

Læs mere

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget 2014-15 L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden

Idé katalog. for samarbejde mellem lærere og pædagoger. Skolefagenheden Idé katalg fr samarbejde mellem lærere g pædagger Sklefagenheden Indhld Frmål... Side 2 Ledelse... Side 3 Skleårets planlægning... Side 3 Samarbejde m undervisning... Side 4 Samarbejde mellem skle/hjem...

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet fr Børn, Ligestilling, Integratin g Sciale Frhld Vejledning til ansøgning m støtte fra puljen Samarbejdsaftaler m pladser på phldssteder g døgninstitutiner med frhøjet sikkerhed til børn g

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7

Indholdsfortegnelse. Bilag: Et faktaark pr. retning i censorkorpset... 7 Indhldsfrtegnelse Beretning fra censrfrmandskaberne fr Ingeniøruddannelserne g Diplmuddannelserne fr IT g Teknik fr periden september 2013 til september 2014... 2 Resume... 2 Uddannelsernes niveau... 2

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015

Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Digitalisering til grøn velfærd 2013-2015 Rebild Kmmunes digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indhld Indledning... 3 Digitalisering sætter rammer g retning... 4 Indsatsmråder... 6 Den fælleskmmunale digitaliseringsstrategi...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro

Til: Transportministeriet, Frederiksberg kommune, Københavns kommune, Trafikstyrelsen, DSB, Metro Ntat Til: Transprtministeriet, Frederiksberg kmmune, Københavns kmmune, Trafikstyrelsen, DSB, Metr Kpi til: sag 1. juli 2009 Sagsnummer Sagsbehandler KV Direkte 36 13 16 67 Fax KV@mviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

Tema og udviklingsudvalget

Tema og udviklingsudvalget Referat Tema g udviklingsudvalget kl. 08:30 Jammerbugt Kmmune Tema g udviklingsudvalget Punkter på åbent møde: 81. Ekskursin - genptaget august 1 82. Kndemnering - 3-6 ejendmme i kmmunen - genptaget august

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Tjekliste Rett syndrom

Tjekliste Rett syndrom Tjekliste Rett syndrm Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning: specialtilbud/fritidstilbud/aflastning Rådgivning m hjælpemidler

Læs mere

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven

Annoncering omfattende rådgiverressourcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Forsyning Ballerup. Beskrivelse af opgaven Annncering mfattende rådgiverressurcer til udarbejdelse af spildevandsstrategi i Frsyning Ballerup Frsyning Ballerup d. 9. juni 2015 Frsyning Ballerup ønsker på vegne af Afløb Ballerup A/S tilbud på rådgiverressurcer

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel:

Familie og netværk: Personlig og social udvikling: Sundhed og trivsel: LÆREPLAN 2015/2016 Fr at sikre s at vi ser det enkelte barn i vuggestuens/børnehavens fællesskab, arbejder vi pædagger i et udviklingsstøttende, nærværende g anerkendende samspil med børnene. Vi møder

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Appendix til Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Appendix til Den Sammenhængende Børne- g Ungeplitik Plan fr en sammenhængende indsats verfr ungdmskriminalitet Gdkendt i byrådet den 28. februar 2013 Indledning Sm en del af Den Sammenhængende Børne- g

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- g Kulturudvalget Beslutningsprtkl Dat: 10. december 2009 Lkale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:45-16:45 Eskild Andersen, Frmand (A) Gitte Krgh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR Viborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Vibrg KOMMUNE Vibrg Kmmune Visiner g servicemål fr Vibrg Kmmune Målet på langt sigt må være gøre den kllektive trafik bedre, så det lette valg fr brgerne bliver bussen g tget frem fr privbilen.

Læs mere

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune!

Fejring af det innovative fyrtårn i Ikast-Brande kommune! Fejring af det innvative fyrtårn i Ikast-Brande kmmune! Så er det tid til uddeling af InnvaPrisen til Ikast-Brande Kmmunes iderige g innvative børn g unge Af Lisbeth Muritzen, Skleafdelingen Entreprenørskabssklen

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt

Inklusion af børn og unge med autisme En opgave der kræver viden og indsigt Inklusin af børn g unge med autisme En pgave der kræver viden g indsigt I denne artikel vil jeg diskutere g perspektivere de erfaringer jeg har med inklusin. Mit ønske er, at du sm læser vil få nuanceret

Læs mere

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar

INDLEDNING. Den overordnede vision er: Taekwondo den værdiudviklende sport fælles mål, fælles ansvar INDLEDNING I efteråret 2011 gik hvedbestyrelsen i gang med at arbejde på en visins- g missinsplan, der skulle udstikke retningen fr frbundet ver den kmmende årrække. Frmålet med visinsplanen er, at sørge

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER 2011 HVILKEN SLAGS LÆRER VIL DU VÆRE? LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Hvilken slags lærer - vil du være? I læreruddannelsen møder du en række fællesfag, sm alle studerende skal have idet

Læs mere

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering

1000 nye studiejobs. Oplæg til etablering af 500 nye offentlige studiejobs. Formål: Definition af studiejobs: Den offentlige fordeling: Implementering 1000 nye studiejbs Oplæg til etablering af 500 nye ffentlige studiejbs. Frmål: Bestyrelsen i Business Regin Nrth Denmark har besluttet, at der skal prettes 1.000 nye studiejbs i Regin Nrdjylland i periden

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde g handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kmmune maj 2012 Indhldsfrtegnelse Frmål fr SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars- g pgavefrdeling

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

De 5 mål i Den aktive borger

De 5 mål i Den aktive borger R e v i d e r e t d e n 1 2. m a j 2 0 1 5 De 5 mål i Den aktive brger Knkretiseringen af Den aktive brger i fagmrådet Sundhed g Omsrg, er på nuværende tidspunkt centreret mkring 5 mål. Disse mål er langt

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 175-309171

EU-UDBUD 2014/S 175-309171 Kntrakt rengøringsydelser 2015 2018/2020 16. ktber 2014 TILBUDSVURDERING EU-UDBUD 2014/S 175-309171 RENGØRINGSYDELSER RINGSTED KOMMUNE SERVICEKONTRAKT FOR PERIODEN: 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2018 Ringsted

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik:

Høringssvar vedrørende sundhedspolitik og idræts- og fritidspolitik: Høringssvar vedrørende sundhedsplitik g idræts- g fritidsplitik: Der er indkmmet 21 høringssvar Høringssvar primært i frhld til Sundhedsplitik (markeret med FED) Høringssvar primært i frhld til Idræts-

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

Projektbeskrivelse. Skive Kommune

Projektbeskrivelse. Skive Kommune Prjektbeskrivelse My New Hme - Party Skive Kmmune My New Hme - Party Krt beskrivelse Inspireret af Tupperwares markedsføringsmetde vil vi iværksætte hme parties med fkus på energirenvering af enfamiliehuse.

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt

Appendiksoversigt. Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Undersøgelsesbeskrivelse. Spørgeguide til kvalitative interviews. Interviewoversigt Appendiksversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse Bilag 2 Spørgeguide til kvalitative interviews Bilag 3 Interviewversigt Bilag 1 Undersøgelsesbeskrivelse NCK 2.5, undersøgelse 3 - fase 2 Titel Barrierer

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Tværministeriel arbejdsgruppe m sund livsstil g gd ernæring i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Indhld 1. Indledning...3

Læs mere

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger

Fremme af sunde kostvaner og fysisk aktivitet i dagtilbud, skoler og fritidsordninger Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet i dagtilbud, skler g fritidsrdninger Juni 2006 Udarbejdet af en tværministeriel arbejdsgruppe g Kmmunernes Landsfrening Fremme af sunde kstvaner g fysisk aktivitet

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014

AMU udbudspolitik for SOSU Nykøbing Falster 2014 AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014 Indhld AMU udbudsplitik fr SOSU Nykøbing Falster 2014... 1 1. Udbudsgdkendelser til AMU... 2 2. Gegrafisk mråde... 2 3. Plitik fr afdækning af de reginale

Læs mere

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt

Portalprojekt Arbejdsgruppe Fredericia d. 13-08-2014. Portalprojekt Prtalprjekt 1 Indhld 1. Indledning... 3 2. Status qu beskrivelse - psummering... 5 Indhld... 5 Kendte udfrdringer... 5 3. Behvsafdækning - psummering... 7 4. Erfaringsindsamling... 8 5. Indhldsmæssigt

Læs mere

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv.

Notat: IT-sporets prioriteringer og leverancer fra et forretningsstrategisk perspektiv. Ntat: IT-sprets pririteringer g leverancer fra et frretningsstrategisk perspektiv. Indstilling til beslutning Frfatter: Flemming Bøge Dat: 18. marts 2009 Baggrund: Styregruppen fr den administrative frandringsprces

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet.

I det følgende overbliksskema er de væsentligste ændringer i Komitéens reviderede anbefalinger beskrevet. 3. juni 2013 Nyhedsbrev Capital Markets Anbefalinger fr gd selskabsledelse Kmitéen fr gd Selskabsledelse (herefter Kmitéen ) har i maj 2013 ffentliggjrt reviderede anbefalinger fr gd selskabsledelse. NASDAQ

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde

Udbudspolitik 2014. Udbudsgodkendelse og dækningsområde Randers Scial- g Sundhedsskle Udbudsplitik 2014 Randers Scial- g Sundhedsskle udbyder erhvervsrettet vksen- g efteruddannelse i henhld til Lv m arbejdsmarkedsuddannelser samt Lv m Åben uddannelse. Udbudsplitikken

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Produktionshøjskole om tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkeborg Kommune 25. september 2011 Samarbejdsaftale mellem Silkebrg Kmmune g Silkebrg Prduktinshøjskle m tilrettelæggelsen af Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) i Silkebrg Kmmune 1. Aftalens parter I henhld til Lv m erhvervsgrunduddannelse

Læs mere

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark

Handlingsprogram 2014-17. Boligkontoret Danmark Handlingsprgram 2014-17 Lej dig til muligheder - vejen til det gde bligliv 2020 Bligkntret Danmark I frbindelse med Bligkntrets strategi Lej dig til muligheder vejen til det gde bligliv 2020, er der udarbejdet

Læs mere

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014

Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Børnehuset Sæbygårdvej Nyhedsbrev børnehaven, juni 2014 Så er vi bare klar til smmer g sl i skrivende stund er der nu dejligt vejr med fuld sl så vi håber bare, det må frtsætte. Vi har med udgangen af

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 30. marts 2009 hedder det: Kendelse af 10. nvember 2009 (J.nr. 2009-0019167) Bnuscertifikater ikke mfattet af 12, stk. 1, nr. 3, jf. nr. 11, i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006. Bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december

Læs mere

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden.

1. Velkomst ved Ebbe Hargbøl ESH bød velkommen til den nye styregruppe, hvorefter de nye styregruppemedlemmer præsenterede sig for hinanden. Deltagere: Afbud: ESB-netværkets styregruppe Anne Birthe Mrtensen, Tradium (ABM) Jan Havreland, VUC Vestsjælland Nrd (JH) Carl E. Trnhjem, SOSU Sjælland (CES) Karin Rsenmejer, København VUC (KR) Mia Rasmussen,

Læs mere

Silkeborg Kommune på Facebook

Silkeborg Kommune på Facebook Silkebrg Kmmune på Facebk 06. december 2012 Julie Wraa Stine Hmann Hans Mgensen 1. Baggrund De sciale medier har ver en længere årrække vundet str udbredelse til private frmål, g gennem de senere år gså

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Vedtægter for Sager der Samler

Vedtægter for Sager der Samler Vedtægter fr Sager der Samler 1 Navn Freningens navn er Sager der Samler g har hjemsted i Aarhus. 2 Frmål Freningen arbejder fr et samfund, hvr vi løser fælles udfrdringer i fællesskab. Freningens frmål

Læs mere

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj

Læreplaner for Fællesinstitution Bøgehaven/Nøddehøj Læreplaner fr Fællesinstitutin Bøgehaven/Nøddehøj Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 15 3.1 Vkseninitieret aktivitet:

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 3 NOTAT Flkesklerefrmen Arbejdsgruppe 3 Arbejdsgruppe 3 Sklens indhld g rganisering herunder ledelse Kmmissrium 1. Arbejdsgruppen skal kmme med knkrete frslag til rammerne fr rganisering af sklerne, der

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014

ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 1 ÆLDRERÅDET J.nr. 326-2007-2657 ÅRSBERETNING 2014 Emne Side Ældrerådet 2 Lvgrundlaget g Scialministeriets vejledning m Ældreråd 2 Ældrerådet i relatin til frvaltningslven 3 Ældrerådets funktin 3 Minimumskrav

Læs mere

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé

Frederikshavn Kommune 31-03-2014. 1.Resumé Evaluering Prjekt Futura Netværk g vejen til jb til ægtefællefrsørgede Frederikshavn Kmmune 31-03-2014 1.Resumé Om Futura - netværk g jbs til ægtefællefrsørgede 1. Frrd g resumé Futura er et samarbejde

Læs mere

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune

Arbejdsmiljøberetning 2011 for Faxe Kommune Persnaleafdelingen Arbejdsmiljøberetning 2011 fr Faxe Kmmune Et gdt arbejdsmiljø en gd vej at gå! 1 Indhld Indledning side 3 Arbejdsmiljølederens arbejdsmiljøberetning, side 4 12 Krisehjælp g psyklgisk

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet

Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015. Med resultater indskrevet Bilag 3 Resultatløn, 2014-2015 Med resultater indskrevet Aftale mellem Støvring Gymnasiums bestyrelse ved bestyrelsesfrmand Kirsten Ravn Bundgaard g rektr Jens Nielsen. Bemyndigelsen til at indgå resultatlønskntrakt

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Indhentning af børne- og straffeattester

Indhentning af børne- og straffeattester Kncern HR Juni 2014 Anne-Marie Pulsen g Nina Skarum Indhentning af børne- g straffeattester Ansættelse ved Regin Midtjylland kræver på ngle mråder, at der frligger en tilfredsstillende straffeattest g

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

SERVICE- OG KVALITETSMÅL FOR 2009

SERVICE- OG KVALITETSMÅL FOR 2009 STATUS PÅ UDVALGTE AF SKANDERBORG BYRÅDS SERVICE- OG KVALITETSMÅL FOR 2009 - JANUAR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Familiemrådet side 3 Ældremrådet side 10 Frsynings- g miljømrådet side 14 Sundheds- g handicapmrådet

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH)

UDKAST - RAMMEAFTALE (version af 24. april 2014, RegH) Center fr Reginal Udvikling Kngens Vænge 2 3400 Hillerød Telefn 3866 5000 Direkte 3866 5531 UDKAST - RAMMEAFTALE (versin af 24. april 2014, RegH) mellem undertegnede, medundertegnede I det følgende benævnt

Læs mere