Moderne buddhisme. Introduktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Moderne buddhisme. Introduktion"

Transkript

1 Moderne buddhisme Introduktion Unge fra Ladahk genfinder deres rødder i mødet med vestligt inspirerede buddhister fra Delhi. Socialt engagerede munke i Burma kæmper en spirituel og politisk kamp mod det undertrykkende regime. Pilgrimme vandrer til en hule udenfor Katmandu for at se Padmasambhavas håndaftryk, genopbyggede stupaer og smarte posters giver tibetanske klostre nyt liv. Japansk-amerikanske migranter taber religionen, mens vestlige neurobuddhister giver den videnskabelig blåstempling. Modernitet og globalisering byder på mangfoldige repræsentationer af også de klassiske religioner, som de fleste undervisere kender fra lærebøgerne. Levende religion kan man kalde den slags udtryk, som bedst studeres i samtiden, og som kan være med til at udfordre kendskabet til traditionen. Mens islam som fremmedreligion har fået sin genkomst i såvel akademiet som i den offentlige debat de sidste par årtier også herhjemme, har moderne buddhisme som forskningsobjekt især været fokus i en amerikansk kontekst. En række forskere fra Aarhus Universitet satte sig for at ændre på dette med forskningsprojektet Buddhism and Modernity: Global Dynamics of Transmission and Translation. 1 Med feltarbejde i forskellige fora og regioner undersøgte projektdeltagerne forskellige aspekter af moderne buddhisme. Frugten af disse arbejder ligger til grund for de efterfølgende artikler. Denne artikel diskuterer og udstikker rammerne for, hvad man egentlig kan forstå ved moderne buddhisme. Moderne buddhisme Han er da vist noget moderne, sagde en thailandsk munk en gang til mig, da jeg bad ham karakterisere den danske lama Ole Nydahl. Han mente egentlig løssluppen og sprælsk, kunne jeg forstå. Når vestlige, spirituelt interesserede konvertitbuddhister karakteriserer asiatiske buddhister som noget traditionelle, mener mange da også stive og tilbagestående. Tradition og modernitet er nemlig sjældent neutrale begreber, og der kan være en pointe i at undersøge de ideologiske argumenter bag brugen af dem. Begge kan få tilskrevet positiv og negativ betydning i kampen om retten til at legitimere og repræsentere sandhed og autenticitet. Alligevel er de nødvendige som analytiske begreber, også i studiet af religion. 1 Lektor Martijn van Beek ved Institut for Kultur og Samfund (etnografi og antropologi) var leder af projektet, der blev finansieret af Forskningsrådet. Se projektets hjemmeside:

2 Modernitet giver god mening i dens vestlige kontekst som en kulturel proces baseret på oplysningstid, Fransk Revolution, kolonialisme og videnskabelige nybrud i det 18. og 19. århundrede. Teknologisk udvikling og samfundsmæssig fragmentering har sammen med individualisering været vigtige udtryk for og faktorer i transformationen af traditionelle samfund. Modernitetens effekt på religion betød i Vesten ikke bare afmytologisering men også en høj grad af sekularisering. Denne har også fortsat ind i senmoderniteten, hvor globalisering og migration, pluralisme og medialisering, ekstrem velstand og materialisme har givet nye udfordringer til også religionernes verden. Men trods profetierne har religion ikke fået dødsstødet i moderniteten. Selv i ganske sekulariserede Danmark har vi de sidste årtier oplevet post-sekulær og post-materialistisk genfortryllelse. Modernitet kan forstås pluralistisk som forskelligartede processer, der viser sig på forskellig tid, med forskelligt ansigt og med forskellig effekt på religion. På sin vis giver det ikke mening at tale om moderne buddhisme, da de rammer, hvorunder buddhisme lever, har mødt og vist moderniteten vidt forskelligt. Der er god grund til at gøre 1868 til en milepæl for moderniteten i Japan, og det er legalt at sige, at Bhutan og Mongoliet kun delvist er blevet moderne. Megen religion og buddhisme er på mange måder dog stadig traditionel. Buddhistisk modernitet får da bedst mening ved at begrebet fokuseres til bestemte aspekter af religionen og de transformationer, der skete på bestemte tider under konkrete sammenhænge, og som siden har været med til at udstikke rammerne for samtidens religiøsitet. Udover tidslige fokuspunkter er begrebet ofte koblet sammen med en kultur og diskurs, der er snævert forbundet med mødet med Vesten. I forhold til religion synes især individualisering, afmytologisering, sekularisering og senere genfortryllelse at have været markante faktorer. Da munken Gunananda i en debat med en kristen missionær i 1873 vandt gehør for sin rationelle tilgang til buddhismen var han med til at sætte en proces i gang, der i mødet med kolonimagten og moderniteten var nødvendig. Munken blev sammen med senere intellektuelle munke et ikon for den moderne buddhisme, der fandt sig selv i mødet med Vesten. Fra Sri Lanka var især Anagarika Dharmapala ( ) den urbane og moderne buddhismes bannerfører, og i Japan var D. T. Suzuki ( ) den allervigtigste moderne tænker overhovedet til at eksportere og synliggøre zen og i bredere forstand mahayana-buddhisme til Vesten. Den begyndende Øst-Vest dialog fik stor indflydelse på asiatisk buddhisme, men også på filosoffer, teologer, kunstnere og religiøse i Vesten. Buddhistisk modernitet gav stof til også den kulturelle oplysning i Vesten,

3 ligesom den selv var influeret af Vesten. Modernitet transformerede både Øst og Vest i en gensidig spejling, sidenhen fint karakteriseret som en pizza-effekt. 2 Buddhismeforskeren Obeyesekere kaldte den moderne buddhisme på Sri Lanka for protestantisk buddhisme. I mødets med de kristne missionærer lærte buddhisterne sig tekststudier og at fokusere på det doktrinært centrale i modsætning til den underlødige katolske folkeritualreligion. Buddhismen blev af intellektuelle tekstliggjort, og da teosoffen Olcott skrev den meget udbredte buddhistiske katekismus som en tro pendant til Luthers samme, var han med til at give buddhisterne selv en fornemmelse for skriftens magi på en moderne måde. Oplysningstidens fokus på rationalitet gjorde den også til en nærmest videnskabelig religion placeret i toppen af samtidens socialdarwinistiske rangstige. Samtidig gjorde moderniteten buddhismen til en spirituel religion. Ikke mindst romantikkens søgen efter følelser og oplevelser var en baggrund, som ikke mindst teosofferne var med til at forstærke med deres sans for det magiske Østen. De var med til at mystificere buddhismen og give den et anstrøg af utilgængelighed for andre end esoterisk søgende. Buddhisme som en rationel vej uden tro, doktriner eller magiske ritualer er ligesom den spiritualiserede udgave mest en moderne konstruktion, der siger lige så meget om vestlig modernitet, som om traditionel buddhisme. 3 Den typisk traditionelle buddhismes fokus på forskelle mellem munke og lægfolk, på magiske ritualer med dennesidige fortjenester, på offer, bøn og forfædredyrkelse, på helligsteder med overnaturlige væsener og himmelske buddhaer, på karmaopsparing og almen folkereligiøsitet er i dag stadig den mest udbredte form for buddhisme i hele verden. Frelse og frugtbarhed er dog også i moderne tid blandet på komplekse måder. Nok lægger eliten mest vægt på det første og den brede menighed mest vægt på den sidste, men at isolere disse som to adskilte og indbyrdes identiske par, med idealisering af førstnævnte som den mest rigtige form, er problematisk. Der kan dog være grund til at kategorisere moderne buddhisme som den type, der er mest inspireret af en sådan moderne, vestligt inspireret religionsform. Ikke bare tid og sted, men type er således med til at give buddhistisk modernitet sit (ganske vist mangfoldige) særkende. Med moderniteten blev buddhismen for alvor international, og trafikken mellem Øst og Vest blev en vigtig part heri. Det, man kan kalde vestlig buddhisme er en kulturel afart heraf. I begyndelsen var det mest den skriftlige, theravada-buddhisme, der talte til dele af den vestlige 2 Pizza-effekten er specielt indenfor studiet af moderne hinduisme og buddhisme brugt, efter inspiration fra begrebets originator Agehananda Bharati, som en betegnende metafor for den proces, hvormed religion (ligesom pizza) blev eksporteret, transformeret og tilbageimporteret i dens nye udgave som udtryk for autentisk tradition. 3 Om buddhismen under kolonialismen, se Lopez (ed.) 1995.

4 kulturelite. I 1950 erne og 1960erne var den amerikanske Beat-generation med til at skabe interesse i også den levende buddhisme, og både de første zen-centre i USA samt hippiernes spirituelle rygsækrejser til Asien kan ses i lyset heraf. Med kinesernes invasion i Tibet i 1959 fik Vestens romantisering af landet på verdens tag en anden dimension, da tibetanske lamaer emigrerede til Vesten, og efterhånden fik grundlagt centre, der tiltrak søgende vesterlændinge. Allerede i den sidste halvdel af det nittende århundrede havde en anden type buddhisme dog fundet vej til USA. Kinesiske og japanske immigranter tog religionen med, og buddhismen som diaspora-religion for asiater levede parallelt med den hvide, euro-amerikanske buddhisme. Disse to buddhismer, asiatiske immigranters traditionelle buddhisme og euro-amerikanernes filosofiske og spirituelle konvertitbuddhisme har siden da præget buddhismen i Vesten, ofte som to helt adskilte parallelle menigheder. Det gælder i Europa, men også på Hawaii, hvor man har haft en meget længere tradition for de forskellige buddhismer. Martin Baumann har forslået, at man frem for etnicitet analytisk skelner disse to med traditionel og moderne buddhisme (Baumann 2001), jfr. ovenstående argument. Uanset hvilke begreber, der anvendes, er det dog vigtigt at påpege, at der naturligvis er overlap mellem traditionel og moderne buddhisme, og at også traditionel religion bruges og forstås på modernitetens betingelser. Det kan være en udfordring at finde sig selv i alt dette. Det mærker andengenerationsindvandrere i Danmark, det erfarer tibetanske flygtninge i Vesten, og det fornemmer unge buddhister fra Ladakh på studieophold i den moderne metropol Delhi. Nogle finder tilbage til, eller (gen)opfinder de kulturelle og religiøse rødder. Andre hopper på de (sen)moderne diskurser, og finder forældrenes buddhisme tåbeligt gammeldags og alt for traditionel. Senmoderne og samtidig buddhisme Moderne buddhisme kan man overordnet set kalde den buddhisme, vi også ser i samtiden. Men der er tendenser, der berettiger en yderligere analytisk skelnen til også at inkludere begrebet senmoderne buddhisme. Ikke mindst globaliseringen har gjort buddhismen endnu mere universel. Hybride former for buddhisme på tværs af traditioner, økumeniske tiltag på tværs af religioner og regionale forskydninger fra steder til transnationale bevægelser har set dagens lys. Billigere flyrejser har gjort det muligt at rejse på tværs af kontinenter, og ligesom vesterlændinge kan tage til Østen for at opsøge autentisk buddhisme, tager asiatiske buddhister til andre dele af buddhistisk Asien, eller til Vesten som immigranter, rejsende og missionærer. Til globalisering hører også kommunistiske staters sammenbrud eller transformation til markedsvilkår. I det tidligere

5 Sovjetunionen, i Østeuropa og i post-kommunistiske Kina vinder buddhismen frem, ligesom også Europa, USA og Australien er blevet faste regioner for institutionaliseret buddhisme. Med internettet er kommunikationen blevet helt anderledes fri og mangfoldig, og netværk blandt buddhister er med til at understrege den globale udvikling. Dalai Lama-effekten, Hollywoodeffekten samt mediernes rolle i konstruktionen af buddhismen som en cool religion skal heller ikke undervurderes. Overgangen fra Beat-generationens og hippiernes modkultur til buddhismens integration i markedets medkultur er med til at understrege dens symbolske kapital i samtiden. Kan man overhovedet forestille sig en anden religion, der gør sig så godt i dameblade og reklamer? Fokus på individet er i senmoderniteten blevet endnu mere markant. Hvad Charles Taylor kalder den subjektive vending har i høj grad også været relevant for buddhismen. Det gælder både i forhold til den generelle individualisering og af-traditionalisering, der sætter det autonome individ i centrum, og det gælder den individorienterede spiritualitet. Buddhismen har selv været inspirationscontainer for en sådan udvikling. Selektiv læsning af klassiske tekster vil kunne godtgøre, at buddhistisk lærdom lægger op til at dyrke individets egen vej, hvor kun egne erfaringer gælder som autoritet. Typisk for megen senmoderne, vestlig konvertit- og new age-buddhisme er da også afstandtagen fra institutionaliseret religion. Dette lægger op til megen hybrid-buddhisme eller dharma-shopping, hvor man enten er tilknyttet eller shopper mellem forskellige typer eller retninger indenfor buddhismen. Og det lægger op til at anskue buddhisme som spiritualitet, forstået som individets egen søgen indad og uafhængig af ydre autoriteter. Mange vestlige buddhister er faktisk indbegrebet af det typisk senmoderne, spirituelle autenticitetssøgende individ. Meditation i dens forskellige former er i Vesten den måske mest udbredte rituelle praksis til selverkendelse. Også udenfor religionens kontekst har denne bredt sig, og specielt de sidste år er mindfulness blevet populær som konkret teknik hos også terapeuter, psykologer og konsulenter. En sådan psykologisering og terapeutisering af buddhismen siger noget om dens (i Vesten) ofte tætte forhold til det bredere, spirituelle marked, som buddhismen selv har været en vigtig inspirationskilde for. På den måde er også nutidig brug af buddhisme del af en generel spirituel revolution, 4 hvor gen-sakralisering (via spiritualitet) er en respons til modernitetens af-sakralisering (af religionen). Typisk herfor er fokus på denne verden, her-og-nu et. Mens klassisk buddhisme lægger op til frelse fra denne verden, lægger moderne og spirituel buddhisme i Vesten op til bekræftelse og påskønnelse af denne verden. Når fx Dalai Lama taler om spiritualitet som en universel vej og buddhismen som en konkret religion, udtrykker han ikke bare 4 Se Borup i denne artikel for henvisning til og forklaring af dette begreb.

6 sin status som åndelig leder, men også som samtidsorienteret og -inspireret verdensmand. Symptomatisk herfor har Dalai Lama sammen med andre fremtrædende lamaer allieret sig med forskere for videnskabeligt at undersøge sindet, bevidstheden og ikke mindst meditationens virkning. Videnskabeliggørelsen af buddhismen var del af også modernitetsprojektet, men med ny teknologi og nye paradigmer (som fx kognitionsforskning) gives der nu nye muligheder for at teste andre aspekter af dette. Mens mange buddhistiske traditionalister ryster på hovedet af dette ( hvor sidder nirvana? ), er mange andre buddhister i Vesten engageret i en sådan kobling mellem religion og videnskab. Neuro-buddhisme er for mange et symptom på buddhismens omstillingsparathed og universelle gyldighed i også moderne tid, ikke mindst som religionernes måske bedste bud på en science of mind. Senmoderniteten er i høj grad kommet til (mange steder i) Asien. Men det er især i Vesten, at buddhismen har undergået ovennævnte markante forandringer. Det er også her, man oftest finder specialiserede segmenter, der italesætter forskellige domæner med relation til egne særinteresser, som fx øko-buddhisme, gay-buddhisme og feministisk buddhisme. Politisk og socialt engageret buddhisme er især i USA blevet paraplybegreber til at understøtte sådanne interesser, men også i buddhistisk Asien har disse relevans. Man siger, at den vietnamesiske munk Thich Quang Duc, der i 1963 som symbolsk protest mod styret satte ild til sig selv, var ophavsmanden til den moderne, politiske buddhisme. Mange munke fulgte efter ham, og de sidste år har der også i Tibet været munke, der med samme dramatiske metode har råbt verden an. Politik har altid været del af buddhismens verden, men især de sidste par årtier har en meget mere aktivt engageret læg- og munkebuddhisme kunnet kommunikere budskaber ud i en global medieverden. Selv undertrykte munke i Burma har kunnet vise verden deres vrede gennem religionen ved at engagere sig politisk og symbolsk at boykotte militæret ved at vende risskålen på hovedet. Menneskerettigheder har med fortalere blandt mange af samtidens buddhismeledere (herunder Dalai Lama) været emne for mange debatter og aktioner. Grønne buddhistmunke i Thailand har brugt deres autoritet til at frede skove, i Indien har buddhister kæmpet for kasteløses rettigheder og på Sri Lanka har stærke kvinder fået genindført nonneordenen. Tibet er blevet et globalt sted, og buddhismen et symbol på undertrykt autenticitet, som kun kineserne ikke forstår. Buddhisme som kulturoverskridende og universel humanisme er et både moderne og senmoderne islæt, som især japanske og meget globale Soka Gakkai næsten har taget patent på. Demokrati, humanisme, menneskerettigheder, individualisering. For nomader i Mongoliet, bønder i Thailand og undertrykte soldater i Burma er det fremmedord. For moderne

7 byboer og den veluddannede elite er det nøglebegreber, der er nødvendige at integrere for den engagerede buddhist. For mange af disse er moderne buddhisme ensbetydende med en demokratiseringsproces, der parallelt hænger sammen med individualisering og almen kulturel udvikling. Især i Vesten er buddhismen som individets vej blevet et praktisk mantra, der lægger op til instant Zen og genveje til nirvana som bagsiden til Complete Idiot s Guide to Understanding Buddhism bedyrer: oplysning har aldrig været lettere. På den anden side har også karismatiske lamaer, sensei er, roshi er og munke været med til at vedligeholde og i Vesten måske endog at forstærke den religiøse specialists autoritet. Især den tibetanske lama tilskrives i Vesten ofte uindskrænkede, spirituelle og magiske evner med dertil hørende autoritet. I Asien har lægbuddhismen også vundet terræn, men klosterbuddhismen er stadig de fleste steder den højeste autoritet. Nogle klostre følger bevidst med moderniteten og samtidens markedsvilkår, som fx thailandske Dhammakaya og japanske Soka Gakkai. Andre traditioner lægger op til at vedligeholde traditionen. Skovklostre har i Thailand fået en vis renæssance, og pilgrimsruter bliver genopfundet som symbolske manifestationer af de levende traditioner. Tibetanske lamaer har ligesom andre diaspora-samfund i Vesten på mange måder bibeholdt og genopfundet en traditionel form for buddhisme, der ikke som i hjemlandet har fulgt med andre modernitetstendenser. Padmasambhavas håndaftryk i en hule udenfor Katmandu trækker stadig tusinder af pilgrimme. Mange buddhister spørger da også sig selv: hvor meget kan man oversætte og transformere for stadig at kalde det buddhisme? Er der grænser for ligestilling og demokrati, for verdslighed og individualisme? Selv Dalai Lama kommer til kort, når klassisk buddhistisk kosmologi forklares videnskabeligt, for eksisterer det buddhistiske axis mundi, Meru-bjerget, da ikke i virkeligheden? Er (sen)moderne buddhisme bare en fortsættelse af den traditionelle religion, gammel vin på nye flasker? Eller er det opfundne traditioner, lige så forskelligartede som islam og yoruba, æbler og pærer? Er genfortryllelse og autenticitets-søgen mest et vestligt projekt, er asiatisk kulturbuddhisme i virkeligheden den mest autentiske buddhisme? Buddhismens relevans i samtiden, og for religionslæreren i gymnasiet Buddhismen har altid været en vigtig del af asiatisk historie, og et fremragende emne i religionsundervisningen. Den indeholder elementerne til næsten alle relevante, faglige undertemaer med dertilhørende diskussioner. Ikke mindst definitions- og afgrænsningsproblematik ( er buddhisme en religion? ) er den oplagt til, lige som de komplekse forhold mellem elite- og folkereligion fint lader sig illustrere med buddhismen. Orientalisme og poststrukturalisme, som

8 religionslæreren naturligvis hverken skal undervise i eller lade sig indfange af, kan i sine bløde udgaver ( hvorfor er det overhovedet, vi underviser i dette, hvorfra kommer stereotyperne, hvorfor og hvordan er protestantisk kristendom skabelon for al religionsforståelse etc.) finde fine emner til diskussion i den buddhistiske verden. Dens lange historie på tværs af geografien lægger op til, at både religionslæreren og andre faglærere kan finde konkrete eksempler til uddybelse af religionens rolle i forskellige kontekster. Moderne buddhisme er indlysende at inddrage som del af den generelle buddhismeundervisning, eller på tværs af religionerne. Det er vigtigt at få en forståelse for historiciteten, og at megen (vestlig) buddhisme (-forståelse) er typisk moderne og ofte væsentlig forskellig fra traditionel, asiatisk buddhisme. Selvom buddhismen stadig er en minoritetsreligion, er den flere steder i Vesten den stærkest voksende religion, og tager man dens indflydelse på andre religioner, på moderne spiritualitet og new age og på aspekter af det sekulære kulturliv med, tårner argumenterne for dens undervisningsrelevans sig op. Det gælder også som supplement til de klassiske tekster. Ikke bare for at vise, at sådan manifesterer den rigtige, filosofiske, tekstbuddhisme sig i nutiden. For netop en diskussion af tekstreligion overfor levende religion kan være med til at sætte begge religionsformer i perspektiv. Moderne religion viser sig i bøger, artikler og på nettet. Den findes også in real life, og hvad enten muligheden for at besøge den lokale kirke/moske/tempel er der eller ej, er de teoretiske diskussioner om forskellig type empiri også metodisk relevante. De følgende artikler afspejler alle feltarbejdet som en af de vigtige metoder til også at studere moderne buddhisme med. Litteratur Baumann, Martin Global Buddhism: Developmental Periods, Regional Histories, and a New Analytical Perspective i Journal of Global Buddhism vol 2: Gach, Gary The Complete Idiot's Guide to Understanding Buddhism. Alpha. Lopez, Jr. Donald S. (ed.) Curators of the Buddha: The Study of Buddhism under Colonialism. University of Chicago Press. Lopez, Jr. Donald S Buddhism and Science: A Guide for the Perplexed. Uni of Chicago Press. McMahan, David L The Making of Buddhist Modernism. Oxford Uni. Press. McMahan, David L. (ed.) Buddhism in the Modern World. Routledge. Obadia, Lionel Buddhism and Modernity. Blackwell Publishers. Prebish, Charles & Martin Baumann (eds.) Westward dharma. University of California Press.

GLOBAL POPULÆRBUDDHISME

GLOBAL POPULÆRBUDDHISME 13 GLOBAL POPULÆRBUDDHISME JØRN BORUP COOL BUDDHA OG ZEN-KUNSTER Buddha troner på udsalgsalteret i IKEAs indgangsportal. Buddha Bar signalerer klasse på lounge-musik covers og i fashionable barer. Buddhistiske

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR HISTORIE NR. 6 2013

TIDSSKRIFT FOR HISTORIE NR. 6 2013 TIDSSKRIFT FOR HISTORIE NR. 6 2013 temp TIDSSKRIFT FOR HISTORIE Udgives af: Nyt Selskab for Historie Institut for Kultur og Samfund Afd. for Historie Aarhus Universitet Jens Chr. Skous Vej 5, 4 8000 Aarhus

Læs mere

SAMTIDSRELIGION. af Jørn Borup og Marie Thomsen

SAMTIDSRELIGION. af Jørn Borup og Marie Thomsen af Jørn Borup og Marie Thomsen Præsten prædiker, muslimen beder, og healeren kanaliserer kosmisk energi. Buddhisten mediterer, medierne skriver om slør og minareter, og politikere debatterer folkekirkens

Læs mere

Buddha, Buddha Cool. Af Jørn Borup

Buddha, Buddha Cool. Af Jørn Borup Buddha, Buddha Cool Corporate karma, zen management og lama coaching. Den buddhistiske ideologi og praksis er blevet populær i erhvervslivet. Den bruges som udviklingsværktøj og spirituel branding af alt

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Kort introduktion til buddhisme

Kort introduktion til buddhisme Kort introduktion til buddhisme Shomon Pia Trans shomon@tendai.dk, www.shomon.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel anvendelse,

Læs mere

nye begreber og modeller inden for ergoterapi bruges i ergoterapiens teori og praksis Af Linda Baszczak & Laura Cecilie Christensen

nye begreber og modeller inden for ergoterapi bruges i ergoterapiens teori og praksis Af Linda Baszczak & Laura Cecilie Christensen Indhold Forord af M. Carolyn Baum Forord af Charles Christiansen Dansk forord af Jette Andersen & Ole Mygind Når teorier rejser af Henrik Vardinghus-Nielsen Introduktion af Michael K. Iwama 6 9 13 18 27

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 2.1. DIALOGCENTRET... 3 2.2. RUSLAND... 7 3. DISKURSANALYSE... 10 3.1. DISKURS-BEGREBET... 12 3.2. NORMAN FAIRCLOUGHS

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Introduktion til buddhisme

Introduktion til buddhisme Introduktion til buddhisme Shoken Pia Trans pia.trans@lotus-sangha.dk http://www.shoken.dk Dette materiale kan frit anvendes til undervisningsformål i skoler og gymnasier. Anden anvendelse, herunder kommerciel

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Den pædagogiske og didaktiske betydning af autencitetsbegrebet set i lyset af livsoplysningens eksistenstænkning.

Den pædagogiske og didaktiske betydning af autencitetsbegrebet set i lyset af livsoplysningens eksistenstænkning. Den pædagogiske og didaktiske betydning af autencitetsbegrebet set i lyset af livsoplysningens eksistenstænkning og erfaringspædagogikkens kritiske tænkning Kandidatafhandling, cand.pæd. Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Andre muslimske identiteter: et studie af ikke-organiserede muslimske minoriteter i Danmark. 1

Andre muslimske identiteter: et studie af ikke-organiserede muslimske minoriteter i Danmark. 1 Andre muslimske identiteter: et studie af ikke-organiserede muslimske minoriteter i Danmark. 1 Af Nadia Jeldtoft Resumé Denne artikel er baseret på et studie af transnationale ægteskaber gennem 13 kvalitative

Læs mere

Globale og lokale missionsudfordringer. for danske kirker og missionsselskaber i det 21. århundrede

Globale og lokale missionsudfordringer. for danske kirker og missionsselskaber i det 21. århundrede Globale og lokale missionsudfordringer for danske kirker og missionsselskaber i det 21. århundrede I en verden, som i stigende grad er præget af postmodernitet og globalisering, hvor religionerne oplever

Læs mere

Unge med etnisk minoritetsbaggrund

Unge med etnisk minoritetsbaggrund Ungdomsforskning: Unge med etnisk minoritetsbaggrund Vi snakker meget om unge med etnisk minoritetsbaggrund. Alle har en mening om dem. Men hvad mener de unge egentlig selv om deres liv? Hvilke tanker

Læs mere

Lunds universitet Sociologiska institutionen Vt 2014. Andethed. Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten. Anne Sofie Ludvigsen

Lunds universitet Sociologiska institutionen Vt 2014. Andethed. Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten. Anne Sofie Ludvigsen Lunds universitet SAN01 Sociologiska institutionen Vt 2014 Socialantropologi Vejleder: Ulf Johansson Dahre Andethed Diskurser om den anden i Mellemøsten og Vesten Anne Sofie Ludvigsen Abstract The purpose

Læs mere

Mariologisk Psykologi

Mariologisk Psykologi Mariologisk Psykologi Jakob Munck - 2 - MARIOLOGISK PSYKOLOGI *** INDLEDNING... - 5 - *** Den mariologiske model... - 8 - *** Marias egenskaber... - 9 - *** Egenskaber og ikoner... - 11 - *** Afslutning

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion

Kapitel 1: Introduktion Kapitel 1: Introduktion Indledning og problemformulering Jeg sidder på Naders kontor i en forstad til Sydney, Australien. Egentlig er vi i en garage, men rummet er møbleret med et skrivebord, en kontorstol,

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele Kristusveje Jesus Kristus, Spiritualitet og jorden: Jesus Kristus veje, Hans bidrag til den menneskelige bevidsthed of forandringerne med menneskeheden og jorden: En uafhængig informationsside, med nye

Læs mere

Konstant aldrig afsluttet forbedring

Konstant aldrig afsluttet forbedring Konstant aldrig afsluttet forbedring Et litteraturstudie om optimering af selvet i det enogtyvendeårhundrede Katrine Søndergaard Wehlast Bachelor Thesis, spring semester 2015 Supervisor: Tova Höjdestrand

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Nyhedsbrev for Tendai Danmark

Nyhedsbrev for Tendai Danmark Nyhedsbrev for Tendai Danmark Nr. 10 Maj 2010 I dette nummer: England - 1 Ny buddhist - 3 Buddhismen som værktøj til at skabe en bedre verden? - 4 Nye bøger - 4 Oplysning - 6 Tendai efterårsretreats -

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 3, maj 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Pædagogiske spørgsmål og problemer knytter sig til spørgsmålet om

Læs mere

Tankernes grænseløse potentiale - En undersøgelse af psykologiske perspektiver i The Secret

Tankernes grænseløse potentiale - En undersøgelse af psykologiske perspektiver i The Secret Tankernes grænseløse potentiale - En undersøgelse af psykologiske perspektiver i The Secret Af Amina Lap og Pia Tobberup 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1 Metode 2. Præsentation og genrebestemmelse

Læs mere

Erindringspolitik i Spanien

Erindringspolitik i Spanien Erindringspolitik i Spanien Hvordan man i det demokratiske Spanien forholdt sig til Den Spanske Borgerkrig og etableringen af det frankistiske diktatur Erwin Christensen Speciale i faget historie, Københavns

Læs mere