Forældreinddragelse Daginstitution/hjem - skole/hjem ungdomsuddannelse/hjem samarbejde, tilstedeværelse, forpligtigende fællesskaber og fastholdelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældreinddragelse Daginstitution/hjem - skole/hjem ungdomsuddannelse/hjem samarbejde, tilstedeværelse, forpligtigende fællesskaber og fastholdelse"

Transkript

1

2 Arbejde med sammenhængende indsatser vertikalt og horisontalt, fokus på overdragelse Overordnet 0-5 år 6-10 år år år Rusmiddel politik Rygning/rusmidler/alkohol Sammen med andre, formulere politiker for området, der bygger på eksisterende tiltag. Rygning og alkohol, fælles retningslinjer for området, involverer alle interessenterdagtilbud, skole, ungdomsuddannelser, produktionsskoler, klub, fritidsaktiviteter. Vidensdeling omkring rusmidler der på den lange bane danner grundlag for en evidensbaseret rusmiddelkultur. Etablering af samarbejde mellem eksisterende fora på et overordnet og bydækkende niveau, f.eks. samarbejde med nattelivsforum, trygt natteliv, tryg by, bevillingsnævnet, uddannelsesforum og andre. Mål: Udsætte børn og unges rusmiddeldebut Udskydelse af debutalder og forbrug, således at 2012-forbrug i 7. klasse i 2016 vil være forbrug i 9.klasse (det betyder, at 96 % af 9. klasses elever ikke har drukket mere end fem gen-stande ved en lejlighed inden for sidste måned jf. skolesundhedsprofilen) Alle ungdomsuddannelser og kommunens egne bosteder for unge har en rusmiddelpolitik Fokus på oplysning af forældre og arbejde med forebyggende indsatser. Fokus på oplysning at forældrene og arbejde med forebyggende indsatser. Arbejde med eleven med fokus på sprog og kommunikation. Forældreinddragelse Daginstitution/hjem - skole/hjem ungdomsuddannelse/hjem samarbejde, tilstedeværelse, forpligtigende fællesskaber og fastholdelse Forældreinddragelse, arbejde på at gøre barnets udvikling og uddannelse til et fælles anliggende mellem forældre og daginstitution/skole/ungdomsuddannelse. Arbejde på at gøre forældresamarbejdet til et ligeværdigt partnerskab. Forældresamarbejde og forældrenetværk er en fællesnævner der kan bringes i anvendelse i flere kontekster på tværs af aldersgrupper. Bistå- og facilitere forældre med at danne forældrenetværk, med fokus på forældredeltagelse og inklusion. Fokus på tilstedeværelse, unge der pendler mellem ungdomsuddannelserne. Indsatser der understøtter at unge fastholdes i- og støtte til at vælg de rette uddannelsestilbud. Mål: Understøtte sammenhængende netværk- med og uden forældresamarbejde overfor målgruppen 0-24 år. Børn og unge deltager kontinuerligt i egen udvikling og uddannelse. Sammen om de yngste, formulere mål som følger: "I dag er vi ikke gode nok til at give alle børn de bedste forudsætninger for at lykkes i skolen og i livet, generelt. Der skal findes nye og andre løsninger, der ruster alle børn til at lære nyt. Nye løsninger der ruster alle børn til at deltage i fællesskaber, som løfter dem. Der kan allerede på dette trin arbejdes med at gøre barnet parat til at træffe relevante valg for skolegang? F.eks. i forbindelse med valgfag indbygge mål omkring dette aspekt. Arbejde forebyggende med eleverne og deres forældre. Fokus på de unges fællesskaber, sociale medier og rusmidler. Arbejde med de udfordringer der udpeges via undersøgelser blandt de unge om deres bevæggrunde for frafald og skift mellem ungdomsuddannelserne. Fastholdelse af den forebyggende indsats, tilbyde alternativer. Formulerer strategier for partnerskaber mellem ungdomsuddannelser og skoler i lokalområdet. Mål: Udvikle en rasteplads som et tilbud der støtter folkeskoleelever fra 7-9 klasse med en fastholdelse i normalsystemet, og samtidig afprøve og udvikle en model, der er økonomisk bæredygtig. Udvikle et læringsmiljø, som skaber sammenhænge i unges liv.

3 Geografi Sanderum - Tingløkke er en bydel beliggende i den sydlige del af Odense 5250 SV, bebyggelsen er især åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, men også af højere etagebyggeri. Mod vest er der også et område med åbent land. Befolkning Gennemsnitsindkomst i dkr år Tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet Alder Samlet år år år år år år Tabellen er et "øjebliksbillede" pr Alder Hvad laver de unge Total I gang med forberedende og udviklende aktiviteter I gang med grundskolen I gang med midlertidige aktivitet I gang med offentlig forsørgelse I gang med udd Uhensigtsmæssig situation Boligsociale indsatser/boligorganisationer Boligsocial helhedsplan for Dianavænget I området omkring Dianavænget er der i samarbejde mellem boligforeningen Kristiansdal og Odense kommune udarbejdet en fire årig helhedsplan for perioden Helhedsplanen tager sit udgangspunkt i tre indsatsområder, målrettet nedbrydelsen af de negative tendenser. En høring af beboerne har sikret disses opbakning til prioriteringen og deres medejerskab er dermed sikret. Helhedsplanens metodiske fundament findes i Odense Kommunes NY-NY vision suppleret af Kristiansdals Boligforenings perspektiver på de forskellige problemstillinger på Dianavænget. Indsatsområderne er: Børn, unge og familie Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Beboernetværk, inddragelse og demokrati Der er udarbejdet en partnerskabsaftale mellem den boligsociale helhedsplan for Dianavænget og SSP Odense.

4 Pic ture 125 Pic ture 127 Pic ture 129 Pic ture 131 Pic ture 133 Pic ture 135 Pic ture 137 3,3 Børn og ungesager AVA koordinations sager Tryghedsbarometer 2013 B&U sager Kategori Antal BUF - Børn og ungesag 156 BUF - Råd og vejledning 7 Kriminalitets-Sag 3 Spørgeskemaindeks Kategori Udvikling Indeks Kategori Indeks Kategori Vold/trusler 3,1 Minimalt 1,7 Minimalt Indbrud 16,7 Øget 16,3 Øget Tyveri 4,2 Minimalt 3,1 Minimalt Narkotika 4,3 Minimalt 2,2 Minimalt Hærværk 8,6 Ordinært 4,7 Minimalt Chikane 2,3 Minimalt 1,8 Minimalt Total 4,9 Minimalt Minimalt Politiets register anmeldelser pr 1000 indb Kategori Udvikling Pic tu re Vold/trusler 7 8 #N/A Pic tu re Indbrud 5 5 Pic tu re Tyveri Pic tu re Narkotika 2 1 Pic tu re Hærværk Pic tu re Chikane 3 5 Pic tu re Total Uheldige tendenser Oplevet tryghed 98 pct. af borgerne føler sig trygge. 1 pct. har svaret at de ikke færdes i nabolaget. 0 pct. har svaret at de er utrygge. Kriminalitetsbilledet

5 TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN Målsætning - Forebygge at børn senere i livet får et misbrug. - Udsætte alkoholdebuten blandt unge. - Færre unge rygere år Hvad vil vi?: - Forebygge at børn senere i livet får et misbrug. - Vi vil gøre det sammen med forældrene samt tværfaglige samarbejdspartnere. - I arbejdet med 0-5 års området er denne opgave grundlæggende en del af det pædagogiske arbejde, som i nogen grad er implementeret. - Vi vil gennemgå hidtidige politikker, procedurer og handleplaner i 2014 m.h.p. justeringer. - I det pædagogiske inkluderende arbejde støtter vi barnets udvikling af selvværd og læring omkring sundhed, med henblik på, at barnet bliver i stand til selv at træffe sunde hensigtsmæssige valg senere i livet. - De voksne omkring børnene er rollemodeller. F.eks. er der udarbejdet retningslinjer for rygning og alkohol i institutionerne, som forældrene har bidraget til. Der ryges og drikkes ikke i børnehusene. - Grundlæggende tæt dialog og samarbejde med forældrene i forhold til at være rollemodel, sikre sunde valg og vores nultolerance i forhold til påvirkede forældre og vores resolutte indgriben. Alkohol og andre rusmidler er i vores børnehuse ikke en privat sag. - Opmærksomhed på og kendskab til barnets levevilkår i familien som grundlag for evt. at kunne støtte og handle i samarbejde med familien og tværfaglige samarbejdspartnere. - Hurtig reaktion ved bekymring vi har procedurer for håndtering af bekymringer i forbindelse med bl.a. rusmidler. - Opbygge en kultur og gennemskuelighed omkring det tværfaglige samarbejde, der befordrer en bred tværfaglig indsats, og som viser tydelighed om, hvem der er tovholder på opgaven. - Videreudvikle vores faglige kompetencer til håndtering af bekymrings-opgaver. - Udvikling af let håndterbart materiale til udarbejdelse af handleplaner med tydelige arbejdsgange, tidsrammer og ansvarlige fagpersoner m.m. Hvordan vil vi måle?: - I 2014 vil vi dagsordensætte opfølgning og evaluering af indsatser sammen med forældre og andre involverede samarbejdspartnere med henblik på justering af den fremtidige

6 indsats. - Gennem vores Sanderum-Tingløkke model, som giver anvisninger på tiltag i forhold til samarbejde og i forhold til den pædagogiske praksis. Succeskriterie: - Der foreligger referater af drøftelser, reviderede handleplaner og politikker ved udgangen af Der går højest 14 dage - 3 uger fra en opstået bekymring til denne er konkretiseret og vurderet i forhold til konkrete handlinger. - Dog handles altid omgående i forhold til konkrete akutte misbrugsproblemer (påvirket forældre etc.) år Hvad vil vi?: - Sikre en god overgang fra dagtilbud til skole. - Skabe et tillidsfuldt samarbejde mellem skolen og hjemmet. - I samskabelse med forældre arbejdes dialogbaseret omkring barnets trivsel med en parallel til rusmidler. - Bryde tabuer omkring rusmiddelproblemer. - Iværksætte tidlig indsats ved rusmiddelproblemer i hjemmet. - Forældre og tværfaglige samarbejdspartnere herunder sundhedsplejersker, SFO/pædagoger, lokale idrætsforeninger, Behandlingscenter Odense/ børne- og alkoholkonsulenter, SSP- forebyggelsesafdelingen. Forældre: - Skal ved første forældremøde efter sommerferien informeres om skolens fokus på rusmiddelforebyggelse og tidlig indsats følger barnet gennem hele skoletiden. - Skolens (fælles) rusmiddelpolitik og retningslinjer skal være tilgængelige for alle brugere af Skoleintra. - Løbende forventningsafstemning mellem skolen og hjemmet. Elever: (Samarbejder- og relaterer sig omkring den rusmiddelpolitik der allerede er formuleret) - Styrke den sociale kapital. Skolen: - Skolen linker til relevante hjælpeforanstaltninger og henvisningsmuligheder på Intra. - Skaber trygge rammer for trivsel hos hvert barn i hver klasse. Udpeger en tovholder, som gøres ansvarlig af implementeringen af rusmiddelforebyggende indsatser for aldersgruppen årige.

7 Hvordan vil vi måle?: - Skolesundhedsundersøgelsen - måle på succeskriterierne. - Ved at skabe tydelige retningslinjer for overgangen mellem dagtilbud og skole. - Udarbejdelse af konkrete handleplaner, som iværksættes ved bekymring om rusmiddelproblematikker i hjemmet. - Tilpasse spørgsmål i trivselsundersøgelserne som omhandler hjemmeforhold, jf. skoletrivsel (skole, fritid og hjem). - At de professionelle får viden om og kendskab til henvisningsmuligheder - støtte til pårørende og involverede. Succeskriterie: - Hurtig iværksættelse af tiltag. - Åbenhed - at turde tale om det, som tidligere har været tabu. - Børn i trivsel. - Forældreengagement år Hvad vil vi?: - Forebygge at børn senere i livet får et misbrug. - Udsætte alkoholdebuten blandt unge. - Færre unge rygere. - Anti rygekampagne. - Alkoholmøde med forældre og elever. - Foredrag om stoffer Tilføjelse: - UUO-vejleder - Ungdomsklubber - Ungdomsskoler - Ung-til-ung-mentor - Forløb i natur og teknik/klassens tid. Rusmiddellærere, klassens lærere. - Cafemøde om alkohol med forældre og elever. Kaj Frost præsenterer oplæg. Rusmiddellærere, klassens lærere. - Der bestilles foredragsholder, der oplyser om faren ved stoffer og eftervirkninger ved misbrug af stoffer. Rusmiddellærere og foredragsholdere. Forældre: - Forældresamarbejde omkring det "gode ungdomsliv" med fokus på børn og unges trivsel. - Forældremøder (uden elever) på 6. klassetrin forældre præsenteres for børn og unges rusmiddeludfordringer, rusmiddelpolitik- og strategi omkriing rusmiddelforebyggelse, sen alkoholdebut og flertalsmisforståelser. Inddragelse af aktører med særlig viden og ekspertise omkring rusmidler. - Forældremøde (med elever) fra 7. klassetrin ditto. Elever: - Undervisning om trivsel og det gode ungdomsliv herunder valg og konsekvenser.

8 - Nyt undervisningsmateriale fra sundhedsstyrelsen (animationsfilm) om alkoholmisbrug i hjemmet. Tabu. - Rusmiddelundervisning, flertalsmisforståelser, fællesskaber, fritidsliv/-job. - Temadag/projekt om rusmidler. Professionelle: - Udpeger en tovholder, som gøres ansvarlig af implementeringen af rusmiddelforebyggende indsatser for aldersgruppen årige. - Bygge bro (samarbejde) mellem folkeskole og ungdomsuddannelse i.f.t. en inkluderende alkoholkultur (jf. flerkulturelle problemstillinger). Hvordan vil vi måle?: Succeskriterie: - Flere i ungdomsuddannelse - Sen alkoholdebut år Hvad vil vi?: - Udsætte alkoholdebuten blandt unge. - Nedbringe mængden af alkoholforbrug blandt unge. - Forebygge at unge senere i livet får et rusmiddelmisbrug. - Færre unge rygere. - Færre unge, som starter på illegale rusmidler. - Sikre en effektiv information om rusmidler. - Fælles holdning til rusmidler på byplan/distriktet. - Forældre, unge/elever, professionelle, Elsesminde produktionshøjskole, Foreningsliv/fritidsudvalg, Ungdomsklubber, boligsociale indsatser (Dianavænget), Social- og Sundhedsskolen, Cold Kollege, folkeskolen, Skt. Knuds gymnasium, Ungdomsskolens 10. klassecenter, Behandlingscenter Odense, Løkkeshus, UUO-vejleder, studievejleder, udskænkningssteder, butikker, kiosker, tankstationer, politi, Dalum bibliotek. Professionelle og unge: - Ved opstart på uddannelsesstedet for hvert elevhold/grundforløb. - Startsamtaler på Elsesminde produktionshøjskole. - Løbende rusmiddelundervisning interval. Forældre: - Elektronisk ved den unges opstart. - Dianavænget: møde en gang årligt. - Obligatorisk undervisning om rusmidler på uddannelsesstedet. - Kompetenceudvikle personalet i klubberne ved nyansættelse. - Forældreinddragelse/bydelsmødre/bydelsfædre på Dianavænget. - Borgermøde på Dalum bibliotek

9 - Flertalsmisforståelser blandt unge, jf. Ringstedprojektet og deres forældre. (klikkersystemet) - Involverer de unge til at tage ejerskab omkring rusmidler og forebyggende indsatser, mens de er under uddannelse. - Oplysning om alkoholkulturen (forbrug og misbrug) i vores samfund. - Tydelig og aktiv rusmiddelpolitik på hvert uddannelsessted. - Temadage/aftenener om rusmidler. - Vidensdeling om rusmiddelforebyggelse og håndtering samarbejdspartnere imellem. - Ung-til-ung-formidling. - Inddragelse af fagfolk med relevant ekspertise - herunder rådgivning og vejledning. - Elektronisk/skriftlig information til forældre om uddannelsesstedets rusmiddelpolitik. Hvordan vil vi måle?: - Fremmødefrekvens - Trivsel - Antal bekymringssamtaler/registreringer. - Skoletrivselsundersøgelser - Evalueringer - Lokalsamfundet hvor mange informeres? Målene bliver realistiske ved at lokalbestyrelsen og netværket har fokus på handleplanen og løbende omsætter handleplanen til praksis. Succeskriterie: Når flere unge begynder på en ungdomsuddannelse. Når børn og unge svarer endnu mere positivt i skolesundhedsprofilundersøgelsen.

10 TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN Målsætning Vi vil gennem forældreinddragelse - daginstitution/hjem - skole/hjem ungdomsuddannelse/hjemsamarbejde, arbejde på at børn og unge opbygger og indgår forpligtigende fællesskaber og med fokus på fastholdelse og tilstedeværelse. 0-5 år Hvad vil vi?: Vi vil udvikle et sammenhængende forældresamarbejde mellem daginstitution og hjem med fokus på samskabelse, inklusion og fælles ansvarlighed. Vi vil udvikle dette i et samarbejde mellem ledelse, forældre og pædagoger. Vi har i 2013 startet processor i ledelsesteamet, institutionsbestyrelsen, forældreråd og bestyrelser, hvori der indgår drøftelse af samskabelse med fokus på inkluderende miljøer for alle børn og familier. Vi forventer at tage yderligere skridt på vej mod nye samarbejdsformer i 2014, og at alle nye tiltag er implementeret i alle børnehuse senest udgangen af Nedenstående tiltag er en del af vores implementeringsplan for "Lige muligheder". Alle daglige ledere udarbejder handleplaner for samskabelse i eget hus med afsæt i de temaer, som umiddelbart giver mening i personale- og forældregrupper. Der idéudveksles på tværs, og succes spredes løbende. Følgende temaer er aftalt som udviklings fokus i 2014: Skabe forståelse i forældregruppen for vigtigheden af, at familierne bidrager til en inkluderende tilgang til barnets børnehavekammerater i hjemmene. Øget inddragelse af forældregruppen ved modtagelse af nye børn og forældre i børnehusene for at støtte fælles ansvarlighed for at skabe er inkluderende miljø. Samskabende inkluderende indsats forældre/børnehus imellem, vedrørende det enkelte barns udvikling, gennem en ny form for involverende forældresamtaler. Samskabende inkluderende indsats forældre/børnehus imellem, vedrørende børnegruppens udvikling gennem fælles involverende forældresamtaler for større eller mindre børnegrupper. Hvordan vil vi måle?: De daglige ledere har gennemført udviklingstiltag inden for minimum to temaer, som evalureres ved årets udgang og nye mål fastlægges. Der er opstillet evalueringsspørgsmål i forhold til udbyttet, som besvares i evalueringerne. Det fremgår af referater fra møder i forældrefora, ledelsesteam og lokaludvalg, at udviklingen og idéudveksling løbende har været drøftet. Institutionsleder er tovholder i handleplaner og sikrer, at disse er konkrete og koordinerede med årets øvrige opgaver.

11 Succeskriterie: Alle børnehuse har taget skridt inden for to eller flere temaer. Årets tiltag og succeser er idéudvekslet på alle institutionsbestyrelser-, forældreråds- og bestyrelsesmøder, samt løbende i institutions ledelsesteam og på lokaludvalgsmøder år Hvad vil vi?: Arbejde med "girafsprogskursus" Arbejde med oplysning om børn og unges rettigheder PSV-K Forældreinddragelse i skolens liv og udvikling. Tematiske forældrearrangementer - inklusion, trivsel, læring og fællesskab. Forældredialog. Åbent-hus-arrangementer for kommende elever. Forventningsafklaring mellem skole og hjem. Inddrage tosprogede forældre i et aktivt samarbejde omkring deres børns skolegang. Girafsprogskursus afholdes med AKT vejledere som tovholdere. I samarbejde med skolebestyrelsen, indbudte oplægsholdere og forældre. Som undervisning/tema i løbet af skoleåret. 2 årlige møder med kontaktforældre og skolebestyrelse. Forløb mellem AKT, klassernes lærere og pædagoger. Forskellige fora forældrekaffe med skolens ledelse. Dialogmøder mellem skolebestyrelse og kontaktforældre. Forældre, elever og medarbejdere samarbejder om en fremadrettet elevplan. Fortsat udvikling af skolens intrasystem som kommunikationsmiddel mellem skole og hjem. Forventningsafstemning i.f.t. samarbejdet mellem skole og hjem. V.h.a. Helhedsplanen i lokalområdet tilbydes de tosprogede forældre og børn et dialogmøde. Hvordan vil vi måle?: Succeskriterie: år Hvad vil vi?: Arbejde med kursus i "ikke voldelig kommunikation". Tematiseret undervisning og samarbejde omkring trivsel, læring og fællesskaber. Forventningsafklaring mellem skole og hjem forpligtende fællesskaber. Inddrage forældre mest muligt i skolens liv praktisk, udviklingsmæssigt og i forhold til arrangementer. Fremme dialog og kommunikation mellem skole og forældre. Inddrage tosprogede forældre i et aktivt samarbejde omkring deres børns skolegang. Kendskab til Ungdomsskolens tilbud. Udvikle lokalområdets aktiviteter for børn og unge. Oplyse om uddannelsesmuligheder efter folkeskolen.

12 Sætte tidligt ind overfor de elever, som er i fare for ikke at blive vurderet uddannelsesparate. Skabe samarbejde om lokalområdets fritidsmuligheder. Skabe kendskab til og samarbejde omkring aktiviteter, arrangementer, oplæg og tilbud i ungdomsskolen hos børn og forældre. AKT er tovholder. Forældre, skole, elever og personale. Ungdomsskolen samarbejder omkring klasse- og forældrearrangementer. Ungdomsskolens fritidsspilfordelere oplyser og udvikler aktiviteter i lokaleområdet. UUO-vejleder holder oplæg om uddannelsesmuligheder og deltager i samtaler ved behov. Projektmedarbejdere fra Helhedsplanen. I løbet af skoleåret. Uddannelsesparathed vurderes ved opstart i 8. klasse. Samarbejde mellem AKT og klassernes lærere. Fortsat udvikling af skolens Intrasystem som kommunikationsmiddel mellem skole og hjem. Forventningsafstemning i.f.t. samarbejdet mellem skole og hjem. V.h.a. Helhedsplanen i lokalområdet tilbydes de tosprogede forældre og børn et dialogmøde. Oplæg til forældre og unge om fritidsjob, valgfag og fritidsaktiviteter. UUO-vejleder deltager i forældremøder og tilbyder individuelle samtaler med eleverne. Mere dialog og forventningsafklaring mellem skole og forældre. Hjemmebesøg på Dianvænget. Hvordan vil vi måle?: Succeskriterie: år Hvad vil vi?: Tilbyde jobansøgningskurser og iværksætterkurser. Tilbyde virksomhedsbesøg med tilknytning til arbejdsmarkedet. Hjælpe bydelsforældre til at kunne vejlede deres egne og andres børn om uddannelses- og beskæftigelsesvalg. Samarbejde omkring UTA (uddannelse til alle). Hurtig indsats til unge, som ikke er i uddannelse eller andet. Udarbejdelse af uddannelsesplan for unge under 18 år i samarbejde med forældre. Tilbud om afklarende uddannelsestilbud til unge over 18 år forældre inddrages efter samtykke fra den unge. Skabe udviklende samarbejdsrelationer i den unges private netværk. Projektmedarbejdere i Helhedsplanen. Ungdomsskolen. UUO-vejleder. Lærere, pædagoger, forældre og den unge selv. Ungdomsskolen samarbejder med de unge og forældrene.

13 UUO-vejledere kontakter forældre til unge, som ikke er i uddannelse m.h.p. afklarende uddannelsesplan. Hvordan vil vi måle?: Succeskriterie:

14 GODKENDELSE AF HANDLEPLAN Nærværende handleplan beskriver indsatser i det forebyggende arbejde i lokalbestyrelsen og har til formål at gøre børn og unge robuste overfor risikofaktorer. Handleplanen er gældende fra 2013 til 2016 under hensyntagen til ændringer i interne og eksterne strukturer. Til orientering vil de enkelte målsætninger, udover til brug i lokalområdet, blive overført som KPI er i SSP Odenses årsregnskab, som præsenteres på SSP årsmødet. Bestyrelsesformand Jimmy Streit Direktør for Børn- og Ungeforvaltningen Lokalbestyrelsesformand i Sanderum/Tingløkke Annette Jørgensen Skoleleder på Tingløkkeskolen

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november 2013. Handleplan for forbyggende indsatser.

SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november 2013. Handleplan for forbyggende indsatser. Rusmidler/rygning/alkohol/hash Social inklusion Skole/uddannelses fravær/frafaldne elever/fastholdelse Overordnet mål: Mål: Udskyde børn og unges rusmiddeldebut. Fokus: Tidlig indsats: Oplysning af forældre

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Social årsplan Ungemiljø

Social årsplan Ungemiljø Juni 2015 Social Ungemiljø Arbejdet med social i Ungemiljøet tager udgangspunkt i UPV og Ungeprofilundersøgelsen fra SSP. I skoleåret 15/16 er uge 37 afsat til Trivselsuge, hvor alle klasser/ange igangsætter

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016

Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune 2014-2016 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Virksomhedsplan for SSP-samarbejdet i Struer Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge.

Forord. samarbejde og den fælles refleksion og dialog. Således sikrer vi fortsat udvikling og kvalificering af indsatserne i forhold til de unge. Ungestrategi Forord I Herlev Kommune vil vi gerne skabe de bedste rammer for, at alle unge får et godt ungdomsliv. Derfor har vi gennem mange år haft fokus på at fremme den blomstrende ungdomskultur i

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR

DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK 0-18 ÅR Vores vej // Indledning // Side 1 DELTAGELSE FOR ALLE SAMMENHÆNGENDE BØRNE- OG UNGEPOLITIK I HELSINGØR KOMMUNE 2014 2018 Den sammenhængende

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato

Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato Den boligsociale helhedsplan 2014-2018 Job og personprofil for relationsmedarbejder Dato 1. Indledning Du ansættes i områdesekretariatet, som varetager det praktiske arbejde med at sikre den løbende fremdrift

Læs mere

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune

Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup Kommune Oplæg ved KL netværk om UU, folkeskolen og ungdomsuddannelserne Fredericia 16. juni 2015 Sonja Krüger Walter SonjaWa@htk.dk Uddannelse Til Alle i Høje-Taastrup

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann. Lokal udviklingsplan for. Dagtilbud Hasle

Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann. Lokal udviklingsplan for. Dagtilbud Hasle Tegning venligst udlånt af Morten Ingemann Lokal udviklingsplan for Dagtilbud Hasle 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge...

Læs mere

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole?

Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Den åbne skole FASE A Praksis som I ser den nu Spørgsmål 1 Hvad kendetegner allerede nu jeres arbejde med Den åbne skole? Se i lovudkastet s.1 ( 3,stk 4 & 5), s.24-25 (pkt. 2.1.5) 1.1 Beskriv for hinanden

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012

Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Nedenfor ses et eksempel på et udfyldt handleplansskema, som projektlederen har ført status på i juni måned 2012. Handleplan for boligsocial indsats i Belllishusene 2012 Indsats/tid 1. kvartal 2. kvartal

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune

Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Generel handlingsplan for 2010 Lokalrådet i Holstebro kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen 2010 for Midt- og Vestjyllands Politi og samtidig på baggrund af

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

KORUP - UBBERUD SKOLER

KORUP - UBBERUD SKOLER KORUP - UBBERUD SKOLER UNGDOMSLIV FESTER, ALKOHOL OG RUSMIDLER FORORD D er er ingen tvivl om at elever, der begynder i grundskolens 6. klasse enten allerede har eller indenfor kort tid vil stifte bekendtskab

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast)

Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Oversigt over mulige kriminalitetsforebyggende tiltag og handlinger (foreløbigt udkast) Denne oversigt er tænkt som en form for katalog, hvor man som fagperson kan få inspiration til, hvordan man i forskellige

Læs mere

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger

Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen. Målsætninger Udviklingsplan for 2013-2014 Sinding Ørre Midtpunkt, Skolen Målsætninger 1 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om

Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om Information til forældre på Englystskolen om reformens indhold og konsekvenser Skole-/hjemsamarbejde i en fremtidig kontekst Information om forestående skolebestyrelsesvalg Folkeskolereformen Mål og Indhold

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2013-14

Skoletilbud fra SSP i 2013-14 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Velkommen i forældrerådet

Velkommen i forældrerådet Mølleskolen, Skanderborgvej 50, 8680 Ry Hjemmeside: moelleskolen-ry.dk moelleskolen@skanderborg.dk 87 94 31 00 Velkommen i forældrerådet Vejledning og idé-katalog Mølleskolens skolebestyrelse august 2011

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet.

Ferslev Skole. Inklusion begynder i hovedet. Ferslev Skole Inklusion begynder i hovedet. Handleplan for inklusion Forældreinformation Januar 2013 1 Indledning Inklusion betyder, at alle børn har lov til at gå på distriktsskolen og flere børn kan

Læs mere

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger

Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Det tværmagistratlige samarbejde i Århus Kommune 2 magistrater 3 forvaltninger Århus Rådhus Magistraten for sociale forhold og beskæftigelse Socialforvaltningen Beskæftigelsesforvaltningen herunder Jobcenter

Læs mere

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital

Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Rusmiddelpolitik for Nordsjællands Hospital Formålet Det er formålet at: - Sikre patienter og pårørende tryghed ved og tillid til patientplejen og behandlingen. - forebygge, at medarbejdere udvikler alkohol-,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

1 Samarbejdet mellem skole og hjem

1 Samarbejdet mellem skole og hjem 1 Samarbejdet mellem skole og hjem Skole-hjem samarbejdet praktiseres under mange former som fx Forældremøder Skole-hjem samtaler med fokus på underretning om elevens udbytte af undervisningen og alsidige

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere