York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk"

Transkript

1 York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk 1

2 Fig.1 B Fig.2 P G P L max 80 cm 2

3 3

4 OBSERVERA Läs innehållet i detta instruktionshäfte noga då det tillhandahåller viktig information vad beträffar säkerheten vid installation, användning och underhåll. Spar häftet för eventuella framtida konsultationer. Apparaten har utformats antingen som utsugningskåpa (extern luftevakuering) eller filterkåpa (intern luftrecirkulation). Apparaten är konstruerad för att användas som antingen insugande version (utsugning av luft utomhus), filtrerande version (återcirkulering av luft inomhus) eller version med yttre motor. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Var uppmärksam om utsugningskåpan fungerar samtidigt som en brännare eller eldhärd som är beroende av omgivningsluften i rummet och som drivs med annan typ av energi än elektrisk energi, eftersom utsugningskåpan suger upp luft från rummet som brännaren eller eldhärden är i behov av för sin förbränningsprocess. Undertrycket i lokalen får inte överskrida 4 Pa (4x10-5 bar). För att garantera säkerheten rekommenderas därför en god ventilation av lokalen. Vad beträffar det utvändiga utsläppet skall de i det aktuella landet gällande normerna och föreskrifterna respekteras. 2. VARNING! Elektriska hushållsmaskiner kan under vissa omständigheter medföra risker. A) Kontrollera aldrig filtren samtidigt som kåpan är i funktion B) Vidrör inte lamporna eller närliggande delar medan belysningen är tänd eller om den varit tänd länge. C) Rör inte lamporna om apparaten varit i funktion under en längre tid D) Det är förbjudet att grilla mat över öppen låga under kåpan E) Undvik öppen låga, då sådan är skadlig för filtren och utgör brandrisk F) Vid frityrkokning måste spisen övervakas kontinuerligt för att undvika att oljan överhettas och tar eld G) Innan någon typ av underhållsarbete genomförs måste kåpan kopplas ifrån det elektriska nätet. INSTALLATIONS INSTRUKTIONER Elanslutning Apparaten är av typklass II, och inga kablar skall därför jordanslutas. Nätanslutningen skall utföras på följande sätt: BRUN = L fas BLÅ = N nolla Om kabeln inte redan är försedd med en sådan skall en standard stickpropp, avsedd för den på märkplåten angivna belastningen monteras. Om kontakt finns skall kåpan installeras så att denna kontakt är tillgänglig. I det fall apparaten ansluts fast till nätet, skall man montera en flerfasig strömbrytare mellan apparaten och eluttaget, med ett minst 3 mm brett luftgap mellan kontakterna, som är avsett för den aktuella belastningen och uppfyller gällande normer. Det minimala avståndet mellan kokkärlens underlag på kokhällen och spisfläktens nedre del måste vara minst 65 cm. I det fall ett anslutningsrör används som består av två eller flera delar, måste den övre av delarna träs utanpå den undre delen. Anslut inte kåpans utloppsrör till luftkanaler i vilka varmluft cirkulerar, eller kanaler som används för att evakuera rök från apparater som drivs med annan typ av energi än elektrisk energi. Om apparaten ska monteras med utsugningversion ska hål för luftuttömning anordnas. INSTALLATION För en korrekt installation av kåpan skall nedanstående schema följas: 1. Montering av kåpan i underkanten på skåpet 2. Val av version (uppsugning eller filter) Montering av kåpan i underkanten på skåp Denna typ av apparat skall monteras i skåp eller annan typ av stomme. Fyra skruvar som passar typen av material skall användas för att fixera apparaten i hålen enligt schemat på (Fig.1). Kåpans front skall riktas i linje med skåpdörren och distanslisten L skall anpassas med hjälp av skruvarna P (Fig.2). Justera därefter apparaten i bakkanten. SVERIGE 4 Uppsugande version Vid denna typ av installation släpper apparaten ut ångorna utomhus genom hål i väggen eller redan existerande kanal. Ett teleskopiskt väggrör måste för detta ändamål anskaffas, som uppfyller gällande normer, inte är antändbart och. Röret skall anslutas till den medföljande flänsen B (Fig.1). Filterversion För att omvandla uppsugningsversionen till en filterversion, skall en återförsäljare kontaktas för köp av aktiva kolfilter. De aktiva kolfiltren renar luften som sedan åter leds ut i lokalen. Filtren kan inte tvättas eller rensas för återanvändning och måste bytas ut minst var 4:e månad. Det aktiva kolets mättningsgrad beror på hur ofta kåpan används, typen av matlagning samt hur ofta fettfiltret rengörs. Filtren skall sättas på uppsugningsenheten som sitter inuti kåpan genom att rotera dem 90 grader tills de kopplats i. Avlägsna gallret G (Fig.2) innan arbetet utförs. Luften släpps ut i lokalen genom ett anslutnigsrör som passerar genom skåpet och som är anslutet till kopplingsringen B (Fig.1). ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL Det är tillrådligt att sätta apparaten i funktion innan någon typ av matlagning förekommer. Det är tillrådligt att låta apparaten fungera i ytterligare 15 min. efter matlagningen, för att eliminera allt matos. Kåpans goda funktion beror på hur ofta underhållsarbetet utför, i synnerhet vad beträffar fettfiltret och det aktiva kolfiltret. Fettfiltren renar luften från fettpartiklar, vilket innebär att de gror igen efter viss tid, beroende på användningen av apparaten. Det är under alla händelser nödvändigt att efter högst 2 månaders användning rengöra filtret genom att utföra följande underhåll: - Avlägsna filtren från kåpan och tvätta dem med neutralt flytande rengöringsmedel och vatten så att smutsen löses upp. - Skölj noga med ljummet vatten och låt torka - Filtren kan även tvättas i diskmaskin. Efter ett antal rengöringar av aluminiumfiltren kan färgförändringar förekomma. Detta ger ingen rätt till klagomål eller ersättning av ramarna. De aktiva kolfiltren renar luften som sedan åter leds ut i lokalen. Filtren kan inte tvättas eller rensas för återanvändning och måste bytas ut var 4:e månad. Det aktiva kolets mättningsgrad beror på hur ofta fettfiltret rengörs. Rengör fläktens och närliggande ytor regelbundet med en trasa som fuktats med denaturerad sprit eller neutralt flytande rengöringsmedel utan slipverkan. Belysningsanläggningen är avsedd att användas under matlagning och ej som allmänbelysning i rummet under längre tid. Lampornas medellivslängd minskar avsevärt om de används länge för allmänbelysning. TILLVERKAREN FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM ORSAKTS P.G.A. ATT OVANSTÅENDE INSTRUKTIONER INTE RESPEKTERATS

5 5

6 GENERELT Les denne bruksanvisningen nøye. Her gis viktig informasjon angående sikker installering, bruk og vedlikehold av apparatet. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidige behov. Apparatet er laget for å kunne brukes i avtrekksversjon (suge ut luft utenifra), filterversjon (resirkulere luft innvendig) eller versjon med ekstern motor. SIKKERHETS INFORMASJON 1. Vær forsiktig dersom en vifte med utvendig avløp benyttes i samme rom som en brenner eller en ovn som ikke går på elektrisk strøm, da viften trekker ut luften brennern eller ovnen trenger til forbrenningen. Det negative trykket i rommet må ikke overstige 4 Pa (4x10-5 bar). For sikker bruk må man derfor sørge for tilstrekkelig ventilasjon av lokalet. Avtrekket skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Før modellen kobles til det elektriske systemet: Kontroller typeskiltet (befinner seg inni apparatet) for å kontrollere at spenning og styrke er i samsvar med strømnettet og at forbindelseskontakten er egnet. Er du i tvil ta kontakt med en kvalifisert elektriker. 2. ADVARSEL! Husholdningsapparater kan være farlige i visse situasjoner. A) Ikke kontroller filtrene mens ventilatoren er i funksjon B) Ikke vær borti lysene og området rundt dem i løpet av og like etter lenger bruk av lysinstallasjonen. C) Berør ikke lyspærene når apparatet har vært i funksjon over lengre tid D) Flamber aldri mat under ventilatoren E) Unngå åpen flamme: det kan skade filtrene og føre til brann F) Ved frityrsteking må du være tilstede hele tiden og passe på at ikke oljen overopphetes og tar fyr G) Før det foretas noen form for vedlikehold på ventilatoren, må den frakobles strømnettet. INSTALLASJONSVEILEDNING Montering og elektriske koblinger må utføres av kvalifisert personale. Elektrisk tilkobling Apparatet er fremstilt i klasse II, ingen leder skal derfor kobles til jord. Tilkobling til strømnettet utføres på følgende måte: BRUN = L strømførende BLÅ = N nulleder Hvis strømledningen er uten plugg, monteres en plugg av forskriftsmessig type, som svarer til strømstyrken som er oppgitt på typeskiltet. Dersom den er utstyrt med plugg, må ventilatoren monteres slik at pluggen er tilgjengelig. Ved direkte tilkobling til strømnettet, må det monteres en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm mellom apparatet og strømnettet. Bryteren skal være tilpasset strømstyrken og i overensstemmelse med gjeldende normer. Avstanden fra støtteoverflaten hvor kokekarene står på kokeoverflaten og laveste punkt på kjøkkenhetten må være minst 65 cm. Dersom det benyttes en avtrekkskanal bestående av to eller flere deler, skal den øvre delen tres utenpå den nedre. Koble ikke ventilatoravtrekket til et rør der det passerer varmluft eller røyk fra apparater som ikke går på strøm. I anledning montering av apparatet i avtrekksversjon, forbered på forhånd hullet for luftevakuering INSTALLASJON For korrekt installasjon av ventilatoren, følg punktene under: 1. Montering av ventilatoren i et kjøkkenskap 2. Valg av versjon (med utvendig avløp eller resirkulering). MONTERING AV VENTILATOREN I ET KJØKKENSKAP Denne ventilatortypen skal bygges inn i undersiden av et kjøkkenskap eller tilsvarende. Til montering benyttes 4 skruer som egner seg til dette formål. Lag hull ifølge malen (Fig.1). Korrekt montering skjer ved å stille forsiden av ventilatoren kant i kant med døren på kjøkkenskapet og regulere avstandsstykket L ved hjelp av skruene P (Fig.2), slik at baksiden av apparatet er i flukt med baksiden av kjøkkenskapet. NORSK 6 VERSJON MED UTVENDIG AVLØP Med denne typen installasjon vil apparatet føre damp og matos ut i friluft gjennom et hull i veggen eller en avløpskanal. Det må anskaffes et teleskopisk avløpsrør i samsvar med gjeldende forskrifter, dvs. brannsikkert og. Koble røret til vedlagte overgangsstykke B(Fig.1). FILTERVERSJON Hvis versjonen med utvendig avløp skal omgjøres til filterversjon, må du kjøpe filtre med levende kull hos forhandleren. Kullfiltrenes funksjon er å rense luften, som deretter føres ut i rommet igjen. Filtrene kan ikke vaskes eller brukes om igjen og må skiftes ut minst hver 4. måned. Hvor raskt kullfiltrene blir skitne avhenger av hvor ofte og lenge ventilatoren brukes, av komfyrtypen og av hvor ofte fettfilteret blir rengjort. Filtrene skal plasseres på vifteenheten som er plassert inne i ventilatoren. Fjern først ristene G (Fig.2). Midtstill deretter filtrene og drei dem 90 grader til de smekker på plass. Luften føres ut igjen i rommet gjennom et rør som passerer gjennom skapet og er koblet til koblingsringen B (Fig.1). BRUK OG VEDLIKEHOLD Apparatet bør alltid settes igang før matlagingen starter. Det anbefales å la viften virke i 15 minutter etter at matlagingen er avsluttet, slik at all matos blir fjernet. For at viften til enhver tid skal virke tilfredsstillende, er det viktig at man utfører vedlikeholdet regelmessig. Spesielt gjelder dette fettfilteret og kullfilteret. Fettfiltrenes oppgave er å fjerne fettpartiklene i luften. Filtrene vil derfor med tiden bli skitne, avhengig av hvor ofte apparatet brukes. I alle tilfeller er det nødvendig å rengjøre disse filtrene etter maks. 2 måneder for å unngå fare for brann. Gå frem på følgende måte: - Ta filtrene ut av viften og legg dem i bløt i vann tilsatt et flytende, nøytralt rengjøringsmiddel. Vent til fettet har løst seg opp. - Skyll omhyggelig med lunkent vann og la filtrene tørke. - Filtrene kan også vaskes i oppvaskmaskin. Det kan hende aluminiumsplatene får en litt annen farge etter at de har blitt vasket noen ganger. Dette gir imidlertid ikke rett til en eventuell utskiftning i garantitiden. Kullfiltrene renser luften før den føres ut i rommet igjen. Filtrene kan ikke vaskes eller brukes om igjen, og må skiftes ut minst hver 4. måned. Hvor raskt kullfiltrene blir skitne avhenger av hvor ofte viften brukes, hva slags mat som tilberedes og hvor ofte fettfilteret rengjøres. Fjern regelmessig alt fett på viften og andre overflater ved hjelp av en klut fuktet med sprit eller et nøytralt, flytende rengjøringsmiddel som ikke lager riper. Lysinstallasjonen er prosjektert for bruk under koking og ikke for lenger bruk ved opplysing av rommet. Forlenget bruk av lysinstallasjonen minsker betraktelig varigheten av lyspærene. PRODUSENTEN FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FOR SKADER SOM SKYLDES AT OVENNEVNTE RETNINGSLINJER IKKE ER BLITT FULGT

7 7

8 GENERELLE OPLYSNINGER Læs omhyggeligt indholdet af denne brugsanvisning, da den giver vigtige oplysninger vedrørende sikkerheden ved installering, brug og vedligeholdelse. Opbevar brugsanvisningen til senere brug. Apparatet er udarbejdet til at kunne fungere; udsugende (udledning af luft til eksterne omgivelser) filtrerende (intern cirkulation af luft ) og med udvendig motor. OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED 1. Udvis forsigtighed hvis der samtidigt med emhætten er en varmekilde eller flamme i funktion, som er afhængig af luften i omgivelserne og forsynet med energi, der ikke er elektrisk, eftersom emhætten fjerner den luft fra omgivelserne, som flammen eller varmekilden har brug for til forbrænding. Det negative tryk i lokalet må ikke overstige 4 Pa (4x10-5 bar). For størst mulig sikkerhed, sørg for en passende ventilation af rummet. Hvad angår udsugningen til eksterne omgivelser følg de gældende normer. Før modellen tilsluttes el-nettet: -Kontrollèr informationsetiketten (placeret indeni apparatet), for at sikre, at spændingen og styrken er i overensstemmelse med el-nettet og at stikkontakterne er egnede. Hvis De er i tvivl, konsultèr en kvalificeret elektriker. 2. ADVARSEL! I bestemte situationer kan elektriske hvidevarer være farlige. A) Forsøg ikke at kontrollere filtrene mens emhætten er tændt. B) Rør ikke ved pærer eller områderne omkring dem i forbindelse med længere brug af belysningsanlægget eller straks herefter. C) Rør ikke ved lamperne efter længerevarende brug af apparatet. D) Det er forbudt at flambere under emhætten. E) Undgå åben flamme da det er skadelig for filtrene og kan forårsage brand. F) Hold friturestegning under konstant overvågning for at undgå, at olien overophedes og bryder i brand. G) Før man udføre enhver form for vedligeholdelse skal emhætten være afbrudt fra el-nettet. INSTRUKTION VED INSTALLERING Monteringen og udførelsen af de elektriske forbindelser, skal udføres af specialiseret personale. Den elektriske forbindelse. Apparatet er udarbejdet i klasse II, derfor skal der ikke tilsluttes et kabel til jordforbindelsen. Tilslutning til el-nettet skal udføres som følgende: BRUN = L Linje BLÅ = N Neutal Hvis det ikke allerede findes, montèr da et standardstik beregnet til den forsyning, som er angivet på etiketten.hvis der allerede er et stik, sørg da for at det er let tilgængelig efter installation af apparatet. I tilfælde af en direkte tilslutning til el-nettet er det nødvendigt at anbringe en flerpolet afbryder med en afstand mellem kontakterne på minimum 3 mm, mellem apparatet og nettet. Afbryderen skal passe til el- forsyningen og være i overenstemmelse med de gældende normer. Minimums distancen mellem kogeoverfladen, målt fra selve kogepladerne, og den nederste del af emhhætten, skal være mindst 65 cm. Hvis der anvendes et forbindelsesrør bestående af to eller flere dele, skal den øverste del placeres udenpå den nederste. Tilslut ikke udledningen fra emhætten med et rør, hvori der cirkulere varm luft eller som anvendes til at udlede røg fra apparater, der ikke bruger elektrisk energi. I de tilfælde, hvor apparatet skal installeres i en udsugende version, forberedes åbningen til udledning af luft. INSTALLATION Ved installation af hætten skal nedenstående fremgangsmåde følges: 1. Montering af hætten på nederste del af stativet. 2. Valg af versionen (sugende eller filtrerende). Montering af hætten på nederste del af hylden. Denne type apparat skal sættes ind ved en hylde eller en anden støtte. Til fastgøring skal man bruge 4 skruer, der er egnet til møblets type, DANSK 8 og bore hullerne i overensstemmelse med oversigten på (Fig.1). For at udføre monteringen korrekt skal man stille hættens forside på ret linje med hyldens låge og indstille afstandsstykket L ved hjælp af skruerne P (Fig.2) og herefter indregulere apparatets bagside med hylden. Sugende udgave Ved denne installationstype udstøder apparatet dampene udenfor gennem en ydervæg eller en allerede eksisterende kanalisering. Det er til dette formål nødvendigt at købe et teleskop-murrør af en type, der er i overensstemmelse med de gældende regler (ikke antændelig) og herefter forbinde den til flangen B der følger med leveringen (Fig.1). Filtrerende udgave For at ændre hætten fra at fungere som sugeenhed til at fungere som filterenhed skal De rette henvendelse til Deres forhandler for at få de aktive kulfiltre. De aktive kulfiltre har til opgave at rense den luft, der sendes tilbage til omgivelserne. Filtrene kan ikke vaskes eller genbruges og skal udskiftes mindst hver 4. måned. Mætningen af det aktive kul afhænger af hvor længe apparatet er i funktion, af køkkenets type og den hyppighed hvormed filtret til modvirkning af fedtafsættelse renses. Filtrene skal påsættes sugeenheden i hætten og skal centreres i samme og drejes 90 grader indtil blokering. For at kunne udføre denne handling skal man fjerne ristene G (Fig.2). Luften sendes tilbage til omgivelserne gennem et forbindelsesrør, der passerer gennem møblet og er forbundet til samleringen B (Fig.1). BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE Det anbefales at man sætter apparatet i funktion inden man begynder tilberedning af madvarer. Det anbefales at man laser apparatet fungere i 15 minutter efter at maden er blevet tilberedt, for at den mættede luft kan blive fjernet helt. Korrekt funktion af emhætten afhænger af hvor ofte der udføres vedligeholdelse; dette gælder specielt for filtret til modvirkning af fedtafsættelse og det aktive kulfilter. Filtrene til modvirkning af fedtafsættelse har til opgave at tilbageholde de fedtpartikler, der befinder sig i luften, og derfor vil tiden der forløber inden disse filtre tilstoppes variere alt efter hvor ofte apparatet anvendes. Under alle omstændigheder skal man - for at forhindre brandfare - rense filtret efter højst 2 måneder ved at følge nedenstående fremgangsmåde: - Fjern filtrene fra emhætten og vask dem med en opløsning af vand og flydende neutralt vaskemiddel for at fjerne snavset. - Skyl grundigt efter med lunkent vand og lad filtrene tørre. - Filtrene kan også vaskes i opvaskemaskinen. Efter nogle afvaskninger af aluminiumspanelerne kan der forekomme farveændringer. Denne omstændighed giver ikke ret til eventuel udskiftning af panelerne. De aktive kulfiltre har til opgave at rense den luft der sendes tilbage i lokalet. Filtrene kan ikke vaskes eller genbruges og skal udskiftes efter højst fire måneder. Mætningen af det aktive kul afhænger af den mere eller mindre længerevarende anvendelse af apparatet, af køkkentypen, og af den hyppighed hvormed der udføres rengøring af filtret til modvirkning af fedtafsættelse. Rengør hyppigt afsættelser på ventilatoren og de andre overflader ved hjælp af en klud fugtet med denatureret alkohol eller neutralt vaskemiddel i væskeform, der ikke indeholder slibende stoffer. Belysningsanlægget er projekteret til brug under forberedelsen af maden og ikke til en længerevarende generel belysning af miljøet. Ved længerevarende brug af belysningen nedsættes den gennemsnitslige brugstid for pærerne betydeligt. FABRIKANTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR SKADER FORÅRSAGET AF MANGLENDE OVERHOLDELSE AF OVENSTÅENDE ADVARSLER

9 9

10 10

11 11

12 Thermex scandinavia a/s serviceafd. Farøvej Hjørring Danmark Tlf.: Fax: Thermex scandinavia S.A.U. C/Noi del Sucre, Viladecans Tel.: Fax: Thermex scandinavia ab Thermex Scandinavia AS Importgatan 12 A S Hisings Backa Lørenskogveien LØRENSKOG Tel: Fax: Tel.: Ecco Print as 12

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

4- Svenska Norsk %BOTL 1

4- Svenska Norsk %BOTL 1 Svenska Norsk 1 JETSLIM-SLN 1MOT JETSLIM-SLN 2MOT S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING 2 3 4 S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTALLATION

Læs mere

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTALLATION - Denna typ av fläkt skall monteras i skåp eller

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Emhætte E601WH/E602WH

Emhætte E601WH/E602WH Emhætte E601WH/E602WH HN 10164/10165 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 FH. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 00 FH Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 00 FH Monterings- og betjeningsvejledning Ø10mm Ø170mm 1 4 1 3 b 4 7 5 a a 8 8 8 8 Fig. 1 Fig. Dansk + Emhætte beregnet til montage i loft, evt. over

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING ÁNPU HFNJOJ ÁNPU 3FDJSDVMBUJPO 6N GMVU 3FDJDMBHF 'JMUSBOUF ' " &YIBVUJO H "CMVGU &WBDVBUJPO "TQJSBOUF

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

UDTRÆK TEL 60 SS DK N SV. Monterings- og brugsanvisning L12BAD

UDTRÆK TEL 60 SS DK N SV. Monterings- og brugsanvisning L12BAD DK N SV UDTRÆK TEL 60 SS L12BAD 2 S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR Konsultera även bilderna i början av manualen med de bokstavshänvisningar som anges i den beskrivande texten. Följ noga instruktionerna

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Plan 250/Volume 251 Dansk

Plan 250/Volume 251 Dansk Plan 250/Volume 251 Dansk 1 2 DK: Generel Info CKB (CKB motor kan benyttes som alternativ til Combi loft motor) COMBI LOFT COMBI VÆG MOTOR *Thermex anbefaleraltid at benytte lyd- og kondensisoleret aftræksslange

Læs mere

4MJN (FNJOJ Svenska Norsk %BOTL 1

4MJN (FNJOJ Svenska Norsk %BOTL 1 Svenska Norsk 1 ATTENTION! DK: Vær opmærksom på, at emhættens oprindelige aftræksdimension sikrer optimal udnyttelse. I de tilfælde hvor man vælger at reducere aftræksdimensionen, medfører det øget lufthastighed

Læs mere

Central FS 302/Turbo K702 Dansk Svenska Norsk

Central FS 302/Turbo K702 Dansk Svenska Norsk Central FS 302/Turbo K702 Dansk Svenska Norsk 1 2 DA - Bruger- og monteringsvejledning Se også tegningerne på de første sider med alfabetiske henvisninger i teksten. Overhold venligst alle instruktioner

Læs mere

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction

TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH. MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction TRIGGER MODULE DANSK NORSK SVENSKA ENGLISH MONTERINGSVEJLEDNING Installasjonsvejledning Monteringssanvisning Mounting instruction M 536991000902092016 THERMEX TRIGGER MODULE 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Dansk

Læs mere

Super Silent. Dansk Svenska Norsk Español

Super Silent. Dansk Svenska Norsk Español Super Silent Dansk Svenska Norsk Español 1 Dansk Generelt Emhættens monteringshøjde anbefales at være minde 50-60 cm over elkomfur og 60-70 cm over gaskomfur. NB! Emhætten skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsreglementet.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Decor 590 Dansk Svenska

Decor 590 Dansk Svenska Decor 590 Dansk Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 DK - Bruger- og monteringsvejledning Se også tegningerne på de første sider med alfabetiske henvisninger i teksten. Overhold venligst alle instruktioner

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS

Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS Rosix emhætte CRS60W/CRS60SS HN 8863/9068 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Før montering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at den

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251

Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER 4114-4130 - 4140-4142 - 4151-4190 - 4200-4203 4240-4250 - 4251 Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTER - 0-0 - - - 90-00 - 0 0-0 - 90 0 0 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 70 70 0 0 0 90 70 0 0 0 0 6 70 70 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 00 700 00 Min 0 Max 99 660 0

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX DF7460-M

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX DF7460-M Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX DF7460-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning LOFTEMHÆTTE 4222 INTRODUKTION AF EMHÆTTEN 245 343 200 30 250 600 503 113 152,5 104 250 104 458 106,5 137,5 280 137,5 555 1 2 3 4 5 6 1. Aftræksstuds 2. Motor Kabinet 3. Emhætte

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING Em-Fang BT 09.5 NORSK: En utgave av bruksanvisningen finner du på www.baumatic.no, eller ring Nordic Trading AS på tlf.: + 47 21 69 77 73 SVENSK: En version av denna bruksanvisning

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE

UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE DK UDTRÆKSEMHÆTTE GLIDE Monterings- og brugsanvisning 10 7 1 5 9 2 3 4 6 8 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend figurerne på de foranstående sider med den alfabetiske reference, der er angivet i teksten. Følg instruktionerne

Læs mere

Vertical 880 Dansk Svenska

Vertical 880 Dansk Svenska Vertical 880 Dansk Svenska 1 6x 6x 4.8x38mm 2x 4x 3.9x9.5mm 2x 4.8x38mm 2x 2x 4.8x38mm 4x 3.9x9.5mm 2x ø 15cm 2x ø 12.5cm 2 * ELETTRICO, ELECTRIC, ELEKTRO-, ÉLECTRIQUE,!! ELÉCTRICO, ELEKTRISCH, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ,

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi

IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi IT Istruzioni di montaggio e d'uso DE Montage- und Gebrauchsanweisung EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwijzingen ES

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model

VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model DK VÆGMONTEREDE EMFANG Horizonte En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 Anvend forsidernes fig. med betegnelser der gengives i teksten. Følg instruktionerne i denne

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM

FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM DK FRITHÆNGENDE EMFANG MENHIR MENHIR SM Monterings- og brugsanvisning 1104 2 DK DK 3 4 DK 5 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader - derunder Emhætten

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

MONTERING DANSK CITRIN POMPEI SMARAGD

MONTERING DANSK CITRIN POMPEI SMARAGD Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk THERMEX SCANDINAVIA AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFA9673AS http://da.yourpdfguides.com/dref/621952

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFA9673AS http://da.yourpdfguides.com/dref/621952 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFC6671X http://da.yourpdfguides.com/dref/626034

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFC6671X http://da.yourpdfguides.com/dref/626034 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00343 EMHÆTTE EFU 601-00, EFU 601-00 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23

ANVISNING. Dansk 4-13. Svensk 14-23 Standard Slim HA 60 ANVISNING Dansk 4-13 Svensk 14-23 VÆGMONTERET EMHÆTTE Standard Slim HA 60 Indholdsfortegnelse Teknisk information 5 Sikkerhed Læs dette først! 5 Beskrivelse af dele 6 Version med aftræk

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

MONTERING DANSK CRYSTALIA-LINE

MONTERING DANSK CRYSTALIA-LINE Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk THERMEX SCANDINAVIA AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

FIRENZE / FIRENZE EM

FIRENZE / FIRENZE EM MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING FIRENZE / FIRENZE EM 2012v2 2 INDHOLD I. Råd og anvisninger II. Komponenter III. Tekniske data IV. Installation 1. Montering (indbygget motor) 2. Montering (ekstern motor)

Læs mere

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING

MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING MONTERINGS- OG BETJENINGSANVISNING BARI I / BARI I EM 2012v3 2 INDHOLD I. Komponenter II. Råd og anvisninger III. Tekniske data IV. Virkemåde V. Installation 1. Montering af ophængsstativ 2. Montering

Læs mere

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4

Indhold. Din emhætte. Sikkerhed. Brug. Vedligeholdelse. Installation. Appendiks. Beskrivelse 4 Introduktion 4 Indhold Din emhætte Sikkerhed Brug Vedligeholdelse Installation Beskrivelse 4 Introduktion 4 Sikkerhedsforskrifter 5 Udsugningssystemer 6 Betjening 7 Rengøring 9 Fedtfiltre 10 Kulfiltre 10 LED-lys 10 Generelt

Læs mere

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000

Brugsvejledning. For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 Brugsvejledning DK For Model MO - SIL MG 10/2000 00000000000 12 1 INDHOLD Vigtigt Før ibrugtagning Installation I brug Rengøring og vedligeholdelse VIGTIGT * Afstanden fra komfurets overkant til emhættens

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL

Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL Emhætte Brugsvejledning VÆGMODEL 3360 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 6 3 1) Inder Skorsten 2) Ydre Skorsten 3) Front glas/låg 4) Kontrolpanel/Display 5) Belysning 6) Dekorationslys 4 5 25 262 250 350 330

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Curvex emhætte C600SS

Curvex emhætte C600SS Curvex emhætte C600SS HN 9263 Brugervejledning Læs denne brugervejledning grundigt inden installation og brug af emhætten. Før installering Før emhætten installeres og tages i brug, sørg da for, at elnettets

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

VÆGMONTERET CHG MP 90 SS GL CHG MP 60 SS GL DK N SV. Monterings- og brugsanvisning 8028007122 + 8028007036

VÆGMONTERET CHG MP 90 SS GL CHG MP 60 SS GL DK N SV. Monterings- og brugsanvisning 8028007122 + 8028007036 DK N SV VÆGMONTERET CHG MP 90 SS GL CHG MP 60 SS GL 8028007122 + 8028007036 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 DK INSTRUKTIONER VEDRØRENDE INSTALLATION, VEDLIGEHOLDELSE OG BRUG AF EMHÆTTE GENERELLE OPLYSNINGER Gennemlæs

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE

Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE Frithængende Emhætte Brugsvejledning FRITHÆNGENDE EMHÆTTE 4171 Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.4170.02 REV:01 www.jgnordic.com

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE

INSTALLATION ANVENDELSE VEDLIGEHOLDELSE Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Manual de instrucciones Manual de Instruções Руководство по эксплуатации Bruksanvisning Brugsvejledning

Læs mere

DA - Bruger- og monteringsvejledning

DA - Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle fejl, skader eller brande forårsaget af apparatet, men

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1140-1141 - 1143-1150 - 1151-1190

Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1140-1141 - 1143-1150 - 1151-1190 Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 4-4 - 4-5 - 5-9 www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 99 74 Herning Denmark Tel.: +45 744 - Fax: +45 789 H6.4.4 / REV : Få det bedste

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen H610.1151.41.01 10 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

S N D UK side 2-5 Bruksanvisning sida 6-9 Bruksanvisning side 10-13 Bedienungsanleitung seite 14-17 User instructions side 18-21 ESL 1WM EXHAUSTO A/S Odensevej 76-55 Langeskov Tel. + 65 66 12 34 Fax +

Læs mere

EICOLINE. Montering af Eicoline emhætte i emhætteskab med fast forstykke. Montering av Eicoline huv i skåp med fast framstycke

EICOLINE. Montering af Eicoline emhætte i emhætteskab med fast forstykke. Montering av Eicoline huv i skåp med fast framstycke EICOLINE Montering af Eicoline emhætte i emhætteskab med fast forstykke. Montering av Eicoline huv i skåp med fast framstycke 3 DK/NO Før montering af emhætte fjernes fedtfilter. Der er nu adgang til

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere