REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:"

Transkript

1 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Voksenudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 142. Intern budgetkontrol pr. 31/ Administrative besparelser i Budget Anlægsregnskab Sundhedscenter - etablering Anlægsregnskab Sommersted Plejehjem Anlægsregnskab Danmarks bedste madservice Anlægsregnskab - etablering af Kildebakken Godkendelse af skema A vedr. ombygning af Odinsgaard GPS til tjenestebiler Målgruppe for dagcenter brugere Status på samarbejdet med Zealand Care Oplevet kvalitet af leveret mad på ældreområdet Embedslægeinstitutionens tilsynsrapporter 2009 for plejecentre Uanmeldte tilsyn på kommunale og selvejende plejecentre Samarbejdet med de private leverandører Orientering fra udvalgsmedlemmerne og forvaltningen... 28

3 Voksenudvalget, Side Intern budgetkontrol pr. 31/ DIALSC / 09/13140 Sagsfremstilling Der er ekstraordinært udarbejdet en budgetkontrol pr. 31. oktober 2009, på grund af den økonomiske situation i Voksen- og Sundhedsservice. Den økonomiske situation er blevet forværret med yderligere ca. 7,700 mio. kr. siden sidste budgetkontrol pr. 30. september Det forventede resultat for 2009 er ca. -28,500 mio. kr. Overskridelsen fordeler sig som neden for vist: Voksen- og Sundhedsservice: Stab og Administration: Visitationen: Pleje og Træning: Specialrådgivningen: -17,690 mio. kr. -2,157 mio. kr. -5,010 mio. kr. -4,138 mio. kr. 0,500 mio. kr. Voksenservice Ved budgetkontrollen pr. 30. september 2009 blev der konstateret et merforbrug på 20,790 mio. kr., som ville blive overført til budget Beløbet blev samlet på en konto under voksenservice. De 20,790 mio. kr. blev anvendt til, at korrigere budgettet med i 2009, dvs. delt ud over fagområderne. De nævnte 17,690 mio. kr. fremkommer ved, at der forventes et fleksjobtilskud fra Arbejdsmarkedsservice for 3. og 4. kvartal på 0,900 mio. kr. Endvidere er der tildelt yderligere 2,200 mio. kr. i trepartmidler. Stab og Administration Vedrørende madservice forventes et yderligere merforbrug på løn og øvrige udgifter svarende til 0,510 mio. kr. Derudover kan der forventes en mindre indtægt på 0,930 mio. kr. Dvs. yderligere forværring på ca. 1,650 mio. kr. på madservice. Budgettet blev justeret med 4,500 mio. kr. pr. 30. september Der er indkalkuleret et merforbrug på kompetenceprojektet på ca. 0,750 mio. kr. Umiddelbart skulle kompetenceprojektet være i balance mellem indtægter og udgifter (der er bevilliget ca. 5,000 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden), men der er forskellige uafklarede faktorer, som Staben er i gang med at analysere/afklare. Der vil derfor blive givet en nærmere orientering på udvalgsmødet.

4 Voksenudvalget, Side 2 Visitationen Der forventes et yderligere merforbrug på ca. 4,000 mio. kr. til hjælpemidler. Merforbruget skyldes, at der ved sidste budgetkontrol var indkalkuleret en forventning om en kreditnota på 2,200 mio. kr. Det forventes stadigvæk, at Zealand Care (ZC) vil tilbagebetale 2,200 mio. kr., men der er ikke accept fra ZC endnu, og derfor er kreditnotaen ikke medtaget i opgørelsen. Endvidere var decemberforbruget ikke indkalkuleret i sidste opgørelse (regningen kommer formentlig i januar 2010), dvs. der var kun indregnet 11 måneders forbrug. Der forventes også en stigning på betaling til/fra andre kommuner på i alt ca. 0,800 mio. kr. Endvidere er der en stigning i lønudgiften/udligningskontoen på ca. 0,200 mio. kr. Pleje og Træning Pleje og Træning viser et forventet merforbrug på ca. 4,100 mio. kr. Stigningen skyldes, at private leverandører er steget med 2,000 mio. kr. Det blev besluttet ved budgetkontrollen pr. 30. september 2009, at Pleje og Træning skulle have budgetansvaret vedr. private leverandør, idet borgerne har fravalgt offentlig leverandør, og derved må der være en besparelse på timeantallet i plejen, alt andet lige. Endvidere forventes der et merforbrug på løn på ca. 1,200 mio. kr. (både plejecentre og plejedistrikter), da skønnet var sat for lav ved sidste budgetkontrol. Lønudgiften til elever var også skønnet for lavt ved sidste budgetkontrol, idet der forventes en merudgift på ca. 0,700 mio. kr. Derudover forventes en merudgift på diverse på ca. 0,300 mio. kr. Specialrådgivningen Specialrådgivningen forventer et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. Økonomiske forhold Der er i forbindelse med budget 2010 indarbejdet et merforburg på 18,997 mio. kr. (forventet resultat for 2009 pr. 31. juli 2009). Resultatet er blevet forværret med ca. 7,700 mio. kr. siden sidste budgetkontrol (-20,790 mio. kr.). Der er indkalkuleret et merforbrug på 18,997 mio. kr. i budget 2010, dvs. med det nuværende forventede regnskabsresultat på -28,500 mio. kr. skal der som udgangspunkt findes yderligere besparelser på 9,500 mio. kr. i 2010 udover de allerede planlagte besparelser på 25,050 mio. kr. Det er dog aftalt med Pleje og Træning, at de får overført merforbruget på ca. 4,100 mio. kr. til 2010.

5 Voksenudvalget, Side 3 Samlet set vil der så skulle findes yderligere besparelser for ca. 5,400 mio. kr. udover de allerede planlagte på 25,050 mio. kr. På udvalgsmødet gives en orientering om den økonomiske situation og om, hvorledes det vil være muligt at udmønte ekstra besparelser/tilpasse driften allerede i Procedure Budgetkontrollen behandles i Voksenudvalget den 1. december Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Martin Fejring Indstilling Voksen - og Sundhedsservice indstiller, at budgetkontrollen drøftes. Drøftet. Tidligere aftalt opbremsning og minimering af forbrug fortsættes. Årsregnskabet afventes Administrative besparelser i 2010 DIALSC / 09/17233 Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev det vedtaget, at der skulle ske reduktion i udgifterne til administration med 1,500 mio. kr. Besparelsen er i 2009 opnået ved at undlade at genbesætte ledige stillinger primært i Staben og Pleje og Træning. Chefgruppen har besluttet at besparelserne i 2010 på 1,500 mio. kr. skal udmøntes på følgende måde i fagområderne: Visitationen: Pleje og Træning: Specialrådgivning: kr kr kr. Der er ikke lagt en besparelse ind i Staben. Årsagen hertil er, at de seneste økonomiske analyser foretaget i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har vist, at der er behov for at styrke Staben. Dog ser chefgruppen sig nødsaget til, at Staben bidrager med ca kr. i 2010, da besparelserne først vil have helårseffekt i

6 Voksenudvalget, Side Besparelserne vil ske ved reduktion af timer/nedlæggelse af stillinger, samt afskedigelse. Samtidig vil administrationen tilstræbe at få implementeret de brugbare anbefalinger fra Incitare rapporten (arbejdsgangsanalyse). Nærmere orientering gives på udvalgsmødet. Taget til efterretning Budget 2010 DIMENI / 09/17233 Sagsfremstilling Forslag til udmøntning af rammetilpasninger på budget Procedure Forslagene til rammetilpasninger behandles i Voksenudvalget den 27. oktober Voksenudvalgets forslag høres i Senniorrådet og Handicaprådet med henblik på endelig beslutning i Voksenudvalget den 1. december Bilag B2 - Køkkenområdet (867476) B2 - Generel opstramning hjælpemidler (867383) B2 - Omsorgsindsatsen (867211) B2 - Nedsættelse af service om natten i hjemmeplejen (867276) B2 - Reduktion i ældrepuljen (867309) B2 - Handicapområdet (867407) Referat fra OmrådeMED, handicap (890148) Referat OmrådeMED Pleje og Træning (890109) Referat fra VS ServiceMED, budget 2010 (891131) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at Voksenudvalget prioriterer forslagene til rammetilpasninger. Beslutning i Voksenudvalget den

7 Voksenudvalget, Side 5 Voksenudvalget udsender følgende forslag til høring i Seniorråd, Handicapråd og MED-organisationen med henblik på endelig vedtagelse i udvalgets møde den 1. december Udfordring: i 1000 kr Madservice Hjælpemidler Omsorgsindsats Service om natten Ældrepuljen Tilbud til handicappede I alt Beslutning i Handicaprådet den Afbud/fraværende: Carsten Høgsmann, i stedet deltog Tommy Jensen. Rådet anerkender - med bekymring - at der foretages de foreslåede reduktioner. Beslutning i Seniorrådet den Seniorrådet er særdeles meget bekymret for de svageste i kommunen og mener at reduktionerne vil få alvorlige konsekvenser for de ældres funktionsniveau. Det gælder på hjælpemidler, nedlæggelse af omsorgsindsatsen og service i hjemmeplejen om natten. Godkendt. Lone Ravn kan ikke godkende besparelse i hjemmeplejen om natten Anlægsregnskab Sundhedscenter - etablering DIALSC / 09/10603 Sagsfremstilling Der blev i 2007 bevilget 1 mio.kr. til etablering af Sundhedscenter på Varbergvej 11. Beløbet blev overført til 2008 og etableringen er foretaget i Økonomiske forhold

8 Voksenudvalget, Side 6 Sundhedscenter er budgetteret med 1 mio kr. og det endelige regnskab udgør kr. Midlerne er brugt til følgende: Alt kontorudstyr, som borde og kontorstole, skærme og terminaler, lamper, tavler samt møbler til reception Træningsudstyr, herunder træningsmaskiner som benpres, brystpris/træk, trækapparater, løbebånd, romaskiner, kondicykler, små træningsudstyr, håndvægte m.v. Behandlingsudstyr som ultralyd, kortbølge, elterapi, brikse taburetter m.v. Procedure Anlægsregnskabet skal behandles i Voksenudvalget Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulent Annie Schieber Bilag Bilag etablering af sundhedscenter (889206) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller: - at anlægsregnskabet Sundhedscenter - etablering godkendes. Godkendt Anlægsregnskab Sommersted Plejehjem DIALSC / 09/10603 Sagsfremstilling Der er givet en anlægsbevilling på kr. og senere en ekstra bevilling på kr. til ombygning af Sommersted plejehjem. Ekstra bevillingen er finansieret af Sommersted plejehjem (drift) Byggeriet er gennemført 2008/2009. Økonomiske forhold Der er ialt givet en anlægsbevilling på kr. og udgiften beløber sig til kr. Sommersted plejehjem er en selvejende institution og byggeregnskabet er udarbejdet af den selvejendes revision Beierholm

9 Voksenudvalget, Side 7 Procedure Anlægsregnskabet skal behandles i Voksenudvalget Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulent Annie Schieber Bilag Bilag Sommersted plejehjem (889485) Indstilling Voksen - og Sundhedsservice indstiller: - at anlægsregnskabet godkendes. Godkendt Anlægsregnskab Danmarks bedste madservice DIALSC / 09/10603 Sagsfremstilling Etablering af nyt centralkøkken på Haderslev sygehus er nu afsluttet. De samlede etableringomkostninger udgør kr. Der blev givet en anlægsbevilling på kr. og der er i juni 2009 givet en tillægsbevilling på kr. ialt anlægsbevilling på kr. Der er ved tillægsbevillingen i juni ikke taget højde for de regninger der allerede var bogført i 2008, og regninger fra perioden juni - september 2009, hvorfor et merforbrug på kr. Økonomiske forhold Der er ialt givet en anlægsbevilling på kr. og det endelige regnskab udgør kr. Et merforbrug på hvortil der ikke er søgt bevilling. Procedure Anlægsregnskabet skal behandles i Voksenudvalget den 1. december 2009 og Økonomiudvalget den 2.december 2009 og Byrådet den 17. december 2009 Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulent Annie Schieber

10 Voksenudvalget, Side 8 Bilag Bilag - anlægsregnskab Madservice (890146) Indstilling Voksen og Sundhedsservice indstiller: - at anlægsregnskabet godkendes Voksenudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget/Byrådet at merforbruget på kr finansieres af kassen og at anlægsregnskabet godkendes Anlægsregnskab - etablering af Kildebakken DIALSC / 09/10603 Sagsfremstilling Der blev i 2007 givet en anlægsbevilling på 3 mio.kr. til etablering af Kildebakken på Varbergvej 11 i Haderslev. Beløbet blev overført til 2008 og beløbet dækker udgifter til flytning, indretning af Kildebakken samt afvikling af Center for senil demente. Udgifterne er afholdt i 2008 og Udgifterne kan opdeles i følgende: Flytteudgifter - fysisk flytning af hele det daværende CSD, flytning af beboernes telefoner, og flytning af køkkenmaskiner Indretning af Kildebakken - skilte, gardiner, nødvendige nye møbler til fælles møderum, dokumentationsrum, depotrum, terrasser/altaner. Nødvendig supplering af rengøringsvogne, rengøringsartikler m.v. Afvikling af CSD - Flytningen skete 8 mdr. inden opsigelsesperioden så husleje, varme og el er betalt i perioden Økonomiske forhold Etablering af Kildebakken er budgetteret med 3 mio. kr. og det endelige regnskab udgør kr. Et mindreforbrug på kr. Mindreforbrug på kr. er indregnet i 3. budgetkontrol Procedure Anlægsregnskabet skal behandles i Voksenudvalget den 1. december 2009 og i Økonomiudvalget den 2. december 2009 og Byrådet 17. december 2009

11 Voksenudvalget, Side 9 Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulent Annie Schieber Bilag Bilag - Anlægsregnskab Kildebakken (890145) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller: - at anlægsregnskabet godkendes. Voksenudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget/Byrådet at anlægsregnskabet godkendes Godkendelse af skema A vedr. ombygning af Odinsgaard DIANLE / 09/12866 Sagsfremstilling Ombygning af Odinsgaarden, - godkendelse af skema A samt indledende bevilling. Der er udarbejdet et skema A som angiver de forventede byggeudgifter ved udbygning af Odinsgaard med 8 boliger. Baggrunden herfor er Økonomiudvalgets beslutning om at indstille til Byrådet at godkende ideoplægget vedr. udbygningen af Odinsgaard med 8 boliger. Sagen er på Byrådets dagsorden 26. november Indberetning af skema A vil blive foretaget af Byrådssekretariatet snarest og senest således, at denne er sket, når sagen behandles i Byrådet. I den sammenhæng kontrolleres, om gælgende regler er overholdt. Økonomiske forhold Ombygningen af Odinsgaard forventes at beløbe sig til knap 12 mio. kr. incl. udgifter på kr. til køb af jord hos kommunen. Det er muligt at låne til 91% af udgiften til ældreboliger og beboerne indbetaler et beboerindskud på 2%. Når der samtidig tages højde for indtægten fra salg af jord forventes projektet økonomisk at balancere med et mindre overskud. I forbindelse med godkendelse af skema A er der brug for, at der

12 Voksenudvalget, Side 10 afsættes et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til ældreboliger og et indtægtsrådighedsbeløb på kr. til salg af jord. Tilsvarende er der brug for anlægsbevillinger. Der henvises til bevillingspåtegningen. De øvrige rådighedsbeløb, tillægs- og anlægsbevillinger vil blive søgt senere i forbindelse med godkendelse af skema B.

13 Voksenudvalget, Side 11 Procedure Underforudsætning af Byrådets godkendelse af idéoplægget den 26. november 2009, behandles sagen i Voksenudvalget den 1. december 2009, i Økonomiudvalget den 2. december 2009 og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Anne Leth Bilag Skema A (839503) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at bevillingspåtegningen godkendes. Voksenudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget/Byrådet at bevillingspåtegningen godkendes. Peter Hansen tager forbehold GPS til tjenestebiler DIMAFE / 09/29473 Sagsfremstilling I juni måned 2009 indledte Voksen- og Sundhedsservice forhandlinger vedr. GPS. Voksen - og Sundhedsservice ønskede GPS installeret i sine tjenestebiler (i alt 110 stk.). Baggrunden for at vælge Tripple Track GPS var følgende: Der var problemer med, at chaufførerne ikke altid udfyldte kørebog, så man altid vidste, hvem der kørte i bilen på et givent tidspunkt. Der er meget papir (A5 format) forbundet med at skrive kørebog. Når de faste formularer var opbrugt, var gruppeledere/chauffører meget kreative, når der skulle findes andre formularer at skrive på. Det var f.eks. fejlrapporter, man tog A4 kopier, eller man skrev på bagsiden eller blanke papirer. Alt dette gjorde det vanskeligt at holde overblik og finde frem til chaufføren af en enkelt bil på et givent tidspunkt. Styringen af bilens kørte km blev vanskeliggjort af, at vi ikke altid fik korrekte oplysninger om bilens kilometerstand og den

14 Voksenudvalget, Side 12 pågældende rutes/gruppes kørte kilometer. Indgåede aftaler har ikke virket efter hensigten til trods for indskærpelser. Konklusionen var, at der var for mange usikkerheder og muligheder for svigt. Den administration, der skulle til for at indberette kørte kilometer og for at kunne planlægge en fornuftig rotation af bilerne, så de hver især kun fik kørt ca km om året, blev efterhånden for tidskrævende. Når der ikke var korrekte oplysninger om ruters/gruppers kørte kilometer, kunne der ikke laves en nøjagtig opgørelse over, hvor meget de enkelte brugere af bilerne skulle betale. I forbindelse med indbrud i et plejedistrikt, blev der stjålet 6 bilnøgler. En bil forsvandt (blev fundet dagen efter). Da kommunen er selvforsikret, vil det være rigtig mange penge, hvis en bil forsvinder helt. Med andre ord, mente man, at der er brug for et sporingssystem, som til enhver tid kan fortælle, hvor bilen var. Der har været få tilfælde, hvor trafikanter eller andre borgere har klaget over hjemmeplejens kørsel, eller at de har skadet andre biler. Dette var ikke muligt at efterspore og enten bekræfte eller afvise. Der har været brugt mange timer på at efterforske i disse sager. Til at løse dette problem blev markedet undersøgt med henblik på at finde en løsning i form af en elektronisk kørebog og sporingssystem. Det skal siges, at det aldrig har været hensigten, at systemet skulle kunne agere som et navigationssystem. Skulle dette kombineres, ville det koste 2 til 3 gange mere. Det var meningen, at PDA erne skulle kunne bruges som navigationssystem. Imidlertid har testpersonalet meldt tilbage, at systemet er for tungt at arbejde i. Derfor er det ikke planen at integrere GPS i PDA erne (selvom muligheden foreligger). Der var flere produkter på markedet, som kunne løse problemet med at registrere bilens kørte km, og hvor den har været, altså en ganske almindelig elektronisk kørebog. Et sådan system kunne monteres i enhver bil og koster mellem og kr. Systemerne havde dog nogle væsentlige mangler, da det ikke kunne bruges som sporingssystem. Når der skulle trækkes data ud af enheden, skulle der foretages manuelle handlinger i hver enkelt bil. Data skulle så samles bagefter. Det kunne ikke bruges til at fortælle, hvem der havde kørt i bilen. I samarbejde med billeverandøren fandt man en løsning, som kunne tilgodese alle behov. Systemet skulle strikkes sammen af flere kendte produkter som er følgende: GPS tracker, som kan monteres i enhver bil. Trackeren sender signaler til en vagtcentral med alle data om bilens bevægelse. Bilens ejer kan så vælge, hvordan data skal bruges. Det vil sige,

15 Voksenudvalget, Side 13 at man kan vælge lige fra live overvågning af bilen via en webside til at få rapporter (papir eller elektronisk) med ønskede oplysninger til faste terminer. Det er aftalt med Tripple Track A/S, at abonnementet indeholder det hele, hvis vi ønsker at kunne det hele. Et identifikationssystem, som elektronisk kan identificere chaufføren. Alle (eller næsten alle) medarbejdere, der kører i bilerne, har en elektronisk nøglebrik til adgang til diverse administrationsbygninger. Den nøglebrik har en kode, som er linket sammen med medarbejderen. Den kan aflæses af en magnetlæser, som skal kobles sammen med GPS trackeren. Trackeren får så overført chaufførens nøglebrikkode, som bliver en del af Trackerens informationsstrøm til bilejeren. Chaufføren tvinges til at bruge nøglebrikken, idet den udsender en lydalarm, når bilens motor er i gang, indtil magnetlæseren aflæser nøglebrikken. SD Sikring ApS er leverandøren af nøglebrikker og magnetlæsere til kommunens bygninger og blev derfor valgt til at gå med ind i dette udviklingsarbejde. Systemet giver kommunen følgende fordele: Bedre overblik over bilernes kørselsmønster. Nøjagtig viden om, hvem der har kørt bilen på et givent tidspunkt. Øjeblikkelig besked, hvis en bil bliver stjålet. Reduktion i administrativ tid til registrering af kørte km. Større mulighed for at planlægge bilernes kørte km, så det undgås at betale for overkørte km. Chaufførerne slipper for at skrive i kørebogen. Økonomiske forhold Udgiften vil de første 3 år være ca. 0,900 mio. kr. (inkl. abb. og indkøb af GPS enheden/montering af GPS enheden). Herefter (4. år og fremefter) vil der være en løbende abb. afgift på ca kr. årligt (v/110 biler). Endvidere vil der være en monteringsudgift på kr. pr enhed (ved skift af biler). Budget Der er ikke budgetteret med denne ekstra udgift pr. år på ca. 0,300 mio. kr. og derfor vil dette påvirke resulatet negativt, alt andet lige. Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Martin Fejring. Indstilling

16 Voksenudvalget, Side 14 Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at sagen drøftes. Voksenudvalget beslutter, at der ikke installeres GPS i tjenestebilerne og at indgåede aftaler opsiges Målgruppe for dagcenter brugere DIMECH / 09/26894 Sagsfremstilling Udvalgsmedlem Markvard Hovmøller har anmodet om en principiel drøftelse af visitationskriterierne til dagcentre. Visiteringskriterier Borgerne visiteres ud fra ud fra en konkret og individuel vurdering, samt ud fra følgende kriterier: Borgere, der har behov for genoptræning og vedligeholdelse af daglige færdigheder. Borgere der har behov for at få struktureret deres dagligdag, specielt demente og borgere med psykiske problemstillinger. Borgere der har behov for understøttelse af, at forblive længst muligt i eget hjem. Aflastning for ægtefælle / samlever som varetager mange opgaver i hjemmet. Der ligger altid en faglig begrundet ansøgning til grund for visitering til dagcenter. Den er udarbejdet af enten hjemmeplejen, demenskoordinator eller visitator. Visitering til dagcenter sker i Visitation og Tilsyn og ansøgninger behandles hver 14. dag. Borgerne visiteres som hovedregel med en start på 2-3 ugentlige dage, som efterfølgende kan reguleres. Dagcentertilbud kan være et tilbud i en midlertidig periode i forbindelse med sygdom og/eller ved vurdering af en borgers livssituation. Ved evt. visitering til flere dage på dagcenter udarbejdes en faglig begrundelse og indhentes en status fra dagcenter/hjemmepleje. Borgere, der selv kan deltage i frivillige aktiviteter, er som udgangspunkt ikke berettiget til visitering til dagcenter. Borgere, der har bopæl på plejecenter, kan ikke samtidig visiteres til et dagcentertilbud.

17 Voksenudvalget, Side 15 I arbejdet med harmoniseringen af ydelser på Voksenområdet i forbindelse med kommunesammenlægningen blev det besluttet, at kontere ydelserne med udgangspunkt i det serviceniveau, der var i gammel Haderslev Kommune. Det er med baggrund i dette, at ovennævnte kriterier har været gældende siden kommunesammenlægningen. Økonomiske forhold Økonomiske konsekvenser af at tilbyde borgere der bor på kommunens plejecentre et tilbud om dagcenter. Beregningerne er lavet ud fra følgende forudsætninger: Borgere der bor i et specialiseret tilbud til demente tilbydes ikke dagcenterplads. 25 % af øvrige borgere forventes at tage imod tilbuddet. Der tilbydes 2 halve dage ugentligt. Udgiften til øget personalenormering vil være kroner årligt. Udvidelsen af personalenormeringen kan ikke afholdes indenfor det godkendte budget. Hertil lægges udgifter til udvidelse af de fysiske rammer, hvor der er behov herfor, samt udgifter til transport, idet der ikke er dagcentre alle steder, hvor der er plejecenter. Tovholder/informationsansvarlig Mette Christensen

18 Voksenudvalget, Side 16 Indstilling Voksen- og Sundhedservice indstiller at Voksenudvalget tager stilling til målgruppen for visitation af brugere dagcentre samt de økonomiske konskekvenser heraf. Genoptages på næste møde ud fra de faldne bemærkninger Status på samarbejdet med Zealand Care DIMECH / 09/26197 Sagsfremstilling Haderslev Kommune var i sommeren 2008 i udbud i forhold til den fremtidige håndtering af hjælpemidler. Udbuddet blev vundet af Zealand Care (ZC) og firmaet har siden september måned 2008 varetaget håndteringen af hjælpemidler i Haderslev Kommune. Der blev, i forbindelse med kontrakten med ZC, udarbejdet en forudsætning på en besparelse på 5. mio. kr. Tallet kan variere med op til plus/minus 10 %, afhængig af hvor godt forudsætningerne holder. Der har jævnligt været afholdt Koordinationsmøder (brugerrepræsenteret) og Styregruppemøder (ledelsesrepræsenteret), hvor de daglige og mere overordnede udfordringer af forskellig art er blevet drøftet. I løbet af den tidlige sommer 2009 opleves der en generel stigning på udgifterne til ZC og der igangsættes i sensommeren et egentligt analyse arbejde, for at finde ud af grunden til disse stigende udgifter. På nuværende tidspunkt er der et analysearbejde i gang, med juridisk bistand. I analysearbejdet er der fokus på følgende områder: Den indgåede kontrakt. Lever ZC op til det der er beskrevet i kontrakten? Er der forhold i den kontrakt, vi har indgået med ZC,der kan ændres til en billigere løsning for Haderslev Kommune. Hvorledes skal vi forholde os til den ekstra regning, der er kommet på 2.2 mio. kr. for leje af kommunens egne

19 Voksenudvalget, Side 17 hjælpemidler, som endnu ikke har været inde omkring depotet, hjælpemidler som står ved borgerne. ZC har et højere serviceniveau for de hjælpemidler de udbringer, end det serviceniveau der var på det kommunale hjælpemiddeldepot i Haderslev Kommune. Det betyder, at mange af de hjælpemidler, der kommer ind på depotet for første gang ønskes kasseret af ZC, da de ikke lever op til ZC s standard. Bestillingssystemets opbygning ved ZC betyder, at det ikke er muligt for de sagsbehandlende terapeuter, at de bestiller et kommunalt ejet hjælpemiddel frem for et ZC ejet hjælpemiddel. Med den konsekvens, at Haderslev Kommune betaler en højere lejeafgift end, hvis der var valgt et kommune ejet hjælpemiddel. I det igangværende analyse arbejde er der konstateret, at Haderslev Kommune - siden konverteringen af hjælpemidler - har betalt leje af hjælpemidler f.eks. nødkald og nøglebokse, som ikke indgår i kontrakten. På den baggrund har Haderslev Kommune medio oktober 2009 fået tilbagebetalt 0,400 mio. kr. fra ZC. ZC har overfor Haderslev Kommune påpeget områder i kontrakten, der vil kunne gøres billigere. Det drejer sig om kørsel og servicepakker. Der er aftalt møde med med ZC og Haderslev Kommune mandag den 30. november 2009, hvor samarbejdet m.v. i henhold til kontrakten er sat på dagsorden. Der gives en orientering om mødets udfald. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Mette Christensen Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at sagen drøftes. Drøftet. Genoptages i næste møde 153. Oplevet kvalitet af leveret mad på ældreområdet DIHELH / 09/29561

20 Voksenudvalget, Side 18 Sagsfremstilling Udvalgsmedlem Markvard Hovmøller har efterspurgt en drøftelse om madordningen i Voksenudvalget på baggrund af dialog på dagcentret på Plejecenter Bregnbjerglunden med brugere af madordningen. Der blev gjort opmærksom på, at de oplevede, at maden ofte indeholdt kartofler og generelt var kedelig, smagløs og uden årstidsbestemte grøntsager. Der har i efteråret 2009 foregået en bedømmelse af maden på en række plejecentre herunder også Plejecenter Bregnbjerglunden, hvor brugerne har bedømt og kommenteret maden. Konklusionen af undersøgelsen er, at maden generelt er i orden på plejecentrene og at brugerne er tilfredse med madens kvalitet. Undersøgelsen gav udover den kvantitative afdækning også mulighed for at komme med individuelle bemærkninger til madens kvalitet. Her var der en række kommentarer, som netop gik på de mange kartofler og at maden herunder sovsen - kunne have mere smag. Ledende økonoma i Madservice, lægger vægt på at ramme flest muliges smag, når der lægges kostplaner. Efter mødet med Kostrådet er der genindført en procedure, hvor 4 personer hver uge smager på nogle af retterne og vurderer deres smag, konsistens og udseende efter genopvarmning. Det har betydet, at nogle retter er blevet revideret, så de fik mere smag. Tilsmagningen af retterne er ligeledes blevet strammet op. Der er fremover minimum 2 personer til at smage maden til. Madservice inddrager kommentarerne fra undersøgelsen, når der lægges kostplaner fremover og har ligeledes løbende en dialog med modtagekøkkenerne om, hvordan man kan imødegå de ofte forskelligrettede ønsker fra brugerne. Det er bl.a. en mulighed, at de enkelte brugere får hjælp til selv at krydre maden yderligere med fx salt og peber. Alle opskrifter er ernæringsberegnede og følger Anbefalinger for institutionskost. Det er muligt at vælge mellem 14 forskellige menuer i løbet af en uge og der er altid 2 menuer, der ikke indeholder kartofler. Brugere, der bor på nogle plejecenter, har ikke samme mulighed for at vælge frit mellem menuerne. Personalet må her tage hensyn til, at flere skal spise sammen og måske har svært ved at forstå, at nogle ved bordet får en anden ret. Der er dog dialog imellem plejecentre og Madservice med henblik på, at beboergrupperne får større valgmulighed mellem menuerne.

21 Voksenudvalget, Side 19 Tovholder/informationsansvarlig Martin Fejring, stabschef og Helle Hallmann, planlægger Bilag Menuplaner (890060) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning Embedslægeinstitutionens tilsynsrapporter 2009 for plejecentre DIATHA / 09/28753 Sagsfremstilling Embedslægeinstitutionen har gennemført tilsyn på næsten alle kommunens plejecentre samt de to selvejende institutioner Sillerup Plejekollegium og Sommersted Plejehjem. Dog mangler der at blive gennemført tilsyn på Plejecenter Kildebakken. Rapporten konkluderer, at plejeboligenhederne for alle plejecentre i alt væsentligt fungerer tilfredsstillende. Det anbefales: Vedrørende patientrettigheder anbefaler Sundhedsstyrelsen: At det fremgår af dokumentationen, hvem der varetager beboernes helbredsmæssige interesser. At plejehjemmet gennemgår Sundhedsstyrelsens vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger. At informeret samtykke til behandling ved alle beboere bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne information. At informeret samtykke til behandling altid bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne information. Vedrørende instrukser anbefaler Sundhedsstyrelsen: At der udarbejdes skriftlige instrukser for vikarers kompetence, ansvar og opgaver. At plejehjemmet reviderer de instrukser, hvor indholdet ikke er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 31. maj 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Budgettering,

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 04-12-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg

Socialudvalget. Referat. Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Socialudvalget Referat Dato 04. november 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Hjælpemiddeldepotet, Præstegårdsvej 9, Vordinborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 kl. 14:00 Bofællesskabet Krabben, Slettestrandvej 6, Hjortdal Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 30.11.2010 Punkter på åbent møde: 170. Budgetopfølgning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. marts 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 7. marts 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 7. marts 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Klagesager - status for sidst halvår

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009 Mødested: Tørning Mølle Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Seniorrådet, 28-04-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Dorthe la Cour Søren P. Rasmussen Curt Købsted Henrik Brade Johansen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 13-04-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 19:00. Fraværende: Jan Brøndum. Gert Jensen deltog ikke under pkt. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 og 11.

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Tirsdag den 23-11-2010 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 23-11-2010 Indholdsfortegnelse Sag

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 03-02-2014 kl. 15:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Mellem Og Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde CVR-nr.: 2918 9811 Leverandører af personlig og praktisk bistand, herunder madservice

Læs mere