Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning"

Transkript

1 Årsrapport 2004

2 Indhold 3 Til aktionærerne Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden Regnskabsberetning TDC Koncernen TDC Totalløsninger TDC Mobile international TDC Switzerland TDC Kabel TV TDC Forlag Andre aktiviteter Finansiel styring og markedsrisici Retstvister Væsentlig regnskabspraksis Overgang til IFRS Efterfølgende begivenheder Risikofaktorer vedrørende TDC s forretningsaktiviteter Safe harbor erklæring Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Supplerende information Aktionærinformation og finanskalender God selskabsledelse Strategi Medarbejdere Vision og samfundsansvar Ordliste Ledende medarbejdere Bestyrelse Direktion

3 Henning Dyremose Adm. direktør og koncernchef Thorleif Krarup Formand for bestyrelsen Til aktionærerne 2004 var et begivenhedsrigt år for TDC. Vi har købt og solgt en række virksomheder, SBC har solgt sine aktier i TDC, og der har været fortsat konkurrence og udvikling på alle de markeder, hvor vi er aktive. Vi er kommet styrket igennem året og står nu bedre rustet end nogensinde til at virkeliggøre vores vision om at blive den bedste leverandør af kommunikationsløsninger i Europa. Udviklingen på telemarkedet har fulgt den kendte kurs med høj vækst i mobiltelefoni og bredbåndsløsninger, stærk vækst i IP-baserede produkter og faldende efterspørgsel på traditionelle telefonitjenester. Vi fokuserer på omkostningerne og tilpasser virksomheden og vores infrastruktur til den hastigt forandrede teknologiske virkelighed, så vi fortsat kan skabe øget værdi for vores aktionærer. Vores fratrædelsesprogram fra 2003 fortsatte med en anden fase i 2004, og vi investerede tillige store ressourcer i at uddanne og dygtiggøre vores medarbejdere. Samtidig fastholdt vi vores stærke fokus på, at vores kunder skal opleve en endnu bedre service, og vi fortsatte med at tage samfundsmæssigt ansvar, som man med rette kan forvente af en virksomhed som TDC. Vi opnåede i 2004 fortsat vækst i de finansielle resultater og har mere end indfriet de oprindelige forventninger til EBITDA 1 steg med 6,7 pct. Og vores nettogæld er reduceret fra DKK 28,7 mia. ultimo 2003 til DKK 20,0 mia. ved udgangen af I 2004 solgte vi Dan Net og vores aktier i Belgacom, vi købte de resterende aktier i Telmore, og vi erhvervede aktierne i Song Networks og NetDesign. Vi står nu med en unik platform for at opfylde det voksende behov for bredbånds-, IP/VPN- og taletjenester til erhvervskunder i hele Norden. Samtidig har købet af Telmore bidraget til at sikre TDC s position på det danske mobilmarked og til en konsolidering af dette marked. Efter seks år som hovedaktionær solgte SBC i 2004 sine aktier i TDC. Vores største aktionærer er nu en række danske, engelske og amerikanske institutionelle investorer, der for langt de flestes vedkommende har en langsigtet investeringsstrategi og derfor bidrager til den fornødne kontinuitet. SBC s exit gav plads til tre nye højt kvalificerede bestyrelsesmedlemmer, og den nye bestyrelse har efterfølgende revurderet vores strategi. Det har ført til visse justeringer, men ikke markante retningsskift. Vi lægger således ikke længere afgørende vægt på at eje net i alle vores operationer. Dette skyldes blandt andet, at vores erfaringer med Talkline og Telmore viser, at det kan være gunstigt at leje sig ind på andre operatørers net. Dette er også baggrunden for easymobile-konceptet, som i første omgang prøves af på det engelske marked var et fremgangsrigt år, hvor der også skete store ændringer. TDC står stærkt rustet til fremtiden! 1 Resultat før renter, skat, amortiseringer, af- og nedskrivninger. 3

4 Årets finansielle højdepunkter Årets finansielle højdepunkter TDC koncernens (TDC) nettoomsætning steg med 5,2 pct. til DKK mio., og resultatet før renter, skat, amortiseringer, af- og nedskrivninger (EBITDA) steg med 6,7 pct. til DKK mio. Årets resultat inklusive engangsposter og dagsværdireguleringer steg DKK mio. til DKK mio. Årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer blev DKK mio. i 2004, hvilket er uændret sammenlignet med Korrigeret for salget af Belgacom steg årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer med 27,4 pct. til DKK mio. vedrørende mobillokationer i Dette fald blev delvist opvejet af en stigning i investeringerne i forbindelse med forberedelserne af UMTS-lanceringen på det danske og schweiziske marked i Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio. i 2004, hvilket var en stigning på DKK 412 mio. eller 3,8 pct. i forhold til Udviklingen kan primært henføres til det forøgede EBITDA fra 2003 til 2004 samt en forbedret driftskapital. Disse forbedringer blev delvist opvejet af udbetalinger vedrørende fratrædelsesprogrammerne. TDC har udvist stigende EBITDA siden 2001, og i samme periode er EBITDA-margin forbedret fra 22,9 pct. til 28,5 pct. Den årlige gennemsnitlige vækstrate i EBITDA siden 2001 har været 6,6 pct. Forholdet mellem anlægsinvesteringer og nettoomsætning er faldet fra 22,2 pct. i 2001 til 12,1 pct. i Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber faldt med DKK 251 mio. eller 4,6 pct. til DKK mio. i Faldet var primært en følge af lavere investeringer i TDC Switzerland, hvilket hovedsageligt skyldes aktivering af retableringsforpligtelser primært Nettoomsætning EBITDA EBITDA Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer/nettoomsætning Note: Anlægsinvesteringer er eksklusive køb af ejerandele og aktivering af retableringsforpligtelser. Anlægsinvesteringer/ nettoomsætning EBITDA-margin pct EBITDA-margin Den rentebærende nettogæld faldt med DKK 8,7 mia. til DKK 20,0 mia. ved udgangen af Udviklingen er resultatet 1 af det forøgede EBITDA, salget af Belgacom for DKK 11,8 mia. og Dan Net for DKK 1,2 mia. Dette blev delvist modvirket af opkøbet af egne aktier for DKK 3,5 mia. netto, samt købene af TDC Song for DKK 4,3 mia., Net- Design for DKK 0,3 mia. og de resterende aktier i Telmore for DKK 0,1 mia. EBITDA med fradrag af anlægsinvesteringer og tillæg af ændringer i driftskapitalen, repræsenterede en forbedring på DKK mio. eller 27,2 pct. i forhold til TDC har med disse resultater mere end indfriet de forventninger 2 til 2004, som TDC offentliggjorde i forbindelse med kvartalsrapporten for første kvartal Sammenholdt med disse forventninger blev nettoomsætningen DKK 1,6 mia. højere, primært som følge af et højere aktivitetsniveau end forventet i TDC Mobil og Talkline. Hertil kommer effekten fra indregningen af TDC Song fra november EBITDA blev DKK 0,3 mia. bedre end forventet, primært som konsekvens af bedre EBITDA-resultat i TDC Mobile International. Årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer blev DKK 0,3 mia. højere end forventet som følge af det større EBITDA-resultat samt lavere finansielle omkostninger end forventet. I forhold til selskabets seneste forventninger for 2004, som blev offentliggjort i forbindelse med kvartalsrapporten for tredje kvartal 2004, er nettoomsætningen blevet forbedret med DKK 1,2 mia. Det skyldtes navnlig udviklingen i TDC Mobile International samt effekten fra 4 1 Indvirkningen på den rentebærende nettogæld af køb og salg af virksomheder er opgjort ud fra den likviditetsmæssige effekt. 2 Disse forventninger er en opdatering af de forventninger, der blev offentliggjort i forbindelse med årsrapport Opdateringen afspejler primært ny regnskabspraksis, jævnfør omtalen i afsnittet vedrørende væsentlige begivenheder i 2004, og salget af Belgacom.

5 indregningen af TDC Song fra november EBITDA og årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer, er blevet DKK 0,2 mia. højere end forventet. Ovenstående resultater er understøttet af en stram omkostningsstyring i den danske forretning herunder effekten af fratrædelsesprogrammerne. Hertil kommer et fortsat succesfuldt xdsl-salg samt en stærk vækst i den danske mobilforretning. Derudover opnåede TDC Kabel TV en vækst i kundebasen og indtjeningen, ligesom TDC Switzerland fortsatte den positive udvikling i indtjeningen drevet af et højere aktivitetsniveau inden for mobiltelefoni og omkostningsbesparelser. Fremgangen blev opnået på trods af hård konkurrence, prisfald på det danske mobilmarked og nedgang inden for den traditionelle fastnettelefoni. For en detaljeret gennemgang af ovenstående resultater henvises til siderne Væsentlige begivenheder i 2004 Anden fase af fratrædelsesprogrammerne TDC besluttede i januar at gennemføre anden fase af fratrædelsesprogrammerne, som blev påbegyndt i maj Engangsomkostningerne i forbindelse med anden fase udgjorde DKK 450 mio. efter skat, som blev omkostningsført i første kvartal I alt medarbejdere er fratrådt i forbindelse med fratrædelsesprogrammerne. De samlede engangsomkostninger udgjorde DKK mio. efter skat, hvoraf DKK 600 mio. vedrørte TDC Mobile International opkøbte resterende aktier i Telmore TDC indgik i januar en aftale med aktionærerne i Telmore om at købe de resterende 80 pct. af aktierne i selskabet, hvorefter TDC Mobile International ejer Telmore 100 pct. Prisen for de resterende aktier var DKK 0,3 mia. Mobilkunder Ultimo (1.000) Indenlandsk mobiltrafik Mio. min. Bredbåndskunder Ultimo (1.000) K 02 2K 02 3K 4K 02 1K 2K K 03 4K 1K 2K 3K 4K K 02 2K 02 3K 4K 02 1K 2K K 03 4K 1K 2K 3K 4K Indenlandske Udenlandske Indenlandsk mobiltrafik Indenlandske Udenlandske Note: Bredbåndskunder omfatter xdsl- og kabel-modem-kunder med en kapacitet på mindst 144 kbit/s. 5

6 Årets finansielle højdepunkter / Udvalgte hoved- og nøgletal Børsnotering af Belgacom Den 25. marts blev børsnoteringen af Belgacom gennemført. Belgacom er Belgiens førende udbyder af kommunikationstjenester, og TDC ejede 16,5 pct. af selskabet gennem ADSB-konsortiet, som samlet ejede 50 pct. minus én aktie. De øvrige partnere i konsortiet var SBC Communications og Singapore Telecommunications. Konsortiets samlede aktier i Belgacom blev afhændet, og TDC s andel af provenuet udgjorde DKK 11,8 mia. TDC ændrede regnskabspraksis I april offentliggjorde TDC, at koncernen ophørte med pro rata-konsolidering af fælles ledede virksomheder og samtidig implementerede den nye danske regnskabsvejledning om indregning af indtægter. For en detaljeret gennemgang af disse ændringer henvises til afsnittet vedrørende anvendt regnskabspraksis. SBC solgte sine aktier i TDC SBC reducerede i juni sin samlede aktiebeholdning i TDC på 41,6 pct. til 9,5 pct. Af de solgte aktier erhvervede TDC 8,4 pct. for et beløb på DKK 3,4 mia. TDC s samlede besiddelse af egne aktier udgør herved 10 pct. af selskabets samlede aktiekapital. I november solgte SBC sin resterende aktiepost på 9,5 pct. GSM-licens i Oman TDC og Qatar Telecom indgik en samarbejdsaftale i marts. I juni vandt de to selskaber sammen med en række lokale investorer fra Oman den udbudte GSM mobillicens i Oman. Herefter blev der etableret et nyt mobilselskab, Nawras Telecom, med Qatar Telecom som hovedaktionær. TDC s ejerandel er 16 pct., men i kraft af indgåede aktionæraftaler er der ingen væsentlig risiko forbundet med investeringen. TDC, at der var indgået en aftale med T-Mobile i Storbritannien om at anvende selskabets net på tjenesteudbydervilkår. TDC vil herefter lancere mobiltelefoni under navnet easymobile i Storbritannien efter Telmore-konceptet, som tilbyder billig mobiltelefoni med webbaserede abonnementsformer baseret på lejede net. Song Networks I september offentliggjorde TDC sit købstilbud til indehavere af aktier og konvertible obligationer i Song Networks Holding AB, og primo november offentliggjorde TDC, at købstilbuddet kunne gennemføres. Ved udgangen af 2004 ejede TDC 99,4 pct. til en samlet købspris på DKK 4,6 mia. Selskabets navn er efterfølgende blevet ændret til TDC Song. Aktieoptionsordning for medarbejdere i udenlandske selskaber I november besluttede TDC at udstede optioner på køb af aktier i TDC til medarbejdere i de 100 pct. ejede udenlandske datterselskaber. Beslutningen er en opfølgning på medarbejderaktieordningen til TDC s danske medarbejdere, der blev offentliggjort i november Optionerne kan udnyttes fem år efter tildelingen medarbejdere fik tildelt optioner, som havde en samlet optionsværdi på ca. DKK 27 mio. TDC købte NetDesign I december købte TDC NetDesign A/S, en førende dansk udbyder af IP/LAN infrastruktur til erhvervskunder. Den samlede købspris for virksomheden var DKK 0,3 mia. Salg af Dan Net Dan Net, der beskæftiger sig med clearing af trafikinformation for mobil- og fastnetoperatører, elektronisk dataudveksling og e-businessløsninger, blev solgt i august. Salgsprisen var DKK 1,2 mia., og udbytte fra Dan Net var på DKK 159 mio. TDC indgik aftale med easygroup I august indgik TDC en brandlicensaftale med det engelske selskab easygroup. Aftalen giver mulighed for at benytte easy-brandet i forbindelse med udbud af mobiltelefoni i op til 12 europæiske lande. I november offentliggjorde 6

7 Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Resultatopgørelse USD mio. EUR mio. Nettoomsætning Indtægter i alt Driftsomkostninger i alt (25.843) (34.268) (33.091) (31.285) (32.606) (5.963) (4.384) Resultat før renter, skat, amortiseringer, af- og nedskrivninger (EBITDA) Amortiseringer, af- og nedskrivninger (4.400) (6.719) (7.342) (7.743) (8.193) (1.498) (1.101) Resultat eksklusive renter og skat (EBIT) før engangsposter Engangsposter (2.548) (1.133) (1.719) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat (3.239) (1.397) (1.559) (1.629) (1.351) (247) (182) Resultat før minoritetsinteresser (615) Minoritetsinteressers andel af årets resultat (8) Årets resultat (81) Årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer 1 EBIT før engangsposter Finansielle poster 10 (206) (151) (28) (20) Resultat før skat Skat af årets resultat (2.590) (1.815) (1.772) (2.110) (1.679) (307) (226) Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af årets resultat (8) Årets resultat Balance DKK mia. USD mia. EUR mia. Aktiver i alt 67,7 86,7 83,6 89,5 87,5 16,1 11,8 Rentebærende gæld, netto 11,0 33,0 25,8 28,7 20,0 3,7 2,7 Egenkapital 35,1 32,7 34,7 33,0 36,0 6,6 4,8 Antal cirkulerende aktier 2 (mio.) 216,5 216,5 216,5 216,5 204,6 204,6 204,6 Pengestrømsopgørelse USD mio. EUR mio. Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (3.860) (18.963) (1.254) (11.585) Finansieringsaktiviteter (6.759) (12.562) (2.298) (1.689) Ændring i likvider (4.038) Anlægsinvesteringer DKK mia. USD mia. EUR mia. Eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber 5,9 9,3 6,3 5,5 5,3 0,9 0,7 Inklusive køb af ejerandele i andre selskaber 12,1 21,6 7,4 13,6 10,1 1,8 1,3 Nøgletal Rapporteret resultat pr. aktie 3 DKK 43,0 (0,4) 20,6 8,1 42,7 Justeret resultat pr. aktie 4 DKK 16,8 6,3 9,6 11,1 11,8 Udbytte pr. aktie DKK 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 EBITDA-margin 5 pct. 30,3 22,9 25,5 28,1 28,5 Anlægsinvesteringer/nettoomsætning 6 pct. 16,9 22,2 15,1 13,3 12,1 Afkast af investeret kapital (ROCE) 7 pct. 17,6 9,5 11,7 12,6 11,1 Kundebase (ultimo året) (1.000) Fastnet Mobil Internet Kabel-tv Samlet kundebase Antal fuldtidsbeskæftigede Valutakurs DKK/USD 5,4676 Valutakurs DKK/EUR 7, Eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer samt eksklusive dagsværdireguleringer i associerede virksomheder indeholdt i posterne: Resultat før skat fra associerede virksomheder og skat vedrørende resultat ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer. 2 For årene 2000 til 2003 er der i overensstemmelse med dansk praksis ikke foretaget korrektioner for beholdning af egne aktier, da disse udgjorde under 2 pct. 3 Årets resultat inklusive engangsposter og dagsværdireguleringer divideret med det gennemsnitlige antal cirkulerende aktier. 4 Årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer divideret med det gennemsnitlige antal cirkulerende aktier. 5 Resultat før renter, skat, amortiseringer, af- og nedskrivninger divideret med nettoomsætning. 6 Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber. 7 ROCE defineres som EBIT eksklusive engangsposter plus finansielle indtægter eksklusive dagsværdireguleringer divideret med den gennemsnitlige egenkapital og rentebærende gæld. 8 Definitionen af aktive og inaktive kunder i TDC Switzerland er blevet ændret i Sammenligningstal fra 2000 til 2003 er blevet tilsvarende ændret. 9 Antallet af medarbejdere er baseret på antallet af fuldtidsækvivalente medarbejdere inklusive fastansatte, elever og midlertidige ansatte ultimo året. I denne årsrapport er fuldtidsækvivalente medarbejdere omtalt som fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. 7

8 TDC koncernen TDC koncernen TDC er i dag den førende leverandør af kommunikationsløsninger i Danmark, den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked og er desuden repræsenteret med en betydelig tilstedeværelse på en række udvalgte markeder i Nord- og Centraleuropa. Ved udgangen af 2004 havde TDC mere end 13,4 mio. kunder i Europa: 3,5 mio. fastnetkunder, 7,1 mio. mobilkunder, 1,8 mio. internetkunder og 1,0 mio. kabel-tvkunder. TDC s samlede nettoomsætning udgjorde i 2004 DKK 43,6 mia. Heraf bidrog de internationale aktiviteter med 47 pct. mod 45 pct. i 2003 og 46 pct. i Til sammenligning udgjorde EBITDA for de internationale aktiviteter 25 pct. i 2004 og 2003, mens andelen i 2002 var 16 pct og Ved udgangen af 2004 udgjorde den samlede arbejdsstyrke således fuldtidsbeskæftigede medarbejdere, sammenlignet med året før. Dette fald omfatter navnlig den danske del af forretningen, som tegnede sig for fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ved udgangen af 2004 sammenlignet med i Historie Igennem de seneste 10 år har TDC udviklet sig fra en traditionel og overvejende dansk leverandør af fastnetog mobiltjenester til en virksomhed, der i dag er en dansk-baseret, europæisk leverandør af kommunikationsløsninger. Der har igennem de seneste år været behov for en tilpasning af arbejdsstyrken i Danmark. Baggrunden for dette har først og fremmest været nedgangen inden for den traditionelle fastnettelefoni samt den intensiverede konkurrence på det danske marked. Derudover har kundernes fortsatte interesse for selvbetjening og internetbaserede løsninger været en medvirkende faktor. Tilpasningen er foregået dels gennem naturlig afgang, dels via gennemførelsen af fratrædelsesprogrammer i Liberaliseringen af det danske telemarked i 1996 skabte et konkurrencepræget marked. I 2004 var det danske telemarked fuldt liberaliseret og stærkt konkurrencepræget. TDC blev delvist privatiseret i 1994 og fuldt privatiseret i Aktierne ejedes ved udgangen af 2004 hovedsageligt af private og institutionelle investorer i Danmark, England og USA. Kunder Ultimo (1.000) Antal ansatte Ultimo K 03 2K 03 3K 03 4K 1K 2K 3K 4K Fastnet Mobil Internet Kabel-tv Indenlandske Udenlandske Note: Antallet af medarbejdere er baseret på antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere inklusive fastansatte, elever og midlertidige ansatte ultimo året. 8

9 Telebranchen Telesektoren har gennem de senere år været præget af stadig mere intens konkurrence. På det danske marked er konkurrencen udtalt med mange operatører og en regulering, der i særlig grad retter sig mod TDC. Kombinationen af priskonkurrence, regulatoriske krav samt markedsmætning har medført moderat omsætningsvækst. De nordiske netoperatører har tacklet situationen på flere måder, blandt andet ved markedskonsolidering og international ekspansion. TDC har etableret easy- Mobile, der vil udbyde mobiltelefoni på basis af Telmore-konceptet. I første omgang lanceres easymobile på det britiske marked. Endvidere har TDC som et led i driftseffektiviseringerne i 2003 og 2004 gennemført fratrædelsesprogrammer, hvor i alt medarbejdere er fratrådt. Endelig har fokus været på integrerede pannordiske kommunikationsløsninger illustreret ved TDC s opkøb af TDC Song og NetDesign. På det regulatoriske område i Danmark gennemfører IT- og Telestyrelsen analyser af en række delmarkeder i telesektoren, der er defineret på forhånd. IT- og Telestyrelsen vil på baggrund af resultatet af disse analyser træffe afgørelse om, hvorvidt der er tilstrækkelig konkurrence på de enkelte delmarkeder. I modsat fald udpeges en eller flere udbydere med en stærk markedsposition, og disse pålægges en eller flere forpligtelser med henblik på at imødegå den manglende konkurrence. De teknologiske fremskridt har været afgørende for følgende hovedtendenser på telemarkedet: migrering fra fastnettet til mobil, et skift fra kredsløbskoblet til pakkekoblet trafik (VoIP, IP-VPN, GPRS, UMTS), overgang til forbrugsuafhængig taksering (flat-rate) samt en øget grad af selvbetjening og webbaserede salgskanaler. TDC tilpasser sig løbende den teknologiske og markedsmæssige udvikling og har i 2004 introduceret en række nye produkter. På det danske marked har TDC med succes udbudt produktet TDC Samtale, der giver mulighed for ubegrænset national fastnettelefoni om aftenen og i weekenden til en fast månedlig pris. Som de første i Danmark lancerede TDC i 2004 et landsdækkende net af trådløse hotspots, der gør det muligt at koble op på internettet på udvalgte geografiske steder. Ved udgangen af 2004 havde TDC 435 trådløse hotspots i Danmark. I forlængelse af succesen med det webbaserede mobilprodukt Mixit har TDC i 2004 introduceret et tilsvarende erhvervsprodukt, MobilFlex Let. TDC planlægger at introducere taletelefoni over internettet (VoIP) på privatmarkedet samt 3G mobiltelefoni og tv over internettet (TVoIP) i løbet af Forretningsenheder TDC er organiseret i seks forretningsenheder: TDC EBITDA fordelt på forretningsenheder 2004 TDC Forlag 4% TDC Kabel TV 3% TDC Switzerland 20% Andre 4% TDC Totalløsninger 47% TDC Mobile International 22% TDC Totalløsninger udbyder primært kommunikationsløsninger i Danmark og Norden. Aktiviteterne omfatter fastnettelefoni, konvergensprodukter (kombinerer fastnettelefoni med mobiltelefoni), bredbåndsløsninger, avancerede sikkerheds- og hostingtjenester, datakommunikation og internettjenester, udleje af faste kredsløb, terminalsalg og installation. TDC Totalløsningers væsentligste datterselskaber omfatter følgende selskaber: TDC Song, der er en pan-nordisk netoperatør, som primært opererer på erhvervsmarkedet, NetDesign, der er en førende dansk udbyder af IP/LAN infrastruktur til erhvervskunder, Contactel, en udbyder af internet- og telefonitjenester i Tjekkiet, TDC Internordia, en svensk baseret leverandør af teleudstyr til erhvervskunder og TDC Norge, der leverer internet-, telefoni- og datatjenester. 9

10 TDC koncernen / Forventninger til fremtiden TDC Mobile International udbyder mobilkommunikationsløsninger i Danmark og et antal europæiske lande. De danske aktiviteter omfatter de 100 pct. ejede selskaber TDC Mobil, der er en dansk-baseret mobiloperatør, og Telmore, en dansk tjenesteudbyder. Den internationale del af aktiviteterne omfatter de fuldt ejede datterselskaber Talkline, der er en tysk tjenesteudbyder, og Bité, som er en litauisk mobiloperatør. TDC Mobile International har derudover ejerandele på henholdsvis 19,6 pct. og 15,0 pct. i Polkomtel og One. Disse selskaber er mobiloperatører i henholdsvis Polen og Østrig. Endelig ejes 80 pct. af Telmore International, som varetager samarbejdet med easygroup. TDC Switzerland er den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked. Aktiviteterne omfatter kommunikationsløsninger inden for fastnettelefoni, mobiltelefoni og internettjenester. TDC Kabel TV er en dansk udbyder af kabel-tv og bredbåndsadgang. TDC Forlag udgiver trykte, elektroniske og internetbaserede kataloger i Danmark, Sverige og Finland. Andre inkluderer primært TDC Services, som hovedsageligt udbyder tjenester til TDC s danske forretningsenheder. 10

11 Forventninger til fremtiden Forventningerne til 2005 bygger på en grundig økonomisk vurdering af hver enkelt forretningsenhed. Oplysninger om fremtiden er dog i sagens natur forbundet med visse risici og usikkerheder, som er nærmere beskrevet i afsnittene om risikofaktorer og Safe harbor-erklæringen. Generelt er alle tal eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer og udarbejdet i henhold til den samme regnskabspraksis som i Opdaterede forventninger udarbejdet efter de internationale regnskabsstandarder IFRS vil blive medtaget i kvartalsrapporten for første kvartal TDC forventer, at nettoomsætningen når op på DKK 45,7 mia. i 2005, svarende til en stigning på 4,9 pct. i forhold til Resultat før renter, skat, amortiseringer, af- og nedskrivninger (EBITDA) forventes at stige med 3,8 pct. til DKK 12,9 mia. i 2005, sammenlignet med en vækst i EBITDA på 4,1 pct. i andet halvår EBITDA er i 2005 primært drevet af vækst i datakommunikation og internet tjenester samt mobiltelefoni. Dertil kommer helårseffekten af fratrædelsesprogrammerne samt købet af TDC Song i november 2004, der ligeledes forventes at bidrage positivt. Den gunstige udvikling er delvist opvejet af frasalget af Talkline Infodienste, en udbyder af værdiforøgende tjenester, fra og med 2005 og udbygningen af easymobile. Årets resultat i 2005 forventes at falde til DKK 1,8 mia., som fremkommer efter omkostningsførelse af goodwillamortiseringer på DKK 1,7 mia. Der forventes en stigning i EBITDA i alle forretningsenheder, men resultatet er påvirket af finansieringsomkostninger og forøgede afskrivninger og amortiseringer, herunder goodwillamortiseringer, som følge af købet af TDC Song. Øvrige afskrivninger forventes også at stige, primært som følge af udbygning af nettet i TDC Switzerland. Endelig må udviklingen ses i lyset af, at Belgacom indgik som associeret virksomhed i de første tre måneder i Forventningerne til fremtiden for de enkelte forretningsenheder fremgår af de følgende afsnit. Forventninger til 2005 (eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer) DKK mia. TDC koncernen Vækst (pct.) TDC koncernen Nettoomsætning 43,570 45,7 4,9 EBITDA 12,432 12,9 3,8 Årets resultat 2,411 1,8 (25,3) TDC Totalløsninger Nettoomsætning 18,590 20,9 12,4 EBITDA 5,894 6,4 8,6 TDC Mobile International Nettoomsætning 15,105 14,5 (4,0) EBITDA 2,682 2,7 0,7 TDC Switzerland Nettoomsætning 9,692 10,0 3,2 EBITDA 2,455 2,5 1,9 TDC Kabel TV Nettoomsætning 1,766 2,1 18,9 EBITDA 0,355 0,5 41,0 TDC Forlag Nettoomsætning 1,436 1,5 4,4 EBITDA 0,472 0,5 5,9 Andre 1 Nettoomsætning (3,019) (3,3) (9,3) EBITDA 0,574 0,2 (65,2) 1 Omfatter TDC Services, TDC A/S og elimineringer. 11

12 Regnskabsberetning Regnskabsberetning TDC koncernen Nettoomsætning TDC s nettoomsætning udgjorde DKK mio. i 2004, hvilket svarer til en stigning på DKK mio. eller 5,2 pct. i forhold til Denne stigning kan primært henføres til mobilforretningerne i Danmark, Tyskland og Schweiz, den danske bredbåndsforretning samt den danske kabel-tv-forretning. Endvidere kan fremgangen henføres til højere omsætning i Talkline Infodienste samt indregningen af TDC Song fra november Denne fremgang blev delvist opvejet af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni som følge af migrering fra fastnet til mobiltelefoni og til private IP-baserede net samt et faldende aktivitetsniveau inden for transittrafik. Transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer Transmissionsomkostninger, råvarer og hjælpematerialer steg med DKK mio. eller 8,8 pct. i 2004 til DKK mio. Væksten kan fortrinsvis henføres til TDC Mobil og Talkline som følge af øgede transmissionsomkostninger, drevet af stigende taletrafik, og antal SMS-beskeder. Derudover var der en mindre stigning i TDC Totalløsningers transmissionsomkostninger. Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger, herunder omkostninger til markedsføring og kundeakkvisitioner samt husleje, leasing og serviceaftaler, udgjorde DKK mio. i 2004, hvilket var en stigning på DKK 202 mio. eller 2,5 pct. i forhold til Denne udvikling kan overvejende til- Finansielle hovedtal TDC koncernen Vækst (pct.) Nettoomsætning ,2 Indtægter i alt ,9 Driftsomkostninger i alt (31.285) (32.606) (4,2) Resultat før renter, skat, amortiseringer, af- og nedskrivninger (EBITDA) ,7 Amortiseringer, af- og nedskrivninger (7.743) (8.193) (5,8) Resultat før renter og skat (EBIT) før engangsposter ,4 Engangsposter (1.719) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Finansielle poster inkl. dagsværdireguleringer (97,7) Skat af årets resultat (1.629) (1.351) 17,1 Årets resultat Årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer EBITDA-margin (%) 28,1 28,5 - Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele ,6 Anlægsinvesteringer/nettoomsætning 13,3 12,1 - Rentebærende gæld, netto ,2 Pengestrømme fra driften ,8 1 Eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer samt eksklusive dagsværdireguleringer i associerede virksomheder indeholdt i posterne: Resultat før skat fra associerede virksomheder og skat vedrørende resultat ekskl. engangsposter og dagsværdireguleringer. 12

13 Nettoomsætning TDC koncernen Vækst (pct.) TDC Totalløsninger ,0 TDC Mobile International ,6 Danske forretninger ,9 Talkline ,7 Bité ,6 TDC Switzerland ,3 TDC Kabel TV ,9 TDC Forlag (1,8) Andre 1 (2.805) (3.019) (7,6) TDC koncernen ,2 1 Omfatter TDC Services og elimineringer. skrives øgede markedsførings- og kundeakkvisitionsomkostninger i TDC Mobil og Talkline samt indregningen af TDC Song fra november 2004, delvist opvejet af stram omkostningsstyring i den danske forretning. Personaleomkostninger TDC s personaleomkostninger faldt med DKK 208 mio. eller 2,5 pct. til DKK mio. Faldet skyldes primært en nedgang i det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere på eller 6,5 pct., hovedsageligt som følge af fratrædelsesprogrammerne samt naturlig afgang, fortrinsvis i TDC Totalløsninger. Resultat før renter, skat, amortiseringer, af- og nedskrivninger (EBITDA) EBITDA steg i 2004 med DKK 778 mio. eller 6,7 pct. til DKK mio. I TDC Mobile International steg EBITDA med DKK 308 mio. eller 13,0 pct., hvilket primært kan henføres til den danske mobilforretning, mens EBITDA i TDC Switzerland steg med DKK 250 mio. eller 11,3 pct. hovedsageligt som følge af øget omsætning i mobilforretningen. I TDC Kabel TV steg EBITDA med DKK 182 mio. eller 105,2 pct. som konsekvens af omsætningsvækst drevet af stigningen i såvel antal kunder som omsætning pr. kunde. TDC Totalløsningers EBITDA steg med DKK 180 mio. eller 3,2 pct. Dette resultat var primært sammensat af øget indtjening på xdsl-området og stram omkostningsstyring i den danske forretning delvist opvejet af et fald på traditionel fastnettelefoni. Amortiseringer, af- og nedskrivninger Amortiseringer, af- og nedskrivninger steg med DKK 450 mio. eller 5,8 pct. til DKK mio. i Denne stigning kan hovedsageligt henføres til en revurdering af brugstiderne på anlægsaktiver i TDC Totalløsninger ved slutningen af Stigningen skyldes endvidere større afskrivninger i forbindelse med indregningen af Telmore fra februar 2004, og TDC Song fra november Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) Resultat før finansielle poster og skat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer steg med DKK 328 mio. eller 8,4 pct. til DKK mio. Stigningen kan især henføres til det forbedrede EBITDA delvist modvirket af øgede amortiseringer, af- og nedskrivninger. Engangsposter Engangsposter før skat udgjorde i 2004 DKK mio. og påvirkede årets resultat med DKK mio. I 2003 udgjorde engangsposter før skat DKK (1.719) mio., hvilket påvirkede årets resultat med DKK (1.174) mio. Engangsposter omfatter fortjeneste ved frasalg af større virksomheder, nedskrivninger for tab ved værdiforringelse, omstruktureringsomkostninger m.m. Fortjeneste ved frasalg af større virksomheder udgjorde i 2004 DKK mio. før skat og inkluderer en fortjeneste fra salg af Belgacom på DKK mio. og salg af Dan Net på DKK 968 mio. 13

14 Regnskabsberetning Omstruktureringsomkostninger udgjorde i 2004 DKK (615) mio. før skat og omfatter primært anden fase af fratrædelsesprogrammerne i den danske forretning. Efter skat udgjorde omstruktureringsomkostninger DKK (213) mio., hvoraf DKK 218 mio. vedrørte en ændring af den skattemæssige værdi af goodwill i Talkline. I 2003 realiserede TDC en fortjeneste på DKK 171 mio. før skat ved frasalg af større virksomheder primært fra Belgacoms tilbagekøb af egne aktier fra TDC. Nedskrivninger for tab ved værdiforringelse på aktiver udgjorde DKK (220) mio. før skat i 2003 og vedrørte primært TDC Norge samt TDC Forlags lukning af Storbyguiden. Omstruktureringsomkostninger mv. udgjorde DKK (1.670) mio. før skat, der primært omhandlede overdragelse af Belgacoms pensionsforpligtelser til den belgiske stat samt påvirkning fra fratrædelsesprogrammerne i den danske forretning. Finansielle poster Finansielle poster inklusive dagsværdireguleringer udgjorde DKK 27 mio. i 2004 mod DKK mio. året før. Resultat før skat fra associerede virksomheder gik tilbage fra DKK mio. i 2003 til DKK 749 mio. i 2004, hvilket primært afspejler salget af Belgacom. I 2004 udgjorde dagsværdireguleringerne en indtægt på i alt DKK 178 mio. Heraf udgjorde andre dagsværdireguleringer DKK 166 mio., der i al væsentlighed kan henføres til kursregulering af et finansielt tilgodehavende. I 2003 udgjorde dagsværdireguleringerne en indtægt på i alt DKK 579 mio. Heraf udgjorde dagsværdireguleringer af andre værdipapirer og kapitalandele DKK 412 mio., som hovedsageligt kan henføres til den ukrainske mobiloperatør UMC. Finansielle indtægter udgjorde DKK mio. i 2004, hvilket er et fald på DKK 172 mio. i forhold til DKK mio. i De finansielle omkostninger udgjorde DKK (3.439) mio. i 2004 mod DKK (3.869) mio. året før, hvilket er et fald på DKK 430 mio. Finansielle nettoomkostninger udgjorde i 2004 DKK (900) mio., hvilket er et fald på DKK 258 mio. i forhold til DKK (1.158) mio. i Denne udvikling kan især henføres til en lavere gennemsnitlig rentebærende nettogæld navnlig på grund af provenu fra salg af aktierne i Belgacom. Skat Skat af årets resultat udgjorde DKK mio. i Dette er et fald på DKK 278 mio. eller 17,1 pct. i forhold til året før. Skat vedrørende årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer udgjorde DKK mio. i 2004, hvilket er DKK 431 mio. eller 20,4 pct. mindre end i Skat vedrørende engangsposter udgjorde en skatteindtægt på DKK 365 mio. i 2004, hvor skatteindtægten i 2003 udgjorde DKK 545 mio. Engangsposter TDC koncernen Før skat Efter skat Før skat Efter skat Fortjeneste ved frasalg af større virksomheder Nedskrivning for tab ved værdiforringelse (220) (164) 0 0 Omstruktureringsomkostninger m.m. (1.670) (1.180) (615) (213) Engangsposter i alt (1.719) (1.174)

15 Skat vedrørende dagsværdireguleringer resulterede i en skatteomkostning på DKK 37 mio. i 2004, hvor skatteomkostningen i 2003 udgjorde DKK 58 mio. Den effektive skatteprocent eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer var på 41,1 pct. i 2004 mod 46,6 pct. året før. Den høje skatteprocent for 2003 var primært påvirket af en begrænsning i fradragsretten vedrørende amortisering af goodwill som følge af ændringer i den danske skattelovgivning. Årets resultat Årets resultat inklusive engangsposter og dagsværdireguleringer steg med DKK mio. til DKK mio. Årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer var DKK mio. i 2004, hvilket er uændret sammenlignet med Korrigeret for salget af Belgacom steg årets resultat eksklusive engangsposter og dagsværdireguleringer 27,4 pct. til DKK mio. Balance TDC koncernens balance udgjorde ved udgangen af 2004 DKK mio. svarende til et fald på DKK mio. i forhold til Faldet på aktivsiden i 2004 kan især tilskrives et fald i kapitalandele i associerede virksomheder som følge af salget af Belgacom. Effekten af salget blev delvist opvejet af en stigning i likvider, samt en stigning på immaterielle og materielle anlægsaktiver, hovedsageligt som følge af indregningen af TDC Song fra november Egenkapitalen udgjorde i alt DKK mio. ved udgangen af Det er en stigning på DKK mio. i forhold til året før, som primært kan henføres til årets resultat for 2004 på DKK mio. Dette omfatter gevinsten ved salget af Belgacom. Stigningen blev delvist opvejet af udbetalt udbytte på DKK mio. og køb af egne aktier for DKK mio. netto. Forpligtelser i alt er i forhold til ultimo 2003 faldet med DKK mio. til DKK Faldet kan primært henføres til indfrielse af obligationsgæld. Rentebærende nettogæld er i løbet af 2004 faldet med DKK mio. til DKK mio. ved udgangen af året. Dette fald kan primært henføres til salget af Belgacom, men er delvist modvirket af tilbagekøbet af egne aktier fra SBC samt effekten fra købet af TDC Song i november Anlægsinvesteringer Anlægsinvesteringer inklusive køb af ejerandele i andre selskaber beløb sig i 2004 til DKK mio., hvilket er et fald på DKK mio. sammenlignet med DKK mio. i Faldet kan hovedsageligt relateres til købet af de resterende aktier i TDC Switzerland i 2003, hvilket alene beløb sig til DKK mio. og er delvist modvirket af effekten fra købet af TDC Song i november Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber beløb sig i 2004 til DKK mio., hvilket sammenlignet med 2003 er et fald på DKK 251 mio. eller 4,6 pct. Anlægsinvesteringer i forhold til nettoomsætningen i 2004 var 12,1 pct. sammenlignet med 13,3 pct. i Dagsværdireguleringer TDC koncernen Før skat Efter skat Før skat Efter skat Dagsværdiregulering af andre værdipapirer og kapitalandele Andre dagsværdireguleringer Dagsværdireguleringer i alt

16 Regnskabsberetning Pengestrømsopgørelsen Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde i 2004 DKK mio. Det er DKK 412 mio. mere end i Udviklingen skyldes primært det forbedrede EBITDA fra 2003 til 2004 samt en forbedret driftskapital. Disse forbedringer blev delvist opvejet af udbetalinger i relation til fratrædelsesprogrammerne. Pengestrømme fra investeringsaktiviteter udgjorde DKK mio. i 2004 sammenlignet med DKK (11.585) mio. i Udviklingen i 2004 skyldes primært modtaget udbytte i forbindelse med salget af Belgacom. Hertil kommer provenu fra salget af Dan Net, hvilket delvist blev opvejet af effekten fra købet af TDC Song i november 2004, købet af NetDesign og de resterende 80 pct. af aktierne i Telmore. Investeringsaktiviteterne i 2003 er især relateret til købet af den resterende ejerandel i TDC Switzerland. Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter udgjorde i alt DKK (12.562) mio. i 2004 mod DKK mio. i Denne udvikling kan hovedsageligt henføres til reduceret låneoptagelse og indfrielse af langfristet gæld samt tilbagekøb af egne aktier i Likvider steg fra DKK mio. til DKK mio. i løbet af Anlægsinvesteringer TDC koncernen Vækst (pct.) TDC Totalløsninger (1,6) TDC Mobile International (9,5) Danske forretninger (11,7) Talkline (83,6) Bité ,6 TDC Switzerland ,6 TDC Kabel TV ,5 TDC Forlag (54,3) Andre (80,1) TDC koncernen eksklusive køb af ejerandele ,6 Køb af ejerandele i andre selskaber ,1 TDC koncernen inklusive køb af ejerandele ,7 1 Omfatter TDC A/S, TDC Services og elimineringer. 16

17 TDC Totalløsninger TDC Totalløsninger udbyder et bredt sortiment af kommunikationsløsninger såvel på det danske hjemmemarked som i de nordiske lande, samt gennem datterselskabet Contactel på det tjekkiske marked. Aktiviteterne omfatter fastnettelefoni, konvergensprodukter, bredbåndsløsninger, avancerede sikkerheds- og hostingtjenester, datakommunikation og internettjenester, udleje af faste kredsløb, terminalsalg og installation. Ved udgangen af 2004 havde TDC Totalløsninger 4,4 mio. kunder fordelt med 4,2 mio. kunder på det danske marked og kunder i de internationale datterselskaber og antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere udgjorde Nettoomsætningen var DKK mio. i 2004, mens EBITDA udgjorde DKK mio. Forretningsområder I det følgende beskrives TDC Totalløsningers væsentligste forretningsområder. Fastnettelefoni Fastnettelefoni repræsenterer den største andel af nettoomsætningen i TDC Totalløsninger og udgjorde DKK mio. i 2004, svarende til 52 pct. af nettoomsætningen. I forhold til 2003, hvor andelen udgjorde 54 pct. faldt nettoomsætningen med DKK 444 mio. Totalmarkedet inden for traditionel fastnettelefoni er vigende på grund af migrering til mobiltelefoni og IPbaserede teknologier, ligesom TDC Totalløsningers markedsandel har været faldende. For at imødegå denne udvikling har TDC Totalløsninger i 2004 introduceret produktet TDC Samtale, der giver mulighed for ubegrænset national fastnettelefoni om aftenen og i weekenden til en fast månedlig pris. Antallet af TDC Samtale-kunder har været stærkt stigende siden produktets lancering og udgjorde kunder ved udgangen af Endvidere påregner TDC Totalløsninger i løbet af 2005 at introducere Voice over IP (VoIP) på privatmarkedet og tv over IP (TVoIP), der muliggør henholdsvis telefoni og tv via internettet. Datakommunikation og internettjenester Nettoomsætningen fra datakommunikation og internettjenester udgjorde DKK mio. i 2004 svarende til en andel på 21 pct. af den samlede nettoomsætning sammenlignet med 18 pct. i Forretningsområdet omfatter primært bredbånd, dial up-trafik, datatjenester samt IP-baserede private net. I 2004 har der været en fortsat migrering fra dial up mod bredbåndsprodukter. xdsl penetrationen pr. husstand i det danske marked var i 2004 fortsat stigende og udgjorde ca. 23 pct. ultimo året. Området har haft en markant vækst, og antallet af kunder udgjorde ved udgangen af 2004 sammenholdt med kunder i Som de første i Danmark lancerede TDC i 2004 et landsdækkende net af trådløse hotspots, der gør det muligt at koble op på internettet på udvalgte geografiske steder. Ved udgangen af 2004 havde TDC 435 trådløse hotspots i Danmark. Over de næste år forventes en fortsat fremgang inden for den trådløse teknologi. TDC Totalløsninger Nettoomsætning fordelt på forretningsområder 2004 TDC Totalløsninger Kunder Ultimo 2004 Øvrige 7% Fastnettelefoni 52% Dial up-kunder 9% Kunder i internationale datterselskaber 5% Terminaler, installationer m.v. 14% Datakommunikation og internettjenester 21% Udleje af faste kredsløb 6% xdsl-kunder 13% Konvergens og mobil 8% Fastnetkunder 65% 17

18 Regnskabsberetning Terminaler, installationer m.v. Terminalsalg var med en nettoomsætning på DKK mio. den tredjestørste bidragyder til nettoomsætningen i TDC Totalløsninger svarende til en andel på 14 pct. sammenlignet med 13 pct. i Forretningsområdet omfatter salg og installation af udstyr og spænder fra salg af fastnet- og mobiltelefoner til større omstillingsanlæg med tilhørende serviceaftaler. Udleje af faste kredsløb Udleje af faste kredsløb udgjorde DKK mio. i 2004 eller 6 pct. af den samlede nettoomsætning sammenholdt med 7 pct. i Forretningsområdet omfatter både nationale og internationale faste kredsløb. Øvrige Den resterende del af nettoomsætningen i TDC Totalløsninger omfatter primært servicetelefontjenester, eksempelvis nummeroplysningen, og mobiltelefoni, primært Duét. Datterselskaber Udover TDC Totalløsningers indenlandske aktiviteter har TDC Totalløsninger betydelige investeringer i en række datterselskaber. TDC Song er en 99,4 pct. ejet pan-nordisk netoperatør, som primært opererer på erhvervsmarkedet, med 858 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ved slutningen af TDC Totalløsninger ejer endvidere 100 pct. af NetDesign som har 122 fuldtidsbeskæftigede med- Udvalgte hoved- og nøgletal Eksklusive engangsposter TDC Totalløsninger Koncernen Vækst (pct.) Nettoomsætning (4,2) 0,0 Indtægter i alt (4,8) (0,3) Driftsomkostninger i alt (15.168) (14.216) (13.980) 6,3 1,7 Resultat før renter, skat, amortiseringer, af- og nedskrivninger (EBITDA) (1,0) 3,2 Amortiseringer, af- og nedskrivninger (3.079) (3.401) (3.608) (10,5) (6,1) Resultat før finansielle poster og skat (EBIT) (14,2) (1,2) Anlægsinvesteringer ,1 (1,6) Nøgletal EBITDA-margin 2 pct. 29,8 30,7 31,7 - - Anlægsinvesteringer/nettoomsætning 1 pct. 18,1 13,0 13,2 - - Kundebase (ultimo året) (1.000) Fastnetkunder (2,5) (3,0) Mobilkunder ,5 9,5 Internetkunder ,7 10,0 Samlet kundebase ,8 1,1 Antal medarbejdere (7,5) (2,8) 18 1 Anlægsinvesteringer eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber. 2 Resultat før renter, skat, amortiseringer, af- og nedskrivninger divideret med nettoomsætning. 3 Antallet af medarbejdere er baseret på antallet af fuldtidsbeskæftigede medarbejdere inklusive fastansatte, elever og midlertidige ansatte ultimo året.

19 arbejdere og er en førende dansk udbyder af IP/LAN infrastruktur til erhvervskunder, og 100 pct. af Contactel, en tjekkisk internet- og fastnetudbyder, der ved udgangen af 2004 havde 268 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Desuden ejer TDC Totalløsninger 100 pct. af TDC Norge, der primært leverer internet-, telefoni- og datatjenester med 103 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ved slutningen af 2004, og 100 pct. af TDC Internordia, en svensk-baseret leverandør af teleudstyr til erhvervskunder, der ved slutningen af 2004 havde 237 fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Økonomisk udvikling Nettoomsætningen i TDC Totalløsninger steg med DKK 5 mio. til DKK mio. i Dette var på den ene side resultatet af fortsat vækst på bredbåndsområdet (xdsl), hvor antallet af indenlandske kunder steg 37,3 pct. til Derudover kommer en vækst i antallet af kunder med konvergensløsninger fra til ved udgangen af På den anden side har der været en tilbagegang i den traditionelle fastnetforretning på grund af fortsat migrering fra fastnet til mobiltelefoni og private IP-baserede net. Således faldt antallet af fastnetkunder med eller 3,0 pct. til i alt 2,9 mio. ved udgangen af Som konsekvens af fortsat omkostningskontrol, herunder effekterne af fratrædelsesprogrammerne, steg TDC EBITDA Anlægsinvesteringer K 03 2K 03 3K 03 Nettoomsætning 4K 1K 2K 3K 4K EBITDA Anlægsinvesteringer Nettoomsætning Totalløsningers EBITDA 3,2 pct. til DKK mio. EBITDAmarginen udgjorde 31,7 pct. i 2004 mod 30,7 pct. i 2003 og 29,8 pct. i EBITDA-væksten var dog aftagende i løbet af Hvor vækstraten i første halvår var på 6,9 pct., var den således (0,3) pct. i andet halvår. Denne udvikling skyldes især aftagende vækst inden for datakommunikation og internettjenester, samt virkningen af salget af Dan Net i august Indenlandske xdsl kunder Ultimo (1.000) Markedsandel * pct. Indenlandske trafikminutter Fastnet (mio.) Markedsandel * pct K 02 2K 02 3K 4K 02 1K 2K K 03 4K 1K 2K 3K 4K K 02 2K 02 3K 4K 02 1K 2K K 03 4K 1K 2K 3K 4K xdsl-kunder Markedsandel, Bredbånd Markedsandel, xdsl Trafikminutter Markedsandel * Note: Markedet for indenlandske xdsl- og bredbåndskunder og indenlandske trafikminutter (fastnet) opgøres halvårligt af IT- og Telestyrelsen. Endelige data for 2004 er endnu ikke tilgængelige. Ovenstående markedsandele er TDC Totalløsningers andel af det samlede bredbåndsmarked, der kan defineres som summen af xdsl og Kabel-modem. Bredbåndsabonnementer er fra og med 2. halvår 2002 i data fra IT- og Telestyrelsen defineret til at omfatte abonnementer med en kapacitet på mindst 144 kbit/s. Boligforenings-, fiber- og trådløse løsninger er ikke inkluderet i ovenstående markedsandel på bredbånd. 19

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 4. november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 22. februar 2006 Hovedpunkter for 2005 Omsætningen er steget med 10,0 pct. Resultatet af driften 1 steg med 8,4 pct. Årets resultat steg med 19,2 pct. til

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 3. august 2006 EBITDA 1 er på DKK 3.175 mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef DFF Virksomhedsdag 26. maj, 2005 Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef Dagsorden TDC's vision: Europas bedste! TDC og TDC's strategi - vækstmuligheder TDC's vækstudfordringer og forventninger

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2008

Delårsrapport januar marts 2008 Delårsrapport januar marts 2008 8. maj 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 0,7% til DKK 9.605 mio. i forhold til 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, mobilterminerings-

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 4. maj 2006 Omsætningen er steget med 4,8 pct. Resultatet af driften 1 er steget med 7,8 pct. Uændrede forventninger til omsætning og resultat af driften. Hovedpunkter

Læs mere

2. KVARTALSRAPPORT 2001

2. KVARTALSRAPPORT 2001 T D C 2. KVARTALSRAPPORT 2001 2. august 2001 Hovedtal for Nettoomsætningen er steget med 18 pct. til DKK 12.901 mio. Nettoomsætningen fra mobiltelefoni udgør DKK 4.291 mio., hvilket er en stigning på 32

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie

TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK 95 per aktie Til fondsbørserne i 27. oktober 2004 København og Stockholm Meddelelse 30/2004 TDC A/S ejer 51,6 pct. af aktierne i Song Networks Holding AB og forhøjer sit Købstilbud på Song Networks Holding AB til SEK

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2008

Regnskabsmeddelelse for 2008 Regnskabsmeddelelse for 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt med DKK 0,5 mia. eller 1,3% til DKK 38,8 mia. i 2008. Udviklingen kan hovedsageligt henføres til faldende indenlandsk fastnettelefoni som følge

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2009

Delårsrapport januar marts 2009 7. maj 2009 Delårsrapport januar marts 2009 Meddelelse 9/2009 Delårsrapport januar marts 2009 Hovedpunkter Koncernens omsætning var på niveau med 1. kvartal 2008: Omsætningen i den nordiske forretning

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz Til fondsbørserne i 13. november 2000 København og New York Meddelelse 230 Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz KØBENHAVN - Tele Danmark har i dag indgået aftale om at øge sin ejerandel

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport januar september 2008

Delårsrapport januar september 2008 Delårsrapport januar september 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 1,7% til DKK 29.110 mio. i forhold til 1.-3. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, frasalg af den

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T

T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 0 0 Til fondsbørserne i København og New York 27. april 2000 Meddelelse nr. 212 Tele Danmark har opnået solid vækst i 1. kvartal 2000

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter

29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter indhold 3 Til vores aktionærer 29 Regnskabsberetning 5 Hovedbegivenheder 7 Udvalgte hoved- og nøgletal 8 Vision og selskabsledelse 10 Vores medarbejdere 11 Samfundsengagement 13 TDC Totalløsninger 18 TDC

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2006 3 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til 2007 27 Regnskabsberetning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere