REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:"

Transkript

1 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Voksenudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 142. Intern budgetkontrol pr. 31/ Administrative besparelser i Budget Anlægsregnskab Sundhedscenter - etablering Anlægsregnskab Sommersted Plejehjem Anlægsregnskab Danmarks bedste madservice Anlægsregnskab - etablering af Kildebakken Godkendelse af skema A vedr. ombygning af Odinsgaard GPS til tjenestebiler Målgruppe for dagcenter brugere Status på samarbejdet med Zealand Care Oplevet kvalitet af leveret mad på ældreområdet Embedslægeinstitutionens tilsynsrapporter 2009 for plejecentre Uanmeldte tilsyn på kommunale og selvejende plejecentre Samarbejdet med de private leverandører Orientering fra udvalgsmedlemmerne og forvaltningen... 28

3 Voksenudvalget, Side Intern budgetkontrol pr. 31/ DIALSC / 09/13140 Sagsfremstilling Der er ekstraordinært udarbejdet en budgetkontrol pr. 31. oktober 2009, på grund af den økonomiske situation i Voksen- og Sundhedsservice. Den økonomiske situation er blevet forværret med yderligere ca. 7,700 mio. kr. siden sidste budgetkontrol pr. 30. september Det forventede resultat for 2009 er ca. -28,500 mio. kr. Overskridelsen fordeler sig som neden for vist: Voksen- og Sundhedsservice: Stab og Administration: Visitationen: Pleje og Træning: Specialrådgivningen: -17,690 mio. kr. -2,157 mio. kr. -5,010 mio. kr. -4,138 mio. kr. 0,500 mio. kr. Voksenservice Ved budgetkontrollen pr. 30. september 2009 blev der konstateret et merforbrug på 20,790 mio. kr., som ville blive overført til budget Beløbet blev samlet på en konto under voksenservice. De 20,790 mio. kr. blev anvendt til, at korrigere budgettet med i 2009, dvs. delt ud over fagområderne. De nævnte 17,690 mio. kr. fremkommer ved, at der forventes et fleksjobtilskud fra Arbejdsmarkedsservice for 3. og 4. kvartal på 0,900 mio. kr. Endvidere er der tildelt yderligere 2,200 mio. kr. i trepartmidler. Stab og Administration Vedrørende madservice forventes et yderligere merforbrug på løn og øvrige udgifter svarende til 0,510 mio. kr. Derudover kan der forventes en mindre indtægt på 0,930 mio. kr. Dvs. yderligere forværring på ca. 1,650 mio. kr. på madservice. Budgettet blev justeret med 4,500 mio. kr. pr. 30. september Der er indkalkuleret et merforbrug på kompetenceprojektet på ca. 0,750 mio. kr. Umiddelbart skulle kompetenceprojektet være i balance mellem indtægter og udgifter (der er bevilliget ca. 5,000 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden), men der er forskellige uafklarede faktorer, som Staben er i gang med at analysere/afklare. Der vil derfor blive givet en nærmere orientering på udvalgsmødet.

4 Voksenudvalget, Side 2 Visitationen Der forventes et yderligere merforbrug på ca. 4,000 mio. kr. til hjælpemidler. Merforbruget skyldes, at der ved sidste budgetkontrol var indkalkuleret en forventning om en kreditnota på 2,200 mio. kr. Det forventes stadigvæk, at Zealand Care (ZC) vil tilbagebetale 2,200 mio. kr., men der er ikke accept fra ZC endnu, og derfor er kreditnotaen ikke medtaget i opgørelsen. Endvidere var decemberforbruget ikke indkalkuleret i sidste opgørelse (regningen kommer formentlig i januar 2010), dvs. der var kun indregnet 11 måneders forbrug. Der forventes også en stigning på betaling til/fra andre kommuner på i alt ca. 0,800 mio. kr. Endvidere er der en stigning i lønudgiften/udligningskontoen på ca. 0,200 mio. kr. Pleje og Træning Pleje og Træning viser et forventet merforbrug på ca. 4,100 mio. kr. Stigningen skyldes, at private leverandører er steget med 2,000 mio. kr. Det blev besluttet ved budgetkontrollen pr. 30. september 2009, at Pleje og Træning skulle have budgetansvaret vedr. private leverandør, idet borgerne har fravalgt offentlig leverandør, og derved må der være en besparelse på timeantallet i plejen, alt andet lige. Endvidere forventes der et merforbrug på løn på ca. 1,200 mio. kr. (både plejecentre og plejedistrikter), da skønnet var sat for lav ved sidste budgetkontrol. Lønudgiften til elever var også skønnet for lavt ved sidste budgetkontrol, idet der forventes en merudgift på ca. 0,700 mio. kr. Derudover forventes en merudgift på diverse på ca. 0,300 mio. kr. Specialrådgivningen Specialrådgivningen forventer et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. Økonomiske forhold Der er i forbindelse med budget 2010 indarbejdet et merforburg på 18,997 mio. kr. (forventet resultat for 2009 pr. 31. juli 2009). Resultatet er blevet forværret med ca. 7,700 mio. kr. siden sidste budgetkontrol (-20,790 mio. kr.). Der er indkalkuleret et merforbrug på 18,997 mio. kr. i budget 2010, dvs. med det nuværende forventede regnskabsresultat på -28,500 mio. kr. skal der som udgangspunkt findes yderligere besparelser på 9,500 mio. kr. i 2010 udover de allerede planlagte besparelser på 25,050 mio. kr. Det er dog aftalt med Pleje og Træning, at de får overført merforbruget på ca. 4,100 mio. kr. til 2010.

5 Voksenudvalget, Side 3 Samlet set vil der så skulle findes yderligere besparelser for ca. 5,400 mio. kr. udover de allerede planlagte på 25,050 mio. kr. På udvalgsmødet gives en orientering om den økonomiske situation og om, hvorledes det vil være muligt at udmønte ekstra besparelser/tilpasse driften allerede i Procedure Budgetkontrollen behandles i Voksenudvalget den 1. december Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Martin Fejring Indstilling Voksen - og Sundhedsservice indstiller, at budgetkontrollen drøftes. Drøftet. Tidligere aftalt opbremsning og minimering af forbrug fortsættes. Årsregnskabet afventes Administrative besparelser i 2010 DIALSC / 09/17233 Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev det vedtaget, at der skulle ske reduktion i udgifterne til administration med 1,500 mio. kr. Besparelsen er i 2009 opnået ved at undlade at genbesætte ledige stillinger primært i Staben og Pleje og Træning. Chefgruppen har besluttet at besparelserne i 2010 på 1,500 mio. kr. skal udmøntes på følgende måde i fagområderne: Visitationen: Pleje og Træning: Specialrådgivning: kr kr kr. Der er ikke lagt en besparelse ind i Staben. Årsagen hertil er, at de seneste økonomiske analyser foretaget i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har vist, at der er behov for at styrke Staben. Dog ser chefgruppen sig nødsaget til, at Staben bidrager med ca kr. i 2010, da besparelserne først vil have helårseffekt i

6 Voksenudvalget, Side Besparelserne vil ske ved reduktion af timer/nedlæggelse af stillinger, samt afskedigelse. Samtidig vil administrationen tilstræbe at få implementeret de brugbare anbefalinger fra Incitare rapporten (arbejdsgangsanalyse). Nærmere orientering gives på udvalgsmødet. Taget til efterretning Budget 2010 DIMENI / 09/17233 Sagsfremstilling Forslag til udmøntning af rammetilpasninger på budget Procedure Forslagene til rammetilpasninger behandles i Voksenudvalget den 27. oktober Voksenudvalgets forslag høres i Senniorrådet og Handicaprådet med henblik på endelig beslutning i Voksenudvalget den 1. december Bilag B2 - Køkkenområdet (867476) B2 - Generel opstramning hjælpemidler (867383) B2 - Omsorgsindsatsen (867211) B2 - Nedsættelse af service om natten i hjemmeplejen (867276) B2 - Reduktion i ældrepuljen (867309) B2 - Handicapområdet (867407) Referat fra OmrådeMED, handicap (890148) Referat OmrådeMED Pleje og Træning (890109) Referat fra VS ServiceMED, budget 2010 (891131) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at Voksenudvalget prioriterer forslagene til rammetilpasninger. Beslutning i Voksenudvalget den

7 Voksenudvalget, Side 5 Voksenudvalget udsender følgende forslag til høring i Seniorråd, Handicapråd og MED-organisationen med henblik på endelig vedtagelse i udvalgets møde den 1. december Udfordring: i 1000 kr Madservice Hjælpemidler Omsorgsindsats Service om natten Ældrepuljen Tilbud til handicappede I alt Beslutning i Handicaprådet den Afbud/fraværende: Carsten Høgsmann, i stedet deltog Tommy Jensen. Rådet anerkender - med bekymring - at der foretages de foreslåede reduktioner. Beslutning i Seniorrådet den Seniorrådet er særdeles meget bekymret for de svageste i kommunen og mener at reduktionerne vil få alvorlige konsekvenser for de ældres funktionsniveau. Det gælder på hjælpemidler, nedlæggelse af omsorgsindsatsen og service i hjemmeplejen om natten. Godkendt. Lone Ravn kan ikke godkende besparelse i hjemmeplejen om natten Anlægsregnskab Sundhedscenter - etablering DIALSC / 09/10603 Sagsfremstilling Der blev i 2007 bevilget 1 mio.kr. til etablering af Sundhedscenter på Varbergvej 11. Beløbet blev overført til 2008 og etableringen er foretaget i Økonomiske forhold

8 Voksenudvalget, Side 6 Sundhedscenter er budgetteret med 1 mio kr. og det endelige regnskab udgør kr. Midlerne er brugt til følgende: Alt kontorudstyr, som borde og kontorstole, skærme og terminaler, lamper, tavler samt møbler til reception Træningsudstyr, herunder træningsmaskiner som benpres, brystpris/træk, trækapparater, løbebånd, romaskiner, kondicykler, små træningsudstyr, håndvægte m.v. Behandlingsudstyr som ultralyd, kortbølge, elterapi, brikse taburetter m.v. Procedure Anlægsregnskabet skal behandles i Voksenudvalget Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulent Annie Schieber Bilag Bilag etablering af sundhedscenter (889206) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller: - at anlægsregnskabet Sundhedscenter - etablering godkendes. Godkendt Anlægsregnskab Sommersted Plejehjem DIALSC / 09/10603 Sagsfremstilling Der er givet en anlægsbevilling på kr. og senere en ekstra bevilling på kr. til ombygning af Sommersted plejehjem. Ekstra bevillingen er finansieret af Sommersted plejehjem (drift) Byggeriet er gennemført 2008/2009. Økonomiske forhold Der er ialt givet en anlægsbevilling på kr. og udgiften beløber sig til kr. Sommersted plejehjem er en selvejende institution og byggeregnskabet er udarbejdet af den selvejendes revision Beierholm

9 Voksenudvalget, Side 7 Procedure Anlægsregnskabet skal behandles i Voksenudvalget Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulent Annie Schieber Bilag Bilag Sommersted plejehjem (889485) Indstilling Voksen - og Sundhedsservice indstiller: - at anlægsregnskabet godkendes. Godkendt Anlægsregnskab Danmarks bedste madservice DIALSC / 09/10603 Sagsfremstilling Etablering af nyt centralkøkken på Haderslev sygehus er nu afsluttet. De samlede etableringomkostninger udgør kr. Der blev givet en anlægsbevilling på kr. og der er i juni 2009 givet en tillægsbevilling på kr. ialt anlægsbevilling på kr. Der er ved tillægsbevillingen i juni ikke taget højde for de regninger der allerede var bogført i 2008, og regninger fra perioden juni - september 2009, hvorfor et merforbrug på kr. Økonomiske forhold Der er ialt givet en anlægsbevilling på kr. og det endelige regnskab udgør kr. Et merforbrug på hvortil der ikke er søgt bevilling. Procedure Anlægsregnskabet skal behandles i Voksenudvalget den 1. december 2009 og Økonomiudvalget den 2.december 2009 og Byrådet den 17. december 2009 Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulent Annie Schieber

10 Voksenudvalget, Side 8 Bilag Bilag - anlægsregnskab Madservice (890146) Indstilling Voksen og Sundhedsservice indstiller: - at anlægsregnskabet godkendes Voksenudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget/Byrådet at merforbruget på kr finansieres af kassen og at anlægsregnskabet godkendes Anlægsregnskab - etablering af Kildebakken DIALSC / 09/10603 Sagsfremstilling Der blev i 2007 givet en anlægsbevilling på 3 mio.kr. til etablering af Kildebakken på Varbergvej 11 i Haderslev. Beløbet blev overført til 2008 og beløbet dækker udgifter til flytning, indretning af Kildebakken samt afvikling af Center for senil demente. Udgifterne er afholdt i 2008 og Udgifterne kan opdeles i følgende: Flytteudgifter - fysisk flytning af hele det daværende CSD, flytning af beboernes telefoner, og flytning af køkkenmaskiner Indretning af Kildebakken - skilte, gardiner, nødvendige nye møbler til fælles møderum, dokumentationsrum, depotrum, terrasser/altaner. Nødvendig supplering af rengøringsvogne, rengøringsartikler m.v. Afvikling af CSD - Flytningen skete 8 mdr. inden opsigelsesperioden så husleje, varme og el er betalt i perioden Økonomiske forhold Etablering af Kildebakken er budgetteret med 3 mio. kr. og det endelige regnskab udgør kr. Et mindreforbrug på kr. Mindreforbrug på kr. er indregnet i 3. budgetkontrol Procedure Anlægsregnskabet skal behandles i Voksenudvalget den 1. december 2009 og i Økonomiudvalget den 2. december 2009 og Byrådet 17. december 2009

11 Voksenudvalget, Side 9 Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulent Annie Schieber Bilag Bilag - Anlægsregnskab Kildebakken (890145) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller: - at anlægsregnskabet godkendes. Voksenudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget/Byrådet at anlægsregnskabet godkendes Godkendelse af skema A vedr. ombygning af Odinsgaard DIANLE / 09/12866 Sagsfremstilling Ombygning af Odinsgaarden, - godkendelse af skema A samt indledende bevilling. Der er udarbejdet et skema A som angiver de forventede byggeudgifter ved udbygning af Odinsgaard med 8 boliger. Baggrunden herfor er Økonomiudvalgets beslutning om at indstille til Byrådet at godkende ideoplægget vedr. udbygningen af Odinsgaard med 8 boliger. Sagen er på Byrådets dagsorden 26. november Indberetning af skema A vil blive foretaget af Byrådssekretariatet snarest og senest således, at denne er sket, når sagen behandles i Byrådet. I den sammenhæng kontrolleres, om gælgende regler er overholdt. Økonomiske forhold Ombygningen af Odinsgaard forventes at beløbe sig til knap 12 mio. kr. incl. udgifter på kr. til køb af jord hos kommunen. Det er muligt at låne til 91% af udgiften til ældreboliger og beboerne indbetaler et beboerindskud på 2%. Når der samtidig tages højde for indtægten fra salg af jord forventes projektet økonomisk at balancere med et mindre overskud. I forbindelse med godkendelse af skema A er der brug for, at der

12 Voksenudvalget, Side 10 afsættes et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til ældreboliger og et indtægtsrådighedsbeløb på kr. til salg af jord. Tilsvarende er der brug for anlægsbevillinger. Der henvises til bevillingspåtegningen. De øvrige rådighedsbeløb, tillægs- og anlægsbevillinger vil blive søgt senere i forbindelse med godkendelse af skema B.

13 Voksenudvalget, Side 11 Procedure Underforudsætning af Byrådets godkendelse af idéoplægget den 26. november 2009, behandles sagen i Voksenudvalget den 1. december 2009, i Økonomiudvalget den 2. december 2009 og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Anne Leth Bilag Skema A (839503) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at bevillingspåtegningen godkendes. Voksenudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget/Byrådet at bevillingspåtegningen godkendes. Peter Hansen tager forbehold GPS til tjenestebiler DIMAFE / 09/29473 Sagsfremstilling I juni måned 2009 indledte Voksen- og Sundhedsservice forhandlinger vedr. GPS. Voksen - og Sundhedsservice ønskede GPS installeret i sine tjenestebiler (i alt 110 stk.). Baggrunden for at vælge Tripple Track GPS var følgende: Der var problemer med, at chaufførerne ikke altid udfyldte kørebog, så man altid vidste, hvem der kørte i bilen på et givent tidspunkt. Der er meget papir (A5 format) forbundet med at skrive kørebog. Når de faste formularer var opbrugt, var gruppeledere/chauffører meget kreative, når der skulle findes andre formularer at skrive på. Det var f.eks. fejlrapporter, man tog A4 kopier, eller man skrev på bagsiden eller blanke papirer. Alt dette gjorde det vanskeligt at holde overblik og finde frem til chaufføren af en enkelt bil på et givent tidspunkt. Styringen af bilens kørte km blev vanskeliggjort af, at vi ikke altid fik korrekte oplysninger om bilens kilometerstand og den

14 Voksenudvalget, Side 12 pågældende rutes/gruppes kørte kilometer. Indgåede aftaler har ikke virket efter hensigten til trods for indskærpelser. Konklusionen var, at der var for mange usikkerheder og muligheder for svigt. Den administration, der skulle til for at indberette kørte kilometer og for at kunne planlægge en fornuftig rotation af bilerne, så de hver især kun fik kørt ca km om året, blev efterhånden for tidskrævende. Når der ikke var korrekte oplysninger om ruters/gruppers kørte kilometer, kunne der ikke laves en nøjagtig opgørelse over, hvor meget de enkelte brugere af bilerne skulle betale. I forbindelse med indbrud i et plejedistrikt, blev der stjålet 6 bilnøgler. En bil forsvandt (blev fundet dagen efter). Da kommunen er selvforsikret, vil det være rigtig mange penge, hvis en bil forsvinder helt. Med andre ord, mente man, at der er brug for et sporingssystem, som til enhver tid kan fortælle, hvor bilen var. Der har været få tilfælde, hvor trafikanter eller andre borgere har klaget over hjemmeplejens kørsel, eller at de har skadet andre biler. Dette var ikke muligt at efterspore og enten bekræfte eller afvise. Der har været brugt mange timer på at efterforske i disse sager. Til at løse dette problem blev markedet undersøgt med henblik på at finde en løsning i form af en elektronisk kørebog og sporingssystem. Det skal siges, at det aldrig har været hensigten, at systemet skulle kunne agere som et navigationssystem. Skulle dette kombineres, ville det koste 2 til 3 gange mere. Det var meningen, at PDA erne skulle kunne bruges som navigationssystem. Imidlertid har testpersonalet meldt tilbage, at systemet er for tungt at arbejde i. Derfor er det ikke planen at integrere GPS i PDA erne (selvom muligheden foreligger). Der var flere produkter på markedet, som kunne løse problemet med at registrere bilens kørte km, og hvor den har været, altså en ganske almindelig elektronisk kørebog. Et sådan system kunne monteres i enhver bil og koster mellem og kr. Systemerne havde dog nogle væsentlige mangler, da det ikke kunne bruges som sporingssystem. Når der skulle trækkes data ud af enheden, skulle der foretages manuelle handlinger i hver enkelt bil. Data skulle så samles bagefter. Det kunne ikke bruges til at fortælle, hvem der havde kørt i bilen. I samarbejde med billeverandøren fandt man en løsning, som kunne tilgodese alle behov. Systemet skulle strikkes sammen af flere kendte produkter som er følgende: GPS tracker, som kan monteres i enhver bil. Trackeren sender signaler til en vagtcentral med alle data om bilens bevægelse. Bilens ejer kan så vælge, hvordan data skal bruges. Det vil sige,

15 Voksenudvalget, Side 13 at man kan vælge lige fra live overvågning af bilen via en webside til at få rapporter (papir eller elektronisk) med ønskede oplysninger til faste terminer. Det er aftalt med Tripple Track A/S, at abonnementet indeholder det hele, hvis vi ønsker at kunne det hele. Et identifikationssystem, som elektronisk kan identificere chaufføren. Alle (eller næsten alle) medarbejdere, der kører i bilerne, har en elektronisk nøglebrik til adgang til diverse administrationsbygninger. Den nøglebrik har en kode, som er linket sammen med medarbejderen. Den kan aflæses af en magnetlæser, som skal kobles sammen med GPS trackeren. Trackeren får så overført chaufførens nøglebrikkode, som bliver en del af Trackerens informationsstrøm til bilejeren. Chaufføren tvinges til at bruge nøglebrikken, idet den udsender en lydalarm, når bilens motor er i gang, indtil magnetlæseren aflæser nøglebrikken. SD Sikring ApS er leverandøren af nøglebrikker og magnetlæsere til kommunens bygninger og blev derfor valgt til at gå med ind i dette udviklingsarbejde. Systemet giver kommunen følgende fordele: Bedre overblik over bilernes kørselsmønster. Nøjagtig viden om, hvem der har kørt bilen på et givent tidspunkt. Øjeblikkelig besked, hvis en bil bliver stjålet. Reduktion i administrativ tid til registrering af kørte km. Større mulighed for at planlægge bilernes kørte km, så det undgås at betale for overkørte km. Chaufførerne slipper for at skrive i kørebogen. Økonomiske forhold Udgiften vil de første 3 år være ca. 0,900 mio. kr. (inkl. abb. og indkøb af GPS enheden/montering af GPS enheden). Herefter (4. år og fremefter) vil der være en løbende abb. afgift på ca kr. årligt (v/110 biler). Endvidere vil der være en monteringsudgift på kr. pr enhed (ved skift af biler). Budget Der er ikke budgetteret med denne ekstra udgift pr. år på ca. 0,300 mio. kr. og derfor vil dette påvirke resulatet negativt, alt andet lige. Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Martin Fejring. Indstilling

16 Voksenudvalget, Side 14 Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at sagen drøftes. Voksenudvalget beslutter, at der ikke installeres GPS i tjenestebilerne og at indgåede aftaler opsiges Målgruppe for dagcenter brugere DIMECH / 09/26894 Sagsfremstilling Udvalgsmedlem Markvard Hovmøller har anmodet om en principiel drøftelse af visitationskriterierne til dagcentre. Visiteringskriterier Borgerne visiteres ud fra ud fra en konkret og individuel vurdering, samt ud fra følgende kriterier: Borgere, der har behov for genoptræning og vedligeholdelse af daglige færdigheder. Borgere der har behov for at få struktureret deres dagligdag, specielt demente og borgere med psykiske problemstillinger. Borgere der har behov for understøttelse af, at forblive længst muligt i eget hjem. Aflastning for ægtefælle / samlever som varetager mange opgaver i hjemmet. Der ligger altid en faglig begrundet ansøgning til grund for visitering til dagcenter. Den er udarbejdet af enten hjemmeplejen, demenskoordinator eller visitator. Visitering til dagcenter sker i Visitation og Tilsyn og ansøgninger behandles hver 14. dag. Borgerne visiteres som hovedregel med en start på 2-3 ugentlige dage, som efterfølgende kan reguleres. Dagcentertilbud kan være et tilbud i en midlertidig periode i forbindelse med sygdom og/eller ved vurdering af en borgers livssituation. Ved evt. visitering til flere dage på dagcenter udarbejdes en faglig begrundelse og indhentes en status fra dagcenter/hjemmepleje. Borgere, der selv kan deltage i frivillige aktiviteter, er som udgangspunkt ikke berettiget til visitering til dagcenter. Borgere, der har bopæl på plejecenter, kan ikke samtidig visiteres til et dagcentertilbud.

17 Voksenudvalget, Side 15 I arbejdet med harmoniseringen af ydelser på Voksenområdet i forbindelse med kommunesammenlægningen blev det besluttet, at kontere ydelserne med udgangspunkt i det serviceniveau, der var i gammel Haderslev Kommune. Det er med baggrund i dette, at ovennævnte kriterier har været gældende siden kommunesammenlægningen. Økonomiske forhold Økonomiske konsekvenser af at tilbyde borgere der bor på kommunens plejecentre et tilbud om dagcenter. Beregningerne er lavet ud fra følgende forudsætninger: Borgere der bor i et specialiseret tilbud til demente tilbydes ikke dagcenterplads. 25 % af øvrige borgere forventes at tage imod tilbuddet. Der tilbydes 2 halve dage ugentligt. Udgiften til øget personalenormering vil være kroner årligt. Udvidelsen af personalenormeringen kan ikke afholdes indenfor det godkendte budget. Hertil lægges udgifter til udvidelse af de fysiske rammer, hvor der er behov herfor, samt udgifter til transport, idet der ikke er dagcentre alle steder, hvor der er plejecenter. Tovholder/informationsansvarlig Mette Christensen

18 Voksenudvalget, Side 16 Indstilling Voksen- og Sundhedservice indstiller at Voksenudvalget tager stilling til målgruppen for visitation af brugere dagcentre samt de økonomiske konskekvenser heraf. Genoptages på næste møde ud fra de faldne bemærkninger Status på samarbejdet med Zealand Care DIMECH / 09/26197 Sagsfremstilling Haderslev Kommune var i sommeren 2008 i udbud i forhold til den fremtidige håndtering af hjælpemidler. Udbuddet blev vundet af Zealand Care (ZC) og firmaet har siden september måned 2008 varetaget håndteringen af hjælpemidler i Haderslev Kommune. Der blev, i forbindelse med kontrakten med ZC, udarbejdet en forudsætning på en besparelse på 5. mio. kr. Tallet kan variere med op til plus/minus 10 %, afhængig af hvor godt forudsætningerne holder. Der har jævnligt været afholdt Koordinationsmøder (brugerrepræsenteret) og Styregruppemøder (ledelsesrepræsenteret), hvor de daglige og mere overordnede udfordringer af forskellig art er blevet drøftet. I løbet af den tidlige sommer 2009 opleves der en generel stigning på udgifterne til ZC og der igangsættes i sensommeren et egentligt analyse arbejde, for at finde ud af grunden til disse stigende udgifter. På nuværende tidspunkt er der et analysearbejde i gang, med juridisk bistand. I analysearbejdet er der fokus på følgende områder: Den indgåede kontrakt. Lever ZC op til det der er beskrevet i kontrakten? Er der forhold i den kontrakt, vi har indgået med ZC,der kan ændres til en billigere løsning for Haderslev Kommune. Hvorledes skal vi forholde os til den ekstra regning, der er kommet på 2.2 mio. kr. for leje af kommunens egne

19 Voksenudvalget, Side 17 hjælpemidler, som endnu ikke har været inde omkring depotet, hjælpemidler som står ved borgerne. ZC har et højere serviceniveau for de hjælpemidler de udbringer, end det serviceniveau der var på det kommunale hjælpemiddeldepot i Haderslev Kommune. Det betyder, at mange af de hjælpemidler, der kommer ind på depotet for første gang ønskes kasseret af ZC, da de ikke lever op til ZC s standard. Bestillingssystemets opbygning ved ZC betyder, at det ikke er muligt for de sagsbehandlende terapeuter, at de bestiller et kommunalt ejet hjælpemiddel frem for et ZC ejet hjælpemiddel. Med den konsekvens, at Haderslev Kommune betaler en højere lejeafgift end, hvis der var valgt et kommune ejet hjælpemiddel. I det igangværende analyse arbejde er der konstateret, at Haderslev Kommune - siden konverteringen af hjælpemidler - har betalt leje af hjælpemidler f.eks. nødkald og nøglebokse, som ikke indgår i kontrakten. På den baggrund har Haderslev Kommune medio oktober 2009 fået tilbagebetalt 0,400 mio. kr. fra ZC. ZC har overfor Haderslev Kommune påpeget områder i kontrakten, der vil kunne gøres billigere. Det drejer sig om kørsel og servicepakker. Der er aftalt møde med med ZC og Haderslev Kommune mandag den 30. november 2009, hvor samarbejdet m.v. i henhold til kontrakten er sat på dagsorden. Der gives en orientering om mødets udfald. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Mette Christensen Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at sagen drøftes. Drøftet. Genoptages i næste møde 153. Oplevet kvalitet af leveret mad på ældreområdet DIHELH / 09/29561

20 Voksenudvalget, Side 18 Sagsfremstilling Udvalgsmedlem Markvard Hovmøller har efterspurgt en drøftelse om madordningen i Voksenudvalget på baggrund af dialog på dagcentret på Plejecenter Bregnbjerglunden med brugere af madordningen. Der blev gjort opmærksom på, at de oplevede, at maden ofte indeholdt kartofler og generelt var kedelig, smagløs og uden årstidsbestemte grøntsager. Der har i efteråret 2009 foregået en bedømmelse af maden på en række plejecentre herunder også Plejecenter Bregnbjerglunden, hvor brugerne har bedømt og kommenteret maden. Konklusionen af undersøgelsen er, at maden generelt er i orden på plejecentrene og at brugerne er tilfredse med madens kvalitet. Undersøgelsen gav udover den kvantitative afdækning også mulighed for at komme med individuelle bemærkninger til madens kvalitet. Her var der en række kommentarer, som netop gik på de mange kartofler og at maden herunder sovsen - kunne have mere smag. Ledende økonoma i Madservice, lægger vægt på at ramme flest muliges smag, når der lægges kostplaner. Efter mødet med Kostrådet er der genindført en procedure, hvor 4 personer hver uge smager på nogle af retterne og vurderer deres smag, konsistens og udseende efter genopvarmning. Det har betydet, at nogle retter er blevet revideret, så de fik mere smag. Tilsmagningen af retterne er ligeledes blevet strammet op. Der er fremover minimum 2 personer til at smage maden til. Madservice inddrager kommentarerne fra undersøgelsen, når der lægges kostplaner fremover og har ligeledes løbende en dialog med modtagekøkkenerne om, hvordan man kan imødegå de ofte forskelligrettede ønsker fra brugerne. Det er bl.a. en mulighed, at de enkelte brugere får hjælp til selv at krydre maden yderligere med fx salt og peber. Alle opskrifter er ernæringsberegnede og følger Anbefalinger for institutionskost. Det er muligt at vælge mellem 14 forskellige menuer i løbet af en uge og der er altid 2 menuer, der ikke indeholder kartofler. Brugere, der bor på nogle plejecenter, har ikke samme mulighed for at vælge frit mellem menuerne. Personalet må her tage hensyn til, at flere skal spise sammen og måske har svært ved at forstå, at nogle ved bordet får en anden ret. Der er dog dialog imellem plejecentre og Madservice med henblik på, at beboergrupperne får større valgmulighed mellem menuerne.

21 Voksenudvalget, Side 19 Tovholder/informationsansvarlig Martin Fejring, stabschef og Helle Hallmann, planlægger Bilag Menuplaner (890060) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning Embedslægeinstitutionens tilsynsrapporter 2009 for plejecentre DIATHA / 09/28753 Sagsfremstilling Embedslægeinstitutionen har gennemført tilsyn på næsten alle kommunens plejecentre samt de to selvejende institutioner Sillerup Plejekollegium og Sommersted Plejehjem. Dog mangler der at blive gennemført tilsyn på Plejecenter Kildebakken. Rapporten konkluderer, at plejeboligenhederne for alle plejecentre i alt væsentligt fungerer tilfredsstillende. Det anbefales: Vedrørende patientrettigheder anbefaler Sundhedsstyrelsen: At det fremgår af dokumentationen, hvem der varetager beboernes helbredsmæssige interesser. At plejehjemmet gennemgår Sundhedsstyrelsens vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger. At informeret samtykke til behandling ved alle beboere bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne information. At informeret samtykke til behandling altid bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne information. Vedrørende instrukser anbefaler Sundhedsstyrelsen: At der udarbejdes skriftlige instrukser for vikarers kompetence, ansvar og opgaver. At plejehjemmet reviderer de instrukser, hvor indholdet ikke er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Rebild Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Rebild Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-12/1/ Reference DSP T 7222 7990 E nord@sst.dk 2012 Tilsynene i Rebild Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård

Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Tilsynsrapport 2008 Stenumgård Adresse: Bogfinkevej 34, 9700 Brønderslev Kommune: Brønderslev Leder: Centerleder/plejehjemsassistent Dorthe K. Mikkelsen (siden 1. april 2008) Dato for tilsynet: 8.7.2008

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Frederikssund Kommune. Den 20. juni 2012 j.nr. 5-2210-33/1/MAT. Embedslægerne Hovedstaden Den j.nr. 5-2210-33/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 25. juni. 2013 kl. 14.30 mødelokale C, Ullasvej 23, Rønne REFERAT REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 25. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering om budget 2014... 2 3. Høringssag - Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 11. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1581/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Ikast-Brande Kommune 2012 Tilsynene i Ikast-Brande Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Randers Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 1. maj 2013 Sagsnr. 5-2210-1582/1 Reference DSP T 7222 7970 E midt@sst.dk Randers Kommune 2012 Tilsynene i Randers Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Seniorrådet. Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009. Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 28-04-2009 Mødested: Tørning Mølle Starttidspunkt: Kl. 09:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Seniorrådet, 28-04-2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014.

I forbindelse med tilsynet i 2013 vil der blive taget stilling til, om plejehjemmet skal have tilsyn i 2014. Tilsynsrapport 2013 31. juli 2013 J. nr. 5-2211-407/1] Områdecenter Broager Adresse: Møllegade 18, 6310 Broager Kommune: Sønderborg Leder: Centerleder Mette Hansen Telefon: 88724545 E-post: mhde@sonderborg.dk

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Onsdag den 24-02-2010 Mødested: 101 (v/kantinen) Rådhuset, Gåskærgade, Haderslev. Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet,

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder.

Tilsynsrapport 2013. Rødekro Ældrecenter. Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Christian Schrøder. Tilsynsrapport 2013 6. september 2013 Sagsnr. 5-2211-495/1 Rødekro Ældrecenter Adresse: Funkevej 9A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Christian Schrøder Telefon: 73766200 E-post: csc@aabenraa.dk Dato

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen

Tilsynsrapport 2013 RIBERHUS PLEJEHJEM. Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe. Kommune: Esbjerg. Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Tilsynsrapport 2013 4. november 2013 Sagsnr. 5-2211-551/1 RIBERHUS PLEJEHJEM Adresse: Sct Nicolaj Gade 18, 6760 Ribe Kommune: Esbjerg Leder: Jytte Hedegaard Lorenzen Telefon: 76 16 71 00 E-post: jyhe@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang.

Tilsynsrapport 2013. Rise Plejehjem. Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro. Kommune: Aabenraa. Leder: Plejehjemsleder Ida Tang. Tilsynsrapport 2013 29-07-2013 Sagsnr. 5-2211-1218/1 Rise Plejehjem Adresse: Rise Bygade 62 A, 6230 Rødekro Kommune: Aabenraa Leder: Plejehjemsleder Ida Tang Telefon: 73766500 E-post: ita@aabenraa.dk og

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter

Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter J. nr.: 4-17-24/5 P nr.: 1003277645 Tilsynsrapport 2010 Øresundshjemmet Pleje- og aktivitetscenter Adresse: Øresundsvej 52, 3050 Humlebæk Kommune: Fredensborg Leder: Marika Worm Dato for tilsynet: 20.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl.

Seniorrådet REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011. Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. REFERAT Seniorrådet Mødedato: Tirsdag den 26. april 2011 Mødested: Frivillighedscentret Storegade 80, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 9:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger:

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk

Evt. kommentarer til rapporten fremsendes til Embedslægerne Midtjyl- land midt@sst.dk Tilsynsrapport 2010 Skovvænget Ældrecenter J.nr. 2-17-10/5 Embedslægerne Midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg TLF 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Skovvejen 47 A, 8850 Bjerringbro

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. Statsforvaltningens brev af 15. april 2010 til en borger. 15-04- 2010 Du har den 24. april 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Odense Kommunes tilsyn med plejehjem/-centre i 2007.

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 8. august 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 8. august 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. Person - SSÆ - Orientering om formandsbeslutning

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 Mødested: Klosterbo Klosterbo 29, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Magistratens 3. Afdeling. Den 10. maj 2006. Århus Kommune. 1. Resumé Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 3. Afdeling Den 10. maj 2006 Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen

Tilsynsrapport 2013 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN. Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund. Kommune: Tønder. Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Tilsynsrapport 2013 16. december 2013 Sagsnr. 5-2211-175/1 ÆLDRECENTRET TOFTEGÅRDEN Adresse: Solvej 2, 6520 Toftlund Kommune: Tønder Leder: Centerleder Ingrid Jørgensen Telefon: 74929910 / 74929891 E-post:

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014.

Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på Rørbæk Ældrecenter den 8 maj 2014. Handleplan udarbejdet på baggrund af embedslægetilsynet på den 8 maj 2014. KRAV kompetence, ansvars- og opgavefordeling, herunder beskrivelse af regler for delegation af sundhedsfaglige opgaver, hvor indholdet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter J. nr.: 1-17-131/6 P nr.: 1009008094 Tilsynsrapport 2010 Biersted Plejecenter Adresse: Teglværksvej 17, Biersted, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social- og sundhedsassistent Kirsten

Læs mere

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 28. marts 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30

Handicaprådet REFERAT. Mødedato: Mandag den 28. marts 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 28. marts 2011 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Ingen Fraværende: Ingen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp. Privat leverandør af praktisk hjælp. Sanitern Rengøring ApS INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af praktisk hjælp Privat leverandør af praktisk hjælp Sanitern Rengøring ApS Uanmeldt tilsyn december 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter

Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter J. nr.: 1-17-130/5 P nr.: 1003057914 Tilsynsrapport 2009 Birkelse Plejecenter Adresse: Birkevangen 2, Birkelse, 9440 Aabybro Kommune: Jammerbugt Leder: Forstander, social- og assistent Karin Nielsen (fra

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen.

Tilsynsrapport 2013. Tullebølle Centret. Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær. Kommune: Langeland. Leder: Pia Clausen. Tilsynsrapport 2013 11. juli 2013 Sagsnr. J. nr. 5-2211-1202/1 Tullebølle Centret Adresse: Annexstræde 76, 5953 Tranekær Kommune: Langeland Leder: Pia Clausen Telefon: 63516590 E-post: pcl@langelandkommune.dk

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder ÅRHUS KOMMUNE AFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG SØREN FRICHS VEJ 36 8230 ÅBYHØJ Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt Embedslægeinstitutionen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn

Læs mere

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted

Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Dagsorden for Handicapråds møde den 09. december 2009 kl. 10:00 i Vilsted Søgaard, Ranumvej 49, Vilsted Indholdsfortegnelse 038. Overrækkelse af tilgængelighedspris 83 039. Tilgængelighed til valglokaler

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson

Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN. Adresse: Østerbrogade 16, 7600 Struer. Kommune: Struer. Leder: Funktionsleder Birthe Jønsson Tilsynsrapport 2013 PLEJEHJEMMET ROSENGÅRDEN 26. november 2013 Sagsnr. 5-2211-2089/1 Embedslægeinstitutionen Nord Langelandsvej 8 8940 Randers Tlf. 72 22 79 70 Fax 72 22 74 48 E-post senord@sst.dk Adresse:

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn OK-Hjemmet Arendse Lersø Parkallé 28, opgang O, 2100 København Ø Tilsynet er udført den 21.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50

Tilsynsrapport 2013. Plejecentret Vesterbo. Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø. Kommune: Nordfyns. Leder: Bodil Pedersen. Telefon: 64 82 83 50 Tilsynsrapport 2013 21. november 2013 Sagsnr. 5-2211-178/1 Plejecentret Vesterbo Adresse: Vesterled 42, 5471 Søndersø Kommune: Nordfyns Leder: Bodil Pedersen Telefon: 64 82 83 50 E-post: bpe@nordfynskommune.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Dan Ren Service A/S (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 25. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Stenslundscentret. Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder. Kommune: Odder. Leder: Sygeplejerske Anni Andersen.

Tilsynsrapport 2011. Stenslundscentret. Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder. Kommune: Odder. Leder: Sygeplejerske Anni Andersen. Tilsynsrapport 2011 Stenslundscentret 6. april 2011 J.nr. 2-17-160/6 Embedslægerne midtjylland Lyseng Alle 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Stenslund 9, 8300 Odder

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. Til landets embedslægeinstitutioner

Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder. Til landets embedslægeinstitutioner Vejledning om tilsyn med plejehjem, plejeboligbebyggelser og tilsvarende boligenheder Til landets embedslægeinstitutioner December 2001 2 1 Indledning...3 2 Boliger omfattet af tilsynet...4 3 Tilsynets

Læs mere

Kommentarer fra administrationen

Kommentarer fra administrationen vedr. eventuelt udbud på visiteret indkøb af dagligvarer Høringssvar Område Vest Vi har følgende kommentarer til model 1: Set ud fra et borgerperspektiv er vores holdning, at der ved dette udbud vil kunne

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Centervej. den 24. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende anmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Centervej den 24. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker

Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE. Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse. Kommune: Slagelse. Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Tilsynsrapport 2014 PLEJEHJEMMET SMEDEGADE Adresse: Smedegade 32, 4200 Slagelse Kommune: Slagelse Leder: Virksomhedsleder Helle Junker Telefon: 58573840 E-post: hejla@slagelse.dk Dato for tilsynet: 03.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: Kløvervænget Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget,

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Tandsbjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning

Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent Charlotte Enig Sørensen Ansvarlig for Opfølgning Sundhed & Omsorg Anmeldt Tilsyn Sønderjysk Pleje (privat leverandør af personlig og praktisk hjælp, SEL 83) Vurdering Godkendt med anmærkning/anbefaling Tilsyns dato 20. juni kl. 09.00 13.30 Tilsynskonsulent

Læs mere

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN

KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN KORREKT HÅNDTERING AF MEDICIN ET VÆRKTØJ FOR PLEJEHJEM, HJEMMEPLEJEN OG BOSTEDER - ansvar, sikkerhed og opgaver LÆSEVEJLEDNING Denne pjece er et værktøj for personalet på plejehjem, i hjemmeplejen og på

Læs mere

plejehjemstilsynet 2012

plejehjemstilsynet 2012 plejehjemstilsynet 2012 2013 Plejehjemstilsynet 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Styring via kvalitetsstandarder

Styring via kvalitetsstandarder Den 19. oktober 2004 JRA/SJO/FH Styring via kvalitetsstandarder I påtegningen til indstilling om kvalitetsstandarder foreslår Borgmesterens afdeling, at Magistratens 3. Afdeling udarbejder et oplæg til,

Læs mere