HANDLEPLAN for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLAN 2014. for. SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune"

Transkript

1 HANDLEPLAN 2014 for SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune

2 Rammerne for Lokalrådets arbejde. Kredsrådet er det strategiske forum for Østjyllands Politis samarbejde med kommunerne og andre lokale samarbejdsparter. Politidirektøren er formand for Kredsrådet, hvor også borgmestrene i politikredsens 7 kommuner indgår. Handleplanen for 2014 i Norddjurs Kommune er fastlagt i Lokalrådet, hvor handleplanen er rammen for samarbejdet mellem Østjyllands Politi og Norddjurs kommune i Handleplanen er vedtaget juni 2014 og handleplanen kan i løbet af året suppleres og justeres, når Lokalrådet ud fra udviklingen i bl.a. kriminalitetsbilledet i kommunen finder dette relevant. 1. Lokalrådet i Norddjurs Kommune De faste medlemmer i Lokalrådet er lederen af lokalpolitiet i Grenaa, der er formand for rådet, repræsentanter fra den kommunale ledelsesgruppe og SSP. Lederen af SSP i Norddjurs Kommune og SSP koordinatoren deltager i møderne i Lokalrådet. De faste medlemmer kan suppleres ad hoc med yderligere repræsentanter fra lokalsamfundet, politiet eller kommunen. Sekretær for Lokalrådet er SSP-koordinatoren i Norddjurs kommune. Lokalrådet i Norddjurs Kommune vil i 2014 afholde 4 møder, og ud over de ordinære møder kan der efter behov afholdes møder til drøftelse af særlige temaer. I forbindelse med alle ordinære møder redegør Østjyllands Politi bl.a. med udgangspunkt i information fra politikredsens analyseafdeling (OPA) og den kriminalpræventive sektion for status i kommunen i forhold til kriminalitetsbilledet, misbrugsproblemer samt utilpassede unge m.v. Suppleret med de kommunale myndigheders vurderinger drøfter Lokalrådet på den baggrund løbende behovet for iværksættelse af yderligere foranstaltninger og tilpasning af de foranstaltninger, som allerede er iværksat. 2. Det kriminalitetsforebyggende arbejde Østjyllands Politi skal samarbejde med lokalsamfundet om en fremadrettet, koordineret og bredspektret kriminalitetsforebyggende indsats, hvor et centralt element i forhold til de unge er SSP-samarbejdet. Den forebyggende indsats skal imidlertid strække sig fra vugge til grav, og alle aktører, der har indflydelse på kriminalitetsudviklingen, skal så vidt muligt inddrages, herunder bl.a. pårørende, jobcenteret, psykiatrien (PSPsamarbejdet), bolig- og grundejerforeninger samt fritids- og sportsklubber. 2

3 2.1 Den kriminalpræventive sektion i Østjylland For at fastholde en fælles og helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen mellem Østjyllands Politi og kommunerne, deltager den kriminalpræventive sektion, så vidt det er muligt i alle Lokalrådsmøder. 2.2 SSP-organisering i Norddjurs Kommune LOKALRÅDET: Sten Bro Sørensen (formand), Lokalpolitileder, Grenaa Henrik Stougaard Larsen, Ungdomsskoleleder Hanne Nielsen, Socialchef Helle Støve, Myndighedschef Bo Lindballe, Områdeleder Keld Kristensen, SSP-koordinator (sekretær) Finn Mikkelsen, Undervisningschef Allan Aarslev, Den kriminalpræventive sektion. Kent Soelberg, SSP, Lokalpolitiet Grenaa Kredsrådet, som er det overordnede politiske organ i det kriminalpræventive arbejde i politikredsen, har besluttet at Lokalrådet kunne sammenlægges med Norddjurs Kommunes etablerede SSP udvalg, idet der i kommuner af Norddjurs Kommunes størrelse vil være såvel deltagersammenfald, som opgavesammenfald. Sammenlægningen af SSP Udvalget og Lokalrådet er herefter kaldet Lokalrådet. Referaterne på kommunens hjemmeside står under SSP Lokalrådet, da der er flere forskellige Lokalråd i kommunen, samt på ungdomsskolens hjemmeside. Lokalrådet i Norddjurs Kommune indeholder således både politiets og kommunens myndighed, i den udstrækning dette findes hensigtsmæssigt og lovligt. I Norddjurs kommune er kommunens SSP indsats forankret i Ungdomsskolen. Det betyder at ungdomsskolelederen er ansvarlig for kommunens SSP indsats og SSP koordinatoren har koordineringsansvaret for kommunens SSP indsats. Norddjurs kommune er inddelt i 3 SSP distrikter, der hvert har sin egen SSP-gruppe. 3

4 De 3 SSP-grupper i Norddjurs Kommune er inddelt i skoledistrikter og dækker henholdsvis: Midt: Glesborg- og Ørum skole Øst: Mølle- Toubro Vestre- og Kattegatskolen Vest: Auning- Langhøj- Allingåbro- og Rougsø skole En SSP gruppe består af lokale repræsentanter fra folkeskolerne, ungdomsskolen, politiet, familieafdelingen, SSP koordinatoren samt evt. ad hoc medlemmer fra Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), foreningerne m.m., og har til opgave at se mere lokalt på SSP indsatsen. Primært på den generelle indsats og specifikke indsats, men også på en individbaseret indsats hvor dette skønnes nødvendigt: Sidste skoledag Alkohol forebyggelse Social Pejling Forebyggelse af tidlig rygestart SMS og chat problematikker Mobning Ad hoc opgaver SSP grupperne mødes lokalt 2 gange om året. Der afholdes desuden mini-ssp møder på de enkelte skoler efter behov. Der afvikles desuden 1-2 fælles temadage om året. Der arbejdes i Norddjurs kommune hen imod at etablere et forebyggende samarbejde, der også fokuserer på unge over 18 år. Desuden et tværfagligt samarbejde som også har fokus på de årige, der hører til på ungdomsuddannelser, produktionsskoler m.m.. Et sådant ad hoc udvalg kunne bestå af repræsentanter fra politiet, ungdomsskolen, UU, jobcenteret, familieafdelingen, VUC, Misbrugscentret, Kriminalforsorgen, 10. klasser, og samtlige ungdomsuddannelsessteder og kunne blandt andet arbejde med: Alkoholpolitikker Rusmiddel politikker/problematikker Udvidelse af det tværfaglige samarbejde Tværfagligt samarbejde om unge der falder udenfor systemet eller ud af ungdomsuddannelserne Tværfaglig indsats relevante tilbud i overgangen fra ung til voksen Andre relevante Ad hoc opgaver 4

5 3. Udmøntning af indsatsen mod fokusområder 3.1 Fokusområder for Østjyllands Politi 2014 Østjyllands Politi har med udgangspunkt i den nationale strategiplan følgende fokusområder i forhold til kommunerne og det øvrige lokalsamfund: Indsats mod rockere og bander og disses kriminalitet Indsats mod indbrud i privat beboelse, hæleri, hjemmerøverier og udenlandske tilrejsende kriminelle Utryghed og kriminalitet i de særligt udsatte boligområder, som er mest belastet af kriminalitet. Øget færdselssikkerhed ved styrket politiindsats. Beredskabsområdet Indsats mod økonomisk kriminalitet Social dumping Konfliktråd Samarbejdet på disse fælles fokusområder kan ikke alene omfatte den præventive indsats, men også politiets efterforskning og strafforfølgning, hvor dette er relevant. For hvert af disse fokusområder er der ved Østjyllands Politi udarbejdet operationsplaner, hvori der er beskrevet omfang og mål for de enkelte indsatser. Disse operationsplaner tilpasses lokalt med inddragelse af relevante offentlige myndigheder, interesseorganisationer og foreninger mv. Der er ikke i Norddjurs kommune udpeget særligt udsatte boligområder. Østjyllands politi har herudover valgt følgende lokale indsatsområder: Indbrud i erhvervsejendom Vold i det offentlige rum Hærværk Derudover har Østjyllands Politi fået tilført puljemidler for at styrke det kriminalpræventive arbejde, hvilket konkret omhandler: Ekstraordinært forebyggende arbejde SMS hjemkaldelse (etablering af en SMS gruppe mellem tilmeldte forældre og politiet) Projekt 360 grader helhedsorienteret indsats mod de socialt og kriminalitetsmæssige mest belastede familier. 5

6 3.2 Udpegning af lokale indsatsområder i Norddjurs Kommune Vold og vold i familie- og parforhold Indbrud i privat beboelse, sommerhuse og virksomheder Organiseret kriminalitet (bander og utilpassede unge) Færdsel, herunder knallertkørsel til ulempe. Konflikt-/elevmægling Tryghed i nattelivet: Lokalrådet ønsker at etablere et samarbejde med restauratører og dørmænd for at opnå fælles retningslinjer for at hindre voldelige elementers tilgang til nattelivet, ligesom et samarbejde med Natteravne og kommunalt ansatte SSP medarbejdere skal give information om, hvad der foregår i nattelivet, hvor den uprovokerede gadevold typisk finder sted. Lokalrådet har den opfattelse, at unge under 18 år enten ikke bør have adgang, eller have overvåget og kontrolleret adgang til restaurationer og diskoteker efter kl for at sikre, at forebyggelse i brugen af narkotika og spiritus også kan gennemføres i nattelivet. Personfarlig kriminalitet: Politiet skal i alle tilfælde af husspektakler og vold i par- og familieforhold, hvor der er børn under 18 år i hjemmet, underrette kommunen om forholdet via en socialrapport. Kommunen forpligter sig til at gennemføre et efterfølgende og opfølgende arbejde senest 5 dage efter, at socialrapporten er modtaget i kommunen. Kommunen forpligter sig til at føre statistik over antal sager, samt beskrive hvorledes der er gennemført opfølgende initiativer i sagerne. Kommunen redegør for indsatsen på første årlige møde i Lokalrådet. Herudover deltager Østjyllands politi i et projekt under Socialstyrelsen, hvor politiet skal forsøge at skaffe samtykke til, at et Interventionscenter kan mægle og rådgive familien. Underretning til PSP I forbindelse med det etablerede PSP-samarbejde (Politi-Socialforvaltning- Psykiatri) forpligtes deltagerne og herunder særligt politiet til i forbindelse med tvangsindlæggelser og voldssager at sikre, at relevante personer medtages til drøftelse og vurdering i samarbejdet. Indbrud: I forbindelse med alle ordinære møder redegør Østjyllands Politis kriminalpræventive sektion for udviklingen i indbrudsstatistikken, ligesom Lokalpolitiet redegør for politiets operative indsats. 6

7 Organiseret kriminalitet: Kriminelle bander samt utilpassede individer og grupper, hvor Lokalrådets koordinering af en mål- og fremadrettet indsats skal medvirke til at nedbringe de lovovertrædelser og den utryghedsskabende adfærd, der nat og dag forøves af utilpassede individer og grupper. Der skal herunder fokuseres på forebyggelse af rekruttering af unge til bandemiljøet, hvilket drøftes særskilt i de lokale Banderåd i forbindelse med 115 møder. Indsatsen skal ske i samspil mellem lokalpolitiet, beredskabet, efterforskningsafdelingerne, relevante samarbejdspartnere i kommunerne og repræsentanter for de erhvervsdrivende i Norddjurs Kommune. Med Lokalrådet som omdrejningspunkt etableres et tæt 115 samarbejde mellem politiet og de personer, som er beskæftiget med de unge. Det skal herved sikres, at der er samhørighed i myndighedernes opgavevaretagelse, ligesom der skal ydes rådgivning til de erhvervsdrivende om, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan forholde sig til disse unge og de problemer, de kan give anledning til. SSP-samarbejdet vil være centralt i forbindelse med denne indsats via de lokale banderåd. Færdsel: Politiet foretager løbende færdselsindsats og afvikler i SSP-samarbejdet cyklistprøver i skolens mindste klasser. Der foretages særskilt færdselskontrol ved skolerne i kommunen i forbindelse med skolestart. Den færdselsmæssige indsats afrapporteres løbende til Lokalrådet. Forebyggelsesplan: I henhold til styrkelsen af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge er der i lovændringen stillet krav til kommunerne om at få udarbejdet en plan for bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Denne plan er udarbejdet og revideres løbende. Konfliktforståelse og mægling: Det er påvist at mægling er en kriminalitetsforebyggende og trivselsfremmende initiativ. Lokalrådet bør sætte fokus på, at mægling i videst muligt omfang anvendes, når det er relevant. SSP Østjylland. I forbindelse med politireformen blev projekt Fælles kompetenceudvikling sat i gang af Kredsrådet. Kredsrådet besluttede i, at projektet fortsætter som en driftsopgave med navnet SSP Østjylland. SSP Østjylland vil fortsætte med initiativer, som kan styrke kompetencerne blandt medarbejdere hos kommuner og politiet, der arbejder med kriminalitet og forebyggelse. 7

8 SSP Østjylland har prioriteret følgende indsatsområder: A. Unge og alkohol Social Norms Marketing. Bl.a. unges holdninger til alkohol på ungdomsuddannelserne. B. Social pejling. Der arbejdes på et oplæg for udvikling af indsatsen indenfor den evidensbaserede konceptramme. C. Projekt Forebyggelse af ungdomskriminalitet. SSP Østjylland vil sætte emnerne på dagsordenen til Lokalrådsmøderne og i samarbejde med Lokalrådene sætte initiativer i gang vedrørende de nævnte indsatsområder. Norddjurs Kommune d. 28. maj 2014 SSP Lokalrådet i Norddjurs Kommune 8

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2014. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2014 Lokalrådet i Frederikshavns kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune

HANDLEPLAN 2014. for. Lokalrådet i Aalborg Kommune HANDLEPLAN 2014 for Lokalrådet i Aalborg Kommune 1 1. Rammerne for lokalrådets arbejde Kredsrådet er det øverste strategiske forum for samarbejdet mellem Nordjyllands Politi og de 9 kommuner i politikredsen.

Læs mere

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012

Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 Beretning om Østjyllands Politis virke i 2011 27. februar 2012 POLITIDIREKTØREN Indledning Østjyllands Politis vision er at styrke og udvikle evnen til at løse opgaverne i overensstemmelse med fremtidens

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET

SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET SAMARBEJDSPLAN - POLITIET I LOKALSAMFUNDET INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1 Indledning Indledende beskrivelse af samarbejdsplanen Retsplejelovens 113 Politidirektøren udarbejder hvert år en plan for samarbejdet

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN

SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN 2015 SYDSJÆLLANDS OG LOLLAND-FALSTERS SAM ARBEJDS PLAN Indhold 2 SIDE FORORD 3 MISSION, VISION OG MÅL 4 RAMMERNE FOR SAMARBEJDET 5 SAMARBEJDSFORA 6 SÅDAN ARBEJDER VI 7 LOKALPOLITIET 7 EFTERFORSKNINGEN

Læs mere

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland

Samarbejdsplan 2014. Politi og kommuner i Nordsjælland Samarbejdsplan 2014 Politi og kommuner i Nordsjælland 1 Indledning (udkast 11) Nordsjællands politi ønsker at udvikle et nært og gensidigt samarbejde med lokalsamfundene. Behovet herfor er indlysende,

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet

Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Marts 2008. Vision Formål Strategi Handleplan 2008/09 For SSP samarbejdet Intentionen med dette notat er at give et indblik i Lolland Kommunes SSP organisation og arbejdsmåde, og derfor præsenteres følgende

Læs mere

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI

Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI Virksomhedsberetning 2014 NORDSJÆLLANDS POLITI 1 Forord I 2014 var omdrejningspunktet for Nordsjællands Politis virksomhed fortsat, at vi er til for borgerne. Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2012 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLD 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 Politiets opgaver (mission)... 3 1.2 Anklagemyndighedens opgaver (mission)... 4 1.3 Årets gang i politikredsen... 4 2.0 2010...

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

SSP - en guide til samarbejdet

SSP - en guide til samarbejdet SSP - en guide til samarbejdet Indhold SSP - en guide til samarbejdet...................................................... 3 Kapitel 1: SSP før og nu... 5 Kapitel 2: Model for forebyggelse... 8 Kapitel

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2013 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI MIDT- OG VESTSJÆLLANDS POLITI STRATEGI 2014 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 2 Vision og overordnede mål 3 Prioriterede fokusområder 3 Den borgervendte og utryghedsskabende kriminalitet skal bekæmpes 3

Læs mere

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012

Foreløbigt. referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 Foreløbigt referat af kredsrådets møde den 8. marts 2012 I mødet deltog politidirektør Jørgen Ilum, borgmester Jan Petersen, borgmester Nils Borring, borgmester Jørn Nissen, borgmester Henning Jensen Nyhuus,

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS

REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDR. KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2011 KØBENHAVNS Beretning vedrørende Københavns Politis virksomhed 2011 Layout og fotos: Steen Hansen, sha003@politi.dk Kommunikationsafdelingen Forsidefoto:

Læs mere

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser

Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Styrket social balance i Værebro Park Kortlægning af aktører og indsatser Udkast til Økonomiudvalget Sidst revideret 19. september 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Karakteristik af Værebro

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. oktober 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Lejre Visitationschef Annette Larsen deltager i punkt 2. Sekr. chef Jan Winther deltager i punkt 3, 4 og 5. Mathilde

Læs mere

KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010

KØBENHAVNS REDEGØRELSE VEDRØRENDE KØBENHAVNS POLITIS VIRKSOMHED 2010 KØBENHAVNS FORORD VED POLITIDIREKTØR JOHAN REIMANN Redegørelse vedrørende KØBENHAVNS POLITIS virksomhed 2010 Udgivet af: Københavns Politi Politigden 1567 København V Fotos: Kommunikationsafdelingen Københavns

Læs mere

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Deltagere: Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Borgmester

Læs mere