DEN TILPASNINGSVANSKELIGE UNGDOM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DEN TILPASNINGSVANSKELIGE UNGDOM"

Transkript

1 UNGDOMSKOMMISSIONEN DEN TILPASNINGSVANSKELIGE UNGDOM BETÆNKNING AFGIVET AF UNGDOMSKOMMISSIONEN

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 7 Første del. Tilpasningsvanskeligheder hos børn og unge. Kapitel 1. Hvad er tilpasningsvanskeligheder 15 Kapitsl 2. Hvordan tilpasningsvanskelighederne viser sig 22 I. Dsn praktiske afgrænsning af begrebet tilpasningsvanskeligheder" 22 II. Problemets omfang 24 Kapitel 3. Psykologiske synspunkter vedrørende tilpasningsvanskeligheders opståen 39 Kapitel 4. De nærmere årsager til tilpasningsvanskeligheder, specielt kriminalitet, hos børn og unge 46 I. De medfødte anlæg 46 II. Legemlige faktorer 47 III. Personlighedsfaktorer 48 IV. Milieufaktorer 50 V. Sammenspillet mellem individ og milieu 58 Kapitel 5. Ledende synspunkter med hensyn til forebyggelse og behandling af tilpasningsvanskeligheder hos børn og unge 62 I. Bistand til forbedring af hjemmenes sociale forhold 63 II. Modvirkning af fristelser til kriminalitet 64 III. Erkendelse og behandling af tilpasningsvanskeligheder hos børn og unge 65 Anden del. Forebyggelse og behandling af tilpasningsvanskeligheder hos børn og unge. Kapitel 6. Hjemmet 71 I. Hjemmet som centrum i forebyggelsen af tilpasningsvanskeligheder 71 II. Muligheder for at højne det mentalhygiejniske niveau i hjemmene 78 Kapitel 7. Sundhedstjenesten 82 I. Lægerne 82 II. Sundhedsplejerskerne 87 Kapitel 8. Institutioner for forebyggende børneforsorg 89 I. Indledning 89 II. Vuggestuer 90 III. Børnehaver 91 IV. Fritidshjem og heldagsskoler 93 V. Anden organiseret fritidsvirksomhed 94 Kapitel 9. Skolerne 95 I. Skolernes almindelige virksomhed 95 II. Ungdomsskolen 98 III. Skolepsykologisk virksomhed m. v 99 Kapitel 10. Børneværnet 102 I. Indledning 102

3 4 Side II. Plejetilsynet 103 III. Børneværnets forebyggende foranstaltninger 107 IV. Børneværnets arbejde i sager om inddragelse under børneforsorg med anbringelse uden for hjemmet ( fjernelsessager") 111 A. Betingelserne for inddragelse 111 B. Børneværnenes organisation 113 C. Forberedelsen af sager vedrørende børns anbringelse uden for deres hjem D. Anke over børneværnenes beslutninger 120 E. Børneværnenes opgaver efter anbringelser uden for hjemmet 121 V. Børneværnets samarbejde med socialkontorerne 122 Kapitel 11. Opdragelseshjemmene m. v 124 I. Anbringelse uden for opdragelseshjem 124 II. Uddannelsen af ledere og medarbejdere ved opdragelseshjem mene 125 III. De forskellige typer af opdragelseshjem 127 A. De eksisterende typer af hjem efter forsorgsloven 127 B. Optagelseshjem og iagttagelseshjem 128 C. Almindelige børnehjem 129 D. Skolehjem 130 E. Ungdomshjem 130 F. Hjem for børn og unge mad særlige opdragelsesvanskeligheder 131 Kapitel 12. Ungdomsforsorgen 135 Kapitel 13. Efterværnet 140 Kapitel 14. Særlig behandling af unge lovovertrædere 145 I. Indledning 145 II. Straffesager 146 III. Straffen (kriminalforsorgen) 148 IV. Prøveløsladelse og efterforsorg 151 Tredie del. Klinikker for undersøgelse og behandling af særligt vanskelige børn og unge. Kapitel 15. De nuværende muligheder for specialundersøgelse og behandling af tilpasningsvanskeligheder 155 I. Det børnepsykiatriske arbejde 155 II. Almindelige børneafdelinger 157 III. Skolepsykologisk kontor i København 157 IV. Børnepsykologiske klinikker 158 V. Andre rådgivningsmuligheder 158 VI. Bemærkninger til foranstående 159 Kapitel 16. Erfaringer fra udlandet 161 I. Sverige 161 II. U.S.A 162 III. England 163 IV. Schweiz 164 Kapitel 17. Forslag om oprettelse af klinikker for behandling af børn og unge med særlige tilpasningsvanskeligheder 165 Fjerde del. Tilpasningsvanskeligheder på grund af nedsat intelligens. Kapitel 18. De svagtbegavedes problem 173 I. Indledning 173 II. Skolevæsenets erfaringer 174 III. Børneforsorgens erfaringer 175

4 5 Side IV. Undersøgelser over hjælpeskoleelevers senere skæbne 176 A. København 176 B. Odense 179 V. Den nedsatte intelligens' betydning for kriminaliteten 180 VI. Konklusion 181 Kapitel 19. De nuværende foranstaltninger for svagtbegavede 183 I. Skolevæsenet 183 II. Foreninger i tilknytning til hjælpeskolerne 184 III. De offentlige arbejdsanvisningskontorer 186 IV. Børneforsorgen 186 V. Åndssvageforsorgen 189 VI. Tidligere forslag herhjemme 190 VII. Erfaringer fra udlandet 192 Kapitel 20. Forslag vedrørende de svagtbegavede 194 I. Spørgsmålet om etablering af en særlig sinkeforsorg 194 II. Konkrete forslag til en udbygning af de eksisterende muligheder for støtte til de svagtbegavede 195 A. Ungdomsundervisning, rådgivning og oplæring m. v 195 B. Børne- og ungdomsforsorgen 199 C. Åndssvageforsorgen. 200 D. Koordinering af de forskellige foranstaltninger 201 Sammendrag 202 Bilag. Bilag 1. En socialpsykiatrisk undersøgelse af et børneværnsklientel Familiekundskab. (Disposition til brug for samtaler) En efterundersøgelse af et antal tidligere hjælpeskoleelever i Odense 319

5

6 Forord. Ved skrivelse af 17. oktober 1945 anmodede arbejds- og socialministeriet formanden for Dansk Ungdomssamyirkes repræsentantskab, professor, dr. theol. Hal Koch, om at overtage hvervet som formand for den af regeringen under samme dato nedsatte ungdomskommission. Man tilskrev samtidig en række ministerier og organisationer om at udpege repræsentanter til kommissionen, hvorhos man anmodede departementschef H. II. Koch om at ville deltage i kommissionens forhandlinger i det omfang, hvori han skønnede dette hensigtsmæssigt. Ungdomskommissionen havde ved nærværende betænknings afgivelse følgende sammensætning: Formand: Professor, dr. theol. Hal Koch. Ledende sekretær: Statsvidenskabelig konsulent Henning Friis (arbejds- og socialministeriet). Prokurist Tage Albertsen (Dansk Samlings Ungdomsgrupper). Overlærer Chr. Klarskov Andersen (Dansk Vandrelaug). Forstander J. Th. Arnfred (Foreningen af Højskoler og Landbrugsskoler). Byretsdommer Aksel Bertelsen (KFUM). Kontorchef, frk. Alice Bruun (arbejds- og socialministeriet). Lektor, cand. jur. Bent Christensen (Danske Studerendes Fællesråd). Fuldmægtig, cand. polit. Lauge Dahlgaard (Radikal Ungdoms Landsforbund). Sekretær, cand. jur. Axel Egekvist (Danmarks Retsforbunds Ungdom). Kontorchef N. Elkær-Hansen (statsministeriet). Forpagter Jens Peter Erichsen (Venstres Ungdom). Forretningsfører Henry Gran, M.B. (Faglig Ungdom). Sekretær, fru Toni Grøn, M.B. (Kvindeligt Arbejderforbund). Gymnasielærerinde, frk. Kirsten Hartvig-Olsen (KFUK). Sekretær Erik Hauer slev (Arbejdernes Oplysningsforbund). Folketingsmand Per Hækkerwp, (Danmarks socialdemokratiske Ungdom). Forstander Jens Marinus Jensen (De danske Ungdomsforeninger). Læge Karen M. Høirup Knudsen (Dansk Kvindesamfund). Kaptajn R. M. Larsen (forsvarsministerens foredragsudvalg). Direktør, dr. jur. Louis le Maire (justitsministeriet). Forstander, mag. art. Johannes Novrup (undervisningsministeriet). Sekretær Knud Erik Svendsen (Danmarks kommunistiske Ungdom). Kontorchef, fru E. Torkild-Hansen (undervisningsministeriet).

7 8 Ifølge sit kommissorium skal kommissionen lade foretage de fornødne undersøgelser af ungdommens særlige problemer og behov og på grundlag heraf fremsætte egnede forslag. Kommissionen vil bl. a. have til opgave at undersøge ungdommens arbejds- og indkomstforhold og faglige uddannelse, dens boligforhold og muligheder for en sund udnyttelse af fritiden, i hvilken forbindelse spørgsmålet om støtte til ungdommens foreninger, fritidslokaler og idrætsliv vil være at tage i betragtning. Endelig skal kommissionen tage hensyn til de problemer, som vedrører de unges familiedannelse og bosætning. Kommissionen skal i sit arbejde i første række tage sigte på mulighederne for gennem positive foranstaltninger at sikre den normale ungdom en harmonisk social og kulturel udvikling, men skal samtidig optage spørgsmålet om den asociale ungdoms problemer til behandling med særligt henblik på forebyggelsen af ungdomskriminaliteten". Kommissionen har tidligere afgivet følgende indstillinger og betænkninger m. v.: 1. Udtalelse vedrørende etablering af en offentlig erhvervsvejledning Udtalelse vedrørende revision af lov om ungdomslejre Betænkning angående ungdommens boligforhold I Udtalelse til justitsministeriets udvalg vedrørende biografspørgsmålet Udtalelse vedrørende revision af lov om ungdomsskoler for den ufaglærte ungdom Betænkning om den tilflyttede ungdoms særlige problemer Ungdommens bosætningsproblemer. Betænkning Betænkning over beskyttelsesforanstaltninger m. v. samt etablering af en almindelig helbredskontrol for ungdommen De værnepligtiges forhold. Betænkning Ungdommens adgang til den højere uddannelse I: Gymnasiet. Betænkning Boliger for ungdommen. Betænkning angående ungdommens boligforhold II Ungdommens friluftsliv. Betænkning Fritidslokaler på landet. Betænkning Udtalelse vedrørende ændringer i lov om foranstaltninger til imødegåelse af ungdomsarbejdsløshed Udtalelse vedrørende den ved lov om tipning oprettede studiefonds forvaltning og virksomhed Den danske ungdom. En statistisk undersøgelse foretaget af ungdomskommissionen Ungdommens adgang til den højere uddannelse II: Studierne ved universiteterne og de højere læreanstalter. Betænkning Ungdommen og arbejdslivet. Betænkning Ungdommens adgang til uddannelserne ved de videregående faglige skoler m. v. Betænkning Ungdommen og fritiden. Betænkning TiJ behandling af spørgsmålet om den tilpasningsvanskelige ungdoms særlige problemer har kommissionen nedsat et særligt udvalg, der allerede har bistået ved udarbejdelsen af den under nr. 6 nævnte betænkning om den tilflyttede ungdoms særlige problemer. I

8 9 denne betænkning har kommissionen forlods behandlet de særlige problemer, der rejser sig ved det milieuskifte, som forårsages ved unges indflytning til de større byer. Såvel i den tidligere betænkning som i nærværende betænkning har kommissionen foretrukket ordet tilpasningsvanskelige" unge i stedet for asociale" unge. Vedrørende den nærmere afgrænsning af dette begreb henvises til betænkningens første del, særligt kapitel 1. Betænkningen beskæftiger sig ikke med de unge, der er erhvervshæmmede på grund af fysiske lidelser, og er heller ikke gået ind på de særlige problemer for børn og unge, der er inddraget under særforsorg som åndssvage, epileptikere, vanføre, talelidende, blinde eller tunghøre. Dels har man af praktiske grunde måttet begrænse arbejdsområdet, dels er det ungdomskommissionen bekendt, at forholdene inden for forskellige af de enkelte forsorgsgrene er eller i nær fremtid kan forventes taget op af særlige kommissioner eller udvalg. Derimod har kommissionen i betænkningens fjerde del opridset forskellige særproblemer vedrørende de svagtbegavede ( sinkerne"), da disse problemer ikke tidligere har været behandlet i en større sammenhæng. Ved afgivelsen af nærværende betænkning bestod udvalget af følgende medlemmer af ungdomskommissionen: Overlærer Chr. Klarskov Andersen, byretsdommer Aksel Bertelsen, sekretær Axel Egekvist, konsulent Henning Friis, læge Karen M. Høirup Knudsen og direktør, dr. jur. Louis le Maire. Som sagkyndige medlemmer har følgende deltaget i udvalgets arbejde med nærværende betænkning: Overlæge, dr. med. Georg K. Stürwp, der siden 1949 har været udvalgets formand, chef for fængselsvæsenets arbejdsdrift C. Aude-Hansen, lektor ved Københavns universitet, mag. art. Karl O. Christiansen, kontorchef Tyge Haarløv, arbejds- og socialministeriet, kontorchef H. Horsten, arbejds- og socialministeriet, professor, dr. med. Tage Kemp, sociallæge Helge Kjems, forstander H. C. Kofoed, forstander Otto Krabbe, fhv. politiinspektør O. H. Krenchel, forstander for statsungdomshjemmet Bråskovgård" O. Lystrup, skoleinspektør Paul Mortensen (repræsentant for Dansk Børneværnsforening), skoleinspektør Anne Marie Nørvig, vicefængselsinspektør Ida Raahauge-Ander sen (repræsentant for Københavns børneværn), skolepsykolog, mag. art. Erik Thomsen, Københavns kommunes skolepsykologiske kontor, og fængselspræst, frk. Ruth Vermehren. 2

9 10 Skoleinspektør Paul Mortensen liar på grund af sygdom måttet fratræde arbejdet omkring 15. april 1952 og har derfor ikke deltaget i udvalgets afsluttende behandling af betænkningen. Endvidere har kontorchef H. Horsten på grund af bortrejse ikke deltaget i det afsluttende arbejde. Fængselsinspektør Aage Hansen, ungdomsfængslet Søby-Søgaard, har deltaget i udvalgets behandling af ungdomsfængselsspørgsmål. Udvalget har forhandlet med særligt tilkaldte sagkyndige om en række enkeltspørgsmål, herunder med ledelsen af Dansk forsorgsselskab vedrørende personundersøgelser og tilsyn for unge kriminelle. Udkast til betænkningens fjerde del om tilpasningsvanskeligheder på grund af nedsat intelligens er udarbejdet af en særlig arbejdsgruppe bestående af lektor K. O. Christiansen, konsulent H. Friis, kontorchef T. Haarløv, skoleinspektør P. Mortensen, overlæge G. K. Stilrwp samt som særligt tilkaldte konsulent for særundervisningen //. Rasmussen og overlæge P. A. Schwalbe-Hansen. Fg. ekspeditionssekretær i arbejds- og socialministeriet Erik Munch-Peter sen har varetaget hvervet som udvalgets sekretær. Betænkningens første del vedrørende tilpasningsvanskeligheder hos børn og unge er i hovedsagen udarbejdet af lektor Karl O. Christiansen i samarbejde bl. a. med sociallæge Helge Kjems og konsulent Henning Friis. Skoleinspektør Anne Marie Norvig har udarbejdet kapitel 6. Betænkningens fjrede del er udarbejdet i nært samarbejde med konsulent Holger Rasmussen. Som baggrund for kommissionens arbejde med den tilpasningsvanskelige ungdoms problemer har man under ledelse af sociallæge Helge Kjems ladet foretage en indgående social-psykiatrisk undersøgelse af ca. 200 børneværnssager, hvor inddragelsen under børneforsorg var sket på grund af barnets eller den unges eget forhold. Ungdomskommissionen har herved ønsket undersøgt hvilke børn og unge, der kommer under børneforsorg, hvilke typer af personlighedsforstyrrelser, der giver anledning til børneforsorg, og hvilke hjem disse børn og unge kommer fra. Endvidere har man ønsket oplysning om arten og tidspunktet for de første symptomer på fejltilpasning og tidspunktet for den første kontakt med børneforsorgen. Idet man med hensyn til undersøgelsens tilrettelæggelse og resultater skal henvise til den udførlige redegørelse i bilag 1, skal man her kun bemærke, at undersøgelsen hviler på et repræsentativt udsnit af børn og unge fjernet af børneværnene i Undersøgelsen er foregået i samarbejde med de pågældende børneværnsudvalg og i en række tilfælde med de opdragelsesinstitutioner, hvor barnet er blevet anbragt efter fjernelsen. Et udvalg bestående af kontorchef //. Horsten, skoleinspektør P. Mortensen og skoleinspektør Anne Marie Nørvig har gennemgået hovedparten af det grundmateriale, hvorpå undersøgelsen hviler, men ansvaret for undersøgelsen og dens resultater påhviler sociallæge Kjems. Kommissionen har endvidere med bistand af amtsarbejdsanvisningskontoret i Odense foretaget en undersøgelse af tidligere hjælpeskoleelevers forhold til belysning af, hvorledes de pågældende har klaret sig efter udskrivningen fra hjælpeskolen i Odense. I bilag 3 er der gjort rede for undersøgelsens tilrettelæggelse og resultater. Yderligere har kommissionen deltaget i tilrettelæggelsen af en af direktoratet for fængselsvæsenet foretagen undersøgelse af unge fanger, der var indsat i Vestre Fængsel og Blegdamsvejens arrest i København. Selv om denne undersøgelse ikke har kunnet tilendebringes inden nærværende betænknings afgivelse, har man dog medtaget forskellige resultater fra en foreløbig bearbejdelse af en del af tilfældene.

10 11 Endelig har kommissionen deltaget i en undersøgelse af en række unge fra Kofoeds skole, samt bearbejdet dele af et af overlæge Georg V. Bredmose indsamlet materiale vedrørende 159 prostituerede kvinder i København. Chr. Klarskov Andersen. C. Aude-Hansen. Aksel Bertelsen. Karl O. Christiansen. Axel Egekvist. Henning Friis. T. HaarløY. T. Kemp. Helge K jerns. Karen M. Høirup Knudsen. H. C. Kofoed. O. Krabbe. O. H. Krenchel. O. Lystrup. Louis le Maire. Anne Marie Nørvig. Ida Raahauge-Andersen. Georg K. Stürup. Erik Thomsen. Ruth Vermehren. formand. Erik Munch-Petersen. Udvalgets udkast til betænkningen er blevet drøftet i en række plenarmøder i ungdomskommissionen, og kommissionen har i sit møde den 22. september 1952 givet sin tilslutning til hovedlinjerne i betænkningen. Da betænkningen beskæftiger sig med mange problemer, som kræver specialsagkundskab, har kommissionens medlemmer dog ifølge sagens natur ikke kunnet tage stilling til alle enkeltheder i betænkningen. Tage Albertsen. Chr. Klarskov Andersen. J. Th. Arnfred. Aksel Bertelsen. Alice Bruun. Bent Christensen. Lauge Dahlgaard. Axel Egekvist. N. Elkær-Hansen. Jens Peter Erichsen. Henning Friis, Henry Gran. Toni Grøn. ledende sekretær. Kirsten Hartvig-Olsen. Erik Hauerslev. Per Hækkerup. Jens Marinus Jensen. Karen M. Høirup Knudsen. Hal Koch, R. M. Larsen. Louis le Maire. formand. Johannes. Novrup. Knud Erik Svendsen. E. Torkild-Hanseu.

11

12 FØRSTE DEL TILPASNINGSVANSKELIGHEDER HOS BØRN OG UNGE

13

14 Kapitel 1. Hvad er tilpasningsvanskeligheder? Fra de undersøgelser af tilpasningsvanskelige børn og unge, som ungdomskommissionen har haft til sin rådighed, skal man indledningsvis anføre følgende fem eksempler på tilpasningsvanskeligheder: 1. Ulrik er 16 år. Han betegnes i børneværnets akter som en dreng af den hårdkogte type, arrogant, kynisk, ufølsom overfor alt, der ikke vedrører ham selv". Børneværnsrepræsentanten anså det for spildt at tale til de blidere følelser i drengen, der blot så medlidende på ham og ikke gad svare. Herefter foreholdt han Ulrik hans slette opførsel, hans rapserier og dovenskab, og så kunne drengen svare. Han indrømmede rigtigheden af beskyldningerne og forsøgte ingen undskyldninger, og han kunne ikke give nogen grund til, at han opførte sig så slet, da moderen i enhver henseende og efter bedste evne sørgede for, at han intet manglede. Dette tog han for en selvfølge, og han følte ingen taknemmelighed og tog ikke noget særligt hensyn i den anledning. Hans hjem var nydeligt møbleret, propert og velholdt. Moderen gjorde indtryk af at være særdeles fornuftig, men hun magtede ikke at tumle denne arrogante og egoistiske dreng; hun mente dog som de fleste andre mødre, at han var god i bunden. Skoleerklæringen gav ikke noget bedre indtryk af drengen. Den bekræftede, at Ulrik desværre har gået i skole her, han var en usædvanlig dårlig elev, der hverken viste evner eller interesse for noget som helst. Hans opførsel var meget dårlig, og han udviste ved flere lejligheder den største upålidelighed, men hertil må føjes, at han yndede at optræde brutalt overfor mindre børn, medens han selv var fejg og frygtsom, hvis han ventede legemlig revselse". Efter disse lidet forstående karakteristikker var der ikke noget overraskende i, at drengen blev anbragt på et optagelseshjem. Ulriks far døde, da Ulrik var lille. Moderen var meget dygtig, og trods bortfaldet af forsørger lykkedes det hende at forbedre familiens økonomiske standard. Hun forklarede i anledning af undersøgelsen, at Ulrik tidligere havde været en sød og nem dreng, meget kærlig, og hun havde ikke haft vanskeligheder med ham før end i puberteten. I skolen havde der derimod været vanskeligheder, og Ulrik selv forklarede derom, at han fra lille havde været uformelig tyk. Han var derfor blevet drillet meget af kammeraterne. Han var samtidig meget stærk og havde forstået at sætte sig i respekt ved at slå fra sig. Han havde dog ofte hele klassen imod sig. Fedmen skyldtes en hormonal forstyrrelse, men under en hormonbehandling ændredes denne tilstand, og ved udskrivningen af skolen var forholdene normale, men til gengæld var puberteten indtrådt meget kraftigt og pludseligt, og heri har man sandsynligvis forklaringen på den bagatelagtige uterlighedshandling, som bragte Ulrik i forbindelse med børneværnet. Den væsentligste grund til inddragelsen under børneforsorg var dog ikke uterlighedssagen, men Ulriks trods overfor moderen, og den var det betydeligt vanskeligere at finde nogen forklaring på.

15 16 Hjemmet var som anført usædvanligt godt i det ydre, moderen en overordentlig respektabel og tiltalende kvinde. Hun forklarede, at der var sket en ændring med ham efter konfirmationen. Han, der tidligere havde været meget kærlig og ønsket at blive puttet", når han kom i seng, var nu begyndt at blive trodsig. Han afviste ethvert kærtegn, og samtidig begyndte han at stjæle fra moderen, og hvis hun bebrejdede ham noget, kunne han godt fare i hovedet på hende. Det var vanskeligt at komme i nærmere kontakt med Ulrik; først efter 1½ times samtale forklarede han under stor affekt, at han og moderen havde haft det usædvanlig godt indtil for 3 år siden. Moderen havde nærmest forkælet ham, og hun var hans eet og alt. På det tidspunkt havde moderen imidlertid fået en kæreste, og han kunne ikke undgå at mærke, at moderen holdt mere af kæresten end af ham. I det hele taget mærkede han, at hans hjem var blevet helt anderledes. Moderens kæreste tog hans plads ved bordet, og Ulrik var ganske regulært jaloux, uden at dette dog var helt bevidst for ham. Han vænnede sig hurtigt til at forsvinde, så snart moderens ven kom, holdt op med at være kærlig overfor moderen, afviste hende irriteret, når hun blandede sig i hans forhold, og begyndte som anført at stjæle fra hende uden selv at kunne forstå hvorfor. Hvis børneværnsrepræsentanten havde kendt denne baggrund, var hans karakteristik af Ulrik nok blevet noget anderledes. Til hans undskyldning taler, at forholdene var meget vanskelige at gennemskue, og at en psykiatrisk undersøgelse heller ikke opklarede dem. Man nøjedes her med at konstatere, at han var sinke (hvilket næppe var rigtigt), og at hans adfærdsforstyrrelser tilfredsstillende kunne forklares derved. Man ser her, hvordan medicinske, psykologiske og sociale forhold væver sig sammen og i fællesskab danner et adfærdsmønster, som kun kan opklares ved, at man får alle de tre områder belyst. 2. Peter er ligeledes en 16-årig dreng, som er anbragt på et optagelseshjem. Da han var 13 år gammel, stjal han nogle beklædningsgenstande på en aftenskole. Sagen blev henlagt af børneværnet. 15 år gammel begik han sammen med kammerater nogle indbrud i en forretning, og det medførte, at børneværnet gjorde sig store anstrengelser for at få opklaret årsagerne til Peters dårlige opførsel. Man fandt, at hjemmet var et almindeligt lille arbejderhjem; forældrene gjorde indtryk af at være pæne og fornuftige; de stod helt uforstående overfor Peters handlemåde. Faderen var dog ikke drengens egen far, men moderen havde været gift med ham, siden Peter var 6 år, og drengen kunne slet ikke huske sin rigtige far. Derimod erindrer han, at han var glad for stedfaderen det første års tid. Da man ikke kunne finde nogen forklaring på Peters tyverier, opfattedes de som udtryk for eventyrlyst og kedsomhed, og på den baggrund foreslog man, at tiltale mod ham blev frafaldet mod, at han kom under børneforsorg med tilsyn. Man håbede på at få Peter placeret i et arbejde, som han kunne få lyst til, og på at få hans fritid benyttet til fornuftige hobbies. Det gik imidlertid ikke efter beregningen. Tre måneder efter tiltalefrafaldet blev Peter grebet i nye indbrud sammen med de samme kammerater, og man finder da i akterne en enkelt bemærkning, som tyder på, at forholdet til stedfaderen kan have spillet en væsentlig rolle for tilpasningsvanskelighedernes opståen. Peter beklagede sig denne gang over stedfaderen, som kun bryder sig om sine egne børn". Ved en indgående undersøgelse af hjemmets forhold og Peters indstilling hertil kunne der nu oprulles et helt andet og mindre hyggeligt billede af forholdene. Det første, der vakte mistanke, var, at Peters mor ikke udtalte sig frit, når manden var til stede, og først, da man kom pa tomandshånd med hende, fik man at vide, at han var en ustabil, slap og sløv arbejder, og at forholdet mellem ægtefællerne i mange år havde været meget

16 17 dårligt. Stedfaderen gjorde stærk forskel på sine egne børn og Peter, hvem han særlig var på nakken af, og hvis moderen forsøgte at beskytte ham, fik hun også nogen på skrinet". Moderen gjorde et kærligt og varmt indtryk, men var trykket af de dårlige forhold og måtte på grund af mandens dårlige forsørgeregenskaber gå på arbejde hele dagen. Peters eget syn på forholdene kom først efterhånden for dagen. Han elskede sin mor, men foragtede og hadede sin stedfar, der var brutal og rå overfor moderen, så der ofte var regulære husspektakler og slagsmål, og sådan havde det været, så længe han kunne huske. Overfor Peter var stedfaderen i særlig grad fjendtlig og ondskabsfuld. I perioder, hvor stedfaderen havde arbejdet i Tyskland, havde alt været godt, og i en senere periode, hvor moderen sammen med børnene havde forladt hjemmet, blomstrede familien også op. Det bør nævnes, at Peter var begyndt at bide negle kort efter, at stedfaderen var kommet til huse, og at hans eneste erhvervsønske var at komme til søs, et ønske, der ofte er begrundet i en trang til flugt fra dårlige forhold. Man må give Peter ret i, at forholdene var sådanne, at han ikke kunne gøre andet end at unddrage sig hjemmet. Han mærkede til daglig, at hans tilstedeværelse gav anledning til, at moderen led overlast. Han foretrak derfor kun at være i hjemmet, når han sov, men opholdt sig i al sin fritid på kaffebarer, i gårde og på gader, i selskab med en lille gruppe af ligesindede, hvis væsentligste leg bestod i at planke den" fra gård til gård i stadig krig med viceværterne, og denne spændende leg gled gradvis og næsten umærkeligt over i småkriminalitet. Tilfældet Peter er ganske banalt og tilsyneladende let gennemskueligt, men alligevel har det vist sig, at der skulle en særlig teknik til for at afsløre de mangler i hjemmet, der var en væsentlig medvirkende årsag til, at det gik galt. Dette burde være sket allerede ved den første kontakt med børneværnet 3 år tidligere. En varig anbringelse hos forstående slægtninge, som da var mulig, kunne antagelig have sparet drengen og samfundet for mange uheldige erfaringer. 3. Karen er 17 år, og hun er opvokset i et godt grundtvigsk hjem i en meget afsides egn af landet. Hjemmet har været meget isoleret, også åndeligt, idet de omboende bønder er udpræget indremissionske og derfor har taget afstand fra den grundtvigianske familie. Karen har fået en almindelig, kærlig, moderat autoritær opdragelse, hun har aldrig forvoldt forældrene nogen vanskeligheder, men hun har selv følt, at hun manglede fortrolighed til dem, hvorimod hun havde fuld fortrolighed til en ældre søster, som imidlertid døde et par år før de her omtalte begivenheder. Herefter følte Karen sig meget ensom. Allerede som 11-årig kom Karen ud at tjene, gjorde usædvanlig god fyldest i sine pladser, og for et overfladisk skøn måtte hun opfattes som godt socialt tilpasset. Imidlertid viste en dramatisk begivenhed, da hun var 17 år, at der under den rolige overflade var stærke psykiske spændinger. Den gård, hun var ansat på, brændte, og hun blev sigtet for brandstiftelsen; hun nægtede den første måned, men indrømmede så, at det var hende. Under sagen blev der foretaget en retslig mentalobservation af en kredslæge, som konkluderede i, at hun var meget svagt begavet (debil), og at hun havde en del psykotiske og hysteriske træk. Hun ansås for egnet til påvirkning gennem straf, og der tilrådedes almindelig straf. Baggrunden for brandstiftelsen blev ikke afsløret, og undersøgelsens resultat viste sig ved nærmere undersøgelse at være misvisende. Baggrunden for brandstiftelsen var en erotisk skuffelse. Da Karen var 16½ år, blev hun dybt forelsket i karlen på gården, havde et seksuelt forhold til ham, som hun lagde meget ind i, men som han ikke mente noget med. Han rejste til november skiftedag uden aftale

17 18 om nærmere møde eller forklaring, og hun hørte ikke mere fra ham. Herefter udviklede der sig en ejendommelig stille depression med indre spændthed, dårlig søvn og en ikke helt bevidst bitterhed og vag hævnfølelse. I denne situation begyndte hun at spekulere på at sætfce ild på gården, hvilket hun over for sig selv begrundede med, at hun så kunne komme bort fra pladsen og hjem til forældrene. Hun gjorde først et forsøg, som mislykkedes, men gik så mere systematisk til værks. Efter bekendelsen blev depressionen mere fremtrædende, specielt viste der sig en såvel psykisk som motorisk hæmning, der påvirkede lægens intelligensundersøgelse i en sådan grad, at han opfattede hende som lettere åndssvag, på trods af at hun ved en senere undersøgelse viste sig at være helt normalt begavet. Brandstiftelsen må opfattes som en såkaldt kortslutningshandling hos en følsom, noget aggressionshæmmet pige med en sjælelig depression. Trods den misvisende og drastiske lægeerklæring tog såvel politi som børneværn roligt og fornuftigt på sagen. Hun fik tiltalefrafald, gik hjemme hos forældrene omtrent et år og blev så anbragt godt 3 måneder på et optagelseshjem. Man overvejede før fjernelsen at anbringe hende privat, og det havde sandsynligvis også været det bedste. 4. Jensen er en 20-årig ugift landarbejder, der første gang kom på Kofoeds træningsskole i slutningen af Han er søn af en omvandrende skærslipper og dennes hustru, nr. 4 af 4 børn. Han er opdraget på landet hos forældrene. Familien er flyttet en del rundt; børnene file ikke mange klø, men det var heller ikke nødvendigt, da jeg var en skikkelig dreng". Han angiver, at de havde det meget godt økonomisk. Han har været svagelig som barn, har 5 gange haft mellemørebetændelse og desuden været på sanatorium ½ år. Siden 7 års-alderen har han hjulpet til på gårdene, og 14 år gammel fik han selvstændig plads. De følgende år til sommeren 1950 har han haft pladser af y 2 til 2 års varighed. Han fik da en ny plads, men måtte skifte allerede i november, fordi husbonden døde. Han forsøgte sig kort tid ved løst arbejde af forskellig art; i december tog han sammen med en kammerat til København for at få arbejde, men allerede en uges tid efter tog han efter at have henvendt sig på Kofoeds skole i Prinsessegade ud på træningsskolen. Efter nogle ugers ophold rejste han fra skolen sammen med en af eleverne; de boede på et herberg, søgte forgæves arbejde, men da den anden elev efter 8 dages forløb rejste til provinsen, meldte Jensen sig igen på træningsskolen. Under samtalen udtaler han, at han nu er helt sikker på, at han vil tilbage til landarbejdet, da han har fået nok af at være i København. Han virker noget tung og måske lidt sløv, men ellers er der ikke noget særlig påfaldende ved ham. Den sociale deroute har efter de foreliggende oplysninger kun været ganske kort, og den skyldes formentlig for en væsentlig del, at han har mistet sin plads midt i november, på hvilket tidspunkt han kan have haft vanskeligt ved at få en ny plads som karl. Han er så ved et tilfældigt bekendtskab blevet trukket til København, hvor han ikke har kunnet klare sig. Hvis han vil fortsætte med faste pladser ved landbruget, skulle han have gode chancer for at klare sig. Det er et udpræget grænsetilfælde. Tilpasningsvanskelighederne er ikke af alvorlig art, og et socialt orienteret forsorgsarbejde skulle give gode muligheder for en resocialisering. På den anden side er det et tilfælde, hvor tilpasningsvanskelighederne udmærket kunne antage en mere langvarig og alvorligere karakter, hvis ikke Kofoeds skole havde fået kontakt med ham, således at de nødvendige støtteforanstaltninger kunne sættes i værk. 5. Petersen er en 25-årig ugift snedkersvend, der nu er idømt 1 års fængsel for tyveri. Opdraget hos forældrene, faderen drikfældig, straffet gange, sidst med

UNGDOMMENS ADGANG TIL UDDANNELSERNE VED DE VIDEREGÅENDE FAGLIGE SKOLER M. V.

UNGDOMMENS ADGANG TIL UDDANNELSERNE VED DE VIDEREGÅENDE FAGLIGE SKOLER M. V. UNGDOMSKOMMISSIONEN UNGDOMMENS ADGANG TIL UDDANNELSERNE VED DE VIDEREGÅENDE FAGLIGE SKOLER M. V. BETÆNKNING AFGIVET AF UNGDOMSKOMMISSIONEN J. H. SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKER I KØBENHAVN 1952 INDHOLD

Læs mere

UNGDOMMENS ADGANG TIL DEN HØJERE UDDANNELSE

UNGDOMMENS ADGANG TIL DEN HØJERE UDDANNELSE U N GDOMSKOMMISSIONEN UNGDOMMENS ADGANG TIL DEN HØJERE UDDANNELSE BETÆNKNING II STUDIERNE VED UNIVERSITETERNE HØJERE OG DE LÆREANSTALTER J. H. SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI K ØB E NH AV N 1951 INDHOLD

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSFORSORGENS PÆDAGOGISKE NÆVN

BØRNE- OG UNGDOMSFORSORGENS PÆDAGOGISKE NÆVN BETÆNKNING FRA BØRNE- OG UNGDOMSFORSORGENS PÆDAGOGISKE NÆVN vedrørende behandlingen af unge med særligt alvorlige tilpasningsvanskeligheder BETÆNKNING NR. 25 5 1960 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN

Læs mere

FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE

FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE FORSORGEN FOR ALKOHOLLIDENDE BETÆNKNING AFGIVET AF UDVALGET ANGÅENDE FORSORGEN FOR DE I FORSORGSLOVENS KAPITLER XXIV-XXVII OMHANDLEDE PERSONER BETÆNKNING NR. 208 1958 Indholdsfortegnelse FORORD V A. Anvendelsen

Læs mere

homoseksuelles vilkår afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet

homoseksuelles vilkår afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet homoseksuelles vilkår afgivet af kommissionen til belysning af homoseksuelles situation i samfundet betænkning nr. 1127 1988 ISBN 87-503-7120-7 Ju 00-200-bet. Eloni Tryk, Kbh. Indhold Indledning 7 0.1.

Læs mere

BETÆNKNING ÅNDSSVAGEFORSORGEN AFGIVET AF DET AF SOCIALMINISTERIET DEN 30. APRIL 1954 NEDSATTE UDVALG TIL BEHANDLING AF ÅNDSSVAGEFORSORGENS PROBLEMER

BETÆNKNING ÅNDSSVAGEFORSORGEN AFGIVET AF DET AF SOCIALMINISTERIET DEN 30. APRIL 1954 NEDSATTE UDVALG TIL BEHANDLING AF ÅNDSSVAGEFORSORGENS PROBLEMER BETÆNKNING OM ÅNDSSVAGEFORSORGEN AFGIVET AF DET AF SOCIALMINISTERIET DEN 30. APRIL 1954 NEDSATTE UDVALG TIL BEHANDLING AF ÅNDSSVAGEFORSORGENS PROBLEMER BETÆNKNING NR. 204 1958 A/S J. H. SCHULTZ - UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI

Læs mere

HERBERGER OG ARBEJDSHJEM

HERBERGER OG ARBEJDSHJEM BETÆNKNING VEDRØRENDE HERBERGER OG ARBEJDSHJEM M.V. AFGIVET AF DET AF SOCIALMINISTERIET DEN 1. MARTS 1949 NEDSATTE HERBERGSUDVALG * Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K J. H.

Læs mere

Lad os frede om disse piger

Lad os frede om disse piger Lad os frede om disse piger Del I Bestyrelsen for Fredehjems oprettelse og virke 1906-84 Forfatter: Finn Andersen Historiker, Ph.d. Videncentret for Diakoni og Pædagogik Diakonhøjskolen i Aarhus Redigering:

Læs mere

BETÆNKNING EN UNDERSØGELSE, DER KAN BELYSE VISSE VIRKNINGER AF FRI ABORT

BETÆNKNING EN UNDERSØGELSE, DER KAN BELYSE VISSE VIRKNINGER AF FRI ABORT BETÆNKNING om EN UNDERSØGELSE, DER KAN BELYSE VISSE VIRKNINGER AF FRI ABORT Afgivet af en arbejdsgruppe, der blev nedsat af justitsministeriet den 1. marts 1976 BETÆNKNING NR. 820 KØBENHAVN 1977 ISE5N

Læs mere

BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF ARBEJDSMINISTERIET DEN 8. DECEMBER 1948 NEDSATTE FERIELOVSKOMMISSION

BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF ARBEJDSMINISTERIET DEN 8. DECEMBER 1948 NEDSATTE FERIELOVSKOMMISSION BETÆNKNING AFGIVET AF DEN AF ARBEJDSMINISTERIET DEN 8. DECEMBER 1948 NEDSATTE FERIELOVSKOMMISSION Det administrative bibliotek Slotsholmsgade 12 1216 København K INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Historisk

Læs mere

Det sociale tryghedssystem

Det sociale tryghedssystem SOCIALREFORMKOMMISSIONENS 1. BETÆNKNING Det sociale tryghedssystem STRUKTUR OG DAGPENGE BETÆNKNING NR. 543 1969 J. H. SCHULTZ BOGTRYKKERI KØBENHAVN Indledning 1. I overensstemmelse med folketingsbeslutning

Læs mere

Resocialisering af kriminelle

Resocialisering af kriminelle Resocialisering af kriminelle Rehabilitation of criminals D e n n e p r o j e k t r a p p o r t e r u d a r b e j d e t a f s t u d e r e n d e p å s o c i a l r å d g i v e r u d d a n n e l s e n v e

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL

SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL BETÆNKNING VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET TRAFIK OG ALKOHOL AFGIVET AF KOMMISSIONEN AF 1947 ANGÅENDE ALKOHOLSPØRGSMÅLET J.H.SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI KØBENHAVN 1951 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledende

Læs mere

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde?

Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Hvordan Et nyt hjem kommer vi den voldsramte familie i møde? Formidlingscentret for socialt Arbejde 2002 Indhold Internationale fællesholdninger................ 4 Danmarks handlingsplan....................

Læs mere

Straffelovrådets udtalelse om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold

Straffelovrådets udtalelse om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold Straffelovrådets udtalelse om strafferetlige aldersgrænser for seksuelle forhold Betænkning nr. 747 København 1975 Ju 00-137-bet. ISBN 87 503 1728 8 L. MØLLERS BOGTR. A/S KBHVN. Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND

ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND BETÆNKNING VEDRØRENDE ARBEJDSLØSHEDSØERNE I JYLLAND AFGIVET AF DEN AF ARBEJDS- OG BOLIG- MINISTERIET I DECEMBER 1949 NEDSATTE ARBEJDSMARK EDSKOMMISION S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI. KØBENHAVN 1 Arbeidsmarkedskommissionen

Læs mere

Barnet i retssystemet før og nu

Barnet i retssystemet før og nu Barnet i retssystemet før og nu Af Beth Grothe Nielsen, cand.jur. og ekstern lektor på Aalborg Universitet Indledning Det følgende handler primært seksuelle overgreb (incest) mod børn, begået af fædre

Læs mere

Odense Rapporten 0 Det knuste spejl

Odense Rapporten 0 Det knuste spejl Odense Rapporten 0 Det knuste spejl Dominique Bouchet DET KNUSTE SPEJL Livskræfter et metodeudviklingsprojekt i forhold til de socialt og personligt mest udsatte større børn og unge. ODENSE RAPPORTEN 1999

Læs mere

Indledning. Indholdsfortegnelse. Problemfelt. Motivation

Indledning. Indholdsfortegnelse. Problemfelt. Motivation Indholdsfortegnelse Indledning(...(2 Motivation(...(2 Problemfelt(...(2 Problemformulering(...(3 Arbejdsspørgsmål(...(4 Projektmetode(...(4 Redegørelse(for(socialpolitikkens(lovændringer(fra(1930 erne(...(6

Læs mere

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar 1. Indledning 1.1. Ungdomskommissionens kommissorium Ved kommissorium af 26. september 2007 nedsatte Justitsministeriet en kommission vedrørende ungdomskriminalitet.

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Betænkning. kommissionen af 29. marts 1952. Statens sindssygevæsen

Betænkning. kommissionen af 29. marts 1952. Statens sindssygevæsen Betænkning afgivet af kommissionen af 29. marts 1952 vedrørende Statens sindssygevæsen BETÆENKNINGNR.165 1956 Indholdsfortegnelse Indledning 7 KAPITEL I De psykiatriske behandlingsformers udvikling 10

Læs mere

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås?

Overgreb på børn. Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Overgreb på børn Hvorfor sker det, og hvordan kan det undgås? Unges egne udsagn Resultater fra en landsdækkende undersøgelse blandt 6.000 elever i 9. klasse Karin Helweg-Larsen & Helmer Bøving Larsen 2006

Læs mere

BETÆNKNING KØB PÅ AFBETALING

BETÆNKNING KØB PÅ AFBETALING BETÆNKNING OM KØB PÅ AFBETALING AFGIVET AF DET AF JUSTITSMINISTERIET NEDSATTE UDVALG TIL OVERVEJELSE AF ÆNDRINGER I LOV NR. 244 AF 8. MAJ 1917 OM KØB PÅ AFBETALING J. H. SCHULTZ A/S UNIVERSITETS-BOGTRYKKERI

Læs mere

Selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt unge indsatte

Selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt unge indsatte Lilian Zøllner 2013 Selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt unge indsatte Center for Selvmordsforskning Selvmordstanker og selvmordsadfærd blandt unge indsatte Ph.d Lilian Zøllner Forfatteren og Center

Læs mere

PRAKTIK I UDDANNELSER TIL DET SOCIALE OMRÅDE

PRAKTIK I UDDANNELSER TIL DET SOCIALE OMRÅDE PRAKTIK I UDDANNELSER TIL DET SOCIALE OMRÅDE Betænkning afgivet af praktikudvalget under uddannelseskommissionen for det sociale område BETÆNKNING NR. 524 1969 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse:

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere