York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk"

Transkript

1 York - Slimline 60 Svenska Norsk Dansk 1

2 Fig.1 B Fig.2 P G P L max 80 cm 2

3 3

4 OBSERVERA Läs innehållet i detta instruktionshäfte noga då det tillhandahåller viktig information vad beträffar säkerheten vid installation, användning och underhåll. Spar häftet för eventuella framtida konsultationer. Apparaten har utformats antingen som utsugningskåpa (extern luftevakuering) eller filterkåpa (intern luftrecirkulation). Apparaten är konstruerad för att användas som antingen insugande version (utsugning av luft utomhus), filtrerande version (återcirkulering av luft inomhus) eller version med yttre motor. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 1. Var uppmärksam om utsugningskåpan fungerar samtidigt som en brännare eller eldhärd som är beroende av omgivningsluften i rummet och som drivs med annan typ av energi än elektrisk energi, eftersom utsugningskåpan suger upp luft från rummet som brännaren eller eldhärden är i behov av för sin förbränningsprocess. Undertrycket i lokalen får inte överskrida 4 Pa (4x10-5 bar). För att garantera säkerheten rekommenderas därför en god ventilation av lokalen. Vad beträffar det utvändiga utsläppet skall de i det aktuella landet gällande normerna och föreskrifterna respekteras. 2. VARNING! Elektriska hushållsmaskiner kan under vissa omständigheter medföra risker. A) Kontrollera aldrig filtren samtidigt som kåpan är i funktion B) Vidrör inte lamporna eller närliggande delar medan belysningen är tänd eller om den varit tänd länge. C) Rör inte lamporna om apparaten varit i funktion under en längre tid D) Det är förbjudet att grilla mat över öppen låga under kåpan E) Undvik öppen låga, då sådan är skadlig för filtren och utgör brandrisk F) Vid frityrkokning måste spisen övervakas kontinuerligt för att undvika att oljan överhettas och tar eld G) Innan någon typ av underhållsarbete genomförs måste kåpan kopplas ifrån det elektriska nätet. INSTALLATIONS INSTRUKTIONER Elanslutning Apparaten är av typklass II, och inga kablar skall därför jordanslutas. Nätanslutningen skall utföras på följande sätt: BRUN = L fas BLÅ = N nolla Om kabeln inte redan är försedd med en sådan skall en standard stickpropp, avsedd för den på märkplåten angivna belastningen monteras. Om kontakt finns skall kåpan installeras så att denna kontakt är tillgänglig. I det fall apparaten ansluts fast till nätet, skall man montera en flerfasig strömbrytare mellan apparaten och eluttaget, med ett minst 3 mm brett luftgap mellan kontakterna, som är avsett för den aktuella belastningen och uppfyller gällande normer. Det minimala avståndet mellan kokkärlens underlag på kokhällen och spisfläktens nedre del måste vara minst 65 cm. I det fall ett anslutningsrör används som består av två eller flera delar, måste den övre av delarna träs utanpå den undre delen. Anslut inte kåpans utloppsrör till luftkanaler i vilka varmluft cirkulerar, eller kanaler som används för att evakuera rök från apparater som drivs med annan typ av energi än elektrisk energi. Om apparaten ska monteras med utsugningversion ska hål för luftuttömning anordnas. INSTALLATION För en korrekt installation av kåpan skall nedanstående schema följas: 1. Montering av kåpan i underkanten på skåpet 2. Val av version (uppsugning eller filter) Montering av kåpan i underkanten på skåp Denna typ av apparat skall monteras i skåp eller annan typ av stomme. Fyra skruvar som passar typen av material skall användas för att fixera apparaten i hålen enligt schemat på (Fig.1). Kåpans front skall riktas i linje med skåpdörren och distanslisten L skall anpassas med hjälp av skruvarna P (Fig.2). Justera därefter apparaten i bakkanten. SVERIGE 4 Uppsugande version Vid denna typ av installation släpper apparaten ut ångorna utomhus genom hål i väggen eller redan existerande kanal. Ett teleskopiskt väggrör måste för detta ändamål anskaffas, som uppfyller gällande normer, inte är antändbart och. Röret skall anslutas till den medföljande flänsen B (Fig.1). Filterversion För att omvandla uppsugningsversionen till en filterversion, skall en återförsäljare kontaktas för köp av aktiva kolfilter. De aktiva kolfiltren renar luften som sedan åter leds ut i lokalen. Filtren kan inte tvättas eller rensas för återanvändning och måste bytas ut minst var 4:e månad. Det aktiva kolets mättningsgrad beror på hur ofta kåpan används, typen av matlagning samt hur ofta fettfiltret rengörs. Filtren skall sättas på uppsugningsenheten som sitter inuti kåpan genom att rotera dem 90 grader tills de kopplats i. Avlägsna gallret G (Fig.2) innan arbetet utförs. Luften släpps ut i lokalen genom ett anslutnigsrör som passerar genom skåpet och som är anslutet till kopplingsringen B (Fig.1). ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL Det är tillrådligt att sätta apparaten i funktion innan någon typ av matlagning förekommer. Det är tillrådligt att låta apparaten fungera i ytterligare 15 min. efter matlagningen, för att eliminera allt matos. Kåpans goda funktion beror på hur ofta underhållsarbetet utför, i synnerhet vad beträffar fettfiltret och det aktiva kolfiltret. Fettfiltren renar luften från fettpartiklar, vilket innebär att de gror igen efter viss tid, beroende på användningen av apparaten. Det är under alla händelser nödvändigt att efter högst 2 månaders användning rengöra filtret genom att utföra följande underhåll: - Avlägsna filtren från kåpan och tvätta dem med neutralt flytande rengöringsmedel och vatten så att smutsen löses upp. - Skölj noga med ljummet vatten och låt torka - Filtren kan även tvättas i diskmaskin. Efter ett antal rengöringar av aluminiumfiltren kan färgförändringar förekomma. Detta ger ingen rätt till klagomål eller ersättning av ramarna. De aktiva kolfiltren renar luften som sedan åter leds ut i lokalen. Filtren kan inte tvättas eller rensas för återanvändning och måste bytas ut var 4:e månad. Det aktiva kolets mättningsgrad beror på hur ofta fettfiltret rengörs. Rengör fläktens och närliggande ytor regelbundet med en trasa som fuktats med denaturerad sprit eller neutralt flytande rengöringsmedel utan slipverkan. Belysningsanläggningen är avsedd att användas under matlagning och ej som allmänbelysning i rummet under längre tid. Lampornas medellivslängd minskar avsevärt om de används länge för allmänbelysning. TILLVERKAREN FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM ORSAKTS P.G.A. ATT OVANSTÅENDE INSTRUKTIONER INTE RESPEKTERATS

5 5

6 GENERELT Les denne bruksanvisningen nøye. Her gis viktig informasjon angående sikker installering, bruk og vedlikehold av apparatet. Ta vare på bruksanvisningen for fremtidige behov. Apparatet er laget for å kunne brukes i avtrekksversjon (suge ut luft utenifra), filterversjon (resirkulere luft innvendig) eller versjon med ekstern motor. SIKKERHETS INFORMASJON 1. Vær forsiktig dersom en vifte med utvendig avløp benyttes i samme rom som en brenner eller en ovn som ikke går på elektrisk strøm, da viften trekker ut luften brennern eller ovnen trenger til forbrenningen. Det negative trykket i rommet må ikke overstige 4 Pa (4x10-5 bar). For sikker bruk må man derfor sørge for tilstrekkelig ventilasjon av lokalet. Avtrekket skal utføres i henhold til gjeldende forskrifter. Før modellen kobles til det elektriske systemet: Kontroller typeskiltet (befinner seg inni apparatet) for å kontrollere at spenning og styrke er i samsvar med strømnettet og at forbindelseskontakten er egnet. Er du i tvil ta kontakt med en kvalifisert elektriker. 2. ADVARSEL! Husholdningsapparater kan være farlige i visse situasjoner. A) Ikke kontroller filtrene mens ventilatoren er i funksjon B) Ikke vær borti lysene og området rundt dem i løpet av og like etter lenger bruk av lysinstallasjonen. C) Berør ikke lyspærene når apparatet har vært i funksjon over lengre tid D) Flamber aldri mat under ventilatoren E) Unngå åpen flamme: det kan skade filtrene og føre til brann F) Ved frityrsteking må du være tilstede hele tiden og passe på at ikke oljen overopphetes og tar fyr G) Før det foretas noen form for vedlikehold på ventilatoren, må den frakobles strømnettet. INSTALLASJONSVEILEDNING Montering og elektriske koblinger må utføres av kvalifisert personale. Elektrisk tilkobling Apparatet er fremstilt i klasse II, ingen leder skal derfor kobles til jord. Tilkobling til strømnettet utføres på følgende måte: BRUN = L strømførende BLÅ = N nulleder Hvis strømledningen er uten plugg, monteres en plugg av forskriftsmessig type, som svarer til strømstyrken som er oppgitt på typeskiltet. Dersom den er utstyrt med plugg, må ventilatoren monteres slik at pluggen er tilgjengelig. Ved direkte tilkobling til strømnettet, må det monteres en flerpolet bryter med en kontaktåpning på minst 3 mm mellom apparatet og strømnettet. Bryteren skal være tilpasset strømstyrken og i overensstemmelse med gjeldende normer. Avstanden fra støtteoverflaten hvor kokekarene står på kokeoverflaten og laveste punkt på kjøkkenhetten må være minst 65 cm. Dersom det benyttes en avtrekkskanal bestående av to eller flere deler, skal den øvre delen tres utenpå den nedre. Koble ikke ventilatoravtrekket til et rør der det passerer varmluft eller røyk fra apparater som ikke går på strøm. I anledning montering av apparatet i avtrekksversjon, forbered på forhånd hullet for luftevakuering INSTALLASJON For korrekt installasjon av ventilatoren, følg punktene under: 1. Montering av ventilatoren i et kjøkkenskap 2. Valg av versjon (med utvendig avløp eller resirkulering). MONTERING AV VENTILATOREN I ET KJØKKENSKAP Denne ventilatortypen skal bygges inn i undersiden av et kjøkkenskap eller tilsvarende. Til montering benyttes 4 skruer som egner seg til dette formål. Lag hull ifølge malen (Fig.1). Korrekt montering skjer ved å stille forsiden av ventilatoren kant i kant med døren på kjøkkenskapet og regulere avstandsstykket L ved hjelp av skruene P (Fig.2), slik at baksiden av apparatet er i flukt med baksiden av kjøkkenskapet. NORSK 6 VERSJON MED UTVENDIG AVLØP Med denne typen installasjon vil apparatet føre damp og matos ut i friluft gjennom et hull i veggen eller en avløpskanal. Det må anskaffes et teleskopisk avløpsrør i samsvar med gjeldende forskrifter, dvs. brannsikkert og. Koble røret til vedlagte overgangsstykke B(Fig.1). FILTERVERSJON Hvis versjonen med utvendig avløp skal omgjøres til filterversjon, må du kjøpe filtre med levende kull hos forhandleren. Kullfiltrenes funksjon er å rense luften, som deretter føres ut i rommet igjen. Filtrene kan ikke vaskes eller brukes om igjen og må skiftes ut minst hver 4. måned. Hvor raskt kullfiltrene blir skitne avhenger av hvor ofte og lenge ventilatoren brukes, av komfyrtypen og av hvor ofte fettfilteret blir rengjort. Filtrene skal plasseres på vifteenheten som er plassert inne i ventilatoren. Fjern først ristene G (Fig.2). Midtstill deretter filtrene og drei dem 90 grader til de smekker på plass. Luften føres ut igjen i rommet gjennom et rør som passerer gjennom skapet og er koblet til koblingsringen B (Fig.1). BRUK OG VEDLIKEHOLD Apparatet bør alltid settes igang før matlagingen starter. Det anbefales å la viften virke i 15 minutter etter at matlagingen er avsluttet, slik at all matos blir fjernet. For at viften til enhver tid skal virke tilfredsstillende, er det viktig at man utfører vedlikeholdet regelmessig. Spesielt gjelder dette fettfilteret og kullfilteret. Fettfiltrenes oppgave er å fjerne fettpartiklene i luften. Filtrene vil derfor med tiden bli skitne, avhengig av hvor ofte apparatet brukes. I alle tilfeller er det nødvendig å rengjøre disse filtrene etter maks. 2 måneder for å unngå fare for brann. Gå frem på følgende måte: - Ta filtrene ut av viften og legg dem i bløt i vann tilsatt et flytende, nøytralt rengjøringsmiddel. Vent til fettet har løst seg opp. - Skyll omhyggelig med lunkent vann og la filtrene tørke. - Filtrene kan også vaskes i oppvaskmaskin. Det kan hende aluminiumsplatene får en litt annen farge etter at de har blitt vasket noen ganger. Dette gir imidlertid ikke rett til en eventuell utskiftning i garantitiden. Kullfiltrene renser luften før den føres ut i rommet igjen. Filtrene kan ikke vaskes eller brukes om igjen, og må skiftes ut minst hver 4. måned. Hvor raskt kullfiltrene blir skitne avhenger av hvor ofte viften brukes, hva slags mat som tilberedes og hvor ofte fettfilteret rengjøres. Fjern regelmessig alt fett på viften og andre overflater ved hjelp av en klut fuktet med sprit eller et nøytralt, flytende rengjøringsmiddel som ikke lager riper. Lysinstallasjonen er prosjektert for bruk under koking og ikke for lenger bruk ved opplysing av rommet. Forlenget bruk av lysinstallasjonen minsker betraktelig varigheten av lyspærene. PRODUSENTEN FRASKRIVER SEG ETHVERT ANSVAR FOR SKADER SOM SKYLDES AT OVENNEVNTE RETNINGSLINJER IKKE ER BLITT FULGT

7 7

8 GENERELLE OPLYSNINGER Læs omhyggeligt indholdet af denne brugsanvisning, da den giver vigtige oplysninger vedrørende sikkerheden ved installering, brug og vedligeholdelse. Opbevar brugsanvisningen til senere brug. Apparatet er udarbejdet til at kunne fungere; udsugende (udledning af luft til eksterne omgivelser) filtrerende (intern cirkulation af luft ) og med udvendig motor. OPLYSNINGER VEDRØRENDE SIKKERHED 1. Udvis forsigtighed hvis der samtidigt med emhætten er en varmekilde eller flamme i funktion, som er afhængig af luften i omgivelserne og forsynet med energi, der ikke er elektrisk, eftersom emhætten fjerner den luft fra omgivelserne, som flammen eller varmekilden har brug for til forbrænding. Det negative tryk i lokalet må ikke overstige 4 Pa (4x10-5 bar). For størst mulig sikkerhed, sørg for en passende ventilation af rummet. Hvad angår udsugningen til eksterne omgivelser følg de gældende normer. Før modellen tilsluttes el-nettet: -Kontrollèr informationsetiketten (placeret indeni apparatet), for at sikre, at spændingen og styrken er i overensstemmelse med el-nettet og at stikkontakterne er egnede. Hvis De er i tvivl, konsultèr en kvalificeret elektriker. 2. ADVARSEL! I bestemte situationer kan elektriske hvidevarer være farlige. A) Forsøg ikke at kontrollere filtrene mens emhætten er tændt. B) Rør ikke ved pærer eller områderne omkring dem i forbindelse med længere brug af belysningsanlægget eller straks herefter. C) Rør ikke ved lamperne efter længerevarende brug af apparatet. D) Det er forbudt at flambere under emhætten. E) Undgå åben flamme da det er skadelig for filtrene og kan forårsage brand. F) Hold friturestegning under konstant overvågning for at undgå, at olien overophedes og bryder i brand. G) Før man udføre enhver form for vedligeholdelse skal emhætten være afbrudt fra el-nettet. INSTRUKTION VED INSTALLERING Monteringen og udførelsen af de elektriske forbindelser, skal udføres af specialiseret personale. Den elektriske forbindelse. Apparatet er udarbejdet i klasse II, derfor skal der ikke tilsluttes et kabel til jordforbindelsen. Tilslutning til el-nettet skal udføres som følgende: BRUN = L Linje BLÅ = N Neutal Hvis det ikke allerede findes, montèr da et standardstik beregnet til den forsyning, som er angivet på etiketten.hvis der allerede er et stik, sørg da for at det er let tilgængelig efter installation af apparatet. I tilfælde af en direkte tilslutning til el-nettet er det nødvendigt at anbringe en flerpolet afbryder med en afstand mellem kontakterne på minimum 3 mm, mellem apparatet og nettet. Afbryderen skal passe til el- forsyningen og være i overenstemmelse med de gældende normer. Minimums distancen mellem kogeoverfladen, målt fra selve kogepladerne, og den nederste del af emhhætten, skal være mindst 65 cm. Hvis der anvendes et forbindelsesrør bestående af to eller flere dele, skal den øverste del placeres udenpå den nederste. Tilslut ikke udledningen fra emhætten med et rør, hvori der cirkulere varm luft eller som anvendes til at udlede røg fra apparater, der ikke bruger elektrisk energi. I de tilfælde, hvor apparatet skal installeres i en udsugende version, forberedes åbningen til udledning af luft. INSTALLATION Ved installation af hætten skal nedenstående fremgangsmåde følges: 1. Montering af hætten på nederste del af stativet. 2. Valg af versionen (sugende eller filtrerende). Montering af hætten på nederste del af hylden. Denne type apparat skal sættes ind ved en hylde eller en anden støtte. Til fastgøring skal man bruge 4 skruer, der er egnet til møblets type, DANSK 8 og bore hullerne i overensstemmelse med oversigten på (Fig.1). For at udføre monteringen korrekt skal man stille hættens forside på ret linje med hyldens låge og indstille afstandsstykket L ved hjælp af skruerne P (Fig.2) og herefter indregulere apparatets bagside med hylden. Sugende udgave Ved denne installationstype udstøder apparatet dampene udenfor gennem en ydervæg eller en allerede eksisterende kanalisering. Det er til dette formål nødvendigt at købe et teleskop-murrør af en type, der er i overensstemmelse med de gældende regler (ikke antændelig) og herefter forbinde den til flangen B der følger med leveringen (Fig.1). Filtrerende udgave For at ændre hætten fra at fungere som sugeenhed til at fungere som filterenhed skal De rette henvendelse til Deres forhandler for at få de aktive kulfiltre. De aktive kulfiltre har til opgave at rense den luft, der sendes tilbage til omgivelserne. Filtrene kan ikke vaskes eller genbruges og skal udskiftes mindst hver 4. måned. Mætningen af det aktive kul afhænger af hvor længe apparatet er i funktion, af køkkenets type og den hyppighed hvormed filtret til modvirkning af fedtafsættelse renses. Filtrene skal påsættes sugeenheden i hætten og skal centreres i samme og drejes 90 grader indtil blokering. For at kunne udføre denne handling skal man fjerne ristene G (Fig.2). Luften sendes tilbage til omgivelserne gennem et forbindelsesrør, der passerer gennem møblet og er forbundet til samleringen B (Fig.1). BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE Det anbefales at man sætter apparatet i funktion inden man begynder tilberedning af madvarer. Det anbefales at man laser apparatet fungere i 15 minutter efter at maden er blevet tilberedt, for at den mættede luft kan blive fjernet helt. Korrekt funktion af emhætten afhænger af hvor ofte der udføres vedligeholdelse; dette gælder specielt for filtret til modvirkning af fedtafsættelse og det aktive kulfilter. Filtrene til modvirkning af fedtafsættelse har til opgave at tilbageholde de fedtpartikler, der befinder sig i luften, og derfor vil tiden der forløber inden disse filtre tilstoppes variere alt efter hvor ofte apparatet anvendes. Under alle omstændigheder skal man - for at forhindre brandfare - rense filtret efter højst 2 måneder ved at følge nedenstående fremgangsmåde: - Fjern filtrene fra emhætten og vask dem med en opløsning af vand og flydende neutralt vaskemiddel for at fjerne snavset. - Skyl grundigt efter med lunkent vand og lad filtrene tørre. - Filtrene kan også vaskes i opvaskemaskinen. Efter nogle afvaskninger af aluminiumspanelerne kan der forekomme farveændringer. Denne omstændighed giver ikke ret til eventuel udskiftning af panelerne. De aktive kulfiltre har til opgave at rense den luft der sendes tilbage i lokalet. Filtrene kan ikke vaskes eller genbruges og skal udskiftes efter højst fire måneder. Mætningen af det aktive kul afhænger af den mere eller mindre længerevarende anvendelse af apparatet, af køkkentypen, og af den hyppighed hvormed der udføres rengøring af filtret til modvirkning af fedtafsættelse. Rengør hyppigt afsættelser på ventilatoren og de andre overflader ved hjælp af en klud fugtet med denatureret alkohol eller neutralt vaskemiddel i væskeform, der ikke indeholder slibende stoffer. Belysningsanlægget er projekteret til brug under forberedelsen af maden og ikke til en længerevarende generel belysning af miljøet. Ved længerevarende brug af belysningen nedsættes den gennemsnitslige brugstid for pærerne betydeligt. FABRIKANTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR SKADER FORÅRSAGET AF MANGLENDE OVERHOLDELSE AF OVENSTÅENDE ADVARSLER

9 9

10 10

11 11

12 Thermex scandinavia a/s serviceafd. Farøvej Hjørring Danmark Tlf.: Fax: Thermex scandinavia S.A.U. C/Noi del Sucre, Viladecans Tel.: Fax: Thermex scandinavia ab Thermex Scandinavia AS Importgatan 12 A S Hisings Backa Lørenskogveien LØRENSKOG Tel: Fax: Tel.: Ecco Print as 12

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

4- Svenska Norsk %BOTL 1

4- Svenska Norsk %BOTL 1 Svenska Norsk 1 JETSLIM-SLN 1MOT JETSLIM-SLN 2MOT S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING 2 3 4 S MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTALLATION

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING S N DK MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNINGAR INSTRUKSER FOR MONTERING OG BRUK BRUGER- OG MONTERINGSVEJLEDNING ÁNPU HFNJOJ ÁNPU 3FDJSDVMBUJPO 6N GMVU 3FDJDMBHF 'JMUSBOUF ' " &YIBVUJO H "CMVGU &WBDVBUJPO "TQJSBOUF

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.

DANSK. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex. Thermex Scandinavia A/S Serviceafd.: Farøvej 30 9800 Hjørring Danmark Tlf.: 98 92 62 33 Fax: 98 92 60 04 e-mail: info@thermex.dk Thermex Scandinavia AB Vagnmakaregatan 3 SE-415 07 Göteborg Tel.: 031 340

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk

DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA Bruger- og monteringsvejledning SV Monterings- och bruksanvisningar NO Instrukser for montering og bruk DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning.

Læs mere

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning

Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning Thermex centralstøvsuger Installations- og brugervejledning MODEL: CV300CN Indhold 1. Installation... s. 3 2. Rørsystem.......................................................................................

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning

VÆGMONTEREDE EMFANG. SPACE En Elica Collection model. Monterings- og brugsanvisning DK VÆGMONTEREDE EMFANG SPACE En Elica Collection model Monterings- og brugsanvisning * Skal kun monteres ved filterversion 2 DK Montering uden aftræk DK 3 * Medfølger ikke 4 DK DK 5 Montering med aftræk

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ

Behandling og vedligeholdelse. Behandling og vedlikehold. Behandling och underhåll. Fyrretræ Furutre Furuträ Behandling og vedligeholdelse Behandling og vedlikehold Behandling och underhåll Fyrretræ Furutre Furuträ Umalet Umalt Umålad Industrimalet Industrimalt Industrimålad jvk.dk nvk.nu jvk.se Tillykke med

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 31-3122 - 3131-3150 - 3155-3161 - 3175 3176-3326 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 31 262 250 Min 635 Max 1015 600 400 80 1 2 3 1 2 3 5 4 3131 4 5 3150-3155 262 250 Min 675

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation

Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Stikkontakter og afbrydere i den faste installation Det er ikke tilladt at sætte en ny afbryder eller stikkontakt op i den faste installation, hvis der ikke har siddet én på samme sted før. Derimod må

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KF 3205-90 KF 3205-60 DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning inden du tager køleskabet i brug. Kære kunde, Vi håber, at dit

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD DK RÅD OG ANVISNINGER...3 APPARATBESKRIVELSE...4 INSTALLATION...6 BRUG...9 VEDLIGEHOLDELSE...11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS...14 EGENSKAPER...15 INSTALLATION...17

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning

Brugsvejledning Bruksanvisning Brugsvejledning Bruksanvisning INDHOLD RÅD OG ANVISNINGER... 3 APPARATBESKRIVELSE... 4 INSTALLATION... 6 BRUG... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 11 INNEHÅLL REKOMMENDATIONER OCH TIPS... 14 EGENSKAPER... 15 INSTALLATION...

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014

INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 INSTALLATIONS- GUIDE TIL KØKKEN 12_014 Trinvis guide til korrekt installation af dit nye køkken Denne brochure er din guide til selv at forberede og installere dit nye køkken. Her får du tips og idéer,

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Tefra Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER

INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER ANVISNINGAR/ BRUGSANVISNINGER INSTRUKSER/ OHJEET/ INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИЯ/ LEIÐBEININGAR/ JUHISED INSTRUKCIJOS/ INSTRUKCIJA C3 COFFEE MAKER DK T i l l y k k e m e d a t h a v e v a l g t C 3 - k a f f

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

XP52 SERIE. www.krups.com FIN

XP52 SERIE. www.krups.com FIN XP52 SERIE www.krups.com F I E P D GB NL DK N S FIN Position for 1 Position for 2 Dansk Tillykke med din nye Krups espressomaskine. Din espressomaskine er udstyret med en filterholder, som har tre eksklusive

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere