York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk"

Transkript

1 York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk 1

2 Fig.1 B Fig.2 P G P L max 80 cm 2

3 3

4 OBSERVERA Läs innehållet i detta instruktionshäfte noga då det tillhandahåller viktig information vad beträffar säkerheten vid installation, användning och underhåll. Spar häftet för eventuella framtida konsultationer. Apparaten har utformats antingen som utsugningskåpa (extern luftevakuering) eller filterkåpa (intern luftrecirkulation). Apparaten är konstruerad för att användas som antingen insugande version (utsugning av luft utomhus), filtrerande version (återcirkulering av luft inomhus) eller version med yttre motor. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Var uppmärksam om utsugningskåpan fungerar samtidigt som en brännare eller eldhärd som är beroende av omgivningsluften i rummet och som drivs med annan typ av energi än elektrisk energi, eftersom utsugningskåpan suger upp luft från rummet som brännaren eller eldhärden är i behov av för sin förbränningsprocess. Undertrycket i lokalen får inte överskrida 4 Pa (4x10-5 bar). För att garantera säkerheten rekommenderas därför en god ventilation av lokalen. Vad beträffar det utvändiga utsläppet skall de i det aktuella landet gällande normerna och föreskrifterna respekteras. 2. VARNING! Elektriska hushållsmaskiner kan under vissa omständigheter medföra risker. A) Kontrollera aldrig filtren samtidigt som kåpan är i funktion B) Vidrör inte lamporna eller närliggande delar medan belysningen är tänd eller om den varit tänd länge. C) Rör inte lamporna om apparaten varit i funktion under en längre tid D) Det är förbjudet att grilla mat över öppen låga under kåpan E) Undvik öppen låga, då sådan är skadlig för filtren och utgör brandrisk F) Vid frityrkokning måste spisen övervakas kontinuerligt för att undvika att oljan överhettas och tar eld G) Innan någon typ av underhållsarbete genomförs måste kåpan kopplas ifrån det elektriska nätet. INSTALLATIONS INSTRUKTIONER Elanslutning Apparaten är av typklass II, och inga kablar skall därför jordanslutas. Nätanslutningen skall utföras på följande sätt: BRUN = L fas BLÅ = N nolla Om kabeln inte redan är försedd med en sådan skall en standard stickpropp, avsedd för den på märkplåten angivna belastningen monteras. Om kontakt finns skall kåpan installeras så att denna kontakt är tillgänglig. I det fall apparaten ansluts fast till nätet, skall man montera en flerfasig strömbrytare mellan apparaten och eluttaget, med ett minst 3 mm brett luftgap mellan kontakterna, som är avsett för den aktuella belastningen och uppfyller gällande normer. Det minimala avståndet mellan kokkärlens underlag på kokhällen och spisfläktens nedre del måste vara minst 65 cm. I det fall ett anslutningsrör används som består av två eller flera delar, måste den övre av delarna träs utanpå den undre delen. Anslut inte kåpans utloppsrör till luftkanaler i vilka varmluft cirkulerar, eller kanaler som används för att evakuera rök från apparater som drivs med annan typ av energi än elektrisk energi. Om apparaten ska monteras med utsugningversion ska hål för luftuttömning anordnas. INSTALLATION För en korrekt installation av kåpan skall nedanstående schema följas: 1. Montering av kåpan i underkanten på skåpet 2. Val av version (uppsugning eller filter) Montering av kåpan i underkanten på skåp Denna typ av apparat skall monteras i skåp eller annan typ av stomme. Fyra skruvar som passar typen av material skall användas för att fixera apparaten i hålen enligt schemat på (Fig.1). Kåpans front skall riktas i linje med skåpdörren och distanslisten L skall anpassas med hjälp av skruvarna P (Fig.2). Justera därefter apparaten i bakkanten. SVERIGE 4 Uppsugande version Vid denna typ av installation släpper apparaten ut ångorna utomhus genom hål i väggen eller redan existerande kanal. Ett teleskopiskt väggrör måste för detta ändamål anskaffas, som uppfyller gällande normer, inte är antändbart och. Röret skall anslutas till den medföljande flänsen B (Fig.1). Filterversion För att omvandla uppsugningsversionen till en filterversion, skall en återförsäljare kontaktas för köp av aktiva kolfilter. De aktiva kolfiltren renar luften som sedan åter leds ut i lokalen. Filtren kan inte tvättas eller rensas för återanvändning och måste bytas ut minst var 4:e månad. Det aktiva kolets mättningsgrad beror på hur ofta kåpan används, typen av matlagning samt hur ofta fettfiltret rengörs. Filtren skall sättas på uppsugningsenheten som sitter inuti kåpan genom att rotera dem 90 grader tills de kopplats i. Avlägsna gallret G (Fig.2) innan arbetet utförs. Luften släpps ut i lokalen genom ett anslutnigsrör som passerar genom skåpet och som är anslutet till kopplingsringen B (Fig.1). ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL Det är tillrådligt att sätta apparaten i funktion innan någon typ av matlagning förekommer. Det är tillrådligt att låta apparaten fungera i ytterligare 15 min. efter matlagningen, för att eliminera allt matos. Kåpans goda funktion beror på hur ofta underhållsarbetet utför, i synnerhet vad beträffar fettfiltret och det aktiva kolfiltret. Fettfiltren renar luften från fettpartiklar, vilket innebär att de gror igen efter viss tid, beroende på användningen av apparaten. Det är under alla händelser nödvändigt att efter högst 2 månaders användning rengöra filtret genom att utföra följande underhåll: - Avlägsna filtren från kåpan och tvätta dem med neutralt flytande rengöringsmedel och vatten så att smutsen löses upp. - Skölj noga med ljummet vatten och låt torka - Filtren kan även tvättas i diskmaskin. Efter ett antal rengöringar av aluminiumfiltren kan färgförändringar förekomma. Detta ger ingen rätt till klagomål eller ersättning av ramarna. De aktiva kolfiltren renar luften som sedan åter leds ut i lokalen. Filtren kan inte tvättas eller rensas för återanvändning och måste bytas ut var 4:e månad. Det aktiva kolets mättningsgrad beror på hur ofta fettfiltret rengörs. Rengör fläktens och närliggande ytor regelbundet med en trasa som fuktats med denaturerad sprit eller neutralt flytande rengöringsmedel utan slipverkan. Belysningsanläggningen är avsedd att användas under matlagning och ej som allmänbelysning i rummet under längre tid. Lampornas medellivslängd minskar avsevärt om de används länge för allmänbelysning. TILLVERKAREN FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM ORSAKTS P.G.A. ATT OVANSTÅENDE INSTRUKTIONER INTE RESPEKTERATS

5 5

6 GENERELT Les denne bruksanvisningen nøye. Her gis viktig informasjon angående sikker installering, bruk og vedlikehold av apparatet. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidige behov. Apparatet er laget for å kunne brukes i avtrekksversjon (suge ut luft utenifra), filterversjon (resirkulere luft innvendig) eller versjon med ekstern motor. SIKKERHETS INFORMASJON 1. Vær forsiktig dersom en vifte med utvendig avløp benyttes i samme rom som en brenner eller en ovn som ikke går på elektrisk strøm, da viften trekker ut luften brennern eller ovnen trenger til forbrenningen. Det negative trykket i rommet må ikke overstige 4 Pa (4x10-5 bar). For sikker bruk må man derfor sørge for tilstrekkelig ventilasjon av lokalet. Avtrekket skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Før modellen kobles til det elektriske systemet: Kontroller typeskiltet (befinner seg inni apparatet) for å kontrollere at spenning og styrke er i samsvar med strømnettet og at forbindelseskontakten er egnet. Er du i tvil ta kontakt med en kvalifisert elektriker. 2. ADVARSEL! Husholdningsapparater kan være farlige i visse situasjoner. A) Ikke kontroller filtrene mens ventilatoren er i funksjon B) Ikke vær borti lysene og området rundt dem i løpet av og like etter lenger bruk av lysinstallasjonen. C) Berør ikke lyspærene når apparatet har vært i funksjon over lengre tid D) Flamber aldri mat under ventilatoren E) Unngå åpen flamme: det kan skade filtrene og føre til brann F) Ved frityrsteking må du være tilstede hele tiden og passe på at ikke oljen overopphetes og tar fyr G) Før det foretas noen form for vedlikehold på ventilatoren, må den frakobles strømnettet. INSTALLASJONSVEILEDNING Montering og elektriske koblinger må utføres av kvalifisert personale. Elektrisk tilkobling Apparatet er fremstilt i klasse II, ingen leder skal derfor kobles til jord. Tilkobling til strømnettet utføres på følgende måte: BRUN = L strømførende BLÅ = N nulleder Hvis strømledningen er uten plugg, monteres en plugg av forskriftsmessig type, som svarer til strømstyrken som er oppgitt på typeskiltet. Dersom den er utstyrt med plugg, må ventilatoren monteres slik at pluggen er tilgjengelig. Ved direkte tilkobling til strømnettet, må det monteres en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm mellom apparatet og strømnettet. Bryteren skal være tilpasset strømstyrken og i overensstemmelse med gjeldende normer. Avstanden fra støtteoverflaten hvor kokekarene står på kokeoverflaten og laveste punkt på kjøkkenhetten må være minst 65 cm. Dersom det benyttes en avtrekkskanal bestående av to eller flere deler, skal den øvre delen tres utenpå den nedre. Koble ikke ventilatoravtrekket til et rør der det passerer varmluft eller røyk fra apparater som ikke går på strøm. I anledning montering av apparatet i avtrekksversjon, forbered på forhånd hullet for luftevakuering INSTALLASJON For korrekt installasjon av ventilatoren, følg punktene under: 1. Montering av ventilatoren i et kjøkkenskap 2. Valg av versjon (med utvendig avløp eller resirkulering). MONTERING AV VENTILATOREN I ET KJØKKENSKAP Denne ventilatortypen skal bygges inn i undersiden av et kjøkkenskap eller tilsvarende. Til montering benyttes 4 skruer som egner seg til dette formål. Lag hull ifølge malen (Fig.1). Korrekt montering skjer ved å stille forsiden av ventilatoren kant i kant med døren på kjøkkenskapet og regulere avstandsstykket L ved hjelp av skruene P (Fig.2), slik at baksiden av apparatet er i flukt med baksiden av kjøkkenskapet. NORSK 6 VERSJON MED UTVENDIG AVLØP Med denne typen installasjon vil apparatet føre damp og matos ut i friluft gjennom et hull i veggen eller en avløpskanal. Det må anskaffes et teleskopisk avløpsrør i samsvar med gjeldende forskrifter, dvs. brannsikkert og. Koble røret til vedlagte overgangsstykke B(Fig.1). FILTERVERSJON Hvis versjonen med utvendig avløp skal omgjøres til filterversjon, må du kjøpe filtre med levende kull hos forhandleren. Kullfiltrenes funksjon er å rense luften, som deretter føres ut i rommet igjen. Filtrene kan ikke vaskes eller brukes om igjen og må skiftes ut minst hver 4. måned. Hvor raskt kullfiltrene blir skitne avhenger av hvor ofte og lenge ventilatoren brukes, av komfyrtypen og av hvor ofte fettfilteret blir rengjort. Filtrene skal plasseres på vifteenheten som er plassert inne i ventilatoren. Fjern først ristene G (Fig.2). Midtstill deretter filtrene og drei dem 90 grader til de smekker på plass. Luften føres ut igjen i rommet gjennom et rør som passerer gjennom skapet og er koblet til koblingsringen B (Fig.1). BRUK OG VEDLIKEHOLD Apparatet bør alltid settes igang før matlagingen starter. Det anbefales å la viften virke i 15 minutter etter at matlagingen er avsluttet, slik at all matos blir fjernet. For at viften til enhver tid skal virke tilfredsstillende, er det viktig at man utfører vedlikeholdet regelmessig. Spesielt gjelder dette fettfilteret og kullfilteret. Fettfiltrenes oppgave er å fjerne fettpartiklene i luften. Filtrene vil derfor med tiden bli skitne, avhengig av hvor ofte apparatet brukes. I alle tilfeller er det nødvendig å rengjøre disse filtrene etter maks. 2 måneder for å unngå fare for brann. Gå frem på følgende måte: - Ta filtrene ut av viften og legg dem i bløt i vann tilsatt et flytende, nøytralt rengjøringsmiddel. Vent til fettet har løst seg opp. - Skyll omhyggelig med lunkent vann og la filtrene tørke. - Filtrene kan også vaskes i oppvaskmaskin. Det kan hende aluminiumsplatene får en litt annen farge etter at de har blitt vasket noen ganger. Dette gir imidlertid ikke rett til en eventuell utskiftning i garantitiden. Kullfiltrene renser luften før den føres ut i rommet igjen. Filtrene kan ikke vaskes eller brukes om igjen, og må skiftes ut minst hver 4. måned. Hvor raskt kullfiltrene blir skitne avhenger av hvor ofte viften brukes, hva slags mat som tilberedes og hvor ofte fettfilteret rengjøres. Fjern regelmessig alt fett på viften og andre overflater ved hjelp av en klut fuktet med sprit eller et nøytralt, flytende rengjøringsmiddel som ikke lager riper. Lysinstallasjonen er prosjektert for bruk under koking og ikke for lenger bruk ved opplysing av rommet. Forlenget bruk av lysinstallasjonen minsker betraktelig varigheten av lyspærene. PRODUSENTEN FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FOR SKADER SOM SKYLDES AT OVENNEVNTE RETNINGSLINJER IKKE ER BLITT FULGT

7 7

8 GENERELLE OPLYSNINGER Læs omhyggeligt indholdet af denne brugsanvisning, da den giver vigtige oplysninger vedrørende sikkerheden ved installering, brug og vedligeholdelse. Opbevar brugsanvisningen til senere brug. Apparatet er udarbejdet til at kunne fungere; udsugende (udledning af luft til eksterne omgivelser) filtrerende (intern cirkulation af luft ) og med udvendig motor. OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED 1. Udvis forsigtighed hvis der samtidigt med emhætten er en varmekilde eller flamme i funktion, som er afhængig af luften i omgivelserne og forsynet med energi, der ikke er elektrisk, eftersom emhætten fjerner den luft fra omgivelserne, som flammen eller varmekilden har brug for til forbrænding. Det negative tryk i lokalet må ikke overstige 4 Pa (4x10-5 bar). For størst mulig sikkerhed, sørg for en passende ventilation af rummet. Hvad angår udsugningen til eksterne omgivelser følg de gældende normer. Før modellen tilsluttes el-nettet: -Kontrollèr informationsetiketten (placeret indeni apparatet), for at sikre, at spændingen og styrken er i overensstemmelse med el-nettet og at stikkontakterne er egnede. Hvis De er i tvivl, konsultèr en kvalificeret elektriker. 2. ADVARSEL! I bestemte situationer kan elektriske hvidevarer være farlige. A) Forsøg ikke at kontrollere filtrene mens emhætten er tændt. B) Rør ikke ved pærer eller områderne omkring dem i forbindelse med længere brug af belysningsanlægget eller straks herefter. C) Rør ikke ved lamperne efter længerevarende brug af apparatet. D) Det er forbudt at flambere under emhætten. E) Undgå åben flamme da det er skadelig for filtrene og kan forårsage brand. F) Hold friturestegning under konstant overvågning for at undgå, at olien overophedes og bryder i brand. G) Før man udføre enhver form for vedligeholdelse skal emhætten være afbrudt fra el-nettet. INSTRUKTION VED INSTALLERING Monteringen og udførelsen af de elektriske forbindelser, skal udføres af specialiseret personale. Den elektriske forbindelse. Apparatet er udarbejdet i klasse II, derfor skal der ikke tilsluttes et kabel til jordforbindelsen. Tilslutning til el-nettet skal udføres som følgende: BRUN = L Linje BLÅ = N Neutal Hvis det ikke allerede findes, montèr da et standardstik beregnet til den forsyning, som er angivet på etiketten.hvis der allerede er et stik, sørg da for at det er let tilgængelig efter installation af apparatet. I tilfælde af en direkte tilslutning til el-nettet er det nødvendigt at anbringe en flerpolet afbryder med en afstand mellem kontakterne på minimum 3 mm, mellem apparatet og nettet. Afbryderen skal passe til el- forsyningen og være i overenstemmelse med de gældende normer. Minimums distancen mellem kogeoverfladen, målt fra selve kogepladerne, og den nederste del af emhhætten, skal være mindst 65 cm. Hvis der anvendes et forbindelsesrør bestående af to eller flere dele, skal den øverste del placeres udenpå den nederste. Tilslut ikke udledningen fra emhætten med et rør, hvori der cirkulere varm luft eller som anvendes til at udlede røg fra apparater, der ikke bruger elektrisk energi. I de tilfælde, hvor apparatet skal installeres i en udsugende version, forberedes åbningen til udledning af luft. INSTALLATION Ved installation af hætten skal nedenstående fremgangsmåde følges: 1. Montering af hætten på nederste del af stativet. 2. Valg af versionen (sugende eller filtrerende). Montering af hætten på nederste del af hylden. Denne type apparat skal sættes ind ved en hylde eller en anden støtte. Til fastgøring skal man bruge 4 skruer, der er egnet til møblets type, DANSK 8 og bore hullerne i overensstemmelse med oversigten på (Fig.1). For at udføre monteringen korrekt skal man stille hættens forside på ret linje med hyldens låge og indstille afstandsstykket L ved hjælp af skruerne P (Fig.2) og herefter indregulere apparatets bagside med hylden. Sugende udgave Ved denne installationstype udstøder apparatet dampene udenfor gennem en ydervæg eller en allerede eksisterende kanalisering. Det er til dette formål nødvendigt at købe et teleskop-murrør af en type, der er i overensstemmelse med de gældende regler (ikke antændelig) og herefter forbinde den til flangen B der følger med leveringen (Fig.1). Filtrerende udgave For at ændre hætten fra at fungere som sugeenhed til at fungere som filterenhed skal De rette henvendelse til Deres forhandler for at få de aktive kulfiltre. De aktive kulfiltre har til opgave at rense den luft, der sendes tilbage til omgivelserne. Filtrene kan ikke vaskes eller genbruges og skal udskiftes mindst hver 4. måned. Mætningen af det aktive kul afhænger af hvor længe apparatet er i funktion, af køkkenets type og den hyppighed hvormed filtret til modvirkning af fedtafsættelse renses. Filtrene skal påsættes sugeenheden i hætten og skal centreres i samme og drejes 90 grader indtil blokering. For at kunne udføre denne handling skal man fjerne ristene G (Fig.2). Luften sendes tilbage til omgivelserne gennem et forbindelsesrør, der passerer gennem møblet og er forbundet til samleringen B (Fig.1). BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE Det anbefales at man sætter apparatet i funktion inden man begynder tilberedning af madvarer. Det anbefales at man laser apparatet fungere i 15 minutter efter at maden er blevet tilberedt, for at den mættede luft kan blive fjernet helt. Korrekt funktion af emhætten afhænger af hvor ofte der udføres vedligeholdelse; dette gælder specielt for filtret til modvirkning af fedtafsættelse og det aktive kulfilter. Filtrene til modvirkning af fedtafsættelse har til opgave at tilbageholde de fedtpartikler, der befinder sig i luften, og derfor vil tiden der forløber inden disse filtre tilstoppes variere alt efter hvor ofte apparatet anvendes. Under alle omstændigheder skal man - for at forhindre brandfare - rense filtret efter højst 2 måneder ved at følge nedenstående fremgangsmåde: - Fjern filtrene fra emhætten og vask dem med en opløsning af vand og flydende neutralt vaskemiddel for at fjerne snavset. - Skyl grundigt efter med lunkent vand og lad filtrene tørre. - Filtrene kan også vaskes i opvaskemaskinen. Efter nogle afvaskninger af aluminiumspanelerne kan der forekomme farveændringer. Denne omstændighed giver ikke ret til eventuel udskiftning af panelerne. De aktive kulfiltre har til opgave at rense den luft der sendes tilbage i lokalet. Filtrene kan ikke vaskes eller genbruges og skal udskiftes efter højst fire måneder. Mætningen af det aktive kul afhænger af den mere eller mindre længerevarende anvendelse af apparatet, af køkkentypen, og af den hyppighed hvormed der udføres rengøring af filtret til modvirkning af fedtafsættelse. Rengør hyppigt afsættelser på ventilatoren og de andre overflader ved hjælp af en klud fugtet med denatureret alkohol eller neutralt vaskemiddel i væskeform, der ikke indeholder slibende stoffer. Belysningsanlægget er projekteret til brug under forberedelsen af maden og ikke til en længerevarende generel belysning af miljøet. Ved længerevarende brug af belysningen nedsættes den gennemsnitslige brugstid for pærerne betydeligt. FABRIKANTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR SKADER FORÅRSAGET AF MANGLENDE OVERHOLDELSE AF OVENSTÅENDE ADVARSLER

9 9

10 10

11 11

12 Thermex scandinavia a/s serviceafd. Farøvej Hjørring Danmark Tlf.: Fax: Thermex scandinavia S.A.U. C/Noi del Sucre, Viladecans Tel.: Fax: Thermex scandinavia ab Thermex Scandinavia AS Importgatan 12 A S Hisings Backa Lørenskogveien LØRENSKOG Tel: Fax: Tel.: Ecco Print as 12

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KS 3406-50 F KS 3406-60 F KS 3406-90 F KS 3406-90 FX KS 3406-50 FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 3 APPARATBESKRIVELSE... 4 INSTALLATION... 6 BRUG... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 14 EGENSKAPER... 15 INSTALLATION...

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com p a 1 b 2 3 11 12 = o c = x1 x2 d e f g h n 4 5 6 14 13 14 15 7 8 9 16 17 18 10 19 20 21 1 cup i j k l m q r www.krups.com 01 05 27 01 05 27 01 05 26 01 05 26 Espresso Art. XP4050 Deutsch 06 English 14

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

Dansk Svenska Norsk Español

Dansk Svenska Norsk Español Dansk Svenska Norsk Español 1 DA SV NO Installations-, brugs- og vedligeholdelsesvejledning til dekorative emhætter Manual för installation, användning och underhåll av dekorativ köksfläkt Installasjons-,

Læs mere

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning

Brugs- og Installationsvejledning. Bruks- och Installationsanvisning M40601.0 DK/NO Brugs- og Installationsvejledning SE Bruks- och Installationsanvisning Multifunktionsovn POP1050SK.X Indholdsfortegnelse DK: Indholdsfortegnelse...2 Tilykke...3 Miljø information...3 Vigtig

Læs mere

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 ADVARSEL! For at sikre køleapparatets normale funktion, som i øvrigt bruger den miljøvenlige

Læs mere

DV 45-300 DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085

DV 45-300 DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085 DV 45-300 DK-S-N Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085 Jan.95 970004 A/S Dantherm- Jegstrupvej 4-DK 7800 Skive Tel.: +45 97 524144 Fax: +45 97 526134 0. Indholdsfortegnelse 1. Funktionsbeskrivelse

Læs mere

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35

KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 KF310 / KF320 / KF350 / KF312 / KF 318 / KF322 / KF323 / KF 348 / KF352 / KF353 / KFD31 / KFD32 / KFD35 DK Betjeningsvejledning 2 N Bruksanvisning 22 S Bruksanvisning 40 M60 Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB 578 006 2610 2620 2630 2640 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com 2 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger...4-7 Installationsvejledning...8

Læs mere

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje

GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning. sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GSN.. da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang... 6 Rumtemperatur og ventilation...

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

WIKING Olympic 04.05.2009

WIKING Olympic 04.05.2009 WIKING Olympic 04.05.2009 Dansk - Installations- og brugsvejledning... 2 Norsk - Installasjons- og bruksveiledning... 18 Svensk - Installations- och bruksanvisning... 37 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..D.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin

da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning Käyttöohje GS..D.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Brugsanvisning no Bruksanvisning sv Bruksanvisning fi Käyttöohje GS..D.. Fryser Fryseapparat Frysskåp Pakastin da Indholdsfortegnelse Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Bortskaffelse... 6 Leveringsomfang...

Læs mere

A 0 9 8 7 1 A3 1 5 A2 1 5 6 B A1 1 A 4 3 2 2

A 0 9 8 7 1 A3 1 5 A2 1 5 6 B A1 1 A 4 3 2 2 A 9 8 7 10 A1 A2 A3 1 1 1 5 5 B 6 A 4 3 2 2 B 1 1 3 Dansk Indholdsfortegnelse Velkommen som WIKING brændeovnsejer...5 Installationsvejledning...6 Montering og tilslutning...7 Brugsvejledning...10 Betjening

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Golf Scooter Monobuggy

Golf Scooter Monobuggy Golf Scooter Monobuggy Danmark: Manual og samlevejledning 06725_DE-GB-FR-NL.indb 1 20.01.11 16:55 GB Indhold Symbolforklaring 3 Sikkerhedsforeskrifter 3 Garantibestemmelser 6 Hvad følger med 6 Oversigt

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

KM070 series. instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing

KM070 series. instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing KM070 series instructions istruzioni instrucciones Bedienungsanleitungen gebruiksaanwijzing 991-412 w English 3-19 Dansk 20-37 Svenska 38-55 Norsk 56-73 Suomi 74-91 Türkçe 92-109 Česky 110-127 Magyar 128-145

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

SL46 - SL46TR - SL50TR

SL46 - SL46TR - SL50TR DK SE Betjeningsvejledning Bruksanvisning SL46 - SL46TR - SL50TR Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 11.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk TILLYKKE MED DIN NYE

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere