Forældreinddragelse Daginstitution/hjem - skole/hjem ungdomsuddannelse/hjem samarbejde, tilstedeværelse, forpligtigende fællesskaber og fastholdelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forældreinddragelse Daginstitution/hjem - skole/hjem ungdomsuddannelse/hjem samarbejde, tilstedeværelse, forpligtigende fællesskaber og fastholdelse"

Transkript

1

2 Arbejde med sammenhængende indsatser vertikalt og horisontalt, fokus på overdragelse Overordnet 0-5 år 6-10 år år år Rusmiddel politik Rygning/rusmidler/alkohol Sammen med andre, formulere politiker for området, der bygger på eksisterende tiltag. Rygning og alkohol, fælles retningslinjer for området, involverer alle interessenterdagtilbud, skole, ungdomsuddannelser, produktionsskoler, klub, fritidsaktiviteter. Vidensdeling omkring rusmidler der på den lange bane danner grundlag for en evidensbaseret rusmiddelkultur. Etablering af samarbejde mellem eksisterende fora på et overordnet og bydækkende niveau, f.eks. samarbejde med nattelivsforum, trygt natteliv, tryg by, bevillingsnævnet, uddannelsesforum og andre. Mål: Udsætte børn og unges rusmiddeldebut Udskydelse af debutalder og forbrug, således at 2012-forbrug i 7. klasse i 2016 vil være forbrug i 9.klasse (det betyder, at 96 % af 9. klasses elever ikke har drukket mere end fem gen-stande ved en lejlighed inden for sidste måned jf. skolesundhedsprofilen) Alle ungdomsuddannelser og kommunens egne bosteder for unge har en rusmiddelpolitik Fokus på oplysning af forældre og arbejde med forebyggende indsatser. Fokus på oplysning at forældrene og arbejde med forebyggende indsatser. Arbejde med eleven med fokus på sprog og kommunikation. Forældreinddragelse Daginstitution/hjem - skole/hjem ungdomsuddannelse/hjem samarbejde, tilstedeværelse, forpligtigende fællesskaber og fastholdelse Forældreinddragelse, arbejde på at gøre barnets udvikling og uddannelse til et fælles anliggende mellem forældre og daginstitution/skole/ungdomsuddannelse. Arbejde på at gøre forældresamarbejdet til et ligeværdigt partnerskab. Forældresamarbejde og forældrenetværk er en fællesnævner der kan bringes i anvendelse i flere kontekster på tværs af aldersgrupper. Bistå- og facilitere forældre med at danne forældrenetværk, med fokus på forældredeltagelse og inklusion. Fokus på tilstedeværelse, unge der pendler mellem ungdomsuddannelserne. Indsatser der understøtter at unge fastholdes i- og støtte til at vælg de rette uddannelsestilbud. Mål: Understøtte sammenhængende netværk- med og uden forældresamarbejde overfor målgruppen 0-24 år. Børn og unge deltager kontinuerligt i egen udvikling og uddannelse. Sammen om de yngste, formulere mål som følger: "I dag er vi ikke gode nok til at give alle børn de bedste forudsætninger for at lykkes i skolen og i livet, generelt. Der skal findes nye og andre løsninger, der ruster alle børn til at lære nyt. Nye løsninger der ruster alle børn til at deltage i fællesskaber, som løfter dem. Der kan allerede på dette trin arbejdes med at gøre barnet parat til at træffe relevante valg for skolegang? F.eks. i forbindelse med valgfag indbygge mål omkring dette aspekt. Arbejde forebyggende med eleverne og deres forældre. Fokus på de unges fællesskaber, sociale medier og rusmidler. Arbejde med de udfordringer der udpeges via undersøgelser blandt de unge om deres bevæggrunde for frafald og skift mellem ungdomsuddannelserne. Fastholdelse af den forebyggende indsats, tilbyde alternativer. Formulerer strategier for partnerskaber mellem ungdomsuddannelser og skoler i lokalområdet. Mål: Udvikle en rasteplads som et tilbud der støtter folkeskoleelever fra 7-9 klasse med en fastholdelse i normalsystemet, og samtidig afprøve og udvikle en model, der er økonomisk bæredygtig. Udvikle et læringsmiljø, som skaber sammenhænge i unges liv.

3 Geografi Sanderum - Tingløkke er en bydel beliggende i den sydlige del af Odense 5250 SV, bebyggelsen er især åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse, men også af højere etagebyggeri. Mod vest er der også et område med åbent land. Befolkning Gennemsnitsindkomst i dkr år Tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet Alder Samlet år år år år år år Tabellen er et "øjebliksbillede" pr Alder Hvad laver de unge Total I gang med forberedende og udviklende aktiviteter I gang med grundskolen I gang med midlertidige aktivitet I gang med offentlig forsørgelse I gang med udd Uhensigtsmæssig situation Boligsociale indsatser/boligorganisationer Boligsocial helhedsplan for Dianavænget I området omkring Dianavænget er der i samarbejde mellem boligforeningen Kristiansdal og Odense kommune udarbejdet en fire årig helhedsplan for perioden Helhedsplanen tager sit udgangspunkt i tre indsatsområder, målrettet nedbrydelsen af de negative tendenser. En høring af beboerne har sikret disses opbakning til prioriteringen og deres medejerskab er dermed sikret. Helhedsplanens metodiske fundament findes i Odense Kommunes NY-NY vision suppleret af Kristiansdals Boligforenings perspektiver på de forskellige problemstillinger på Dianavænget. Indsatsområderne er: Børn, unge og familie Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Beboernetværk, inddragelse og demokrati Der er udarbejdet en partnerskabsaftale mellem den boligsociale helhedsplan for Dianavænget og SSP Odense.

4 Pic ture 125 Pic ture 127 Pic ture 129 Pic ture 131 Pic ture 133 Pic ture 135 Pic ture 137 3,3 Børn og ungesager AVA koordinations sager Tryghedsbarometer 2013 B&U sager Kategori Antal BUF - Børn og ungesag 156 BUF - Råd og vejledning 7 Kriminalitets-Sag 3 Spørgeskemaindeks Kategori Udvikling Indeks Kategori Indeks Kategori Vold/trusler 3,1 Minimalt 1,7 Minimalt Indbrud 16,7 Øget 16,3 Øget Tyveri 4,2 Minimalt 3,1 Minimalt Narkotika 4,3 Minimalt 2,2 Minimalt Hærværk 8,6 Ordinært 4,7 Minimalt Chikane 2,3 Minimalt 1,8 Minimalt Total 4,9 Minimalt Minimalt Politiets register anmeldelser pr 1000 indb Kategori Udvikling Pic tu re Vold/trusler 7 8 #N/A Pic tu re Indbrud 5 5 Pic tu re Tyveri Pic tu re Narkotika 2 1 Pic tu re Hærværk Pic tu re Chikane 3 5 Pic tu re Total Uheldige tendenser Oplevet tryghed 98 pct. af borgerne føler sig trygge. 1 pct. har svaret at de ikke færdes i nabolaget. 0 pct. har svaret at de er utrygge. Kriminalitetsbilledet

5 TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN Målsætning - Forebygge at børn senere i livet får et misbrug. - Udsætte alkoholdebuten blandt unge. - Færre unge rygere år Hvad vil vi?: - Forebygge at børn senere i livet får et misbrug. - Vi vil gøre det sammen med forældrene samt tværfaglige samarbejdspartnere. - I arbejdet med 0-5 års området er denne opgave grundlæggende en del af det pædagogiske arbejde, som i nogen grad er implementeret. - Vi vil gennemgå hidtidige politikker, procedurer og handleplaner i 2014 m.h.p. justeringer. - I det pædagogiske inkluderende arbejde støtter vi barnets udvikling af selvværd og læring omkring sundhed, med henblik på, at barnet bliver i stand til selv at træffe sunde hensigtsmæssige valg senere i livet. - De voksne omkring børnene er rollemodeller. F.eks. er der udarbejdet retningslinjer for rygning og alkohol i institutionerne, som forældrene har bidraget til. Der ryges og drikkes ikke i børnehusene. - Grundlæggende tæt dialog og samarbejde med forældrene i forhold til at være rollemodel, sikre sunde valg og vores nultolerance i forhold til påvirkede forældre og vores resolutte indgriben. Alkohol og andre rusmidler er i vores børnehuse ikke en privat sag. - Opmærksomhed på og kendskab til barnets levevilkår i familien som grundlag for evt. at kunne støtte og handle i samarbejde med familien og tværfaglige samarbejdspartnere. - Hurtig reaktion ved bekymring vi har procedurer for håndtering af bekymringer i forbindelse med bl.a. rusmidler. - Opbygge en kultur og gennemskuelighed omkring det tværfaglige samarbejde, der befordrer en bred tværfaglig indsats, og som viser tydelighed om, hvem der er tovholder på opgaven. - Videreudvikle vores faglige kompetencer til håndtering af bekymrings-opgaver. - Udvikling af let håndterbart materiale til udarbejdelse af handleplaner med tydelige arbejdsgange, tidsrammer og ansvarlige fagpersoner m.m. Hvordan vil vi måle?: - I 2014 vil vi dagsordensætte opfølgning og evaluering af indsatser sammen med forældre og andre involverede samarbejdspartnere med henblik på justering af den fremtidige

6 indsats. - Gennem vores Sanderum-Tingløkke model, som giver anvisninger på tiltag i forhold til samarbejde og i forhold til den pædagogiske praksis. Succeskriterie: - Der foreligger referater af drøftelser, reviderede handleplaner og politikker ved udgangen af Der går højest 14 dage - 3 uger fra en opstået bekymring til denne er konkretiseret og vurderet i forhold til konkrete handlinger. - Dog handles altid omgående i forhold til konkrete akutte misbrugsproblemer (påvirket forældre etc.) år Hvad vil vi?: - Sikre en god overgang fra dagtilbud til skole. - Skabe et tillidsfuldt samarbejde mellem skolen og hjemmet. - I samskabelse med forældre arbejdes dialogbaseret omkring barnets trivsel med en parallel til rusmidler. - Bryde tabuer omkring rusmiddelproblemer. - Iværksætte tidlig indsats ved rusmiddelproblemer i hjemmet. - Forældre og tværfaglige samarbejdspartnere herunder sundhedsplejersker, SFO/pædagoger, lokale idrætsforeninger, Behandlingscenter Odense/ børne- og alkoholkonsulenter, SSP- forebyggelsesafdelingen. Forældre: - Skal ved første forældremøde efter sommerferien informeres om skolens fokus på rusmiddelforebyggelse og tidlig indsats følger barnet gennem hele skoletiden. - Skolens (fælles) rusmiddelpolitik og retningslinjer skal være tilgængelige for alle brugere af Skoleintra. - Løbende forventningsafstemning mellem skolen og hjemmet. Elever: (Samarbejder- og relaterer sig omkring den rusmiddelpolitik der allerede er formuleret) - Styrke den sociale kapital. Skolen: - Skolen linker til relevante hjælpeforanstaltninger og henvisningsmuligheder på Intra. - Skaber trygge rammer for trivsel hos hvert barn i hver klasse. Udpeger en tovholder, som gøres ansvarlig af implementeringen af rusmiddelforebyggende indsatser for aldersgruppen årige.

7 Hvordan vil vi måle?: - Skolesundhedsundersøgelsen - måle på succeskriterierne. - Ved at skabe tydelige retningslinjer for overgangen mellem dagtilbud og skole. - Udarbejdelse af konkrete handleplaner, som iværksættes ved bekymring om rusmiddelproblematikker i hjemmet. - Tilpasse spørgsmål i trivselsundersøgelserne som omhandler hjemmeforhold, jf. skoletrivsel (skole, fritid og hjem). - At de professionelle får viden om og kendskab til henvisningsmuligheder - støtte til pårørende og involverede. Succeskriterie: - Hurtig iværksættelse af tiltag. - Åbenhed - at turde tale om det, som tidligere har været tabu. - Børn i trivsel. - Forældreengagement år Hvad vil vi?: - Forebygge at børn senere i livet får et misbrug. - Udsætte alkoholdebuten blandt unge. - Færre unge rygere. - Anti rygekampagne. - Alkoholmøde med forældre og elever. - Foredrag om stoffer Tilføjelse: - UUO-vejleder - Ungdomsklubber - Ungdomsskoler - Ung-til-ung-mentor - Forløb i natur og teknik/klassens tid. Rusmiddellærere, klassens lærere. - Cafemøde om alkohol med forældre og elever. Kaj Frost præsenterer oplæg. Rusmiddellærere, klassens lærere. - Der bestilles foredragsholder, der oplyser om faren ved stoffer og eftervirkninger ved misbrug af stoffer. Rusmiddellærere og foredragsholdere. Forældre: - Forældresamarbejde omkring det "gode ungdomsliv" med fokus på børn og unges trivsel. - Forældremøder (uden elever) på 6. klassetrin forældre præsenteres for børn og unges rusmiddeludfordringer, rusmiddelpolitik- og strategi omkriing rusmiddelforebyggelse, sen alkoholdebut og flertalsmisforståelser. Inddragelse af aktører med særlig viden og ekspertise omkring rusmidler. - Forældremøde (med elever) fra 7. klassetrin ditto. Elever: - Undervisning om trivsel og det gode ungdomsliv herunder valg og konsekvenser.

8 - Nyt undervisningsmateriale fra sundhedsstyrelsen (animationsfilm) om alkoholmisbrug i hjemmet. Tabu. - Rusmiddelundervisning, flertalsmisforståelser, fællesskaber, fritidsliv/-job. - Temadag/projekt om rusmidler. Professionelle: - Udpeger en tovholder, som gøres ansvarlig af implementeringen af rusmiddelforebyggende indsatser for aldersgruppen årige. - Bygge bro (samarbejde) mellem folkeskole og ungdomsuddannelse i.f.t. en inkluderende alkoholkultur (jf. flerkulturelle problemstillinger). Hvordan vil vi måle?: Succeskriterie: - Flere i ungdomsuddannelse - Sen alkoholdebut år Hvad vil vi?: - Udsætte alkoholdebuten blandt unge. - Nedbringe mængden af alkoholforbrug blandt unge. - Forebygge at unge senere i livet får et rusmiddelmisbrug. - Færre unge rygere. - Færre unge, som starter på illegale rusmidler. - Sikre en effektiv information om rusmidler. - Fælles holdning til rusmidler på byplan/distriktet. - Forældre, unge/elever, professionelle, Elsesminde produktionshøjskole, Foreningsliv/fritidsudvalg, Ungdomsklubber, boligsociale indsatser (Dianavænget), Social- og Sundhedsskolen, Cold Kollege, folkeskolen, Skt. Knuds gymnasium, Ungdomsskolens 10. klassecenter, Behandlingscenter Odense, Løkkeshus, UUO-vejleder, studievejleder, udskænkningssteder, butikker, kiosker, tankstationer, politi, Dalum bibliotek. Professionelle og unge: - Ved opstart på uddannelsesstedet for hvert elevhold/grundforløb. - Startsamtaler på Elsesminde produktionshøjskole. - Løbende rusmiddelundervisning interval. Forældre: - Elektronisk ved den unges opstart. - Dianavænget: møde en gang årligt. - Obligatorisk undervisning om rusmidler på uddannelsesstedet. - Kompetenceudvikle personalet i klubberne ved nyansættelse. - Forældreinddragelse/bydelsmødre/bydelsfædre på Dianavænget. - Borgermøde på Dalum bibliotek

9 - Flertalsmisforståelser blandt unge, jf. Ringstedprojektet og deres forældre. (klikkersystemet) - Involverer de unge til at tage ejerskab omkring rusmidler og forebyggende indsatser, mens de er under uddannelse. - Oplysning om alkoholkulturen (forbrug og misbrug) i vores samfund. - Tydelig og aktiv rusmiddelpolitik på hvert uddannelsessted. - Temadage/aftenener om rusmidler. - Vidensdeling om rusmiddelforebyggelse og håndtering samarbejdspartnere imellem. - Ung-til-ung-formidling. - Inddragelse af fagfolk med relevant ekspertise - herunder rådgivning og vejledning. - Elektronisk/skriftlig information til forældre om uddannelsesstedets rusmiddelpolitik. Hvordan vil vi måle?: - Fremmødefrekvens - Trivsel - Antal bekymringssamtaler/registreringer. - Skoletrivselsundersøgelser - Evalueringer - Lokalsamfundet hvor mange informeres? Målene bliver realistiske ved at lokalbestyrelsen og netværket har fokus på handleplanen og løbende omsætter handleplanen til praksis. Succeskriterie: Når flere unge begynder på en ungdomsuddannelse. Når børn og unge svarer endnu mere positivt i skolesundhedsprofilundersøgelsen.

10 TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN Målsætning Vi vil gennem forældreinddragelse - daginstitution/hjem - skole/hjem ungdomsuddannelse/hjemsamarbejde, arbejde på at børn og unge opbygger og indgår forpligtigende fællesskaber og med fokus på fastholdelse og tilstedeværelse. 0-5 år Hvad vil vi?: Vi vil udvikle et sammenhængende forældresamarbejde mellem daginstitution og hjem med fokus på samskabelse, inklusion og fælles ansvarlighed. Vi vil udvikle dette i et samarbejde mellem ledelse, forældre og pædagoger. Vi har i 2013 startet processor i ledelsesteamet, institutionsbestyrelsen, forældreråd og bestyrelser, hvori der indgår drøftelse af samskabelse med fokus på inkluderende miljøer for alle børn og familier. Vi forventer at tage yderligere skridt på vej mod nye samarbejdsformer i 2014, og at alle nye tiltag er implementeret i alle børnehuse senest udgangen af Nedenstående tiltag er en del af vores implementeringsplan for "Lige muligheder". Alle daglige ledere udarbejder handleplaner for samskabelse i eget hus med afsæt i de temaer, som umiddelbart giver mening i personale- og forældregrupper. Der idéudveksles på tværs, og succes spredes løbende. Følgende temaer er aftalt som udviklings fokus i 2014: Skabe forståelse i forældregruppen for vigtigheden af, at familierne bidrager til en inkluderende tilgang til barnets børnehavekammerater i hjemmene. Øget inddragelse af forældregruppen ved modtagelse af nye børn og forældre i børnehusene for at støtte fælles ansvarlighed for at skabe er inkluderende miljø. Samskabende inkluderende indsats forældre/børnehus imellem, vedrørende det enkelte barns udvikling, gennem en ny form for involverende forældresamtaler. Samskabende inkluderende indsats forældre/børnehus imellem, vedrørende børnegruppens udvikling gennem fælles involverende forældresamtaler for større eller mindre børnegrupper. Hvordan vil vi måle?: De daglige ledere har gennemført udviklingstiltag inden for minimum to temaer, som evalureres ved årets udgang og nye mål fastlægges. Der er opstillet evalueringsspørgsmål i forhold til udbyttet, som besvares i evalueringerne. Det fremgår af referater fra møder i forældrefora, ledelsesteam og lokaludvalg, at udviklingen og idéudveksling løbende har været drøftet. Institutionsleder er tovholder i handleplaner og sikrer, at disse er konkrete og koordinerede med årets øvrige opgaver.

11 Succeskriterie: Alle børnehuse har taget skridt inden for to eller flere temaer. Årets tiltag og succeser er idéudvekslet på alle institutionsbestyrelser-, forældreråds- og bestyrelsesmøder, samt løbende i institutions ledelsesteam og på lokaludvalgsmøder år Hvad vil vi?: Arbejde med "girafsprogskursus" Arbejde med oplysning om børn og unges rettigheder PSV-K Forældreinddragelse i skolens liv og udvikling. Tematiske forældrearrangementer - inklusion, trivsel, læring og fællesskab. Forældredialog. Åbent-hus-arrangementer for kommende elever. Forventningsafklaring mellem skole og hjem. Inddrage tosprogede forældre i et aktivt samarbejde omkring deres børns skolegang. Girafsprogskursus afholdes med AKT vejledere som tovholdere. I samarbejde med skolebestyrelsen, indbudte oplægsholdere og forældre. Som undervisning/tema i løbet af skoleåret. 2 årlige møder med kontaktforældre og skolebestyrelse. Forløb mellem AKT, klassernes lærere og pædagoger. Forskellige fora forældrekaffe med skolens ledelse. Dialogmøder mellem skolebestyrelse og kontaktforældre. Forældre, elever og medarbejdere samarbejder om en fremadrettet elevplan. Fortsat udvikling af skolens intrasystem som kommunikationsmiddel mellem skole og hjem. Forventningsafstemning i.f.t. samarbejdet mellem skole og hjem. V.h.a. Helhedsplanen i lokalområdet tilbydes de tosprogede forældre og børn et dialogmøde. Hvordan vil vi måle?: Succeskriterie: år Hvad vil vi?: Arbejde med kursus i "ikke voldelig kommunikation". Tematiseret undervisning og samarbejde omkring trivsel, læring og fællesskaber. Forventningsafklaring mellem skole og hjem forpligtende fællesskaber. Inddrage forældre mest muligt i skolens liv praktisk, udviklingsmæssigt og i forhold til arrangementer. Fremme dialog og kommunikation mellem skole og forældre. Inddrage tosprogede forældre i et aktivt samarbejde omkring deres børns skolegang. Kendskab til Ungdomsskolens tilbud. Udvikle lokalområdets aktiviteter for børn og unge. Oplyse om uddannelsesmuligheder efter folkeskolen.

12 Sætte tidligt ind overfor de elever, som er i fare for ikke at blive vurderet uddannelsesparate. Skabe samarbejde om lokalområdets fritidsmuligheder. Skabe kendskab til og samarbejde omkring aktiviteter, arrangementer, oplæg og tilbud i ungdomsskolen hos børn og forældre. AKT er tovholder. Forældre, skole, elever og personale. Ungdomsskolen samarbejder omkring klasse- og forældrearrangementer. Ungdomsskolens fritidsspilfordelere oplyser og udvikler aktiviteter i lokaleområdet. UUO-vejleder holder oplæg om uddannelsesmuligheder og deltager i samtaler ved behov. Projektmedarbejdere fra Helhedsplanen. I løbet af skoleåret. Uddannelsesparathed vurderes ved opstart i 8. klasse. Samarbejde mellem AKT og klassernes lærere. Fortsat udvikling af skolens Intrasystem som kommunikationsmiddel mellem skole og hjem. Forventningsafstemning i.f.t. samarbejdet mellem skole og hjem. V.h.a. Helhedsplanen i lokalområdet tilbydes de tosprogede forældre og børn et dialogmøde. Oplæg til forældre og unge om fritidsjob, valgfag og fritidsaktiviteter. UUO-vejleder deltager i forældremøder og tilbyder individuelle samtaler med eleverne. Mere dialog og forventningsafklaring mellem skole og forældre. Hjemmebesøg på Dianvænget. Hvordan vil vi måle?: Succeskriterie: år Hvad vil vi?: Tilbyde jobansøgningskurser og iværksætterkurser. Tilbyde virksomhedsbesøg med tilknytning til arbejdsmarkedet. Hjælpe bydelsforældre til at kunne vejlede deres egne og andres børn om uddannelses- og beskæftigelsesvalg. Samarbejde omkring UTA (uddannelse til alle). Hurtig indsats til unge, som ikke er i uddannelse eller andet. Udarbejdelse af uddannelsesplan for unge under 18 år i samarbejde med forældre. Tilbud om afklarende uddannelsestilbud til unge over 18 år forældre inddrages efter samtykke fra den unge. Skabe udviklende samarbejdsrelationer i den unges private netværk. Projektmedarbejdere i Helhedsplanen. Ungdomsskolen. UUO-vejleder. Lærere, pædagoger, forældre og den unge selv. Ungdomsskolen samarbejder med de unge og forældrene.

13 UUO-vejledere kontakter forældre til unge, som ikke er i uddannelse m.h.p. afklarende uddannelsesplan. Hvordan vil vi måle?: Succeskriterie:

14 GODKENDELSE AF HANDLEPLAN Nærværende handleplan beskriver indsatser i det forebyggende arbejde i lokalbestyrelsen og har til formål at gøre børn og unge robuste overfor risikofaktorer. Handleplanen er gældende fra 2013 til 2016 under hensyntagen til ændringer i interne og eksterne strukturer. Til orientering vil de enkelte målsætninger, udover til brug i lokalområdet, blive overført som KPI er i SSP Odenses årsregnskab, som præsenteres på SSP årsmødet. Bestyrelsesformand Jimmy Streit Direktør for Børn- og Ungeforvaltningen Lokalbestyrelsesformand i Sanderum/Tingløkke Annette Jørgensen Skoleleder på Tingløkkeskolen

Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose

Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose Baggrundsviden for SSP handleplanen bydelen Vollsmose Geografi Befolkning Vollsmose er en bydel i den nordøstlige del af Odense, som udelukkende udgøres af almene boliger. Bygningsmassen er både høje etagebyggerier

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

Hvornår (tidsramme/milepælsplan)?: Vi fortsætter samarbejdet med sundhedsplejersken omkring det generelle forebyggende arbejde.

Hvornår (tidsramme/milepælsplan)?: Vi fortsætter samarbejdet med sundhedsplejersken omkring det generelle forebyggende arbejde. TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN Når vi taler om institutioner tænker vi bl.a.: dagpleje, vuggestue, børnehuse, skoler, klubber m.m. Målsætning 0-6 år Rusmidler, rygning og alkohol Vi vil arbejde

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Mål: At alle børn og unge trives og indgår i velfungerende netværk, og at alle børn og unge modtager de tilbud, de har behov for.

Mål: At alle børn og unge trives og indgår i velfungerende netværk, og at alle børn og unge modtager de tilbud, de har behov for. 6-10 år 0-5 år Overordnet Rusmiddelpolitik Rygning/rusmidler/alkohol Social inklusion og trivsel Forældreinddragelse og de rette valg Støtte børn og unge til en sund rusmiddelkultur. Udskyde rusmiddeldebuten

Læs mere

SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november 2013. Handleplan for forbyggende indsatser.

SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november 2013. Handleplan for forbyggende indsatser. Rusmidler/rygning/alkohol/hash Social inklusion Skole/uddannelses fravær/frafaldne elever/fastholdelse Overordnet mål: Mål: Udskyde børn og unges rusmiddeldebut. Fokus: Tidlig indsats: Oplysning af forældre

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE

FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Uddannelsesforum og samarbejdspartneres aftale vedrørende FOREBYGGELSE AF HASHRYGNING HOS UDDANNELSESSØGENDE UNGE Jævnlig hashrygning svækker unges muligheder for uddannelse og fremtidige karriere. Det

Læs mere

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser

Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Strategiens overordnede mål Delmål / middel Status Fremtidige indsatser Visionen fra Strategi for mere sundhed og mindre misbrug: I Odense er der et godt børne- og ungdomsliv uden alkohol og stoffer. Vi

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET HANDLEPLAN FOR INKLUSION I SKOVVANGSOMRAÅ DET Indhold Handleplan for inklusion i Skovvangsområdet.... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper.... 3 Aktører....

Læs mere

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE

IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE IDEKATALOG MED 30 HANDLINGER TIL AT STYRKE FORÆLDRESAMARBEJDET I HØJE-TAASTRUP KOMMUNE 1 2 3 4 FORSLAG TIL HANDLINGER DER UNDERSTØTTER PRINCIPPERNE Udarbejd folder til forældre, der beskriver de gensidige

Læs mere

Principper for: Alkoholpolitik

Principper for: Alkoholpolitik Principper for: Alkoholpolitik Søndergård skole skal være aktivt medvirkende til, at elevernes alkoholdebut udskydes så længe som muligt. Blandt andet med basis i undersøgelser der viser, at det generelle

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Social årsplan Ungemiljø

Social årsplan Ungemiljø Juni 2015 Social Ungemiljø Arbejdet med social i Ungemiljøet tager udgangspunkt i UPV og Ungeprofilundersøgelsen fra SSP. I skoleåret 15/16 er uge 37 afsat til Trivselsuge, hvor alle klasser/ange igangsætter

Læs mere

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan.

På martsmødet i BSU skal planerne fremlægges og skolelederne har hver max 5 minutter til at sætte ord på deres skoleplan. Skoleplan Skolerne skal udarbejde en skoleplan, der beskriver, hvordan de vil implementere skolereformen i praksis. I skoleplanen skelnes der mellem hvad der er implementeret pr. 1. august 2014, når lovens

Læs mere

TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN

TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN 1 TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN Målsætning 0-5 år : Hvem vil vi gøre det sammen med?: Hvornår (tidsramme/milepælsplan)?: : : Hvordan bliver målene realistiske?: Succeskriterie: 2 6-10 år

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning"

Orientering om Undervisningsministeriets Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning Punkt 6. Orientering om Undervisningsministeriets "Aktionsplan til forebyggelse og bekæmpelse af mobning" 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Undervisningsministeriets"Aktionsplan

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015

Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 1 Handleplan for inklusion på Hadsten Skole 2012 2015 På baggrund af den nye specialundervisningslov (april 2012), Favrskov Kommunes Børn- og Ungepolitik samt Hadsten Skoles fokus på inklusion tænkes denne

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010

Forord. Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 15-06-2010 Uddannelse til alle unge Strategier for ungdomsuddannelse til alle Lolland-Falster, 2010 Forord Den foreliggende uddannelsesstrategi for Lolland-Falster har fundet sin udformning gennem det fælleskommunale

Læs mere

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur.

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indledning: Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik har til formål at skabe sammenhæng og helhed i indsatsen og tilbuddene til alle kommunens

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens Bilag 2 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) LANDSBYORDNING 1. Kommunens navn Assens 2. Folkeskole og dagtilbud omfattet af ansøgningen Alle folkeskoler og dagtilbud

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018

SSP-tilbud for skoleåret 2017 / 2018 Forældreaftaler/forældrenetværk 0. - 2. klasse / årgang Forældrearrangement (ca. 45 min.) SSP-konsulenten laver et oplæg, der skal styrke sammenholdet blandt elever og forældre. Undgå mobning og optimér

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Nedenstående udgør de overordnede mål og indsatsområder på dagtilbudsområdet i 2014-15. Disse vil danne baggrund for og være styrende for de generelle initiativer

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem: UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE: SPEAK UP Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv. Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler

Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler Beredskabsplan i forhold hash og andre rusmidler Brønderslev Gymnasium og HF er imod rusmidler, men ikke imod unge, der bruger rusmidler. Formålet med beredskabsplanen er, at alle med tilknytning til skolen;

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune

Børne- og Ungepolitikken. Tværgående politik for Herning Kommune Børne- og Ungepolitikken Tværgående politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Indledning 6-7 1. Byrådets børne- og familiesyn 8 2. Fælles ansvar 10 3. Politiske målsætninger

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Indledning 1. april 2015 igangsættes en ny sammenhængende ledelsesstruktur på 0-18 års området. Strukturen har været i høring blandt medarbejdere,

Læs mere

Forældremøder & Forældresamtaler

Forældremøder & Forældresamtaler Forældremøder & Forældresamtaler Skovvejens Skole 2015 FORORD Skovvejens Skole er en skole, der er fusioneret af to gamle skoler Egebjergsskolen og Højagerskolen i august 2015 og er blevet til Skovvejens

Læs mere

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik 2012-2013 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Tværfagligt samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende

Læs mere

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015.

Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Inklusion - Sådan gør vi i Helsingør Kommune. April 2015. Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 3 3. Fælles overordnede

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Modelfoto: Ulrik Jantzen. DropMob fra A-Å FRITIDSHJEM OG -KLUB. Sådan laver I en antimobbestrategi, der virker

Modelfoto: Ulrik Jantzen. DropMob fra A-Å FRITIDSHJEM OG -KLUB. Sådan laver I en antimobbestrategi, der virker Modelfoto: Ulrik Jantzen DropMob fra A-Å FRITIDSHJEM OG -KLUB Sådan laver I en antimobbestrategi, der virker DropMob er udviklet med hjælp fra: Nivå Skole og Børnehusene Nivå (Basen Fritidsklub, Galaxen

Læs mere

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE. - mellem skoler, institutioner og klubber. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen MÅL FOR STÆRKT SAMARBEJDE - mellem skoler, institutioner og klubber KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Indhold Mål for forpligtende samarbejde mellem skoler, institutioner og klubber 3 Børn

Læs mere

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen.

Forårs SFO skal være medvirkende til, at børnene får et godt afsæt for den første tid i skolen. Evaluering af Forårs SFO I forbindelse med beslutningen om Sammen om de yngste i Børn- og Ungeudvalget d. 11. juni 2013, blev det besluttet, at der pr. 1. marts 2014 etableres obligatorisk forårs SFO på

Læs mere

Udviklingskontrakt 2013 for børneinstitution Skt. Klemens-Dalum

Udviklingskontrakt 2013 for børneinstitution Skt. Klemens-Dalum Udviklingskontrakt 2013 for børneinstitution Skt. Klemens-Dalum 1. Kontraktens baggrund og fokus Kontrakten gælder for 2013, men kan indeholde beskrivelse af udviklingen i et længere tidsperspektiv. Baggrund

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi

Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi Antimobbestrategien gælder for alle folkeskoler i kommunen, som ikke inden skoleårets begyndelse august 2017 har fastsat en antimobbestrategi og gælder, indtil

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 18. april 2012 Resume fra 21/3: Regnskab 2011 for effektmål Det overordnede billede Forældresamarbejde Tegn: Forældrenes tilfredshed med det generelle samarbejde

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2016 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Kommune - september 2012 Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Aftaler og organisation -modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune

Det kriminalitetsforebyggende arbejde i Helsingør Kommune Bilag 1 Center for Børn Unge og Familier Stab Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282990 lgo43@helsingor.dk Dato 4.7.2016 Sagsbeh. Lars Løgstrup Det arbejde i Helsingør Kommune 1. Indledning Det fremgår

Læs mere

Ny Nordisk Skole-institution.

Ny Nordisk Skole-institution. Ny Nordisk Skole-institution. 1. GRUNDOPLYSNINGER OM ANSØGER: 2. MOTIVATION OG TILGANG TIL FORANDRINGSPROCESSEN: Hvorfor vil I være Ny Nordisk Skole-institution og hvordan vil I skabe forandringen? Vi

Læs mere

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P Unge i Aalborg HoldningsDanerne S S P Indsatsområder Uheldige grupperinger og rekruttering til uheldige grupperinger Rygning Omsætningen af den vedtagne rusmiddelpolitik. Herunder alkohol og tidlig debutalder

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende

at medvirke til sikring af elevernes trivsel i klassen at medvirke til at klassens forældre lærer hinanden at kende Princip omkring trivselsgrupper og kontaktforældre på Stensballeskolen. Skolebestyrelsen har som konsekvens af konklusionerne på trivselsgruppe-undersøgelsen i 2013, truffet beslutning om at ændre på princippet

Læs mere

Inklusionspolitik på Nordfyn

Inklusionspolitik på Nordfyn Inklusionspolitik på Nordfyn Evalueret 2015 Oprettet den 6. april 2016 Dokument nr. 480-2016-108394 Sags nr. 480-2016-14317 Indhold Indledning og baggrund... 2 Visionen for inklusion på Nordfyn... 3 Nordfyns

Læs mere

Indsatsen tager udgangspunkt i det relationelle arbejde med den unge og i et lokalt perspektiv.

Indsatsen tager udgangspunkt i det relationelle arbejde med den unge og i et lokalt perspektiv. Indsats: Unge og Misbrug Dato 21. maj 2013 I foråret 2013 blev der nedsat en arbejdsgruppe, der har til opdrag at beskrive en indsats omkring unge og misbrug. Indsatsen er initieret fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune

Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne. Skanderborg Kommune Fælles RUSMIDDELSTRATEGI for ungdomsuddannelserne i Skanderborg Kommune Indhold Skanderborg Kommunes overordnede rusmiddelstrategi for børn og unge... 3 Strategiernes hieraki... 3 Fælles rusmiddelstrategi

Læs mere

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan ,

Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan , Forslag til kommunale indsatser i Boligsocial Helhedsplan 2017-2021, Intensive sundhedsplejerskebesøg i et hyppigere omfang end sædvanligt Opsporing og forebyggelse af brugen af stoffer blandt unge Drop

Læs mere

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an?

Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? Unge og rusmidler - hvordan griber vi det an? I er mange i jeres kommune, der er i berøring med unge med rusmiddelproblemer. Men I har vidt forskellige opgaver, fagkompetencer og jeres arbejdspladser er

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive

Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive URIS Uddannelsesrådet i Skive Kommune Statusliste over projekter og samarbejdsaftaler i Skive Aftaler og organisation Skive-modellen Modellen er et udtryk for, at vi alle tager et fælles ansvar for, at

Læs mere

Kontaktforældrebrochure

Kontaktforældrebrochure Kontaktforældrebrochure Venlig hilsen skolebestyrelsen ved Kirstinedalsskolen Velkommen som kontaktforælder Skolebestyrelsen vil gerne byde dig velkommen som kontaktforælder på Kirstinedalsskolen. Vi håber,

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup Resultatkontrakt 2011-2012 for Børneinstitution Hunderup 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Stofpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes stofpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens institutioner.

Læs mere

Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune

Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Forslag til ny SSP struktur i Mariagerfjord Kommune Indledning: SSP-samarbejdet er tværfagligt og tværsektorielt med aktiv inddragelse af børn/unge og deres forældre. SSP står for samarbejdet mellem skole,

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Handleplan for forældreansvar Sundhedsfremmegruppen i distrikt Bøgeskov opdt.:

Handleplan for forældreansvar Sundhedsfremmegruppen i distrikt Bøgeskov opdt.: 1 Handleplan for forældreansvar 2.udgave Sundhedsfremmegruppen i distrikt Bøgeskov opdt.: 22.08.13 Handleplanens indhold: 1. Det politiske værdigrundlag. 2. Forventninger fra Sundhedsfremmegruppen i forhold

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere