Referat. Mødedato: 14. april Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 14:00.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Mødedato: 14. april 2015. Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 14:00."

Transkript

1 Mødedo: 14. april 2015 Mødelokale: Mødelokale 2, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 14:00 Fraværende: 14. april 2015

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Dialogmøde FagMED 4 2 Gensidig orientering 5 3 Høring om kommunal overtagelse af Misbrugscentret i Toftlund 6 4 Partnerskabskommune til udvikling af Task Force på Handicapområdet 8 5 Frigivelse af anlægsmidler - renovering af beskæftigelsestilbud på Lærkely 9 6 Ankestyrelsens stistik for Stus på forebyggelsespakkerne - opfølgning fra mødet den 6. januar Kvalitetsstandard for ledsagelse af borgere med betydeligt og varigt neds fysisk eller psykisk funktionsevne 12 9 Handleplan 2015 for Lokalråd Kommune og Politi - Tønder Fælles løsning på boligområdet Legregnskaber for året 2014 for leger administreret af Socialudvalget Fuldmagt til oprettelse af bankkonto Harriet Førslev og Edna Vernings Fond april

3 13 Eventuelt 20 Lukkede dagsordenspunkter 14 Ulovligt indgreb i selvbestemmelsesretten Legsag Legsag april

4 1. Dialogmøde FagMED G Sagsfremstilling Der er aftalt dialogmøde mellem Socialudvalget og FagMED Psykiri og Handicap i tidsrummet kl FagMED Psykiri og Handicap ønsker drøfte den fremtidige psykiri og handicap i Tønder Kommune, jævnfør bilag. Dialogmøde med Socialudvalget og FagMed Handicap og Psykiri onsdag den 14.docx Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, dagsordenpunkterne drøftes. Dagsordenspunkterne blev drøftet. 14. april

5 2. Gensidig orientering P Sagsfremstilling 1. Orientering fra udvalgsformanden 2. Orientering fra forvaltningen Orientering om tilsynsrapport på Løgumgård. 3. Orientering fra udvalgsmedlemmer, der er medlemmer af diverse råd fra kontaktrådsmødet på Klosterparken/Solgården den 23. februar Kontaktrådsmøde Klosterparken Solgården doc Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, orienteringen tages til efterretning. Der blev orienteret om, Handicap Tønder pt. har besøg af en delegion fra Bergen, Norge. Der blev orienteret fra seneste kontaktrådsmøde på Løgumgård. et herfra forelægges på kommende møde. Der blev orienteret fra Handicaprådets drøftelse af høring vedrørende evt. lukning af CHK. Det blev besluttet, administrionen udarbejder et oplæg til udvalget for en drøftelse vedrørende nuværende kontaktrådsstruktur. Taget til efterretning. 14. april

6 3. Høring om kommunal overtagelse af Misbrugscentret i Toftlund A Sagsfremstilling Med baggrund i en lovændring, som betyder, kommunerne fremover kun kan overtage sociale tilbud fra regionerne en gang i hver valgperiode, besluttede KKR Syddanmark i marts 2014, der er behov for en stregisk drøftelse mellem kommunerne af, hvilke tilbud Region Syd fremadrettet skal drive. KKR Syddanmark drøftede sagen den 14. november 2014 og besluttede, der er behov for viden om den enkelte kommunes overvejelser om eventuel overtagelse af regionaltdrevne tilbud. Der er efterfølgende blandt kommunerne i Syddanmark foretaget en sondring på administrivt niveau vedr. eventuelt kommunal overtagelse af de regionale sociale tilbud. Fælles for alle kommunerne er en positiv indstilling til, de syddanske kommuner ser på muligheder for overtagelse af regionale sociale tilbud i Syddanmark. Tønder Kommune har administrivt meddelt, man er postive overfor indgå i dialog om overtagelse af det eneste regionale tilbud, der er beliggende i kommunen: Misbrugscenteret i Toftlund. Dog vil en overtagelse af tilbuddet i Toftlund bero på en aftale med Fredericia Kommune, idet tilbuddet i Toftlund er organiseret som en sellit under den regionale institution Flydedokken i Fredericia. Efterfølgende har Tønder Kommune administrivt drøftet dette med Fredericia Kommune, og her vurderes det ikke realistisk, Fredericia Kommune vil overtage driften af Flydedokken. Forvaltningen finder det ikke hensigtsmæssigt, Tønder Kommune overtager Misbrugscenteret i Toftlund uden en driftsaftale med Fredericia Kommune. Dette begrundet i: Tønder Kommune ikke benytter Misbrugscenteret i Toftlund. Tilbuddet er af regionen ændret fra et behandlingstilbud til dobbeltdiagnosticerede, til et forsorgshjem for aktive misbrugere. Forsorgshjem er kendetegnet ved, borgeren selv møder op og bliver indskrevet. Det er således ikke kommunen, der henviser til forsorgshjem. Tønder har kun haft meget få borgere, der har benyttet tilbuddet. Det vurderes, behovet for forsorgshjemspladser i Sønderjylland er rigeligt dækket med Haderslev Kommunes forsorgshjem i Hoptrup. Tønder Kommune har tidligere været driftsherre på tilbuddet i et tæt samarbejde med de tre øvrige sønderjyske kommuner. I 2012 blev det besluttet, overlade driften af tilbuddet til Region Syddanmark, da der ikke i Sønderjylland var basis for drift af et tilbud af den type. NOTAT_Foreløbig administriv sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overta.pdf Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, Tønder Kommune meddeler KKR-SydDanmark, kommunen ikke ønsker overtage driften af Misbrugscenteret i Toftlund, såfremt der ikke kan indgås 14. april

7 driftsaftale med Fredericia Kommune om driften af centeret, som en sellit af Flydedokken i Fredericia. Anbefales over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 14. april

8 4. Partnerskabskommune til udvikling af Task Force på Handicapområdet A Sagsfremstilling Socialstyrelsen inviterer kommuner til deltage i udvikling af Task Force på Handicapområdet. Task Forcen kommer fra Socialstyrelsen og formålet er, gå i dialog med og rådgive kommunale ledere og sagsbehandlere på området om udvikling af kvaliteten af kommunernes sagsbehandling med henblik på fremme læring og faglig kompetence. For skærpe myndighedens kompetencer indenfor handleplaner, effektmåling, rehablitering og økonomi, herunder takstfastsættelse, ønsker myndighedsafdelingen indgå i arbejdet med Task Forcen. Et udviklingsforløb varer ca. 5 måneder og starter i august måned 2015, og kommunen skal være indstillet på, myndighedsdelen på handicapområdet kan gennemgå en udvikling under og efter forløbet. Kommunen stiller de fornødne ressourcer til rådighed til bl.a. undersøgelse af 20 sager, interviews af ledere, medarbejdere og pårørende til handicappede. Analysen omfter 8 temaer: politik og stregi, faglig ledelse og sparring, ledelsesinformion og styring, sagsoplysning, sagsvurdering og afgørelser, visition, bestilling og handleplan, opfølgning, overgang fra barn til voksen og organisering og tværgående samarbejde. Efter analysearbejdet kan kommunen vælge arbejde videre med den udviklingsplan, som kan blive resultet af analysen. Planen kan fx. omfte kompetenceudvikling og kvalificering af arbejdsgange, retningslinjer og styringsdokumenter. Kommunen beslutter selv, om dette skal ske i samarbejde med Task Forcen, eller om kommunen vælger arbejde videre alene. Invition til partnerskabsaftale Udkast til tidsplan fra august 2015 Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, Tønder Kommune søger om blive partnerskabskommune til udvikling af Task Force på Handicapområdet. Vedtaget som indstillet. 14. april

9 5. Frigivelse af anlægsmidler - renovering af beskæftigelsestilbud på Lærkely S Sagsfremstilling Der blev i forbindelse med budgettet for 2015 afs kr ,- til renovering af Lærkely. Der søges om frigivelse af midlerne. Formålet med renoveringen er gøre de fysiske rammer mere handicapvenlige og give borgere i beskæftigelsen bedre rammer. Renoveringen vil omfte grupperum og badefaciliteter, indgangsparti og kantinen. Arbejdet forventes igangs primo/medio juli måned 2015 og forventes færdiggjort inden udgangen af oktober måned Økonomi Der er i anlægsbudgettet for 2015 afs kr ,-. Tidsplan overslag pdf Projektbeskrivels fra anlægsforslag 2015 Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, der meddeles en anlægsbevilling på 1,000 mio. kr. til renovering af Lærkely, det afste rådighedsbeløb på 1,000 mio. kr. i 2015 frigives, indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Anbefalet som indstillet. 14. april

10 6. Ankestyrelsens stistik for P Sagsfremstilling Ankestyrelsen har fremsendt stistik for Tønder Kommune på social- og beskæftigelsesområdet for Stistikken viser, Ankestyrelsen har behandlet 330 sager og heraf er 24% omgjort - hvilket svarer til landsgennemsnittet. På Socialudvalgets område har Ankestyrelsen godkendt 8 sager om dækning af nødvendige merudgifter, ændret en afgørelse og hjemvist en til fornyet behandling (Servicelovens 100). Der er afgjort tre sager om borgerstyret personlig assistance, der alle er godkendt (Servicelovens 95). Sagen, der er hjemvist, drejer sig om forskellige opftelser af en persons fysisk og psykiske tilstand, og sagen hjemvises til vurdering hos speciallæge i psykiri. Sagen, der er ændret, drejer sig om, hvorvidt en person er omftet af lovgivningen, hvilket Ankestyrelsen har vurderet. På førtidspensionsområdet er der behandlet 51 sager - 41 sager er godkendt, 1 sag er ændret/ophævet, 7 sager er hjemvist til fornyet behandling, og 2 sager er afvist. - Sagen, der er ændret/ophævet, drejer sig om en borger, som havde fået afslag på førtidspension, hvor Ankestyrelsen ændrer afgørelsen til tilkendelse af førtidspension. - Af de to afviste sager, er en sag indsendt for sent, og en anden sag har Ankestyrelsen valgt afstå fra genoptage afgørelsen om førtidspension, da der ikke var fremkommet nye oplysninger. - Vedrørende de 7 hjemviste sager, drejer de 6 sig om ændret lovgivning, hvor kommunen havde truffet afgørelse efter en gammel lovgivning, hvor Ankestyrelsen var af den opftelse, afgørelserne skulle træffes efter den nye lovgivning. Det skal bemærkes, Ankestyrelsen i mange andre tilsvarende sager har behandlet sagerne efter kommunens indstilling og ifølge den gamle lovgivning. En sag er hjemvist, da afgørelse om sygedagpenge ændres i Ankestyrelsen, og det betød en genoptagelse af ansøgning om førtidspension. Ankestistik - Tønder Kommune.pdf Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 14. april

11 7. Stus på forebyggelsespakkerne - opfølgning fra mødet den 6. januar P Sagsfremstilling Sagen har tidligere været behandlet på Socialudvalgsmødet den 13. januar Sundhedsstyrelsen har i 2012 og 2013 udviklet 11 forebyggelsespakker, som har til formål, bidrage til styrke folkesundheden gennem en kommunal forebyggelses- og sundhedsfremmeindss af høj faglig kvalitet. Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker er indenfor følgende temaer: alkohol, fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer, tobak. Pakkerne giver faglige anbefalinger på væsentlige risikofaktorområder, som kommunerne allerede arbejder med, og som forventes kræve betydeligt fokus de kommende år som følge af ny viden, samt udviklingen i holdninger og normer i samfundet. Forebyggelsespakkerne indeholder samlet 262 faglige anbefalinger til det kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejde. Implementeringen af anbefalingerne omfter i større og mindre grad alle fagområder i Tønder Kommune. Socialudvalget behandlede sagen på mødet den 13. januar 2015 og besluttede, forvaltningen vil udarbejde forslag til tiltag på områder, der "scorer rødt" på Socialudvalgets område. Forslag til tiltag på området vil herefter forelægges udvalget. Forvaltningen har gennemgået punkter, hvor målene ikke er fuldt ud opfyldte og indhentet supplerende oplysninger. Disse fremgår af vedlagte not. Generelt er der på mange punkter informion, som er tilgængeligt for borgere og brugere af tilbuddene, og der vil fremadrettet blive fokuseret på, informionerne bliver mere synlige. Sundhedsafdelingen vil ultimo 2015 foretage en opderet stus på implementeringen af forebyggelsespakkerne og i den forbindelse forventer forvaltningen, målene er opfyldte. Lovgrundlag Sundhedslovens 119. Forebyggelsespakkerne - stusnot -Socialudvalgets område Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning. 14. april

12 8. Kvalitetsstandard for ledsagelse af borgere med betydeligt og varigt neds fysisk eller psykisk funktionsevne P Sagsfremstilling Der forelægges forslag til en kvalitetsstandard for ledsagelse for borgere med neds fysisk og psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandarden skal sikre, der er overensstemmelse mellem det ydelsen omfter, og de forventninger borgerne har til ledsagelse. Ydelsen gives til borgere, der ikke kan færdes alene på grund af et betydeligt og varigt handicap. Ydelsen har til formål, medvirke til normalisering og integrion af borgere i samfundet, samt øge borgernes muligheder for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse ved yde ledsagelse til ønskede udadrettede aktiviteter. Borgere med handicap har som andre behov for kunne komme hjemmefra, købe ind, gå til fritidsaktiviteter eller lignende, samt deltage i kulturelle og sociale aktiviteter, uden skulle bede familie, venner og medarbejdere i bomiljøet om hjælp. Både for borgere, der lever relivt aktivt, og for andre, der lever mere isoleret, vil ordningen kunne medvirke til, de kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet efter eget valg. Ydelsen omfter max. 15 timer om måneden med mulighed for opsparing af timer. Der er ingen brugerbetaling, og borgeren skal betale egne og ledsagers udgifter til fx. entre i forbindelse med ledsagelse. Borgeren kan søge tilskud hertil. Ydelsen omfter ikke socialpædagogisk støtte, sygepleje- og træningsopgaver i hjemmet og social omsorg (som. fx. besøgsven), men omfter alene praktisk støtte, som fx. tage overtøj på, hjælpe med kørestole og andre hjælpemidler, hjælp til komme på toilettet, køre bil for borgeren, ledsagelse i biograf eller lignende. Som et nyt element i kvalitetsstandarden, er der forslag om, kommunen på sigt opretter et ledsagerkorps, således borgerne kan få tildelt ledsagelse herfra, som alterniv til selv skulle finde egnede ledsagere. Lovgrundlag Servicelovens 97. Kvalitetsstandard - ledsagelse SEL 97 Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, udvalget anbefaler forslaget, forslaget sendes i høring i Handicaprådet, forslaget genbehandles på mødet i Socialudvalget den 2. juni 2015, forslaget sendes til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 14. april

13 Vedtaget som indstillet. 14. april

14 9. Handleplan 2015 for Lokalråd Kommune og Politi - Tønder A Sagsfremstilling Lokalrådet Kommune & Politi - Tønder fremlægger handleplan for Lokalrådene skal en gang årligt lave en samordnet handleplan. Lokalrådet er et operionelt forum for det lokale samarbejde i Tønder Kommune og skal sikre tæt kontakt til lokalsamfundet og fremmer på bedst mulig vis det lokale samarbejde og initiiver til kriminalpræventivt og kriminalitetsbekæmpende arbejde. Rådet består af politikommissær Svend Erik Paulsen, Direktør for Børn & Unge Viggo Christensen, leder af myndighedsafdelingen i Psykiri og Handicap Ole Sørensen, ungdomsskoleinspektør Mikkel Brander, fagchef Lars-Erik Skydsbjerg, politikommissær Lasse Rasmussen, kommunikionschef Tommy Nielsen og sekretær Hanne Hübsmann. Under Lokalrådet er der neds et lokalråd+, der arbejder med udmøntning af lokalrådets initiiver og de indssområder, der målsættes. Det er lokalråd+, der løbende vurderer kriminalitetsudviklingen og fremkommer med anbefalinger til løsning af aktuelle problemstillinger i lokalsamfundet, samt kan sætte fokus på og prioritere ressourcer til opgaverne. Lokalråd+ er bredt sammens af ledere og medarbejdere fra Tønder Kommune og en leder fra Tønder politi. For 2014 er der besluttet 6 indssområder vedr. overgreb mod børn, sikker trafik, indss mod indbrud og hæleri, tidlig kriminalpræventiv indss i forhold til børn og unge, børn og unges kommunikion og udveksling af ydelser via sociale medier og i 2015 er det suppleret med et ekstra indssområde, nemlig revitalisering af lokalrådene kommune og politi. Kredsrådet har godkendt handleplanen for 2015, der har følgende succeskriterier; sager om vold mod børn falder med 5% i 2015, der er udarbejdet og implementeret trafikpolitikker på samtlige kommunale daginstitutioner og skoler, samt mindst en uddannelsesinstitution, Lokalrådet gennemfører minimum 2 beboermøder om god nabohjælp samt antallet af anmeldelser for hæleri stiger i 2015, ungdomskriminaliteten forts falder, der sættes fokus på kommunikion og udveksling af ydelse via sociale medier, og SSP-medarbejderne gennemfører mindst 10 undervisningsforløb mod unges adfærd på nettet, og kredsrådet i 2015 påtænker gennemføre en temadag om mulig revitalisering af lokalrådene med det mål, fastlægge om arbejdet i lokalrådene kan gøres anderledes for derved tilføre borgerne mere værdi. Handleplan for 2015 for lokalråd Kommune og Politi - Tønder Fagchef for Psykiri og Handicap indstiller, sagen tages til efterretning. Taget til efterretning. Udvalget ønsker en årlig redegørelse for lokalrådets arbejde. 14. april

15 10. Fælles løsning på boligområdet S Sagsfremstilling Socialudvalget og Sundhedsudvalget har igennem længere tid arbejdet sammen om finde en fælles løsning i forhold til imødekomme de økonomiske udfordringer, der er ved have tomme boliger på kommunens plejecentre og Klosterparken. Den 6. og 7. september 2014 godkendte henholdsvis Sundhedsudvalget og Socialudvalget en tids- og handleplan, der tilrettelægger en proces frem mod en beslutning om en fælles løsning på tværs af udvalgene. I henhold til tids- og handleplanen skal de 2 udvalg på deres respektive møder i april 2015 vælge en løsning, de vil anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Udvalgenes anbefaling sendes herefter i høring og genoptages efterfølgende på udvalgsmøderne i juni inden behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Formålet med dette punkt er således, vælge den løsningsmulighed der sendes i høring. Baggrund Baggrunden for Socialudvalget og Sundhedsudvalget har arbejdet sammen om finde en finde løsning, er begge områder har overkapacitet af boliger. I Pleje og Omsorg er overkapacitet af plejeboliger nu (19 boliger) og i fremtiden (35 boliger i 2022). Det økonomiske omkostning ved overkapacitet af plejeboliger består dels af udgift til tomgangshusleje og dels en omkostning som følge af dårlig udnyttelse af midler afs til kapacitetsudgifter (faste udgifter på plejecentrene). Den økonomiske omkostning ved overkapaciteten af plejeboliger vil frem mod 2025 koste 44,6 mio. kr. I Psykiri og Handicap vil behovet for boliger til senhjerneskadede på Klosterparken højst være 12 i en overskuelig årrække. Klosterparken vil derved kun udnytte ca. halvdelen af sin egentlige kapacitet, hvorfor den i en årrække vil have urentabel drift. Som en del af budgetaftalen for 2015 blev det besluttet afsætte en samlet ramme på 20 mio. kr i 2017 og 2018 til kunne lukke plejeboliger og sikre større bæredygtige enheder på tværs af Sundhedsudvalget og Socialudvalget. Valg af fælles løsning På tværs af Social- og Sundhedsudvalget har der været drøftet flere forskellige løsningsmuligheder efter strukturtemamødet i Kommunalbestyrelsen: Rosenvænget lukker. Korttidspladser fra Mosbølparken til Klosterparken Klosterparken lukker. Senhjerneskade og ambulant funktion til Mosbølparken Hjørnegården lukker. Korttidspladser fra Mosbølparken til Klosterparken. Solgården lukker og Hjørnegården nedlægges som alment plejecenter. Misbrugsdemente til hjørnegården, sindslidende til Æblehaven, kortidspladser fra Mosbølparken til Klosterparken Lukke 11 almene plejeboliger og 2 andre boliger på Solgården samt 6 utidssvarende boliger på andre plejecentre 14. april

16 På fælles udvalgsmøde den 7. april 2015 var der flertal for pege på en fælles løsning med lukning af Rosenvænget og korttidspladser flyttes fra Mosbølparken til Klosterparken. Gennemføres den fælles løsning vil Rosenvænget blive lukket og gælden i bygningerne indfriet for boligafdelingen. Herefter vil Tønder Kommune kunne sælge eller nedrive bygningerne som ejer. Ved gennemførsel af den fælles løsning lukkes 30 boliger på Rosenvænget, mens flytning af Korttidscenteret til Klosterparken betyder 7 boliger på Mosbølparken tages i brug til plejeboliger. Derved opnås en samlet reduktion i plejeboligkapaciteten på 23. Som en del af løsningen vil Mosbølparkens 7 korttidspladser blive flyttet til et nyt korttidsafsnit på Klosterparken. Klosterparkens bygningsmasse vil derved opnå en bedre udnyttelse ved bygningerne indrettes med 12 to-rums boliger for senhjerneskadede og 12 korttidspladser. Scenariet vil ud fra et fagligt perspektiv være positivt. Ved lukning af Rosenvænget mindskes behovet for løbende spredte lukninger i de resterende plejecentres boliger og dertilhørende afskedigelser af medarbejdere i en periode. Derudover vil samspillet mellem et nyt samlet korttidscenter og tilbud for senhjerneskadede på Klosterparken have en række positive faglige effekter. Samspillet vil give muligheder for tværfaglig sparring på tværs af pædagogisk og sundhedsfagligt personale, ligesom begge målgrupper vil drage nytte af sygeplejen, træningsterapeuter og neuro-teamet. For beboerne betyder scenariet, en gruppe beboere i plejeboliger på Rosenvænget på lukningstidspunktet vil skulle genhuses i andre plejeboliger. De negive konsekvenser ved en flytning søges afhjulpet ved bl.a. standse indflytninger på Rosenvænget, så få beboere bliver berørt af lukningen i For beboerne på kommunens andre plejecentre samt på Klosterparken vil scenariet betyde, færre vil opleve føle sig isolerede ved tomme naboboliger og manglende tilgængelighed til personalet. Endeligt vil der være en række positive konsekvenser for beboerne på et nyt samlet korttidscenter og senhjerneskadetilbud på grund af den fælles adgang til en større portefølje af medarbejderkompetencer. Høringsprocessen Høringsprocessen vil blive tilrettelagt således, udvalgenes anbefaling vil blive sendt i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Pleje og Omsorg og FagMED Psykiri og Handicap samt i ved de implicerede plejecentres bruger- pårørenede råd i april-maj måned. Herefter går høringssvarene tilbage til Socialudvalget og Sundhedsudvalget på juni-møderne, hvor udvalgene, efter behandling af høringssvarene, giver deres endelige anbefaling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Når sagen har været i høring påbegynder administrionen udarbejdelse af praktisk handleplan for iværksættelse af beslutning. Den praktiske handleplan sendes herefter i høring. Økonomi Den økonomiske investering ved gennemførsel af den fælles løsning vil være 20,5 mio. kr. hvis Rosenvænget kan sælges og 25,9 mio. kr. hvis Rosenvænget rives ned. Afhængig af om Rosenvænget kan sælges eller skal nedrives, vil den 10 årige balance give et overskud på 6,2 mio. kr. ved salg og 0,8 mio. kr. ved nedrivning. Den årlige driftsbesparelse er 2,7 mio. kr. sgrundlag - fælles løsning på boligområdet 14. april

17 med sammenligning af løsningsforslag Direktør for Social, Arbejdsmarked og Sundhed indstiller, forvaltningen bemyndiges til indgå i forhandlinger med den selvejende institution Rosenvænget omkring overtagelse og nedlæggelse af de 30 plejeboliger, der arbejdes på flytning af kortidspladser fra Plejecenter Mosbølparken til Klosterparken, sagen sendes i høring i Ældrerådet, Handicaprådet, FagMED Pleje og Omsorg og FagMED Psykiri og Handicap samt ved de implicerede plejecentres Bruger- Pårørenderåd. Et flertal i Socialudvalget anbefaler, sagen sendes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse inden høring iværksættes. DF kan ikke bakke op om indstillingen. 14. april

18 11. Legregnskaber for året 2014 for leger administreret af Socialudvalget Ø Sagsfremstilling Socialudvalget er legbestyrelse for Helligåndshospitalets leg, Leos leg, Richtsens leg, Richtsens Plejehjem, Strucks leg, Vajsenhusets leg, Popsens leg, Harriet Førslev og Edna Vernings fond, Fællesleget for værdigt trængende i Skærbæk og Christian J. Withs leg. Økonomisekretariet har udarbejdet regnskaber for disse leger for år Ilse Bucka fra Økonomisekretariet deltager under behandling af punktet. Lovgrundlag Regnskaberne revideres af Kommunernes Revsionsafdeling, som en del af kommunens årsregnskab. legregnskaber 2014 til godkendelse af socialudvalget Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, legregnskaberne for året 2014 godkendes og underskrives. Regnskaber godkendt som indstillet. 14. april

19 12. Fuldmagt til oprettelse af bankkonto Harriet Førslev og Edna Vernings Fond Ø Sagsfremstilling Harriet Førslev og Edna Vernings Fond har en bankkonto med tilhørende bankbog i Sparekassen Bredebro. Sparekassen har bedt om legimitionsoplysninger for den tilhørende bankkonto. Medarbejdere fra Økonomisekretariet har fuldmagt til bankkontoen idag og skal møde personligt op i banken med bankbogen, når der skal ske ind- og udbetalinger. De fleste af legerne, som bliver administreret af Tønder Kommune, har bankkonto i Sydbank. For forenkle sagsbehandlingen, ønsker Økonomisekretariet der oprettes en bankkonto i Sydbank med tilhørende netbankadgang og fuldmagt gives til 4 medarbejdere fra Økonomisekretariet. Fuldmagt til ny bankkonto Harriet Førslev og Edna Vernings Fond Fagchef for Økonomi og Borgerservice indstiller, Bestyrelsen for Harriet Førlsev og Edna Vernings Fond underskriver fuldmagter udstedt til oprettelse af ny bankkonto. Fuldmagter blev underskrevet. 14. april

20 13. Eventuelt P Det blev drøftet tage indtjeningskravet på 104-Aktivitets- og Samværsområdet op til vurdering i forbindelse med budgetlægningen for april

21 14. Ulovligt indgreb i selvbestemmelsesretten G april

22 15. Legsag G april

23 16. Legsag G april

24 Underskrifter Kim Printz Ringbæk Jan Voss Hansen Holger Jens Petersen Jens Møller Leif Høeg Jensen 14. april

25 Dialogmøde med Socialudvalget og FagMed Handicap og Psykiri onsdag den 14.docx Kontaktrådsmøde Klosterparken Solgården doc NOTAT_Foreløbig administriv sondering hos beliggenhedskommunerne i forhold til eventuel overta.pdf Invition til partnerskabsaftale Udkast til tidsplan fra august 2015 Tidsplan overslag pdf Projektbeskrivels fra anlægsforslag 2015 Ankestistik - Tønder Kommune.pdf Forebyggelsespakkerne - stusnot -Socialudvalgets område Kvalitetsstandard - ledsagelse SEL 97 Handleplan for 2015 for lokalråd Kommune og Politi - Tønder sgrundlag - fælles løsning på boligområdet med sammenligning af løsningsforslag legregnskaber 2014 til godkendelse af socialudvalget Fuldmagt til ny bankkonto Harriet Førslev og Edna Vernings Fond 14. april

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Referat. Mødedato: 4. februar 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. februar 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. februar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2

Læs mere

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen

Samarbejdsplan 2013. for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Samarbejdsplan 2013 for samarbejdet mellem Syd- og Sønderjyllands Politi og kommunerne i politikredsen Aabenraa Esbjerg Fanø Haderslev Sønderborg Tønder Varde Vejen Indledning Politiet kan ikke skabe tryghed,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00.

Referat. Mødedato: 19. august 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 09:00. Mødedo: 19. august 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 19. august 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Dagsorden og refer 3 2 Orientering

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE

HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE HANDICAPRÅDET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 28 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Handicaprådet 8. december 2009 Side: 2 Fraværende: Til behandling forelå:

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Referat. Mødedato: 4. marts 2015. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. marts 2015 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. marts 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Ansøgning om tilskud til

Læs mere

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende:

Tønder Kommune Børn- og Skoleudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. marts 2014. Starttidspunkt for møde: 09:00. Fraværende: Mødedo: 4. marts 2014 Mødelokale: Lokale 121, Tønder Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 4. marts 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Sager til orientering 3 2 Skolereform

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune

Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Referat Handicaprådet 2. december 2013 kl. 15:00 Brovst Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 20 Udmøntning af skolereformen i Jammerbugt Kommune 3 21 Overrækkelse af Handicapprisen 2013 4 22

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker Område: Dagpleje og daginstitutioner Målgruppe: Spæd- og småbørn Ledere Medarbejdere 1. Sikrer at der udarbjedes handleplaner for: - Fysisk aktivitet

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214

Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Åben dagsorden for Socialudvalgets møde den 03. februar 2009 kl. 18:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra forvaltningschefen 4 003. Budgetscreening

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse

Plejeafdelingen Norddjurs Kommune. Årsrapport indberetninger magtanvendelse Plejeafdelingen Norddjurs Kommune Årsrapport indberetninger magtanvendelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER... 3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune

Projektbeskrivelse. Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune Projektbeskrivelse Projektets navn: Fremtidens behov for boliger til ældre og handicappede i Stevns kommune 1. Baggrund På grund af vigende efterspørgsel på ældre- og handicapboliger i Stevns Kommune er

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger

Sundheds- og omsorgsområdet. De kommunale tilsyn i plejeboliger Sundheds- og omsorgsområdet De kommunale tilsyn i plejeboliger Årsrapport 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Det overordnede formål med de kommunale tilsyn...3 3. Gennemførelse af det kommunale

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1. Åbent møde Tirsdag den 9. juni 2009, kl. 13:00 i Udvalgslokale 1 Åbent møde Tilstede Lolan Ottesen (A) - Formand Lene W. Nielsen (A) - Næstformand Doris Børger (A) Tine Landin (A) Jørgen Juel Bragge (B) Jarne Rasmussen

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 4. april 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Holger Spangsberg Karen Heebøll Vibeke

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser *

2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger for klubber og byggelegepladser * Møde i Kultur- og Fritidsudvalget onsdag den 2. juni 2004, Kl. 08.00 i udvalgsværelse 1 REFERAT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Meddelelser * 2. Godkendelse af skabelon for udviklingsplaner samt årsberetninger

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012

Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Norddjurs Kommune Den 27. november 2012 KS Arbejdsmarkedsudvalget arbejdsplan for 2012 Onsdag den 25. januar 2012, kl. 14.00-16.30 Mødet afholdes på Dong Energy, Grenaa havn Besøg hos Dong Energy med orientering

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE

ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE SUNDHEDSSTYRELSENS FOREBYGGELSESPAKKER 2013 ANBEFALINGER FOR UNGE TIL BRUG FOR MEDARBEJDERE MED BORGERKONTAKT OG DERES LEDERE INTRODUKTION Sundhedsstyrelsen har i 2012-2013 udgivet 11 forebyggelsespakker

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen

Bekendtgørelse om Tilbudsportalen Bekendtgørelse om Tilbudsportalen I medfør af 14, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007, fastsættes: Formål med Tilbudsportalen 1. Formålet med Tilbudsportalen

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune Teknisk udvalg Formand: Uffe Bro Erik Nielsen, Mads Krarup, Kaj Wisti Lassen, Birgitte Tetzlaff, Niels Krebs Hansen, Ib Johansen. tirsdag den 7. november 2006 kl. 12:00 i Farsø

Læs mere

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011

REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011 REFERAT UNGDOMSSKOLEBESTY RELSEN 2011 DATO: 02-11-2011 STED: THORSENSVEJ 11, 2., 4800 NYKØBING F TIDSPUNKT: KL. 19.00 FRAVÆRENDE: HENRIK STAMPE, MIKKEL ØRSØE AFBUD: ANNEMETTE S. JOHNSEN Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere