REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 01-12-2009. Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:"

Transkript

1 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

2 Voksenudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 142. Intern budgetkontrol pr. 31/ Administrative besparelser i Budget Anlægsregnskab Sundhedscenter - etablering Anlægsregnskab Sommersted Plejehjem Anlægsregnskab Danmarks bedste madservice Anlægsregnskab - etablering af Kildebakken Godkendelse af skema A vedr. ombygning af Odinsgaard GPS til tjenestebiler Målgruppe for dagcenter brugere Status på samarbejdet med Zealand Care Oplevet kvalitet af leveret mad på ældreområdet Embedslægeinstitutionens tilsynsrapporter 2009 for plejecentre Uanmeldte tilsyn på kommunale og selvejende plejecentre Samarbejdet med de private leverandører Orientering fra udvalgsmedlemmerne og forvaltningen... 28

3 Voksenudvalget, Side Intern budgetkontrol pr. 31/ DIALSC / 09/13140 Sagsfremstilling Der er ekstraordinært udarbejdet en budgetkontrol pr. 31. oktober 2009, på grund af den økonomiske situation i Voksen- og Sundhedsservice. Den økonomiske situation er blevet forværret med yderligere ca. 7,700 mio. kr. siden sidste budgetkontrol pr. 30. september Det forventede resultat for 2009 er ca. -28,500 mio. kr. Overskridelsen fordeler sig som neden for vist: Voksen- og Sundhedsservice: Stab og Administration: Visitationen: Pleje og Træning: Specialrådgivningen: -17,690 mio. kr. -2,157 mio. kr. -5,010 mio. kr. -4,138 mio. kr. 0,500 mio. kr. Voksenservice Ved budgetkontrollen pr. 30. september 2009 blev der konstateret et merforbrug på 20,790 mio. kr., som ville blive overført til budget Beløbet blev samlet på en konto under voksenservice. De 20,790 mio. kr. blev anvendt til, at korrigere budgettet med i 2009, dvs. delt ud over fagområderne. De nævnte 17,690 mio. kr. fremkommer ved, at der forventes et fleksjobtilskud fra Arbejdsmarkedsservice for 3. og 4. kvartal på 0,900 mio. kr. Endvidere er der tildelt yderligere 2,200 mio. kr. i trepartmidler. Stab og Administration Vedrørende madservice forventes et yderligere merforbrug på løn og øvrige udgifter svarende til 0,510 mio. kr. Derudover kan der forventes en mindre indtægt på 0,930 mio. kr. Dvs. yderligere forværring på ca. 1,650 mio. kr. på madservice. Budgettet blev justeret med 4,500 mio. kr. pr. 30. september Der er indkalkuleret et merforbrug på kompetenceprojektet på ca. 0,750 mio. kr. Umiddelbart skulle kompetenceprojektet være i balance mellem indtægter og udgifter (der er bevilliget ca. 5,000 mio. kr. fra Forebyggelsesfonden), men der er forskellige uafklarede faktorer, som Staben er i gang med at analysere/afklare. Der vil derfor blive givet en nærmere orientering på udvalgsmødet.

4 Voksenudvalget, Side 2 Visitationen Der forventes et yderligere merforbrug på ca. 4,000 mio. kr. til hjælpemidler. Merforbruget skyldes, at der ved sidste budgetkontrol var indkalkuleret en forventning om en kreditnota på 2,200 mio. kr. Det forventes stadigvæk, at Zealand Care (ZC) vil tilbagebetale 2,200 mio. kr., men der er ikke accept fra ZC endnu, og derfor er kreditnotaen ikke medtaget i opgørelsen. Endvidere var decemberforbruget ikke indkalkuleret i sidste opgørelse (regningen kommer formentlig i januar 2010), dvs. der var kun indregnet 11 måneders forbrug. Der forventes også en stigning på betaling til/fra andre kommuner på i alt ca. 0,800 mio. kr. Endvidere er der en stigning i lønudgiften/udligningskontoen på ca. 0,200 mio. kr. Pleje og Træning Pleje og Træning viser et forventet merforbrug på ca. 4,100 mio. kr. Stigningen skyldes, at private leverandører er steget med 2,000 mio. kr. Det blev besluttet ved budgetkontrollen pr. 30. september 2009, at Pleje og Træning skulle have budgetansvaret vedr. private leverandør, idet borgerne har fravalgt offentlig leverandør, og derved må der være en besparelse på timeantallet i plejen, alt andet lige. Endvidere forventes der et merforbrug på løn på ca. 1,200 mio. kr. (både plejecentre og plejedistrikter), da skønnet var sat for lav ved sidste budgetkontrol. Lønudgiften til elever var også skønnet for lavt ved sidste budgetkontrol, idet der forventes en merudgift på ca. 0,700 mio. kr. Derudover forventes en merudgift på diverse på ca. 0,300 mio. kr. Specialrådgivningen Specialrådgivningen forventer et mindreforbrug på 0,500 mio. kr. Økonomiske forhold Der er i forbindelse med budget 2010 indarbejdet et merforburg på 18,997 mio. kr. (forventet resultat for 2009 pr. 31. juli 2009). Resultatet er blevet forværret med ca. 7,700 mio. kr. siden sidste budgetkontrol (-20,790 mio. kr.). Der er indkalkuleret et merforbrug på 18,997 mio. kr. i budget 2010, dvs. med det nuværende forventede regnskabsresultat på -28,500 mio. kr. skal der som udgangspunkt findes yderligere besparelser på 9,500 mio. kr. i 2010 udover de allerede planlagte besparelser på 25,050 mio. kr. Det er dog aftalt med Pleje og Træning, at de får overført merforbruget på ca. 4,100 mio. kr. til 2010.

5 Voksenudvalget, Side 3 Samlet set vil der så skulle findes yderligere besparelser for ca. 5,400 mio. kr. udover de allerede planlagte på 25,050 mio. kr. På udvalgsmødet gives en orientering om den økonomiske situation og om, hvorledes det vil være muligt at udmønte ekstra besparelser/tilpasse driften allerede i Procedure Budgetkontrollen behandles i Voksenudvalget den 1. december Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Martin Fejring Indstilling Voksen - og Sundhedsservice indstiller, at budgetkontrollen drøftes. Drøftet. Tidligere aftalt opbremsning og minimering af forbrug fortsættes. Årsregnskabet afventes Administrative besparelser i 2010 DIALSC / 09/17233 Sagsfremstilling I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev det vedtaget, at der skulle ske reduktion i udgifterne til administration med 1,500 mio. kr. Besparelsen er i 2009 opnået ved at undlade at genbesætte ledige stillinger primært i Staben og Pleje og Træning. Chefgruppen har besluttet at besparelserne i 2010 på 1,500 mio. kr. skal udmøntes på følgende måde i fagområderne: Visitationen: Pleje og Træning: Specialrådgivning: kr kr kr. Der er ikke lagt en besparelse ind i Staben. Årsagen hertil er, at de seneste økonomiske analyser foretaget i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har vist, at der er behov for at styrke Staben. Dog ser chefgruppen sig nødsaget til, at Staben bidrager med ca kr. i 2010, da besparelserne først vil have helårseffekt i

6 Voksenudvalget, Side Besparelserne vil ske ved reduktion af timer/nedlæggelse af stillinger, samt afskedigelse. Samtidig vil administrationen tilstræbe at få implementeret de brugbare anbefalinger fra Incitare rapporten (arbejdsgangsanalyse). Nærmere orientering gives på udvalgsmødet. Taget til efterretning Budget 2010 DIMENI / 09/17233 Sagsfremstilling Forslag til udmøntning af rammetilpasninger på budget Procedure Forslagene til rammetilpasninger behandles i Voksenudvalget den 27. oktober Voksenudvalgets forslag høres i Senniorrådet og Handicaprådet med henblik på endelig beslutning i Voksenudvalget den 1. december Bilag B2 - Køkkenområdet (867476) B2 - Generel opstramning hjælpemidler (867383) B2 - Omsorgsindsatsen (867211) B2 - Nedsættelse af service om natten i hjemmeplejen (867276) B2 - Reduktion i ældrepuljen (867309) B2 - Handicapområdet (867407) Referat fra OmrådeMED, handicap (890148) Referat OmrådeMED Pleje og Træning (890109) Referat fra VS ServiceMED, budget 2010 (891131) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at Voksenudvalget prioriterer forslagene til rammetilpasninger. Beslutning i Voksenudvalget den

7 Voksenudvalget, Side 5 Voksenudvalget udsender følgende forslag til høring i Seniorråd, Handicapråd og MED-organisationen med henblik på endelig vedtagelse i udvalgets møde den 1. december Udfordring: i 1000 kr Madservice Hjælpemidler Omsorgsindsats Service om natten Ældrepuljen Tilbud til handicappede I alt Beslutning i Handicaprådet den Afbud/fraværende: Carsten Høgsmann, i stedet deltog Tommy Jensen. Rådet anerkender - med bekymring - at der foretages de foreslåede reduktioner. Beslutning i Seniorrådet den Seniorrådet er særdeles meget bekymret for de svageste i kommunen og mener at reduktionerne vil få alvorlige konsekvenser for de ældres funktionsniveau. Det gælder på hjælpemidler, nedlæggelse af omsorgsindsatsen og service i hjemmeplejen om natten. Godkendt. Lone Ravn kan ikke godkende besparelse i hjemmeplejen om natten Anlægsregnskab Sundhedscenter - etablering DIALSC / 09/10603 Sagsfremstilling Der blev i 2007 bevilget 1 mio.kr. til etablering af Sundhedscenter på Varbergvej 11. Beløbet blev overført til 2008 og etableringen er foretaget i Økonomiske forhold

8 Voksenudvalget, Side 6 Sundhedscenter er budgetteret med 1 mio kr. og det endelige regnskab udgør kr. Midlerne er brugt til følgende: Alt kontorudstyr, som borde og kontorstole, skærme og terminaler, lamper, tavler samt møbler til reception Træningsudstyr, herunder træningsmaskiner som benpres, brystpris/træk, trækapparater, løbebånd, romaskiner, kondicykler, små træningsudstyr, håndvægte m.v. Behandlingsudstyr som ultralyd, kortbølge, elterapi, brikse taburetter m.v. Procedure Anlægsregnskabet skal behandles i Voksenudvalget Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulent Annie Schieber Bilag Bilag etablering af sundhedscenter (889206) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller: - at anlægsregnskabet Sundhedscenter - etablering godkendes. Godkendt Anlægsregnskab Sommersted Plejehjem DIALSC / 09/10603 Sagsfremstilling Der er givet en anlægsbevilling på kr. og senere en ekstra bevilling på kr. til ombygning af Sommersted plejehjem. Ekstra bevillingen er finansieret af Sommersted plejehjem (drift) Byggeriet er gennemført 2008/2009. Økonomiske forhold Der er ialt givet en anlægsbevilling på kr. og udgiften beløber sig til kr. Sommersted plejehjem er en selvejende institution og byggeregnskabet er udarbejdet af den selvejendes revision Beierholm

9 Voksenudvalget, Side 7 Procedure Anlægsregnskabet skal behandles i Voksenudvalget Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulent Annie Schieber Bilag Bilag Sommersted plejehjem (889485) Indstilling Voksen - og Sundhedsservice indstiller: - at anlægsregnskabet godkendes. Godkendt Anlægsregnskab Danmarks bedste madservice DIALSC / 09/10603 Sagsfremstilling Etablering af nyt centralkøkken på Haderslev sygehus er nu afsluttet. De samlede etableringomkostninger udgør kr. Der blev givet en anlægsbevilling på kr. og der er i juni 2009 givet en tillægsbevilling på kr. ialt anlægsbevilling på kr. Der er ved tillægsbevillingen i juni ikke taget højde for de regninger der allerede var bogført i 2008, og regninger fra perioden juni - september 2009, hvorfor et merforbrug på kr. Økonomiske forhold Der er ialt givet en anlægsbevilling på kr. og det endelige regnskab udgør kr. Et merforbrug på hvortil der ikke er søgt bevilling. Procedure Anlægsregnskabet skal behandles i Voksenudvalget den 1. december 2009 og Økonomiudvalget den 2.december 2009 og Byrådet den 17. december 2009 Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulent Annie Schieber

10 Voksenudvalget, Side 8 Bilag Bilag - anlægsregnskab Madservice (890146) Indstilling Voksen og Sundhedsservice indstiller: - at anlægsregnskabet godkendes Voksenudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget/Byrådet at merforbruget på kr finansieres af kassen og at anlægsregnskabet godkendes Anlægsregnskab - etablering af Kildebakken DIALSC / 09/10603 Sagsfremstilling Der blev i 2007 givet en anlægsbevilling på 3 mio.kr. til etablering af Kildebakken på Varbergvej 11 i Haderslev. Beløbet blev overført til 2008 og beløbet dækker udgifter til flytning, indretning af Kildebakken samt afvikling af Center for senil demente. Udgifterne er afholdt i 2008 og Udgifterne kan opdeles i følgende: Flytteudgifter - fysisk flytning af hele det daværende CSD, flytning af beboernes telefoner, og flytning af køkkenmaskiner Indretning af Kildebakken - skilte, gardiner, nødvendige nye møbler til fælles møderum, dokumentationsrum, depotrum, terrasser/altaner. Nødvendig supplering af rengøringsvogne, rengøringsartikler m.v. Afvikling af CSD - Flytningen skete 8 mdr. inden opsigelsesperioden så husleje, varme og el er betalt i perioden Økonomiske forhold Etablering af Kildebakken er budgetteret med 3 mio. kr. og det endelige regnskab udgør kr. Et mindreforbrug på kr. Mindreforbrug på kr. er indregnet i 3. budgetkontrol Procedure Anlægsregnskabet skal behandles i Voksenudvalget den 1. december 2009 og i Økonomiudvalget den 2. december 2009 og Byrådet 17. december 2009

11 Voksenudvalget, Side 9 Tovholder/informationsansvarlig Økonomikonsulent Annie Schieber Bilag Bilag - Anlægsregnskab Kildebakken (890145) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller: - at anlægsregnskabet godkendes. Voksenudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget/Byrådet at anlægsregnskabet godkendes Godkendelse af skema A vedr. ombygning af Odinsgaard DIANLE / 09/12866 Sagsfremstilling Ombygning af Odinsgaarden, - godkendelse af skema A samt indledende bevilling. Der er udarbejdet et skema A som angiver de forventede byggeudgifter ved udbygning af Odinsgaard med 8 boliger. Baggrunden herfor er Økonomiudvalgets beslutning om at indstille til Byrådet at godkende ideoplægget vedr. udbygningen af Odinsgaard med 8 boliger. Sagen er på Byrådets dagsorden 26. november Indberetning af skema A vil blive foretaget af Byrådssekretariatet snarest og senest således, at denne er sket, når sagen behandles i Byrådet. I den sammenhæng kontrolleres, om gælgende regler er overholdt. Økonomiske forhold Ombygningen af Odinsgaard forventes at beløbe sig til knap 12 mio. kr. incl. udgifter på kr. til køb af jord hos kommunen. Det er muligt at låne til 91% af udgiften til ældreboliger og beboerne indbetaler et beboerindskud på 2%. Når der samtidig tages højde for indtægten fra salg af jord forventes projektet økonomisk at balancere med et mindre overskud. I forbindelse med godkendelse af skema A er der brug for, at der

12 Voksenudvalget, Side 10 afsættes et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til ældreboliger og et indtægtsrådighedsbeløb på kr. til salg af jord. Tilsvarende er der brug for anlægsbevillinger. Der henvises til bevillingspåtegningen. De øvrige rådighedsbeløb, tillægs- og anlægsbevillinger vil blive søgt senere i forbindelse med godkendelse af skema B.

13 Voksenudvalget, Side 11 Procedure Underforudsætning af Byrådets godkendelse af idéoplægget den 26. november 2009, behandles sagen i Voksenudvalget den 1. december 2009, i Økonomiudvalget den 2. december 2009 og i Byrådet den 17. december Tovholder/informationsansvarlig Anne Leth Bilag Skema A (839503) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at bevillingspåtegningen godkendes. Voksenudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget/Byrådet at bevillingspåtegningen godkendes. Peter Hansen tager forbehold GPS til tjenestebiler DIMAFE / 09/29473 Sagsfremstilling I juni måned 2009 indledte Voksen- og Sundhedsservice forhandlinger vedr. GPS. Voksen - og Sundhedsservice ønskede GPS installeret i sine tjenestebiler (i alt 110 stk.). Baggrunden for at vælge Tripple Track GPS var følgende: Der var problemer med, at chaufførerne ikke altid udfyldte kørebog, så man altid vidste, hvem der kørte i bilen på et givent tidspunkt. Der er meget papir (A5 format) forbundet med at skrive kørebog. Når de faste formularer var opbrugt, var gruppeledere/chauffører meget kreative, når der skulle findes andre formularer at skrive på. Det var f.eks. fejlrapporter, man tog A4 kopier, eller man skrev på bagsiden eller blanke papirer. Alt dette gjorde det vanskeligt at holde overblik og finde frem til chaufføren af en enkelt bil på et givent tidspunkt. Styringen af bilens kørte km blev vanskeliggjort af, at vi ikke altid fik korrekte oplysninger om bilens kilometerstand og den

14 Voksenudvalget, Side 12 pågældende rutes/gruppes kørte kilometer. Indgåede aftaler har ikke virket efter hensigten til trods for indskærpelser. Konklusionen var, at der var for mange usikkerheder og muligheder for svigt. Den administration, der skulle til for at indberette kørte kilometer og for at kunne planlægge en fornuftig rotation af bilerne, så de hver især kun fik kørt ca km om året, blev efterhånden for tidskrævende. Når der ikke var korrekte oplysninger om ruters/gruppers kørte kilometer, kunne der ikke laves en nøjagtig opgørelse over, hvor meget de enkelte brugere af bilerne skulle betale. I forbindelse med indbrud i et plejedistrikt, blev der stjålet 6 bilnøgler. En bil forsvandt (blev fundet dagen efter). Da kommunen er selvforsikret, vil det være rigtig mange penge, hvis en bil forsvinder helt. Med andre ord, mente man, at der er brug for et sporingssystem, som til enhver tid kan fortælle, hvor bilen var. Der har været få tilfælde, hvor trafikanter eller andre borgere har klaget over hjemmeplejens kørsel, eller at de har skadet andre biler. Dette var ikke muligt at efterspore og enten bekræfte eller afvise. Der har været brugt mange timer på at efterforske i disse sager. Til at løse dette problem blev markedet undersøgt med henblik på at finde en løsning i form af en elektronisk kørebog og sporingssystem. Det skal siges, at det aldrig har været hensigten, at systemet skulle kunne agere som et navigationssystem. Skulle dette kombineres, ville det koste 2 til 3 gange mere. Det var meningen, at PDA erne skulle kunne bruges som navigationssystem. Imidlertid har testpersonalet meldt tilbage, at systemet er for tungt at arbejde i. Derfor er det ikke planen at integrere GPS i PDA erne (selvom muligheden foreligger). Der var flere produkter på markedet, som kunne løse problemet med at registrere bilens kørte km, og hvor den har været, altså en ganske almindelig elektronisk kørebog. Et sådan system kunne monteres i enhver bil og koster mellem og kr. Systemerne havde dog nogle væsentlige mangler, da det ikke kunne bruges som sporingssystem. Når der skulle trækkes data ud af enheden, skulle der foretages manuelle handlinger i hver enkelt bil. Data skulle så samles bagefter. Det kunne ikke bruges til at fortælle, hvem der havde kørt i bilen. I samarbejde med billeverandøren fandt man en løsning, som kunne tilgodese alle behov. Systemet skulle strikkes sammen af flere kendte produkter som er følgende: GPS tracker, som kan monteres i enhver bil. Trackeren sender signaler til en vagtcentral med alle data om bilens bevægelse. Bilens ejer kan så vælge, hvordan data skal bruges. Det vil sige,

15 Voksenudvalget, Side 13 at man kan vælge lige fra live overvågning af bilen via en webside til at få rapporter (papir eller elektronisk) med ønskede oplysninger til faste terminer. Det er aftalt med Tripple Track A/S, at abonnementet indeholder det hele, hvis vi ønsker at kunne det hele. Et identifikationssystem, som elektronisk kan identificere chaufføren. Alle (eller næsten alle) medarbejdere, der kører i bilerne, har en elektronisk nøglebrik til adgang til diverse administrationsbygninger. Den nøglebrik har en kode, som er linket sammen med medarbejderen. Den kan aflæses af en magnetlæser, som skal kobles sammen med GPS trackeren. Trackeren får så overført chaufførens nøglebrikkode, som bliver en del af Trackerens informationsstrøm til bilejeren. Chaufføren tvinges til at bruge nøglebrikken, idet den udsender en lydalarm, når bilens motor er i gang, indtil magnetlæseren aflæser nøglebrikken. SD Sikring ApS er leverandøren af nøglebrikker og magnetlæsere til kommunens bygninger og blev derfor valgt til at gå med ind i dette udviklingsarbejde. Systemet giver kommunen følgende fordele: Bedre overblik over bilernes kørselsmønster. Nøjagtig viden om, hvem der har kørt bilen på et givent tidspunkt. Øjeblikkelig besked, hvis en bil bliver stjålet. Reduktion i administrativ tid til registrering af kørte km. Større mulighed for at planlægge bilernes kørte km, så det undgås at betale for overkørte km. Chaufførerne slipper for at skrive i kørebogen. Økonomiske forhold Udgiften vil de første 3 år være ca. 0,900 mio. kr. (inkl. abb. og indkøb af GPS enheden/montering af GPS enheden). Herefter (4. år og fremefter) vil der være en løbende abb. afgift på ca kr. årligt (v/110 biler). Endvidere vil der være en monteringsudgift på kr. pr enhed (ved skift af biler). Budget Der er ikke budgetteret med denne ekstra udgift pr. år på ca. 0,300 mio. kr. og derfor vil dette påvirke resulatet negativt, alt andet lige. Tovholder/informationsansvarlig Stabschef Martin Fejring. Indstilling

16 Voksenudvalget, Side 14 Voksen- og Sundhedsservice indstiller, at sagen drøftes. Voksenudvalget beslutter, at der ikke installeres GPS i tjenestebilerne og at indgåede aftaler opsiges Målgruppe for dagcenter brugere DIMECH / 09/26894 Sagsfremstilling Udvalgsmedlem Markvard Hovmøller har anmodet om en principiel drøftelse af visitationskriterierne til dagcentre. Visiteringskriterier Borgerne visiteres ud fra ud fra en konkret og individuel vurdering, samt ud fra følgende kriterier: Borgere, der har behov for genoptræning og vedligeholdelse af daglige færdigheder. Borgere der har behov for at få struktureret deres dagligdag, specielt demente og borgere med psykiske problemstillinger. Borgere der har behov for understøttelse af, at forblive længst muligt i eget hjem. Aflastning for ægtefælle / samlever som varetager mange opgaver i hjemmet. Der ligger altid en faglig begrundet ansøgning til grund for visitering til dagcenter. Den er udarbejdet af enten hjemmeplejen, demenskoordinator eller visitator. Visitering til dagcenter sker i Visitation og Tilsyn og ansøgninger behandles hver 14. dag. Borgerne visiteres som hovedregel med en start på 2-3 ugentlige dage, som efterfølgende kan reguleres. Dagcentertilbud kan være et tilbud i en midlertidig periode i forbindelse med sygdom og/eller ved vurdering af en borgers livssituation. Ved evt. visitering til flere dage på dagcenter udarbejdes en faglig begrundelse og indhentes en status fra dagcenter/hjemmepleje. Borgere, der selv kan deltage i frivillige aktiviteter, er som udgangspunkt ikke berettiget til visitering til dagcenter. Borgere, der har bopæl på plejecenter, kan ikke samtidig visiteres til et dagcentertilbud.

17 Voksenudvalget, Side 15 I arbejdet med harmoniseringen af ydelser på Voksenområdet i forbindelse med kommunesammenlægningen blev det besluttet, at kontere ydelserne med udgangspunkt i det serviceniveau, der var i gammel Haderslev Kommune. Det er med baggrund i dette, at ovennævnte kriterier har været gældende siden kommunesammenlægningen. Økonomiske forhold Økonomiske konsekvenser af at tilbyde borgere der bor på kommunens plejecentre et tilbud om dagcenter. Beregningerne er lavet ud fra følgende forudsætninger: Borgere der bor i et specialiseret tilbud til demente tilbydes ikke dagcenterplads. 25 % af øvrige borgere forventes at tage imod tilbuddet. Der tilbydes 2 halve dage ugentligt. Udgiften til øget personalenormering vil være kroner årligt. Udvidelsen af personalenormeringen kan ikke afholdes indenfor det godkendte budget. Hertil lægges udgifter til udvidelse af de fysiske rammer, hvor der er behov herfor, samt udgifter til transport, idet der ikke er dagcentre alle steder, hvor der er plejecenter. Tovholder/informationsansvarlig Mette Christensen

18 Voksenudvalget, Side 16 Indstilling Voksen- og Sundhedservice indstiller at Voksenudvalget tager stilling til målgruppen for visitation af brugere dagcentre samt de økonomiske konskekvenser heraf. Genoptages på næste møde ud fra de faldne bemærkninger Status på samarbejdet med Zealand Care DIMECH / 09/26197 Sagsfremstilling Haderslev Kommune var i sommeren 2008 i udbud i forhold til den fremtidige håndtering af hjælpemidler. Udbuddet blev vundet af Zealand Care (ZC) og firmaet har siden september måned 2008 varetaget håndteringen af hjælpemidler i Haderslev Kommune. Der blev, i forbindelse med kontrakten med ZC, udarbejdet en forudsætning på en besparelse på 5. mio. kr. Tallet kan variere med op til plus/minus 10 %, afhængig af hvor godt forudsætningerne holder. Der har jævnligt været afholdt Koordinationsmøder (brugerrepræsenteret) og Styregruppemøder (ledelsesrepræsenteret), hvor de daglige og mere overordnede udfordringer af forskellig art er blevet drøftet. I løbet af den tidlige sommer 2009 opleves der en generel stigning på udgifterne til ZC og der igangsættes i sensommeren et egentligt analyse arbejde, for at finde ud af grunden til disse stigende udgifter. På nuværende tidspunkt er der et analysearbejde i gang, med juridisk bistand. I analysearbejdet er der fokus på følgende områder: Den indgåede kontrakt. Lever ZC op til det der er beskrevet i kontrakten? Er der forhold i den kontrakt, vi har indgået med ZC,der kan ændres til en billigere løsning for Haderslev Kommune. Hvorledes skal vi forholde os til den ekstra regning, der er kommet på 2.2 mio. kr. for leje af kommunens egne

19 Voksenudvalget, Side 17 hjælpemidler, som endnu ikke har været inde omkring depotet, hjælpemidler som står ved borgerne. ZC har et højere serviceniveau for de hjælpemidler de udbringer, end det serviceniveau der var på det kommunale hjælpemiddeldepot i Haderslev Kommune. Det betyder, at mange af de hjælpemidler, der kommer ind på depotet for første gang ønskes kasseret af ZC, da de ikke lever op til ZC s standard. Bestillingssystemets opbygning ved ZC betyder, at det ikke er muligt for de sagsbehandlende terapeuter, at de bestiller et kommunalt ejet hjælpemiddel frem for et ZC ejet hjælpemiddel. Med den konsekvens, at Haderslev Kommune betaler en højere lejeafgift end, hvis der var valgt et kommune ejet hjælpemiddel. I det igangværende analyse arbejde er der konstateret, at Haderslev Kommune - siden konverteringen af hjælpemidler - har betalt leje af hjælpemidler f.eks. nødkald og nøglebokse, som ikke indgår i kontrakten. På den baggrund har Haderslev Kommune medio oktober 2009 fået tilbagebetalt 0,400 mio. kr. fra ZC. ZC har overfor Haderslev Kommune påpeget områder i kontrakten, der vil kunne gøres billigere. Det drejer sig om kørsel og servicepakker. Der er aftalt møde med med ZC og Haderslev Kommune mandag den 30. november 2009, hvor samarbejdet m.v. i henhold til kontrakten er sat på dagsorden. Der gives en orientering om mødets udfald. Tovholder/informationsansvarlig Afdelingschef Mette Christensen Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at sagen drøftes. Drøftet. Genoptages i næste møde 153. Oplevet kvalitet af leveret mad på ældreområdet DIHELH / 09/29561

20 Voksenudvalget, Side 18 Sagsfremstilling Udvalgsmedlem Markvard Hovmøller har efterspurgt en drøftelse om madordningen i Voksenudvalget på baggrund af dialog på dagcentret på Plejecenter Bregnbjerglunden med brugere af madordningen. Der blev gjort opmærksom på, at de oplevede, at maden ofte indeholdt kartofler og generelt var kedelig, smagløs og uden årstidsbestemte grøntsager. Der har i efteråret 2009 foregået en bedømmelse af maden på en række plejecentre herunder også Plejecenter Bregnbjerglunden, hvor brugerne har bedømt og kommenteret maden. Konklusionen af undersøgelsen er, at maden generelt er i orden på plejecentrene og at brugerne er tilfredse med madens kvalitet. Undersøgelsen gav udover den kvantitative afdækning også mulighed for at komme med individuelle bemærkninger til madens kvalitet. Her var der en række kommentarer, som netop gik på de mange kartofler og at maden herunder sovsen - kunne have mere smag. Ledende økonoma i Madservice, lægger vægt på at ramme flest muliges smag, når der lægges kostplaner. Efter mødet med Kostrådet er der genindført en procedure, hvor 4 personer hver uge smager på nogle af retterne og vurderer deres smag, konsistens og udseende efter genopvarmning. Det har betydet, at nogle retter er blevet revideret, så de fik mere smag. Tilsmagningen af retterne er ligeledes blevet strammet op. Der er fremover minimum 2 personer til at smage maden til. Madservice inddrager kommentarerne fra undersøgelsen, når der lægges kostplaner fremover og har ligeledes løbende en dialog med modtagekøkkenerne om, hvordan man kan imødegå de ofte forskelligrettede ønsker fra brugerne. Det er bl.a. en mulighed, at de enkelte brugere får hjælp til selv at krydre maden yderligere med fx salt og peber. Alle opskrifter er ernæringsberegnede og følger Anbefalinger for institutionskost. Det er muligt at vælge mellem 14 forskellige menuer i løbet af en uge og der er altid 2 menuer, der ikke indeholder kartofler. Brugere, der bor på nogle plejecenter, har ikke samme mulighed for at vælge frit mellem menuerne. Personalet må her tage hensyn til, at flere skal spise sammen og måske har svært ved at forstå, at nogle ved bordet får en anden ret. Der er dog dialog imellem plejecentre og Madservice med henblik på, at beboergrupperne får større valgmulighed mellem menuerne.

21 Voksenudvalget, Side 19 Tovholder/informationsansvarlig Martin Fejring, stabschef og Helle Hallmann, planlægger Bilag Menuplaner (890060) Indstilling Voksen- og Sundhedsservice indstiller at orienteringen tages til efterretning. Taget til efterretning Embedslægeinstitutionens tilsynsrapporter 2009 for plejecentre DIATHA / 09/28753 Sagsfremstilling Embedslægeinstitutionen har gennemført tilsyn på næsten alle kommunens plejecentre samt de to selvejende institutioner Sillerup Plejekollegium og Sommersted Plejehjem. Dog mangler der at blive gennemført tilsyn på Plejecenter Kildebakken. Rapporten konkluderer, at plejeboligenhederne for alle plejecentre i alt væsentligt fungerer tilfredsstillende. Det anbefales: Vedrørende patientrettigheder anbefaler Sundhedsstyrelsen: At det fremgår af dokumentationen, hvem der varetager beboernes helbredsmæssige interesser. At plejehjemmet gennemgår Sundhedsstyrelsens vejledning om patienters/beboeres retsstilling på plejehjem og i plejeboliger. At informeret samtykke til behandling ved alle beboere bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne information. At informeret samtykke til behandling altid bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne information. Vedrørende instrukser anbefaler Sundhedsstyrelsen: At der udarbejdes skriftlige instrukser for vikarers kompetence, ansvar og opgaver. At plejehjemmet reviderer de instrukser, hvor indholdet ikke er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Seniorrådet DAGSORDEN. Mødedato: Mandag den

Seniorrådet DAGSORDEN. Mødedato: Mandag den DAGSORDEN Seniorrådet Mødedato: Mandag den 26-10-2009 Mødested: Sommersted Plejehjem Kirkevej 6, 6560 Sommersted Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:00 Afbud: Lorens Frederiksen Fraværende:

Læs mere

REFERAT. Seniorrådet

REFERAT. Seniorrådet REFERAT Seniorrådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: Mødelok. 6 Rådhuscentret 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 09:30 Sluttidspunkt: Kl. 12:20 Afbud: Lillian Riber-Hansen, Aksel Hansen Fraværende:

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter

Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter J. nr.: 1-17- 134/6 P nr.: 1003381649 Tilsynsrapport 2010 Opfølgende besøg Hune Plejecenter Adresse: Hansensvej 2, 9492 Blokhus Kommune: Jammerbugt Leder: Gruppeleder/ social og sundhedsassistent Jonna

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav. Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet har

Læs mere

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji

Opfølgning på tidligere tilsyn Ja Nej delvist [1010] Der er fulgt op på tidligere tilsyn nmlkji Sagsnummer 4-17-128/4 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 4 Helle Lerche Nordlund Elisabet T. Hansen Besøgsdato 30-06-2009 Navn og adresse på plejehjem Kommune 183 Region Antal beboere

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg på Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 1 1. Indledning Kragsbjergløkke Plejecenters plejeboliger rummer 18

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser

Overordnet konklusion på tilsynet. A. Sundhedsfaglige instrukser Sagsnummer 3-17-186/3 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 3 Besøgsdato 16-10-2008 Navn og adresse på plejehjem Kommune 480 Region Antal beboere 26 Sundhedsfaglig konsulent Karen Prahl

Læs mere

Plejecenter Solbakken

Plejecenter Solbakken Jr. nr.: 5-2211-1062/1 P-nr.: 1004354521 SST-id: PHJSYN-00002155 Tilsynsførende: Lotte Petersen Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 15. februar

Læs mere

Tilsynsrapport for Bofællesskabet Odensevej

Tilsynsrapport for Bofællesskabet Odensevej Tilsynsrapport for Bofællesskabet Odensevej Adresse: Odensevej 29E 5610 Assens Kommune: Assens Leder: Social og sundhedsassistent Åse Bartholin Dato for tilsynet: 12. november 2007 Telefon: 63 74 00 96

Læs mere

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk

Hanne Juhl Pedersen. Hiort Lorenzen Center. 6100 Haderslev. Syddanmark. Haderslev kommune. dikmiv@haderslev.dk Jr. nr.: 5-2211-1250/1 P-nr.: 1009677824 SST-id: PHJSYN-00003987 Tilsynsførende: Hanne Juhl Pedersen Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Plejecenter Knud Lavard Centret

Plejecenter Knud Lavard Centret Jr. nr.: 5-2211-1175/1 P-nr.: 1011938090 SST-id: PHJSYN-00002156 Tilsynsførende: Lizet Jorck Ansvarlig embedslæge: Claus Iversen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Sjælland Besøgsdato: 16. april 2012

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune.

Lone Husted ASP PLEJECENTER Struer. Midtjylland. Struer kommune. Jr. nr.: 5-2211-132/1 P-nr.: 1003057641 SST-id: PHJSYN-00003447 Tilsynsførende: Lone Husted Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

grethe.jorgensen@fredericia.dk

grethe.jorgensen@fredericia.dk Jr. nr.: 5-2211-1116/1 P-nr.: 1003429171 SST-id: PHJSYN-00003016 Tilsynsførende: Ulla Smith Ansvarlig embedslæge: Henrik Kirkeby Embedslægeinstitution: Embedslægerne Syddanmark Besøgsdato: 26. marts 2012

Læs mere

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune

BIRKELSE PLEJECENTER. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 5-2211-1852/1 P-nr.: 1003057914 SST-id: PHJSYN-00003044 Tilsynsførende: Ulla Birgit Paludan Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 20.

Læs mere

Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Plejecenter Ærtebjerghaven

Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Plejecenter Ærtebjerghaven J. nr.: 3-17-158/4 P nr.: 1012550991 Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Plejecenter Ærtebjerghaven Adresse: Ærtebjeghaven 41, 5270 Odense N Kommune: Odense Leder: Heidi Kaastrup Dato for tilsynet:

Læs mere

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav

Overordnet konklusion på tilsynet. Opfølgning på tidligere tilsyn. Krav Overordnet konklusion på tilsynet Tilsynet har ikke fundet anledning til bemærkninger Tilsynet har fundet mindre fejl og mangler, som samlet kun indebærer meget ringe risiko for patientsikkerheden Tilsynet

Læs mere

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN

Karen Marie Dencker. Kaas Plejecenter Pandrup. Nordjylland. Jammerbugt kommune. P-nr.: SST-id: PHJSYN P-nr.: 1010330536 SST-id: PHJSYN-00002227 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Bøggild Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato: 22. november 2012 Plejehjem:

Læs mere

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune

Elisabeth Tornberg Hansen. Embedslægerne Hovedstaden. Fredensborg kommune Jr. nr.: 5-2211-809/1 P-nr.: 1003257099 SST-id: PHJSYN-00002524 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Sonja Aasted Elisabeth Tornberg Hansen Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE

Dronning Ingrids Hjem. Carl Jacobsens Vej 6A KØBENHAVNS KOMMUNE Jr. nr.: 5-2211-680/1 P-nr.: 1007809278 SST-id: PHJSYN-00002384 Tilsynsførende: Kirsten Thornval Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato:

Læs mere

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-11/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 10-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 49 Hedebo,,Degnestræde

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus

Birthe Margrethe Pedersen. Plejehjemmet Tagenshus Jr.nr.: 5-2211-121/1 P-nr.: 1017009210 SST-id: PHJSYN-00003608 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

sikkerpost@frederikshavn.dk

sikkerpost@frederikshavn.dk Jr. nr.: 5-2211-2023/1 P-nr.: 1013556683 SST-id: PHJSYN-00004261 Tilsynsførende: Henrik Bøggild Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Haderslev Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Haderslev Kommune 26. marts 2013 J.nr. 5-2210-1529/1 s tilsyn med plejehjem i Haderslev Kommune 2012 Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: sesyd@sst.dk Tilsynene i Haderslev

Læs mere

Tilsynsrapport Bryggerlunden. Adresse: Bryghusvej 58, 5700 Svendborg. Kommune: Svendborg. P-nummer: Leder: Lene Ditlevsen

Tilsynsrapport Bryggerlunden. Adresse: Bryghusvej 58, 5700 Svendborg. Kommune: Svendborg. P-nummer: Leder: Lene Ditlevsen Tilsynsrapport 2008 Bryggerlunden Adresse: Bryghusvej 58, 5700 Svendborg Kommune: Svendborg P-nummer: 1013048270 Leder: Lene Ditlevsen Dato for tilsynet: 4-12- 2008 Telefon: 62234130 E-post: sivled@svendborg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund

Marianne Presskorn-Thygesen. Seniorcentret Rosenlund Jr. nr.: 5-2211-1146/1 P-nr.: 1009230951 SST-id: PHJSYN-00002735 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården

Birthe Margrethe Pedersen. Seniorcenter Kildegården Jr. nr.: 5-2211-940/1 P-nr.: 1003263992 SST-id: PHJSYN-00003899 Tilsynsførende: Birthe Margrethe Pedersen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven

Marianne Presskorn-Thygesen. Ældrecenter Æblehaven Jr. nr.: 5-2211-911/1 P-nr.: 1004680016 SST-id: PHJSYN-00002464 Tilsynsførende: Marianne Presskorn-Thygesen Ansvarlig embedslæge: Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden

Læs mere

Jr. nr.: 5-2211-4449/1 P-nr.: 1003422724 SST-id: PHJSYN-00004449 Tilsynsførende: Ellen Breddam Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syd Besøgsdato: 09. december 2013 Plejehjem:

Læs mere

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE

Birthe Margrethe Pedersen. Embedslægeinstitutionen Øst. Plejecentret Kristinehøj HELSINGØR KOMMUNE P-nr.: 1003057823 SST-id: PHJSYN-00002550 Tilsynsførende: Ansvarlig embedslæge: Embedslægeinstitution: Birthe Margrethe Pedersen Elisabet Tornberg Hansen Embedslægeinstitutionen Øst Besøgsdato: 12. april

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5

Sagsnummer /2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Sagsnummer 5-17-14/2 Tilsynsgående Ansvarlig embedslæge Embedslægeinstitution 5 Lizet Jorck Henrik Greiffenberg Besøgsdato 07-05-2007 Navn og adresse på plejehjem Kommune 253 Region Antal beboere 95 Strandcentret,,Frydenhøj

Læs mere

Tilsynsrapport 2007. Gambo. Adresse: Farsbøllevej 18, 5471, Søndersø. Kommune: Nordfyn. Leder: Inge Toftegård. Dato for tilsynet: 02102007

Tilsynsrapport 2007. Gambo. Adresse: Farsbøllevej 18, 5471, Søndersø. Kommune: Nordfyn. Leder: Inge Toftegård. Dato for tilsynet: 02102007 Tilsynsrapport 2007 Gambo Adresse: Farsbøllevej 18, 5471, Søndersø Kommune: Nordfyn Leder: Inge Toftegård Dato for tilsynet: 02102007 Telefon: 64831331 E-post: ito@nordfynskommune.dk Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune.

Bofællesskaberne i Brønderslev. Brønderslev kommune. J-nr: 5-2911-320/1 P-nr.: 1003376580 SST-id: PHJSYN-00004595 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Nord

Læs mere

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune

PLEJEHJEMMET SOLGÅRDEN. Jammerbugt kommune Jr. nr.: 1-17-140/7 P-nr.: 1003377423 SST-id: PHJSYN-00001085 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Embedslægetilsyn 2011 En samlet oversigt over de krav embedslægeinstitutionen anbefaler, så plejecentrene følger gældende regler på sundhedsområdet:

Embedslægetilsyn 2011 En samlet oversigt over de krav embedslægeinstitutionen anbefaler, så plejecentrene følger gældende regler på sundhedsområdet: Embedslægetilsyn 2011 En samlet oversigt over de krav embedslægeinstitutionen anbefaler, så plejecentrene følger gældende regler på sundhedsområdet: Plejecentre September 2011 Tullebølle Humble Lindelse

Læs mere

Embedslægetilsyn 2012

Embedslægetilsyn 2012 Embedslægetilsyn 2012 I sommer og efteråret har der været uanmeldt Embedslæge tilsyn på Rudkøbing plejehjem samt kommunens fem plejecentre. Sundhedsområdet blev gennemgået med meget fokus på dokumentation.

Læs mere

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010.

Årsrapport. Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010. Årsrapport Svendborg Kommune Social og Sundhed Embedslægetilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svinget 14 2010 5700 Svendborg Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 18 uanmeldte tilsynsbesøg på Tlf.

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ.

Tilsynsrapport 2010. Plejecenter Svovlhatten. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962. Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ. J. nr.: 3-17-148/5 P nr.: 1009510962 Tilsynsrapport 2010 Plejecenter Svovlhatten Adresse: Svovlhatten 2, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Lene Fonnesbæk Jensen Dato for tilsynet: 22. oktober 2010

Læs mere

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn

Beskrivelse af de enkelte tilsyn. Kommunalt uanmeldt tilsyn. Embedslæge tilsyn REDEGØRELSE FOR DEN SAMLEDE TILSYNSINDSATS PÅ ÆLDREOMRÅDET I VEJEN KOMMUNE 2013 1 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse af de enkelte tilsyn... 3 Kommunalt uanmeldt tilsyn... 3 Embedslæge tilsyn... 3 Konklusioner

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Aleris Christians Have Solrød kommune

Tilsynsrapport 2008 Aleris Christians Have Solrød kommune Tilsynsrapport 2008 Aleris Christians Have Solrød kommune Adresse: Kommune: Leder: Christians Torv 123, 2680 Solrød Solrød Tine Laursen Dato for tilsynet: 02.09.08 Telefon:???? E-post: Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2012

Opfølgende tilsynsrapport 2012 J. nr.: 5-2211-233/1 SST-id: PHJSYN-00003417 P-nr.: 1003352707 Opfølgende tilsynsrapport 2012 Områdecenter Søhusparken Adresse: Søhusvej 8, 8400 Ebeltoft Kommune: Syddjurs Leder: Centerchef Lis Kjems,

Læs mere

sikkerjob-velfaerd@viborg.dk

sikkerjob-velfaerd@viborg.dk Jr. nr.: 2-17-335/6 P-nr.: 1014716935 SST-id: PHJSYN-00001397 Tilsynsførende: Lone Husted Ansvarlig embedslæge: Henrik Trykker Embedslægeinstitution: Embedslægerne Midtjylland Besøgsdato: 24. oktober 2011

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2014 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg Kommune ved

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Hørsholm Kommune J. nr. 4-17-256/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Hørsholm Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 4-17-257/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Ishøj Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20 E-mail

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge.

Tilsynsrapport 2009. Ældreboligcentret Lyngehus. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248. Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge. J. nr.: 4-17-3/4 P nr.: 1003625248 Tilsynsrapport 2009 Ældreboligcentret Lyngehus Adresse: Hillerødvej 48A, 3540 Lynge Kommune: Allerød Leder: Bente Nees Dato for tilsynet: 25. juni 2009 Telefon: 48 16

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Marstal Plejecenter

Tilsynsrapport 2009 Marstal Plejecenter J. nr.: 3-17-123/4 P nr.: 1003312941 Tilsynsrapport 2009 Marstal Plejecenter Adresse: Gasværksvej 10, Marstal Kommune: Ærø Leder: Anette Clausen Dato for tilsynet: 8-7-2009 Telefon: 62525576 E-post: ac@aeroekommune.dk

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune

Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Tilsynsrapport 2008 Hvalsø Ældrecenter Lejre kommune Adresse: Kommune: Leder: Roskildevej 11, 4330 Hvalsø Lejre Susanne Marcussen Dato for tilsynet: 10.11.08 Telefon: 46464740 eller lederen 46464745 E-post:

Læs mere

Tilsynsrapport 2008 Dronning Ingrids Hjem

Tilsynsrapport 2008 Dronning Ingrids Hjem J.nr. 4-17-140/3 P nr. 1007809278 Tilsynsrapport 2008 Dronning Ingrids Hjem Adresse: Carl Jakobsens Vej 8, 2500 Vallby Kommune: København Leder: Inge Holm Dato for tilsynet: 14. oktober 2008 Telefon: 35

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-06-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Afbud: Thies Mathiasen Fraværende:

Læs mere

Gammelgaardsvej 44, Kaas. Jammerbugt Kommune

Gammelgaardsvej 44, Kaas. Jammerbugt Kommune Jr. nr.: 1-17-133/7 P-nr.: 1010330536 SST-id: PHJSYN-00001077 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæger: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne i Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Christinehaven. J. nr.: 3-17-94/4 P nr.:1013061722. Adresse: Christinedalsvej 22, Svendborg. Kommune: Svendborg

Tilsynsrapport 2010. Christinehaven. J. nr.: 3-17-94/4 P nr.:1013061722. Adresse: Christinedalsvej 22, Svendborg. Kommune: Svendborg J. nr.: 3-17-94/4 P nr.:1013061722 Tilsynsrapport 2010 Christinehaven Adresse: Christinedalsvej 22, Svendborg Kommune: Svendborg Leder: Sektionsleder Lisbeth Kyndbøl Dato for tilsynet: 27. august 2010

Læs mere

Tilsynsrapport 2010 for Engparken.

Tilsynsrapport 2010 for Engparken. J. nr.: 3-17-52/5 P nr.: 1003322831 Tilsynsrapport 2010 for Engparken. Adresse: Kirkealle 22, Gram Kommune: Haderslev Leder: Centerleder Andrea Terp Dato for tilsynet: 15-10-2010 Telefon: 74346832 E-post:

Læs mere

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009

Hedebo-Centret. 8. oktober 2009 Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Hedebo-Centret 8. oktober 2009 Den 30. november 2009 Plejehjemmet Hedebo-Centret Uanmeldt kommunalt tilsyn d.8. oktober 2009

Læs mere

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011

Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Årsredegørelse Tilsyn på ældreområdets plejecentre 2011 Indholdsfortegnelse: Indledning s. 1 Hovedkonklusion s. 2 Uanmeldte kommunale tilsyn s. 3 Overordnet konklusion s. 3 Overordnede anbefalinger og

Læs mere

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk

Omsorgscenter Nordhøj. Frederikssund kommune. hala@frederikssund.dk Jr. nr.: 4-17-53/6 P-nr.: 1003282764 SST-id: PHJSYN-00002125 Tilsynsførende: Sonja Aasted Ansvarlig embedslæge: Anna Lise Wagner Embedslægeinstitution: Embedslægerne Hovedstaden Besøgsdato: 14. februar

Læs mere

Karen Marie Dencker. Biersted Plejecenter Aabybro. Nordjylland. Jammerbugt kommune.

Karen Marie Dencker. Biersted Plejecenter Aabybro. Nordjylland. Jammerbugt kommune. Jr. nr.: 1-17-131/7 P-nr.: 1009008094 SST-id: PHJSYN-00001075 Tilsynsførende: Karen Marie Dencker Ansvarlig embedslæge: Karen Marie Dencker Embedslægeinstitution: Embedslægerne i Nordjylland Besøgsdato:

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT

Voksenudvalget REFERAT REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 03-02-2009 Mødested: Dalhofsminde og Forsorgshjemmet Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 03-02-2009

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Midgården

Tilsynsrapport 2011 Midgården Tilsynsrapport 2011 Midgården Opfølgende tilsyn Den 19. december 2011 j.nr. 4-1214-22/1 ALW/mat Embedslægerne Hovedstaden Borups alle 174, 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Handicaprådet REFERAT

Handicaprådet REFERAT REFERAT Handicaprådet Mødedato: Mandag den 17-05-2010 Mødested: 101 Rådhuset, Gårskærgade, Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Handicaprådet, 17-05-2010

Læs mere

Tilsynsrapport 2007 Strandcentret

Tilsynsrapport 2007 Strandcentret Tilsynsrapport 2007 Strandcentret Adresse: Frydenhøj Allé 100, 2670 Greve Kommune: Greve Leder: Stella Hviid Dato for tilsynet: 7. maj 2007 Telefon: 43 59 00 00 E-post: shv@greve.dk T Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven

Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn. Plejecentret Lillevang - Syrenhaven Furesø Kommune Center for Social og Sundhed 7. februar 2017 Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejecentret Lillevang - Syrenhaven 1 1. Baggrund, mål og metode for at gennemføre det uanmeldte tilsyn.

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 12. november 2015 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Plejecenterleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2009. Lov om Social Service 151 foreskriver, at kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem.

Læs mere

Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Lokalcenter Rosengård

Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Lokalcenter Rosengård Tilsynsrapport for anmeldt genbesøg på Lokalcenter Rosengård Adresse: Ørbækvej 150, 5220 Odense SØ Kommune: Odense P-nummer:1001762454 Dato for ordinært tilsyn: 10. november 2008 Dato for anmeldt genbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have

Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have J. nr.: 5-17-130/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Aleris Christians Have Kommune: Adresse: Leder: Solrød Christians Torv 123, 2680 Solrød Strand Fung. Bitten Hansen Dato for tilsynet: 16-10-2009 Telefon: 3078

Læs mere

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup

Tilsynsrapport 2011. Bofællesskabet Vinkeldamsvej. Adresse: Vinkeldamsvej, 10, 3000 Helsingør. Kommune: Helsingør. Leder: Forstander Louise Manstrup Tilsynsrapport 2011 Bofællesskabet Vinkeldamsvej 28. november 2011 J.nr. 4-27-153/6/DOT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 Dir. tlf. E-post

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven

Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven J. nr.: 3-17-158/4 P nr.: 1012550991 Tilsynsrapport 2009 Plejecenter Ærtebjerghaven Adresse: Ærtebjerghaven 41, 5270 Odense N Kommune: Odense Leder: Heidi Kaastrup Dato for tilsynet: 12.august 2009 Telefon:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang

Tilsynsrapport 2009 Rosenvang J. nr.: 5-17-147/4 P nr.: Tilsynsrapport 2009 Rosenvang Kommune: Adresse: Leder: Vordingborg Sankelmarksvej 6, 4760 Vordingborg Ulla Krøger Dato for tilsynet: 06-12-2009 Telefon: 55362200 E-post: Tilsynet

Læs mere

Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2015

Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2015 Plejecenter Kirstinehaven den 3/9 2015 Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2015 Tilsynet fandt sted d. 15/6 2015 Handleplan er udarbejdet d. 3/9 2015 af Udviklingssygeplejerske Stine Briand og

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn hos borgere, der ikke bor på plejecenter Faxe Midt den 4. oktober 2013 Privat leverandør af hjemmepleje Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern

Læs mere

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE.

ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. ÅRSREDEGØRELSE OVER LOVPLIGTIGE TILSYN I 2008 PÅ PLEJECENTRE I NORDFYNS KOMMUNE. Dato 16.02-2009 Denne årlige redegørelse er opbygget af sammenfatningerne fra de enkelte rapporter fra tilsynene. Redegørelsen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 18. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-31/1/ Reference MAT T 7222 7454 E seost@sst.dk Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Egedal Kommune 2012 Tilsynene i Egedal Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført i

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

Tilsynsrapport 2009 Lokalcenter Korsløkkehaven

Tilsynsrapport 2009 Lokalcenter Korsløkkehaven J. nr.:3-17-147/4 P nr.: 1009001251 Tilsynsrapport 2009 Lokalcenter Korsløkkehaven Adresse: Korsløkkehaven 2-6, 5220 Odense SØ Kommune: Odense Leder: Alice Sundstrøm Dato for tilsynet: 2. november 2009

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-290/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Sønderborg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012

Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udmøntning af tilsynsstrategien for Sundhed & Omsorg November 2012 Udarbejdet af Myndighed, Sundhed & Omsorg 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 2. Uanmeldt tilsyn foretaget af Myndighed 5 Procedure

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 17. april 2013 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Havkær Lokalcenter. Adresse: Mosealleen 3, 8381 Tilst. Kommune: Århus. Telefon: 87453000. E-post: mag3@aarhus.

Tilsynsrapport 2009. Havkær Lokalcenter. Adresse: Mosealleen 3, 8381 Tilst. Kommune: Århus. Telefon: 87453000. E-post: mag3@aarhus. Tilsynsrapport 2009 Havkær Lokalcenter J.nr: 2-17-118/4 Embedslægeinstitutionen Midtjylland Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Tlf. 7222 7970 Fax 7222 7448 E-post midt@sst.dk Adresse: Mosealleen 3, 8381 Tilst

Læs mere

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk

Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej Skærbæk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune - Pleje og omsorg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Rosenvænget Tøndervej 47 6780 Skærbæk Januar 2013 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Formål... 2 2

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Bryghuset - demens. J. nr.: 3-17-87/4 P nr.:10033218185. Adresse: Bryghusvej 2, Svendborg. Kommune: Svendborg.

Tilsynsrapport 2010. Bryghuset - demens. J. nr.: 3-17-87/4 P nr.:10033218185. Adresse: Bryghusvej 2, Svendborg. Kommune: Svendborg. J. nr.: 3-17-87/4 P nr.:10033218185 Tilsynsrapport 2010 Bryghuset - demens Adresse: Bryghusvej 2, Svendborg Kommune: Svendborg Leder: Rita Stuhr Dato for tilsynet: 1. oktober 2010 Telefon: 6223 3400 /6223

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Hiort Lorenzen Center. Adresse: Hiort Lorenzens Vej 69, 6100 Haderslev. Kommune: Haderslev. Leder: Karen Margrethe Iversen

Tilsynsrapport 2012. Hiort Lorenzen Center. Adresse: Hiort Lorenzens Vej 69, 6100 Haderslev. Kommune: Haderslev. Leder: Karen Margrethe Iversen Tilsynsrapport 2012 J.nr. 5-2211-1250/1 Hiort Lorenzen Center Adresse: Hiort Lorenzens Vej 69, 6100 Haderslev Kommune: Haderslev Leder: Karen Margrethe Iversen Telefon: 74347260 E-post: dilens@haderslev.dk

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune

Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet Nordfyns Kommune Kommunal Årsrapport for Plejehjemstilsynet 2007 Nordfyns Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejeboligenheder i Nordfyns kommune i 2007 Indledning Formålet med plejehjemstilsynet er at forbedre den

Læs mere

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision

KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision KR Rådgivning - en del af BDO Kommunernes Revision Københavns Kommune Sundheds- og omsorgsforvaltningen Tilsyn på plejehjem m.v. April 2008 U D K A S T Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilsynsresultater

Læs mere