Indstilling. samt bevilling til projektering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling. samt bevilling til projektering"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne principindstilling g indstilling til bevilling til prjektering indehlder en versigt ver Børn g Unges frslag til RULL-prjekter i mråde 1 midtbyen. Område 1 udgøres af de tre skledistrikter mkring N.J. Fjrdsgades Skle, Læssøesgades Skle g Samsøgades Skle. Frslagene vedrører tilbud til børn g unge i både dagtilbud, skler g fritidstilbud. Planlægning Grøndalsvej Viby J Sagsnummer Indstillingen har været sendt i høring blandt de berørte parter fra 29. maj til 9. ktber De vervejelser g ændringer høringssvarene har givet anledning til er i indstillingen. Indstillingen indehlder Børn g Unges frslag til håndtering af en række af de udfrdringer, der er i relatin til midtbyens gamle sklebygninger, begrænsede udearealer, efterspørgselsudviklingen g behvet fr mderniseringer. Sagsbehandler Lene Vestervang Olsen Mbil E-pst N.J. Fjrdsgades Skle har i en årrække haft kapacitetsprblemer, sm kun har været løst midlertidigt med lån af lkaler udenfr sklens matrikel. Hertil kmmer brandsikringsbehv på både N. J. Fjrdsgades Skle g Læssøesgades Skle. Brandsikringen ptager plads g øger dermed kapacitetsprblemstillingen. Disse udfrdringer var anledning til, at RULL-prcessen blev indledt i midtbyen, så de frskellige udfrdringer g muligheder kunne ses i en større sammenhæng. Med indstillingen ønskes en principiel stillingtagen til ngle prjekter g anlægsbevillinger til ngle knkrete prjekter, hvilket fremgår af beslutningspunkterne. På baggrund af de principielle beslutninger vil disse principielle prjekter efterfølgende blive yderligere beskrevet i særskilte byrådsindstillinger, hvr der vil blive fretaget en knkretisering af udmøntningen.

2 Indstillingen tager afsæt i blandt andet rapprten fra tænketank m fremtidens børnebyggeri (august 2008) g Århus Kmmunes børn g unge-plitik (nvember 2008) samt en mfattende inddragelsesprces i midtbyen med frældre, børn, unge, medarbejdere m.fl. Det fremgår af børn g unge-plitikkens frmål, at Århus Kmmunes tilbud skal være præget af mangfldighed g fleksibilitet g inspirere børn g unges kreativitet. Der skal være plads til, at alle kan pleve, at det er sjvt at blive dygtigere g skabe nget nyt. I beskrivelsen af læringssynet indgår blandt andet, at Århus Kmmune vil anerkende, at børn g unge har frskellige frudsætninger g frskellige måder at lære på. Senere hedder det, at da de fysiske rammer har str betydning fr trivsel, læring g udvikling, skal læringssynet tages i betragtning, når skler, institutiner, fritidsfaciliteter mv. nybygges g mbygges. På grundlag af tænketankens rapprt g børn g unge-plitikken samt den inddragende prces i midtbyen er der udviklet ngle pædaggiske principper g mål fr RULL i midtbyen, sm i indstillingen udgør det knkrete grundlag fr de freslåede prjekter i indstillingen. Der henvises til indstillingens afsnit 5. Partierne i Århus Byråd har den 28. maj 2009 indgået en aftale m, at der ønskes pført en ny midtbyskle på arealet, hvr Skt. Annagades Skles g Krghsgades Skles bygninger ligger i dag. Aftalen er vedlagt indstillingen sm bilag. Indstillingens mest markante frslag er derfr at etablere et visinært børne- g ungemiljø ved Skt. Anna Gade, der mfatter én samlet ny midtbyskle, der dækker den sydlige del af midtbyen, med plads til klubaktiviteter g fritidsaktiviteter g med tæt samspil med de mkringliggende dagtilbud. Den ny skle erstatter Læssøesgades Skle g N.J. Fjrdsgades Skle. Sklen pføres efter princippet m, at den lille skle tænkes ind i den stre med separate afsnit, der tager særligt hensyn til udviklingstrin fr elever i indskling, mellemtrin g udskling. Børnemiljøet får en ideel placering på nrdsiden af Ingerslev Bulevard, hvr Skt. Anna Gades Skles g Krghsgades Skles bygninger ligger i dag. I indstillingen freslås det endvidere, at Samsøgades Skle mbygges, så de indendørs læringsmiljøer understøtter medarbejdernes arbejde med differentiering, g at der etableres et åbent udendørs legemiljø med udfrdrende aktivitetsmuligheder primært fr børn i sklealderen. Side 2 af 38

3 På dagtilbudsmrådet g fritidsmrådet indehlder indstillingen frslag m, at frskellige dagtilbudsafdelinger g klubtilbud samles i midtbyen, hvilket sikrer, at det enkelte barn skal igennem færre institutinsskift, g at der skabes sammenhængende børnemiljøer med fremtidssikrede ude- g indemiljøer. I den frbindelse freslås en række afdelinger flyttet fra utidssvarende fysiske rammer g ngle afdelinger freslås udbygget på grund af behvet fr ekstra kapacitet. 2. Beslutningspunkter Det indstilles, At 1) Der træffes principbeslutning m, at legepladser i tilknytning til dagtilbudsafdelinger, skler mv. i midtbyen skal være åbne tilbud til brgere g gæster uden fr nrmal åbningstid At 2) Der træffes principbeslutning m at etablere et sammenhængende børnemiljø på Langenæsstien, sm erstatning fr Gerlachsgade 13, Kirkedammen 29 g Fars Legestue At 3) Der træffes principbeslutning m at dagtilbudsafdelingen Ole Rømers Gade 36A i dagtilbud 104 flyttes fra de midlertidige pavillnbygninger til et nybyggeri på Ole Rømers Gade At 4) Der træffes principbeslutning m at etablere et mere sammenhængende børnemiljø mkring Graven i dagtilbud 106, ved at udbygge g etablere en 4-gruppers institutin sm erstatning fr Mindegade 8 At 5) Der træffes principbeslutning m at etablere et mere sammenhængende børnemiljø i Sølystgade i dagtilbud 106, ved at etablere erstatningslkaler fr Ny Munkegade 13C g Sølystgade 30. I sammenhæng med børnemiljøet skal der ligeledes pføres erstatningsbyggerier fr Bebernes Hus i Sølystgade g Børnenes Hus fra Hjrtensgade At 6) Der træffes principbeslutning m at SFO-afdelingen på Marselis Bulevard 50 g 52 flyttes til den nye midtbyskle. Der tages stilling til bygningernes fremtidige anvendelse efter flytningen At 7) Der træffes principbeslutning m udbygning af skvbørnehavepladser i dagtilbudsafdelingen Jægergårdsgade 68 i dagtilbud 103 Side 3 af 38

4 At 8) Der træffes principbeslutning m at etablere et sammenhængende børne- g ungemiljø ved Skt. Anna Gade med en ny flkeskle fr det nuværende Læssøesgades Skles distrikt g N.J. Fjrdsgades Skles distrikt sm beskrevet i indstillingens afsnit 5. Læssøesgades Skles bygninger indstilles slgt. Læssøesgades Skles g N.J. Fjrdsgades Skles aktiviteter indstilles flyttet sm helhed til den nye skle, når denne er klar til indflytning. N.J. Fjrdsgades Skle kan herefter indrettes til fritidscenter. Indtil N.J. Fjrdsgades Skle kan indrettes til frenings- g fritidshus, skal de eksisterende brugere på Skt. Anna Gade sikres alternative lkaliteter. Efter høringsfasen (jævnfør beslutningspunkt 9) fremsendes principbeslutningen til endelig vedtagelse i byrådet At 9) Det besluttes at nedlægge skledistrikterne fr Læssøesgades Skle g N.J. Fjrdsgades Skle g prette et samlet skledistrikt fr de t skler. Beslutningen sendes i høring i henhld til regelgrundlaget herfr med henblik på ffentliggørelse g mulighed fr indsigelser g derefter til endelig vedtagelse i byrådet. At 10) Der træffes principbeslutning m at etablere Frederiksbjerg Fritidsklub på den nye midtbyskle At 11) Der meddeles anlægsbevilling på 2,6 mi. kr. til udbygning med en vuggestuegruppe på Læssøesgade 22. Dette finansieres gennem frigivelse af anlægsreserven til udbygning af dagtilbudskapaciteten At 12) Der meddeles anlægsbevilling på 2,6 mi. kr. til udbygning med en gruppe i dagtilbudsafdelingen Marselis Bulevard 48 i dagtilbud 103. Dette finansieres gennem frigivelse af anlægsreserven til udbygning af dagtilbudskapaciteten. At 13) Der meddeles anlægsbevilling på 2,6 mi. kr. til udbygning med en gruppe i dagtilbudsafdelingen Nørre Bulevard 1A i dagtilbud 105. Dette finansieres gennem frigivelse af anlægsreserven til udbygning af dagtilbudskapaciteten At 14) Der meddeles anlægsbevilling på 2,6 mi. kr. til udbygning med en gruppe i dagtilbudsafdelingen Knudrisgade 7B i dagtilbud 105. Dette finansieres gennem frigivelse af anlægsreserven til udbygning af dagtilbudskapaciteten At 15) Der meddeles anlægsbevilling på 11,6 mi. kr. til mbygning af de indendørs læringsmiljøer g etablering af et åbent udendørs lege- Side 4 af 38

5 miljø med udfrdrende aktivitetsmuligheder primært fr børn i sklealderen ved Samsøgades Skle. Den indvendige mbygning g etableringen af det udendørs legemiljø finansieres gennem frigivelse af det tidligere afsatte rådighedsbeløb til etablering af et legepladsmiljø i mrådet på 2,8 mi. kr. g 8,8 mi. kr. af de afsatte midler til RULLprjektet 3. Baggrund RULL i midtbyen er en del af det verrdnede RULL-prjekt i Århus Kmmune, hvr Byrådet har besluttet, at der ver en 10-årig peride skal investeres 960 mi. kr. (987 mi. kr. i 2009 priser) i frbedring af de pædaggiske g tekniske inde- g udemiljøer i Århus Kmmunes skler, dag- g fritidstilbud. Med hensyn til frdelingen af de yderligere midler fra kvalitetsfnden i 2014 g de efterfølgende år har Byrådet besluttet, at man på dette tidspunkt med afsæt i frdelingsnøglen fr Budget 2009 vil drøfte, m der er pstået knkrete behv eller finansieringsudfrdringer, der tilsiger en ændret frdelingsnøgle. Under frudsætning m uændret frdelingsnøgle g fuld udmøntning af midlerne fra Kvalitetsfnden bliver der således tale m samlede yderligere investeringer på Børn g Unges mråde på 1,3 mia. kr. ver de næste 10 år. Grundtanken bag hele RULL-prjektet er, at man kan fremme børn g unges trivsel g læring ved at skabe inspirerende g fleksible rammer g bruge dem aktivt g differentieret i det pædaggiske arbejde. Når der mderniseres i henhld til RULL, er det derfr de pædaggiske visiner, der er afsættet. På den måde hænger RULL-prjektet tæt sammen med børn g ungeplitikkens læringssyn herunder at børn g unge lærer på alle tidspunkter g i alle situatiner, g at de lærer frskelligt. Derfr arbejder Børn g Unge med en differentieret tilgang sm et verrdnet princip uanset de fysiske rammer. Men den differentierede tilgang kan understøttes i frskellig grad af de fysiske rammer, g det er der stærkt fkus på i hele RULL-prjektet. Denne indstilling indehlder en versigt ver Børn g Unges frslag til RULL-prjekter i mråde 1 midtbyen. Område 1 udgøres af de tre skledistrikter mkring N.J. Fjrdsgades Skle, Læssøesgades Skle g Samsøgades Skle. Frslagene vedrører tilbud til børn g unge i både dagtilbud, skler g fritidstilbud. Side 5 af 38

6 Indstillingen indehlder samtidig Børn g Unges frslag til håndtering af en række af de øvrige udfrdringer, der er i relatin til midtbyens gamle sklebygninger, begrænsede udearealer, efterspørgselsudviklingen g behvet fr mderniseringer både af pædaggiske g arbejdsmiljømæssige udfrdringer. N.J. Fjrdsgades Skle har i en årrække haft kapacitetsprblemer, sm kun har været løst midlertidigt med lån af lkaler udenfr sklens matrikel. Hertil kmmer brandsikringsbehv på både Fjrdsgades Skle g Læssøesgades Skle. Brandsikringen ptager plads g øger dermed kapacitetsprblemstillingen. Disse udfrdringer var anledning til, at RULL-prcessen blev indledt i midtbyen, så de frskellige udfrdringer g muligheder kunne ses i en større sammenhæng. De strukturelle, bygnings- g arbejdsmiljømæssige udfrdringer i midtbyen gennemgås afslutningsvist i dette afsnit. Udviklingen i efterspørgslen efter dagtilbudspladser i midtbyen er stigende. De bygningsmæssige rammer gør det vanskeligt at mlægge dele af kapaciteten i midtbyen, så der skabes tilfredsstillende læringsmiljøer, der kan matche de efterspørgselsændringer, der løbende er i midtbyen. De prjekter, der indstilles rent principielt vil blive yderligere beskrevet i særskilte byrådsindstillinger, inden der træffes endelig beslutning m dem. Indstillingen indehlder samlede anlægsudgifter på 413 mi. kr. Dette vil understøtte vækst- g jbpakkerne i Århus. Af den samlede anlægsudgift frudsættes i størrelsesrdenen 149 mi. kr. finansieret af RULL-midler, Frslagene fremsættes efter et grundigt frarbejde i flere regier: Visinen m højere kvalitet i de fysiske rammer Det verrdnede udgangspunkt fr RULL-midtby er visinsplægget fra Børn g Unges rådmand m højere kvalitet i de fysiske rammer fr børn g unge i Århus. Visinen i plægget fra marts 2007 var at skabe de bedste rum fr børn g unges læring g udfldelser. Det ene element i plægget var, at der skulle nedsættes en bredt sammensat tænketank, der skulle udvikle nye ideer inden fr rum til leg g læring. Det andet element var, at der skulle afsættes 500 mi. kr. ver 10 år til at msætte de gde råd til praktisk virkelighed i tilbuddene til børn g unge mellem 0 g 18 år. Disse midler udmøntes med 50 mi. kr. årligt i periden I Budget blev der yderligere Side 6 af 38

7 tilført 350 mi. kr., g i blev budgettet suppleret med yderligere 110 mi. kr. til frmålet. Byrådet har desuden besluttet i frhld til frdelingen af de yderligere midler fra kvalitetsfnden i 2014 g de efterfølgende år, at der på dette tidspunkt med afsæt i frdelingsnøglen fr Budget 2009 vil blive drøftet, m der er pstået knkrete behv eller finansieringsudfrdringer, der tilsiger en ændret frdelingsnøgle. Under frudsætning af en uændret frdelingsnøgle g fuld udmøntning af midlerne fra Kvalitetsfnden bliver der således tale m samlede yderligere investeringer på Børn g Unges mråde på 1,3 mia. kr. ver de 10 år. Tænketankens rapprt m fremtidens børnebyggeri Tænketanken afleverede sin rapprt m rum til leg g læring i august Rapprtens anbefalinger har spillet en meget central rlle i hele prcessen i mråde 1, herunder gså i drøftelse g udvælgelse af knkrete prjekter. Tænketanken har bidraget med en række anbefalinger til, hvrdan man kan indrette g udnytte rum på en inspirerende måde til gavn fr børn g unges leg, læring g trivsel. Anbefalingerne er givet med afsæt i viden m pædaggik, hjernefrskning, idræt, infrmatins- g kmmunikatinsteknlgi g arkitektur. Blandt de centrale anbefalinger er: - Skab nye udfrdringer til alle aldre. Rum g indretning skal tage højde fr, at frskellige udviklingstrin kræver frskellige udfrdringer - Slip læringen fri. Udnyt de udendørs ptentialer i natur g byrum. Skab muligheder fr fleksible basisrum, grupperum g samlingsrum - Skab rum fr fremtidens pfinderi. Børn skal knfrnteres med innvative prcesser, hvr der arbejdes med prblemer, visiner, ideskabelse etc. Rum g indretning skal stimulere til udvikling af ideer g eksperimenter - Infrmatins- g kmmunikatinsteknlgi sm støtte til legeg læringsaktiviteter skal være tilgængelig veralt i fremtidens børnebyggeri - Rummene skal invitere til leg g bevægelse. Der er bevisligt en sammenhæng mellem krpslig udvikling g indlæring. Derfr skal mulighederne fr krpslig udfldelse, mtrisk træning g aktivitet tænkes ind i fremtidens læringsrum - Børn, vksne g medarbejdere skal inddrages, når der skal bygges, så alle er bevidste m mulighederne bagefter Side 7 af 38

8 Brgerinddragelse Gennem de seneste år har der været en mfattende g meget nyttig inddragende prces i mråde 1. Den blev indledt d. 3. marts 2008 med et brgermøde på Rådhuset m børn i midtbyen. Der har siden 14. marts 2008 frem til 20. januar 2009 været afhldt møder i flere runder i de enkelte skledistrikter. Frældre, børn, unge, medarbejdere, repræsentanter fr fritid, idrætsliv, beberfreninger m.fl. har på disse møder drøftet knkrete ideer g frslag. Op til 40 persner har deltaget i de enkelte møder. Herudver er der en igangværende visinsprces i mrådet, sm afsluttes prim Dette er med til at afklare den knkrete udfrmning af de kmmende prjekter. Alle parter har bidraget med værdifulde synspunkter g baggrundsviden til prcessen. Der er herunder gjrt nye g særdeles psitive erfaringer med børns deltagelse i drøftelserne på møderne m visiner fr midtbyen. I bilag 3 kan der ses en samlet versigt ver alle prjektfrslag g ideer, sm er blevet fremsagt i frbindelse med denne prces. Det samlede øknmiske mfang af de fremsatte frslag har været væsentligt større end RULL-midlerne giver mulighed fr at imødekmme, eftersm RULL-midlerne skal række til hele Århus Kmmune. I frbindelse med denne indstilling er der derfr fretaget en priritering med sigte på, at der alene anvendes en andel af de samlede frventede RULL-midler således, at børn g unge i hele kmmunen får glæde af RULL-midlerne. Det samlede øknmiske mfang af indstillingen er samtidig påvirket af de særlige udfrdringer i midtbyen, der er beskrevet i de følgende afsnit. Pædaggiske udfrdringer i midtbyen Nedenstående verrdnede principper g mål fr RULL prjekterne i midtbyen er sammen med ønsket m pnåelse af helhedssyn g synergi fr brgerne i midtbyen udvalgt g pririteret på baggrund af tænketankens rapprt g inddragelsesprcessen i mrådet: at der skabes bæredygtige børne- g ungdmsmiljøer i byens puls ved at fkusere på følgende nøglemråder: Læring at der skabes ptimale læringssituatiner, der understøtter balancen mellem udfrdringer g kmpetencer at viden frpligter. Viden frmidles til g udfrdrer fællesskabet Side 8 af 38

9 at faglig viden fremmer læring m læring, nysgerrighed g mtivatin Dannelse gennem medbrgerskab g med afsæt i demkratiske værdier g traditiner skal udvikle livsduelighed, rbusthed g kulturel kapital Mangfldighed at være bevidste m kulturelle frskelle g fremme medbrgerskab ved at bibringe kundskaber g færdigheder at anerkende at fælles mål kan nås på flere måder at se frskellighed sm fællesskabets styrke Ressurcer at der etableres sammenhængende børnemiljøer, hvr børn i frskellige aldre kan mødes g udfrdres at der etableres et tættere samarbejde mellem persnalet i dagtilbud, skle g fritidstilbud med henblik på at udnytte hinandens ressurcer at flere skler, dag- g fritidstilbud i Århus Kmmune bliver energimæssigt bæredygtige, så bæredygtig udvikling bliver en naturlig g integreret del af børn g unges hverdag Strukturelle udfrdringer i midtbyen Dagtilbudsmrådet Der er pr. 1. juli årige bsiddende i de tre skledistrikter i midtbyen, hvilket er 119 flere end pr. 1. juli Den seneste beflkningsprgnse fra 2008 frudsagde, at der i de tre skledistrikter pr. 1. juli 2009 ville være årige, g der er således i flere 0-5 årige end frventet i 2008-prgnsen. Planlægningsmæssigt er det meget vigtigt at få større fleksibilitet i frhld til institutinernes mulighed fr at mstille sig til det aktuelle pasningsbehv, sm kan variere i frhld til ½-2 årige g 3-6 årige. Dette kan i dag ikke rummes i tilstrækkelig grad inden fr de eksisterende rammer. Pasningstilbuddene fr de 0-6 årige i midtbyen mfatter 14 dagtilbud, hvraf 6 er selvejende g en privat institutin på Strandvejen 96. Pr. 1. december 2009 bliver der i alt passet børn i dagtilbuddene i midtbyen. Heraf er de bsiddende i midtbyen. Der er således 524 børn bsiddende udenfr midtbyen, der bliver passet i midtbyen. Side 9 af 38

10 Ud af de 524 børn, der pr. 1. december 2009 bliver passet i Midtbyen, g sm er bsiddende udenfr Midtbyen, kmmer de 134 fra Rsenvangsklens distrikt, 57 fra Møllevangsklens distrikt, 41 fra Skvvangsklens distrikt, 26 fra Rundhøjsklens distrikt, 23 fra Vestergårdsklens distrikt, 22 fra Gammelgårdsklens distrikt g 18 fra Malling Skledistrikt. De resterende 203 børn kmmer fra en lang række andre skledistrikter med færre end 20 pr. skledistrikt. Ud af de 134 indskrevne fra Rsenvangsklens distrikt, der bliver passet i Midtbyen, bliver de 71 passet i de dagtilbudsafdelinger, der ligger på Langenæs, g 43 i dagtilbudsafdelingen på Observatriestien 1a. Af de resterende 20, der bliver passet i Midtbyen, er der 5 børn, der bliver passet i Samsøgades Skledistrikt (heraf 4 i Ajstrup 1) mens resten (15) bliver passet i de øvrige dagtilbudsafdelinger i Læssøesgades g N.J. Fjrdsgades Skledistrikt. Ud af de 57 indskrevne fra Møllevangsklens distrikt bliver de 39 passet i dagtilbudsafdelingerne i Samsøgades Skledistrikt, der ligger i umiddelbar tilknytning til Møllevangsklens distrikt. Ud af de 41 indskrevne fra Skvvangsklens distrikt bliver de 32 passet i dagtilbudsafdelingerne i Samsøgades Skledistrikt (heraf 15 i dagtilbudsafdelingen Østbulevarden 9-11), der ligger i umiddelbar tilknytning til Skvvangsklens distrikt. Ud af de 26 indskrevne fra Rundhøjsklens distrikt bliver de 12 passet i dagtilbudsafdelingen på Observatriestien 1a, der ligger frhldsvis i tæt på Rundhøjsklens distrikt. Ud af de 22 indskrevne fra Gammelgårdssklens distrikt bliver de 13 passet i Samsøgades skledistrikt. Ud af de 18 indskrevne fra Malling Skledistrikt bliver 15 passet i dagtilbudsafdelingen Ajstrupvej 1, der ligger tæt på Malling. Der er ligeledes pr. 1. december 2009 i alt børn fra midtbyen, der er indskrevet i et dagtilbud. Heraf bliver de passet i midtbyens dagtilbud. Der er således 124 børn bsiddende i midtbyen, der bliver passet udenfr midtbyen. Side 10 af 38

11 Der har i løbet af det seneste 1-2 år manglet pladser fr de ½-2 årige i midtbyen, hvilket har skabt et betydeligt pres på pasningsgarantien i midtbyen. Pasningsgarantien er dg blevet pfyldt ved at tilbyde pladser inden fr en halv times transprttid fra bpælen. Den seneste udvikling viser, at presset er vksende, således har de fleste institutiner haft indskrivninger ud ver deres pladsnrmering. Børnetallet har i løbet af det seneste år været stigende i Århus Kmmune således gså i midtbyen. Pr. 1. juli 2009 var der årige bsiddende i de tre skledistrikter i midtbyen, hvilket er 119 flere end pr. 1. juli Den seneste beflkningsprgnse fra 2008 frudsagde, at der i de tre skledistrikter pr. 1. juli 2009 ville være årige g der er i flere 0-5 årige end frventet i 2008-prgnsen. Pr. 1. ktber 2009 blev der passet ½-2 årige i dagtilbuddene i midtbyen, hvilket er 72 flere end på samme tidspunkt i Fr de 3 årige til sklestart blev der pr. 1. ktber 2009 passet 909 børn i midtbyen, hvilket er det samme antal sm i Det fremgår af den seneste pladsbehvsprgnse, at der i periden frem til 2014 frventes at være behv fr ekstra pladser i midtbyen fr både de ½-2 årige g de 3 årige til sklestart svarende til mkring 4 grupper. I periden fra 1. juli 2008 til 1. juli 2009 er børnetallet fr de 0-5 årige steget med 119 børn i midtbyen, hvilket indikerer, at der givet vis vil være behv fr flere grupper end de 4, der var frudsat i den seneste pladsbehvsprgnse. De nypførte dagtilbudsgrupper vil på baggrund af de nuværende efterspørgselsfrhld i vervejende grad starte med ½-2 årige børn, men vil blive indrettet fleksibelt, så de gså kan anvendes til 3-6 årige. Samlet set passes der flere børn i midtbyen end de børn, der er bsiddende i midtbyen. En af frklaringerne på dette er, at mange frældre på grund af arbejdspladsernes placering finder det hensigtsmæssigt at benytte dagtilbuddene i midtbyen. Sklemrådet I midtbyen er der 3 flkeskler, nemlig N. J. Fjrdsgades Skle, Læssøesgades Skle g Samsøgades Skle. På N. J. Fjrdsgades Skle har der i periden fra 2000 til 2009 været et jævnt stigende elevtal. Antallet af elever i kl. er således steget Side 11 af 38

12 med 213 fra år 2000, hvr der var 550 elever til 2009, hvr der var 763 elever. På Læssøesgades Skle er antallet af nrmalklasselever i kl. i samme peride steget med 34 fra 209 i år 2000 til 243 i år På Læssøesgades Skle har elevtallet i både år 2006 g 2007 været 264 elever, hvrefter det er faldet til 243 elever i år På Samsøgades Skle er antallet af elever i kl. faldet med 46 fra 587 i år 2000 til 541 i år På Samsøgades skle steg elevtallet frem til 2005, hvr der var 643 elever, hvrefter det er faldet. Det freløbige udkast til skleprgnsen fr 2009 viser, at der på N. J. Fjrdsgades Skle i periden frem til 2014 strt set frventes et uændret elevtal, så der i 2014 frventes at være 758 elever md september Hertil kmmer, at der på N. J. Fjrdsgades Skle i 2009 er 1 specialklasse med 6 elever. På Læssøesgades Skle frventes elevtallet på baggrund af freløbig udkast til skleprgnse 2009 i periden frem til 2014 at falde med 20 nrmalklasseelever fra 265 elever til 245 elever (inkl. 10. klassetrin). Hertil kmmer, at der på Læssøesgades skle i 2009 er 15 mdtageg specialklasser med 143 elever. På Samsøgades Skle kan der på baggrund af freløbig udkast til skleprgnse 2009 frventes et svagt stigende elevtal på 33 elever frem til I Læssøesgades Skledistrikt var der pr. 5. september 2009 i alt 294 sklesøgende børn. Heraf gik de 154 på Læssøesgades Skle, svarende til 52,4 %. Der var i alt 265 nrmalklasseelever fra 0. til 10. klasse på Læssøesgades Skle. Der gik pr. 5. september 2009 i alt 55 elever fra Læssøesgades Skledistrikt på N. J. Fjrdsgades Skle. I N. J. Fjrdsgades Skledistrikt var der pr. 5. september 2009 i alt 814 sklesøgende børn. Heraf gik de 514 på N. J. Fjrdsgades Skle, svarende til 63,1 %. Der var i alt 763 nrmalklasseelever på N. J. Fjrdsgades Skle. I Samsøgades Skledistrikt var der pr. 5. september 2009 i alt 590 sklesøgende børn. Heraf gik de 345 på Samsøgades Skle, svarende til 58,5 %. Der var 541 nrmalklasseelever på Samsøgades Skle. Side 12 af 38

13 Side 13 af 38

14 Fritidsmrådet Fritidstilbuddet i midtbyen mfatter afdelingerne på Nørre Alle 30B, Skt. Anna Gade 40, Langenæsstien 6C samt de pædaggisk ledede legepladser Sklemarken, Skansen, Børnenes Jrd g Børnenes Hus. Der var pr. 1. december 2009 i alt indskrevet 353 børn i fritidstilbuddene i midtbyen. Hertil kmmer brugerne af de pædaggisk ledede legepladser. Bygningsmæssige udfrdringer i midtbyen Dagtilbudsmrådet Flere dagtilbud er kendetegnet ved, at afdelinger har til huse i ældre, utidssvarende bygninger eller midlertidige bygninger med meget begrænsede udearealer. Flere steder kan inde- g uderum ikke siges at stimulere leg, læring g krpslig udfldelse i det mfang, der anbefales i rapprten m fremtidens børnebyggeri. Der ligger relativt stre udfrdringer i at udvikle inspirerende rum på dagtilbudsmrådet i midtbyen. Samtidig ønskes en øget fleksibilitet i dagtilbuddene, så 3-6 års pladser i højere grad gså kan anvendes til de ½-2 årige g mvendt. Hertil kmmer, at utidssvarende bygninger fte fører til prblemer med det fysiske arbejdsmiljø. Sklemrådet Brandsikring af Læssøesgades Skle vurderes isleret at kste ca. 18 mi. kr., Såfremt der fretages brandsikring kan det være nødvendigt at inddrage eksisterende klasselkaler m.m. til flugtveje. I frbindelse med brandsikring af en eksisterende bygning fremkmmer der flere g nye myndighedskrav i frhld til tilgængelighed g miljø, hvilket er med til at frdyre prjektet. Hertil kmmer udgifter til mdernisering g frbedring af læringsmiljøet, så den samlede mkstning vurderes at være 55 mi. kr. inkl. erstatningslkaler sm følge af brandsikringen, før sklen lever p til fremtidens pædaggiske krav. N. J. Fjrdsgades Skle har gennem en årrække haft kapacitetsprblemer g har gennem midlertidige aftaler med Kultur g Brgerservice i varierende mfang lånt lkaler på Skt. Anna Gades Skle. En del af baggrunden fr RULL-prjektet i midtbyen har gså været, at der skulle findes en varig løsning på N. J. Fjrdsgades Skles lkalesituatin. Sideløbende med midtbyprjektet er der fretaget en analyse af de brandsikkerhedsmæssige frhld på sklen. Analysen viser, at der frestår investeringer på anslået ca. 9 mi. kr. til brandsikringstiltag Side 14 af 38

15 på sklen, hvrtil kmmer udgifter til mdernisering g frbedring af læringsmiljøet, så den samlede mkstning vurderes at være 85 mi. kr., før sklen lever p til fremtidens pædaggiske krav inkl. erstatningslkaler sm følge af brandsikringen. Der er altså brug fr en langsigtet løsning, der tager højde fr det kapacitetsmæssige behv g brandsikkerhed. På Samsøgades Skle er der behv fr renvering g fremtidssikring af udearealerne mkring sklen g faglkalerne, så de understøtter de pædaggiske mål g principper. Udver de vennævnte pædaggiske, strukturelle g bygningsmæssige udfrdringer kan der gså nævnes følgende generelle udfrdringer vedr. rummelighed g miljømæssige udfrdringer i midtbyen: Tilgængelighed fr mennesker med handicap I Århus Kmmunes handicapplitik, der blev vedtaget i 2008, fremhæves det, at det er en målsætning fr Århus Kmmune at sikre relevante uddannelses- g undervisningstilbud fr mennesker med handicap g hermed understøtte livslang læring, derfr skal der fkuseres på rummelighed g inklusin i det almene g i det specialepædaggiske mråde g udvikles varierende skletilbud der til stadighed afspejler det enkelte barns g unges særlige behv. Disse målsætninger er i harmni med grundtanken i RULL mkring undervisningsdifferentiering g derfr er det en væsentlig udfrdring at indarbejde princippet m rummelighed g tilgængelighed i dagtilbud, skler g fritidstilbud i midtbyen. Hertil kmmer knkrete vanskeligheder med den fysiske tilgængelighed fr mennesker med handicap i flere af de ældre bygninger. Disse udfrdringer søges løst igennem flere af de freslåede RULL-investeringer i midtbyen. Miljømæssige udfrdringer g perspektiver I Århus Kmmunes Klimaplan hedder det, at Århus Kmmune ønsker at gå frrest i klimaindsatsen fr at udvikle en bæredygtig kmmune med initiativer, sm påvirker bygninger g fysiske strukturer. Byrådet har besluttet, at Århus skal være CO 2 neutral i 2030, hvilket er i tråd med de bygningsmæssige ændringer, sm freslås i frbindelse med RULL i midtbyen. I indstillingen freslås det, at den nye skle pføres sm en bæredygtig skle. Dette initiativ vil betyde et skridt i den rigtige retning, idet de t nuværende sklers CO2 udledning er på 356 tns pr. år. Der er ikke alene tale m en bygning, hvr Side 15 af 38

16 der ved islering/tæthed er et beregnet lavt frbrug af varme svarende til kravene til et passivhus. Der bliver gså fkuseret på, hvrledes driften af bygningen vil kunne energieffektiviseres. 4. Den frventede effekt De prjekter, der indgår i denne indstilling, medvirker til at pfylde Århus Kmmunes børn g unge-plitik, sm blev vedtaget i 2008, differentieringsindsatsen, principperne fr fremtidens børnebyggeri, sm beskrevet i tænketankens rapprt g de mål g principper, der er fremkmmet gennem inddragelsesprcessen. Det fremgår af børn g unge-plitikkens frmål, at Århus Kmmunes tilbud skal være præget af mangfldighed g fleksibilitet g inspirere børn g unges kreativitet. Der skal være plads til, at alle kan pleve, at det er sjvt at blive dygtigere g skabe nget nyt. I beskrivelsen af læringssynet indgår blandt andet, at Århus Kmmune vil anerkende, at børn g unge har frskellige frudsætninger g frskellige måder at lære på. Senere hedder det, at da de fysiske rammer har str betydning fr trivsel, læring g udvikling, skal læringssynet tages i betragtning, når skler, institutiner, fritidsfaciliteter mv. nybygges g mbygges. Børn g Unge mfatter dagtilbud, skler, fritids- g ungdmsaktiviteter samt en række specialtilbud inden fr aldersgruppen 0-18 år. Blandt de bærende hensyn bag etableringen af magistratsafdelingen pr. 1. januar 2006 var: At helhedstænkning i frhld til afdelingens målgrupper tilgdeses bedst muligt At der i størst mulig udstrækning sikres synergi på tværs af afdelingen samt en effektiv tværgående udnyttelse af de samlede ressurcer g kmpetencer De samme principper m helhedssyn g synergi er grundlag fr frslagene m RULL-investeringer i midtbyen. Helhedssynet mfatter her ikke alene børn g unge inden fr rammerne af de kmmunale tilbud fr 0-18 år, men gså brugere af legepladser g andre faciliteter uden fr nrmal åbningstid. Princippet er, at legepladserne skal være åbne tilbud til brgere g gæster, så de samlede ressurcer på de begrænsede friarealer i midtbyen udnyttes til glæde fr flest muligt. Både i drøftelser mellem magistratsafdelingerne g i tænketankens rapprt har der været peget på mulighederne fr at få mere ud af de samlede ressurcer ved at Side 16 af 38

17 sætte børnene g brgerne i centrum g give friere adgang. Derfr søges dette princip indarbejdet i RULL i midtbyen. Pædaggiske principper g mål fr RULL i midtbyen RULL-prjekterne indehlder udver de verrdnede fælles principper g mål m at skabe et fælles 0-18 års perspektiv, selvstændige principper g mål fr børn i dagtilbudsalderen, børn i skle- g SFOalderen samt fr børn, der går i fritidstilbud. Målene g principperne er udviklet på baggrund af tænketankens rapprt g inddragelsesprcessen i mrådet. Der fregår fr tiden en visinsprces i mrådet, sm frventes afsluttet i januar Dette vil være med til at tydeliggøre den retning, der skal arbejdes efter i mrådet i frbindelse med den knkrete definitin af funktinerne til de freslåede prjekter inden fr de givne rammer. De freslåede prjekter vil i videst mulig mfang pfylde de pstillede mål g principper. Disse principper g mål vil efterfølgende indgå i specifikatinen til prjekternes prjektering g udførelse. Dagtilbudsmrådet Fr børn i dagtilbudsalderen er følgende principper g mål fastsat fr RULL prjekter i midtbyen: at det fysiske miljø fr de ½-2 årige skal indehlde små verraskelser g understøtte skift i aktiviteterne, så smags-, lugte, g følesansen påvirkes massivt at det fysiske miljø fr ½-2 årige giver plads til at krybe, kravle g udføre små balanceøvelser at det fysiske miljø fr de 3 6 årige giver mulighed fr at træne g stimulere de mtriske, musiske, rumlige g sprglige intelligenser at skabe fleksible dagtilbud, der hurtigt g smidigt kan mstille sig til at mdtage de børn, der har behv fr pasning at skabe sammenhængende børnemiljøer, sm har betydning fr børnenes tryghed g samarbejdet med frældrene, da det giver færre institutinsskift at skabe dagtilbudsafdelinger der driftsmæssigt er hensigtsmæssige Skle- g SFO-mrådet Fr børn i skle- g SFO-alderen er følgende principper g mål fastsat fr RULL prjekter i midtbyen: Side 17 af 38

18 at det fysiske miljø fr de 6 10 årige giver mulighed fr kncentratinsøvelser g lege, der understøtter læseindlæringen, sprgstimuleringen g læring m natur g teknik at det fysiske miljø fr de 6 10 årige giver mulighed fr hands n eller praksis læring at de mgivende udearealer skal kunne tænkes ind i læringsprcesserne, hvilket bl.a. sikres ved at sammentænke skle g SFO at sklens g SFO s læringsmiljøer tænkes sammen fr at understøtte praksis læring Skle- g FU-mrådet Fr børn i skle- g FU-alderen er følgende principper g mål fastsat fr RULL prjekter i midtbyen: at det fysiske miljø fr årige skal understøtte denne aldersgruppes umiddelbare mtivatin fr ny læring, nye plysninger, viden g plevelser rummene skal give mulighed fr, at børnene kan engagere sig helhjertet. De skal indbyde til aktivitet, sm man selv kan påvirke, f.eks. skal der gives mulighed fr at spille rllespil fr at stimulere de sciale g sprglige kmpetencer at de årige får adgang til fleksible rammer, så der gives mulighed fr at danne varierede frmer fr hlddannelse at der etableres flere målrettede tilbud til de årige at de årige får adgang til prfessinelle labratrier, sm skal have et naturvidenskabeligt frmål bemandet med faglige eksperter. Dette pnås bedst ved at sammentænke sklernes g FU s rammer at de åriges rum til læring understøtter prjektarbejdsfrmen at der skabes gde vergangszner mellem de enkelte aldersgrupper at fritidstilbuddene pædaggisk skal understøtte g udvikle det hele menneske i sammenhæng med sklens differentierede læringstilbud at skabe tilbud, der er differentierede g målrettet aldersgruppen 5. De planlagte ydelser Der er blevet set på helheden i udvælgelsen g pririteringen af indsatsen i midtbyen specielt i frhld til fællesarealer g udearealer, så arealerne bliver mere attraktive g spændende til gavn fr alle børn g unge i midtbyen. Side 18 af 38

19 Medarbejderne vil få nye g pdaterede rammer, der vil understøtte fagligheden på alle niveauer, samtidig med at de vil leve p til fremtidige krav til arbejdsmiljø, g dermed vil resultaterne fra arbejdspladsvurderinger frmdentlig udvikles psitivt. Der freslås en række frandringer i den gegrafiske placering. De eventuelle trafiksikkerhedsmæssige knsekvenser af dette vil blive afdækket g behandlet i trafiksikkerhedsgruppen, sm en del af arbejdet med de nødvendige lkalplanændringer. Trafiksikkerhedsgruppen er etableret g består af repræsentanter fra Børn g Unge, Plitiet g Vejmyndighederne. Dagtilbudsmrådet Dagtilbudsmrådet, sm mfatter tilbud til de 0-6 årige. Der er en række steder, hvr de nuværende dagtilbud ikke kan leve p til de fastlagte mål g principper fr RULL-prjekter i midtbyen, g derfr freslås følgende prjekter gennemført: Dagtilbudsafdelingen Gerlachsgade 13 i Dagtilbud 101 er placeret i en lejet lejlighed uden legeplads. Afdelingen rummer en gruppe 3-6 årige, sm har et strt behv fr at træne g stimulere de mtriske intelligenser. Oprindeligt blev det freslået, at flytte Gerlachsgade 13 til Læssøesgade 22; men på baggrund af høringssvarene freslås det i stedet flyttet til Langenæsstien. Derved sikres, at den lille g trygge institutin bevares sm en del af en større enhed. Denne løsning medfører en række frdele, sm er i verensstemmelse med de pstillede mål g principper fr RULL i midtbyen. Fr det første får børnene udendørs faciliteter til rådighed i det nye dagtilbud, g det enkelte barn skal igennem færre institutinsskift. Fr det andet skabes der et mere fleksibelt dagtilbud, der hurtigere kan mstille sig til at mdtage de børn, der har behv fr pasning. Fr det tredje vil psigelse af lejemålet på Gerlachsgade 13 medføre en driftsmæssig besparelse, sm indgår i finansieringen af den nye dagtilbudsafdeling på Langenæsstien. Dagtilbudsafdelingen Kirkedammen 29 i Dagtilbud 101 rummer en gruppe ½-2 årige, halvanden gruppe 3-6 årige samt børn med Side 19 af 38

20 handicap. Dagtilbuddet er placeret i et lejemål nederst i en bligblk. Adgangsfrhldene fr institutinens børn med handicap er ikke ptimale, hvilket ikke er fremmende fr Byrådets målsætning m øget rummelighed. Det freslås, at lejemålet på Kirkedammen psiges, g institutinen flyttes til Langenæsstien. Den driftsmæssige besparelse indgår i finansieringen af det nye dagtilbud på Langenæsstien. På Langenæsstien 6A, 6B g 6D er der i frvejen placeret integrerede institutiner. Det freslås, at der etableres et nybyggeri på Langenæsstien 10, der skal rumme dagtilbudsafdelingen fra Gerlachsgade 13, Kirkedammen 29 g Fars Legestue, hvilket vil være til gavn fr mrådet sm helhed. Frslaget giver mulighed fr, at der skabes et sammenhængende børnemiljø på Langenæsstien, hvr børn i frskellige aldre kan mødes, g hvr persnalet i dagtilbuddene kan etablere et tæt samarbejde g anvende hinandens ressurcer, hvilket er et af de verrdnende mål fr RULL i midtbyen. Børnemiljøet kan indehlde frskellige aktivitetsmuligheder målrettet de frskellige alderstrin, så de udfrdres i frhld til deres udviklingstrin. Dyrehld er samtidig en vigtig del af børnemiljøets tilbud. Marselis Bulevard 50 g 52 indehlder en dagtilbudsafdeling i Dagtilbud 103 g en SFO-afdeling. SFO-afdelingen vil med frslagene blive samlet på den nye midtbyskle. Bygningerne vil kunne mstruktureres til en femgruppers integreret institutin. Ombygningsudgiften er vurderet til at være på 5,3 mi. kr. Denne mstrukturering kan dg først ske, når den freslåede nye skle er færdig m 5-6 år. Efterspørgselssituatinen vurderes på dette tidspunkt, g hvis behvet er der, indstilles det, at mbygningen finansieres af de midler, der er afsat til prettelse af yderligere pasningskapacitet. Alternativt kan bygningerne sælges. I den frbindelse kan det plyses, at den ffentlige ejendmsvurdering er på 7,7 mi.kr. I den prindelige indstilling freslås en institutin pført i Skanseparken. På baggrund af høringssvarene trækkes frslaget ud af indstillingen, ligesm frslaget m at mstrukturere Skt. Paulsgade 31 (Dagtilbud 104). Fr at imødekmme presset på institutinspladser i midtbyen freslås i stedet, at 4 grupper pføres sm tilbygninger til eksisterende dagtil- Side 20 af 38

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere

Regeringens strategi mod ghettoisering

Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringens strategi mod ghettoisering Regeringen Maj 2004 Regeringen Maj 2004 Regeringens strategi mod ghettoisering Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057

Læs mere

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Øklgisk byfrnyelse g spildevandsrensning Nr. 52 2004 Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Hans Brix WEMS

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design

når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design når det umulige samarbejde lykkes Brugerdreven forbedring af arbejds- og afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgen via design indhold Indledning og baggrund 4 Afrapporteringens opbygning 7 Hovedkonklusioner

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012

Kvalitetsrapport. Silkeborg Kommunale Skolevæsen. Skoleåret 2011-12. Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 Kvalitetsrapport Silkeborg Kommunale Skolevæsen Skoleåret 2011-12 Layout og tryk: SKOLE.4444 11.2012 November 2012 Kvalitetsrapport 2011/12 for Silkeborg Kommunes folkeskoler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere