Medie- og kommunikationsteorier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medie- og kommunikationsteorier"

Transkript

1 Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet Nedenstående er de indledende overvejelser, der ligger til grund for arbejdet med bogprojektet 'Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet'. Der kan læses mere om bogprojektets aktuelle status på under 'Publikationer'. Niels Brügger, januar 2003 EMNE OG HENSIGT Det samlede bogprojekts overordnede emne er medie- og kommunikationsvidenskabernes teorier, disses historie og aktualitet. Hensigten med samtlige bøger er at give en grundig, samlet og systematisk indføring i de væsentligste af de videnskabelige teorier, som har kendetegnet og kendetegner de medie- og kommunikationsvidenskabelige forskningsfelter. Værket skal udfylde rollen som første indføring i de videnskabelige teoriers traditioner og kernebegreber, hvorved læseren skulle få det fornødne faglige grundlag og overblik til sidenhen eventuelt at læse primærlitteraturen. For så vidt værkets primære sigte er de medie- og kommunikationsvidenskabelige teorier, så er emnet ikke at sige noget om, hvad der kendetegner medier og kommunikation, men derimod at behandle teorierne om, hvordan man inden for en videnskabelig diskurs har forholdt sig til, hvad der kendetegner medier og kommunikation. De konkrete medier og kommunikations- 1

2 former indgår dog, for så vidt de er nødvendige for at illustrere eller eksemplificere forhold ved en given teori. OVERORDNET OPBYGNING Dette mål søges indfriet ud fra to selvstændige, men sammenhængende og supplerende vinkler. Dels i 8 oversigtsværker, hvor en række danske medie- og kommunikationsforskere introducerer til og diskuterer feltets centrale teoretiske positioner og temaer. Dels et opslagsværk over de væsentligste begreber, personer, strømninger mm. inden for medie- og kommunikationsvidenskabernes teori. Samtlige bind er både selvstændige og integrerede. De er hver især skrevet som selvstændige bøger, der kan læses uafhængigt af de øvrige. Men samtidig hænger de sammen: a) de første 8 bind er alle del af en overordnet struktur og indholdsmæssigt skrives de alle med udgangspunkt i samme overordnede disponeringsprincipper (jvf. senere), b) opslagsværket henviser til uddybende gennemgange og litteraturlister i de øvrige bind. Som helhed betragtet skulle samtlige 9 bind gerne give en både dækkende og sammenhængende fremstilling af medie- og kommunikationsvidenskabernes teorihistorie og aktuelle status. MÅLGRUPPE Værket henvender sig til enhver med studiemæssig interesse i medie- og kommunikationsvidenskabernes videnskabelige teorier, eksempelvis: studerende på medie- og kommunikationsuddannelser forskerstuderende inden for medie- og kommunikationsvidenskab 2

3 studerende på de øvrige videregående human- og samfundsvidenskabelige uddannelser, hvor overvejelser over medie- og kommunikationsteorier indgår som et element enhver akademiker eller 'oplyst borger' med interesse i medie- og kommunikationsteorier. PROBLEM At lave et redigeret oversigtsværk i flere bind om medie- og kommunikationsvidenskabernes videnskabelige teorier rejser mindst tre typer problemer: videnskabsspecifikke, fremstillingsmæssige og redaktionelle. For det første det specifikke problem, som medie- og kommunikationsvidenskaberne frembyder, nemlig for så vidt de udgør et bredt, forskelligartet og tværvidenskabeligt teorikompleks, rækkende fra humanvidenskaberne over samfundsvidenskaberne til dele af naturvidenskaben (og inden for hver af disse hovedkategorier er feltet ligeledes mangesiddet og tværvidenskabeligt). En introduktion til og oversigt over medie- og kommunikationsvidenskabernes videnskabelige teorier vil derfor tendentielt skulle se forskellig ud, alt efter hvilken del af medie- og kommunikationsvidenskaberne, der vælges som væsentligst eller som udgangspunkt, og dermed som styrende princip. For det andet to fremstillingsmæssige problemer. Dels det generelle problem på den ene side at ville introducere og give overblik, og på den anden side at ville gå i dybden, dels det enkle forhold at alt ikke kan siges, og slet ikke på én gang, hvorfor der nødvendigvis må foretages valg, opdeles, sammenfattes, tematiseres, osv. For det tredje det redaktionelle problem at de enkelte bøger skrives af forskellige personer, der (bevidst eller ubevidst) hver især skriver ud fra sit synspunkt og på sin måde. 3

4 Opgaven er således at finde en overordnet ramme for samtlige bind, der gør det muligt: på en og samme tid at skabe overblik, holde sammen på og fokusere medie- og kommunikationsteoriernes mangesidede felt, samtidig med at dets diversitet og tværfaglighed så vidt muligt bevares og kommer frem, og samtidig med at den overordnede ramme i udgangspunktet i så ringe grad som muligt styrer, hvad der skal med, og hvad der ikke skal med både at give overblik og gå i dybden, samt at få sagt det væsentlige og samtidig skabe sammenhænge at holde sammen på flere og forskellige redaktører og skribenter, uden at de dog skal skrive helt ens og det samme BINDENES OVERORDNEDE STRUKTURERING For at imødekomme ovennævnte krav er det valgt dels at lade fokuspunktet være de analytiske genstandsfelter, som de forskellige teorier forholder sig til (ved at være rettet mod dem, udpege eller diskutere deres væremåde, grænser, osv.), dels at lade det overordnede ordningsprincip for bindene være disse analytiske genstandsfelters placering i en kommunikationsmodel. At tale om kommunikationsmodel her, er en smule misvisende, idet der er tale om en måde at strukturere og afgrænse medie- og kommunikationsvidenskabernes genstandsfelter på, og altså ikke om en afspejling af de forhold, der måtte kendetegne en given kommunikationssituation. Kommunikationsmodellen tjener således kun til inspiration for denne organisering. Resultatet bliver i første omgang 5 bind, der hver især behandler de medie- og kommunikationsvidendskabelige teorier, alt efter hvilket af følgende fem analytiske genstandsfelter de overordnet set sætter i centrum: kontekst afsender 4

5 budskab modtager medie Imidlertid falder (mindst) to væsentlige analytiske genstandsfelter uden for denne struktur, nemlig henholdsvis kommunikation samt medie- og kommunikationshistorie. Disse to vil derfor blive behandlet i yderligere to bind. Endelig vil der uden for den her skitserede struktur blive lavet et bind 1 af mere generel karakter; heri skal forskellige opfattelser af væsentlige fundamentale begreber (videnskabsteori, teori, metode, analyse, medieteori, osv.) diskuteres, ligesom også forholdet mellem de øvrige bind kort skal opridses. Der er således ikke én fremadskridende progression mellem binderne, men snarere en systemisk sammenhæng; de kan derfor læses hver for sig, uafhængigt af de øvrige, og de kan læses i vilkårlig rækkefølge. Der vil i visse tilfælde være tale om overlap, nemlig hvor en teori er relevant inden for to (eller flere) analytiske genstandsfelter (eksempelvis hermeneutik i forbindelse med både 'Budskab' og 'Modtager'). I de tilfælde vil den blive behandlet begge steder, men i hvert sit perspektiv (de generelle overvejelser over, i dette tilfælde, hermeneutik, vil blive behandlet i forbindelse med det genstandsfelt, hvor de teorihistorisk først dukker op). BINDENES KAPITLERS OVERORDNEDE STRUKTURERING I alle de 7 egentlige oversigtsbind (bind 2-8) vil der blive tale om to grupper af kapitler (for så vidt det viser sig at være relevant i det enkelte tilfælde): kapitler med fokus på teorier, der tematiserer bestemte tilgange til eller synsvinkler på det analytiske genstandsfelt ("Hvorledes begribe genstandsfeltets 'indhold'?") 5

6 kapitler med fokus på teorier, der tematiserer selve genstandsfeltet og de temaer, der kendetegner det ("Hvilke temaer kendetegner genstandsfeltet?", "Hvor går genstandsfeltets grænser?") De første vil typisk omhandle teoretiske 'skoler' eller retninger (diskursanalyse, semiotik ), mens de andre typisk vil omhandle temaer, der udspringer af genstandsfeltets væremåde (narrativitet, intertekstualitet, det visuelle ). Der vil her naturligvis være overlap (nogle teorier om narrativitet eller det visuelle vil være semiotisk inspirerede, osv.). Disse overlap vil der blive taget vare på via henvisninger. Hermed er givet de overordnede retningslinjer for bindenes overordnede strukturering samt for deres strukturering i kapitler, tilbage står så at foreslå en fælles form til det, der skal stå i kapitlerne. GENNEMGÅENDE INDHOLDSFORMER KAPITLER I BINDENES ENKELTE Hvert kapitel skal så vidt muligt indeholde de samme typer af indhold (der vil naturligvis være undtagelser, hvor det ikke kan lade sig gøre). Dette for at give et enhedsligt præg og sammenhæng gennem alle bindene. De typer af indhold, der skal være der, udfolder sig ad fire akser. I den konkrete fremstilling vil flere af indholdstyperne sandsynligvis kunne tilgodeses samtidig. De bevægelser, der gøres rede for nedenfor, vil derfor ikke nødvendigvis skulle udfoldes fremadskridende i den konkrete fremstiling, men vil så at sige krydse hinanden som det nu falder mest naturligt i det pågældende bind. De fire indholdsakser: 6

7 en teorihistorisk akse, hvor fremstillingen bevæger sig fra det fortidige til det aktuelle en videnskabsteoretisk akse, hvor fremstillingen bevæger sig fra det generelle videnskabsteoretiske over det specifikt medie- og kommunikationsvidenskabelige til det mediespecifikke (og eventuelt genrespecifikke) en pædagogisk akse, hvor fremstillingen bevæger sig fra det introducerende til det kritisk diskuterende en kompleksitetsakse, hvor fremstillingen bevæger sig fra teorier om det 'simple' til teorier om det komplekse eller integrative med henblik på enten de analytiske genstandsfelters grænser eller de konkrete medie- og kommunikationsartefakters grænser (det integrative mhp. genstandsfelternes grænser gælder dog ikke ved bind 6 og 7 (binderne om 'Kommunikation' og 'Medie- og kommunikationshistorie')) Disse fire indholdsakser skal således hver især sikre: at de forskellige teoriretningers historie og aktuelle status præsenteres at de enkelte teoriers anknytning til medie- og kommunikationsvidenskaberne utvetydigt kommer i fokus, samt at deres mediespecificitet (og eventuelle genrespecificitet) behandles at de væsentligste positioners centrale begreber og indsigter introduceres så neutralt som muligt, og at de forskellige teoriretninger diskuteres indbyrdes at der kan tages højde for de teorier, der arbejder på grænserne eller er integrative; for det første teorier, der tematiserer grænserne mellem de analytiske genstandsfelter, og måske har det som ambition at problematisere dem (eksempelvis fra de rene tekstinternt orienterede tekstteorier ('det simple') til mere pragmatisk orienterede tekstteorier, der viser hen mod modtagerteorierne ('det komplekse/integrative'); eller omvendt: fra de rene modtagerorienterede teorier ('det simple') til mere tekstanalytisk 7

8 orienterede modtagerteorier ('det komplekse/integrative ')); for det andet teorier der knytter an til integrative træk i de medier, de behandler (tydeligst ved teorier der forholder sig til medier, som 'indoptager' andre medier (avis/bog/film/radio/tvs eventuelle integreren/konvergeren i computer/internet) Endelig skal hvert bind indledes af en kort forskningsoversigt over genstandsfeltets teoritraditioner. UDFYLDNING AF DE ENKELTE BIND Med den overordnede ramme samt de gennemgående indholdsformer på plads mangler der 'blot' den detaljerede udfyldning af de enkelte bind. Nedenfor følger et bud på, hvad der vil kunne indgå i de enkelte bind. Der skal dog tages en række forbehold for nedenstående: der er tale om emner, som gerne skulle dækkes ind, men: de kan ikke alle nødvendigvis opfattes som egentlige underkapitler (enkelte af dem skal evt. slåes sammen) der er ikke tale om en udtømmende eller færdig liste på dette tidlige tidspunkt i processen der er tale om en 'ønskeliste', hvis opfyldelse vil være afhængig af, hvorvidt der kan findes skribenter til det hele den endelige disponering samt detaljer om indholdet i de enkelte bind laves i samarbejde med hver af de syv skribenter/bindredaktører sideangivelserne er meget foreløbige, men illustrerer dog det relative forhold mellem kapitlerne Nedenstående kan dog være med til at illustrere, hvorledes de foregående overvejelser pt. tænkes virkeliggjort. 8

9 BIND 1: MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSTEORI indledning 2 5 videnskabsteori, filosofi og videnskabsfilosofi teori, metode, analyse 1 5 medie- og kommunikationsvidenskabernes 5 (tvær)videnskabelighed metaforer for medie og for kommunikation 1 3 medieteori 1 5 om oversigtsværkernes opbygning 2 ialt 55 sider BIND 2: TEORIER OM MEDIERNES KONTEKSTER indledning (m. kort forskningsoversigt) 7 30 samfund (teorier om: netværks-, informations-, videns- og postindustrielle samfund, samt om systemteori/det hyperkomplekse samfund) det sociale (teorier om etnometodologi, 20 symbolsk interaktionisme, hverdagslivets sociologi) økonomisk teori/medieøkonomi 8 kultur 1 8 (post)modernitet 22 global, national, lokal 1 2 9

10 offentligheden 8 ialt 125 sider BIND 3: TEORIER OM MEDIERNES AFSENDERE indledning (m. kort forskningsoversigt) 7 journalistik 1 5 professionsdannelse 8 (tekst)produktionsanalyse 1 5 institutionsanalyse 1 0 organisationsteori 1 5 agenda setting og gate-keeping 1 5 ialt 85 sider BIND 4: TEORIER OM MEDIERNES BUDSKABER indledning (m. kort forskningsoversigt) 7 strukturalisme/semiotik 1 0 hermeneutik 1 0 myteteori 3 dekonstruktion/poststrukturalisme 1 0 retorik 5 diskursanalyse 1 0 tekstlingvistik 5 content analysis 5 pragmatik 5 genre 1 0 narrativitet 15 10

11 æstetik 10 argumentation 1 0 multimodalitet 5 det visuelle 1 5 intertekstualitet 10 tekst, hypertekst 1 0 realisme/(re)præsentation 1 0 ialt 165 sider BIND 5: TEORIER OM MEDIERNES MODTAGERE indledning (m. kort forskningsoversigt) 7 effektforskning 1 0 uses and gratifications 1 0 litterær kritik 1 0 cultural studies 1 0 receptionsanalyse 1 0 medieetnografi 1 0 psykoanalyse/psykosemiotik 8 kognitionsteori 1 0 modtagergrupper og segmenter 1 0 livsstil og smag 1 0 identifikation og identitet 1 5 interaktivitet 15 imageteori 5 ialt 140 sider 11

12 BIND 6: TEORIER OM MEDIERNE I SIG SELV indledning (m. kort forskningsoversigt) 7 medium theory 1 0 teknologiforskning 5 socialkonstruktivisme 5 mediefilosofi 5 mediematerialitet 1 0 tværmedialitet/mediematrix 1 0 multi-/hypermedier 1 8 re-mediering og medieepoker 1 0 skrift/tale 10 ialt 90 sider BIND 7: TEORIER OM KOMMUNIKATION indledning (m. kort forskningsoversigt) 7 kommunikationsbegrebet 1 0 kommunikationsmodeller 2 3 organisationskommunikation 7 intern/ekstern kommunikation 1 0 PR 1 0 journalistik 1 0 risikokommunikation 7 markedskommunikation 7 coorporate communication 7 kampagneplanlægning 7 krisekommunikation 7 12

13 politisk kommunikation 7 interkulturel kommunikation 7 massekommunikation 7 interpersonel kommunikation 7 i alt 140 sider BIND 8: TEORIER OM MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSHISTORIE indledning (m. kort forskningsoversigt) 7 kulturhistorie 1 0 genrehistorie 1 0 receptionshistorie 1 0 medie- og teknologihistorie 1 0 socialhistorie 1 0 mediehistorie? 1 0 i alt 67 sider BIND 9: MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSTEORETISK SLAGSVÆRK OP- Emnet for opslagsværket er de væsentligste begreber, personer, strømninger mm. inden for medie- og kommunikationsvidenskabernes teori. I modsætning til de øvrige binds overordnede struktur, så giver strukturen i opslagsværket sig lidt nemmere, idet det vælges, at lade opslagsordene følge alfabetet. Man kunne også have forestillet sig, at denne struktur var kombineret med længere syntetiske artikler og/eller længere almene introduktioner, men da de for en stor dels vedkommende vil findes i de øvrige bind, udelades de i opslagsværket, der derfor udelukkende følger alfabetets 13

14 struktur (dog tilføjes der en synoptisk tidstavle til slut, se nedenfor). De forskellige opslag vil blive bundet sammen af et netværk af henvisninger. Der vil blive lavet opslag om: væsentligste begreber (dette vil blive den mest omfangsrige del) personer væsentligste tidsskrifter væsentligste forskningsmiljøer, -centre og -foreninger evt. nationale forsknings- og teoritraditioner Med hensyn til størrelsen af de enkelte opslag vælges en kombination af: kortere opslag (1 linje-0,5 side) længere historiske og systematiske artikler, der evt. kan være mere diskuterende (ca. 4-6 sider) De længste af de kortere opslag samt de længere artikler skal indeholde henvisninger til den væsentligste oversigtslitteratur samt hovedværker inden for emnet, ligesom der også skal henvises til de øvrige 8 bind for uddybende behandling samt yderligere litteratur. Som nævnt laves der til slut i bindet en synoptisk tidstavle over de væsentligste værker og personer: medie- og kommu- humanviden- samfundsvi- naturviden- medierne nikationsvidenskab skaberne denskaberne skaberne erne osv. 14

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet af Finn Frandsen Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet Udgangspunktet for dette bind er dobbelt, nemlig for det første den banale konstatering, at kommunikationsforskningen har været genstand

Læs mere

Kommunikation. Kommunikation og massekommunikation

Kommunikation. Kommunikation og massekommunikation Kommunikation Massekommunikation Kommunikationsteorier Samfundsvidenskabelige paradigme Humanistisk paradigme Kommunikationsmodeller Kommunikationsteoretisk historie. Kommunikation og massekommunikation

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse:

Systematisk oversigt. Sprogbeskrivelse: Systematisk oversigt Engelsk Sprogbeskrivelse: Spr 1 Spr 2 Spr 3 Spr 4 Spr 5 Spr 9 Almen og teoretisk lingvistik: 1.1 Oversigter, lærebøger, introduktioner 1.2 Lingvistikkens historie, enkelte lingvister

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse... 5 Om forfatterne...10 Forord....11 Introduktion 1 Emne og formål...15 2 Tilgang og begreber...19 Der er teori bag al praksis 19 Kampagneteori....20 Centrale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere Fakta På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere uddybning. En faktatekst/sagtekst kan vurderes til enten at være informerende, meningstilkendegivende eller holdningspåvirkende

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

KOMMUNIKATION OG KRISEHÅNDTERING

KOMMUNIKATION OG KRISEHÅNDTERING KOMMUNIKATION OG KRISEHÅNDTERING Finn Frandsen Center for Virksomhedskommunikation Dias 2 Oversigt 1) Mit udgangspunkt 2) Anti-håndbog i mediefiasko 3) Tendenser i kriseforskningen 4) Krisekommunikation

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis

Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft. Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström Kristine Jensen de López Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis Stig Broström, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft Dialogisk læsning i teori og praksis 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Professionslæring i praksis

Professionslæring i praksis Martin Bayer Ulf Brinkkjær Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers møde med praksis Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag Professionslæring i praksis Nyuddannede læreres og pædagogers

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen

Trivselsrådgivning. Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske. Af Janne Flintholm Jensen Trivselsrådgivning Et kort referat af artiklen Værsgo at blive et helt menneske Af Janne Flintholm Jensen Roskilde Universitet Arbejdslivsstudier K1 August 2011 Det følgende indeholder et kort referat

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Indledning. Om bogens baggrund og formål

Indledning. Om bogens baggrund og formål Indledning Om bogens baggrund og formål Nærværende bog fokuserer på en af de mest toneangivende genretendenser i 1990 ernes danske litteratur, kendt under betegnelsen kortprosa. Bogen præsenterer en komparativ

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Formidlingsovervejelser

Formidlingsovervejelser Formidlingsovervejelser I forbindelse med arbejdet med vores projekt har vi løbende overvejet hvordan vi bedst muligt ville kunne videreformidle de tanker og diskussioner vi gør os i projektet, til en

Læs mere

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008)

Kronikken 1. Pentagonen 2 kan anskueliggøre de dele, der indgår i din kronik: Kilde: Hauer og Munk: Litterær artikel, kronik og essay, Systime (2008) Kronikken 1 I en kronik forholder du dig til et emne, der er behandlet i en tekst (evt. flere tekster). Grundpillerne i en kronik er (1) en redegørelse for synspunkterne i en tekst og en karakteristik

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren

del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren Illustration 7.1 Lineær distribution slår over i dialogbaseret interaktion del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren Liv kender ikke tegneserien, ser

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

Nyt perspektiv på videnskabsteori

Nyt perspektiv på videnskabsteori Forsiden Nyt perspektiv på videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge Seminar C 24. marts 2015 Erik Staunstrup Hvem er Erik? Erik Staunstrup Videnskabsteori Videnskabsteori er en filosofisk disciplin,

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer.

Hurt igt overblik En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige kulturer. Kulturforståelse Det kulturelle møde 1. udgave, 2005 ISBN 13 9788761611178 Forfatter(e) Georg Bank-Mikkelsen, Anne Skaarup Rasmussen En kulturteoretisk og -analytisk grundbogen om mødet mellem forskellige

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser

Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Til fagbilag 14. Vejledning til grundfaget læring, kommunikation og samarbejde Indledning Alle bestemmelser, der

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium - Vibenhus Htx

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole.

Lytte/forstå Du kan forstå essensen i enkel kommunikation med tydelig udtale om konkrete og velkendte emner inden for fx arbejde, fritid og skole. Danskuddannelse 3 på VUF - modulbeskrivelse 1 Modul 1 Du lærer at beskrive, fortælle og kommunikere om hverdagssituationer i et meget enkelt sprog både skriftligt og mundtligt, og du kan til sidst forstå

Læs mere

Litteratur i bevægelse. Verdenslitteratur 2. Nye tilgange til verdenslitteratur. Redigeret af Dan Ringgaard Mads Rosendahl Thomsen

Litteratur i bevægelse. Verdenslitteratur 2. Nye tilgange til verdenslitteratur. Redigeret af Dan Ringgaard Mads Rosendahl Thomsen Litteratur i bevægelse Nye tilgange til verdenslitteratur AARHUS UNIVERSITETSFORLAG Verdenslitteratur 2 Redigeret af Dan Ringgaard Mads Rosendahl Thomsen litteratur i bevægelse nye tilgange til verdenslitteratur

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner

Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner Lærervejledning til teksthæftet Hvad ryger du på? Et tværfagligt projektforløb til handelsskolerne om røg og kampagner 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Dette undervisningsmateriale henvender sig til

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

identifikation & Fa Ellesskab O M

identifikation & Fa Ellesskab O M identifikation & Fa Ellesskab D A O M K E T R I Indhold Dette er en legende vurderingsøvelse, hvor eleverne på kort og i forhold til forskellige identifikationsmarkører skal bevæge sig rundt i forskellige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C

Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Undervisningsbeskrivelse 2011/2012 Kommunikation/IT C Overordnet Termin: Efterår 2011/Forår 2012 Fag og niveau: Kommunikation/IT C Underviser: Ulla Fløe Andersen Hold: Hold 1 (efterår 2011) Htx 311 og

Læs mere

Engelsk A stx, juni 2010

Engelsk A stx, juni 2010 Engelsk A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede kulturer og globale forhold.

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Thorkild Hanghøj, ph.d., lektor, AAU/ILD

Thorkild Hanghøj, ph.d., lektor, AAU/ILD Thorkild Hanghøj, ph.d., lektor, AAU/ILD Fagets udvidelse: It og medier kræver udvikling af nye tekstkompetencer gennem udvalgte genrer, modaliteter og kommunikationssituationer Organisering/produktion:

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder

Kontakthierarkier i. Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder Kontakthierarkier i digital post Denne vejledning beskriver forskellige måder, man kan præsentere sin myndighed over for borgere og virksomheder i digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk Sprogdidaktisk model Til sprogpakkens sprogdidaktiske model anvendes en kendt og i den pædagogiske verden ofte anvendt didaktisk model, nemlig SMTTE. Den følgende tekst er først en beskrivelse af SMTTE

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger

Eleven kan handle med overblik i sammensatte situationer med matematik. Eleven kan anvende rationale tal og variable i beskrivelser og beregninger Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Matematiske kompetencer handle hensigtsmæssigt i situationer med handle med overblik i sammensatte situationer med handle med dømmekraft

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke.

Filosofi. Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Filosofi Studieleder: Lektor, mag.art. Poul Lübcke. Vi er alle i en vis forstand filosoffer, idet vi ofte tvinges til at gøre os de forudsætninger klare, hvorpå vor stilling til livets tilskikkelser og

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme.

Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Sommerkurser 2015 Om sommerkurser Hovedstadens Ordblindeskole udbyder i år 12 forskellige sommerkurser, som foregår i juni, juli og august måned. Kursus nr. 2 og 12 er det samme. Hvis du vil tilmelde dig

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Fagbogen i skolehaven SIDE 1 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK Fagbogen i skolehaven SIDE 2 DANSK fagbogen i skolehaven DANSK fagbogen I skolehaven SIDE 3 DANSK FAGBOGEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Arbejdet med fagbøger og produktion

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! Gode tekster er lette at skrive 2008 Mikkel Hvid, UPDATE & Forlaget Ajour Redaktør: Torben Nielsen Udgivet af UPDATE Olof Palmes Allé 11 8200 Århus

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Den nye bollemodel (2002)

Den nye bollemodel (2002) 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Kommunikation, planlægning, målgruppe,

Læs mere

Multimodal socialsemiotik. Multimodal socialsemiotik meningen med det hele

Multimodal socialsemiotik. Multimodal socialsemiotik meningen med det hele Multimodal socialsemiotik Meningen med det hele Multimodal socialsemiotik Meningen med det hele Repræsentant for 3 multimodal forskning: 4 Personligt forskningsfelt Arbejdstitel: te Multimodal socialsemiotik

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Master i RETORIK OG FORMIDLING

Master i RETORIK OG FORMIDLING Master i RETORIK OG FORMIDLING Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Introduktion... 3 Målgruppe... 3 Kompetenceprofil... 3 Tilrettelæggelse... 4 Adgangskrav...

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

------------------------------------ BA vejlederkatalog forår 2006 - Center for Kommunikation, CBS. (opd.8.3.2006)

------------------------------------ BA vejlederkatalog forår 2006 - Center for Kommunikation, CBS. (opd.8.3.2006) Vejledere i kursus 7 (ÅU) / 8 (dag) Projektværksted BA Forår 2006 Anette Grønning Annette Hoffskov Charlotte Werther Dorte Madsen Helle Borup Helle Hermann Henrik Jespersen Jan Gustafsson Jens Lautrup

Læs mere

Vejledning til større skriftlige opgaver

Vejledning til større skriftlige opgaver Vejledning til større skriftlige opgaver INDHOLDSFORTEGNELSE 0. Indledning..... 2 1. Opgavens opbygning...3 1.1. Om forside.. 3 1.2. Om abstract......3 1.3. Om indholdsfortegnelse... 3 1.4. Om opgavens

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere