SprogcenterVejle....i dialog med verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SprogcenterVejle....i dialog med verden"

Transkript

1 SprogcenterVejle...i dialog med verden

2 Sprogcenter Vejle, Sprogcenter Fredericia og Sprogcenter Give 2013 Med dette hæfte ønsker vi at præsentere Sprogcenter Vejles 3 afdelinger i henholdsvis Vejle, Fredericia og Give, hvor cirka 60 ansatte til daglig underviser, vejleder, administrerer og servicerer cirka 750 kursister fra hele verden. Vi vil gerne give et billede af den mangfoldighed og det liv, der udfolder sig på de tre sprogcentre. Desuden vil vi give et indblik i Sprogcentrets værdigrundlag, arbejdsfelt og organisering og fortælle om aktiviteter og tilbud. Sprogcentrets organisatoriske placering Sprogcenter Vejle er en kommunal institution, der består af 3 afdelinger, forankret i Vejle Kommune, hvor byrådet har det overordnede ansvar. Sprogcentret er organisatorisk placeret i Børne- og Unge forvaltningen med Børne- og Familieudvalget som politisk udvalg. Vejle Kommune har kontrakt med Fredericia Kommune om at varetage danskuddannelsesopgaven frem til 31. december Fra januar 2013 er Sprogcenter Give opstået i et tæt samarbejde med Give-Grindsted Uddannelsescenter. 2

3 Vores værdier På de tre sprogcentre har vi i disse år flere nationaliteter repræsenteret end nogensinde før, og gruppen af kursister er sammensat på en helt anden måde end for bare fem år siden. Vi mærker tydeligt konsekvenserne af de åbne grænser og arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU. Mange af vores kursister er i dag migrantarbejdere fra nabolande som Polen, Tyskland og de baltiske lande. Men endnu flere kursister kommer som følge af den stadig tiltagende globalisering: Vi rejser alle meget mere ud til alle verdenshjørner og knytter bånd på tværs af kloden. En mindre del af kursisterne er flygtninge, som søger asyl fra krigs- og konfliktramte lande. Vi arbejder altså med mennesker fra meget forskellige kulturer og med forskellige motiver for at være kommet til Danmark. På den baggrund er det vigtigt for os at understrege, at vi på sprogcentrene arbejder i respekt for menneskerettigheder og demokratiske værdier. Vi møder kursisterne med respekt og ligeværdighed og ser hvert menneske som unikt og værdifuldt i sig selv. Vores syn på sprog og læring Vores grundlæggende syn på sprogundervisning er, at sproget først og fremmest er et middel til kommunikation og interaktion. Samtidig er det også et middel til tilegnelse af viden, til indsigt, refleksion og erkendelse. Hvis vi som enkeltpersoner skal kunne gå i dialog med verden, hvis vi skal være med til at påvirke den og selv blive en del af den, er det helt nødvendigt, at vi kender sproget. Og det gælder sproget fra den helt lille enkeltdel som stavning og udtale til kompetencen til at sige det rigtige på det rigtige tidspunkt i den rigtige sammenhæng. Vi tror, at sprog bedst læres gennem social praksis og interaktion. Det har betydning for den måde, vi organiserer og tilrettelægger undervisningen. Vores ideal er ikke at forklare kursisterne alt, hvad vi ved om det danske sprog. Det er heller ikke at udsætte vores kursister for så meget dansk sprog som muligt, mens de er her. Vores ideal er i så stort omfang som muligt at organisere læringen i sociale praksisfællesskaber, hvor der er mulighed for at indgå i problemløsnings-, konstruktions- og rekonstruktionsprocesser, og hvor der sker en gradvis og styret opbygning af sprogindlæringen. I sprogundervisningen ønsker vi at give de bedste betingelser for, at kursisterne kan udvikle deres dansksproglige færdigheder. Derudover ønsker vi også at styrke kursisternes individuelle kompetencer og muligheder, og støtte den enkelte i den udviklingsproces, det er at komme til et nyt land med et helt andet og svært sprog og for manges vedkommende en meget anderledes kultur. Vi vil være med til at give vores kursister en oplevelse og forståelse af de demokratiske værdier ved at lade undervisning og læring foregå i et inkluderende og forpligtende fællesskab, og vi vil gerne være med til at tydeliggøre rettigheder og pligter, medindflydelse og medansvar. Det er vores opfattelse, at dialog er en nødvendig forudsætning for at forstå og indgå i samfundslivet. Derfor sætter vi dialogen i centrum for både undervisning og læring, erfaringsudveksling og vidensdeling, samarbejde og udvikling. For alle os på Sprogcentret, der arbejder med denne mangfoldige og farverige kursistgruppe fra nær og fjern, er det et privilegium at kunne være i dialog med verden. 3

4 Sprogcentrets kerneydelser Danskuddannelse Sprogcentrets kerneydelse er undervisning i dansk som andetsprog og undervisning i danske samfundsforhold samt i dansk historie og kultur. Undervisningen foregår overordnet på tre forskellige niveauer: Danskuddannelse 1, 2 og 3, og hver danskuddannelse er igen inddelt i 6 moduler. Således kan alle kursister begynde på netop det niveau, der passer til vedkommende. På alle tre danskuddannelser er der fokus på, at undervisningen er så effektiv og fleksibel for kursisten som overhovedet muligt. Sprogcentret tilbyder således både holdundervisning og individuelt tilrettelagt undervisning og vejledning. Der tilbydes både dag-, aften-, og lørdagsundervisning. Derudover tilbydes online fjernundervisning. Er kursisten i arbejde eller praktik/jobtræning, så tilrettelægges undervisningen i forhold hertil. I undervisningen lægges der vægt på moderne pædagogiske undervisningsmetoder, og kursisterne vil typisk opleve en stor variation af forskellige undervisningsformer. Hjælpemidler såsom interaktive tavler og pc ere forefindes både i Åbent Studiecenter og i alle klasselokaler. derfor starter på bar bund i forhold til det danske alfabet. Danskuddannelse 2 retter sig mod de kursister, som har en kort skole- eller uddannelsesbaggrund fra hjemlandet, og som kender det latinske alfabet. Danskuddannelse 3 retter sig mod de kursister, der som minimum har en gymnasial uddannelsesbaggrund, og som derigennem er studievante og fortrolige med at lære fremmedsprog. Alle kursister er underlagt de samme krav om at bestå en prøve i dansk inden for højst 3 år. Integrationsministeriets nye studieordning for danskuddannelse STUDIEPRØVEN Modul 6 For begyndere tilbydes der særlige kickstarthold, der klæder den enkelte kursist på til at gå videre på modulundervisningen. PRØVE I DANSK 2 PRØVE I DANSK 3 Den nuværende undervisningsmodel og studieordning trådte i kraft 1. januar Modellen viser, at hver danskuddannelse er opdelt i 6 moduler, og hvert modul afsluttes med en skriftlig og mundtlig modultest, som skal bestås, før kursisten kan fortsætte på næste modul. Modellen illustrerer også, at slutniveauet er forskelligt på de tre forskellige uddannelser. Det afspejler, at kursisterne har et meget forskelligt udgangspunkt for at starte på danskuddannelsen: Danskuddannelse 1 retter sig mod de kursister, der ikke kan læse og skrive på deres modersmål, eller som kun har en meget kort skolebaggrund, samt mod kursister, der er latinske analfabeter, og som PRØVE I DANSK 1 Skriftligt Modul 6 Modul 1,2,3,4 og 5 mundtligt Modul 6 Modul 5 Modul 4 Modul 3 Skriftligt Modul 6 Modul 2 Modul 2 (statustest) (statustest) Modul 1 Modul 1 mundtligt Modul 5 Modul 5 Modul 4 Modul 4 Modul 3 Modul 3 Modul 2 (statustest) Modul 1 Danskuddannelse 1 Danskuddannelse 2 Danskuddannelse 3 4

5 Prøver i dansk Sprogcentret afholder statskontrollerede Prøver i Dansk i henhold til lovgivningen på området. Prøverne afholdes 2 gange om året, i maj/juni og i november/december. Hver prøve består af henholdsvis en skriftlig og en mundtlig del. For alle kursister på de forskellige danskuddannelser gælder de samme krav om at bestå en danskprøve inden for højst 3 år fra påbegyndelsesdatoen. Der er i de senere år kommet et helt andet fokus på danskuddannelserne. I forlængelse af stramningerne for opholdstilladelse i landet, er prøverne nu ikke blot en formel afslutning på et danskuddannelsesforløb, men er blevet en nødvendig forudsætning for det videre ophold i landet. Det er blevet stadig sværere at opnå ikke blot dansk statsborgerskab, men også at opnå permanent opholdstilladelse. Prøve i Dansk 1 giver ret til permanent opholdstilladelse. Prøve i Dansk 2 giver også ret til permanent opholdtilladelse. Prøve i Dansk 3 kræves ved ansøgning om dansk statsborgerskab. Prøven skal ikke blot bestås, men man skal opnå et gennemsnit på minimum 4. Studieprøven kræves ved optagelse på videregående uddannelser. Kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie Fra juli 2010 blev der ved lov og bekendtgørelse indført et særligt kursus i danske samfundsforhold og dansk kultur og historie. Dette skulle tilbydes alle kursister, som er kommet hertil i medfør af Integrationsloven. Kurset er på 40 timer og skal for kursister under offentlig forsørgelse (flygtninge) gennemføres inden for 12 måneder. I bekendtgørelsen er de 10 emner, der skal gennemgås, fastlagt. Når kurset er gennemført, udstedes der et kursusbevis til kursisterne. Introdansk - arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Ligeledes ved lov og bekendtgørelse, der trådte i kraft pr , tilbyder Sprogcentret nu også Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, kaldet Introdansk i daglig tale. Dette tilbud retter sig primært mod personer, som kun er i landet i en kortere periode for at arbejde, og som ikke regner med at blive, og derfor blot vil lære det mest basale sprog, så de kan begå sig på arbejdspladsen. Det samlede tilbud er på 250 timer fordelt på 5 forløb á 50 timer. Tilbuddet bliver imidlertid ikke brugt, idet kursisterne hellere vil følge en af danskuddannelserne. 5

6 Åbent Studiecenter Åbent Studiecenter er et tilbud til alle skolens kursister som supplement til holdundervisningen eller som en del af fjernundervisningstilbuddet. Der kan også arrangeres forløb udelukkende i ÅSC. Her kan den enkelte få individuel vejledning og støtte til at arbejde med de områder, der måtte være behov for. På pc erne findes en lang og varieret række af danskindlæringsprogrammer, så der altid er noget, der passer til den enkelte på alle niveauer. Desuden er der mulighed for at træne udtale og kommunikation både via pc og med hjælp fra danske frivillige i ÅSC. Statsborgerskabsprøven / Indfødsretsprøven Siden det i 2007 blev vedtaget i Folketinget, at man skulle bestå en Indfødsretsprøve for at kunne søge om dansk statsborgerskab, har Sprogcentret afholdt denne prøve to gange om året efter de foreskrevne regler på området. Indholdet i prøven er ikke en del af undervisningen på danskuddannelserne, og kursisterne har for de flestes vedkommende været mange år i Danmark. I 2013 har regeringen planer om at indføre en anden prøve med navnet Statsborgerskabsprøven, til erstatning for Indfødsretsprøven. Denne nye prøve sigter mod at vægte aspekter af det hverdagsliv og det aktive politiske liv, som møder borgerne i et moderne samfund. 6

7 Indtægtsdækket virksomhed Sprogcentret har en Erhvervs- og Udviklingsafdeling, der tager sig af rekvirerede ydelser og indtægtsdækket virksomhed. I afdelingen arbejder udviklingskonsulenten og jobguiden samt en administrativ medarbejder. I denne afdeling udvikles og udbydes undervisningsforløb, kurser og projekter for at tilgodese eksterne samarbejdspartnere og kursister med særlige undervisningsbehov. Det kan blandt andet dreje sig om: Fagrettet undervisning, for eksempel virksomhedsdansk og dansk rettet mod social- og sundhedsområdet Undervisning af kursistgrupper med fælles faglig baggrund, for eksempel læger, landmænd og rengøringsassistenter Undervisning af traumatiserede Kompetenceafdækning i forhold til sproglige, kulturelle og sociale færdigheder Kulturformidling / kurser i interkulturel kommunikation for virksomheder og institutioner med en kulturelt blandet medarbejdergruppe. taksameter. På sprogcentret har vi siden 2010 haft en stigende FVU-aktivitet. Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk Erhvervs- og udviklingsafdelingen har været involveret i en lang række udviklingsprojekter under Undervisningsministeriet, Integrationsministeriet og EU s socialfondsmidler. I de seneste to år har der imidlertid ikke været puljemidler målrettet vores undervisningsområde. Den eneste pulje har været Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk. Denne pulje har eksisteret siden 2008, og man kan her søge midler til danskundervisning på virksomheder. Kurserne er gratis for virksomhederne ved minimum 6 deltagere, og kursisterne kan få op til 70 timers undervisning. Med Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk får både virksomhed og medarbejdere redskaber til at forbedre kommunikationen på arbejdspladsen. Sprogcentret har i årene afholdt 58 forløb, og i 2013 har vi fået tildelt midler til 14 forløb. Desværre er puljen nu blevet lukket. Sprogundervisningsområdet er under konstant forandring, så det kan være svært for virksomheder at have overblik over aktuelle og relevante undervisningstilbud for deres medarbejdere. Derfor står Sprogcenter Vejles udviklingskonsulent altid til rådighed som sparringspartner og kommer gerne til en uforpligtende snak om aktuelle behov og muligheder. For Sprogcentrets kursister tilbyder jobguiden her hjælp til jobsøgning og etablering af sprogpraktikker eller vejledning i forbindelse med uddannelsesmuligheder i Danmark. FVU - Forberedende Voksenundervisning Sprogcentret tilbyder FVU i læsning og matematik i henhold til driftsaftale med VUC Vejle og VUC Fredericia. FVU er dels et tilbud til kursister på de sidste moduler på sprogcentret, som har brug for at styrke deres læse-, stave- og skrivefærdigheder yderligere gennem et særligt forløb. Dels retter tilbuddet sig mod tosprogede, som i en lang periode har været på arbejdsmarkedet med et godt kommunikativt mundtlig dansk, men med et meget minimalt læse- og skrivesprog på dansk. Undervisningen er gratis for kursisterne og finansieres via et statsligt 7

8 Undervisning af traume- og torturoverlevere Det skønnes, at % af de flygtninge, der kommer til Danmark, er traumatiserede som følge af at have oplevet voldsomme begivenheder i deres hjemlande og under flugten, herunder krig, etnisk udrensning, koncentrationslejrophold, fængsling og tortur. Sprogcentret har en specialiseret viden om og erfaring med undervisning af traumatiserede og personer med psykiske lidelser. Underviserne har mange års erfaring som sproglærere og deltager løbende i relevant efteruddannelse inden for dette specialområde. Underviserne modtager psykologfaglig supervision. Undervisningen foregår på meget små hold. Nogle kursister gennemfører en hel danskuddannelse, nogle videreuddanner sig, nogle bliver tilknyttet arbejdsmarkedet. Alle lærer dansk i et eller andet omfang, og alle bliver mere selvhjulpne og i højere grad aktive deltagere i det danske samfund. Undervisning af udvekslingsstudenter Ny lov fra 2010 betød, at udvekslingsstudenter og au pair personer ikke længere havde ret til det samme tilbud som andre tilflyttere til landet. For udvekslingsstudenterne faldt undervisningstilbuddet helt væk. Heldigvis blev det via et godt samarbejde med Rotary og gymnasierne muligt at tilbyde de nye udvekslingsstudenter et tilbud som indtægtsdækket virksomhed. Online fjernundervisning På sprogcentret kan man lære dansk via Internettet. Det er især relevant for de kursister, der ikke er i stand til at komme til undervisning fast flere dage om ugen, da de dels har meget overarbejde, dels rejser meget. Det kan også være relevant for de kursister, der gerne vil supplere undervisningen på skolen med mere danskindlæring derhjemme eller i det åbne studiecenter, så de kan blive hurtigere færdig med danskuddannelsen. Online danskundervisning er et fleksibelt tilbud til dem, der ønsker at arbejde med dansk, når det passer ind i deres ugerytme. Det eneste, der kræves, er, at man skal have en computer eller tablet med internetadgang, og at man har erfaring med computerarbejde. 8

9 Sprogcentrets kursister - dem det hele drejer sig om Hvor mange er der? I januar 2013 havde Sprogcentret 719 kursister fra 77 forskellige lande. 425 kursister på Sprogcenter Vejle, 189 kursister på Sprogcenter Fredericia, 12 på Sprogcenter Give og 93 i Erhvervs- og Udviklingsafdelingen. Det er en tilbagegang på cirka 10 % set i forhold til Men det er stadigvæk over dobbelt så mange som i 2007, hvor Sprogcentrets kursistantal var på kun 320. Antallet af kursister har været støt stigende siden da, og der forventes også en svag stigning i 2013 på grund af åbning af vores nye afdeling i Give. Vi regner med at komme til at ligge nogenlunde stabilt på omkring 800 kursister i gennemsnit på årsbasis. Hvor kommer kursisterne fra? Sprogcentrets kursistgruppe har ændret sig markant indenfor de seneste 7 år. Hvis vi sammenligner en Top 5 statistik fra 2006 og 2008 med en fra 2013 kan vi se, at det helt store skift i målgrupper sker i tiden fra 2006 til Irak 13% (53) Polen 21% (134) Polen 18% (131) Afghanistan 10% (41) Thailand 6% (42) Syrien 7% (49) Serbien/Montenegro 7% (26) Tyskland 5% (34) Rumænien 5% (39) Thailand 6% (22) Syrien 4% (30) Letland 5% (36) Somalia 5% (19) Pilippinerne 4% (29) Tyskland 4% (32) Kursister i alt

10 Kursistgruppen har fuldstændig ændret karakter Hvor det i 2006 og tidligere var større grupper af flygtninge fra konflikt- og krigsramte lande, der prægede billedet, så er det fra 2008 og frem til i dag i overvejende grad arbejdstagende og -søgende kursister fra nabolande og EU-lande, der udgør de store nationalitetsgrupper. Polen og Tyskland røg pludselig ind på 1. og 3. pladsen i 2008, hvor vi i Danmark oplevede en længe uset mangel på arbejdskraft. Thailandske kvinder har i mange år udgjort en stor kursistgruppe, da det tilsyneladende længe har været og stadig er - meget populært for danskere at finde deres ægtefælle herfra, men i 2013 er gruppen faldet ud af Top 5, hvilket øjensynligt skyldes de stramme familiesammenføringsregler med pointsystem, som de færreste thailandske kvinder kan leve op til. Vi forventer, at gruppen vil vokse i 2013! Typisk udgør en lang række kursistgrupper 2-3 %, hvilket svarer til mellem 14 og 23 kursister, og mange lande er kun repræsenteret med 1-3 personer. Deraf den store mangfoldighed! En lille tendens, vi har lagt mærke til, er, at der kommer flere og flere fra Frankrig, Italien og Portugal. Fra krigs- og konfliktramte lande er det kun Syrien, der er med på Top 5. Det har de været siden 2008, men nu er de den næststørste gruppe af kursister på Sprogcentret. Det er typisk kurdere, der er forfulgte i hjemlandet, som søger asyl. I gruppen er der mange traume- og torturoverlevere. Flygtninge fra Irak, Afghanistan, Iran og Somalia er også stadig en del af billedet, men de udgør tilsammen mindre end 10 % af den samlede kursistgruppe. Hvis vi sammenligner de to tabeller fra henholdsvis 2013 og 2008 er det tydeligt, at procentandelen af analfabeter ligger stabilt på 4 %, men antallet er blevet større. De fleste analfabeter er fra mellemøstlige lande, herunder især Syrien. Samtidig er der sket en kraftig stigning i antallet af DU2 kursister. Dette skift skyldes først og fremmest, at antallet af kortuddannede arbejdssøgende personer fra f.eks. Polen, Rumænien, de baltiske lande og Tyskland er steget markant og de har forøget antallet af DU2 kursister. Andelen af de veluddannede kursister er faldet markeant og udgør nu kun en fjerdedel af den samlede kursistgruppe. Vi må konstatere, at de fleste veluddannede tosprogede søger mod de store universitetsbyer. Kursisternes fordeling efter Danskuddannelse DU1 4% (14) DU1 4% (28) DU2 28% (134) DU2 54% (389) DU3 41% (197) DU3 26% (189) Øvrige 27% (132) Øvrige 16% (113) Introdansk 0 Introdansk 0 I alt 482 I alt 719 Øvrige dækker over særlig tilrettelagt undervisning organiseret gennem E&U afdelingen, f.eks. Grundkursus i Arbejdsmarkedsdansk, ene-undervisning, undervisning af traumatiserede og privatbetalere. 10

11 Faldende og stigende kursisttal Kursisttallet faldt støt i perioden fra 2002 til 2007 med et særligt kraftigt fald i 2004, hvor den stramme udlændingepolitik begyndte at virke. Herfra gik det en anelse frem, men med det økonomiske opsving, manglen på arbejdskraft og på trods af en begyndende finanskrise i 2008 kom der en markant stigning i 2009 og 2010, hvor vi kom op på 795 kursister. Det skyldtes især tilgang af polske og tyske kursister. Selv om opsvinget har vendt sig til finanskrise, så har vi stadig mange europæiske arbejdsmigranter, og det samlede kursisttal er stadig højt her i januar 2013: 719. Dette tal vil stige frem til juli måned; vil igen være lidt lavere i august måned og stige frem til december måned. Det er sprogcentrets årscyklus: lavt kursisttal i januar og august og derefter støt stigende, indtil der er afgang ved prøverne i dansk i juni og cecember. Kursister År 100% 75% 50% 25% Dagkursister Aftenkursister År Dag- eller aftenkursister Sprogcentret tilbyder både dag og aftenundervisning, og der har de senere år været en tendens til, at stadig flere vælger aftenundervisning. Det skyldes naturligvis, at mange af kursisterne har haft gode muligheder for fuldtidsarbejde om dagen. Man skulle tro, at dette billede ville ændre sig med finanskrisen, men det er ikke sket. Der er stadig arbejde til mange, og nogle vælger aftenhold, så de som arbejdssøgende kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. 11

12 Kursisternes forsørgelsesgrundlag Antallet af kursister, som ikke modtager offentlig ydelse, har været markant stigende siden Eller med andre ord antallet af kursister på offentlig ydelse har været markant faldende siden Hvor der i 1999 kun var 25% af kursisterne, der var selvforsørgende, så var antallet af selvforsørgere i 2010 helt oppe på 76%. Og i 2013 på 84 %. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Tabel: Antal selvforsørgende kursister udtrykt i % af det samlede antal kursister. 20% 10% År 12

13 Det digitale sprogcenter WiFi - et trådløst net Sprogcenter Vejle og Sprogcenter Fredericia har indført et trådløst net. Alle kursister kan derfor medbringe deres bærbar PC, deres ipad eller deres smartphone og komme på nettet. Ludus Web Vi anvender mere og mere digital kommunikation i forhold til vore kursister og medarbejdere. Denne kommunikation forgår blandt andet gennem systemet Ludus Web. I Ludus Web kan en kursist se: egne stamdata (og opdatere dem) eget ugeskema fravær og fremmøde sine karakterer ved prøverne skrive til læreren om fravær og årsagen til fravær modtage beskeder fra læreren hvor hurtigt man går gennem modulerne Interaktive tavler I alle lokaler har vi interaktive tavler, der kan: inddrage medbragte filer koble direkte til internettet med billede og lyd skrive på tavlen og gemme det skrevne som fil gengive lyd OHP ere, båndoptagere og fjernsyn er hermed gjort overflødige. 13

14 Medarbejdergruppens sammensætning I januar 2013 består medarbejdergruppen af 59 personer, hvoraf lærerne udgør 45 personer, hvilket vil sige langt den største medarbejdergruppe på Sprogcentret. De 59 personer fordeler sig således på Sprogcentrets 3 afdelinger Vejle 37 Fredericia 18 Give 4 De kvalifikationer, der forlanges for at blive fastansat som lærer på et sprogcenter, er enten en seminarieuddannelse med et sprog som linjefag, det være sig et fremmedsprog eller dansk, eller en universitetsuddannelse med sprog på minimum bachelor-niveau, eller tilsvarende. Derudover skal man inden for de første tre år efter ansættelsen gennemføre uddannelsen til Underviser i dansk som andetsprog for voksne. Lærernes uddannelsesmæssige baggrund Universitetsuddannelse 23 Seminarieuddannelse 20 Anden uddannelse 2 Kønsfordeling Over ¾ af Sprogcentrets undervisere er kvinder! 80 % helt nøjagtigt. Men det er faktisk et fald i forhold til tidligere. Så måske er vi vidne til en ny tendens? Men foreløbig må vi konstatere, at området stadigvæk tiltrækker flest kvinder Kvinder 82 % Mænd 18 % 2013 Kvinder 80 % Mænd 20 % Medarbejdergruppens etniske baggrund Som en del af Vejle kommunes politik for etniske minoriteter ønsker Sprogcentret at ansætte kvalificerede medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk. Siden 2002 har 11 % af lærergruppen haft en anden etnisk baggrund end dansk, og i 2013 er tallet 16 %. Det opleves som et plus, at så mange af sprogcentrets lærere har anden etnisk baggrund end dansk, idet de mere autentisk kan videregive egne erfaringer fra kulturmødet og integrationsprocessen til kursisterne. Blandt det teknisk-administrative personale lever man også op til kommunens intentioner om en mangfoldig medarbejdergruppe. 3 ud af 8 ansatte i denne gruppe har anden etnisk baggrund end dansk. 14

15 Sprogcentrets interne organisering Ledelse Forstander, Souschef, Afdelingsledere Stab Udviklingskonsulent, Pædagogisk konsulent, Visitator, Jobguide Teknisk administrativt personale Team og Teamkoordinatorer Kursister i klasser Mødefora På Sprogcentret er der en lang række mødefora, som binder de forskellige grupper eller team sammen pædagogisk, administrativt og ledelsesmæssigt. Ligeledes er der mødefora, der fungerer som bindeled mellem teamene. I hvert underviser-team er der udpeget en teamkoordinator med en række specifikke ansvarsområder, blandt andet lærertimestyring, vikardækning og pædagogisk udvikling i teamet. I Pædagogisk Udvalg drøftes blandt andet udviklingsmål, den pædagogiske linie og indsatsområder, og i forlængelse heraf planlægges Sprogcentrets pædagogiske dage. I dette forum er der også tilbagemeldinger fra de enkelte team omkring udviklingsarbejde, implementering af nye tiltag, det praktiske arbejde m.m., således at teamene indbyrdes lærer af og kan sparre hinanden, lige såvel som ledelsen får indblik i og kan kommentere på det konkrete arbejde og udviklingen i teamene. Oversigt over mødefora Underviserteammøder Ledelsesmøder Stabsmøder Kontormøder Personalemøder/ -dage Alle deltager Pædagogisk Udvalg Teamkoordinatorer, Ledelse og Udviklingskonsulent Medudvalg Valgte repræsentanter fra de forskellige faggrupper + arbejdsmiljørepræsentant 2 arbejdsmiljøgrupper Arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsesrepræsentanter 15

16 SprogcenterVejle...i dialog med verden Klostergade Vejle Tlf.: Outsource dk

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 1. kvartal 2014) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013)

Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) Tal på danskuddannelsesområdet (til og med 4. kvartal 2013) 1 Generel introduktion til danskuddannelserne og de afsluttende prøver på danskuddannelserne Danskuddannelserne er opdelt i tre uddannelser:

Læs mere

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune

Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Tilsyn med danskuddannelsen for udlændinge, Rebild Kommune Indhold Indledning og formål med tilsynet... 2 Tilsynsførendes hovedkonklusioner... 2 Sådan føres tilsynet... 3 Elementerne i tilsynet... 3 Fysiske

Læs mere

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter

Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. Foreslåede ændringer. KL s hovedsynspunkter Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk hen@ams.dk asc@ams.dk Høringssvar til udkast til lovforslag om målretning af danskuddannelsestilbud m.v. KL har den 2. september 2013 modtaget udkast til forslag til

Læs mere

Virksomhedsplan 2012

Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Virksomhedsplan 2012 Om IA Sprog 3 Områder med særligt fokus i 2012 Fortsat udbygning af IA Sprogs digitale læringstilbud 4 Ny kombination: Online undervisning og møder i den virkelige

Læs mere

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014

Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014 Sprogcenter Nordsjælland Beretning 2014 1 Indholdsfortegnelse: Side SPROGCENTER NORDSJÆLLAND Lovgrundlag 2 Sprogcenterråd 3 SPROGCENTER NORDSJÆLLANDS ARBEJDSOPGAVER Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Læs mere

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev

Velkommen til Sprogcenter Vejles nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle Nr. 1 februar 2008 Indhold Side 2 Opgangstider på godt og ondt Side 3 Dansk på Lego Tal fra Sprogcenter Vejle Side 4 Klar til sidste eksamen Side 5 Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk

Læs mere

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013

Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Ankestyrelsens statistikker Aktiviteten hos udbydere af danskuddannelse for voksne udlændige m.fl. i 2013 Årsrapport 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 3 1.1 Hovedresultater 3 1.2 Metode 5 2 Forløbs-

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. GÆLDENDE Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Nr. 9128 af 20. marts 2014 Undervisningsministeriet Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Forord Denne vejledning

Læs mere

NØGLEN TIL SPROG OG KOMPETENCE VIRKSOMHEDSPROFIL. www.clavis.org

NØGLEN TIL SPROG OG KOMPETENCE VIRKSOMHEDSPROFIL. www.clavis.org NØGLEN TIL SPROG OG KOMPETENCE VIRKSOMHEDSPROFIL www.clavis.org Indholdsfortegnelse 03 Virksomhedsprofil 04 Kvalitet 06 Værdier 07 Egne undervisningsmetoder og -materialer 09 En bred vifte af effektive

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Vejledning om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Juni 2011 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Danskuddannelseslovens formål 5 1.2 Danskuddannelsesloven i samspil med integrationsloven 6 1.3 Retsgrundlag

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk

Lærdansk. Velkommen til Lærdansk Lærdansk Velkommen til Lærdansk 2 Kære kursist Vi er glade for at byde dig velkommen hos Lærdansk, og vil gøre vores til, at du får et godt forløb hos os. Pjecen her indeholder en række informationer,

Læs mere

Unge2-projektet. Nye ledere

Unge2-projektet. Nye ledere Unge2-projektet Unge2-projektet er et 9. klasses tilbud for sent ankomne unge flygtninge og indvandrere mellem 15 og 25. Skolen hører administrativt under Lundebjergskolen og er placeret på Ballerup Sprogcenter.

Læs mere

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning

Fleksibel uddannelse. Spændende studiemiljø. Hf-enkeltfag GSK. 2-årigt hf. Almen Voksenuddannelse. Flex- og fjernundervisning Almen Voksenuddannelse Flex- og fjernundervisning Forberedende Voksenundervisning Hf-enkeltfag GSK Spændende studiemiljø Undervisning for ordblinde 2-årigt hf Læs mere på www.vuctm.dk Fleksibel uddannelse

Læs mere

Analyse 27. juni 2014

Analyse 27. juni 2014 27. juni 214 Stigende andel af børn med ikke-vestlig baggrund går på privatskole Af Kristian Thor Jakobsen Personer fra ikke-vestlige lande har i de seneste 2 år udgjort en større og større del af den

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

INDLEDNING... 4 1. ÅRETS BEGIVENHEDER... 6 FORTSAT MANGE NYE UDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE... 6 FÆRRE ARBEJDSMARKEDSPROJEKTER...

INDLEDNING... 4 1. ÅRETS BEGIVENHEDER... 6 FORTSAT MANGE NYE UDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE... 6 FÆRRE ARBEJDSMARKEDSPROJEKTER... Årsberetning 2012 2 INDLEDNING... 4 1. ÅRETS BEGIVENHEDER... 6 FORTSAT MANGE NYE UDENLANDSKE ARBEJDSTAGERE... 6 FÆRRE ARBEJDSMARKEDSPROJEKTER... 6 ÆNDRINGER I UDLÆNDINGE- OG INTEGRATIONSPOLITIK... 6 MEDBORGERSKABSPRØVEN

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge

Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge Rapport fra arbejdsgruppe om danskuddannelse for voksne udlændinge juni 2009 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Beskæftigelsesministeriet Finansministeriet Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring

Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye arbejdskraftindvandring NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Beskæftigelseskontoret J.nr.: 3678 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Kommuneanalyse Notat vedrørende undersøgelse af kommunernes erfaringer og udfordringer i forhold til den nye

Læs mere

Årsberetning 2010. Målsætninger Resultater Perspektiver

Årsberetning 2010. Målsætninger Resultater Perspektiver Årsberetning 2010 Målsætninger Resultater Perspektiver Indhold Et positivt 2010 3 Målsætninger 3 Undervisning 3 Danskuddannelse 1 3 Danskuddannelse 2 4 Danskuddannelse 3 4 Forberedende Voksenundervisning

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Aftale om arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1. Aftalen er indgået i henhold til 10, stk. 3 i Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. mellem Viborg Kommune, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg

Læs mere

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. information til vejledere og integrationsmedarbejdere Uddannelse for voksne R. U. E Indhold information til vejledere og integrationsmedarbejdere Ophavsret:

Læs mere

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013

IT-Strategi 2012-15, revision 28. maj 2013 Indsatsområde: IT-udvikling opfølgning og tilføjelser med rødt, den 29.juni 2013 It er en naturlig og IT og læring får høj prioritet i det effektiv del af det udviklingsarbejde 2012-15 arbejde således

Læs mere

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune

Det hele menneske. Integrationspolitik. Gentofte Kommune Det hele menneske Integrationspolitik Gentofte Kommune Overordnet målsætning Flygtninge og indvandrere, som i henhold til Integrationsloven kommer til Gentofte Kommune, skal integreres i kommunen, så de

Læs mere

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på:

Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: Dette faktaark indeholder forældede informationer. Hvis du vil se de nyeste regler om Indfødsretsprøve, læs videre på: http://www.nyidanmark.dk/da-dk/medborgerskab/statsborgerskab/indfoedsretsproeve.htm

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem

Indhold. Mange kursister vil på plejehjem. Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010. Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Nyhedsbrev fra Sprogcenter Vejle og Fredericia Nr. 10 juni 2010 Indhold Side 1 Mange kursister vil på plejehjem Side 2 Sprogcenter Fredericia i nye lokaler Side 4 De statskontrollerede prøver i dansk Side

Læs mere

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC

Ordblindeundervisning. Forberedende Voksenundervisning. Velkommen til Thy-Mors HF & VUC 2-årigt hf Hf-enkeltfag Gymnasial Supplering FLEX- og Fjernundervisning Undervisning for ordblinde Forberedende Voksenundervisning Undervisning på 8.-10. klasse + D-niveau Læs mere på www.vuctm.dk Uddannelse

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Intro-dansk. Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010

Intro-dansk. Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010 1 Intro-dansk Pædagogisk vejledning til arbejdsmarkedsrettet danskundervisning Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Juli 2010 2 Indhold Indledning side 3 Undervisningens formål og mål

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Lovtidende A Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2, stk. 7, 2 a, stk. 5, 2 c, stk. 4, 3, stk. 9, 5, stk. 4, 2. pkt., 6, stk. 6, 9, stk. 4, 10, stk. 5, 11, stk. 3,

Læs mere

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden

At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden At formidle en persons danskniveau i et sprog og en form, som giver mening for virksomheden Hvordan når vi ind til kernen af, hvad det er, virksomhederne mener, når de taler om mere dansk eller dansk nok?

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70

Petersmindevej 50 5100 Odense C C.F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf. 66 13 66 70 For at imødekomme den forventede mangel på faglært og ufaglært arbejdskraft i forbindelse med de store byggeprojekter i Odense og på Fyn i de kommende år, vil vi gerne tilbyde et afklarende og uddannelsesforberedende

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

FAQ - de nye danskprøver

FAQ - de nye danskprøver Dato: 30. august 2012 FAQ - de nye danskprøver I. Danskprøven på A1-niveau Om ikrafttræden: 1. Hvornår træder prøven i kraft? Bestået danskprøve på A1-niveau er normalt en betingelse for opholdstilladelse

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.4 INTEGRATION. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.4 INTEGRATION Randers Kommune - Visionsproces 2020 Integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk Målet for integrationsindsatsen i Randers Kommune er, at alle borgere med anden etnisk herkomst

Læs mere

Særnummer januar 2008

Særnummer januar 2008 Sprogcenter Nyt Særnummer januar 2008 Sprogcenter Midt i Hedensted 4 Sprogcenter Midt i Horsens 6 Sprogcenter Midt i Odder 8 Sprogcenter Midt i Silkeborg 10 Sprogcenter Midt i Skanderborg 12 Sprogcenter

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta

Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING. Alfabeta Christina Helleshøj Louise Breivik Emmering Hanna Niemann LÆS VERDEN LÆRERVEJLEDNING Alfabeta Læs verden Lærervejledning Læs verden er et læsemateriale, der består af en bog med læse, skrive og mundtlige

Læs mere

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF

Bliv god til dansk! Velkommen til Danskuddannelserne på VUF Bliv god til dansk! Velkommen til rne på VUF Falstersvej 3-5 / Lindevangs Allé 10-12 2000 Frederiksberg Velkommen til rne på VUF Vi tilbyder Gratis danskundervisning for udlændinge på alle niveauer Undervisning

Læs mere

Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum

Sprogcentret Haderslev. En uddannelsesinstitution med dansk i centrum Sprogcentret Haderslev En uddannelsesinstitution med dansk i centrum Sprogcentret Haderslev Svend Brandt Forstander Svend Brandt møder hele verden hver dag Det er en gave at være forstander på Sprogcentret

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

Projekt e-læring 20. januar 2012

Projekt e-læring 20. januar 2012 Om Projekt e-læring Stig Pedersen Projektleder på projektet Baggrund VUC erne har igennem hele sin historie tilrettelagt undervisning til gavn for de dårligst uddannede og ikke mindst til de, som har brug

Læs mere

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på.

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl.

Lov nr. 375 af 28. maj 2003 om danskuddannelse af voksne udlændinge m.fl. Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration Til udbydere af danskuddannelse, kommuner og driftsansvarlige kommuner Dato: 17. december 2003 Kontor: 1.i J. nr.: 2003/5123-8 Sagsbeh.: ml Fil-navn:

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder

FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder FVU tilbud til medarbejdere på virksomheder Eksempel på Rammeaftale mellem [virksomhed] og [uddannelsesinstitution] om almen opkvalificering af medarbejdere 1. Indledning Ud fra tidligere erfaringer i

Læs mere

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag.

Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Konkrete forslag til hvordan der arbejdes med IT og digitale kompetencer i alle fag. Arbejdsgruppen har valgt at sætte fokus på de nedenstående tre områder, der både har en naturlig sammenhæng i skolens

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8.

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. Efter BIT Baggrund Ændret fokus Forskernes erfaringer fra FAG De

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Mandag den 24. januar 2011 Mødested: Hansborg 3-2 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Jesper Andreasen, Sahat Safari Fraværende: Wyssam Nouf, Mohammad

Læs mere

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel

Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten er enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning i 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland

Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland Case-beskrivelse kategori 3: Projekt på Esbernhus i samarbejde med SOSUskoler i Region Sjælland 24. september 2010 At medarbejdere, brugere og pårørende kan se sig selv i relation til andre og andet giver

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Aarhus Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II Mission side 2 Mobilitet baseret

Læs mere

CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere

CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere CLAVIS International - Et CSR-projekt med mange vindere CLAVIS International kort fortalt CLAVIS sprog & kompetence er en almennyttig virksomhed med et stort socialt ansvar, der indgår som en naturlig

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Integrationskontrakt

Integrationskontrakt Integrationskontrakt Vedrørende Cpr.nr. Grundoplysninger ved modtagelsen Dato for kommunalbestyrelsens overtagelse af integrationsansvaret: Tidspunkt for påbegyndelse af introduktionsforløb: I. Opholdsoplysninger

Læs mere

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15.

Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Den 11. marts 2015 Kurser/efteruddannelse i skoleåret 2014/15. Denne orientering drejer sig om følgende kurser/efteruddannelse: 1. Kursus i ministeriets sprogvurderingsmateriale til børnehaveklassen (se

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium

Undervisningseksperimentarium. Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Undervisningseksperimentarium Ida Diemar, Anja Dupont og Mikkel Randløv fra Nørre Gymnasium + Vores organisation + Vores organisation Grundlæggende principper: a) Beslutninger skal træffes så tæt som

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn:

2. Overordnet IT-strategi for IT-fællesskabets. IT-strategien indeholder følgende tre udsagn: IT STRATEGI for Kalundborg Gymnasium og HF 1. Indledning Der er ikke siden statusrapporten fra år 2000 udarbejdet en egentlig IT-strategi for Kalundborg Gymnasium og HF, men på baggrund af en række eksterne

Læs mere

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt

Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Europaudvalget 2005 2689 - Uddannelse, ungdom og kultur Offentligt Den internationale enhed Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3395 5411 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Næsbjerg Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten

Offentlige virksomheder i forandring. It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Offentlige virksomheder i forandring It og kommunikation til fremtidens udfordringer i staten Skab fremtidens offentlige sektor med it Den offentlige sektor møder benhårde krav. Medarbejdere kræver fleksibilitet,

Læs mere

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7

Fremtidens mentorindsats: Hvordan? Virker empowerment? Besøg os på stand 7 Stande Plan over stande 1. KMD/Medialogic 2. Schultz 3. Hejmdal/DropUd 4. VIA University College 5. Contra 6. Specialfunktionen Job & Handicap 7. Marselisborg Udvikling, Kompetence, Viden 8. Lærdansk 9.

Læs mere

Hvidovre Gymnasium & HF

Hvidovre Gymnasium & HF Hvidovre Gymnasium & HF Hvad har vi gjort? Afholdt tre forløb for i alt 26 elever og kursister 1 for stx-elever (2.g) 1 for HF-kursister (2. HF) 1 blandet hold med deltagere fra 1.g og 2. g og 1. HF Hvert

Læs mere

Specialhøjskolen 2009-10

Specialhøjskolen 2009-10 Specialhøjskolen 2009-10 Roskilde - skolen for dig der er noget særligt! Vi tilbyder specialundervisning indenfor: Dansk Matematik Engelsk IT Samfundsfag Velkommen Kurser Introforløb Velkommen Den indledende

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere