Medie- og kommunikationsteorier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medie- og kommunikationsteorier"

Transkript

1 Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet Nedenstående er de indledende overvejelser, der ligger til grund for arbejdet med bogprojektet 'Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet'. Der kan læses mere om bogprojektets aktuelle status på under 'Publikationer'. Niels Brügger, januar 2003 EMNE OG HENSIGT Det samlede bogprojekts overordnede emne er medie- og kommunikationsvidenskabernes teorier, disses historie og aktualitet. Hensigten med samtlige bøger er at give en grundig, samlet og systematisk indføring i de væsentligste af de videnskabelige teorier, som har kendetegnet og kendetegner de medie- og kommunikationsvidenskabelige forskningsfelter. Værket skal udfylde rollen som første indføring i de videnskabelige teoriers traditioner og kernebegreber, hvorved læseren skulle få det fornødne faglige grundlag og overblik til sidenhen eventuelt at læse primærlitteraturen. For så vidt værkets primære sigte er de medie- og kommunikationsvidenskabelige teorier, så er emnet ikke at sige noget om, hvad der kendetegner medier og kommunikation, men derimod at behandle teorierne om, hvordan man inden for en videnskabelig diskurs har forholdt sig til, hvad der kendetegner medier og kommunikation. De konkrete medier og kommunikations- 1

2 former indgår dog, for så vidt de er nødvendige for at illustrere eller eksemplificere forhold ved en given teori. OVERORDNET OPBYGNING Dette mål søges indfriet ud fra to selvstændige, men sammenhængende og supplerende vinkler. Dels i 8 oversigtsværker, hvor en række danske medie- og kommunikationsforskere introducerer til og diskuterer feltets centrale teoretiske positioner og temaer. Dels et opslagsværk over de væsentligste begreber, personer, strømninger mm. inden for medie- og kommunikationsvidenskabernes teori. Samtlige bind er både selvstændige og integrerede. De er hver især skrevet som selvstændige bøger, der kan læses uafhængigt af de øvrige. Men samtidig hænger de sammen: a) de første 8 bind er alle del af en overordnet struktur og indholdsmæssigt skrives de alle med udgangspunkt i samme overordnede disponeringsprincipper (jvf. senere), b) opslagsværket henviser til uddybende gennemgange og litteraturlister i de øvrige bind. Som helhed betragtet skulle samtlige 9 bind gerne give en både dækkende og sammenhængende fremstilling af medie- og kommunikationsvidenskabernes teorihistorie og aktuelle status. MÅLGRUPPE Værket henvender sig til enhver med studiemæssig interesse i medie- og kommunikationsvidenskabernes videnskabelige teorier, eksempelvis: studerende på medie- og kommunikationsuddannelser forskerstuderende inden for medie- og kommunikationsvidenskab 2

3 studerende på de øvrige videregående human- og samfundsvidenskabelige uddannelser, hvor overvejelser over medie- og kommunikationsteorier indgår som et element enhver akademiker eller 'oplyst borger' med interesse i medie- og kommunikationsteorier. PROBLEM At lave et redigeret oversigtsværk i flere bind om medie- og kommunikationsvidenskabernes videnskabelige teorier rejser mindst tre typer problemer: videnskabsspecifikke, fremstillingsmæssige og redaktionelle. For det første det specifikke problem, som medie- og kommunikationsvidenskaberne frembyder, nemlig for så vidt de udgør et bredt, forskelligartet og tværvidenskabeligt teorikompleks, rækkende fra humanvidenskaberne over samfundsvidenskaberne til dele af naturvidenskaben (og inden for hver af disse hovedkategorier er feltet ligeledes mangesiddet og tværvidenskabeligt). En introduktion til og oversigt over medie- og kommunikationsvidenskabernes videnskabelige teorier vil derfor tendentielt skulle se forskellig ud, alt efter hvilken del af medie- og kommunikationsvidenskaberne, der vælges som væsentligst eller som udgangspunkt, og dermed som styrende princip. For det andet to fremstillingsmæssige problemer. Dels det generelle problem på den ene side at ville introducere og give overblik, og på den anden side at ville gå i dybden, dels det enkle forhold at alt ikke kan siges, og slet ikke på én gang, hvorfor der nødvendigvis må foretages valg, opdeles, sammenfattes, tematiseres, osv. For det tredje det redaktionelle problem at de enkelte bøger skrives af forskellige personer, der (bevidst eller ubevidst) hver især skriver ud fra sit synspunkt og på sin måde. 3

4 Opgaven er således at finde en overordnet ramme for samtlige bind, der gør det muligt: på en og samme tid at skabe overblik, holde sammen på og fokusere medie- og kommunikationsteoriernes mangesidede felt, samtidig med at dets diversitet og tværfaglighed så vidt muligt bevares og kommer frem, og samtidig med at den overordnede ramme i udgangspunktet i så ringe grad som muligt styrer, hvad der skal med, og hvad der ikke skal med både at give overblik og gå i dybden, samt at få sagt det væsentlige og samtidig skabe sammenhænge at holde sammen på flere og forskellige redaktører og skribenter, uden at de dog skal skrive helt ens og det samme BINDENES OVERORDNEDE STRUKTURERING For at imødekomme ovennævnte krav er det valgt dels at lade fokuspunktet være de analytiske genstandsfelter, som de forskellige teorier forholder sig til (ved at være rettet mod dem, udpege eller diskutere deres væremåde, grænser, osv.), dels at lade det overordnede ordningsprincip for bindene være disse analytiske genstandsfelters placering i en kommunikationsmodel. At tale om kommunikationsmodel her, er en smule misvisende, idet der er tale om en måde at strukturere og afgrænse medie- og kommunikationsvidenskabernes genstandsfelter på, og altså ikke om en afspejling af de forhold, der måtte kendetegne en given kommunikationssituation. Kommunikationsmodellen tjener således kun til inspiration for denne organisering. Resultatet bliver i første omgang 5 bind, der hver især behandler de medie- og kommunikationsvidendskabelige teorier, alt efter hvilket af følgende fem analytiske genstandsfelter de overordnet set sætter i centrum: kontekst afsender 4

5 budskab modtager medie Imidlertid falder (mindst) to væsentlige analytiske genstandsfelter uden for denne struktur, nemlig henholdsvis kommunikation samt medie- og kommunikationshistorie. Disse to vil derfor blive behandlet i yderligere to bind. Endelig vil der uden for den her skitserede struktur blive lavet et bind 1 af mere generel karakter; heri skal forskellige opfattelser af væsentlige fundamentale begreber (videnskabsteori, teori, metode, analyse, medieteori, osv.) diskuteres, ligesom også forholdet mellem de øvrige bind kort skal opridses. Der er således ikke én fremadskridende progression mellem binderne, men snarere en systemisk sammenhæng; de kan derfor læses hver for sig, uafhængigt af de øvrige, og de kan læses i vilkårlig rækkefølge. Der vil i visse tilfælde være tale om overlap, nemlig hvor en teori er relevant inden for to (eller flere) analytiske genstandsfelter (eksempelvis hermeneutik i forbindelse med både 'Budskab' og 'Modtager'). I de tilfælde vil den blive behandlet begge steder, men i hvert sit perspektiv (de generelle overvejelser over, i dette tilfælde, hermeneutik, vil blive behandlet i forbindelse med det genstandsfelt, hvor de teorihistorisk først dukker op). BINDENES KAPITLERS OVERORDNEDE STRUKTURERING I alle de 7 egentlige oversigtsbind (bind 2-8) vil der blive tale om to grupper af kapitler (for så vidt det viser sig at være relevant i det enkelte tilfælde): kapitler med fokus på teorier, der tematiserer bestemte tilgange til eller synsvinkler på det analytiske genstandsfelt ("Hvorledes begribe genstandsfeltets 'indhold'?") 5

6 kapitler med fokus på teorier, der tematiserer selve genstandsfeltet og de temaer, der kendetegner det ("Hvilke temaer kendetegner genstandsfeltet?", "Hvor går genstandsfeltets grænser?") De første vil typisk omhandle teoretiske 'skoler' eller retninger (diskursanalyse, semiotik ), mens de andre typisk vil omhandle temaer, der udspringer af genstandsfeltets væremåde (narrativitet, intertekstualitet, det visuelle ). Der vil her naturligvis være overlap (nogle teorier om narrativitet eller det visuelle vil være semiotisk inspirerede, osv.). Disse overlap vil der blive taget vare på via henvisninger. Hermed er givet de overordnede retningslinjer for bindenes overordnede strukturering samt for deres strukturering i kapitler, tilbage står så at foreslå en fælles form til det, der skal stå i kapitlerne. GENNEMGÅENDE INDHOLDSFORMER KAPITLER I BINDENES ENKELTE Hvert kapitel skal så vidt muligt indeholde de samme typer af indhold (der vil naturligvis være undtagelser, hvor det ikke kan lade sig gøre). Dette for at give et enhedsligt præg og sammenhæng gennem alle bindene. De typer af indhold, der skal være der, udfolder sig ad fire akser. I den konkrete fremstilling vil flere af indholdstyperne sandsynligvis kunne tilgodeses samtidig. De bevægelser, der gøres rede for nedenfor, vil derfor ikke nødvendigvis skulle udfoldes fremadskridende i den konkrete fremstiling, men vil så at sige krydse hinanden som det nu falder mest naturligt i det pågældende bind. De fire indholdsakser: 6

7 en teorihistorisk akse, hvor fremstillingen bevæger sig fra det fortidige til det aktuelle en videnskabsteoretisk akse, hvor fremstillingen bevæger sig fra det generelle videnskabsteoretiske over det specifikt medie- og kommunikationsvidenskabelige til det mediespecifikke (og eventuelt genrespecifikke) en pædagogisk akse, hvor fremstillingen bevæger sig fra det introducerende til det kritisk diskuterende en kompleksitetsakse, hvor fremstillingen bevæger sig fra teorier om det 'simple' til teorier om det komplekse eller integrative med henblik på enten de analytiske genstandsfelters grænser eller de konkrete medie- og kommunikationsartefakters grænser (det integrative mhp. genstandsfelternes grænser gælder dog ikke ved bind 6 og 7 (binderne om 'Kommunikation' og 'Medie- og kommunikationshistorie')) Disse fire indholdsakser skal således hver især sikre: at de forskellige teoriretningers historie og aktuelle status præsenteres at de enkelte teoriers anknytning til medie- og kommunikationsvidenskaberne utvetydigt kommer i fokus, samt at deres mediespecificitet (og eventuelle genrespecificitet) behandles at de væsentligste positioners centrale begreber og indsigter introduceres så neutralt som muligt, og at de forskellige teoriretninger diskuteres indbyrdes at der kan tages højde for de teorier, der arbejder på grænserne eller er integrative; for det første teorier, der tematiserer grænserne mellem de analytiske genstandsfelter, og måske har det som ambition at problematisere dem (eksempelvis fra de rene tekstinternt orienterede tekstteorier ('det simple') til mere pragmatisk orienterede tekstteorier, der viser hen mod modtagerteorierne ('det komplekse/integrative'); eller omvendt: fra de rene modtagerorienterede teorier ('det simple') til mere tekstanalytisk 7

8 orienterede modtagerteorier ('det komplekse/integrative ')); for det andet teorier der knytter an til integrative træk i de medier, de behandler (tydeligst ved teorier der forholder sig til medier, som 'indoptager' andre medier (avis/bog/film/radio/tvs eventuelle integreren/konvergeren i computer/internet) Endelig skal hvert bind indledes af en kort forskningsoversigt over genstandsfeltets teoritraditioner. UDFYLDNING AF DE ENKELTE BIND Med den overordnede ramme samt de gennemgående indholdsformer på plads mangler der 'blot' den detaljerede udfyldning af de enkelte bind. Nedenfor følger et bud på, hvad der vil kunne indgå i de enkelte bind. Der skal dog tages en række forbehold for nedenstående: der er tale om emner, som gerne skulle dækkes ind, men: de kan ikke alle nødvendigvis opfattes som egentlige underkapitler (enkelte af dem skal evt. slåes sammen) der er ikke tale om en udtømmende eller færdig liste på dette tidlige tidspunkt i processen der er tale om en 'ønskeliste', hvis opfyldelse vil være afhængig af, hvorvidt der kan findes skribenter til det hele den endelige disponering samt detaljer om indholdet i de enkelte bind laves i samarbejde med hver af de syv skribenter/bindredaktører sideangivelserne er meget foreløbige, men illustrerer dog det relative forhold mellem kapitlerne Nedenstående kan dog være med til at illustrere, hvorledes de foregående overvejelser pt. tænkes virkeliggjort. 8

9 BIND 1: MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSTEORI indledning 2 5 videnskabsteori, filosofi og videnskabsfilosofi teori, metode, analyse 1 5 medie- og kommunikationsvidenskabernes 5 (tvær)videnskabelighed metaforer for medie og for kommunikation 1 3 medieteori 1 5 om oversigtsværkernes opbygning 2 ialt 55 sider BIND 2: TEORIER OM MEDIERNES KONTEKSTER indledning (m. kort forskningsoversigt) 7 30 samfund (teorier om: netværks-, informations-, videns- og postindustrielle samfund, samt om systemteori/det hyperkomplekse samfund) det sociale (teorier om etnometodologi, 20 symbolsk interaktionisme, hverdagslivets sociologi) økonomisk teori/medieøkonomi 8 kultur 1 8 (post)modernitet 22 global, national, lokal 1 2 9

10 offentligheden 8 ialt 125 sider BIND 3: TEORIER OM MEDIERNES AFSENDERE indledning (m. kort forskningsoversigt) 7 journalistik 1 5 professionsdannelse 8 (tekst)produktionsanalyse 1 5 institutionsanalyse 1 0 organisationsteori 1 5 agenda setting og gate-keeping 1 5 ialt 85 sider BIND 4: TEORIER OM MEDIERNES BUDSKABER indledning (m. kort forskningsoversigt) 7 strukturalisme/semiotik 1 0 hermeneutik 1 0 myteteori 3 dekonstruktion/poststrukturalisme 1 0 retorik 5 diskursanalyse 1 0 tekstlingvistik 5 content analysis 5 pragmatik 5 genre 1 0 narrativitet 15 10

11 æstetik 10 argumentation 1 0 multimodalitet 5 det visuelle 1 5 intertekstualitet 10 tekst, hypertekst 1 0 realisme/(re)præsentation 1 0 ialt 165 sider BIND 5: TEORIER OM MEDIERNES MODTAGERE indledning (m. kort forskningsoversigt) 7 effektforskning 1 0 uses and gratifications 1 0 litterær kritik 1 0 cultural studies 1 0 receptionsanalyse 1 0 medieetnografi 1 0 psykoanalyse/psykosemiotik 8 kognitionsteori 1 0 modtagergrupper og segmenter 1 0 livsstil og smag 1 0 identifikation og identitet 1 5 interaktivitet 15 imageteori 5 ialt 140 sider 11

12 BIND 6: TEORIER OM MEDIERNE I SIG SELV indledning (m. kort forskningsoversigt) 7 medium theory 1 0 teknologiforskning 5 socialkonstruktivisme 5 mediefilosofi 5 mediematerialitet 1 0 tværmedialitet/mediematrix 1 0 multi-/hypermedier 1 8 re-mediering og medieepoker 1 0 skrift/tale 10 ialt 90 sider BIND 7: TEORIER OM KOMMUNIKATION indledning (m. kort forskningsoversigt) 7 kommunikationsbegrebet 1 0 kommunikationsmodeller 2 3 organisationskommunikation 7 intern/ekstern kommunikation 1 0 PR 1 0 journalistik 1 0 risikokommunikation 7 markedskommunikation 7 coorporate communication 7 kampagneplanlægning 7 krisekommunikation 7 12

13 politisk kommunikation 7 interkulturel kommunikation 7 massekommunikation 7 interpersonel kommunikation 7 i alt 140 sider BIND 8: TEORIER OM MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSHISTORIE indledning (m. kort forskningsoversigt) 7 kulturhistorie 1 0 genrehistorie 1 0 receptionshistorie 1 0 medie- og teknologihistorie 1 0 socialhistorie 1 0 mediehistorie? 1 0 i alt 67 sider BIND 9: MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSTEORETISK SLAGSVÆRK OP- Emnet for opslagsværket er de væsentligste begreber, personer, strømninger mm. inden for medie- og kommunikationsvidenskabernes teori. I modsætning til de øvrige binds overordnede struktur, så giver strukturen i opslagsværket sig lidt nemmere, idet det vælges, at lade opslagsordene følge alfabetet. Man kunne også have forestillet sig, at denne struktur var kombineret med længere syntetiske artikler og/eller længere almene introduktioner, men da de for en stor dels vedkommende vil findes i de øvrige bind, udelades de i opslagsværket, der derfor udelukkende følger alfabetets 13

14 struktur (dog tilføjes der en synoptisk tidstavle til slut, se nedenfor). De forskellige opslag vil blive bundet sammen af et netværk af henvisninger. Der vil blive lavet opslag om: væsentligste begreber (dette vil blive den mest omfangsrige del) personer væsentligste tidsskrifter væsentligste forskningsmiljøer, -centre og -foreninger evt. nationale forsknings- og teoritraditioner Med hensyn til størrelsen af de enkelte opslag vælges en kombination af: kortere opslag (1 linje-0,5 side) længere historiske og systematiske artikler, der evt. kan være mere diskuterende (ca. 4-6 sider) De længste af de kortere opslag samt de længere artikler skal indeholde henvisninger til den væsentligste oversigtslitteratur samt hovedværker inden for emnet, ligesom der også skal henvises til de øvrige 8 bind for uddybende behandling samt yderligere litteratur. Som nævnt laves der til slut i bindet en synoptisk tidstavle over de væsentligste værker og personer: medie- og kommu- humanviden- samfundsvi- naturviden- medierne nikationsvidenskab skaberne denskaberne skaberne erne osv. 14

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink

Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink 1 Almen studieforberedelse Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

MOSUL (MOdel for Socialretlig Udvikling og Læring)

MOSUL (MOdel for Socialretlig Udvikling og Læring) MOSUL (MOdel for Socialretlig Udvikling og Læring) Rapport vedr. forsknings-/udviklingsprojekt i forbindelse med den sociale diplomuddannelse for børn og unge (2012) Rapporten er med støtte fra Socialstyrelsen

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45

5. CASEN...43 5.1. CARLSBERGS HISTORIE OG INDUSTRIELLE KULTURARV...44 5.2. VISIONEN...45 1. INDLEDNING... 3 1.1. PROBLEMFELT... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 6 1.3. UDDYBNING AF PROBLEMFORMULERING... 6 1.4. ARBEJDSSPØRGSMÅL... 7 1.5. AFGRÆNSNING... 7 1.5.1. ØKONOMI...8 1.5.2. BORGERINDDRAGELSE...8

Læs mere

Billedkunst B Undervisningsvejledning

Billedkunst B Undervisningsvejledning Billedkunst B Undervisningsvejledning Undervisningsvejledningen indeholder uddybede og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter. Der gives også eksempler på forløbsbeskrivelser. Vejledningen

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning (fælles)... 6 1.1 En ny tilgang til kommunikation... 6 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Hypotesen lyder som følger... 7 1.4 Problemformulering... 8 2 Videnskabsteori (fælles)...

Læs mere

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Historie B Hf-E Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

'PSGBUUFSF /BEJB 4BCJOF %JFU[ $ISJTUJOF 4L SMVOE 8FSMBVò 7FKMFEFS +FUUF &SJLTFO #ÏOSPT "BSIVT 6OJWFSTJUFU "OUBM BOTMBH J BMU OPSNBMTJEFS

'PSGBUUFSF /BEJB 4BCJOF %JFU[ $ISJTUJOF 4L SMVOE 8FSMBVò 7FKMFEFS +FUUF &SJLTFO #ÏOSPT BSIVT 6OJWFSTJUFU OUBM BOTMBH J BMU OPSNBMTJEFS 'PSGBUUFSF /BEJB 4BCJOF %JFU[ $ISJTUJOF 4L SMVOE 8FSMBVò 7FKMFEFS +FUUF &SJLTFO #ÏOSPT "BSIVT 6OJWFSTJUFU "OUBM BOTMBH J BMU OPSNBMTJEFS Indholdsfortegnelse 1 Indledning (fælles)... 6 1.1 En ny tilgang

Læs mere

Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen

Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen Udvikling af et materiale til udredning af de faktiske læse- og skrivekrav på pædagoguddannelsen Elisabeth Arnbak & Trine Gandil For Statens Styrelse for Uddannelsesstøtte Marts 2010 1 1. Introduktion...3

Læs mere

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed Specialeafhandling - Cand.ling.merc. i fransk Specialiseringsprofil: International Information Majken Brunsborg Lauritsen Vejleder: Patrick Leroyer Fransk Institut Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse

Læs mere

Struktur & Proces. -systemteoretiske iagttagelser af et debatprogram. Udarbejdet af Magnus B. Kiilerich Søren Møgelvang Nielsen

Struktur & Proces. -systemteoretiske iagttagelser af et debatprogram. Udarbejdet af Magnus B. Kiilerich Søren Møgelvang Nielsen Struktur & Proces -systemteoretiske iagttagelser af et debatprogram Udarbejdet af Magnus B. Kiilerich Søren Møgelvang Nielsen Under vejledning af Uwe Geist Public-Relationstoningen Dansk, Modul 1 Roskilde

Læs mere

Vejledning / Råd og vink. Valgfags-bekendtgørelsen. Retorik C. Undervisningsministeriet Gymnasieafdelingen 2010

Vejledning / Råd og vink. Valgfags-bekendtgørelsen. Retorik C. Undervisningsministeriet Gymnasieafdelingen 2010 Vejledning / Råd og vink Valgfags-bekendtgørelsen Retorik C Undervisningsministeriet Gymnasieafdelingen 2010 Retorik C Valgfagsbekendtgørelsen Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser,

Læs mere

1. Identitet og formål side 2 1.1. Identitet 1.2. Formål

1. Identitet og formål side 2 1.1. Identitet 1.2. Formål Religion B Valgfag Vejledning / Råd og vink Ministeriet for Børn og Undervisning, 2012 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Organisering af frivillige i folkeskolen

Organisering af frivillige i folkeskolen Side 2 FORORD I denne rapport analyserer vi organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkeskolen i forskellige sammenhænge

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A

Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen Dansk A Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Vejledning / Råd og vink Hf-bekendtgørelsen 2010 Dansk A Dansk A Hf Vejledning /

Læs mere

Forebyggende hjemmebesøg i et Dialogisk perspektiv

Forebyggende hjemmebesøg i et Dialogisk perspektiv Professionshøjskolen Metropol, Sundhedsfaglig diplomuddannelse, marts 2011 Afgangsmodul Opgaven er udarbejdet af: Vejleder på opgaven: Opgaven er på: Indeholder Lone Black Schwartzlose Annette Johannesen

Læs mere

Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Billedkunst C Hf Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Billedkunst C Stx. Vejledning / Råd og vink. 1. Identitet og formål. 2. Faglige mål og fagligt indhold. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

Billedkunst C Stx. Vejledning / Råd og vink. 1. Identitet og formål. 2. Faglige mål og fagligt indhold. Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Billedkunst C Stx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter fra begge sektorer.

Læs mere