2') Bestyrelsens beretnin g for 2007 : Formanden indledte med at bemærke, at det forgangne år ikke havde været særlig dramatisk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2') Bestyrelsens beretnin g for 2007 : Formanden indledte med at bemærke, at det forgangne år ikke havde været særlig dramatisk."

Transkript

1 REFERAT Ordinær generalforsamling aftroldt den i3. marts Tilstede: Der var deltagelse fra nr. 4,5,6,7, 8, 10, 11, l2g, 268,26G,26I,26L,32 Dagsorden ifølge lovene: 1) Velkomst - valg af dirigent: Formanden (Johan l2g)bød velkommen til mødet. Pia (26L) blev valgt som dirigent. Efter at Pia havde konstateret, at indkaldelsen til generalforsamlingen var lovligt varslet, gav hun ordet til formanden. 2') Bestyrelsens beretnin g for 2007 : Formanden indledte med at bemærke, at det forgangne år ikke havde været særlig dramatisk. Det som imidlertid havde krævet bestyrelsens største opmærksomhed, var vort antenneanlæg. Antenneanlæg: Modtagelsen af DR2 er ringe hos alle, dog især i Søbo, og Sverige 1 og2 er helt væk Vi ved, at antennen er værdiløs fra november 2009, når udsendelserne bliver digitale. Fibernet og kabel-tv kommer der ikke herude de første mange år, hvorfor andre muligheder må overvejes. Antenneudvalget har derfor haft Paraboleksperten ude Han har målt anlægget igennem og har beset skabe og bokse. Der er ingen irrede forbindelser og DR2 går fint igennem. Vi har modtaget et tilbud fra Paraboleksperten på en renovering af fællesantennen, så vi fortsat kan modtage syv kanaler. Pris kr ,00 t moms. Alternatir,t kan vi sløjfe fællesantennen og individuelt montere en digital modtageboks på hvert TV i hjemmet. Herved kan man se DRl, DR2, TY2 ogtv2's regionale vinduer, men muligvis vil flere komme til. Ønsker man yderligere kanaler, må man opsætte en parabolantenne (forbudt at montere på selve huset). Prisen er herved kr 300,00 per boks per TV. Til gengæld sparer vi udgiften til fællesantennen i al fremtid. Antenneanlægget må imidlertid ikke nedtages, før der er fundet et alternativ. Bestyrelsen vurderer, at der endnu er så meget usikkerhed om, hvad der bedst fremtidssikrer os, at vi har valgt at udskyde beslutningen til næste generalforsamling. Der blev indvendt fra flere af de deltagende, at man ikke helt kunne gennemskue problematikken og de tekniske muligheder Kunne man ikke forklare det hele lidt mere indgående? Af tidsmæssige årsager foreslog bestyrelsen, at man til referatet fra generalforsamlingen ville vedlægge udskrifter fra de seneste bestyrelsesmøder, der omhandlede antenneproblemet. De grønne arealer: Vi har stadig en kontrakt med HT Kommune vedr. græsslåning. Sidste år indhentede vi et alternatir,t tilbud fra et privat firma, som viste sig at være lidt over kr ,00 billigere. Det skal man så sammenholde med, at der i HTK-aftalen er inkluderet lapning af mindre huller i vejen og udskiftning af ødelagle vejskilte.

2 Snerydning: Snerydningen foretages ikke længere af HTK. Vi har indgået en kontrakt med Kurt Thomassen, hvor der ved kraftigt snefald ryddes inden kl 07:00 (kr. 625ltime + saltning kr pr. gang). Det er bestyrelsen, der ringer til Thomassen Grundvandssag: Boringerne er færdiggjort, både pejleboringer og selve brøndene Der er trukket rør fra Thorsager op til renseanlægget ved Tingstedvej. G/F Thorsager har modtaget et erstatningsbeløb fra Københavns Amt på kr (ikke kr 8000, som fejlagtigt blev nævnt). Der har været en mindre sætning i fortovet ud for nr. 8, hvilken er blevet repareret. Skovrejsning: Vi hører ikke rigtig noget om det i øjeblikket, men planerne om skovrejsning syd og nord for Thorsager eksisterer stadig. Københavns Energi og Miljøministeriet har et samarbejde på området. Skov- og Naturstyrelsen, d.v.s. skovdistrikt Hareskov, er her i foråret i færd med en interesseundersøgelse hos lodsej erne (i forbindelse med mageskifte). Skov- og Naturstyrelsen vil nedsætte et udvalg af interessenter. nogle landsdækkende fritids/friluftsforeninger og et par lokale foreninger De sidste vil blive fundet i samarbejde med kommunen (f eks. Landsbylauget). Rotter og snegle: Ifølge de seneste meldinger var rotteplagen i Søbo overstået, men Lene Talbo, Søbo, oplyste på generalforsamlingen, at der fremdeles observeres rotter. De kommer fra søen, så det er ikke kloaksystemet, der er noget galt med. Rotterne er meget glade for brødrester. Det opfordres på det kraftigste til, at folk ikke kaste brød ud til fuglene på Thorsager. Der har været uddelt et skrift om dræbersnegle. Der skal opfordres til at følge disse anbefalinger og gøre noget ved det allerede nu i foråret, da der hurtigt kan blive tusindvis af dem Sommerfest: Der har ikke været afholdt sommerfest i 2OO7. GÆ Thorsager har til gengæld vundet kr fra RIF's sommerfest i skarp konkurrence med andre grundejerforeninger. Vi vandt beløbet med den klausul, at de skulle bruges til en vejfest. Bestyrelsen skal hermed opfordre festudvalget til at finde passende anvendelse af beløbet. Hjemmeside: Vi har fået en hjemmeside, som hedder Det er Sigrid (2), som har stået for dette arbejde Hjemmesiden skal betragtes som vort elektroniske arkiv, hvor vi gemmer alle relevante dokumenter, så som vedtægter, referater, breve fra Kommunen, lokalplan etc. Hjemmesiden skal naturligvis vedligeholdes. Formanden sluttede af med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde, der havde været udvist i årets løb. Der havde været fuld opbakning hele vejen igennem. Formanden takkede også grønt udvalg og antenneudvalget for det store arbejde, der havde været udvist.

3 3) Aflæggelse af regnskab: Formanden gennemgik regnskabet : På indtægtssiden finder vi kontingentet, som af alle er fuldt indbetalt. Heri er indeholdt den modregning, der sker for deltagelse r de 2 årlige arbejdsdage (se refusion under udgifter). Der har været en renteindtægt på kr , som kommer fra vort bankindestående, som er sat på en højrentekonto Udlejning af vore partytelte har givet en indtægt på kr De samlede udgifter har været på kr ,94. De er gået til græsslåning * snerydning med kr. 3O 000, grønt udvalg har brugt kr til arbejdsdage, forsikring kr (ansvar, kasserer, antenne). Antenneudgifterne på i alt kr ,39 er gået til afgifter til TV3, TV3+, Copydan og reparationer. Sidstnævnte blev væsentlig mindre end forventet. Der har ingen udgifter været til feiter, tværtimod har der været en indtægt på kr fra RIF. Udgifter til møder er blevet på kr 3.065,70. Årets resultat viser hermed et overskud på kr ,1 1 som overføres til egenkapitalen. Der blev rettet spørgsmål til balancen. Hvor er beløbet som vi har modtaget i erstatning for boringer? Formanden blev svar skyldig, idet der opstod tvivl om beløbet egentlig var modtaget, eller kun havde været nævnt i brev fra Københavns Amt. Kassereren ville blive konsulteret om dette. Der blev ligeledes spurgt til, hvorfor akliv- og passiv siden ikke balancerer. Er egenkapitalen faldet med kr ? Primosaldoen burde være på kr ,23 hvis man kigger på sidste års regnskab! Det måtte hermed konstateres, at der var sket en fejl i regnearket ved udprintning af regnskabet. Dette blev beklaget meget, og formanden lovede, at et nyt regnskab ville blive udsendt sammen med referatet fra generalforsamlingen. 4') Rettidigt indkomne forslag: På generalforsamlingen i 2OO7 opfordredes bestyrelsen ti1 at ændre vedtægterne, således at posten som formand og kasserer fremover er kontingentfri. Bestyrelsen havde derfor fremsat følgende forslag: "Efter 9 stk. 4 indføjes: Stk 5. Foreningens formand og kasserer er kontingentfri i kalenderåret efter de er valgt. Alternatir,t indstiller bestyrelsen, at generalforsamlingen kan beslutte, at formand og kasserer er kontingentlri i kalenderåret efter at de er valgt, jvnf. 9 stk. 3." Der blev gjort opmærksom pil, at en vedtægtsændring skulle tinglyses, hvilket ville koste kr , og godkendes af kommunalbestyrelsen. Det alternative forslag at generalforsamlingen (hvert år) skulle beslutte en kontingentfritagelse, fulgte bare vedtægterne og skal derfor ikke tinglyses. Der blev diskuteret lidt frem og tilbage med fordele og ulemper. Johan gjorde det ganske klart, at han ikke ønskede en kontingentfritagelse i sin egen formandsperiode. Herefter blev de to forslag sat til afstemning. Forslag 1 med vedtægtsændring og tinglysning havde ingen tilslutning. Forslag 2 medgeneralforsamlings beslutning (skal med på dagsordnen hvert år) havde enstemmig tilslutning.

4 5) Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og eventuelt indskud: Der var 2 forslag til budget for Forskellen bestod ihhv. 43 eller 42 betalere af kontingent og mundede derfor ud i et årligt resultat på hhv + kr. 250 eller - kr Formanden påtog sig at gennemgå budgettet. Udgifter til refusion for arbejdsdage tages med fuldt ud, idet der regnes med at alle deltager og det hele derfor skal refunderes. Under fællesareal inkl snerydning er indkalkuleret kr til snerydning, idet det hurtigt kan løbe op, hvis der f.eks. skal ryddes en hel uge. Til grønt udvalg er afsat kr 7.500, hvor hovedparten er til nyt flis på legepladsen.tilreparationafantenneerafsatkr ,tilfesterkr.3.000ogtil møderkr Der er stadig en årlig kontingentforhøjelse på kr. 50 jvf. tidligere beslutning. Det vil blive vurderet næste år, om vi stadig skal bibeholde denne årlige stigning, efter at vi kan se, hvad der skal ske med antennen. Det årlige kontingent er p.t. på kr , inkl. de 2 arbejdsdage. Forslag 2 til budget 2008 blev enstemmigt vedtaget. 6) Valg af formand: Johan var villig til genvalg. Johan blev enstemmigt valgt. 7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter: Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for dt år ad gangen (vnf 18 stk. 2). Alle var villige til genvalg og blev derfor enstemmigt valgt. Bestyrelsen består aft Lars (26G), Johnny (268), Kenneth (6), Palle (32), Kurt (4) og Charlotte (7). Begge suppleanter var villige til genvalg og blev derfor enstemmigt valgt. Suppleanter er: Max (16) og Martin (22). Selvom Mie (20) snart ønsker en udskiftning på kassererposten, har hun undtagelsesvist accepteret genvalg. Mie (20) blev igen valgt som kasserer. 8) Valg af revisor og revisorsuppleant: Torben (9) var villig til genvalg. lmidlertid viste der sig en ny kandidat på banen. Det var Lone (32). Lone (32) blev herefter enstemmigt valgt som revisor. Betina (1) menes stadig at være revisorsuppleant. 9) Valg til foreningens stående udvalg: Grønt udvalg står for at beslutte og koordinere de aktiviteter, der skal foregå på de2 arbejdsdage. Udvalget træder sammen et par gange årligt, oftest 2-3 uger før planlagt arbejdsdag. Udvalget består p.t. af Lars (26G), Johnny (268), Palle (32) og Jesper (2). Alle modtog genvalg. Efter at have forhørt sig om udvalgets arbejde, meldte Birgitte (8) sig til grønt udvalg. Antenneudvalget består af Kenneth (6), Martin (22) oglene (26E). Lene (268) ønskede ikke genvalg. Festudvalget består af Lars (26G), Lone (32), Susanne (6), Marianne (22) og Max (16) Lars (26c),Lone (32) og Susanne (6) ønskede ikke genvalg. Der var ingen, som ønskede at stille op til valg til festudvalget. Da der således viste sig en kraftig decimering af festudvalget, meddelte formanden, at bestyrelsen herefter ville tage et initiativ på området. Bestyrelsen ville naturligvis gerne have assistance til enkeltopgaver, når der forelå forslag til aktiviteter.

5 l0) Eventuelt: Under dette punkt var der følgende spørgsmål og forslag: - Kommer der naturgas her i nærheden? Nej, lokalplanen omhandler ikke forsyning med naturgas. - På Reerslevgård er der mange lejere. Der er flere, der reparerer på biler og herefter kører meget hasarderet og brænder gummi af på Thorsbrovej. Der er især problemer med meget høj musik for åben port, og dette ofte midt om natten, midt på ugen. Kan vi ikke få gjort noget ved dette? Formanden meddelte, at bestyrelsen ville tage det op med Torben på gården, således at der kunne aftales nogle regler på området. - Hvad dækker vores forsikringspolice? En nærmere specifikation ville følge (se bemærkninger under regnskab). - Der har været 2 indbrud på Thorsager for nylig Hvad kan vi gøre for at undgå flere indbrud? Det har vist sig, at tyvene bryder ind ved terrassedøre med små vinduer, hvor disse aflistes ved dørens håndtag. Her fulgte en række forslag og gode råd: opsætning af nabohjælpskilte, lave en telefonkæde, anskaffe tænd-og-sluk ure, fortælle naboer når man tager pil ferie, ffi nogen til at parkere i sin carport/fzlde i skraldespanden og tømme postkassen, købe nogle glaslisteskruer. En god ide var også at fortælle de som lufter hunde, når man er væk i længere tid. Herefter gav bestyrelsen tilsagn om, at man ville invitere Det kriminalpræventive Råd til at komme forbi Reerslev Forsamlingshus og fortælle lidt om, hvad man kan gøre på området. Dette kunne gøres i samarbejde med Landsbylauget, således at så mange i byen som muligt kunne få lejlighed ttl athøre pil. Da der ikke var flere indlæg under dette punkt gav dirigenten ordet til formanden, som afsluttede mødet og takkede for god ro og orden. Reerslev, den25. marts 2008 Kurt Børsfelt (referent) Johan Galster (formand) Pia Østerby (dirigent)

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 22. april 2009 Regnskab 2008/2009 Budget 2009/2010 Bestyrelsen 2009/2010 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 26. maj 2011 Referat af ordinær generalforsamling 10. maj 2011 Der var til generalforsamlingen fremmødt 19 medlemmer samt bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager

Et år er gået! 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager 12 1 3. Udgave, sept. 2001 Grundejerforeningen Søager Et år er gået! Der sker ikke så mange ting i en gammel forening som Søager, da alle almindelige anlægsarbejder er udført år tilbage. Der er dog et

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt.

Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hasselhegnet d. 21.4.2009 kl. 19.30. 1. Valg af dirigent Poul Erik(6) blev enstemmigt valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning

3. Formandens beretning Formandens beretning blev serveret som bestyrelsens beretning GENERALFORSAMLING SØNDAG D. 16. MARTS 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Multisalen i Prøvehallen, Valby Langgade 95. 26 huse (stemmeberettigede) var repræsenteret ved mødets start, heraf

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere