Forældreinddragelse Daginstitution/hjem - skole/hjem ungdomsuddannelse/hjem samarbejde, tilstedeværelse, forpligtigende fællesskaber og fastholdelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældreinddragelse Daginstitution/hjem - skole/hjem ungdomsuddannelse/hjem samarbejde, tilstedeværelse, forpligtigende fællesskaber og fastholdelse"

Transkript

1

2 Arbejde med sammenhængende indsatser vertikalt og horisontalt, fokus på overdragelse Overordnet 0-5 år 6-10 år år år Rusmiddel politik Rygning/rusmidler/alkohol Sammen med andre, formulere politiker for området, der bygger på eksisterende tiltag. Rygning og alkohol, fælles retningslinjer for området, involverer alle interessenterdagtilbud, skole, ungdomsuddannelser, produktionsskoler, klub, fritidsaktiviteter. Vidensdeling omkring rusmidler der på den lange bane danner grundlag for en evidensbaseret rusmiddelkultur. Etablering af samarbejde mellem eksisterende fora på et overordnet og bydækkende niveau, f.eks. samarbejde med nattelivsforum, trygt natteliv, tryg by, bevillingsnævnet, uddannelsesforum og andre. Mål: Udsætte børn og unges rusmiddeldebut Udskydelse af debutalder og forbrug, således at 2012-forbrug i 7. klasse i 2016 vil være forbrug i 9.klasse (det betyder, at 96 % af 9. klasses elever ikke har drukket mere end fem gen-stande ved en lejlighed inden for sidste måned jf. skolesundhedsprofilen) Alle ungdomsuddannelser og kommunens egne bosteder for unge har en rusmiddelpolitik Fokus på oplysning af forældre og arbejde med forebyggende indsatser. Fokus på oplysning at forældrene og arbejde med forebyggende indsatser. Arbejde med eleven med fokus på sprog og kommunikation. Forældreinddragelse Daginstitution/hjem - skole/hjem ungdomsuddannelse/hjem samarbejde, tilstedeværelse, forpligtigende fællesskaber og fastholdelse Forældreinddragelse, arbejde på at gøre barnets udvikling og uddannelse til et fælles anliggende mellem forældre og daginstitution/skole/ungdomsuddannelse. Arbejde på at gøre forældresamarbejdet til et ligeværdigt partnerskab. Forældresamarbejde og forældrenetværk er en fællesnævner der kan bringes i anvendelse i flere kontekster på tværs af aldersgrupper. Bistå- og facilitere forældre med at danne forældrenetværk, med fokus på forældredeltagelse og inklusion. Fokus på tilstedeværelse, unge der pendler mellem ungdomsuddannelserne. Indsatser der understøtter at unge fastholdes i- og støtte til at vælg de rette uddannelsestilbud. Mål: Understøtte sammenhængende netværk- med og uden forældresamarbejde overfor målgruppen 0-24 år. Børn og unge deltager kontinuerligt i egen udvikling og uddannelse. Sammen om de yngste, formulere mål som følger: "I dag er vi ikke gode nok til at give alle børn de bedste forudsætninger for at lykkes i skolen og i livet, generelt. Der skal findes nye og andre løsninger, der ruster alle børn til at lære nyt. Nye løsninger der ruster alle børn til at deltage i fællesskaber, som løfter dem. Der kan allerede på dette trin arbejdes med at gøre barnet parat til at træffe relevante valg for skolegang? F.eks. i forbindelse med valgfag indbygge mål omkring dette aspekt. Arbejde forebyggende med eleverne og deres forældre. Fokus på de unges fællesskaber, sociale medier og rusmidler. Arbejde med de udfordringer der udpeges via undersøgelser blandt de unge om deres bevæggrunde for frafald og skift mellem ungdomsuddannelserne. Fastholdelse af den forebyggende indsats, tilbyde alternativer. Formulerer strategier for partnerskaber mellem ungdomsuddannelser og skoler i lokalområdet. Mål: Udvikle en rasteplads som et tilbud der støtter folkeskoleelever fra 7-9 klasse med en fastholdelse i normalsystemet, og samtidig afprøve og udvikle en model, der er økonomisk bæredygtig. Udvikle et læringsmiljø, som skaber sammenhænge i unges liv.

3 Geografi Sanderum - Tingløkke er en bydel beliggende i den sydlige del af Odense 5250 SV, bebyggelsen er især åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, men også af højere etagebyggeri. Mod vest er der også et område med åbent land. Befolkning Gennemsnitsindkomst i dkr år Tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet Alder Samlet år år år år år år Tabellen er et "øjebliksbillede" pr Alder Hvad laver de unge Total I gang med forberedende og udviklende aktiviteter I gang med grundskolen I gang med midlertidige aktivitet I gang med offentlig forsørgelse I gang med udd Uhensigtsmæssig situation Boligsociale indsatser/boligorganisationer Boligsocial helhedsplan for Dianavænget I området omkring Dianavænget er der i samarbejde mellem boligforeningen Kristiansdal og Odense kommune udarbejdet en fire årig helhedsplan for perioden Helhedsplanen tager sit udgangspunkt i tre indsatsområder, målrettet nedbrydelsen af de negative tendenser. En høring af beboerne har sikret disses opbakning til prioriteringen og deres medejerskab er dermed sikret. Helhedsplanens metodiske fundament findes i Odense Kommunes NY-NY vision suppleret af Kristiansdals Boligforenings perspektiver på de forskellige problemstillinger på Dianavænget. Indsatsområderne er: Børn, unge og familie Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Beboernetværk, inddragelse og demokrati Der er udarbejdet en partnerskabsaftale mellem den boligsociale helhedsplan for Dianavænget og SSP Odense.

4 Pic ture 125 Pic ture 127 Pic ture 129 Pic ture 131 Pic ture 133 Pic ture 135 Pic ture 137 3,3 Børn og ungesager AVA koordinations sager Tryghedsbarometer 2013 B&U sager Kategori Antal BUF - Børn og ungesag 156 BUF - Råd og vejledning 7 Kriminalitets-Sag 3 Spørgeskemaindeks Kategori Udvikling Indeks Kategori Indeks Kategori Vold/trusler 3,1 Minimalt 1,7 Minimalt Indbrud 16,7 Øget 16,3 Øget Tyveri 4,2 Minimalt 3,1 Minimalt Narkotika 4,3 Minimalt 2,2 Minimalt Hærværk 8,6 Ordinært 4,7 Minimalt Chikane 2,3 Minimalt 1,8 Minimalt Total 4,9 Minimalt Minimalt Politiets register anmeldelser pr 1000 indb Kategori Udvikling Pic tu re Vold/trusler 7 8 #N/A Pic tu re Indbrud 5 5 Pic tu re Tyveri Pic tu re Narkotika 2 1 Pic tu re Hærværk Pic tu re Chikane 3 5 Pic tu re Total Uheldige tendenser Oplevet tryghed 98 pct. af borgerne føler sig trygge. 1 pct. har svaret at de ikke færdes i nabolaget. 0 pct. har svaret at de er utrygge. Kriminalitetsbilledet

5 TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN Målsætning - Forebygge at børn senere i livet får et misbrug. - Udsætte alkoholdebuten blandt unge. - Færre unge rygere år Hvad vil vi?: - Forebygge at børn senere i livet får et misbrug. - Vi vil gøre det sammen med forældrene samt tværfaglige samarbejdspartnere. - I arbejdet med 0-5 års området er denne opgave grundlæggende en del af det pædagogiske arbejde, som i nogen grad er implementeret. - Vi vil gennemgå hidtidige politikker, procedurer og handleplaner i 2014 m.h.p. justeringer. - I det pædagogiske inkluderende arbejde støtter vi barnets udvikling af selvværd og læring omkring sundhed, med henblik på, at barnet bliver i stand til selv at træffe sunde hensigtsmæssige valg senere i livet. - De voksne omkring børnene er rollemodeller. F.eks. er der udarbejdet retningslinjer for rygning og alkohol i institutionerne, som forældrene har bidraget til. Der ryges og drikkes ikke i børnehusene. - Grundlæggende tæt dialog og samarbejde med forældrene i forhold til at være rollemodel, sikre sunde valg og vores nultolerance i forhold til påvirkede forældre og vores resolutte indgriben. Alkohol og andre rusmidler er i vores børnehuse ikke en privat sag. - Opmærksomhed på og kendskab til barnets levevilkår i familien som grundlag for evt. at kunne støtte og handle i samarbejde med familien og tværfaglige samarbejdspartnere. - Hurtig reaktion ved bekymring vi har procedurer for håndtering af bekymringer i forbindelse med bl.a. rusmidler. - Opbygge en kultur og gennemskuelighed omkring det tværfaglige samarbejde, der befordrer en bred tværfaglig indsats, og som viser tydelighed om, hvem der er tovholder på opgaven. - Videreudvikle vores faglige kompetencer til håndtering af bekymrings-opgaver. - Udvikling af let håndterbart materiale til udarbejdelse af handleplaner med tydelige arbejdsgange, tidsrammer og ansvarlige fagpersoner m.m. Hvordan vil vi måle?: - I 2014 vil vi dagsordensætte opfølgning og evaluering af indsatser sammen med forældre og andre involverede samarbejdspartnere med henblik på justering af den fremtidige

6 indsats. - Gennem vores Sanderum-Tingløkke model, som giver anvisninger på tiltag i forhold til samarbejde og i forhold til den pædagogiske praksis. Succeskriterie: - Der foreligger referater af drøftelser, reviderede handleplaner og politikker ved udgangen af Der går højest 14 dage - 3 uger fra en opstået bekymring til denne er konkretiseret og vurderet i forhold til konkrete handlinger. - Dog handles altid omgående i forhold til konkrete akutte misbrugsproblemer (påvirket forældre etc.) år Hvad vil vi?: - Sikre en god overgang fra dagtilbud til skole. - Skabe et tillidsfuldt samarbejde mellem skolen og hjemmet. - I samskabelse med forældre arbejdes dialogbaseret omkring barnets trivsel med en parallel til rusmidler. - Bryde tabuer omkring rusmiddelproblemer. - Iværksætte tidlig indsats ved rusmiddelproblemer i hjemmet. - Forældre og tværfaglige samarbejdspartnere herunder sundhedsplejersker, SFO/pædagoger, lokale idrætsforeninger, Behandlingscenter Odense/ børne- og alkoholkonsulenter, SSP- forebyggelsesafdelingen. Forældre: - Skal ved første forældremøde efter sommerferien informeres om skolens fokus på rusmiddelforebyggelse og tidlig indsats følger barnet gennem hele skoletiden. - Skolens (fælles) rusmiddelpolitik og retningslinjer skal være tilgængelige for alle brugere af Skoleintra. - Løbende forventningsafstemning mellem skolen og hjemmet. Elever: (Samarbejder- og relaterer sig omkring den rusmiddelpolitik der allerede er formuleret) - Styrke den sociale kapital. Skolen: - Skolen linker til relevante hjælpeforanstaltninger og henvisningsmuligheder på Intra. - Skaber trygge rammer for trivsel hos hvert barn i hver klasse. Udpeger en tovholder, som gøres ansvarlig af implementeringen af rusmiddelforebyggende indsatser for aldersgruppen årige.

7 Hvordan vil vi måle?: - Skolesundhedsundersøgelsen - måle på succeskriterierne. - Ved at skabe tydelige retningslinjer for overgangen mellem dagtilbud og skole. - Udarbejdelse af konkrete handleplaner, som iværksættes ved bekymring om rusmiddelproblematikker i hjemmet. - Tilpasse spørgsmål i trivselsundersøgelserne som omhandler hjemmeforhold, jf. skoletrivsel (skole, fritid og hjem). - At de professionelle får viden om og kendskab til henvisningsmuligheder - støtte til pårørende og involverede. Succeskriterie: - Hurtig iværksættelse af tiltag. - Åbenhed - at turde tale om det, som tidligere har været tabu. - Børn i trivsel. - Forældreengagement år Hvad vil vi?: - Forebygge at børn senere i livet får et misbrug. - Udsætte alkoholdebuten blandt unge. - Færre unge rygere. - Anti rygekampagne. - Alkoholmøde med forældre og elever. - Foredrag om stoffer Tilføjelse: - UUO-vejleder - Ungdomsklubber - Ungdomsskoler - Ung-til-ung-mentor - Forløb i natur og teknik/klassens tid. Rusmiddellærere, klassens lærere. - Cafemøde om alkohol med forældre og elever. Kaj Frost præsenterer oplæg. Rusmiddellærere, klassens lærere. - Der bestilles foredragsholder, der oplyser om faren ved stoffer og eftervirkninger ved misbrug af stoffer. Rusmiddellærere og foredragsholdere. Forældre: - Forældresamarbejde omkring det "gode ungdomsliv" med fokus på børn og unges trivsel. - Forældremøder (uden elever) på 6. klassetrin forældre præsenteres for børn og unges rusmiddeludfordringer, rusmiddelpolitik- og strategi omkriing rusmiddelforebyggelse, sen alkoholdebut og flertalsmisforståelser. Inddragelse af aktører med særlig viden og ekspertise omkring rusmidler. - Forældremøde (med elever) fra 7. klassetrin ditto. Elever: - Undervisning om trivsel og det gode ungdomsliv herunder valg og konsekvenser.

8 - Nyt undervisningsmateriale fra sundhedsstyrelsen (animationsfilm) om alkoholmisbrug i hjemmet. Tabu. - Rusmiddelundervisning, flertalsmisforståelser, fællesskaber, fritidsliv/-job. - Temadag/projekt om rusmidler. Professionelle: - Udpeger en tovholder, som gøres ansvarlig af implementeringen af rusmiddelforebyggende indsatser for aldersgruppen årige. - Bygge bro (samarbejde) mellem folkeskole og ungdomsuddannelse i.f.t. en inkluderende alkoholkultur (jf. flerkulturelle problemstillinger). Hvordan vil vi måle?: Succeskriterie: - Flere i ungdomsuddannelse - Sen alkoholdebut år Hvad vil vi?: - Udsætte alkoholdebuten blandt unge. - Nedbringe mængden af alkoholforbrug blandt unge. - Forebygge at unge senere i livet får et rusmiddelmisbrug. - Færre unge rygere. - Færre unge, som starter på illegale rusmidler. - Sikre en effektiv information om rusmidler. - Fælles holdning til rusmidler på byplan/distriktet. - Forældre, unge/elever, professionelle, Elsesminde produktionshøjskole, Foreningsliv/fritidsudvalg, Ungdomsklubber, boligsociale indsatser (Dianavænget), Social- og Sundhedsskolen, Cold Kollege, folkeskolen, Skt. Knuds gymnasium, Ungdomsskolens 10. klassecenter, Behandlingscenter Odense, Løkkeshus, UUO-vejleder, studievejleder, udskænkningssteder, butikker, kiosker, tankstationer, politi, Dalum bibliotek. Professionelle og unge: - Ved opstart på uddannelsesstedet for hvert elevhold/grundforløb. - Startsamtaler på Elsesminde produktionshøjskole. - Løbende rusmiddelundervisning interval. Forældre: - Elektronisk ved den unges opstart. - Dianavænget: møde en gang årligt. - Obligatorisk undervisning om rusmidler på uddannelsesstedet. - Kompetenceudvikle personalet i klubberne ved nyansættelse. - Forældreinddragelse/bydelsmødre/bydelsfædre på Dianavænget. - Borgermøde på Dalum bibliotek

9 - Flertalsmisforståelser blandt unge, jf. Ringstedprojektet og deres forældre. (klikkersystemet) - Involverer de unge til at tage ejerskab omkring rusmidler og forebyggende indsatser, mens de er under uddannelse. - Oplysning om alkoholkulturen (forbrug og misbrug) i vores samfund. - Tydelig og aktiv rusmiddelpolitik på hvert uddannelsessted. - Temadage/aftenener om rusmidler. - Vidensdeling om rusmiddelforebyggelse og håndtering samarbejdspartnere imellem. - Ung-til-ung-formidling. - Inddragelse af fagfolk med relevant ekspertise - herunder rådgivning og vejledning. - Elektronisk/skriftlig information til forældre om uddannelsesstedets rusmiddelpolitik. Hvordan vil vi måle?: - Fremmødefrekvens - Trivsel - Antal bekymringssamtaler/registreringer. - Skoletrivselsundersøgelser - Evalueringer - Lokalsamfundet hvor mange informeres? Målene bliver realistiske ved at lokalbestyrelsen og netværket har fokus på handleplanen og løbende omsætter handleplanen til praksis. Succeskriterie: Når flere unge begynder på en ungdomsuddannelse. Når børn og unge svarer endnu mere positivt i skolesundhedsprofilundersøgelsen.

10 TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN Målsætning Vi vil gennem forældreinddragelse - daginstitution/hjem - skole/hjem ungdomsuddannelse/hjemsamarbejde, arbejde på at børn og unge opbygger og indgår forpligtigende fællesskaber og med fokus på fastholdelse og tilstedeværelse. 0-5 år Hvad vil vi?: Vi vil udvikle et sammenhængende forældresamarbejde mellem daginstitution og hjem med fokus på samskabelse, inklusion og fælles ansvarlighed. Vi vil udvikle dette i et samarbejde mellem ledelse, forældre og pædagoger. Vi har i 2013 startet processor i ledelsesteamet, institutionsbestyrelsen, forældreråd og bestyrelser, hvori der indgår drøftelse af samskabelse med fokus på inkluderende miljøer for alle børn og familier. Vi forventer at tage yderligere skridt på vej mod nye samarbejdsformer i 2014, og at alle nye tiltag er implementeret i alle børnehuse senest udgangen af Nedenstående tiltag er en del af vores implementeringsplan for "Lige muligheder". Alle daglige ledere udarbejder handleplaner for samskabelse i eget hus med afsæt i de temaer, som umiddelbart giver mening i personale- og forældregrupper. Der idéudveksles på tværs, og succes spredes løbende. Følgende temaer er aftalt som udviklings fokus i 2014: Skabe forståelse i forældregruppen for vigtigheden af, at familierne bidrager til en inkluderende tilgang til barnets børnehavekammerater i hjemmene. Øget inddragelse af forældregruppen ved modtagelse af nye børn og forældre i børnehusene for at støtte fælles ansvarlighed for at skabe er inkluderende miljø. Samskabende inkluderende indsats forældre/børnehus imellem, vedrørende det enkelte barns udvikling, gennem en ny form for involverende forældresamtaler. Samskabende inkluderende indsats forældre/børnehus imellem, vedrørende børnegruppens udvikling gennem fælles involverende forældresamtaler for større eller mindre børnegrupper. Hvordan vil vi måle?: De daglige ledere har gennemført udviklingstiltag inden for minimum to temaer, som evalureres ved årets udgang og nye mål fastlægges. Der er opstillet evalueringsspørgsmål i forhold til udbyttet, som besvares i evalueringerne. Det fremgår af referater fra møder i forældrefora, ledelsesteam og lokaludvalg, at udviklingen og idéudveksling løbende har været drøftet. Institutionsleder er tovholder i handleplaner og sikrer, at disse er konkrete og koordinerede med årets øvrige opgaver.

11 Succeskriterie: Alle børnehuse har taget skridt inden for to eller flere temaer. Årets tiltag og succeser er idéudvekslet på alle institutionsbestyrelser-, forældreråds- og bestyrelsesmøder, samt løbende i institutions ledelsesteam og på lokaludvalgsmøder år Hvad vil vi?: Arbejde med "girafsprogskursus" Arbejde med oplysning om børn og unges rettigheder PSV-K Forældreinddragelse i skolens liv og udvikling. Tematiske forældrearrangementer - inklusion, trivsel, læring og fællesskab. Forældredialog. Åbent-hus-arrangementer for kommende elever. Forventningsafklaring mellem skole og hjem. Inddrage tosprogede forældre i et aktivt samarbejde omkring deres børns skolegang. Girafsprogskursus afholdes med AKT vejledere som tovholdere. I samarbejde med skolebestyrelsen, indbudte oplægsholdere og forældre. Som undervisning/tema i løbet af skoleåret. 2 årlige møder med kontaktforældre og skolebestyrelse. Forløb mellem AKT, klassernes lærere og pædagoger. Forskellige fora forældrekaffe med skolens ledelse. Dialogmøder mellem skolebestyrelse og kontaktforældre. Forældre, elever og medarbejdere samarbejder om en fremadrettet elevplan. Fortsat udvikling af skolens intrasystem som kommunikationsmiddel mellem skole og hjem. Forventningsafstemning i.f.t. samarbejdet mellem skole og hjem. V.h.a. Helhedsplanen i lokalområdet tilbydes de tosprogede forældre og børn et dialogmøde. Hvordan vil vi måle?: Succeskriterie: år Hvad vil vi?: Arbejde med kursus i "ikke voldelig kommunikation". Tematiseret undervisning og samarbejde omkring trivsel, læring og fællesskaber. Forventningsafklaring mellem skole og hjem forpligtende fællesskaber. Inddrage forældre mest muligt i skolens liv praktisk, udviklingsmæssigt og i forhold til arrangementer. Fremme dialog og kommunikation mellem skole og forældre. Inddrage tosprogede forældre i et aktivt samarbejde omkring deres børns skolegang. Kendskab til Ungdomsskolens tilbud. Udvikle lokalområdets aktiviteter for børn og unge. Oplyse om uddannelsesmuligheder efter folkeskolen.

12 Sætte tidligt ind overfor de elever, som er i fare for ikke at blive vurderet uddannelsesparate. Skabe samarbejde om lokalområdets fritidsmuligheder. Skabe kendskab til og samarbejde omkring aktiviteter, arrangementer, oplæg og tilbud i ungdomsskolen hos børn og forældre. AKT er tovholder. Forældre, skole, elever og personale. Ungdomsskolen samarbejder omkring klasse- og forældrearrangementer. Ungdomsskolens fritidsspilfordelere oplyser og udvikler aktiviteter i lokaleområdet. UUO-vejleder holder oplæg om uddannelsesmuligheder og deltager i samtaler ved behov. Projektmedarbejdere fra Helhedsplanen. I løbet af skoleåret. Uddannelsesparathed vurderes ved opstart i 8. klasse. Samarbejde mellem AKT og klassernes lærere. Fortsat udvikling af skolens Intrasystem som kommunikationsmiddel mellem skole og hjem. Forventningsafstemning i.f.t. samarbejdet mellem skole og hjem. V.h.a. Helhedsplanen i lokalområdet tilbydes de tosprogede forældre og børn et dialogmøde. Oplæg til forældre og unge om fritidsjob, valgfag og fritidsaktiviteter. UUO-vejleder deltager i forældremøder og tilbyder individuelle samtaler med eleverne. Mere dialog og forventningsafklaring mellem skole og forældre. Hjemmebesøg på Dianvænget. Hvordan vil vi måle?: Succeskriterie: år Hvad vil vi?: Tilbyde jobansøgningskurser og iværksætterkurser. Tilbyde virksomhedsbesøg med tilknytning til arbejdsmarkedet. Hjælpe bydelsforældre til at kunne vejlede deres egne og andres børn om uddannelses- og beskæftigelsesvalg. Samarbejde omkring UTA (uddannelse til alle). Hurtig indsats til unge, som ikke er i uddannelse eller andet. Udarbejdelse af uddannelsesplan for unge under 18 år i samarbejde med forældre. Tilbud om afklarende uddannelsestilbud til unge over 18 år forældre inddrages efter samtykke fra den unge. Skabe udviklende samarbejdsrelationer i den unges private netværk. Projektmedarbejdere i Helhedsplanen. Ungdomsskolen. UUO-vejleder. Lærere, pædagoger, forældre og den unge selv. Ungdomsskolen samarbejder med de unge og forældrene.

13 UUO-vejledere kontakter forældre til unge, som ikke er i uddannelse m.h.p. afklarende uddannelsesplan. Hvordan vil vi måle?: Succeskriterie:

14 GODKENDELSE AF HANDLEPLAN Nærværende handleplan beskriver indsatser i det forebyggende arbejde i lokalbestyrelsen og har til formål at gøre børn og unge robuste overfor risikofaktorer. Handleplanen er gældende fra 2013 til 2016 under hensyntagen til ændringer i interne og eksterne strukturer. Til orientering vil de enkelte målsætninger, udover til brug i lokalområdet, blive overført som KPI er i SSP Odenses årsregnskab, som præsenteres på SSP årsmødet. Bestyrelsesformand Jimmy Streit Direktør for Børn- og Ungeforvaltningen Lokalbestyrelsesformand i Sanderum/Tingløkke Annette Jørgensen Skoleleder på Tingløkkeskolen

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

Rusmiddelforebyggelse i praksis. Eksempler fra 14 kommuners arbejde med Narkoen ud af byen

Rusmiddelforebyggelse i praksis. Eksempler fra 14 kommuners arbejde med Narkoen ud af byen Rusmiddelforebyggelse i praksis Eksempler fra 14 kommuners arbejde med Narkoen ud af byen Rusmiddelforebyggelse Rusmiddelforebyggelse i praksis Eksempler fra 14 kommuners arbejde med Narkoen ud af byen

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Byens bedste naboskab

Byens bedste naboskab Byens bedste naboskab Boligsocial helhedsplan 2014-2017 for Vandtårnsområdet (Vorrevang, Reginehøj og Kalmargade) 18. oktober 2013 Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 8200 Aarhus N post@bk-aarhus.dk

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Boligsociale helhedsplaner i Odense

Boligsociale helhedsplaner i Odense Boligsociale helhedsplaner i Odense Status december 2013 Skt. Klemensparken Stærmosegårdsparken/Rødegårdsparken Korsløkkeparken Dianavænget Risingplanen Vollsmose 2020 Indhold Fakta om boligsociale helhedsplaner

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Sunde børn lærer bedre

Sunde børn lærer bedre Sunde børn lærer bedre Hvordan sundhed kan bidrage til, at alle børn trives og bliver så dygtige, som de kan Øget samarbejde for at fremme elevernes læring, sundhed og trivsel Marts 2015 2 Sunde børn lærer

Læs mere

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016

Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 Den boligsociale helhedsplan Rum for Liv Lejerbo Københavns boligsociale indsats i Valby 2013 2016 1 Rum for Liv 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé...3 2. Forord...4 3. Baggrund...6 3.1 Akacieparken...6 3.2

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008.

Handleplaner: Der er udarbejdet en projektplan samt en implementeringsplan for Det Gode Børneliv i SFO i 2005-2008. 16 Der henvises til rapport Integrationsindsatsen i Høje-Taastrup Kommune siden 1999 hvordan kommer vi videre?. Handleplanen for 2007-2011 vil blive evalueret 1 gang årligt, såvel skriftligt som mundtligt

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik 2012-2017 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Læring Digital skole Innovation og kreativitet Inklusion (Udkast 19. april 2012) Juni 2012 Forord Børn og unge i Greve Kommune

Læs mere