Referat. Mødedato: 14. april Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 14:00.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 14. april 2015. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 14:00."

Transkript

1 Mødedo: 14. april 2015 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 14:00 Fraværende: 14. april 2015

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde FagMED 4 2 Gensidig orientering 5 3 Høring om kommunal overtagelse af Misbrugscentret i Toftlund 6 4 Partnerskabskommune til udvikling af Task Force på Handicapområdet 8 5 Frigivelse af anlægsmidler - renovering af beskæftigelsestilbud på Lærkely 9 6 Ankestyrelsens stistik for Stus på forebyggelsespakkerne - opfølgning fra mødet den 6. januar Kvalitetsstandard for ledsagelse af borgere med betydeligt og varigt neds fysisk eller psykisk funktionsevne 12 9 Handleplan 2015 for Lokalråd Kommune og Politi - Tønder Fælles løsning på boligområdet Legregnskaber for året 2014 for leger administreret af Socialudvalget Fuldmagt til oprettelse af bankkonto Harriet Førslev og Edna Vernings Fond april

3 13 Eventuelt 20 Lukkede dagsordenspunkter 14 Ulovligt indgreb i selvbestemmelsesretten Legsag Legsag april

4 1. Dialogmøde FagMED G Sagsfremstilling Der er aftalt dialogmøde mellem Socialudvalget og FagMED Psykiri og Handicap i tidsrummet kl FagMED Psykiri og Handicap ønsker drøfte den fremtidige psykiri og handicap i Tønder Kommune, jævnfør bilag. Dialogmøde med Socialudvalget og FagMed Handicap og Psykiri onsdag den 14.docx Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, dagsordenpunkterne drøftes. Dagsordenspunkterne blev drøftet. 14. april

5 2. Gensidig orientering P Sagsfremstilling 1. Orientering fra udvalgsformanden 2. Orientering fra forvaltningen Orientering om tilsynsrapport på Løgumgård. 3. Orientering fra udvalgsmedlemmer, der er medlemmer af diverse råd fra kontaktrådsmødet på Klosterparken/Solgården den 23. februar Kontaktrådsmøde Klosterparken Solgården doc Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, orienteringen tages til efterretning. Der blev orienteret om, Handicap Tønder pt. har besøg af en delegion fra Bergen, Norge. Der blev orienteret fra seneste kontaktrådsmøde på Løgumgård. et herfra forelægges på kommende møde. Der blev orienteret fra Handicaprådets drøftelse af høring vedrørende evt. lukning af CHK. Det blev besluttet, administrionen udarbejder et oplæg til udvalget for en drøftelse vedrørende nuværende kontaktrådsstruktur. Taget til efterretning. 14. april

6 3. Høring om kommunal overtagelse af Misbrugscentret i Toftlund A Sagsfremstilling Med baggrund i en lovændring, som betyder, kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra regionerne en gang i hver valgperiode, besluttede KKR Syddanmark i marts 2014, der er behov for en stregisk drøftelse mellem kommunerne af, hvilke tilbud Region Syd fremadrettet skal drive. KKR Syddanmark drøftede sagen den 14. november 2014 og besluttede, der er behov for viden om den enkelte kommunes overvejelser om eventuel overtagelse af regionaltdrevne tilbud. Der er efterfølgende blandt kommunerne i Syddanmark foretaget en sondring på administrivt niveau vedr. eventuelt kommunal overtagelse af de regionale sociale tilbud. Fælles for alle kommunerne er en positiv indstilling til, de syddanske kommuner ser på muligheder for overtagelse af regionale sociale tilbud i Syddanmark. Tønder Kommune har administrivt meddelt, man er postive overfor indgå i dialog om overtagelse af det eneste regionale tilbud, der er beliggende i kommunen: Misbrugscenteret i Toftlund. Dog vil en overtagelse af tilbuddet i Toftlund bero på en aftale med Fredericia Kommune, idet tilbuddet i Toftlund er organiseret som en sellit under den regionale institution Flydedokken i Fredericia. Efterfølgende har Tønder Kommune administrivt drøftet dette med Fredericia Kommune, og her vurderes det ikke realistisk, Fredericia Kommune vil overtage driften af Flydedokken. Forvaltningen finder det ikke hensigtsmæssigt, Tønder Kommune overtager Misbrugscenteret i Toftlund uden en driftsaftale med Fredericia Kommune. Dette begrundet i: Tønder Kommune ikke benytter Misbrugscenteret i Toftlund. Tilbuddet er af regionen ændret fra et behandlingstilbud til dobbeltdiagnosticerede, til et forsorgshjem for aktive misbrugere. Forsorgshjem er kendetegnet ved, borgeren selv møder op og bliver indskrevet. Det er således ikke kommunen, der henviser til forsorgshjem. Tønder har kun haft meget få borgere, der har benyttet tilbuddet. Det vurderes, behovet for forsorgshjemspladser i Sønderjylland er rigeligt dækket med Haderslev Kommunes forsorgshjem i Hoptrup. Tønder Kommune har tidligere været driftsherre på tilbuddet i et tæt samarbejde med de tre øvrige sønderjyske kommuner. I 2012 blev det besluttet, overlade driften af tilbuddet til Region Syddanmark, da der ikke i Sønderjylland var basis for drift af et tilbud af den type. NOTAT_Foreløbig administriv sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overta.pdf Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, Tønder Kommune meddeler KKR-SydDanmark, kommunen ikke ønsker overtage driften af Misbrugscenteret i Toftlund, såfremt der ikke kan indgås 14. april

7 driftsaftale med Fredericia Kommune om driften af centeret, som en sellit af Flydedokken i Fredericia. Anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 14. april

8 4. Partnerskabskommune til udvikling af Task Force på Handicapområdet A Sagsfremstilling Socialstyrelsen inviterer kommuner til deltage i udvikling af Task Force på Handicapområdet. Task Forcen kommer fra Socialstyrelsen og formålet er, gå i dialog med og rådgive kommunale ledere og sagsbehandlere på området om udvikling af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling med henblik på fremme læring og faglig kompetence. For skærpe myndighedens kompetencer indenfor handleplaner, effektmåling, rehablitering og økonomi, herunder takstfastsættelse, ønsker myndighedsafdelingen indgå i arbejdet med Task Forcen. Et udviklingsforløb varer ca. 5 måneder og starter i august måned 2015, og kommunen skal være indstillet på, myndighedsdelen på handicapområdet kan gennemgå en udvikling under og efter forløbet. Kommunen stiller de fornødne ressourcer til rådighed til bl.a. undersøgelse af 20 sager, interviews af ledere, medarbejdere og pårørende til handicappede. Analysen omfter 8 temaer: politik og stregi, faglig ledelse og sparring, ledelsesinformion og styring, sagsoplysning, sagsvurdering og afgørelser, visition, bestilling og handleplan, opfølgning, overgang fra barn til voksen og organisering og tværgående samarbejde. Efter analysearbejdet kan kommunen vælge arbejde videre med den udviklingsplan, som kan blive resultet af analysen. Planen kan fx. omfte kompetenceudvikling og kvalificering af arbejdsgange, retningslinjer og styringsdokumenter. Kommunen beslutter selv, om dette skal ske i samarbejde med Task Forcen, eller om kommunen vælger arbejde videre alene. Invition til partnerskabsaftale Udkast til tidsplan fra august 2015 Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, Tønder Kommune søger om blive partnerskabskommune til udvikling af Task Force på Handicapområdet. Vedtaget som indstillet. 14. april

9 5. Frigivelse af anlægsmidler - renovering af beskæftigelsestilbud på Lærkely S Sagsfremstilling Der blev i forbindelse med budgettet for 2015 afs kr ,- til renovering af Lærkely. Der søges om frigivelse af midlerne. Formålet med renoveringen er gøre de fysiske rammer mere handicapvenlige og give borgere i beskæftigelsen bedre rammer. Renoveringen vil omfte grupperum og badefaciliteter, indgangsparti og kantinen. Arbejdet forventes igangs primo/medio juli måned 2015 og forventes færdiggjort inden udgangen af oktober måned Økonomi Der er i anlægsbudgettet for 2015 afs kr ,-. Tidsplan overslag pdf Projektbeskrivels fra anlægsforslag 2015 Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. til renovering af Lærkely, det afste rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr. i 2015 frigives, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Anbefalet som indstillet. 14. april

10 6. Ankestyrelsens stistik for P Sagsfremstilling Ankestyrelsen har fremsendt stistik for Tønder Kommune på social- og beskæftigelsesområdet for Stistikken viser, Ankestyrelsen har behandlet 330 sager og heraf er 24% omgjort - hvilket svarer til landsgennemsnittet. På Socialudvalgets område har Ankestyrelsen godkendt 8 sager om dækning af nødvendige merudgifter, ændret en afgørelse og hjemvist en til fornyet behandling (Servicelovens 100). Der er afgjort tre sager om borgerstyret personlig assistance, der alle er godkendt (Servicelovens 95). Sagen, der er hjemvist, drejer sig om forskellige opftelser af en persons fysisk og psykiske tilstand, og sagen hjemvises til vurdering hos speciallæge i psykiri. Sagen, der er ændret, drejer sig om, hvorvidt en person er omftet af lovgivningen, hvilket Ankestyrelsen har vurderet. På førtidspensionsområdet er der behandlet 51 sager - 41 sager er godkendt, 1 sag er ændret/ophævet, 7 sager er hjemvist til fornyet behandling, og 2 sager er afvist. - Sagen, der er ændret/ophævet, drejer sig om en borger, som havde fået afslag på førtidspension, hvor Ankestyrelsen ændrer afgørelsen til tilkendelse af førtidspension. - Af de to afviste sager, er en sag indsendt for sent, og en anden sag har Ankestyrelsen valgt afstå fra genoptage afgørelsen om førtidspension, da der ikke var fremkommet nye oplysninger. - Vedrørende de 7 hjemviste sager, drejer de 6 sig om ændret lovgivning, hvor kommunen havde truffet afgørelse efter en gammel lovgivning, hvor Ankestyrelsen var af den opftelse, afgørelserne skulle træffes efter den nye lovgivning. Det skal bemærkes, Ankestyrelsen i mange andre tilsvarende sager har behandlet sagerne efter kommunens indstilling og ifølge den gamle lovgivning. En sag er hjemvist, da afgørelse om sygedagpenge ændres i Ankestyrelsen, og det betød en genoptagelse af ansøgning om førtidspension. Ankestistik - Tønder Kommune.pdf Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 14. april

11 7. Stus på forebyggelsespakkerne - opfølgning fra mødet den 6. januar P Sagsfremstilling Sagen har tidligere været behandlet på Socialudvalgsmødet den 13. januar Sundhedsstyrelsen har i 2012 og 2013 udviklet 11 forebyggelsespakker, som har til formål, bidrage til styrke folkesundheden gennem en kommunal forebyggelses- og sundhedsfremmeindss af høj faglig kvalitet. Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker er indenfor følgende temaer: alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer, tobak. Pakkerne giver faglige anbefalinger på væsentlige risikofaktorområder, som kommunerne allerede arbejder med, og som forventes kræve betydeligt fokus de kommende år som følge af ny viden, samt udviklingen i holdninger og normer i samfundet. Forebyggelsespakkerne indeholder samlet 262 faglige anbefalinger til det kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Implementeringen af anbefalingerne omfter i større og mindre grad alle fagområder i Tønder Kommune. Socialudvalget behandlede sagen på mødet den 13. januar 2015 og besluttede, forvaltningen vil udarbejde forslag til tiltag på områder, der "scorer rødt" på Socialudvalgets område. Forslag til tiltag på området vil herefter forelægges udvalget. Forvaltningen har gennemgået punkter, hvor målene ikke er fuldt ud opfyldte og indhentet supplerende oplysninger. Disse fremgår af vedlagte not. Generelt er der på mange punkter informion, som er tilgængeligt for borgere og brugere af tilbuddene, og der vil fremadrettet blive fokuseret på, informionerne bliver mere synlige. Sundhedsafdelingen vil ultimo 2015 foretage en opderet stus på implementeringen af forebyggelsespakkerne og i den forbindelse forventer forvaltningen, målene er opfyldte. Lovgrundlag Sundhedslovens 119. Forebyggelsespakkerne - stusnot -Socialudvalgets område Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 14. april

12 8. Kvalitetsstandard for ledsagelse af borgere med betydeligt og varigt neds fysisk eller psykisk funktionsevne P Sagsfremstilling Der forelægges forslag til en kvalitetsstandard for ledsagelse for borgere med neds fysisk og psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandarden skal sikre, der er overensstemmelse mellem det ydelsen omfter, og de forventninger borgerne har til ledsagelse. Ydelsen gives til borgere, der ikke kan færdes alene på grund af et betydeligt og varigt handicap. Ydelsen har til formål, medvirke til normalisering og integrion af borgere i samfundet, samt øge borgernes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse ved yde ledsagelse til ønskede udadrettede aktiviteter. Borgere med handicap har som andre behov for kunne komme hjemmefra, købe ind, gå til fritidsaktiviteter eller lignende, samt deltage i kulturelle og sociale aktiviteter, uden skulle bede familie, venner og medarbejdere i bomiljøet om hjælp. Både for borgere, der lever relivt aktivt, og for andre, der lever mere isoleret, vil ordningen kunne medvirke til, de kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg. Ydelsen omfter max. 15 timer om måneden med mulighed for opsparing af timer. Der er ingen brugerbetaling, og borgeren skal betale egne og ledsagers udgifter til fx. entre i forbindelse med ledsagelse. Borgeren kan søge tilskud hertil. Ydelsen omfter ikke socialpædagogisk støtte, sygepleje- og træningsopgaver i hjemmet og social omsorg (som. fx. besøgsven), men omfter alene praktisk støtte, som fx. tage overtøj på, hjælpe med kørestole og andre hjælpemidler, hjælp til komme på toilettet, køre bil for borgeren, ledsagelse i biograf eller lignende. Som et nyt element i kvalitetsstandarden, er der forslag om, kommunen på sigt opretter et ledsagerkorps, således borgerne kan få tildelt ledsagelse herfra, som alterniv til selv skulle finde egnede ledsagere. Lovgrundlag Servicelovens 97. Kvalitetsstandard - ledsagelse SEL 97 Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, udvalget anbefaler forslaget, forslaget sendes i høring i Handicaprådet, forslaget genbehandles på mødet i Socialudvalget den 2. juni 2015, forslaget sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 14. april

13 Vedtaget som indstillet. 14. april

14 9. Handleplan 2015 for Lokalråd Kommune og Politi - Tønder A Sagsfremstilling Lokalrådet Kommune & Politi - Tønder fremlægger handleplan for Lokalrådene skal en gang årligt lave en samordnet handleplan. Lokalrådet er et operionelt forum for det lokale samarbejde i Tønder Kommune og skal sikre tæt kontakt til lokalsamfundet og fremmer på bedst mulig vis det lokale samarbejde og initiiver til kriminalpræventivt og kriminalitetsbekæmpende arbejde. Rådet består af politikommissær Svend Erik Paulsen, Direktør for Børn & Unge Viggo Christensen, leder af myndighedsafdelingen i Psykiri og Handicap Ole Sørensen, ungdomsskoleinspektør Mikkel Brander, fagchef Lars-Erik Skydsbjerg, politikommissær Lasse Rasmussen, kommunikionschef Tommy Nielsen og sekretær Hanne Hübsmann. Under Lokalrådet er der neds et lokalråd+, der arbejder med udmøntning af lokalrådets initiiver og de indssområder, der målsættes. Det er lokalråd+, der løbende vurderer kriminalitetsudviklingen og fremkommer med anbefalinger til løsning af aktuelle problemstillinger i lokalsamfundet, samt kan sætte fokus på og prioritere ressourcer til opgaverne. Lokalråd+ er bredt sammens af ledere og medarbejdere fra Tønder Kommune og en leder fra Tønder politi. For 2014 er der besluttet 6 indssområder vedr. overgreb mod børn, sikker trafik, indss mod indbrud og hæleri, tidlig kriminalpræventiv indss i forhold til børn og unge, børn og unges kommunikion og udveksling af ydelser via sociale medier og i 2015 er det suppleret med et ekstra indssområde, nemlig revitalisering af lokalrådene kommune og politi. Kredsrådet har godkendt handleplanen for 2015, der har følgende succeskriterier; sager om vold mod børn falder med 5% i 2015, der er udarbejdet og implementeret trafikpolitikker på samtlige kommunale daginstitutioner og skoler, samt mindst en uddannelsesinstitution, Lokalrådet gennemfører minimum 2 beboermøder om god nabohjælp samt antallet af anmeldelser for hæleri stiger i 2015, ungdomskriminaliteten forts falder, der sættes fokus på kommunikion og udveksling af ydelse via sociale medier, og SSP-medarbejderne gennemfører mindst 10 undervisningsforløb mod unges adfærd på nettet, og kredsrådet i 2015 påtænker gennemføre en temadag om mulig revitalisering af lokalrådene med det mål, fastlægge om arbejdet i lokalrådene kan gøres anderledes for derved tilføre borgerne mere værdi. Handleplan for 2015 for lokalråd Kommune og Politi - Tønder Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, sagen tages til efterretning. Taget til efterretning. Udvalget ønsker en årlig redegørelse for lokalrådets arbejde. 14. april

15 10. Fælles løsning på boligområdet S Sagsfremstilling Socialudvalget og Sundhedsudvalget har igennem længere tid arbejdet sammen om finde en fælles løsning i forhold til imødekomme de økonomiske udfordringer, der er ved have tomme boliger på kommunens plejecentre og Klosterparken. Den 6. og 7. september 2014 godkendte henholdsvis Sundhedsudvalget og Socialudvalget en tids- og handleplan, der tilrettelægger en proces frem mod en beslutning om en fælles løsning på tværs af udvalgene. I henhold til tids- og handleplanen skal de 2 udvalg på deres respektive møder i april 2015 vælge en løsning, de vil anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Udvalgenes anbefaling sendes herefter i høring og genoptages efterfølgende på udvalgsmøderne i juni inden behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Formålet med dette punkt er således, vælge den løsningsmulighed der sendes i høring. Baggrund Baggrunden for Socialudvalget og Sundhedsudvalget har arbejdet sammen om finde en finde løsning, er begge områder har overkapacitet af boliger. I Pleje og Omsorg er overkapacitet af plejeboliger nu (19 boliger) og i fremtiden (35 boliger i 2022). Det økonomiske omkostning ved overkapacitet af plejeboliger består dels af udgift til tomgangshusleje og dels en omkostning som følge af dårlig udnyttelse af midler afs til kapacitetsudgifter (faste udgifter på plejecentrene). Den økonomiske omkostning ved overkapaciteten af plejeboliger vil frem mod 2025 koste 44,6 mio. kr. I Psykiri og Handicap vil behovet for boliger til senhjerneskadede på Klosterparken højst være 12 i en overskuelig årrække. Klosterparken vil derved kun udnytte ca. halvdelen af sin egentlige kapacitet, hvorfor den i en årrække vil have urentabel drift. Som en del af budgetaftalen for 2015 blev det besluttet afsætte en samlet ramme på 20 mio. kr i 2017 og 2018 til kunne lukke plejeboliger og sikre større bæredygtige enheder på tværs af Sundhedsudvalget og Socialudvalget. Valg af fælles løsning På tværs af Social- og Sundhedsudvalget har der været drøftet flere forskellige løsningsmuligheder efter strukturtemamødet i Kommunalbestyrelsen: Rosenvænget lukker. Korttidspladser fra Mosbølparken til Klosterparken Klosterparken lukker. Senhjerneskade og ambulant funktion til Mosbølparken Hjørnegården lukker. Korttidspladser fra Mosbølparken til Klosterparken. Solgården lukker og Hjørnegården nedlægges som alment plejecenter. Misbrugsdemente til hjørnegården, sindslidende til Æblehaven, kortidspladser fra Mosbølparken til Klosterparken Lukke 11 almene plejeboliger og 2 andre boliger på Solgården samt 6 utidssvarende boliger på andre plejecentre 14. april

16 På fælles udvalgsmøde den 7. april 2015 var der flertal for pege på en fælles løsning med lukning af Rosenvænget og korttidspladser flyttes fra Mosbølparken til Klosterparken. Gennemføres den fælles løsning vil Rosenvænget blive lukket og gælden i bygningerne indfriet for boligafdelingen. Herefter vil Tønder Kommune kunne sælge eller nedrive bygningerne som ejer. Ved gennemførsel af den fælles løsning lukkes 30 boliger på Rosenvænget, mens flytning af Korttidscenteret til Klosterparken betyder 7 boliger på Mosbølparken tages i brug til plejeboliger. Derved opnås en samlet reduktion i plejeboligkapaciteten på 23. Som en del af løsningen vil Mosbølparkens 7 korttidspladser blive flyttet til et nyt korttidsafsnit på Klosterparken. Klosterparkens bygningsmasse vil derved opnå en bedre udnyttelse ved bygningerne indrettes med 12 to-rums boliger for senhjerneskadede og 12 korttidspladser. Scenariet vil ud fra et fagligt perspektiv være positivt. Ved lukning af Rosenvænget mindskes behovet for løbende spredte lukninger i de resterende plejecentres boliger og dertilhørende afskedigelser af medarbejdere i en periode. Derudover vil samspillet mellem et nyt samlet korttidscenter og tilbud for senhjerneskadede på Klosterparken have en række positive faglige effekter. Samspillet vil give muligheder for tværfaglig sparring på tværs af pædagogisk og sundhedsfagligt personale, ligesom begge målgrupper vil drage nytte af sygeplejen, træningsterapeuter og neuro-teamet. For beboerne betyder scenariet, en gruppe beboere i plejeboliger på Rosenvænget på lukningstidspunktet vil skulle genhuses i andre plejeboliger. De negive konsekvenser ved en flytning søges afhjulpet ved bl.a. standse indflytninger på Rosenvænget, så få beboere bliver berørt af lukningen i For beboerne på kommunens andre plejecentre samt på Klosterparken vil scenariet betyde, færre vil opleve føle sig isolerede ved tomme naboboliger og manglende tilgængelighed til personalet. Endeligt vil der være en række positive konsekvenser for beboerne på et nyt samlet korttidscenter og senhjerneskadetilbud på grund af den fælles adgang til en større portefølje af medarbejderkompetencer. Høringsprocessen Høringsprocessen vil blive tilrettelagt således, udvalgenes anbefaling vil blive sendt i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Pleje og Omsorg og FagMED Psykiri og Handicap samt i ved de implicerede plejecentres bruger- pårørenede råd i april-maj måned. Herefter går høringssvarene tilbage til Socialudvalget og Sundhedsudvalget på juni-møderne, hvor udvalgene, efter behandling af høringssvarene, giver deres endelige anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Når sagen har været i høring påbegynder administrionen udarbejdelse af praktisk handleplan for iværksættelse af beslutning. Den praktiske handleplan sendes herefter i høring. Økonomi Den økonomiske investering ved gennemførsel af den fælles løsning vil være 20,5 mio. kr. hvis Rosenvænget kan sælges og 25,9 mio. kr. hvis Rosenvænget rives ned. Afhængig af om Rosenvænget kan sælges eller skal nedrives, vil den 10 årige balance give et overskud på 6,2 mio. kr. ved salg og 0,8 mio. kr. ved nedrivning. Den årlige driftsbesparelse er 2,7 mio. kr. sgrundlag - fælles løsning på boligområdet 14. april

17 med sammenligning af løsningsforslag Direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, forvaltningen bemyndiges til indgå i forhandlinger med den selvejende institution Rosenvænget omkring overtagelse og nedlæggelse af de 30 plejeboliger, der arbejdes på flytning af kortidspladser fra Plejecenter Mosbølparken til Klosterparken, sagen sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Pleje og Omsorg og FagMED Psykiri og Handicap samt ved de implicerede plejecentres Bruger- Pårørenderåd. Et flertal i Socialudvalget anbefaler, sagen sendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse inden høring iværksættes. DF kan ikke bakke op om indstillingen. 14. april

18 11. Legregnskaber for året 2014 for leger administreret af Socialudvalget Ø Sagsfremstilling Socialudvalget er legbestyrelse for Helligåndshospitalets leg, Leos leg, Richtsens leg, Richtsens Plejehjem, Strucks leg, Vajsenhusets leg, Popsens leg, Harriet Førslev og Edna Vernings fond, Fællesleget for værdigt trængende i Skærbæk og Christian J. Withs leg. Økonomisekretariet har udarbejdet regnskaber for disse leger for år Ilse Bucka fra Økonomisekretariet deltager under behandling af punktet. Lovgrundlag Regnskaberne revideres af Kommunernes Revsionsafdeling, som en del af kommunens årsregnskab. legregnskaber 2014 til godkendelse af socialudvalget Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, legregnskaberne for året 2014 godkendes og underskrives. Regnskaber godkendt som indstillet. 14. april

19 12. Fuldmagt til oprettelse af bankkonto Harriet Førslev og Edna Vernings Fond Ø Sagsfremstilling Harriet Førslev og Edna Vernings Fond har en bankkonto med tilhørende bankbog i Sparekassen Bredebro. Sparekassen har bedt om legimitionsoplysninger for den tilhørende bankkonto. Medarbejdere fra Økonomisekretariet har fuldmagt til bankkontoen idag og skal møde personligt op i banken med bankbogen, når der skal ske ind- og udbetalinger. De fleste af legerne, som bliver administreret af Tønder Kommune, har bankkonto i Sydbank. For forenkle sagsbehandlingen, ønsker Økonomisekretariet der oprettes en bankkonto i Sydbank med tilhørende netbankadgang og fuldmagt gives til 4 medarbejdere fra Økonomisekretariet. Fuldmagt til ny bankkonto Harriet Førslev og Edna Vernings Fond Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, Bestyrelsen for Harriet Førlsev og Edna Vernings Fond underskriver fuldmagter udstedt til oprettelse af ny bankkonto. Fuldmagter blev underskrevet. 14. april

20 13. Eventuelt P Det blev drøftet tage indtjeningskravet på 104-Aktivitets- og Samværsområdet op til vurdering i forbindelse med budgetlægningen for april

21 14. Ulovligt indgreb i selvbestemmelsesretten G april

22 15. Legsag G april

23 16. Legsag G april

24 Underskrifter Kim Printz Ringbæk Jan Voss Hansen Holger Jens Petersen Jens Møller Leif Høeg Jensen 14. april

25 Dialogmøde med Socialudvalget og FagMed Handicap og Psykiri onsdag den 14.docx Kontaktrådsmøde Klosterparken Solgården doc NOTAT_Foreløbig administriv sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overta.pdf Invition til partnerskabsaftale Udkast til tidsplan fra august 2015 Tidsplan overslag pdf Projektbeskrivels fra anlægsforslag 2015 Ankestistik - Tønder Kommune.pdf Forebyggelsespakkerne - stusnot -Socialudvalgets område Kvalitetsstandard - ledsagelse SEL 97 Handleplan for 2015 for lokalråd Kommune og Politi - Tønder sgrundlag - fælles løsning på boligområdet med sammenligning af løsningsforslag legregnskaber 2014 til godkendelse af socialudvalget Fuldmagt til ny bankkonto Harriet Førslev og Edna Vernings Fond 14. april

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. april 2014. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 10. april 2014 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 10. april 2014 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 26. februar 2015. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 26. februar 2015 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 26. februar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sundhedspolitik

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 12. august 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 12. august 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 12. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 4 2

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 26. juni 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Niels F. Dahlmann ved afbud Mødedo: 26. juni 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Lars Rytter ved afbud Niels F. Dahlmann ved afbud 26. juni 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Dagsorden Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Driftsunderskud

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 29. april 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 27. marts 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 27. marts 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 27. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Valgstyrere til kommunens

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde

Referat. Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1. Åbent møde Refer Socialudvalget tirsdag den 12. maj 2009, kl. 08:00 i Udvalgsværelse 1 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Lene W. Nielsen (A) - næstformand Birte Passer (C) Doris Børger (A) Jesper

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 29. november 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. juni 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - Juni...2 3.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-01-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:25. Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side 1. Endelig afrapportering fra den nedsatte

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27

Referat. Mødedato: 19. februar 2015. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. punkterne 18-27 Mødedo: 19. februar 2015 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Lars Rytter var forhindret i deltage i punkterne 18-27 19. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. juni 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Rødt Mødelokale Annette Møller Sjøbeck, Helle Adelborg, Ivan Fogtmann, Kenneth

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. februar 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 12-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere