Kommunikation på websites

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation på websites"

Transkript

1 Kommunikation på websites - Vejledning i et medierighedsperspektiv Speciale ved Udarbejdet af Vejleder Hans Elbeshausen Aflevering 30. Maj 2008

2 Abstract I dette speciale undersøges det, i et kommunikationsperspektiv og inden for en medierighedsramme, hvilke fordele og ulemper, der i en vejledningsteoretisk kontekst, knytter sig til brugen af websites. Med udgangspunkt i Media Richness Theory repræsenteret ved Daft og Lengel og med inddragelse af Media Synchronicity Theory repræsenteret ved Dennis og Valacich konstrueres en model, som tillader en komparativ analyse af websitet som medie. Det konkluderes at websitet som medie i en vejledningsteoretisk kontekst repræsenterer nogle svagheder og ulemper, men samtidig også nogle styrker samt nye muligheder. På baggrund af disse konklusioner og med inddragelse af teori om visuel kommunikation på websites undersøges det efterfølgende, hvorledes vejledningssamtalen understøttes via kommunikationen på henholdsvis og I forbindelse med denne del af analysen inddrages ligeledes teori af Thorlacius. Det konkluderes at dele af vejledningssamtalen, omend ikke en reduktion af tvetydighed, understøttes via kommunikationsfunktionerne på de to websites. 2

3 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 7 Metode... 8 Den valgte teori... 8 Empiri Refleksion over metode og analysestrategi Læsevejledning Vejledning som kommunikation Konvergensmodellen Vejledning i et kommunikationsperspektiv Opsamling Mediet Media Richness Theory Usikkerhed og tvetydighed Integreret usikkerhed/tvetydighedsmodel Righed Media Synchronicity Theory Opsamling Udvikling af egen model De syv medierighedsvariabler De syv medierighedsvariabler og websitet Præsentation af model: Et komparativt mediebillede Opsamling Visuel kommunikation på websites Thorlacius kommunikationsmodel Valgte elementer Klynge Klynge Opsamling og 55 Præsentation af de to websites Vejledningssamtalen på de to websites Klynge Klynge 1 - Diskussion Klynge Klynge 2 - Diskussion Konklusion Perspektivering Litteraturliste Bilagsoversigt samt bilag er at finde umiddelbart efter litteraturlisten 3

4 Indledning Manuel Castells argumenterer for, at vi dag lever i det, han betegner det informationelle samfund 1. Andre vælger at omtale samfundet i dag som digitalt, postindustrielt eller slet og ret som videnssamfundet. Den bagvedliggende teorikonstruktion er dog i store træk den samme 2. Således handler det blandt andet om, at det ikke længere er udvekslingen af materielle varer, som er i fokus, men i højere grad viden som en nødvendig og afgørende ressource 3. Samtidig er vores samfund karakteriseret af en høj grad af kompleksitet, refleksivitet samt et fokus på informationsteknologiens muligheder 4. I dette samfund opnår uddannelsesområdet stor opmærksomhed, for det bliver vigtigt, at mange får en uddannelse og besidder den konkurrencemæssige fordel, viden 5. Denne diskurs kan også identificeres i Danmark, hvor Regeringen har forsøgt at italesætte viden som værende Danmarks vigtigste ressource 6. Som en konsekvens heraf blev Lov om vejledning af valg og uddannelse og erhverv vedtaget i 2003, hvilket førte til en egentlig vejledningsreform i I denne konstellation har Undervisningsministeriet det formelle ansvar for at give unge og voksne vejledning om videregående uddannelser og erhverv. Den daglige vejledningsopgave er imidlertid udbudt i licitation og varetages af syv regionale studievalgscentre 8. Centrenes målgruppe er dels unge i ungdomsuddannelserne og dels unge og voksne uden for ungdomsuddannelserne 9. Denne gruppe er forholdsvis stor komparativt med de ressourcer, der stilles til rådighed. En opgave har derfor været at tænke i alternativer til den personlige ansigt-til-ansigt vejledning. Et politisk ønske om en større inddragelse af IT synes derfor oplagt, men også som en udfordring i arbejdet med til stadighed at sikre velreflekterede, realistiske og oplyste studievalg. 1 Castells (1996): Side Castells (1996): Side Castells (1998): Side Castells (1998): Side Wiegand (2007): Side 24 6 Globaliseringsrådet (2006): Side 8 7 Regeringen (2003) 8 Se bilag A for en oversigt samt en kort forklaring på organiseringen af de syv Studievalgscentre 9 Danmarks Evalueringsinstitut (2007): Side 86 4

5 Begrebet vejledning bliver her brugt om det felt, som også kan kaldes uddannelses- og erhvervsvejledning og som jeg i det følgende vælger at omtale som studievalgsvejledning. I mange lande indebærer dette et informations- og rådgivningssigte i forhold til unges studievalg 10. Sat på spidsen kan man sige, at i en dansk sammenhæng har den traditionelle og ideelle opfattelse af vejledningen derudover også indebåret et læringssigte. Den konstruktivistiske læringsforståelse, hvor mødet mellem vejlederen og den vejledningssøgende tager udgangspunkt i den enkelte og hvor der gennem dialog skabes en fælles forståelse og mening har i mange år været dominerende 11. Det er således ligeværd, forståelse og den personlige samtale, som har været i fokus. Kernen i denne vejledningstilgang træder tydeligt frem, når den sættes i modsætning til en positivistisk tilgang, hvor det i højere grad er interessen for at udvikle metoder, som kan hjælpe til at klassificere mennesker og derefter matche dem med erhverv, der er fremtrædende 12. Det bliver således den processuelle, interaktive og sociale øvelse, der står overfor det mekanistiske verdenssyn, som fokuserer på reduktion samt klassifikation. Kort sagt forstås vejledning i en dansk kontekst som en kommunikationsproces, der består af henholdsvis bibringelse af information samt skabelse af mening. Studievalgvejledningen består samlet set af en række aktiviteter herunder det individuelle refleksionsarbejde, den personlige dialog mellem den vejledningssøgende og vejlederen samt mindre og større kollektive arrangementer. Samlet set er der altså tale om en proces, hvori forskellige undervisningsmaterialer kan indgå herunder IT 13. I det følgende vælger jeg dog at omtale denne proces samlet som en vejledningssamtale, hvor fokus vil være på det individuelle forløb. Brugen af IT i denne sammenhæng er ikke noget nyt fænomen og emnet har traditionelt været karakteriseret ved en del diskussion. Stemningen omkring udviklingen har således ikke udelukkende været positiv idet mange har set integrationen af ny teknologi som en effektivisering, frem for en forbedring eller et bud på noget egentligt nyt 14. Andre derimod 10 Lauvås & Handal (2006): Side Løve (2007): Side Plant (1996): Side 10-11, Løve (2007): Side Watts et al. (2006): Side

6 forholder sig langt mere imødekommende 15. Faktum er imidlertid, at brugen af telefon og i dag indgår som en naturlig del af den daglige vejledning og at websites i højere grad bliver benyttet som noget, der giver sig ud for at være mere end blot rene informationsportaler. Eksempler på sådanne websites er blandt andet samt som drives af Studievalgscentrene i henholdsvis København og Østjylland. Jeg har i en tidligere undersøgelse beskæftiget mig med idet jeg belyste, hvordan og i hvilken udstrækning konstruktivistisk vejledningsteori eller dele heraf kom til udtryk på websitet. I den forbindelse konkluderede jeg, at der var et tydeligt ønske om at skabe et konstruktivistisk vejledningsværktøj, men at ønsket reelt kom til at stå uindfriet tilbage 16. En konklusion som måske ikke er så overraskende og som langt hen ad vejen knytter sig til bekymringen ved at erstatte den menneskelige kontakt og affærdige det skitserede vejlederideal. Men der er også andre spændende og oplagte perspektiver på fænomenet. Når jeg lytter til debatten og samtidig betragter de to nævnte eksempler, bliver jeg nemlig stadig nysgerrig. For mig at se repræsenterer websitet som medie, modsat telefon og e- mail, mindst èn klar forskel; vejlederen er ikke tilstedeværende i mediet. Omvendt så virker det som om, at man i de to eksempler prøver at efterligne det, der finder sted, når vejlederen og den vejledningssøgende sidder over for hinanden. Når jeg selv har afprøvet samt bider jeg således mærke i de genkendelige elementer og føler til tider, at det faktisk virker, mens jeg andre gange bliver irriteret. Det virker derfor oplagt, at jeg i dette speciale anlægger et nyt perspektiv, hvor udgangspunktet består i, hvordan man rent teoretisk og analytisk kan betragte websitet som medie i forhold til den form for kommunikation, som karakteriser studievalget. 15 Man kan få et relativt hurtigt og overordnet indtryk af diskussionspunkterne og de forskellige syn i Vejlederforum nr , hvor temaet er vejledningsteknologi. Her fremhæver jeg Plant (2006) og Munk (2006), hvor omdrejningspunktet blandt andet er, hvorvidt inddragelsen af IT ændrer vejlederens rolle og selve vejledningens kerne. 16 Som et led i mine studier på var jeg i efteråret 2007 gæstestuderende på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, hvor jeg blandt andet fulgte faget Vejledningspædagogik. Det var i den forbindelse at jeg foretog min undersøgelse og skrev opgaven Et bud på konstruktivistisk vejledning? Derudover har jeg været ansat som Studenterstudievejleder på, hvilket blandt andet betyder at jeg har erfaring med at møde netop de vejledningssøgende som begge websites henvender sig til. Det forhold vil jeg vende tilbage til i Metodeafsnittet under Refleksion over metode og analysestrategi. 6

7 Problemformulering På baggrund af den situation og motivation som er skitseret i indledningen stilles følgende spørgsmål: Set i et kommunikationsperspektiv, hvilke fordele og ulemper knytter der sig i en vejledningsteoretisk kontekst til brugen af websitet? Ovenstående spørgsmål analyseres med udgangspunkt i en medierighedsramme (Media Richness). På baggrund af disse konklusioner ønskes der efterfølgende at fokusere på de to websites samt med henblik på at undersøge: Hvorledes vejledningssamtalen understøttes via kommunikationen på de to websites? Vejledningssamtalen er i indledningen blevet defineret som værende en fællesbetegnelse for en række aktiviteter der knytter sig til det individuelle studievalg. 7

8 Metode Med udgangspunkt i problemformuleringen, vil jeg i det følgende redegøre for specialets metode. Afsnittet er struktureret under overskrifterne Den valgte teori, Empiri, samt Refleksion over den valgte analysestrategi. Afslutningsvist findes desuden en læsevejledning. I dette speciale anlægges der, i overensstemmelse med problemformuleringen, et kommunikationsteoretisk perspektiv, hvor der opereres med to indbyrdes afhængige formål. Det drejer sig dels om et teoretisk sigte, hvor der ønskes at skabe en ramme, der tillader at analysere og diskutere ligheder og forskelle samt fordele og ulemper, der knytter sig til brugen af forskellige medier i en vejledningskontekst. Fokus vil være på brugen af websitet og det komparative element opnås gennem inddragelse af telefon og . Da de to sidstnævnte indgår som en naturlig del i den daglige vejledning, finder jeg det oplagt at inddrage netop disse. Samtidig er det min vurdering, at denne kombination bedst muligt vil kunne hjælpe til at illustrere pointer omkring websitets fordele og ulemper i en vejledningskontekst. Dels er der også et mere praktisk sigte, som med udgangspunkt i den teoretiske ramme stiller skarpt på to eksempler, henholdsvis samt med henblik på at diskutere, hvorledes vejledningssamtalen understøttes via kommunikationen på de to websites. Den valgte teori I sammensætningen af analysestrategien trækker jeg på og har en eklektisk tilgang til flere teorier inden for de kommunikations- og vejledningsteoretiske felter. I det følgende gives en kort præsentation af disse og det formål, de tjener i forbindelse med en besvarelse af specialets problemformulering. Det skal her bemærkes, at jeg i min gennemgang delvist har valgt at anvende danske termer frem for engelske. Det er klart, at der i en sådan oversættelse er et element af fortolkning og jeg har derfor valgt at oplyse det oprindelige engelske term i parentes, første gang det anvendes. Således er det muligt for læseren at se, hvad udgangspunktet er. 8

9 Indledningsvist benyttes Rogers og Kincaids konvergensmodel (convergence model) med henblik på at fastsætte den overordnede ramme for at belyse, analysere og diskutere vejledning som kommunikation. Fokus er på, hvordan begrebet vejledning kan forstås i en kommunikationsteoretisk kontekst samt hvilke præmisser, der ligger til grund herfor. Definitionen af vejledning, som fandt sted i indledningen, udfoldes og præciseres yderligere blandt andet med udgangspunkt i Peavy og Løve. Konvergensmodellen indebærer et perspektiv på kommunikation som værende en proces, hvor deltagerne skaber og deler information med hinanden med for at opnå og skabe en fælles forståelse. I denne sammenhæng benyttes modellen med henblik på at præcisere vejledning som kommunikation. Det er selve Rogers og Kincaids konvergensmodel, som er mit primære fokus og dermed foretager jeg en afgrænsning fra den mere netværksprægede del af teorien ligesom jeg heller ikke vil dykke ned i deres refleksioner i forhold til systemteori. Konvergensmodellen fastsætter dermed den overordnede ramme. Med henblik på at kunne facilitere en analyse og diskussion af begrebet medie, betydningen af medievalget samt skabe en forståelse for de fordele og ulemper, der knytter sig til de forskellige medietyper, fra den personlige samtale til websites, inddrages først Media Richness Theory repræsenteret ved Daft og Lengel. Derefter skeler jeg til elementer fra Media Synchronicity Theory, repræsenteret ved Dennis og Valacich. Dette gøres med henblik på at kombinere de to teorier og dermed danne fundamentet for udviklingen af en teoretisk ramme, der tillader en analyse af websites potentiale i forhold til problemformuleringen. Brugen af Media Richness Theory fungerer altså som en art teoretisk og strukturel bro. Formålet hermed er at muliggøre en analyse og en diskussion af forholdet mellem kommunikationens formål, i dette tilfælde vejledning hen imod et studievalg, og det valgte medie. Media Richness Theory tilbyder således en ramme for at analysere forholdet imellem kommunikationsfunktion og medie, via kategoriseringen af medier i forhold til righed (richness). Idet Media Richness Theory blev udviklet før udviklingen af de nye digitale medier, såsom og websites, inkluderer Daft og Lengel ikke disse i deres diskussion. Med henblik på at opdatere den teoretiske ramme og dermed udfylde dette tomrum inddrages 9

10 elementer fra Media Synchronicity Theory. Det drejer sig her om at kombinere Daft og Lengels fire medierighedsvariabler med variabler fra Media Synchronicity Theory og dermed en revurdering af elementerne i den teoretiske ramme. I denne kontekst bestemmes righeden af syv faktorer. Ideen her er, at disse syv variabler, udviklet med udgangspunkt i Media Richness Theory, i højere grad tillader en fyldestgørende klassificering af de nye medier på baggrund af righed. Kort sagt, formålet med integrationen af de to teorier er at skabe en ramme, der tillader en diskussion af forskelle og ligheder samt fordele og ulemper, der knytter sig til forskellige medier. Mit ærinde er således ikke at bestemme hvilken teori, der bedst forklarer, hvorledes kommunikation effektiviseres via medievalg og mediebrug, men derimod at konstruere en teoretisk ramme, der kan benyttes til at understøtte specialets formål. På trods af, at Media Richness Theory i en selektiv kombination med Media Synchronicity Theory, som ovenfor beskrevet tilbyder en ramme, der tillader en analyse af nye mediers righed, herunder , er modellen ikke opdateret med henblik på at inkludere websites. Dette rådes der bod på i kapitel 3, hvor websitet således vil blive integreret i modellen og dermed klassificeret på baggrund af de syv føromtalte righedsvariabler. Der findes mange typer af websites som alle har forskellige formål, hvilket ofte kommer til udtryk via deres opbygning. Jeg fravælger dog at foretage denne differentiering. Begrebet website bruges således i dette speciale i generisk forstand til at dække over et projekt, der kan bestå af tekst, billede og lyd, og som i en digital form hostes på en eller flere webservere og dermed gøres tilgængelige på internettet via en browser 17. Betegnelsen side bliver brugt om det, der kan ses på skærmen på samme tid. Det kan sammenlignes med en bog, hvor websitet er hele bogen, mens en side svarer til en side i bogen. I det jeg ønsker at eksemplificere den model, jeg konstruerer, inddrager jeg endnu et sprog samt nogle analytiske fikspunkter, som vil være konstruktive i denne henseende. Opgaven er at belyse, hvorledes man forsøger at understøtte og facilitere vejledningssamtalen på henholdsvis samt og derfor vælger jeg at inddrage teori af Thorlacius, som beskæftiger sig med visuel kommunikation på websites. 17 Definitionen er delvist baseret på: Wikipedia (A) 10

11 Thorlacius bruger begrebet visuel kommunikation som et paraplybegreb for al den kommunikation, der finder sted på et website og udgangspunktet er, at brugeren bliver påvirket af såvel det funktionelle som det æstetiske aspekt. Hun argumenterer for, at afsenderen, i dette tilfælde vejlederen, via kommunikationen er implicit tilstede i ethvert budskab. Med mit valg af problemstilling, synes det derfor oplagt at inddrage netop Thorlacius. Inspireret af Roman Jakobsen har Thorlacius udviklet en model, som er anvendelig både i udviklingen og i evalueringen af websites 18. Modellen fokuserer på en række kommunikationsfunktioner. I dette speciale vælger jeg at fokusere på et udvalg af disse og har i den forbindelse valgt at behandle kommunikationsfunktionerne i to klynger. I forbindelse med redegørelsen for modellen vil jeg komme yderligere ind på kommunikationsfunktionerne og desuden argumentere for overvejelserne i forhold til bestemmelsen af klyngerne og det formål, de tjener. Thorlacius omtaler modtageren af et website dels som modtager, og dels som bruger. Jeg vælger også at anvende disse betegnelser, men skelner samtidig til vejledningskonteksten, hvor begrebet vejledningssøgende ligeledes bliver anvendt 19. Empiri I forhold til specialets mere praktiske sigte inddrages konkrete eksempler i form af to websites, der er blevet udviklet af to forskellige Studievalgscentre med henblik på at skabe et kommunikationsværktøjværktøj, der kan facilitere den enkeltes studievalgsproces. Det drejer sig dels om Studievalg Københavns og dels om Studievalg Østjyllands Når jeg har valgt at benytte netop disse to er det fordi, de kan ses som spændende bud på konstruktioner, hvor man via teknologi forsøger at skabe en vejledningssituation, der trækker på elementer og begreber, som kan minde om dem, der 18 Roman Jakobsen ( ) var lingvist og optaget af mening samt strukturen af budskaber i kommunikationsfunktionerne. Hans model fra 1960 betegnes ofte som en hybrid mellem henholdsvis den lineære skole og den mere procesorienterede tilgang til kommunikation; Fiske (1990): Side 35. Da Roman Jakobsen kun nedskrev ganske lidt om sin model, har det været nødvendigt for Thorlacius at foretage en del justeringer og fortolkning. Det er derfor væsentligt at bemærke at de to ikke bør forveksles. 19 Hvorledes man vælger at benævne den der skal vejledes er ifølge Løve (2007): Side 21 ofte genstand for diskussion. Vejledningsreformen har intensiveret dette og centralt er spørgsmålet om, hvorvidt man kan betragtes som værende vejledningssøgende, hvis aktiviteten er påtvunget. Jeg bibeholder dog betegnelsen. 11

12 finder sted i den personlige samtale. Jævnfør her den undren, som jeg skitserede i indledningen. De to websites står således langt fra tidligere forsøg, der er blevet gjort med websites i et vejledningskontekst og som ofte enten har været karakteriseret ved at være rene informationsportaler, hvor den vejledningssøgende kan søge og finde statisk information om studieretninger og studievalg eller ved at være meget præget af den matchteoretiske tankegang, hvor brugen af teknologien primært har fungeret som et reduktionsværktøj 20. Empirien kan således give et interessant indblik i den udfordring, det er at overføre en kommunikationshandling, i dette tilfælde studievalgsvejledning, til et nyt medie, nemlig websitet. De to websites præsenteres yderligere i kapitel 5. samt kan findes via de angivne adresser. Da der i princippet løbende kan foretages ændringer på begge websites vil jeg her præcisere, at det er den version, som har været tilgængelig i perioden 5. december maj 2008, som jeg har forholdt mig til 21. Derudover vil jeg henlede opmærksomheden på bilag C, D, F og G. Disse bilag indeholder skærmprints samt oversigter, som giver et indtryk af forløbet på de to websites. Jeg skal her præcisere, at de vedlagte skærmprints i bilaget ikke giver et fuldstændigt billede af de to websites men dog, hvad der må betegnes som et repræsentativt indtryk. De skærmprints, jeg gør brug af i selve specialet, stammer ligeledes fra undersøgelsesperioden. Den viden, som jeg har om Studievalg København og og som ikke er almen tilgængelig, har jeg opnået dels via mailudveksling og dels via uformelle samtaler med medarbejderne det pågældende sted. Disse oplysninger er samlet og vedlagt i bilag C. For samtalerne gælder det, at de var strukturerede som ikke standardiserede interviews idet hensigten primært var at opnå faktuel viden 22. Denne viden er indsamlet i december Min primære kontaktperson hos Studievalg København har været centrets daglige leder Torben Theilgaard. Kontakten med Studievalg Østjylland har forløbet lidt anderledes idet der her primært har været tale om telefonsamtaler og mailkorrespondance, som er vedlagt i bilag D og som sammen med en baggrundsartikel udgør fundamentet for den mere specifikke viden om 20 Offer (2005) 21 Jeg har testet begge websites i Firefox version på Mac OS X version Kvale (1997): Side 26 12

13 Studievalg Østjylland og Kontakten med Studievalg Østjylland er blevet etableret på et senere tidspunkt, nemlig i marts Den primære kontaktperson har her været Studievalgsvejleder Benny Mølgaard i sin egenskab af projektleder på udviklingen af Jeg vælger at bruge to de websites som cases, der i denne sammenhæng muliggør en eksemplificering af teorien samt den model, jeg konstruerer. Det har den konsekvens, at jeg dels ikke gennemgår begge websites fra ende til anden og dels at jeg ikke vil fremhæve alle eksempler men blot dem, der umiddelbart bedst illustrerer bestemte pointer og tendenser. Refleksion over metode og analysestrategi På baggrund af problemformuleringen er der således valgt en metodisk tilgang og konstrueret en analysestrategi. I det følgende reflekterer jeg over dette og vil blandt andet komme ind på min egen rolle i specialet, teorivalget samt den foretagede afgrænsning. Problemformuleringen er konstrueret på baggrund af nogle grundlæggende antagelser som muliggør, at spørgsmålet overhovedet stilles. De grundlæggende antagelser kan betragtes som præmisser, som man i denne sammenhæng nødvendigvis må acceptere. Det skal her bemærkes, at jeg gennem min studietid har varetaget jobbet som studenterstudievejleder, hvilket på den ene side bidrager til motivationen, forudsætningen og den faglige ballast for at arbejde med den valgte problemstilling og på den anden side har den konsekvens, at jeg må formodes at være præget af dette. Derudover har jeg som tidligere nævnt også beskæftiget mig med det ene af de to websites ved en tidligere lejlighed. Det er her væsentligt at holde sig for øje, at disse erfaringer dels er en del af indholdet i min rygsæk og dels må siges at være et udtryk for min egen konstruktion. De valgte teorier har ikke et helt identisk syn på kommunikation, ej heller tilgang til, hvordan denne skal analyseres, hvilket man kan stille sig kritisk overfor. Det er dog i denne sammenhæng væsentligt at holde sig for øje, at teorierne inddrages med forskellige formål og tjener til at fremhæve forskellige aspekter. Dermed er der i højere grad tale om 13

14 en hierarkisk opbygning frem for en sideordning af teorierne. Som redegjort for er Rogers og Kincaid således valgt med udgangspunkt i, at resultatet af vejledningssamtalen er fælles forståelse og aktivitet, hvilket stemmer godt overens netop med deres kommunikationsforståelse. Media Richness Theory, Media Synchronicity Theory og Thorlacius bruges til at fremhæve nogle andre og mere specifikke forhold. I forbindelse med belysningen af teorierne samt applikationen af disse redegør jeg yderligere for rammerne og den begrænsning og problematik, der ligger heri. Ethvert valg af fokus og perspektiv er ensbetydende med en række fravalg og afgrænsninger. Således er det også tilfældet i dette speciale. I forhold til specialets praktiske del skal det bemærkes, at de to websites kan siges at være taget ud af en kontekst. Jeg går således ikke ind og forholder mig specifikt til særlige grupper af vejledningssøgende eller den samlede proces, de gennemgår. De to websites kan naturligvis indgå som en mindre del af dette forløb. Ligesom man må formode og håbe på, at enhver vejledningsproces i et eller andet omfang vil bestå af en veksling mellem forskellige medietyper og aktiviteter. Med andre ord er der altså mange nuancer og forhold som grænser op til det, jeg beskæftiger mig med, men som alligevel ligger uden for den optik, jeg vælger. Dermed bliver det et område mit undersøgelsesdesign ikke tager højde for, altså en begrænsning i optikken, som dog skyldes de briller, jeg bevidst har taget på, idet jeg spørger til websitet som medie. Hermed har jeg forholdt mig til dette og afsløret, at tingene her, grundet specialets fokus, sættes på spidsen. Med ovenstående betragtninger in mente er det min vurdering, at undersøgelsen opfylder kravene for reliabilitet og definitionsmæssig validitet altså, at jeg undersøger det, jeg har sat mig for at undersøge på en måde, der tager højde for eventuelle fejlkilder og at undersøgelsen dermed kan siges at være valid Hellevik (2003): Side

15 Læsevejledning Dette afsnit er en læsevejledning, som redegør for, hvordan specialet er struktureret og de forhold, der er mellem kapitlerne. Læsevejledningen kan her betragtes som en form for annoteret indholdsfortegnelse der giver læseren et hurtigt overblik. Som redegjort for tidligere opererer specialet med to overordnede formål. Det drejer sig dels om et teoretisk sigte, hvor der udvikles en teoretisk ramme og dels et mere praktisk sigte, som går på at applikere denne ramme ved hjælp af en konkret eksemplificering. Dette kommer på sin vis til udtryk via specialets fem overordnede kapitler, men samtidig er det også væsentligt at påpege at kapitlerne hænger sammen og at de alle bidrager til en logisk narrativitet. Alle fem kapitler indeholder således teori, analyse, fortolkning og diskussion. 1. I kapitel 1, Vejledning som kommunikation, fastsættes den overordnede kommunikationsteoretiske ramme. Dette kapitel er således det indledende skridt, som leder videre til de resterende overordnede elementer. 2. Med inddragelse af Media Richness Theory samt Media Synchronicity Theory fokuseres der i specialets kapitel 2 på Mediet. 3. De konklusioner, der drages i kapitel 1 og kapitel 2, danner fundamentet for opgaven i kapitel 3 nemlig Udvikling af egen model. Hensigten hermed er at skabe en bedre forståelse af de ligheder og forskelle samt fordele og ulemper, der kan knytte sig til websitet i en vejledningskontekst. På baggrund heraf besvares problemformuleringens første spørgsmål. 4. Med denne nyerhvervede forståelse og viden begiver jeg mig videre til specialets kapitel 4, hvor der gøres en bevægelse i retning mod det praktiske sigte. Under overskriften Visuel kommunikation på websites lægges der nemlig op til at kombinere denne med en forståelse for samt et sprog til at beskrive, afsenderens og modtagerens muligheder for at interagere på og 5. Dette leder hen til specialets kapitel 5 og hvor det praktiske sigte i høj grad er udtalt, når der ses på og diskuteres, hvorledes 15

16 vejledningssamtalen understøttes via de visuelle kommunikationsmuligheder på de to websites. På baggrund heraf besvares problemformuleringens andet spørgsmål. Specialet afrundes med en endelig konklusion på undersøgelsens samlede resultater. Hensigten med undersøgelser er som regel at besvare spørgsmål men lige så ofte kan resultaterne eller selve processen også give anledning til nye spørgsmål og overvejelser i forhold til det udførte arbejde. Dette gør sig også gældende her og derfor tages disse refleksioner op og perspektiveres afsluttende i specialet. 16

17 1. Vejledning som kommunikation Jeg har i indledningen og metodeafsnittet groft skitseret dels feltet studievalgsvejledning og dels, hvordan begrebet vejledning kan betragtes i denne sammenhæng. Vejledning blev her defineret som en proces, der har et studievalg som sigte og som består af henholdsvis bibringelse af information samt skabelse af mening. I det følgende vil jeg redegøre for, hvordan vejledning kan betragtes som kommunikation og dermed redegøre for dette speciales kontekst. Konkret vil dette udmønte sig i et afsnit bestående af tre dele. I første del introduceres Rogers og Kincaids konvergensmodel og i anden del diskuteres og analyseres denne i forhold til vejledning med det formål at belyse kommunikationspraksis i denne kontekst. I tredje del opsummeres de væsentligste pointer med henblik på at fremme den videre forståelse i specialet. Konvergensmodellen Hvor betydningsindholdet af vejledning er afhængig af det felt, det udspringer af, kan det samme siges at gøre sig gældende for forståelsen af kommunikation og kommunikationsmodeller. Overordnet mener Rogers og Kincaid, at langt de fleste taler om kommunikation som en proces, men at de reelt ikke anerkender dette. For dem bliver det tydeligt, når teorierne eksemplificeres ved hjælp af modeller, som for en stor dels vedkommende må karakteriseres som værende lineære. Anvendelsen af disse lineære modeller indebærer, at kommunikationen ses ud fra variablerne source-message-channelreceiver og at disse variabler analyseres enkeltvis. Blandt eksempler herpå kan nævnes Shannon og Weavers The Mathematical Theory of Communication 24. Rogers og Kincaid mener imidlertid, at kommunikation bør ses som en sammenhængende proces, hvor to eller flere individer gensidigt udveksler og skaber information med henblik på at opnå en fælles forståelse og/eller en kollektiv handling 25. Med det in mente efterlyser Rogers og Kincaid en mere holistisk tilgang og fremsætter selv konvergensmodellen. En af de grundlæggende elementer i konvergensmodellen er information, som Rogers og Kincaid diskuterer og definerer med udgangspunkt i nedenstående fire begreber samt deres respektive modsætninger: 24 Fiske (1990): Side 6-7, Rogers & Kincaid (1981): Side Rogers & Kincaid (1981): Side 31 17

18 1. Form (Form) Substans (Substance) 2. Forskel (Difference) Lighed (Similarity) 3. Ikke-variation (Invariance) Variation (Variance) 4. Usikkerhed (Uncertainty) Sikkerhed (Certainty) 26 Ifølge Rogers og Kincaid er det i disse modsætningsforhold, at information reelt tager form og krystalliseres, hvilket blandt andet kommer til udtryk via følgende citat: To perceive a rectangle as a rectangle it must be recognized throughout numerous transformations of size, shade, and orientation 27. Overordnet kan man sige, at individets baggrund og for-forståelse er afgørende for den optik, hvormed der iagttages og information er ikke nødvendigvis en præcis størrelse, som blot kan overføres fra et individ til et andet. Det er således usikkert på forhånd at afgøre, hvordan modtageren vil fortolke informationen, ligesom vi heller ikke kan vide, hvad den præcise hensigt har været fra afsenderens side 28. Se konvergensmodellen i det følgende. Gengivelse af model fra Rogers & Kincaid (1981): Side Rogers & Kincaid (1981): Side Rogers & Kincaid (1981): Side Rogers & Kincaid (1981): Side 49 18

19 Konvergensmodellen er symmetrisk opbygget og har tre niveauer. Det er henholdsvis den fysiske virkelighed, den psykologiske virkelighed og den sociale virkelighed. Ved dette menes, at information tager udgangspunkt i den fysiske virkelighed, mens den egentlige fortolkning derimod finder sted i den psykologiske virkelighed, hvor mening skabes. Det er erkendelsen som forbinder den fysiske virkelighed og den psykologiske virkelighed i den sociale virkelighed 29. Kommunikation skal i denne optik ses som en dynamisk proces, hvor afsender og modtager over tid og gennem kontinuerlig dialog forhandler sig frem til en fælles forståelse. For begge aktører er der tale om en kognitiv proces, som handler om at skabe mening. Det sker ved, at man først opfatter informationen, herefter fortolker man den, hvorefter man forstår, tror og handler 30. Omend det er underforstået, at formålet med at deltage i en kommunikativ handling er at opnå en fælles forståelse af virkeligheden, er der ingen garanti for, at dette vil ske 31. Rogers og Kincaid er opmærksomme på dette, men mener samtidig, at der trods alt er en vis sandsynlighed for, at det vil ske, idet det er en underliggende menneskelig mekanisme i fællesskab at forsøge at forstå og definere verden og altså dermed skabe en bevægelse mod konvergens frem for divergens 32. Vejledning i et kommunikationsperspektiv I forhold til vejledning kan konvergensmodellen, med udgangspunkt i ovenstående gennemgang samt indledningens definition af begrebet vejledning, bruges til at beskrive og redegøre for, hvorledes vejlederen og den vejledningssøgende interagerer og indgår i en samtale, hvor informationer, der knytter sig til den fysiske virkelighed, udveksles, skabes og fortolkes i den psykologisk virkelighed og hvor mening krystalliseres. Formålet med vejledningssamtalen er her via dialog at skabe en fælles forståelsesramme eller ny social realitet, om man vil, som på sigt kan danne grundlag for et studievalg. 29 Rogers & Kincaid (1981): Side Rogers & Kincaid (1981): Side Rogers & Kincaid (1981): Side Rogers & Kincaid (1981): Side 64 19

20 Forenklet kan man sige, at vejledning i forbindelse med studievalg knytter sig til to hovedopgaver, der udspringer af den vejledningssøgendes individuelle behov i den pågældende situation. På den ene side handler det om at skabe og bibringe information, hvilket knytter sig til den vejledningssøgendes usikkerhed i relation til bestemte forhold. På den anden side har vejledningen til formål at assistere den vejledningssøgende i dennes meningsskabelses proces og dermed understøtte en reduktion af hans eller hendes følelse af tvetydighed 33. Centralt for begge disse funktioner står begrebet den vejledningssøgendes leve-rum. I en vejledningsteoretisk sammenhæng anvendes begrebet den vejledningssøgendes leverum til at referere til en af vejledningssamtalens centrale meningsskabende funktioner 34. Leve-rummet forstås her som det, der: (...) konstrueres gennem vores livserfaring og oplevelser og består af vores ideer, fordomme, formodninger, tro, værdier, vaner og tillærte færdigheder, som vi bruger til at styre kursen gennem vores sociale tilværelse 35. Man kan sige, at leve-rummet repræsenterer den samlede bagage, som den vejledningssøgende bringer med sig til vejledningen og at begrebet samtidig dækker over en række vejledningsaktiviteter der knytter sig til både den vejledningssøgendes personlige følelser og tanker såvel som forhold i dennes eksterne miljø. Vejlederens rolle i den sammenhæng er at træde ind i dette rum sammen med den vejledningssøgende og gennem den sociale interaktion udveksle informationer, fortolke og skabe mening i forhold til det forestående studievalg. Det er i den forbindelse vigtigt at være bevidst om, at det dog er den vejledningssøgende selv, der er ekspert i dette rum og at alle mennesker besidder deres personlige unikke rum 36. Omend man er ekspert i sit eget leve-rum, er man dog ikke nødvendigvis i stand til selv at finde rundt i det og relatere dette til studievalget. Det er her vejlederen kommer ind i billedet. Vejlederens rolle kan karakteriseres som facilitator og guide, med en særlig viden om kommunikation og de arbejdsredskaber man kan gøre brug af i processen 37. I denne kontekst er det eksempelvis også afgørende, at parterne udfordres, hvilket sker i gennem de kontinuerlige forstyrrelser, som finder sted, 33 Peavy (1998): Side Løve (2007): Side Peavy (1998): Side Peavy (1998): Side Peavy (1998): Side

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 BAGGRUND OG OMFANG...3

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 BAGGRUND OG OMFANG...3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 BAGGRUND OG OMFANG...3 1.1. INDKREDSNING AF PROBLEMFELTET...3 1.1.1 Problemfelt og -formulering... 1.1.2 Specialets opbygning...6 1.2 ORGANISATION OG VEJLEDNING

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

Marts 2013 Apps & ældr Copenhagen Business School

Marts 2013 Apps & ældr Copenhagen Business School Marts 2013 Apps & ældre - En afhandling om hvordan brugerfladen i en app tilpasses ældresegmentet Carina Schaldemose Hansen Meelissa Nygaard Thorsen Copenhagen Business School Vejleder: Henrik Køhler Simonsen

Læs mere

Afgangsprojekt DUEK Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning SELVOPFATTELSENS BETYDNING FOR KARRIEREVALG

Afgangsprojekt DUEK Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning SELVOPFATTELSENS BETYDNING FOR KARRIEREVALG Afgangsprojekt DUEK Diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Modul 213058 - efterår 2011 Hanne Bøge dip17350 Vejleder: Lisbeth Højdal HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG BLIVE? SELVOPFATTELSENS

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning (fælles)... 6 1.1 En ny tilgang til kommunikation... 6 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Hypotesen lyder som følger... 7 1.4 Problemformulering... 8 2 Videnskabsteori (fælles)...

Læs mere

Den Digitale Forslagskasse i Falck

Den Digitale Forslagskasse i Falck Den Digitale Forslagskasse i Falck Humanistisk-teknologisk basisstudium, Roskilde Universitet, Forår 2010 Jacob B. Mortensen Bjarke A. Hedegaard Maria L. Jensen Louise Jørgensen Josefine K. Boisen Christina

Læs mere

'PSGBUUFSF /BEJB 4BCJOF %JFU[ $ISJTUJOF 4L SMVOE 8FSMBVò 7FKMFEFS +FUUF &SJLTFO #ÏOSPT "BSIVT 6OJWFSTJUFU "OUBM BOTMBH J BMU OPSNBMTJEFS

'PSGBUUFSF /BEJB 4BCJOF %JFU[ $ISJTUJOF 4L SMVOE 8FSMBVò 7FKMFEFS +FUUF &SJLTFO #ÏOSPT BSIVT 6OJWFSTJUFU OUBM BOTMBH J BMU OPSNBMTJEFS 'PSGBUUFSF /BEJB 4BCJOF %JFU[ $ISJTUJOF 4L SMVOE 8FSMBVò 7FKMFEFS +FUUF &SJLTFO #ÏOSPT "BSIVT 6OJWFSTJUFU "OUBM BOTMBH J BMU OPSNBMTJEFS Indholdsfortegnelse 1 Indledning (fælles)... 6 1.1 En ny tilgang

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt

Christopher, Andreas og Christian VINOPERTEN. En elektronisk vinekspert. 2. semeterprojekt VINOPERTEN En elektronisk vinekspert 2. semeterprojekt Christopher, Andreas og Christian Vinoperten Elektronisk Vinekspert Roskilde Universitet 2014 Humanistisk Teknologisk Basisstudium 2. semester Et

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Videndeling i daginstitutioner

Videndeling i daginstitutioner Videndeling i daginstitutioner Afgangsprojekt videndeling refleksion kommunikation praksis fortællinger pædagogisk praksis daginstitutionskultur socialkonstruktivistisklæringsteorier hyperkompleks Pædagogisk

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

Humanistisk Fakultet. TITEL: Den skæve modellæser. Tema: Medieformidlet kommunikation SYNOPSIS:

Humanistisk Fakultet. TITEL: Den skæve modellæser. Tema: Medieformidlet kommunikation SYNOPSIS: Dens kæv e model l æs er Gr uppe21 Aa l bor guni ve r s i t e t2006 Humanistisk Fakultet Aalborg Universitet TITEL: Den skæve modellæser Tema: Medieformidlet kommunikation PROJEKTPERIODE: 6. semester

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

LEG I ORGANISATIONER, EJ HELT SERIØST?

LEG I ORGANISATIONER, EJ HELT SERIØST? Claus Dam Nielsen Dorte Rudi Andersen Susanne Thagaard Bjarnason LEG I ORGANISATIONER, EJ HELT SERIØST? En organisationspsykologisk undersøgelse af hvad der er på spil, når leg benyttes som teknologi CC

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, Modul K1 Maj 2007. Anne Katinka Hansen Anne Lund Jensen Niels Hansen

Roskilde Universitetscenter Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, Modul K1 Maj 2007. Anne Katinka Hansen Anne Lund Jensen Niels Hansen Forandringer og meningsskabelse i organisationer Danmarks Designskoles omstilling til et designuniversitet Roskilde Universitetscenter Institut for Samfund og Globalisering Forvaltning, Modul K1 Maj 2007

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag

Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Projektledernetværk som kompetenceudviklingstiltag Et casestudium på Videncenter for Landbrug, Dansk Landbrugs Rådgivning Anne Holm Christensen Cand.merc.HumanResourceManagement Helle Vinther Pindstrup

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemfelt... 2 Problemformulering... 3 Metode... 3 Erhvervskundskab & erhvervsdidaktik... 4 Læringsforudsætninger...

Læs mere

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det skal flytte sig, og at det derefter vil adlyde [Det Nye Testamente, Matt. 17:20]. Tænkt i en

Læs mere

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen Studium: Uddannelsesinstitution: Titel på projekt: Studerendes navn: Studerendes stilling: Vejleders navn:, afgangsprojekt UCN Oplevelse af kompleksitet på arbejdspladsen

Læs mere