Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering på arbejdsmarkedsområdet"

Transkript

1 Tabel 1: Skattefinansieret drift Arbejdsmarkedsudvalget Korrigeret Forventet Afvigelse Hele kr. Budget 2011 Regnskab Arbejdsmarkedsudvalg Beskæftigelse Udvalgsbevilling Jobcenter Ungeenhed Beboelse Beskæftigelsesråd Arbejdsskade fælles formål Institutionsbevillinger Midtsjællands AktiveringsCenter Rikova Misbrugsprojektet / Mødestedet Bagvejen Jobvejen Note: Budgettallene er ændret siden sidste opfølgning (halvårsregnskabet), hvilket dels skyldes, at budget til bygningsvedligeholdelse, rengøring mv. er trukket ud og overført til Ejendomscentret som led i oprettelsen af Ejendomscentret pr. 1. juli 2011, dels at Ringsted Kommune skal tilbagebetale 9,4 mio. kr. til staten ifm. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, og dels at Beskæftigelsestilskuddet fra staten rent budgetteknisk er blevet flyttet fra Økonomiudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget. Note: Negative tal angiver udgifter eller merforbrug/mindreindtægter. Positive tal angiver indtægter eller mindreforbrug/merindtægter Budget 2011 er i forbindelse med halvårsregnskabet for 2011 justeret med de hidtil kendte reguleringer, herunder er midtvejsreguleringen på 9,4 mio. kr. nu indarbejdet. Ledigheden på Midtsjælland er i 2011 steget mere end forventet. Dette gælder især for kontanthjælpsmodtagere, der under lavkonjunkturen er blevet presset ud af arbejdsmarkedet, som er mindre rummeligt nu end under den tidligere højkonjunktur. I 2011 har blandt andet bygge- og anlæg samt transportbranchen ikke opnået den sædvanlige stigning i beskæftigelsen i sommerhalvåret, og det sædvanlige fald i den sæsonkorrigerede ledighed er dermed ikke slået igennem i Denne udvikling ses at fortsætte gennem 3. kvartal. Den afdæmpede sæsonbetonede stigning i beskæftigelsen er først og fremmest kommet de stærkeste ledige til gode. Det må forventes, at denne negative udvikling i ledigheden vil være mærkbar også i 4. kvartal af Ved udviklingen i 3. kvartal vurderes det samlet, at budget 2011 på beskæftigelsesområdet vil blive overholdt. Bilaget er delt op i 2 afsnit ét afsnit omhandlende Jobcentrets økonomi og udvikling i antal borgere (dvs. borgere på 25+ år) og ét afsnit omhandlende Ungeenhedens økonomi og udvikling i antal borgere (dvs. borgere mellem år).

2 1. Jobcentret Tabel 1.1: Budget, forbrug og forventet regnskab for førtidspensionister, mio. kr. Budget Forbrug Periode Korrigeret Forventet Forventet afvigels Budget Regnskab Afvigelse Førtidspension med 100% 40,2 41,0-0,8 53,6 54,2-0,6 Førtidspension med 50% 32,5 32,6-0,1 43,4 43,0 0,4 Førtidspension med 35% 118,0 122,6-4,6 157,4 164,2-6,8 Statsrefusion -96,8-99,8 3,0-129,1-132,6 3,6 Førtidspensioner i alt 93,9 96,4-2,4 125,3 128,7-3,4 Den lave beskæftigelse og det generelle pres på virksomhederne har skabt et mindre rummeligt arbejdsmarked, hvilket medvirker til at presse udsatte borgere over på permanent forsørgelse som førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse. Erfaringen viser, at langvarig offentlig forsørgelse kan medføre risiko for tab af kompetencer og risiko for problemer udover ledighed. Dette kan blandt andet aflæses i en mindre afvigelse i budgettet på førtidspensionsområdet, særligt på ordningen med 35 pct. Refusion. Denne udvikling er en af hovedudfordringerne for beskæftigelsesområdet, og jobcentret har et skærpet fokus på området med blandt andet ansættelse af projektmedarbejdere til en forstærket indsatsen på området. Figur 1.1: Udvikling i antal førtidspensionister, i alt Kilde: KMD Social pension Antallet af førtidspensionister i de forskellige ordninger ligger samlet på et ret uændret niveau gennem 1. halvår af Ordningerne med 100 og 50 pct. Refusion er under udfasning og antallet her er derfor svagt faldende, mens der er en svag tilgang til ordningen med 35 pct. Refusion. Dette betyder, at der på trods af et stabilt antal førtidspensionister fortsat vil være stigende udgifter på området. Målet for 2011 er at fastholde niveauet fra december 2010, hvilket samlet set er opnået i årets første 3 kvartaler.

3 Tabel 1.2: Budget, forbrug og forventet regnskab for sygedagpengemodtagere, mio. kr. Sygedagpenge < 5 uger med 100% 20,5 12,4 8,1 27,3 16,6 10,7 Sygedagpenge løntilskud med 65% 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 Sygedagpenge 5-8 uger med 50% 22,7 16,5 6,2 30,3 24,4 5,9 Sygedagpenge med 35% refusion 0,3 0,3 0,0 0,4 0,4 0,0 Sygedagpenge med 30% refusion 30,9 33,0-2,1 41,2 44,5-3,3 Sygedagpenge > 52 uger uden 6,0 6,9-0,9 8,0 9,0-1,0 Sygedagpenge regresindtægter -2,0-0,9-1,1-2,7-1,1-1,6 Statsrefusion -40,3-30,3-10,0-53,8-41,9-11,9 Sygedagpenge i alt 38,2 38,1 0,1 50,9 52,1-1,2 Der har gennem 1. halvår været et fald i antallet af sygemeldte, mens der i september er sket en stigning fordelt på sager både under 26 uger, mellem uger og over 52 uger. Figur 1.2: Udvikling i antal sygedagpengesager, fordelt på varighed Kilde: KMD OnDemand Note: Den stiplede linie indikerer budgetmålsætning for Den stigende tendens er almindelig for årstiden og jobcentret har fokus på området og har indsatsen rettet mod at nedbringe sagsvarigheden samt afslutte de langvarige sager. Der er imidlertid en generel tendens til at der kommer flere tunge og langvarige sygemeldinger, og den nugældende lovgivning med mulighed for forlængelse af bestemte typer af sygedagpengesager over 52 uger, medvirker fortsat til en stigning i de langvarige sager.

4 Figur 1.3: Udvikling i antal aktive sygedagpengesager, >52 ugers varighed Kilde: KMD OnDemand Note: Den stiplede linie indikerer budgetmålsætning for Figur 4 viser med røde søjler det gennemsnitlige antal delvise raskmeldte i de 4 foregående år. De blå søjler viser udviklingen i indeværende år. Figur 1.4: Udvikling i antal delvise raskmeldinger og deres andel af alle sygedagpengeforløb i pct. Kilde: KMD OnDemand Note: Antal delvise raskmeldinger (venstre akse), deres andel af alle sygedagpengeforløb i pct. (højre akse) Der er en positiv udvikling i antallet af delvise raskmeldinger, og jobcentret har stort fokus på denne indsats, da brugen af delvise raskmeldinger viser sig generelt at afkorte varigheden af sygedagpengeforløb, at øge borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet og desuden bidrager til at minimere kommunens udgifter til sygedagpenge. Derudover sikrer delvise raskmeldinger også øgede refusionsindtægter under sygemeldingen.

5 Tabel 1.3: Budget, forbrug og forventet regnskab for løntilskud mv., mio. kr. Fleksjob løntilskud 35,3 38,9-3,6 47,0 51,7-4,6 Statsrefusion -22,9-25,3 2,4-30,5-33,6 3,0 Skånejob (pensionister) 1,1 0,9 0,1 1,4 1,2 0,2 Statsrefusion -0,5-0,5-0,1-0,7-0,6-0,1 Ledighedsydelse 8,9 9,6-0,7 11,9 13,1-1,2 Statsrefusion -2,6-2,2-0,4-3,4-3,0-0,5 Seniorjob til personer over 0,9 0,0 0,9 1,2 0,1 1,0 Løntilskud m.m. i alt 20,1 21,6-1,4 26,8 28,9-2,1 Jobcentret har fokus på at etablere løntilskud og har i 2. kvartal iværksat et projekt til en forstærket indsats overfor ledighedsydelsesmodtagere med henblik på at øge udslusningen til fleksjob. Den ekstra indsats giver nu effekt i form af en positiv udvikling med stigning i antallet af aktive og fald i antallet af passive ledighedsydelsesmodtagere samt fald i sager over 18 mdr. Figur 1.5: Udvikling i antal aktive/passive ledighedsydelsessager, samt i sager med varighed >18 mdr. Kilde: WorkBase, statistikcuber Note: Der forefindes ikke data for januar 2011, da leverandøren af statistikgrundlaget ikke havde og ikke vil få data tilgængelig for denne måned. Ligeledes har det vist sig, at data for marts måned er fejlbehæftet, hvorfor det heller ikke har været muligt at udarbejde statistik for antallet af aktive/passive her, dog var det muligt at få udarbejdet antallet af sager med sagsvarighed >18 mdr. De stiplede linier indikerer budgetmålsætninger i 2011 for hhv. antallet af aktive og passive ledighedsydelsesmodtagere og personer med forløb >18 mdr.

6 Tabel 1.4: Budget, forbrug og forventet regnskab for kontanthjælpsmodtagere, mio. kr afvigelse budget regnskab 2011 afvigelse 2011 Kontanthjælp i særlige 1,6 1,1 0,5 2,2 1,9 0,2 Statsrefusion -0,8-0,6-0,2-1,1-1,0-0,1 Kontanthjælp passiv 34,6 36,0-1,4 46,1 48,6-2,5 Statsrefusion -10,4-11,2 0,8-13,9-14,6 0,7 Kontanthjælp aktiv 14,8 18,4-3,6 19,8 24,8-5,0 Statsrefusion -5,9-7,3 1,4-7,9-9,8 1,9 Orlovsydelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Statsrefusion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kontanthjælp i alt 33,9 36,4-2,6 45,2 49,9-4,7 Der har i 2011 generelt været flere passive end aktive kontanthjælpsmodtagere, hvilket er forudsat i budgettet på grund af refusionsomlægningen i januar 2011, som gjorde det økonomisk mindre attraktivt at sende ledige i visse former for aktiveringsforløb. Figur 1.6: Udvikling i antal aktive/passive kontanthjælpsmodtagere, revalidender og forrevalidender Kilde: Kontanthjælpsrapporten Note: Grundet omkonteringsfejl, der blev rettet i maj måned, er maj måneds tal ikke retvisende for niveauet (det er særligt antallet af aktive kontanthjælpsmodtagere, der ikke er retvisende). Det sæsonbetonede fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere i juni og juli var mindre end sædvanligt og i september ses igen en stigning. Der er ikke i løbet af 2011 iværksat nye centrale initiativer eller opstået ny arbejdspladser inden for områder med jobåbninger for ufaglærte. Det må derfor forventes, at der fortsat gennem 2011 vil være en høj ledighed på kontanthjælpsområdet, Jobcentret har øget indsatsen på virksomhedsvendt aktivering og har medio 2011 iværksat en forstærket tidlig og hyppig indsats med fokus på indsatsklare kontanthjælpsmodtagere for at styrke deres tilknytning

7 til arbejdsmarkedet og øge selvforsørgelsen. Denne indsats giver nu effekt i form af en positiv udvikling i antallet af aktive kontanthjælpssager. Tabel 1.5: Budget, forbrug og forventet regnskab for revalidender og personer på introduktionsydelse og repatriering, mio. kr Revalideringsydelse og løntilskud 13,1 11,9 1,2 17,5 16,2 1,3 Statsrefusion -6,6-6,2-0,4-8,8-8,5-0,3 Introduktionsydelse 0,5 0,2 0,3 0,6 0,3 0,3 Statsrefusion -0,2-0,1-0,1-0,3-0,1-0,2 Repatriering 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Revaliderings- og 6,8 5,8 1,0 9,0 7,9 1,1 Tabel 1.6: Budget, forbrug og forventet regnskab for beskæftigelsesordninger, mio. kr. Driftsudgifter kom. 19,1 8,0 11,1 25,5 12,0 13,5 Statsrefusion -11,3-4,0-7,3-15,1-6,0-9,1 Beskæftigelsesordninger 2,1 1,1 1,0 2,5 1,8 1,0 Statsrefusion -1,3-0,6-0,7-1,8-1,1-0,7 Aktiveringsgodtgørelse 1,2 0,9 0,3 1,6 1,2 0,4 Revalideringsinstitutioner, kurser 1,4 1,1 0,3 1,9 1,2 0,7 Statsrefusion -0,5-0,2-0,3-0,7-0,3-0,4 Midtsjællands AktiveringsCenter 5,8 4,5 1,3 7,7 7,7 0,0 Rikova 1,2 1,0 0,2 1,6 1,6 0,0 Mødestedet 0,5 0,5 0,0 0,6 0,6 0,0 Bagvejen 1,2 0,9 0,3 1,6 1,6 0,0 Jobvejen 0,6 0,8-0,2 0,9 0,9 0,0 Introduktionsprogram m.v. 5,2 3,9 1,3 6,9 5,5 1,4 Statsrefusion og tilskud -4,5-6,0 1,5-6,0-7,4 1,4 Beskæftigelsesordninger i alt 20,5 11,7 8,7 27,2 19,3 8,0 Institutionerne forventer fortsat generel budgetoverholdelse i 2011.

8 Tabel 1.7: Budget, forbrug og forventet regnskab for Jobtræning, servicejob, puljefleksjob mv., mio. kr. Jobtræning, forsikrede ledige 3,1 0,2 2,9 4,1 0,7 3,4 Servicejob forsikrede ledige 0,4 0,0 0,4 0,5 0,0 0,5 Pulje til kommunale fleksjob 5,9 4,3 1,6 7,9 5,8 2,1 Jobtræning, servicejob, 9,4 4,5 4,9 12,5 6,5 6,0 Note: Budgettet for Pulje til kommunale fleksjob er blevet reduceret med 0,2 mio. kr. siden sidste opfølgning (halvårsregnskabet), hvilket skyldes en besparelse på administrationsområdet hvor 2 fleksjobbere blev afskediget. Samlet har ledigheden ikke vist det forventede sæsonfald i sommerhalvåret, men stigningen har ramt kontanthjælpsmodtagerne, mens der har været et generelt fald i ledigheden for A-dagpengemodtagere. Den samlede ledighed forventes at være steget ved udgangen af Tabel 1.8: Budget, forbrug og forventet regnskab for forsikrede ledige, mio. kr. Dagpenge 45,5 41,4 4,1 55,4 55,6-0,2 Beskæftigelsesindsats 25,1 27,2-2,1 33,4 36,4-3,0 Statsrefusion -13,8-14,1 0,3-18,3-19,2 0,9 Forsikrede ledige i alt 56,8 54,5 2,3 70,5 72,8-2,3 Note: I forhold til budgetopfølgningen på havlårsregnskabet, er budgettet for Dagpenge blevet reduceret med 5,2 mio. kr. Dette skyldes, at Ringsted Kommune skal tilbagebetale i alt 9,4 mio. kr. til staten ifm. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Jobcentrets andel af de 9,4 mio. kr. anløber 5,2 mio. kr. Med refusionsomlægningen i januar 2011 har der desuden været en mindre forventelig stigning i antallet af passive sager a-dagpengesager, men jobcentret har forøget fokus på aktiveringen i 2011 og har fortsat et stort antal aktive a-dagpengesager. Figur 1.7: Udvikling i antal aktive/passive a-dagpengesager Kilde: Note: De stiplede linier indikerer budgetmålsætninger for hhv. aktive og passive a-dagpengemodtagere i Note: Grundet opdateringsfrekvensen fra er data altid minimum en måned bagefter. Note: Data indeholder samtlige ledige a-dagpengemodtagere, dvs. også unge fra år

9 2. Ungeenheden Tabel 2.1: Budget, forbrug og forventet regnskab for kontanthjælpsmodtagere, mio. kr. Kontanthjælp i særlige 0,6 0,5 0,1 0,8 0,5 0,3 Statsrefusion -0,3-0,2-0,1-0,4-0,3-0,1 Kontanthjælp passiv 10,2 10,1 0,1 13,6 13,5 0,1 Statsrefusion -3,1-3,0-0,1-4,1-4,0 0,0 Kontanthjælp aktiv 5,0 4,4 0,6 6,7 6,3 0,4 Statsrefusion -2,0-1,8-0,2-2,6-2,8-0,1 Orlovsydelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Statsrefusion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kontanthjælp i alt 10,5 9,9 0,5 14,0 13,5 0,4 Ungeenhedens budget for kontanthjælpsmodtagere afspejler, at der har været færre unge på kontanthjælp i 2011 end forventet. Der har været et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere i juni og juli, der indtil videre holder sig. Mange unge er gået i gang med uddannelse, men også for de unge gælder, at faldet er mindre end sædvanligt i forhold til sæsonen som resultat af lavkonjunktur. Dette giver anledning til bekymring i forhold til udviklingen resten af året. Mange, herunder især mange unge, står derfor uden en arbejdsløshedsforsikring og vil være henvist til at søge kontanthjælp, hvis de mister deres arbejde. Figur 2.1: Udvikling i antal aktive/passive kontanthjælpsmodtagere, revalidender og forrevalidender Kilde: Kontanthjælpsrapporten Ungeenheden har flere aktive kontanthjælpsmodtagere end forventet og tallet er steget. Det skyldes naturligvis de ændrede refusionsomlægningen i januar 2011, men også at Ungeenheden arbejder meget med modning af de unge og større kendskab til arbejdsmarkedet ad denne vej.

10 Der er fokus på den enkelte unge, der modtager ledighedsydelse. Figur 2.2: Udvikling i antal aktive/passive ledighedsydelsessager, samt i sager med varighed >18 mdr. Kilde: WorkBase, statistikcuber Ungeenheden bruger løntilskud i den virksomhedsrettede indsats. Det er et område, der er fokus på og gør en indsats for at flere i gang med. Tabel 2.2: Budget, forbrug og forventet regnskab for løntilskud mv., mio. kr afvigelse budget 2011 regnskab afvigelse Fleksjob løntilskud 0,2 0,0 0,2 0,3 0,0 0,3 Statsrefusion -0,2 0,0-0,2-0,2 0,0-0,2 Ledighedsydelse 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 Statsrefusion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Løntilskud m.m. i alt 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 Også revalidering bruges som værktøj til at få de unge i gang. Der forventes budgetoverholdelse for dette område. Tabel 2.3: Budget, forbrug og forventet regnskab for revalidender, mio. kr afvigels budget 2011 regnskab afvigelse 2011 Revalideringsydelse og 0,8 0,6 0,2 1,1 0,8 0,3 Statsrefusion -0,4-0,2-0,2-0,5-0,4-0,2 Revalideringsydelse i alt 0,4 0,4 0,0 0,5 0,5 0,1

11 Der forventes budgetoverholdelse på beskæftigelsesordninger udover produktionsskoler, der er ca. 0,6 mio. underbudgetteret. Denne post har gennem mange år været underbudgettet i forhold til de faktiske udgifter, der ikke har ændret sig og består af tilskud til skolen og skat uafhængig af aktiviteten. Tabel 2.4: Budget, forbrug og forventet regnskab for beskæftigelsesordninger, mio. kr. Driftsudgifter kom. 1,1 1,3-0,2 1,5 1,7-0,2 Statsrefusion -0,5-0,5 0,0-0,7-0,9 0,1 Beskæftigelsesordninger 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 Statsrefusion -0,1 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 Aktiveringsgodtgørelse 0,4 0,4 0,0 0,5 0,5 0,0 Revalideringsinstitutioner, 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 Statsrefusion 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Produktionsskoler 1,9 2,9-1,0 2,6 3,2-0,7 Erhvervsgrunduddannelser 0,5 0,0 0,5 0,7 0,7 0,0 Beskæftigelsesordninger i alt 3,5 4,1-0,6 4,7 5,4-0,7 Årets afdæmpede sæsonbetonede stigning i beskæftigelsen er først og fremmest kommet de stærkeste ledige, dvs. a-dagpengemodtagerne til gode, hvilket ses af faldet i antal ledige hen over sommeren. Den lave beskæftigelse har medført at et stigende antal unge har søgt ind på uddannelser, hvilket blandt andet kan aflæses af et stort fald i ledigheden i august/september måned. Tabel 2.5: Budget, forbrug og forventet regnskab for forsikrede ledige, mio. kr afvigelse budget 2011 regnskab afvigelse Dagpenge 4,5 1,1 3,4 1,8 1,8 0,0 Beskæftigelsesindsats 1,7 1,4 0,3 2,3 2,1 0,3 Statsrefusion -0,9-0,7-0,2-1,2-1,0-0,1 Forsikrede ledige i alt 5,4 1,8 3,5 3,0 2,9 0,1 Note: I forhold til budgetopfølgningen på havlårsregnskabet, er budgettet for Dagpenge blevet reduceret med 4,2 mio. kr. Dette skyldes, at Ringsted Kommune skal tilbagebetale i alt 9,4 mio. kr. til staten ifm. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Ungeenhedens andel af de 9,4 mio. kr. anløber 4,2 mio. kr.

12 Med refusionsomlægningen i januar 2011 har der desuden været en forventelig stigning i antallet af passive a-dagpengesager, men jobcentret har fokus på aktiveringen i 2011 og har øget andelen af aktive a- dagpengesager året igennem. Figur 2.3: Udvikling i antal aktive/passive a-dagpengesager Kilde: Note: Grundet opdateringsfrekvensen fra er data altid minimum en måned bagefter Der har været en mindre stigning på tre personer i antallet af tilkendte førtidspensioner siden januar Med den nye indsats for at nedbringe antallet af personer på permanent forsørgelse skal der fokus på denne gruppe. Figur 2.4: Udvikling i antal førtidspensionister, i alt Kilde: KMD Social pension

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget

Status på økonomi pr Korr. budget Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Status på økonomi pr. 30. 06 2013 Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 697.578

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Resultatrevision 2012 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2012 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter skema 2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser ramme- Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2016 p/l niveau Regnskab 2014 2015 2016 overslag 2017 2018 2019 Arbejdsmarkedsudvalget 441.300 466.333 526.610 539.614 550.571 550.165 Forsørgelsesydelser 313.317 319.494

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2012, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 26. april 2011 Sagsbeh: thol Økonomiafdelingen Sag: 2011-5130 Dokument:

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetkatalog Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget EAU O1 Nedbringelse af antal sygedagpengesager over 52 uger -1.742-1.742-1.742-1.742 EAU O2 Tidlig og intensiv indsats over for sygedagpengemodtagere -1.912-1.912-1.912-1.912 EAU O3 Oprettelse af kommunal

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse.

Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune er i kontakt med den afdeling i Jobcenter Horsens, der hedder Arbejdsmarkedsfastholdelse. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-6-14 Dato:30.3.2014 Orientering om Arbejdsmarkedsfastholdelse Udfordring Sygedagpengemodtagere bosiddende i Horsens Kommune

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Aktiveringsstrategi 2011

Aktiveringsstrategi 2011 sstrategi 2011 Som konsekvens af aftalerne om finansloven for 2011, ændredes refusionssystemet således, at incitamentet til at oprette virksomhedsrettede aktiveringstilbud øgedes, samtidig med at vejlednings-

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser og Jobcenter (1.000 kr. / 2009 pl) Regnskab 2007 2008 ------------ overslag ---------- 2009 2010 2011 2012 Arbejdsmarkedsudvalget 185.186 198.369 201.558

Læs mere

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme %

Status på økonomi pr Korr. budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme % Note Kvartalsrapportering pr. 30. september 2014 Resultat på drift på økonomi pr. 30. 09 2014 Uddannelse og Arbejdsmarked Opr. Budget Korr. budget Faktisk forbrug Forventet regnskab Forventet mer- /mindre

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010

OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted. november 2010 OPFØLGNINGSRAPPORT Jobcenter Thisted november Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010

Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik til Job og Arbejdsmarkedsudvalget. Maj 2010 Statistik på baggrund af Jobindsats.dk Nedenstående er mængdestatistikken og rettidighedsopgørelsen baseret på de nationale sammenlignings tal fra

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011

OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord. Marts 2011 OPFØLGNINGSRAPPORT Mariagerfjord Marts 2011 Indledning Beskæftigelsesregion Nordjylland følger løbende op på resultaterne af jobcentrenes indsats. Dette gøres som udgangspunkt kvartalsvis. I denne rapport

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-3-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer under området overførselsindkomster. Sagsnr. 274223 Brevid. 2231646 NOTAT: Temaanalyse vedr. overførselsindkomster 20. november 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats Nordjylland Februar 2017 Forord Det regionale samarbejde er gørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder.

Bilag 7. Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. Bilag 7 Opgørelse af budgetgaranti 2013, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 2. april 2012 Sagsbeh: thol Sag: 2012/0045609-7 Økonomiafdelingen

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2017 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Midlertidige ydelser...3 16.558 Permanente ydelser...8 16.568 Arbejdsmarkedsindsatser...10 1 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere