Kommunikation i team og grupper

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation i team og grupper"

Transkript

1 Kommunikation i team og grupper Indhold INDLEDNING... 1 INTEGRATION AF TEORI I PRAKSIS...2 VÆRDIEN AF REFLEKSION...2 ANVENDELSE AF ANALYTISK VIDEN I PRAKSIS... 4 SOCIALE SYSTEMER... 5 MENING SOM GRUNDLAGET FOR KOMMUNIKATION... 5 REFLEKSIONSTEORI OG KOMMUNIKATION... 6 LP-MODELLEN... 7 FORANDRING MED LP-MODELLEN... 7 NORMER... 8 KOGNITIVE STRATEGIER... 8 RISIKO, TILLID & REFLEKSION... 8 PROCESLEDELSE... 9 IDENTIFICERING AF POSITIVE OG NEGATIVE FAKTORER Analysemodel til at forholde sig til problematikker internt i gruppen HVORFOR ER TEORI NØDVENDIG FOR TEAMETS KOMMUNIKATION INDLEDNING Denne publikation bygger på sociologisk refleksionsteori med viden om kommunikation i team og grupper. Samtidig bliver Luhmanns videreudvikling frem mod systemteorien gennemgået, hvor han sætter kommunikation lig det sociale. Systemteorien kan anvendes til at forstå og forklare kommunikationsmønstre, samtidig med den kan åbne for en kritisk drøftelse af problemer i gruppers kommunikation. Generelt gælder det i grupper, at professionelle fagpersoner (lærere, pædagoger mv.) former deres roller ud fra den faglige viden, som de har til rådighed. Viden er derfor en nødvendighed for at kunne udvikle og omforme sin professionalisme og lade den komme til udtryk på nye måder. Professionelle fagfolk fra uddannelsessystemet har primært brug for viden om, hvordan deres rolle kan formuleres og udføres, hvilket hviler på forståelsen af samfundet, skolen og eleverne. Endvidere er den enkelte professionelle afhængig af sin personalegruppe, idet de definerer hvilke faglige roller, som det er muligt at indtage. Råderummet er forskelligt fra skole til skole, da den afhænger af tilliden mellem de professionelle. Uddannelsessystemet og den enkelte skole kan på samme måde definerer, hvad der er information, samt hvordan den forholder sig til nye bestemmelser på området. Disse beslutninger sætter rammerne for, hvad der er muligt at tale om, hvem der kan tale, og hvordan man kan tale om tingene. 1

2 Dermed afgrænser beslutningerne også, hvilke refleksioner der meningsfuldt kan kommunikeres om i konteksten. "Der er kun en verden, men mange måder at iagttage den på" INTEGRATION AF TEORI I PRAKSIS Uddannelsessystemet er et af de områder som er mest omdiskuteret i samfundet, hvormed næsten alle har en holdning til undervisning, læring og lærerens rolle. I de seneste år har skolesystemet fået øget opmærksomhed, hvor man især har rettet de kritiske øjne mod at øge den læringsmæssige effektivitet, hvilket udtrykkes gennem fokus på undervisningens type, organisering og kvaliteten af underviserne. John Hattie (2009) har i bogen "visible learning" som omfatter 800 metaanalyser med ca. 83 millioner elever oplistet følgende områder, hvor læreren kan bidrage til øget læring hos eleverne: Lærerne og deres undervisning har en afgørende indflydelse på, hvor meget eleverne lærer. Lærerne skal være ledende, styrende og instruerende i undervisningen med en forståelse af, at de er undervisningens drivende kraft. Lærerne skal give feedback til eleverne, så deres forståelse af fænomener øges. Lærerne skal skabe en tydelig struktur i undervisningen med klar og forståelse fremdrift i, hvordan indholdet skal læres. Lærerne skal udfordre og støtte eleverne til at forstå, hvad der kendetegner gode præstationer i netop deres fag. Lærerne skal skabe en positiv og læringsstøttende atmosfære ved at fremstå som faglige og personlige autoriteter. Lærernes professionalisme afhænger især af evnen til at analysere og udvikle deres rolle ud fra viden om, hvad der virker i den pædagogiske praksis. Samtidig viser internationale undersøgelser, at praktikerne udvikler erfaringsbaserede teorier, som kun undtagelsesvist inddrager uddannelsesforskning. Derfor er det ikke nok at være en god, oprigtig og autentisk person i praksis. Underviserne må hele tiden se sig selv i en rollebestemt professionalisme, samtidig med at de skal skabe relationerne til eleverne, og det er i elevrelationerne, at den kommunikative adfærd opstår som et cirkulært system, hvor man får det retur, som man sender ud. Kommunikationen sætter rammerne for meningsudveksling og refleksivitet, men spejler også aktørernes selvrefleksivitet, hvilket er en forudsætning for at kunne analysere sig frem til nye udviklingsveje. Det er også centralt at få synliggjort kommunikationsdeltagernes eget udgangspunkt, fordi det påvirker perspektivet på omverdenen. De professionelle undervisere må derfor ikke alene sige, hvad de ser i omverdenen, men også hvordan de ser det. VÆRDIEN AF REFLEKSION Den sociologiske refleksionsteori ser refleksion som en måde at skabe forandringer i den interaktionelle kommunikation i et team eller sagt på en anden måde, så kan man kun identificere årsagerne til et problem, når man har muligheden for at reflektere over de oplevede udfordringer sammen i teamet. Her er det centralt, at problemerne i undervisningssituationer ofte er dårligt defineret. Når et team formår at arbejde analytisk og refleksiv,t opstår der flere koder for kommunikation, hvilket over tid skaber et refleksivt system, 2

3 hvor deltagerne kan skifte mellem flere perspektiver og positioner fx kan man reflektere over undervisningsmetoder ud fra koden brugbar/ikke-brugbar i relation til elevernes resultater med koden bedre/værre. Kommunikationskoderne i teamet er afgørende for graden af aktivitet indenfor teamet. I uddannelsessystemet vil der altid være en række koder, fordi det hviler på mange forskellige kriterier fx økonomi, pædagogik, ledelse, trivsel, omsorg eller læring. Anvendelsen af koderne kan sætte rammerne for, hvad der er meningsfuldt at tale om, og hvilke emner der må forblive tavse. Teamets leder står derfor altid med en vigtig beslutning i forhold til at sætte rammerne for, hvad der kan tales om, og hvordan der kan tales om det. Dette er en udfordring, fordi teamet er kendetegnet ved at være "polyfon" (jævnbyrdige stemmer), men når lederen træder frem for at afgrænse kommunikationen, så fremstår denne som en autoritet med det formål at gøre teamet beslutningsdygtigt ved at fravælge en række alternativer og dermed mindske usikkerheden. Dilemmaet er, at uanset valget af kommunikationstema, så vil der altid være en risiko for at møde modstand fra deltagere i teamet, som anså andre kommunikationstemaer som vigtigere end det valgte. I denne sammenhæng er lederens autoritet afgørende, idet den anvendes til at styre risici og mindske konflikter i teamet, men det nødvendiggør også en klar afgrænsning af lederens magt gennem forventningsafstemning. En leder kan kun opnå autoritet og kompetence gennem deltagernes samtykke og anerkendelse af denne, men det kræver også et vist omdømme baseret på viden om kommunikationsindholdet kombineret med en opbakning fra formelle ledere. Endelig kræver refleksiv autoritet, at lederen tør give plads til kritik, modargumenter og udfordringer fra teamets deltagere, og at denne kan forklare sine dispositioner ved anmodning derom. Synlig ledelse afspejler modet til at træde i karakter og træffe beslutninger også de ubehagelige i et team. Grupper efterspørger ledelse, men de stiller også krav til autoriteter, idet de skal beslutte kommunikationens tema og hvilke bidrag, der har relevans. Autoriteten bruges til at sikre de aftalte spilleregler overholdes, uanset hvem der er involveret i kommunikation, og den bygger ofte på tidligere accepterede kommunikationsmønstre i teamet. Polyfon kommunikation er kendetegnet ved, at man håndterer og orienterer sig efter forskellige måder at fremskaffe viden. For en LP-gruppe betyder det, at det ikke er tilstrækkeligt for teamet kun at inddrage uddannelsesforskning, idet de har brug for at indhente øvrig viden om barnet, samt reflekterer over denne for at sikre, at deres viden kan aktiveres på en måde, der giver mulighed for fremskridt og udvikling hos barnet. Dette indebærer to mulige perspektiver på kommunikation om iagttagelser, hvor teamet kan tale om, hvad de skal lære, men også hvordan de skal lære det. Dette betyder også, at teamet kan reflektere over uforudsigelige hændelser for at opnå forståelse fx gennem inddragelse af forskningsmæssig viden, men de kan også reflektere over den unges læringstempo eller et teammedlems håndtering af egen faglighed, hvilket kræver selvbevidsthed i forhold til egne forudsætninger og adfærd. Når en deltager i teamet forholder sig selvbevidst til egne forudsætninger ved at medbringe en problemstilling, så bliver denne til en fokusperson i teamet, hvor gruppens øvrige deltagere skal forsøge at åbne op for nye perspektiver på problemstillingen. Gennem anvendelse af nedenstående spørgsmål får fokuspersonen mulighed for at undersøge sin iagttagelse af sig selv. Her er det centralt, at teamet anvender de 5 H'er: 1. Hvad skal der tales videre om? 2. Hvem skal tale videre om fokuspersonens problem? 3. Hvornår skal det ske? 4. Hvordan vil fokuspersonen gerne have, at de øvrige bidrager i processen? 5. Hvorfor skal der tales om problemstillingen - hvad ønsker fokuspersonen at få med sig fra teamet? 3

4 ANVENDELSE AF ANALYTISK VIDEN I PRAKSIS Rasmussen, Kruse og Holm (2007) skelner mellem forskellige slags viden, der indeholder forskellige muligheder: 1. Praksisviden - knyttet til den konkrete pædagogiske praksis 2. Professionsviden - knyttet til den kompetencegivende uddannelse som lærer eller pædagog 3. Forskningsviden - knytter an til den internationale og nationale forskning indenfor uddannelsessystemet. Viden, læring og færdigheder fra en sammenhæng kan ikke umiddelbart overføres til en anden sammenhæng, fordi de underliggende systemer under viden opfatter og anvender viden forskelligt. Men selv indenfor skolesystemet anvender den enkelte skole viden meget forskelligt, fordi de har forskellige opfatter af, hvordan LP-modellen kan fremme gode læringsmiljøer. En skole anvender fx LP-modellen til at fokusere på, hvor lærernes forventninger påvirker elevens læringspotentiale positivt eller negativt, mens en anden skole anvender samme model til at iværksætte og evaluere pædagogiske tiltag (Andresen; 2009). Af denne grund opfattes relevant viden også forskelligt på skolerne. Det væsentlige er, at teamet gennem refleksionsprocesser over deres egen interne forskellighed, når frem til en beslutning om at iagttage fænomener, som der er enighed om repræsentere afgørende forskelle, fordi uden iagttagelse af forskelle bliver det umuligt at ændre og udvikle praksis. Det er bedst, hvis teamet inddrager viden og erfaringer om det område, der undersøges, fordi jo mindre viden teamet har om et område, des mere tilfældigt er der risiko for at forskellene til iagttagelse defineres, hvilket kan hæmme den efterfølgende refleksion over opdagelserne og dermed også læring i teamet. Eller sagt på anden vis, "teamet må først blive enig om en kommunikationskode fx hvordan defineres god undervisning? Er det gennem økonomi, trivsel, lille fravær, læring, karakterer mv., og derefter må deltagerne i teamet åbent være i stand til at tale om meningsfulde forskelle - positive/negative - i undervisningspraksis ud fra den valgte kommunikationskode, da man ellers ikke kan lære af hinanden". Hvis et lærerteam besluttede sig for at udforske, hvad der kendetegnede det bedste atomkraftværk, så ville de udvalgte forskelle til iagttagelse formentlig ikke føre til refleksioner, der gav et fyldstgørende svar, fordi de færreste skolelærere også er kernekraft-eksperter i fritiden med tons af praksiserfaringer indenfor branchen, Ovennævnte er vigtigt, fordi vi i dagligdagen ofte vil være tilbøjelig til at iagttage virkeligheden (naturlig naiv måde uden at have gennemtænkt egen rolle) ud fra bestemte forskelle, som påvirker vores opfattelse af situationer og verden. Samtidig kan erfarne team indenfor et felt dog også være tilbøjelig til at blive for ufølsomme overfor at anvende nye forskelle, hvormed de risikerer at stivne i deres iagttagelser og tolkning af situationer. Det er centralt, at teamet holder fokus på at reflektere over dynamiske forhold fx åbne for nye udviklingsmuligheder gennem kommunikation frem for fastlåste præmisser fx elevens iboende egenskaber. Teamet kan dog aldrig tildeles det fulde ansvar for valget af temaer og forskelle, fordi kommunikation i et team er et socialt system, der hele tiden reproducerer sig selv gennem kommunikation, så uden forstyrrelser vil de have tendens til at gøre det, som de plejer at gøre. For at systemer kan opretholde sig selv, så har de også brug for at skelne mellem sig selv og andre grupper med andre funktioner (dem/os). Dette betyder indirekte, at lederens beslutninger om koder/forskelle har den effekt, at nogle udsagn vil komme frem i kommunikationen, mens andre nedtones. Lederen opnår autoritet i gruppen gennem viden fra andre systemer fx uddannelsesforskning (videnssystem). 4

5 SOCIALE SYSTEMER Sociale systemteorier er kendetegnet ved, at den enkelte påvirker helheden, men samtidig også selv bliver påvirket af helheden. Det er kommunikationen, der skaber de sociale systemer gennem sociale interaktionsmønstre, der kan iagttagelse og åbne for metakommunikation dvs. kommunikation om kommunikationen. Sociale systemer lapper over hinanden, og hvert sociale system kan have særlige egenskaber fx skoleklassen handler om at undervise eleverne, mens en lærergruppe kan have som mål at udvikle undervisningen for at øge læring. Som nævnt tidligere er sociale systemet skabt gennem kommunikation, hvilket adskiller dem fra psykiske systemer, som bygger på tanke- og forestillingssystemer skabt gennem tanke, følelse, viden, hukommelse og fantasi, men samtidig er systemerne gensidigt afhængig af hinanden, hvor kommunikation skaber tanker, mens tanker danner grundlaget for kommunikation. Ændringer i en deltagers bevidsthed ændrer ikke nødvendigvis på systemet, men et system kan påvirkes af forstyrrelser fra omverdenen, omend det altid lader sig influere ud fra sine egne forestillinger, viden og erfaringer, hvormed de er selvrefererende. Da systemer skaber sin egen virkelighed, så resulterer det ikke altid i hensigtsmæssige reaktioner på omverdenens forstyrrelser. Oveni betyder forskellen mellem psykiske og sociale systemer, at deltagerne i et socialt system kan tænke, forstå og forestille sig meget andet end det aftalte. Derfor kan det være centralt at tale om, hvordan de enkelte deltagere forstår og forholder sig til aftalerne. I et socialt system skabes identitet gennem kommunikation, og hvordan forbindelsen til omverdenen forstås ud fra, hvad det sociale system opfatter som meningsfuldt kaldet systemreferencer. En elev med indlæringsvanskeligheder kan fx i et system skabe en søge efter årsag og virkning i forhold til diagnoser (individperspektiv), mens et andet system finder mening ved at kommunikere om de undervisernes erfaring med læring der lykkes eller mislykkes. Et socialt system må altid forholde sig refleksivt til egen kommunikation, problemformulering, perspektiver og valg af interventioner. MENING SOM GRUNDLAGET FOR KOMMUNIKATION Kommunikation i et team handler om at anvende deltagernes viden på nye måder, hvor deltagernes forskellige perspektiver og erfaringer muliggør integration af forstyrrelser udefra. Kommunikation består af meddelelse, information og forståelse, hvilket til sammen skaber mening i systemet. Mening tilskrives dog også på deltagerniveau, hvor viden og erfaringer påvirker, hvordan information forstås på individniveauet, hvormed der sjældent hersker den samme forståelse mellem deltagerne, og selv når deltagerne er enige, så er det på ingen måde sikkert, at den enkelte handler på det efterfølgende. Dette betyder, at lederen i et team aldrig kan sikre direkte forandring, men maksimalt kan forsøge at forstyrre deltagerne, så de gennem selvrefleksion finder mening i at ændre på sig selv for at kompensere for forstyrrelsen. En forstyrrelse kræver, at deltagernes holdninger og forestillinger udfordres, samtidig med at deltagerne skal tilbydes en iagttagelsesposition, hvor de har mulighed for at revurdere sig selv, hvilket bedst sker ved at lederen tør gøre en af følgende ting: 1) Stille åbne og nysgerrige spørgsmål, der hjælper deltageren med at finde løsninger eller reflektere over egen iagttagelsesposition 2) Gennem rådgivning hjælpe deltageren frem til en løsning omkring at kunne iagttage og revurdere sig selv. Systemteoriens kommunikation indeholder dog også et dilemma, hvor modtageren af kommunikation altid an vælge mellem at knytte an (tilknytning) til meddelelsen i kommunikation eller afvise det, hvor det ikke engang er sikkert, at afsenderens kommunikation er forstået korrekt. Kommunikationen i et team handler 5

6 ofte om at finde måder at fortsætte kommunikationen, selv når man er uenig i de forskelle, som der bruges til at beskrive omverdenen. Når effekten af kommunikation og aftaler udebliver, så kan det være vigtigt at metakommunikere om gruppens måde at kommunikere på. Det er kun muligt i et team at iagttage hinandens kommunikation og derved skabe forventninger til fremtidige adfærd, men kommunikation indeholder begrænsning i forhold til at sikre enighed om efterfølgende handling, idet enkelte deltagere kan vælge afvisning, selv om de som team forventer tilslutning (sige ja og gøre det modsatte). Dette kan lade sig gøre, fordi kommunikation skaber sin egen proces, hvor der defineres, hvad der gælder som information, meddelelse og forståelse. Kommunikation må forstås både verbalt og non-verbalt. Et systems funktion og ydelse kan være beskrevet, men det er bestemt ikke alle systemer, der formår dette. Først når et system kan iagttage og beskrive sig selv, kan der opstå en forøgelse af deltagernes læringsduelighed og udviklingskompetence. Endvidere har selvstyrende teams øget antallet af forskelligartede koder, fordi deltagerne pludselig er påvirket af flere rolle-, ansvars- og opgaveforpligtelser. Et systems funktion kan beskrives som den ydelse, det leverer til samfundet, samt hvordan systemet refleksivt forstår denne ydelse. Samtidig er systemets ydelse fokuseret omkring spørgsmålet, hvordan systemet kan sikre, at andre kan opfylde de formål, som de har. I denne sammenhæng er uddannelsessystemet enormt udfordret af videnssamfundet, hvor eleven må tages alvorligt som den lærende. Systemets refleksion omhandler, hvordan systemet bedst kan opfylde sin funktion og ydelse i samfundet, hvormed der kan overskridelse af systemets meningshorisont gennem refleksion. Hvis systemet ikke møder refleksion og forstyrrelse, så vil det let ende med at bekræfte sig selv, hvormed systemet ikke udvikler en mere præcis beskrivelse af sig selv og forholdet til omverdenen. Eller sagt anderledes refleksionen i et team skal sikre, at erfaringsramte medarbejdere kan blive til forandringsparate medarbejdere. REFLEKSIONSTEORI OG KOMMUNIKATION Refleksion i et system kan kun ske ved at inddrage ny viden i teamet, hvilket forudsætter at deltagerne har kontakt med andre systemer i omverdenen med andre perspektiver på verden. Teamet må først iagttage egne kriterier for, hvad der er viden i teamet, og derefter beslutte sig til, at viden kan opfattes anderledes fra andre systemer med andre forskelle fx god/dårlig; dyr/billig; lyst/ulyst og egnet/uegnet, samt perspektiver fx faglig, personlig og social. Moderne undervisning nødvendiggør, at eleven reflekterer over, hvordan information kan frembringe mening, hvilket indebærer en konstant vurdering og refleksion over egen undervisningspraksis. Endvidere er uddannelsesforskning og pædagogisk praksis blevet bragt sammen på LP-møderne, hvor forskningen kan byde ind med begreber og teorier til at forstå virkeligheden, der påvirker deltagernes forståelse og erfaring, hvormed det kan føre til ændret praksis. Enkelte gange kan man også øge forstyrrelserne ved at blive enige om at være uenige i teamet gennem at belyse et emne fra forskellige koder/perspektiver. En grundlæggende antagelse er, at et kommunikationssystem både må forstå sig selv og sin egen forståelse af fx den undervisningsmæssige praksis, men samtidig må kunne forklare sin praksis. Forandring opstår, når et team evner at iagttage virkeligheden ud fra flere koder fx forskningens resultater og kravet om anvendelighed, idet der opstår nye meningshorisonter. 6

7 LP-MODELLEN LP-modellen bryder med det individualistiske perspektiv og er mere orienteret mod moderne kommunikationsteori. De enkelte LP-teams må for at opnå effekt analysere den pædagogiske praksis ved at prioritere mellem forskellige hensyn, samt have viden om hvordan man udnytter forskellige ressourcer, hvilket stiller krav om en tidsmæssig ressource. Man kan vinde tid enten ved at træffe hurtige beslutninger, hvilket skader muligheden for analyser og refleksion, og i værste fald giver nye problemer, som kræver endnu mere tid, eller man kan analysere de kriterier, som teamets deltagere lægger til grund for deres vurderinger og bedømmelser af egen undervisning, hvilket kan medføre en ny organisering af undervisningen, hvilket igen kan åbne for ny refleksion. Refleksionen i et team indebærer dog samtidig en overvindelse af en situation, hvor den enkelte bliver overladt til sig selv med egne problemer. LP-modellen kræver minimum 3 år at udvikle i en organisation, men forskning har peget på, at det først er efter 7 år, der opstår en effekt og forandring, der ligger væsentlig over gennemsnittet (Andresen; 2010). For at opnå sådan et resultat, så skal den faglige refleksion vægtes så højt, at problemer ikke ses som udtryk for den enkelte undervisers problemhorisont. Samtidig med at alle teamets deltagere må bevare en analyserende og reflekterende holdning til både sig selv og skolen. Teamets leder kan understøtte dette ved at have en filosofi om, at alle er gode til noget, men hvor man forsøger at tage højde for forskelligheden i forhold til, hvad de enkelte kan håndtere, og hvor man forsøger at arbejde med de svage sider frem mod styrkesider. Dette kræver samtidig en accept af, at for at behandle alle teamets deltagere lige i form af udviklingsmuligheder med faglig refleksion, så skal de behandles forskelligt pga. personlighed, erfaring og udgangspunkt Kommunikationen i teamet må tage udgangspunkt i dagligdagens praktiske problemer ved at forstå sig selv og sin egen forståelse af virkeligheden, samt kunne forklare forståelsen til de øvrige deltagere. Dette muliggør at hele teamet kan forholde sig til kriterierne for deres fælles virkelighedsforståelse. FORANDRING MED LP-MODELLEN Forandring kræver, at deltagerne afprøver nye koder/perspektiver i deres virkelighedsforståelse. Så forandring er snarere et ændret syn på omverdenen og dens adfærd, så selv når deltagerne i et team taler om ændringer i omverdenen, så kan det lige så godt afspejle, at deltagerne har ændret syn på omverdenen og derfor får øje på nye ting. Grundlæggende er forandringer altid knyttet til selvforandring. Forandringer kan dog også hvile på et usikkert grundlag, når de i lige så høj grad afspejler teamets egen kommunikation om forandringer og efterfølgende iagttagelser, fordi disse altid bygger på kompleksitetsreducerende processer, hvor man ser efter det, som man forventer fx video "awareness test": Gennem refleksion og analyse af situationer fra skolehverdagen bliver deltagerne i stand til at se, hvordan problemer skabes og fastholdes, samt hvordan de selv er en faktor, der på samme tid er en del af løsningen og problemet. Den iagttagede virkelighed kan dermed forstyrres, og situationer kan altid være anderledes. Deltagerne kan desuden med grundig træning lære at skifte mellem perspektiverne, mens deres eget perspektiv medtænkes. 7

8 NORMER Normer afspejler forventninger, der anerkendes af flere, og det virker som garant for bestemte typer af adfærd i et socialt system. Forventninger der ikke indfries fører til skuffelser. (Rosenthal effekten) Normernes styring af adfærd indebærer, at hændelser i omverdenen skal være stabile og til at regne med, men i et moderne samfund er der flere handlings- og forventningsmuligheder, samtidig med at sammenhængen mellem forventning og handling er mindre tydelig end tidligere. Når et individ bryder normerne for adfærd i et team, så opstår der kommunikation ala "det skulle eller burde personen havde gjort" kaldet symbolske forkortelser. Symbolske forkortelser er udtryk for, at teamet mangler analyse og refleksion over, hvilken handlinger der er mulige at forvente i den givne situation, idet teamet tager for givet, at der altid vil være overensstemmelse mellem forventninger og handlinger. Jo flere skuffede forventninger, som teamet oplever, des mere tilbøjelig kan de være til øget anvendelse af symbolske forkortelser, fordi de ikke tilpasser sig omverdenens kompleksitet. Nogle teams reagerer med en insisteren på at have ret, uanset hvad der har vist sig muligt i den konkrete praksis. KOGNITIVE STRATEGIER Et socialt system er selvrefererende, men møder konstant forstyrrelser i omverdenen, som de selv kan vælge reaktionen på. Forstyrrelserne kan betegnes som kognitive strategier, fordi de afspejler evnen til at være i stand til at komme med alternative forklaringer på, hvorfor omverdenen er anderledes end forventet. Skuffelsen over misforholdet mellem forventninger og handlinger kan dog stadig eksisterer. Kognitive strategier muliggør, at man ved nærmere refleksion og eftertanke bliver i stand til at forestille sig, at forventningerne ikke kunne holde. Det indebærer også, at man undgår at dømme uventede overraskelser som "unormale" eller tale om, hvad nogen eller noget burde eller skulle have gjort. Teamet forstår tværtimod, at det er deres egne forventninger, som gør en handling til noget "afvigende". Når teamet vover at vise interesse for overraskelser og det uventede i omverdenen, så har de indtaget en lærende indstilling til omverdenen. Dette skyldes, at teamet ikke længere har travlt med at retfærdiggøre egne forventninger med holdninger om, hvad der "burde, skulle eller er normalt", at der sker, men tværtimod bruger tid på at udvikle deres forståelse af egne forventninger ved at lære gennem erfaringer fra omverdenen. RISIKO, TILLID & REFLEKSION Alle former for intervention indeholder risiko for, at noget andet også kunne være relevant. Af den grund er det vigtigt, at LP-teamet tør give sig tid til grundige iagttagelser og analyser af årsagerne til, at man gør, som man gør, frem for at skynde sig igennem analysefasen frem mod handledelen. Kommunikationen i et team er forbundet med risiko, fordi man aldrig kender udfaldet, men enhver risiko er forbundet med fare, hvis man undlader at forholde sig til uhåndterbare forhold. Ingen beslutninger eller afgørelser er uden risici, men man kan altid overveje, hvordan beslutningerne kan være en fare og for hvem. Dilemmaet er, at kommunikation altid foregår med henblik på beslutninger rettet mod nutidige forhold, mens den fremtidige virkning er umulig at forudsige. Teamet kan dog træffe de bedste beslutninger gennem analyse og refleksion, hvilket mest sandsynligt fører frem til effektive handlinger, men det øger også risikoen 8

9 for selvkritik. Selvkritik udtrykker en positiv rummelighed, hvor alle stemmer høres, og teamet er i stand til at rumme flere forskellige perspektiver og positioner i analyser. Teamets beslutninger kan altid risikere at have den modsatte effekt, fordi man aldrig på forhånd kan vide effekten af et tiltag. Dette nødvendiggør øget viden, men tidsmæssigt har man ikke altid tid eller mulighed for at afvente denne viden, og derfor er det bedste råd, at LP-teamet retter fokus mod de 4 S'er: små, sikre, seje succes'er, som kompensation for at undgå handlingslammelse eller stress. Efterhånden som beslutninger fører til succes for teamet, så vil teamets tillid til hinanden øges, hvilket skaber et tillidsfællesskab med sammenhold uden behov for fælles værdier og holdninger. Tillid i et team betyder også, at deltagerne tør risikerer noget uden på forhånd at kende alle detaljerne. Forbeholden tillidsdannelse afspejler, at individerne fra start beslutter, hvor meget tillid de vover at udvise, hvorefter de på baggrund af oplevelser vurderer, om tillidsinvesteringen er rimelig i forhold til udbyttet. Hvis dette giver et positivt resultat, så vil relationen mellem de to individer styrkes, men det er centralt, at begge parter har ligelig mulighed for at opnå indflydelse, fordi man ellers svækker selvrefleksivitet og selvbestemmelse, samt øger behovet for autonomi, kontrol og selvbeskyttelse. PROCESLEDELSE Procesledelse indebærer, at deltagerne i teamet iagttages ud fra deres unikke egenskaber, samtidig med at de behandles ud fra deres individualitet. Deltagerne søges derfor ikke omformet eller korrigeret i forhold til bestemte målsætninger, og der er ikke fokus på deltagernes funktion eller faglige kompetencer, fordi man primært er interesseret i personligheden og individuelle egenskaber, hvilket har stor betydning ved teamets etablering. Teamets deltagere ses i den indledende fase primært ud fra deres villighed til at udvise engagement og initiativ, samt tage ansvar. Dette indebærer dog også en vurdering, hvor de personlige kendetegn enten kan beundres, foragtes eller tages til efterretning af proceslederen, hvilket kan skabe en kommunikativ overfølsomhed, fordi kommunikationen kan komme til at handle om, deltagerne vil gå fra et afgrænset arbejdsliv til et inkluderet samliv i teamet. Fordi deltagerne primært vurderes ud fra personlige egenskaber, så bliver relationen mellem deltagerne mere og mere intim, hvilket skaber en intimrelation med nær overgang til et kærlighedsforhold, som indebærer, at deltagerne i teamet selv skal regne ud, hvad den anden ønsker og behøver, fordi indenfor et system af kærlighed er det en falliterklæring at bede den anden om noget. Samtidig må teamdeltagerne være parate til at foregribe skolens fremtidige ønsker. Den efterfølgende forståelse af, hvordan aftalte initiativer virker, er ikke en individuel aktivitet. Denne forståelse indebærer dog skabelse af et kommunikationsrum med fokus på mulige forklaringer i forhold til en bedre eller dårligere udvikling, hvor deltagerne må overveje deres egne virkelighedsopfattelser, hvor proceslederen må rette fokus mod fejlagtige forståelser og fejl. I denne kommunikation er det deltagernes rolle og funktion, der er genstand for drøftelse i forhold til, hvad der kan forventes i den givne situation, men proceslederen må også stræbe efter en kontinuerlig selvudvikling blandt teamets deltagere. LP-modellen faser muliggør, at teamet kan orienteres i retning af at korrigere sig selv gennem iagttagelser af egen praksis, hvormed teamet over tid bliver selvudviklende, fordi teamet selv vælger deres egen udviklingsproces og drager konsekvensen af dette. 9

10 Proceslederen kan dermed kun fokusere på, om den enkelte deltager udvikler sig eller ej, men ikke på hvilken måde deltageren vælger at udvikle sin egen praksis, fordi det styres af deltagerens egen forventning til sin undervisning og eleverne. Gennem refleksionskommunikation opmuntres deltagerne dog til at bevæge sig ud over traditioner og sædvaner, men den står også i kontrast til, at der er entydige sandheder omkring den pædagogiske praksis eller at alle elever kan inkluderes gennem en anerkendende tilgang. Gennem fortløbende vurderinger af egen praksis sker der en løbende korrektion blandt teamets deltagere, samtidig med at man refleksivt må forholde sig til uddannelsessystemets forståelse og løsning af undervisningsmæssige problemer fx hvad betyder det at give børn lige muligheder? Hvordan undgår man eksklusion i hverdagen? Undersøgelser peger på, at lærerne generelt er enige i idealet om inklusion, men de føler sig ikke parate til at arbejde inkluderende, og mange ser desuden inklusion som et spørgsmål om besparelser (Dyssegaard; 2009). På samme måde er der enighed om anerkendende kommunikation, men mere usikkerhed når man skal være anerkendende i sin kommunikation ved konkrete interesseforskelle. Kort sagt er der lang vej fra ideal til praksis, og det kan kræve løbende refleksion over egen praksis at oversætte det til en virkelighed, der giver mening ude i klasselokalerne. IDENTIFICERING AF POSITIVE OG NEGATIVE FAKTORER Grupper er den fundamentale struktur for udviklingsarbejde, og kommunikation er afgørende for effektiviteten i grupper. Keyton & Stephenson (2008) har identificeret 5 forhold ved grupper, der sammen med 3 aspekter ved procesledelse enten fremmer eller hæmmer målet med arbejdet. Nøgleområderne er illustreret i nedenstående tabel, der indikerer, hvordan kommunikationsmønstret ændrer sig, samt hvilke faktorer der bidrager til dette. Ved anvendelse af tabellen kan grupperne bedre analysere deres kommunikationsmønstre og identificere egne udfordringer i forhold til processer i teamet, indbyrdes roller og gruppens ledelse. Analysemodel til at forholde sig til problematikker internt i gruppen Gruppens størrelse Procesledelse Beslutningstagning Konflikthåndtering Er der et tilstrækkeligt antal Hindrer eller fremmer Er gruppen så stor, at deltagere i gruppen til at gruppens størrelse evnen til uenighed ikke kommer frem i kunne løse opgaven og at træffe beslutninger? kommunikationen? lederrollen tilfredsstillende? Er gruppen tilstrækkelig stor Har antallet af deltagere i Hvor mange i teamet kæmper til at få forskellige gruppen medført forskellige om lederrollen? perspektiver frem? alliancer og grupperinger internt i gruppen? Indbyrdes afhængighed Hvordan er samspillet mellem deltagerne i forhold til at fremme eller hindre kommunikation? Hvordan muliggør gruppens leder ligeværdig deltagelse mellem deltagerne? Hvordan passer opgaverne i gruppen til de roller, som deltagerne har påtaget sig? Har gruppen valgt et overordnet mål eller opgave på baggrund af flere små beslutninger, så de har støtte til at finde retning og formål i arbejdet? Hvordan samarbejder gruppens medlemmer om forskelligheder i form af meninger, opgaver og emner? Skaber uafklarede sager nye konflikter internt i gruppen? 10

11 Gruppens identitet I hvilken grad er teamets leder accepteret af gruppens deltagere? Hvordan kommunikerer gruppens leder for at øge ligeværdighed frem for konkurrence mellem forskelligheder? Har gruppens medlemmer en identitet som gruppe, så der kan arbejdes sammenhængende med tanker og refleksioner? Har gruppens beslutninger påvirket den enkeltes identifikation med gruppen? Hvad har størst betydning: Deltagernes identificering med gruppen eller mindre grupperinger opstået på baggrund af konflikter? Hvordan kan gruppens identitet styrkes, så man undgår mindre grupperinger bliver permanente? Gruppens målsætning I hvilken grad bidrager gruppens leder til at få gennemført gruppens mål? I hvilken grad styrker eller hæmmer uformelle ledere i gruppens, at målene realiseres? I hvilken grad tager gruppen beslutninger ud fra eksterne afgørelser om mål for arbejdet? Hvad er forholdet mellem individuelle beslutninger på vegne af gruppen og fælles beslutninger? I hvilken grad er der overensstemmelse mellem gruppens mål og deltagernes individuelle mål? Er der forhindringer med så stor alvor, at de kan forhindre gruppen i at realisere sine mål? Gruppens struktur I hvilken grad er strukturen i teamet tydeliggjort over for deltagerne? Hvilken indflydelse har lederens stil på gruppens regler og normer? Har gruppen udviklet ineffektive normer for at tage beslutninger? Kan procedurer hjælpe gruppen til større effektivitet og beslutningstagning? Er der nogen i gruppen, som har påtaget sig rollen som konfliktmægler ved uenighed? Har konflikter fremmet enkelte deltageres rolle i gruppen på bekostning af andre? HVORFOR ER TEORI NØDVENDIG FOR TEAMETS KOMMUNIKATION Når et team skal analysere og reflektere over egen praksis, hvormed de selv på samme tid er en del af problemet og løsningen, så bliver teoretisk grundlag afgørende. Teori skaber en særlig måde at iagttage verden på, hvormed specifikke oplevelser kan generaliseres. LP-modellen forsøger at skabe bindeled mellem videnskabelig viden om undervisning og den pædagogiske praksis ude i klasseværelserne, hvor den grundlæggende overbevisning er, at refleksionsviden om teamets kommunikation er nøglen til dette ved at skabe et pædagogisk miljø om kommunikative forstyrrelser, hvilket igangsætter en selvrefleksion med plads til at ændre eksisterende handle- og tænkemønstre. Kommunikation fjerner ikke alle konflikter eller opretholdende faktorer, men der opstår en øget viden om, hvordan eleverne kan indtænkes i undervisningen på tværs af fag gennem refleksiv forholden sig til egen praksis. LP-modellen håber at kunne medvirke til at forene forskning med praksis, så begge sider mere gensidigt indtænker hinanden i forhold til analyser og anvendelighed. 11

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Studium: Uddannelsesinstitution: Titel på projekt: Studerendes navn: Studerendes stilling: Vejleders navn:, afgangsprojekt UCN Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Speciale Diplomuddannelse i ledelse

Speciale Diplomuddannelse i ledelse Speciale Diplomuddannelse i ledelse Speciale Medledende teams Tegn på opgave: 117.486 tegn med mellemrum. Studerende: Lars Præcius studienummer CDL1028. Vejleder: Bo Vestergaard. Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund

:: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER ARBEJDE :: :: Frydenlund Værdier på arbejde :: :: :: :: :: Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou VÆRDIER PÅ ARBEJDE :: :: Frydenlund Solveig Hansen Lotte Colberg Olsen Lene Schou Værdier på arbejde Case-research: Solveig

Læs mere

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler

Specialrådgivningen Handicap & Hjælpemidler NETVÆRK SOM FAGLIGE REFLEKSIONSRUM - et undersøgelsesprojekt på Specialrådgivningen Holbæk Udarbejdet i 2010 af Helle Dreier Ergoterapeut, MSI og fagkonsulent og Lisbeth Hvid Ergoterapeut, Soc.D 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hvad vi ved om god undervisning

Hvad vi ved om god undervisning Andreas Helmke, Hilbert Meyer, Eva-Marie Lankes, Hartmut Ditton, Manfred Pfiffner, Catherine Walter, Matthias Trautmann, Beate Wischer, Gerhard Eikenbusch og Hans Werner Heymann Hvad vi ved om god undervisning

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave Diplomuddannelse for FTR/TR i den offentlige sektor - med særlig fokus på sundhedsområdet Professionshøjskolen Metropol Juni 2011 Sammenhæng mellem sygefravær, ledelse og social kapital Afgangsprojektopgave

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009.

Karrierelærer.dk. Herning Kommune, Forundersøgelse, Rapport 2009. At være ny lærer Indhold At være ny lærer... 1 Forundersøgelsens grundlag... 2 Da jég var nyuddannet lærer da en generel indledning... 3 Hvordan skal faglighed fortolkes?... 3 Pædagogisk/ didaktisk kompetence...

Læs mere

Miljøterapeut på et behandlingshjem - en hverdag blandt børn

Miljøterapeut på et behandlingshjem - en hverdag blandt børn Artiklen er tidligere på Forlaget Perikon: Børn på behandlingshjem år 1999 En artikelsamling om miljøterapi, redigeret af Hans Kornerup. Bogen er udsolgt fra forlaget. Miljøterapeut på et behandlingshjem

Læs mere

Udfordringer og behov for viden. En kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer

Udfordringer og behov for viden. En kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer Udfordringer og behov for viden En kortlægning af centrale aktørers perspektiver på udfordringer i folkeskolen 2013 2013 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

- et udviklingsorienteret

- et udviklingsorienteret Det professionelle læringsfællesskab - et udviklingsorienteret teamsamarbejde Janni Frehr Sørensen Bacheloropgave 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling... 5 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere