Referat. Mødedato: 14. april Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 14:00.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 14. april 2015. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 14:00."

Transkript

1 Mødedo: 14. april 2015 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 14:00 Fraværende: 14. april 2015

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde FagMED 4 2 Gensidig orientering 5 3 Høring om kommunal overtagelse af Misbrugscentret i Toftlund 6 4 Partnerskabskommune til udvikling af Task Force på Handicapområdet 8 5 Frigivelse af anlægsmidler - renovering af beskæftigelsestilbud på Lærkely 9 6 Ankestyrelsens stistik for Stus på forebyggelsespakkerne - opfølgning fra mødet den 6. januar Kvalitetsstandard for ledsagelse af borgere med betydeligt og varigt neds fysisk eller psykisk funktionsevne 12 9 Handleplan 2015 for Lokalråd Kommune og Politi - Tønder Fælles løsning på boligområdet Legregnskaber for året 2014 for leger administreret af Socialudvalget Fuldmagt til oprettelse af bankkonto Harriet Førslev og Edna Vernings Fond april

3 13 Eventuelt 20 Lukkede dagsordenspunkter 14 Ulovligt indgreb i selvbestemmelsesretten Legsag Legsag april

4 1. Dialogmøde FagMED G Sagsfremstilling Der er aftalt dialogmøde mellem Socialudvalget og FagMED Psykiri og Handicap i tidsrummet kl FagMED Psykiri og Handicap ønsker drøfte den fremtidige psykiri og handicap i Tønder Kommune, jævnfør bilag. Dialogmøde med Socialudvalget og FagMed Handicap og Psykiri onsdag den 14.docx Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, dagsordenpunkterne drøftes. Dagsordenspunkterne blev drøftet. 14. april

5 2. Gensidig orientering P Sagsfremstilling 1. Orientering fra udvalgsformanden 2. Orientering fra forvaltningen Orientering om tilsynsrapport på Løgumgård. 3. Orientering fra udvalgsmedlemmer, der er medlemmer af diverse råd fra kontaktrådsmødet på Klosterparken/Solgården den 23. februar Kontaktrådsmøde Klosterparken Solgården doc Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, orienteringen tages til efterretning. Der blev orienteret om, Handicap Tønder pt. har besøg af en delegion fra Bergen, Norge. Der blev orienteret fra seneste kontaktrådsmøde på Løgumgård. et herfra forelægges på kommende møde. Der blev orienteret fra Handicaprådets drøftelse af høring vedrørende evt. lukning af CHK. Det blev besluttet, administrionen udarbejder et oplæg til udvalget for en drøftelse vedrørende nuværende kontaktrådsstruktur. Taget til efterretning. 14. april

6 3. Høring om kommunal overtagelse af Misbrugscentret i Toftlund A Sagsfremstilling Med baggrund i en lovændring, som betyder, kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra regionerne en gang i hver valgperiode, besluttede KKR Syddanmark i marts 2014, der er behov for en stregisk drøftelse mellem kommunerne af, hvilke tilbud Region Syd fremadrettet skal drive. KKR Syddanmark drøftede sagen den 14. november 2014 og besluttede, der er behov for viden om den enkelte kommunes overvejelser om eventuel overtagelse af regionaltdrevne tilbud. Der er efterfølgende blandt kommunerne i Syddanmark foretaget en sondring på administrivt niveau vedr. eventuelt kommunal overtagelse af de regionale sociale tilbud. Fælles for alle kommunerne er en positiv indstilling til, de syddanske kommuner ser på muligheder for overtagelse af regionale sociale tilbud i Syddanmark. Tønder Kommune har administrivt meddelt, man er postive overfor indgå i dialog om overtagelse af det eneste regionale tilbud, der er beliggende i kommunen: Misbrugscenteret i Toftlund. Dog vil en overtagelse af tilbuddet i Toftlund bero på en aftale med Fredericia Kommune, idet tilbuddet i Toftlund er organiseret som en sellit under den regionale institution Flydedokken i Fredericia. Efterfølgende har Tønder Kommune administrivt drøftet dette med Fredericia Kommune, og her vurderes det ikke realistisk, Fredericia Kommune vil overtage driften af Flydedokken. Forvaltningen finder det ikke hensigtsmæssigt, Tønder Kommune overtager Misbrugscenteret i Toftlund uden en driftsaftale med Fredericia Kommune. Dette begrundet i: Tønder Kommune ikke benytter Misbrugscenteret i Toftlund. Tilbuddet er af regionen ændret fra et behandlingstilbud til dobbeltdiagnosticerede, til et forsorgshjem for aktive misbrugere. Forsorgshjem er kendetegnet ved, borgeren selv møder op og bliver indskrevet. Det er således ikke kommunen, der henviser til forsorgshjem. Tønder har kun haft meget få borgere, der har benyttet tilbuddet. Det vurderes, behovet for forsorgshjemspladser i Sønderjylland er rigeligt dækket med Haderslev Kommunes forsorgshjem i Hoptrup. Tønder Kommune har tidligere været driftsherre på tilbuddet i et tæt samarbejde med de tre øvrige sønderjyske kommuner. I 2012 blev det besluttet, overlade driften af tilbuddet til Region Syddanmark, da der ikke i Sønderjylland var basis for drift af et tilbud af den type. NOTAT_Foreløbig administriv sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overta.pdf Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, Tønder Kommune meddeler KKR-SydDanmark, kommunen ikke ønsker overtage driften af Misbrugscenteret i Toftlund, såfremt der ikke kan indgås 14. april

7 driftsaftale med Fredericia Kommune om driften af centeret, som en sellit af Flydedokken i Fredericia. Anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 14. april

8 4. Partnerskabskommune til udvikling af Task Force på Handicapområdet A Sagsfremstilling Socialstyrelsen inviterer kommuner til deltage i udvikling af Task Force på Handicapområdet. Task Forcen kommer fra Socialstyrelsen og formålet er, gå i dialog med og rådgive kommunale ledere og sagsbehandlere på området om udvikling af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling med henblik på fremme læring og faglig kompetence. For skærpe myndighedens kompetencer indenfor handleplaner, effektmåling, rehablitering og økonomi, herunder takstfastsættelse, ønsker myndighedsafdelingen indgå i arbejdet med Task Forcen. Et udviklingsforløb varer ca. 5 måneder og starter i august måned 2015, og kommunen skal være indstillet på, myndighedsdelen på handicapområdet kan gennemgå en udvikling under og efter forløbet. Kommunen stiller de fornødne ressourcer til rådighed til bl.a. undersøgelse af 20 sager, interviews af ledere, medarbejdere og pårørende til handicappede. Analysen omfter 8 temaer: politik og stregi, faglig ledelse og sparring, ledelsesinformion og styring, sagsoplysning, sagsvurdering og afgørelser, visition, bestilling og handleplan, opfølgning, overgang fra barn til voksen og organisering og tværgående samarbejde. Efter analysearbejdet kan kommunen vælge arbejde videre med den udviklingsplan, som kan blive resultet af analysen. Planen kan fx. omfte kompetenceudvikling og kvalificering af arbejdsgange, retningslinjer og styringsdokumenter. Kommunen beslutter selv, om dette skal ske i samarbejde med Task Forcen, eller om kommunen vælger arbejde videre alene. Invition til partnerskabsaftale Udkast til tidsplan fra august 2015 Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, Tønder Kommune søger om blive partnerskabskommune til udvikling af Task Force på Handicapområdet. Vedtaget som indstillet. 14. april

9 5. Frigivelse af anlægsmidler - renovering af beskæftigelsestilbud på Lærkely S Sagsfremstilling Der blev i forbindelse med budgettet for 2015 afs kr ,- til renovering af Lærkely. Der søges om frigivelse af midlerne. Formålet med renoveringen er gøre de fysiske rammer mere handicapvenlige og give borgere i beskæftigelsen bedre rammer. Renoveringen vil omfte grupperum og badefaciliteter, indgangsparti og kantinen. Arbejdet forventes igangs primo/medio juli måned 2015 og forventes færdiggjort inden udgangen af oktober måned Økonomi Der er i anlægsbudgettet for 2015 afs kr ,-. Tidsplan overslag pdf Projektbeskrivels fra anlægsforslag 2015 Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. til renovering af Lærkely, det afste rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr. i 2015 frigives, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Anbefalet som indstillet. 14. april

10 6. Ankestyrelsens stistik for P Sagsfremstilling Ankestyrelsen har fremsendt stistik for Tønder Kommune på social- og beskæftigelsesområdet for Stistikken viser, Ankestyrelsen har behandlet 330 sager og heraf er 24% omgjort - hvilket svarer til landsgennemsnittet. På Socialudvalgets område har Ankestyrelsen godkendt 8 sager om dækning af nødvendige merudgifter, ændret en afgørelse og hjemvist en til fornyet behandling (Servicelovens 100). Der er afgjort tre sager om borgerstyret personlig assistance, der alle er godkendt (Servicelovens 95). Sagen, der er hjemvist, drejer sig om forskellige opftelser af en persons fysisk og psykiske tilstand, og sagen hjemvises til vurdering hos speciallæge i psykiri. Sagen, der er ændret, drejer sig om, hvorvidt en person er omftet af lovgivningen, hvilket Ankestyrelsen har vurderet. På førtidspensionsområdet er der behandlet 51 sager - 41 sager er godkendt, 1 sag er ændret/ophævet, 7 sager er hjemvist til fornyet behandling, og 2 sager er afvist. - Sagen, der er ændret/ophævet, drejer sig om en borger, som havde fået afslag på førtidspension, hvor Ankestyrelsen ændrer afgørelsen til tilkendelse af førtidspension. - Af de to afviste sager, er en sag indsendt for sent, og en anden sag har Ankestyrelsen valgt afstå fra genoptage afgørelsen om førtidspension, da der ikke var fremkommet nye oplysninger. - Vedrørende de 7 hjemviste sager, drejer de 6 sig om ændret lovgivning, hvor kommunen havde truffet afgørelse efter en gammel lovgivning, hvor Ankestyrelsen var af den opftelse, afgørelserne skulle træffes efter den nye lovgivning. Det skal bemærkes, Ankestyrelsen i mange andre tilsvarende sager har behandlet sagerne efter kommunens indstilling og ifølge den gamle lovgivning. En sag er hjemvist, da afgørelse om sygedagpenge ændres i Ankestyrelsen, og det betød en genoptagelse af ansøgning om førtidspension. Ankestistik - Tønder Kommune.pdf Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 14. april

11 7. Stus på forebyggelsespakkerne - opfølgning fra mødet den 6. januar P Sagsfremstilling Sagen har tidligere været behandlet på Socialudvalgsmødet den 13. januar Sundhedsstyrelsen har i 2012 og 2013 udviklet 11 forebyggelsespakker, som har til formål, bidrage til styrke folkesundheden gennem en kommunal forebyggelses- og sundhedsfremmeindss af høj faglig kvalitet. Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker er indenfor følgende temaer: alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer, tobak. Pakkerne giver faglige anbefalinger på væsentlige risikofaktorområder, som kommunerne allerede arbejder med, og som forventes kræve betydeligt fokus de kommende år som følge af ny viden, samt udviklingen i holdninger og normer i samfundet. Forebyggelsespakkerne indeholder samlet 262 faglige anbefalinger til det kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Implementeringen af anbefalingerne omfter i større og mindre grad alle fagområder i Tønder Kommune. Socialudvalget behandlede sagen på mødet den 13. januar 2015 og besluttede, forvaltningen vil udarbejde forslag til tiltag på områder, der "scorer rødt" på Socialudvalgets område. Forslag til tiltag på området vil herefter forelægges udvalget. Forvaltningen har gennemgået punkter, hvor målene ikke er fuldt ud opfyldte og indhentet supplerende oplysninger. Disse fremgår af vedlagte not. Generelt er der på mange punkter informion, som er tilgængeligt for borgere og brugere af tilbuddene, og der vil fremadrettet blive fokuseret på, informionerne bliver mere synlige. Sundhedsafdelingen vil ultimo 2015 foretage en opderet stus på implementeringen af forebyggelsespakkerne og i den forbindelse forventer forvaltningen, målene er opfyldte. Lovgrundlag Sundhedslovens 119. Forebyggelsespakkerne - stusnot -Socialudvalgets område Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 14. april

12 8. Kvalitetsstandard for ledsagelse af borgere med betydeligt og varigt neds fysisk eller psykisk funktionsevne P Sagsfremstilling Der forelægges forslag til en kvalitetsstandard for ledsagelse for borgere med neds fysisk og psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandarden skal sikre, der er overensstemmelse mellem det ydelsen omfter, og de forventninger borgerne har til ledsagelse. Ydelsen gives til borgere, der ikke kan færdes alene på grund af et betydeligt og varigt handicap. Ydelsen har til formål, medvirke til normalisering og integrion af borgere i samfundet, samt øge borgernes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse ved yde ledsagelse til ønskede udadrettede aktiviteter. Borgere med handicap har som andre behov for kunne komme hjemmefra, købe ind, gå til fritidsaktiviteter eller lignende, samt deltage i kulturelle og sociale aktiviteter, uden skulle bede familie, venner og medarbejdere i bomiljøet om hjælp. Både for borgere, der lever relivt aktivt, og for andre, der lever mere isoleret, vil ordningen kunne medvirke til, de kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg. Ydelsen omfter max. 15 timer om måneden med mulighed for opsparing af timer. Der er ingen brugerbetaling, og borgeren skal betale egne og ledsagers udgifter til fx. entre i forbindelse med ledsagelse. Borgeren kan søge tilskud hertil. Ydelsen omfter ikke socialpædagogisk støtte, sygepleje- og træningsopgaver i hjemmet og social omsorg (som. fx. besøgsven), men omfter alene praktisk støtte, som fx. tage overtøj på, hjælpe med kørestole og andre hjælpemidler, hjælp til komme på toilettet, køre bil for borgeren, ledsagelse i biograf eller lignende. Som et nyt element i kvalitetsstandarden, er der forslag om, kommunen på sigt opretter et ledsagerkorps, således borgerne kan få tildelt ledsagelse herfra, som alterniv til selv skulle finde egnede ledsagere. Lovgrundlag Servicelovens 97. Kvalitetsstandard - ledsagelse SEL 97 Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, udvalget anbefaler forslaget, forslaget sendes i høring i Handicaprådet, forslaget genbehandles på mødet i Socialudvalget den 2. juni 2015, forslaget sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 14. april

13 Vedtaget som indstillet. 14. april

14 9. Handleplan 2015 for Lokalråd Kommune og Politi - Tønder A Sagsfremstilling Lokalrådet Kommune & Politi - Tønder fremlægger handleplan for Lokalrådene skal en gang årligt lave en samordnet handleplan. Lokalrådet er et operionelt forum for det lokale samarbejde i Tønder Kommune og skal sikre tæt kontakt til lokalsamfundet og fremmer på bedst mulig vis det lokale samarbejde og initiiver til kriminalpræventivt og kriminalitetsbekæmpende arbejde. Rådet består af politikommissær Svend Erik Paulsen, Direktør for Børn & Unge Viggo Christensen, leder af myndighedsafdelingen i Psykiri og Handicap Ole Sørensen, ungdomsskoleinspektør Mikkel Brander, fagchef Lars-Erik Skydsbjerg, politikommissær Lasse Rasmussen, kommunikionschef Tommy Nielsen og sekretær Hanne Hübsmann. Under Lokalrådet er der neds et lokalråd+, der arbejder med udmøntning af lokalrådets initiiver og de indssområder, der målsættes. Det er lokalråd+, der løbende vurderer kriminalitetsudviklingen og fremkommer med anbefalinger til løsning af aktuelle problemstillinger i lokalsamfundet, samt kan sætte fokus på og prioritere ressourcer til opgaverne. Lokalråd+ er bredt sammens af ledere og medarbejdere fra Tønder Kommune og en leder fra Tønder politi. For 2014 er der besluttet 6 indssområder vedr. overgreb mod børn, sikker trafik, indss mod indbrud og hæleri, tidlig kriminalpræventiv indss i forhold til børn og unge, børn og unges kommunikion og udveksling af ydelser via sociale medier og i 2015 er det suppleret med et ekstra indssområde, nemlig revitalisering af lokalrådene kommune og politi. Kredsrådet har godkendt handleplanen for 2015, der har følgende succeskriterier; sager om vold mod børn falder med 5% i 2015, der er udarbejdet og implementeret trafikpolitikker på samtlige kommunale daginstitutioner og skoler, samt mindst en uddannelsesinstitution, Lokalrådet gennemfører minimum 2 beboermøder om god nabohjælp samt antallet af anmeldelser for hæleri stiger i 2015, ungdomskriminaliteten forts falder, der sættes fokus på kommunikion og udveksling af ydelse via sociale medier, og SSP-medarbejderne gennemfører mindst 10 undervisningsforløb mod unges adfærd på nettet, og kredsrådet i 2015 påtænker gennemføre en temadag om mulig revitalisering af lokalrådene med det mål, fastlægge om arbejdet i lokalrådene kan gøres anderledes for derved tilføre borgerne mere værdi. Handleplan for 2015 for lokalråd Kommune og Politi - Tønder Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, sagen tages til efterretning. Taget til efterretning. Udvalget ønsker en årlig redegørelse for lokalrådets arbejde. 14. april

15 10. Fælles løsning på boligområdet S Sagsfremstilling Socialudvalget og Sundhedsudvalget har igennem længere tid arbejdet sammen om finde en fælles løsning i forhold til imødekomme de økonomiske udfordringer, der er ved have tomme boliger på kommunens plejecentre og Klosterparken. Den 6. og 7. september 2014 godkendte henholdsvis Sundhedsudvalget og Socialudvalget en tids- og handleplan, der tilrettelægger en proces frem mod en beslutning om en fælles løsning på tværs af udvalgene. I henhold til tids- og handleplanen skal de 2 udvalg på deres respektive møder i april 2015 vælge en løsning, de vil anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Udvalgenes anbefaling sendes herefter i høring og genoptages efterfølgende på udvalgsmøderne i juni inden behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Formålet med dette punkt er således, vælge den løsningsmulighed der sendes i høring. Baggrund Baggrunden for Socialudvalget og Sundhedsudvalget har arbejdet sammen om finde en finde løsning, er begge områder har overkapacitet af boliger. I Pleje og Omsorg er overkapacitet af plejeboliger nu (19 boliger) og i fremtiden (35 boliger i 2022). Det økonomiske omkostning ved overkapacitet af plejeboliger består dels af udgift til tomgangshusleje og dels en omkostning som følge af dårlig udnyttelse af midler afs til kapacitetsudgifter (faste udgifter på plejecentrene). Den økonomiske omkostning ved overkapaciteten af plejeboliger vil frem mod 2025 koste 44,6 mio. kr. I Psykiri og Handicap vil behovet for boliger til senhjerneskadede på Klosterparken højst være 12 i en overskuelig årrække. Klosterparken vil derved kun udnytte ca. halvdelen af sin egentlige kapacitet, hvorfor den i en årrække vil have urentabel drift. Som en del af budgetaftalen for 2015 blev det besluttet afsætte en samlet ramme på 20 mio. kr i 2017 og 2018 til kunne lukke plejeboliger og sikre større bæredygtige enheder på tværs af Sundhedsudvalget og Socialudvalget. Valg af fælles løsning På tværs af Social- og Sundhedsudvalget har der været drøftet flere forskellige løsningsmuligheder efter strukturtemamødet i Kommunalbestyrelsen: Rosenvænget lukker. Korttidspladser fra Mosbølparken til Klosterparken Klosterparken lukker. Senhjerneskade og ambulant funktion til Mosbølparken Hjørnegården lukker. Korttidspladser fra Mosbølparken til Klosterparken. Solgården lukker og Hjørnegården nedlægges som alment plejecenter. Misbrugsdemente til hjørnegården, sindslidende til Æblehaven, kortidspladser fra Mosbølparken til Klosterparken Lukke 11 almene plejeboliger og 2 andre boliger på Solgården samt 6 utidssvarende boliger på andre plejecentre 14. april

16 På fælles udvalgsmøde den 7. april 2015 var der flertal for pege på en fælles løsning med lukning af Rosenvænget og korttidspladser flyttes fra Mosbølparken til Klosterparken. Gennemføres den fælles løsning vil Rosenvænget blive lukket og gælden i bygningerne indfriet for boligafdelingen. Herefter vil Tønder Kommune kunne sælge eller nedrive bygningerne som ejer. Ved gennemførsel af den fælles løsning lukkes 30 boliger på Rosenvænget, mens flytning af Korttidscenteret til Klosterparken betyder 7 boliger på Mosbølparken tages i brug til plejeboliger. Derved opnås en samlet reduktion i plejeboligkapaciteten på 23. Som en del af løsningen vil Mosbølparkens 7 korttidspladser blive flyttet til et nyt korttidsafsnit på Klosterparken. Klosterparkens bygningsmasse vil derved opnå en bedre udnyttelse ved bygningerne indrettes med 12 to-rums boliger for senhjerneskadede og 12 korttidspladser. Scenariet vil ud fra et fagligt perspektiv være positivt. Ved lukning af Rosenvænget mindskes behovet for løbende spredte lukninger i de resterende plejecentres boliger og dertilhørende afskedigelser af medarbejdere i en periode. Derudover vil samspillet mellem et nyt samlet korttidscenter og tilbud for senhjerneskadede på Klosterparken have en række positive faglige effekter. Samspillet vil give muligheder for tværfaglig sparring på tværs af pædagogisk og sundhedsfagligt personale, ligesom begge målgrupper vil drage nytte af sygeplejen, træningsterapeuter og neuro-teamet. For beboerne betyder scenariet, en gruppe beboere i plejeboliger på Rosenvænget på lukningstidspunktet vil skulle genhuses i andre plejeboliger. De negive konsekvenser ved en flytning søges afhjulpet ved bl.a. standse indflytninger på Rosenvænget, så få beboere bliver berørt af lukningen i For beboerne på kommunens andre plejecentre samt på Klosterparken vil scenariet betyde, færre vil opleve føle sig isolerede ved tomme naboboliger og manglende tilgængelighed til personalet. Endeligt vil der være en række positive konsekvenser for beboerne på et nyt samlet korttidscenter og senhjerneskadetilbud på grund af den fælles adgang til en større portefølje af medarbejderkompetencer. Høringsprocessen Høringsprocessen vil blive tilrettelagt således, udvalgenes anbefaling vil blive sendt i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Pleje og Omsorg og FagMED Psykiri og Handicap samt i ved de implicerede plejecentres bruger- pårørenede råd i april-maj måned. Herefter går høringssvarene tilbage til Socialudvalget og Sundhedsudvalget på juni-møderne, hvor udvalgene, efter behandling af høringssvarene, giver deres endelige anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Når sagen har været i høring påbegynder administrionen udarbejdelse af praktisk handleplan for iværksættelse af beslutning. Den praktiske handleplan sendes herefter i høring. Økonomi Den økonomiske investering ved gennemførsel af den fælles løsning vil være 20,5 mio. kr. hvis Rosenvænget kan sælges og 25,9 mio. kr. hvis Rosenvænget rives ned. Afhængig af om Rosenvænget kan sælges eller skal nedrives, vil den 10 årige balance give et overskud på 6,2 mio. kr. ved salg og 0,8 mio. kr. ved nedrivning. Den årlige driftsbesparelse er 2,7 mio. kr. sgrundlag - fælles løsning på boligområdet 14. april

17 med sammenligning af løsningsforslag Direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, forvaltningen bemyndiges til indgå i forhandlinger med den selvejende institution Rosenvænget omkring overtagelse og nedlæggelse af de 30 plejeboliger, der arbejdes på flytning af kortidspladser fra Plejecenter Mosbølparken til Klosterparken, sagen sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Pleje og Omsorg og FagMED Psykiri og Handicap samt ved de implicerede plejecentres Bruger- Pårørenderåd. Et flertal i Socialudvalget anbefaler, sagen sendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse inden høring iværksættes. DF kan ikke bakke op om indstillingen. 14. april

18 11. Legregnskaber for året 2014 for leger administreret af Socialudvalget Ø Sagsfremstilling Socialudvalget er legbestyrelse for Helligåndshospitalets leg, Leos leg, Richtsens leg, Richtsens Plejehjem, Strucks leg, Vajsenhusets leg, Popsens leg, Harriet Førslev og Edna Vernings fond, Fællesleget for værdigt trængende i Skærbæk og Christian J. Withs leg. Økonomisekretariet har udarbejdet regnskaber for disse leger for år Ilse Bucka fra Økonomisekretariet deltager under behandling af punktet. Lovgrundlag Regnskaberne revideres af Kommunernes Revsionsafdeling, som en del af kommunens årsregnskab. legregnskaber 2014 til godkendelse af socialudvalget Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, legregnskaberne for året 2014 godkendes og underskrives. Regnskaber godkendt som indstillet. 14. april

19 12. Fuldmagt til oprettelse af bankkonto Harriet Førslev og Edna Vernings Fond Ø Sagsfremstilling Harriet Førslev og Edna Vernings Fond har en bankkonto med tilhørende bankbog i Sparekassen Bredebro. Sparekassen har bedt om legimitionsoplysninger for den tilhørende bankkonto. Medarbejdere fra Økonomisekretariet har fuldmagt til bankkontoen idag og skal møde personligt op i banken med bankbogen, når der skal ske ind- og udbetalinger. De fleste af legerne, som bliver administreret af Tønder Kommune, har bankkonto i Sydbank. For forenkle sagsbehandlingen, ønsker Økonomisekretariet der oprettes en bankkonto i Sydbank med tilhørende netbankadgang og fuldmagt gives til 4 medarbejdere fra Økonomisekretariet. Fuldmagt til ny bankkonto Harriet Førslev og Edna Vernings Fond Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, Bestyrelsen for Harriet Førlsev og Edna Vernings Fond underskriver fuldmagter udstedt til oprettelse af ny bankkonto. Fuldmagter blev underskrevet. 14. april

20 13. Eventuelt P Det blev drøftet tage indtjeningskravet på 104-Aktivitets- og Samværsområdet op til vurdering i forbindelse med budgetlægningen for april

21 14. Ulovligt indgreb i selvbestemmelsesretten G april

22 15. Legsag G april

23 16. Legsag G april

24 Underskrifter Kim Printz Ringbæk Jan Voss Hansen Holger Jens Petersen Jens Møller Leif Høeg Jensen 14. april

25 Dialogmøde med Socialudvalget og FagMed Handicap og Psykiri onsdag den 14.docx Kontaktrådsmøde Klosterparken Solgården doc NOTAT_Foreløbig administriv sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overta.pdf Invition til partnerskabsaftale Udkast til tidsplan fra august 2015 Tidsplan overslag pdf Projektbeskrivels fra anlægsforslag 2015 Ankestistik - Tønder Kommune.pdf Forebyggelsespakkerne - stusnot -Socialudvalgets område Kvalitetsstandard - ledsagelse SEL 97 Handleplan for 2015 for lokalråd Kommune og Politi - Tønder sgrundlag - fælles løsning på boligområdet med sammenligning af løsningsforslag legregnskaber 2014 til godkendelse af socialudvalget Fuldmagt til ny bankkonto Harriet Førslev og Edna Vernings Fond 14. april

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Dagsorden. Mødedato: 5. april 2016. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 5. april 2016 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 5. april 2016 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde mellem Socialudvalget

Læs mere

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 20. januar 2015. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 20. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 13. august 2013. Løgumgård. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 13. august 2013 Mødelokale: Hasselvej 2, Handicap Løgumgård Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet

Referat. Mødedato: 25. august n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder. Starttidspunkt for møde: 15:30. Fraværende: Tønder Kommune Handicaprådet Mødedato: 25. august 2015 Mødelokale: Hjælpemiddelcentrale n, Fabriksvej 12, 6270 Tønder Starttidspunkt for møde: 15:30 Fraværende: Poul Erik Kjær, Lisbeth Bang Pedersen og Jette Moshage ved afbud 25.

Læs mere

Referat. Mødedato: 1. december 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 1. december 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 1. december 2014 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: Marit Jessen Rüdiger med afbud 1. december 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 3. marts Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedato: 3. marts 2015 Mødelokale: Lokale 120, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 3. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Bæredygtigheden på CHK - fremadrettet

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Dagsorden. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 og refer 3 2 Orientering fra

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Referat. Mødedato: 9. september Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 9. september Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende: Mødedo: 9. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bent Aabling Paulsen 9. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ)

Referat. Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) 1 of 11 Referat Udvalget for sundhed, ældre og social (SÆ) Ekstraordinært udvalgsmøde SÆ Onsdag den 18. november 2015 Kl. 13:00 Lindegården Skolevej 19, 8544 Mørke Medlemmer Ole Bollesen (A) Karen Østergaard

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Referat. Mødedato: 8. oktober Mødelokale: Mødelokale 1, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Tønder Kommune Socialudvalget. Referat. Mødedato: 8. oktober Mødelokale: Mødelokale 1, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedato: 8. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 1, Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 8. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Dagsorden. Mødedato: 12. november 2012. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Dagsorden. Mødedato: 12. november 2012. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 12. november 2012 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 12. november 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Gensidig

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 10. august 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 10. august 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:15. Fraværende: Mødedo: 10. august 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 10. august 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig orientering

Læs mere

Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Referat. Mødedato: 4. maj Skærbæk, Storegade 51, 6780 Skærbæk. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Tønder Kommune Sundhedsudvalget. Referat. Mødedato: 4. maj Skærbæk, Storegade 51, 6780 Skærbæk. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 4. maj 2015 Mødelokale: Sundhedshuset i Skærbæk, Storegade 51, 6780 Skærbæk Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 4. maj 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Besøg

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 11-10-2010 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Afbud: Lars

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 25 TORSDAG DEN 15. JANUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 15. januar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende:

Referat. Mødedato: 30. november 2015. Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Fraværende: Mødedo: 30. november 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: Jesper Steenholdt med afbud 30. november 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Ekstraordinært møde i Handicaprådet. Referat. Mødelokale, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Ekstraordinært møde i Handicaprådet. Referat. Mødelokale, Hedensted Rådhus Ekstraordinært møde i Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne-Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted,

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 8. januar 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/30939 Overordnet introduktion til

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Referat. Mødedato: 13. januar Hasselvej 2, Løgumgaard. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Tønder Kommune Socialudvalget. Referat. Mødedato: 13. januar Hasselvej 2, Løgumgaard. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 13. januar 2015 Mødelokale: Mødelokale, Hasselvej 2, Løgumgaard Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 13. januar 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Gensidig

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse

REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET. den i Borgmesterens Mødeværelse REFERAT BORGER & SUNDHEDSUDVALGET den 30.03.2009 i Borgmesterens Mødeværelse Afbud Finn Lambek (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Handicapanalysen - analyse af kvalitetsstandarder på handicapområdet...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. XX kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb Ansøgningsfrist d.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 2. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Bodil Boesgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/31305 Introduktion

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej Socialudvalget

Læs mere

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte.

Referat. Handicaprådet. Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft. Medlemmer. Øvrige indkaldte. Referat Handicaprådet Handicaprådet Torsdag den 20. april 2017 Kl. 15:00 Konferencerummet Ebeltoft Medlemmer Peer Laursen Henrik Rudolph Jens Rasmussen (F) Christian Haubuf (A) Uffe Thomsen Arne Gynther

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 5 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 26. april 2007 Side: 31 Fraværende:

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014

Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark. Møde i KKR den 14. november 2014 Samspil og styring på det specialiserede socialområde i Syddanmark Møde i KKR den 14. november 2014 Overordnede scenarier 1. Kommunerne overtager alle Region Syddanmarks sociale tilbud. 2. Kommunerne overtager

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Referat. Mødedato: 31. marts 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Referat. Mødedato: 31. marts 2014. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 31. marts 2014 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Referat. Mødedato: 3. maj Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15.

Tønder Kommune Socialudvalget. Referat. Mødedato: 3. maj Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:15. Mødedo: 3. maj 2016 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:15 Fraværende: 3. maj 2016 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde mellem Socialudvalget

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende:

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Mødedato: 9. oktober 2014. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Fraværende: Mødedo: 9. oktober 2014 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 9. oktober 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Principbeslutning

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Referat. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Social Omsorg. Referat. Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 2 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hanne Grangaard, Birgit Jakobsen, Bent Poulsen, Jeppe Mouritsen Fraværende: Bemærkninger: Inviterede Kl. 16.00 Leder

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Socialudvalget s møde

GLOSTRUP KOMMUNE. Socialudvalget s møde GLOSTRUP KOMMUNE Referat Socialudvalget s møde Mødedato: Tirsdag den 17. december 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Møderum 200, Rådhusparken 2 Medlemmer: Afbud: Peter Sørensen (A) (Formand), Charlotte

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby

Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Referat fra møde i Social- og Ældreudvalget Onsdag den 14. januar 2009 Kl. 08.30 i Kantinen Nyvej Skibby Mødedeltagere: Tina Tving Stauning (A) Hans Henning Bjørnsen (V) Jesper Henriksen (A) Lis Olsen

Læs mere

Åben referat Ældrerådet

Åben referat Ældrerådet Åben referat Ældrerådet Side 1. SÆH-sekretariatet Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c

At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c At sikre at personer med handicap har adgang til idrætsfaciliteter, rekreative områder og turiststeder. FN-konventionen, artikel 30, 5 c ligeværd og lige muligheder - ud fra egne præmisser HANDICAPPOLITIK

Læs mere

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 16. maj 2017 Mødetid: 13:00 Mødested: Mødelokale 7, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om implementering af klippekort - Kl. 13:15-13:30 2 2 Orientering om plejehjemslæger

Læs mere

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund

Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl i Mødelokale F5, Frederikssund Referat fra møde i Sundheds- og forebyggelsesudvalget Mandag den 12. januar 2009 Kl. 16.30 i Mødelokale F5, Frederikssund Mødedeltagere: Allan Madsen (A) Bente Nielsen (V) Carsten Cederholm (A) Grethe

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat. Mødedato: 15. april Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 15. april Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. Fraværende: Mødedo: 15. april 2015 Mødelokale: Mødelokale 120, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 15. april 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE OKTOBER 2016 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 0 T I L S Y N S P O L I T I K

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget Beslutningsprotokol. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 25. oktober 2006 Mødelokale: Skærbæk Rådhus, Mødelokale 3 Starttidspunkt for møde 14:00 Sluttidspunkt for møde 18.30 Fraværende: Gruppemøder: 25. oktober 2006 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 10. oktober Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. Voss Hansen Mødedo: 10. oktober 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Christina Htens og Jan Voss Hansen 10. oktober 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 14. august , 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:00

Tønder Kommune Socialudvalget. Dagsorden. Mødedato: 14. august , 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 15:00 Mødedo: 14. august 2012 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: Eike Schmidt Albrechtsen 14. august 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent

Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Er der styr på hygiejnen? Nina Gath, konsulent Eva M. Burchard, konsulent Program Er der styr på hygiejnen? Odense den 25.2.2014 Forebyggelsespakken om 10:00 Velkomst og introduktion til dagen og morgenkaffe

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget - 3. budgetopfølgning pr. 30. september - DRIFT...1 Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. november 2014 - kl. 10:00 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8541 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 30-09-2015 Kl. 15:00 Svinget 14, stuen, l. 19 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Curt Sørensen, Jens

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226

Socialudvalget tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 tirsdag den 02. november 2010, kl. 13:00 i Udvalgsværelse 1 Parkskolen M3 lok. 226 Åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Birgitte Dahl (O) Doris Børger

Læs mere

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00.

Tønder Kommune Arbejdsmarkedsudvalget. Referat. Mødedato: 1. februar 2012. Vestergade 9, Tønder. Starttidspunkt for møde: 16:00. Mødedato: 1. februar 2012 Mødelokale: Digegrevens Hus, Vestergade 9, Tønder Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenpunkter 1 Sager

Læs mere