Ulla Kallesøe. Hold 59. Vejleder Anne-Mette Briand de Crevecoeur. D. 5. januar Abstractets anslag inkl. mellemrum: 2.237

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulla Kallesøe. Hold 59. Vejleder Anne-Mette Briand de Crevecoeur. D. 5. januar 2009. Abstractets anslag inkl. mellemrum: 2.237"

Transkript

1 Radiograffagligt professionsbachelorprojekt 4. eksterne Patientkommunikation Ulla Kallesøe Hold 59 Vejleder Anne-Mette Briand de Crevecoeur D. 5. januar 2009 Abstractets anslag inkl. mellemrum: Projektets anslag inkl. mellemrum: Professionshøjskolen Metropol Radiografuddannelsen Opgaven må gerne lånes ud til andre studerende eller undervisere

2 Patientkommunikation Communication with patients Fokus i dette bachelorprojekt er, patienters vurderinger af patientkommunikation. Dette fokus er bl.a. fremprovokeret af, at nogle radiografer betegner patientkommunikation som blødt pjat. En konsekvens af manglende fokus på patientkommunikation kan blive utilsigtede hændelser, hvilket problemfeltet perspektiverer. En anden mere almindelig konsekvens er, at patienten får en suboptimal oplevelse på billeddiagnostisk afdeling. Da det er radiografens primære opgave at hjælpe patienten, er det vigtigt at give patienten en god oplevelse. Dette kan gøres ved at lytte til patientens vurdering, og er derfor en anden årsag til, at projektets fokus er patientens vurderinger. Den videnskabsteoretiske tilgang i projektet er fænomenologisk, fordi det er adækvat med problemformuleringen, som omhandler mellemmenneskelige interaktioner. Analyseniveauet er deskriptivt, fordi projektet beskriver, hvordan patientens vurdering er. Problemformuleringen er besvaret vha. en objektiv, dybdegående samt kritisk analyse og vurdering af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse Patienters oplevelser i ambulatorier i syv amter Spørgeskemaundersøgelse blandt ambulante patienter Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget af Enheden for brugerundersøgelser, som har erfaring siden 1998 i systematisk indsamling af empiri. Derudover er problemformuleringen blevet besvaret vha. et hovedsagelig kommunikativt og sygeplejeteoretisk perspektiv.

3 I spørgeskemaundersøgelsen har 14 billeddiagnostiske afdelinger deltaget med i alt op til 2159 patienter. Disse patienters svar udgør empirien i projektet og er analyseret ved opstillede analysekriterier af 11 ud af spørgeskemaets 33 spørgsmål. Spørgsmålene er udvalgt, fordi de forholder sig til verbal eller nonverbal patientkommunikation. Patienternes svar er opgivet som procentsatser i spørgeskemaets svarkategorier. Disse procentsatser er beregnet som vægtede resultater for de billeddiagnostiske afdelinger og sammenlignet med spørgeskemaundersøgelsens øvrige medvirkende specialer (bilag 4 14). Analysen af empirien belyser, at billeddiagnostiske afdelinger har et generelt forbedringspotentiale i forhold til kommunikation med patienter.

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s Problemfelt s Sundhedslovens og bekendtgørelsens bestemmelser s Utilsigtede hændelser s En oplevelse fra klinikken s To sider af samme sag s Afgrænsning s Problemformulering s Nøglebegreber s Patientkommunikation s Billeddiagnostisk afdeling s Metodologi og metode s Metodologi s Min forforståelse s Min faglige forforståelse s Mit perspektiv s Fænomenologisk tilgang s Hermeneutisk tilgang s Metode s Hermeneutisk læseteknik s Empiri- og litteratursøgningsprocessen s Præsentation af empiri, teori og forfattere s Empiri s Kommunikations- og sygeplejeteori s. 20

5 8.4. Skrivemetode s Analyse af empiri s Baggrunden for spørgeskemaundersøgelsen s Spørgeskemaundersøgelsens metode s Forberedelsen inden undersøgelsen s Udtrækskriterier s Svarprocent s Undersøgelsens statistiske metoder s Undersøgelsens metodologi s Analyse af spørgsmålstyper s Analyse af udvalgte spørgsmål s Udvælgelsen af spørgsmål s Metode til resultatanalyse s Kriterier for analyse s Nonverbal kommunikation s Præsentation med navn, titel og funktion s Ventetid s Patientens spørgsmål og kommentarer s Måling af patientinformation s Patientens vurdering af information s Patientens samlede vurdering s Fælles analyse af de udvalgte spørgsmål s Kritik af egen empirianalyse s Konklusion s Perspektivering s Litteraturliste s Bilagsfortegnelse s. 52

6 1. Indledning Dette bachelorprojekt beskriver patienters vurderinger af patientkommunikation på billeddiagnostiske afdelinger. Lige fra starten af uddannelsen, har jeg været provokeret af radiografer og medstuderende, der karakteriserer patientkommunikation som en del af alt det der bløde pjat. En radiograf har fx spurgt mig, om jeg virkelig mener, at der i emnet patientkommunikation er nok at skrive om til et radiograffagligt bachelorprojekt. Nogle radiografer mener, at de har så lidt kommunikation med patienten p.g.a. den korte patientkontakt, at emnet ikke er værd at have fokus på. Dette stemmer ikke overens med, at kommunikation ifl. kommunikationsteoretikerne Tom og Hilde Eide er en kompleks størrelse, og at begrænset patientkontakt gør kommunikation endnu sværere og mere kompleks (1). 2. Problemfelt I problemfeltet beskrives flere perspektiver på emnet patientkommunikation Sundhedslovens og bekendtgørelsens bestemmelser Når radiografen udfører sit erhverv på billeddiagnostisk afdeling, skal radiografen ifl. Bekendtgørelsen om sundhedsloven nr. 95 (BEK nr. 95) kommunikere med patienten og give løbende individuelt tilpassede informationer (2). I løbet af radiografuddannelsen skal den studerende opnå de ifl. BEK nr. 95 nødvendige kompetencer indenfor patientkommunikation. Det fremgår bl.a. af Bekendtgørelse om radiografuddannelsen nr. 233 (BEK nr. 233), hvor der står, at de studerende skal kvalificeres til at kunne indgå i samarbejde med patienten (3). Formålet med kravene til radiografens patientkommunikation og samarbejdeevne er bl.a. at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte (2, kap. 1 1). 6

7 2.2. Utilsigtede hændelser Ifølge Johan Kjærgaard foregår en utilsigtet hændelse i sundhedsvæsenet fx på en billeddiagnostisk afdeling, hvor patienten får pådraget sig en komplikation, som ikke er en direkte følge af patientens sygdom. Årsagen til at utilsigtede hændelser er suboptimal organisering af komplekse arbejdsgange (4). Et eksempel på en utilsigtet hændelse er beskrevet i en temarapport fra Sundhedsstyrelsen (5): En kvinde fik foretaget CT-scanning med forudgående indgivelse af kontrast i blodåre. En ti-årig søn var med som tolk. Der kunne ikke indhentes oplysninger om allergi, menstruation/graviditet eller medicinindtagelse, som var af betydning for undersøgelsens tilrettelæggelse (5, s. 2). Det har betydning for tilrettelæggelsen af CT-scanningen, når radiografen ikke kan få de oplysninger, som der nævnes i eksemplet. Dette belyses vha. Bekendtgørelse om medicinske røntgenanlæg til undersøgelse af patienter nr. 975 (BEK nr. 975)(6), samt vha. instrukser og vejledninger for kontrastindgivelse (bilag 1 2). Bilagene er fra en akkrediteret billeddiagnostisk afdeling. I eksemplet kan det ikke afvises, at patienten er allergisk eller gravid, i sådanne tilfælde skal patienten betragtes som allergisk og gravid (bilag 1) (6). Ved allergiske og gravide patienter skal en radiolog tilkaldes til undersøgelsesrummet. Radiologen skal forholde sig til indikationen, overveje fordele og ulemper ved gennemførelsen af undersøgelsen, samt tage en endelig beslutning (bilag 1). Radiologen skal endvidere overveje, hvilken protokol, der er bedst velegnet eller om der er alternative undersøgelsestyper uden brug af ioniserende stråling (bilag 1) (6). Med hensyn til medicinindtagelsen, så er det fx vigtigt at vide om, patienten er diabetespatient. Dette skyldes, at diabetespatienter som behandles med biguanider (metformin) er i risiko for at udvikle kontraststofinduceret mælkesyreacidose, 7

8 hvorfor tabletterne i så tilfælde bør seponeres og patienten observeres (fx af egen læge) i op til 48 timer efter kontrastindgivelsen (bilag 2) En oplevelse fra klinikken Jeg har haft en oplevelse i et CT undersøgelsesrum, som Ifl. min vurdering ikke levede op til BEK nr. 95 nævnte krav om patientkommunikation. Vha. teori vil det blive belyst, hvordan oplevelsen kunne have ført til en utilsigtet hændelse. En ældre dame fik foretaget en lungebiopsi. Personalet i rummet var foruden mig, en læge og to radiografer. Den ene radiograf var ny i rummet og skulle helst ikke forstyrres i sin oplæring, så jeg blev bedt om at holde mig i baggrunden, hvilket jeg gjorde, men kun i starten af undersøgelsen. Da planlægningen af undersøgelsen var klaret og selve indgrebet skulle foretages, gik lægen og den anden radiograf hen og præsenterede sig for den ældre dame. Jeg vidste, at patienten havde fået at vide, at hun skulle blive ved med at ligge helt stille. Alligevel bevægede hun sig en hel del da lægen og radiografen hilste på hende. Den ældre dame lå på maven inde i scanneren og var afskærmet fra at kunne følge med i, hvad der skete. Hun lå og spurgte til, hvad personalet foretog sig, men det lod ikke til, at de svarede hende. Hver gang de rørte ved hende, så spjættede hun i kroppen. Radiografen burde have forberedt patienten bedre på, hvad der skulle ske og have givet patienten en ordentlig instruktion, sådan at bevægelsesartefarkter ikke forringede billedkvaliteten (7). Jeg kunne ikke holde ud at se på det ret længe, før jeg gik hen til patienten. Jeg spurgte ikke om lov hos personalet. Den ældre dame knugede min hånd og sagde taknemmeligt, at det var godt at se mig, selvom jeg ikke engang havde præsenteret mig for hende. Jeg måtte forklare hende gentagne gange, at hun skulle ligge helt stille og ikke tale. Jeg forberedte den ældre dame på, hvad lægen foretog sig og patienten holdte op med at spjætte uroligt. 8

9 Det højnede patientsikkerheden, for hendes nervøse bevægelser havde fået undersøgelsen til at trække ud med øget strålebelastning til følge. Ifl. BEK nr. 975 skulle al overflødig røntgenstråling forsøgt undgået (6). Derudover var det et ikke helt ufarligt invasivt indgreb, hvor risikoen for bl.a. pneumothorax blev øget, fordi patienten ikke lå stille (8). Derudover mildnede jeg patientens oplevelse af at være på billeddiagnostisk afdeling, for ifl. Eide og Eide gjorde jeg oplevelsen mere tryg for patienten bare ved at være empatisk til stede. Jeg havde øjenkontakt med hende og gav hende en oplevelse af, at jeg ville hende det godt (1) To sider af samme sag Siden januar 2004, hvor loven om patientsikkerhed trådte i kraft, har alle sundhedspersoner haft pligt til at indberette alle utilsigtede hændelser via Dansk Patient-sikkerheds-database (DPSD) (9). Ved hjælp af teori er det belyst, at den suboptimale patientkommunikation i den omtalte oplevelse kunne have forårsaget patientskade, hvilket ifl. Kjærgaard gør oplevelsen til en utilsigtet hændelse. Med til utilsigtede hændelser regnes næstenuheld, dvs. situationer som kunne have udviklet sig til en utilsigtet hændelse med patientskade (4, s. 125). Alligevel er hændelsen efter mit vidende ikke indberettet. Det fremgår af årsrapporterne fra DPSD, at der kun er få indrapporteringer af utilsigtede hændelser, som har relation til suboptimal patientkommunikation (9) (10). Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er flere indberetninger. En af årsagerne til dette er tilsyneladende beskrevet i en videnskabelig rapport fra Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS). Den beskriver bl.a. en undersøgelse foretaget på Rigshospitalet To sider samme sag (11)(12). Denne undersøgelse er foretaget af Enheden for brugerundersøgelser på vegne af Rigshospitalets Direktion. Undersøgelsen dokumenterer, at der generelt ikke er 9

10 overensstemmelse mellem patienters oplevelser af fejl under indlæggelse og patientjournalernes oplysninger om utilsigtede hændelser (12). Rapporten fra DSKS konkluderer, at især kommunikationen mellem personale og patienter er et område, hvor mange patienter oplever problemer uden at personalet har haft samme oplevelse (11). Ifølge sygeplejeteoretikerne Kari Martinsen og Joyce Travelbee er sygeplejerskens og dermed radiografens primære opgave at hjælpe patienten. Patienters oplevelse af problemer bør derfor minimeres (13) (14). Dette kan gøres gennem relationen til patienten, hvor der bør skabes rum til patientens vurderinger af situationen (13) (14). 3. Afgrænsning I problemfeltet beskrives, at emnet patientkommunikation har flere radiograffaglige perspektiver. Ud fra problemfeltet afgrænses projektet til at beskrive, hvordan patienter vurderer verbal og nonverbal patientkommunikation på billeddiagnostiske afdelinger. Projektet beskæftiger sig ikke med skriftlig information. Grunden til, at dette nævnes her, forklares i afsnit 9.5. Kritik af egen empirianalyse. Problemformuleringen vil primært blive besvaret vha. kvantitativ empiri fra den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse Patienters oplevelser i ambulatorier i syv amter 2006 (15) (16). Denne spørgeskemaundersøgelse er foretaget blandt ambulante patienter af Enheden for brugerundersøgelser på vegne af syv amter (15). Derudover er projektet udelukkende baseret på litteraturstudier. 4. Problemformulering Hvordan er patienters vurdering af patientkommunikationen på billeddiagnostiske afdelinger? 10

11 5. Nøglebegreber Projektet har to nøglebegreber som i defineres i dette afsnit Patientkommunikation Kommunikation er et vidt begreb (1). I dette projekt afgrænses begrebet patientkommunikation til udelukkende at dække den verbale og nonverbale kommunikation mellem radiograf og patient Billeddiagnostisk afdeling I dette projekt anvendes begrebet billeddiagnostisk afdeling, som betegnelse for alle afdelinger, som udfører billeddiagnostiske undersøgelser. Det gælder fx også, hvis de i spørgeskemaundersøgelsen er omtalt som røntgenambulatorium (15). 6. Metodologi og metode Ifølge fysioterapeut og dr.phil. Eline Thornquist bruges ordene metodologi og metode ofte som synonymer indenfor sundhedsfagene. Det er en misforståelse af begreberne. Jeg har derfor valgt at følge Thornquist og skelne mellem dem (17). Metodologi er metavidenskab (17). I afsnit 7. Metodologi beskrives min forforståelse og mine videnskabsteoretiske tilgange til besvarelsen af projektets problemformulering. Metode er praktiske fremgangsmåder (17). I afsnit 8. Metode beskrives de praktiske metoder, der er anvendt i projektet, som grundlag for besvarelsen af problemformuleringen. 7. Metodologi Validiteten af projektet øges, hvis bevidsthedsholdning, erfaring og indføling er ekspliciteret (17). Derfor bliver min forforståelse ekspliciteret i forhold til problemformuleringen i afsnit 7.1. Min forforståelse. 11

12 Derudover er det formålstjenstligt for udvidelsen af erkendelsen, hvis de videnskabsteoretiske tilgange er adækvat med problemformuleringen. I afsnittene 7.2. Fænomenologisk tilgang og 7.3. Hermeneutisk tilgang beskrives derfor projektets videnskabsteoretiske tilgange og de holdes op imod problemformuleringen. Ifølge Thornquist kan det forårsage misforståelser, hvis der i projektet anvendes en færdigpakket videnskabsteoretisk tilgang. I stedet anvendes Thornquist`s fremstilling af forskellige videnskabsfilosoffers tankegange til en bevidstliggørelse af min tilgang til besvarelsen af problemformuleringen (17) Min forforståelse Dette afsnit er inddelt i to afsnit. Det er ifl. Thornquist ikke muligt at redegøre helt og fuldt for vores forforståelse (17), men i det følgende beskrives eksempler, som har betydning for besvarelsen af problemformuleringen Min faglige forforståelse Jeg har en radiograffaglig identitet og et teoretisk perspektiv, som gør, at jeg ikke kan besvare problemformuleringen fuldstændig objektivt. Dette skyldes, at min faglige forforståelse er givet ved den radiografuddannelse, som jeg er ved at afslutte. Jeg er påvirket af det mine lærere og vejledere igennem uddannelsen har lært mig, samt den viden jeg har læst mig til (18). Endvidere er projektets teoretiske grundlag en del af forforståelsen (17). Litteraturen i projektet beskæftiger sig hovedsageligt med kommunikation og sygeplejeteori. Omvendt er radiografuddannelsen og teorien en forudsætning for, at jeg kan analysere og vurdere den valgte empiri, og dermed besvare problemformuleringen i den grad, det kræves i et bachelorprojekt (17). Ved besvarelsen af problemformuleringen bør jeg altså forsøge at være objektiv og have en kritisk holdning overfor min radiograffaglige identitet og den valgte teori, men jeg kan og skal jeg ikke fralægge mig denne nødvendige forudsætning (17) (18). 12

13 I afsnit Kriterier for analyse beskrives, hvordan analysekriterierne er opstillet sådan, at besvarelsen af problemformuleringen bliver så objektiv som mulig. Derudover er projektet objektiviseret ved en kritisk vurdering af og bevidsthed om, at konklusionen skal svare på, hvordan patienternes vurdering af patientkommunikationen er Mit perspektiv I Projektets indledning beskrives, at jeg er provokeret af, at emnet patientkommunikation ifl. mine oplevelser mangler respekt og fokus. Vha. teori redegøres desuden for, hvilke problemstillinger, der kan opstå på baggrund af manglende fokus på patientkommunikation. Det er derfor tydeligt, at jeg ser problemstillinger i radiografers grad af fokus på patientkommunikation. Inden jeg ekspliciterede min forforståelse, var min bevidsthed intenderet efter at finde argumenter for, at patienters vurdering af radiografers patientkommunikation ville være suboptimal og i overensstemmelse med min egen vurdering. Denne intention er nu en mindre del af min forforståelse. Det kan dog stadig blive en fejlkilde for besvarelsen af problemformuleringen, hvis jeg ikke er opmærksom. Betragtes problemformuleringen udelukkende fra mit perspektiv, fås en ensidig og begrænset nuancering af patienternes perspektiv (17). Denne fejlkilde undgås ved bevidsthed om mine subjektive holdninger og ved objektivisering. Efter denne del af min forforståelse er ekspliciteret, kan mine konklusioner sættes i perspektiv. Min intenderede bevidsthed behøver derfor ikke at blive forudbestemmende for mine endelige konklusioner (17) Fænomenologisk tilgang I mange radiograffaglige sammenhænge er et naturvidenskabeligt positivistisk paradigme velegnet til at forstå fænomenerne med, fx når vi skal forstå, hvorledes fotoner vekselvirker med stof (17). 13

14 I dette projekt kan der ikke anvendes en positivistisk tilgang til problemformuleringen. Det skyldes, at der ikke findes et fuldstændigt objektivt sandt svar, når problemformuleringen handler om mellemmenneskelige interaktioner (17). Derimod er en fænomenologisk tilgang anvendt. Fænomenologi er en af hovedstrømningerne i vor tids videnskabsfilosofi og bliver ofte anvendt i sundhedsfaglige projekter, hvor problemformuleringen handler om mennesker (17). Dette skyldes bl.a., at fænomenologien opererer med begrebet livsverdenen, som er subjektets daglige verden og menneskets primære erkendelsesform (17). Dette er centralt for besvarelsen af problemformuleringen, for her tages udgangspunkt i patienternes oplevelse af patientkommunikation og dermed udgangspunkt i deres livsverden. I redegørelsen for min forforståelse ses, at min forforståelse er præget af den fænomenologiske tankegang (17). Min forforståelse er fx en begrænsning i forhold til at kunne være fuldstændig objektiv, men er også en forudsætning, hvilket er grundessensen i den fænomenologiske tankegang (17) Hermeneutisk tilgang Hermeneutik er en videnskabsfilosofisk tilgang, som udspringer af fænomenologien. Det vil sige at hermeneutik er en fortolkningslære, som fænomenologer gennem tiderne har benyttet sig af. Oprindeligt var det fx bibeltekster som hermeneutikere fortolkede. I dag tolker hermeneutikere stadig tekster, men også andre fænomener (17). Da projektet er litteraturbaseret og hermeneutikere drøfter problemer, der er knyttet til vilkårene for forståelse og fortolkning af en tekst, er der mange fordele ved anvendelsen af hermeneutiske metoder. Bevidsthed om, hvordan tekster kan tolkes har skærpet min læsekompetence i ft. problemformuleringen (17). Disse metoder er beskrevet i afsnit 8.1. Hermeneutisk læseteknik. 14

15 8. Metode I dette afsnit vil der være redegørelser for projektets metoder. Herunder vil læseteknik, empiri- og litteratursøgningsprocessen, præsentation af empiri og teori, samt skrivemetode blive beskrevet og begrundet i forhold til problemformuleringen Hermeneutisk læseteknik Et eksempel på, hvordan jeg er blevet bevidst om, hvordan tekster kan tolkes, er begrebet hermeneutisk cirkel. Dette begreb kan eksemplificeres ved, at hver gang en del af en tekst forstås, påvirker det opfattelsen af hele teksten. Den dermed opståede nye helhedsopfattelse påvirker igen opfattelsen af tekstdelen og sætter den i et nyt perspektiv osv. (17). Anvendelsen af dette begreb i tolkningen af litteraturen har givet en dybdegående forståelse af den valgte teori, og dermed også en bred basis for besvarelsen af problemformuleringen. Den filosofiske hermeneutiker Hans-Georg Gadamer (f ) introducerede en anden læseteknik (17). Gadamer beskriver fortolkningen af en tekst som et møde mellem tekst og fortolker. Han sammenligner dette møde med en samtale mellem to personer, hvor succes kriteriet er, at begge personer lærer noget nyt. Det gælder om at forstå en tekst ved at stille spørgsmål, som teksten forhåbentlig har svar på (17). En fejlkilde i denne læseteknik kan være, for meget fokusering på spørgsmålene i forhold til åbenhed overfor tekstens egen autonomi. Fordelen ved læseteknikken er opnåelse af dybere meningsindhold i forhold til problemformuleringen på grund af involvering i teksten (17) Empiri- og litteratursøgningsprocessen Dataindsamlingen startede ultimo september, hvor jeg systematisk gennemgik lektieplanerne for alle pleje- og omsorgsfagene gennem hele uddannelsen. De 15

16 litteraturhenvisninger og artikler, som handlede om patientkommunikation blev gemt til senere finsortering. Inspireret af denne gennemgang skrev jeg en liste med ord i relation til ordet patientkommunikation, fx information, formidling, vejledning, kommandoer og personale-patientrelation. På baggrund af søgeordene, lektionsplaner og inspiration fra valgfag, påbegyndtes en litteratursøgning på Forskellige bøger omhandlende patientkommunikation og sygeplejeteori blev udvalgt og læst. På baggrund af dette er projektets overvejende teoretiske perspektiv blevet kommunikativt og sygeplejeteoretisk. Dette er adækvat med problemformuleringen, som omhandler patienter og kommunikation. Den første udgave af de indledende afsnit bar præg af en opstart med en teoretisk tilgang. Projektet var dog ikke udelukkende baseret på teori. Der var medtaget primær empiri i form af 3 videnskabelige artikler fundet via Disse artikler beskrev patientkommunikation mellem læger og patienter og er ikke længere en del af projektet. Søgningen på primær empiri fortsatte i artikelarkivet på tidskriftet Sygeplejersken. Søgeordet kommunikation blev anvendt i alle bladnumre, alle årgange og alle kategorier det medførte 1164 hits, hvor de øverste hits ikke så umiddelbart relevante ud. Søgningen blev indskærpet ved i stedet at søge på patientkommunikation det gav 9 hits. En af artiklerne Sygeplejersker kommunikerer bedre var skrevet af journalisten Lotte Havemann. Nederst i denne artikel var der nogle uklare henvisninger til nogle rapporter fra Hovedstadens Sygehusfællesskab, som ledte mig videre i min litteratursøgning. Via Havemanns artikel blev hjemmesiden undersøgt. Her var links til Dansk patientsikkerheds-database, som inddrages i problemfeltet. 16

17 Årsrapporterne fra Dansk patientsikkerheds-database var interessante til problemfeltet, men den primære litteratur til selve projektet var endnu ikke fundet. Fra Havemanns artikel anvendtes søgeordene Hovedstadens Sygehusfællesskab 2004 på søgemaskinen Et hit var rapporten Patienters vurdering af hospitalsafdelinger i Hovedstadens Sygehusfællesskab Rapporten vækkede interesse, fordi den var en systematisk dokumentering af en spørgeskemaundersøgelse blandt patienter, som bl.a. blev udspurgt om deres vurdering af kommunikationen. Rapporten var udarbejdet af Enheden for brugerundersøgelser på vegne af Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det viste sig, at Enheden for brugerundersøgelser havde uarbejdet adskillige rapporter, som forefindes på hjemmesiden En af disse rapporter var To sider samme sag (12). Det var med udgangspunkt i denne rapport, at jeg fandt frem til at dette projekt skulle have et patientperspektiv og hvordan problemformuleringen skulle være. En anden rapport var Patienters oplevelser i ambulatorier i syv amter 2006 (15), hvor billeddiagnostiske afdelinger flere gange var omtalt. Jeg besluttede, at en analyse og vurdering af denne rapport var et godt udgangspunkt for en besvarelse af problemformuleringen Præsentation af empiri, teori og forfattere Dette afsnit har to afsnit. I det første underafsnit gennemgås og vurderes spørgeskemaundersøgelsen. Herunder argumenteres for valget af denne empiri i f. t. besvarelsen af problemformuleringen. I andet underafsnit gennemgås og vurderes den mest anvendte teori til besvarelsen af problemformuleringen. 17

18 Empiri Problemformuleringen vil hovedsagelig blive besvaret vha. en dybdegående analyse og vurdering af spørgeskemaundersøgelsen Patienters oplevelser i ambulatorier i syv amter 2006 (15). Når den videnskabsteoretiske tilgang er fænomenologisk og patientens perspektiv er omdrejningspunktet, så vil det ifl. mange forskere bl.a. Thornquist være oplagt, at indsamle empiri ved selv at foretage kvalitative interviews af patienter (17). Der er flere grunde til, at en kvantitativ empiri er valgt i stedet for. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er i overensstemmelse med problemformuleringen og giver et billede af patienters oplevelser af forskellige emner heriblandt kommunikation. Desuden er spørgeskemaundersøgelsen foretaget af Enheden for brugerundersøgelser, som har stor erfaring i indsamling af empiri (15). Derudover er formålet med spørgeskemaundersøgelsen, at resultaterne kan anvendes til kvalitetsudvikling på bl.a. de billeddiagnostiske afdelinger. Spørgeskemaundersøgelsen er således dokumentation til kvalitative undersøgelser lokalt på sygehusene (15) (19). Det er derfor interessant, at få en dybdegående viden om denne dokumentation til kvalitetsudvikling, som kan anvendes til en evt. en planlægning af kvalitative interviews på en billeddiagnostisk afdeling. Ifølge Thornquist er det endvidere ikke kun kvalitativ forskning, der kan være fænomenologisk. Fx kan spørgeskemaer, der har til formål at fremskaffe hyppighed, omfang og fordeling af fænomener, altså talmæssige størrelser, bruges ud fra forskellige positioner (17, s. 225). Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget blandt ambulante patienter af videnscenteret Enheden for Brugerundersøgelser. De gennemfører løbende undersøgelser af patientoplevelser og har siden enhedens oprettelse i 1998 foretaget flere hundrede kvantitative og kvalitative brugerundersøgelser i det danske sundhedsvæsen (15) (20). 18

19 Forfatterne på spørgeskemaundersøgelsen er projektkoordinator Trine Østerbye, Karen Skjødt Hansen og Morten Freil. Derudover har forskellige personer med erfaring i brugerundersøgelser, IT, statistik og administration medvirket til undersøgelsen (15). Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget på vegne af syv amter, som har været repræsenteret i en kontaktgruppe, der har medvirket i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undersøgelsen, herunder udvælgelse af ambulatorier og udarbejdelse af spørgeskemaet. Der er tre amter, som har valgt at have billeddiagnostiske afdelinger med i undersøgelsen og i alt 14 billeddiagnostiske afdelinger er medvirkende. Dette er et begrænset antal ud af alle landets billeddiagnostiske afdelinger, men problemformuleringen lover ikke at besvare, hvordan patienter vurderer patientkommunikationen på alle billeddiagnostiske afdelinger. Sådanne datasæt ville være for omfattende at håndtere (17). Til analysen af spørgeskemaundersøgelsen anvendes en rapport fra Enheden for brugerundersøgelser Spørgeskemaundersøgelser på sygehusafdelinger (20), som vejleder sygehusafdelinger til udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser. Rapporten er bl.a. baseret på dansk og international videnskabelig litteratur. Derudover henviser Enheden for brugerundersøgelser til, at metodegrundlaget for spørgeskemaundersøgelsen er en litteraturliste fra rapporten Patienters oplevelser på landets sygehuse (21). Litteraturlisten indeholder bl.a. tidligere undersøgelser fra Enheden for brugerundersøgelser. Fra listen anvendes i projektet en modelbeskrivelse af Den Danske Kvalitets Model, samt forskellige danske og internationale videnskabelige artikler om tilsvarende spørgeskemaundersøgelser. Spørgeskemaundersøgelserne er dokumentation til kvalitetsudvikling og ikke videnskabelig forskning (15). Ifl. Thornquist kan dokumentation være videnskabelig, hvis arbejdsmetoderne er præget af faglig systematik (17). I empiri 19

20 afsnittet redegøres for, at spørgeskemaundersøgelserne er præget af faglig systematik og således er på et videnskabeligt højt nok niveau til at indgå i et radiograffagligt bachelorprojekt Kommunikations- og sygeplejeteori Det kommunikative perspektiv kommer primært af Kommunikasjon i praksis af Tom og Hilde Eide (1). Tom Eide er koordinator for etikkprogrammet ved Universitet i Oslo. Han har en doktorgrad i filosofi. Hilde Eide underviser på Højskolen i Oslo. Hun er førstelektor i psykologi og kommunikation (1). Eide og Eide påvirker og supplerer hinanden i deres forfattervirke. Tom Eide er den etiske og litterære. Hilde Eide har et mere psykologisk og kommunikativt teoretisk perspektiv (22). Forfatterne skriver forskningsbaserede bøger (22), som bærer præg af en fænomenologisk metodologi. Bøgerne har fx fokus på aktiv lytning (1), et begreb udviklet af fænomenologer (17). Bogen er anvendelig for et bredt udsnit af studerende ved de mellemlange videregående uddannelser, og er dermed også anvendelig i et radiograffagligt bachelorprojekt (1). Det sygeplejeteoretiske perspektiv er givet ved Mellemmenneskelige aspekter i sygepleje af Joyce Travelbee (13) og Samtalen, skønnet og evidensen af Kari Martinsen (14). Jeg har valgt at anvende Travelbee og Martinsen, fordi de er fortalere for, hvorfor sundhedspersonale i højere grad bør sætte fællesskabet i centrum og lytte til patienten (13) (14), hvilket er i overensstemmelse med problemformuleringens perspektiv. Joyce Travelbee blev i 1956 bachelor i sygeplejerskeuddannelsen ved Louisiana State University og hun var i gang med en doktorafhandling, da hun i 1973 døde (13). 20

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter

TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter TEMARAPPORT 2007: Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter 2007 DPSD Dansk Patientsikkerhedsdatabase Sprogproblemer mellem sundhedspersonalet og fremmedsprogede patienter Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Audit på henvisninger

Audit på henvisninger Audit på henvisninger Radiograf Pia Baasch Baggrund Røntgenbekendtgørelse nr. 975, 1998. Tværfaglig temadag i 2003 med fokus på kvalitetsudvikling. Brainstorm som problemidentifikation 3 arbejdsgrupper

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 2011 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011 02420147206475601792017021720917209170917591705178170517065417059170645170561789172914

Læs mere

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette?

Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? Idéoplæg til Bachelorprojekt: Obstipation er et stort problem hos vores neurologiske patienter, hvordan undgår vi dette? november 20134 Sygeplejerske Fysioterapeut Tværprofessionelt x Præsentation Kort

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Børneafdelingen Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-05-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 7. Relationer og interaktioner. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 7 Relationer og interaktioner Professionsbachelor i sygepleje sfortegnelse Introduktion til modul 7 beskrivelsen.3 Studieaktivitetsmodel for modul 7.5

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt ØRE NÆSE HALS SYGEPLEJEN I FOKUS - ØNH SYGEPLEJE PÅ SENGEAFSNITTET Stine Askholm Rosenberg Sygeplejerske, Cand.cur. Den laryngectomerede patients oplevelse og håndtering af at miste stemmen postoperativt

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afdelingsrapport for indlagte patienter på Organkirurgisk Afdeling, Viborg Hospitalsenheden Midt 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2011

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 8.637 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 53% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 22.799 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 51% FORORD 01 I denne rapport modtager regionen afrapportering på undersøgelse af den patientoplevede kvalitet

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet

Spørgeskemaer. Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Øjvind Lidegaard Gynækologisk klinik Rigshospitalet Spørgeskemaer Hvornår er spørgeskemaer relevante? Forberedelse til spørgeskemaer Udformning af spørgeskemaer Udformning af spørgsmål Validitet

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på PLASTIKKIRURGISK AFD. Z Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt: Sygeplejeprofession, kundskabsgrundlag og metoder Hold S10V Uge 12 Uge 26, 2013 Indholdsfortegnelse 1.0 Hensigt med beskrivelsen

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner

Samlet Evaluering af Modul 7. Hold feb. og aug. 2011. Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Samlet Evaluering af Modul 7 Hold feb. og aug. 2011 Januar 2013. Tema: Sygepleje, relationer og interaktioner Modulet retter sig mod mennesker med eksistentielle problemer og psykologiske krisetilstande.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afdelingsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afdelingsrapport for ambulante patienter på Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING. - en proces hen imod bachelorprojektet. VIA Sundhed, Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens VEJLEDNING I OPGAVESKRIVNING - en proces hen imod bachelorprojektet VIA Sundhed, Sidst redigeret 12.02.2015 Indhold Indledning... 2 Opgavens struktur... 3 Forside... 4 Ophavsret og tro-og loveerklæring...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009

Hvordan oplever. patienterne din praksis? PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 KVALITETSUDVIKLING I SPECIALLÆGEPRAKSIS PILOTUNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVET KVALITET I SPECIALLÆGEPRAKSIS 2009 Hvordan oplever patienterne din praksis? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DINE PATIENTER Center

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område

1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område Notat vedr. radiologi j.nr. 7-207-01-26/1/HRA 1. Baggrunden for denne præcisering af sundhedslovgivningen på det radiologiske/billeddiagnostiske område skal følge sundhedsforholdene og holde sig orienteret

Læs mere

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning

- Medlemsundersøgelse, Danske Fysioterapeuter, Juni 2010. Danske Fysioterapeuter. Kvalitet i træning Danske Fysioterapeuter Kvalitet i træning Undersøgelse blandt Danske Fysioterapeuters paneldeltagere 2010 Udarbejdet af Scharling Research for Danske Fysioterapeuter juni 2010 Scharling.dk Side 1 af 84

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Intern klinisk prøve Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Intern klinisk prøve Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Titel: Intern klinisk prøve Fag: Sygepleje, filosofi, religion og etik, sygdomslære og farmakologi Opgavetype:

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Skriv til patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 6 Skriv til patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Kommunikations- og patientsyn... 4 Målgruppe... 5 Dit mål med informationen... 7 Formålet med informationen... 8 Gode

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet

Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Følge-hjem Projektet Medicinsk Afdeling C, Geriatrisk Funktion Spørgeskemaundersøgelse blandt deltagende og involverede parter i Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem Projektet Evaluering af Følge-hjem

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt.

Studieplan modul 13 efterår2015: Fra idé til problemformulering i dit bachelorprojekt. ITRODUKTIO TILVALGFAGET: Velkommen til modul 13. Som I kan se er der skemalagt samtlige dage og også mange tider uden underviser. Dette er gjort med vilje og skal forstås som en hjælp for jer til at få

Læs mere