Strategisk analyse og værdiansættelse af Pandora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategisk analyse og værdiansættelse af Pandora"

Transkript

1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. studiet Institut for Regnskab og Revision Copenhagen Business School 2014 Strategisk analyse og værdiansættelse af Pandora Strategic Analysis and Valuation of Pandora Antal anslag: Antal normalsider: 78,9 Vejleder: Jens O. Elling Udarbejdet af: Henrik Petersen Underskrift: Dato for aflevering: 21. maj 2014

2

3 Summary The purpose of the thesis is to assess, whether Pandora is correctly valued on the market on April The background of the choice of the valuation as a subject owes to a great personal interest in the development of the stock market. That the choice fell on Pandora as a company owes to the corporation experienced a turbulent period since its introduction at the stock exchange in New and more expensive goods along with price increases on the products contributed to core customers no longer demanded Pandora s jewelry and hence growth evaporated. Since 2011 Pandora has worked its way back to a market segment, where everybody can afford Pandora s jewelry. The valuation of Pandora is accomplished taking as its point of departure a study of the non financial and financial value drivers. In the study of non financial value drivers as crucial relations of future cash flows are identified. It is found that Pandora is facing uncertainty in terms of inputs due to production is concentrated in Thailand. Furthermore, the majority of revenues originate from one product. Hence, Pandora is very dependent of this product and the ability to create new best selling products, if the current product goes out of fashion. The study of financial value drivers offered the opportunity to examine the historical earnings. Pandora has had solid returns over the past five years. Yet, the returns have fallen. In addition to gearing due to the decrease in operating margins an increased turnover rate is seen. Taking the study of the non financial and financial value drivers as a point of departure future, expectations are budgeted. The budgeting covers a five year period followed by a constant terminal period. The appraisal itself is achieved by the use of the FCFF model, where the total corporate value is calculated. In the thesis the choice of model is explained as the most applicable in relation to Pandora. The value of Pandora is in the thesis calculated to 327 D.Kr. per share. The market rate per April is D.Kr. Thus, Pandora is overrated with 9.6 % and hence, it is not assessed that Pandora is correctly valuated. The valuation though is associated with important uncertainties. A change in the setting of a number of conditions of budgeting might have resulted in another value, including the determination of the growth in revenue, the determination of costs as a percentage of revenue, as well as determining the WACC.

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemformulering og afgrænsning Problemformulering Afgrænsning Metodisk tilgang Metode Dataindsamling og kildekritik Målgruppe Pandora A/S Historie Aktionærsammensætning Strategi Pandoras markedsområder Pandoras produktmix Analyse af ikke finansielle værdidrivere PEST modellen Porters Five Forces Ressourcer og kompetencer Anshoffs vækstmatrice Boston modellen Delkonklusion på analysen af ikke finansielle værdidrivere med udgangspunkt i SWOT Analyse af finansielle værdidrivere Reformulering Rentabilitetsanalyse Delkonklusion Værdiansættelse Valg af værdiansættelsesmodel Budgettering Fastlæggelse af WACC Fastlæggelse af værdi Følsomhedsanalyse Konklusion Litteraturliste Side 1 af 82

5 1. Indledning I forbindelse med min afhandling på Cand. merc. aud studiet har jeg valgt værdiansættelse som emneområde. Baggrunden for dette valg er en stor personlig interesse for dyberegående analyser af virksomheder og aktiemarkedets udvikling. De seneste 1 2 år har vi set store stigninger på aktiemarkedet, som følge af flere tegn på bedringer i økonomien, særligt båret af spirende forår i den amerikanske økonomi. I enkeltaktier har vi set gevaldige stigninger. Her kan bl.a. nævnes større selskaber, som Genmab, Pandora og Vestas. Er disse stigninger tegn på en reel fremgang og at aktierne gennem en årrække som følge af konjunkturerne har været for lavt værdiansat eller er der tegn på, at denne type aktier er overvurderet og muligvis står over for en større markedskorrektion. Med baggrund i dette har jeg fundet det interessant at tage udgangspunkt i Pandora i min analyse. Baggrunden for valget af Pandora er en hektisk udvikling i de 3,5 år hvor selskabet har været noteret på Nasdaq omx. Ved børsintroduktionen i oktober 2010 var kursen 210 og steg på første handelsdag til I slutningen af 2011, bare et år efter introduktionen var kursen faldet til 35 2, mens den i foråret 2014 er steget til omkring kurs Således er aktien fra 2011 til foråret 2014 steget omkring 900 %. Med udgangspunkt i denne udvikling finder jeg det interessant at undersøge hvorvidt de seneste 2,5 års stigning har medvirket til en korrekt værdiansættelse af aktien eller om aktien står foran en større korrektion. Kandidatafhandlingen vil, med udgangspunkt i Pandora A/S, give et overblik over nogle af de overvejelser investor må gøre sig i forbindelse med en investering. 1 Axcel (1) 2 TV2 Finans (1) 3 Euroinvestor.dk (5) Side 2 af 82

6 2. Problemformulering og afgrænsning 2.1. Problemformulering Med udgangspunkt i indledningen er følgende problemstilling opstillet: På baggrund af en strategisk analyse og efterfølgende udarbejdet værdiansættelse, med udgangspunkt i faktorer identificeret i den strategiske analyse, vil det blive vurderet, hvorvidt Pandora er korrekt værdiansat pr. 30. april Problemstilling vil blive løst gennem følgende underspørgsmål: Hvilke ikke finansielle værdidrivere har indflydelse på værdien af Pandora A/S? Hvordan har Pandora A/S performet historisk? Hvad er den estimerede værdi ud fra den foretagne analyse? 2.2. Afgrænsning Med baggrund i problemformuleringen kan opgaven blive omfattende sammenholdt med opgavens størrelsesmæssige begrænsninger. Det anses derfor for værende nødvendigt, at foretage en afgrænsning af emnet, herunder såvel for analysen af de ikke finansielle, som finansielle værdidrivere. Omfanget af modeller anvendt til analysen af de ikke finansielle værdidrivere omtales i metodeafsnittet. Der er anvendt de modeller der er fundet mest relevante til analyse af Pandora. Andre teoretiske modeller kunne være fundet relevante, såfremt opgavens omfang havde været større. I analysen af de finansielle værdidriver vil der ikke blive foretaget benchmarking til andre virksomheder i branchen. Der er herudover set bort for reformulering af pengestrømsopgørelsen, idet der via reformuleringen af balancen og resultatopgørelsen er mulighed for udledning af det frie cash flow via formlen som følger: FCF = DO NDA 4. Opgaven er medtaget med oplysninger, der er kommet til offentlighedens kendskab frem til 30. april Oplysninger efter denne dato er ikke indarbejdet i opgaven og vil derfor ikke afspejle sig i værdiansættelsen af Pandora. En stor del af materialet til brug for værdiansættelsen er indhentet på baggrund af Pandoras offentliggjorte årsrapport fra 2013, pr. 18. februar Sørensen (2011:228) Side 3 af 82

7 3. Metodisk tilgang 3.1. Metode Den metodiske tilgang til løsning af afhandlingens problemstilling er baseret på en teoretisk og empirisk bearbejdning af offentlig tilgængeligt materiale med udgangspunkt i referencerammen for værdiansættelsesprocessen, som fremgår nedenfor. Inden analysen, vil der blive foretaget en beskrivelse af selskabet Pandora. Beskrivelsen vil omfatte den historiske udvikling, aktionærsammensætning, strategi, markedsområder og produktmix (kap. 4). Disse skal medvirke til, at give et billede af Pandoras nuværende virksomhed. Endvidere vil relevante identificerede forhold blive inddrevet i den efterfølgende analyse og budgettering. 5 Ved værdiansættelse af Pandora, er der tre faser, der skal gennemgås for at foretage den endelige værdiansættelse. Faserne fremgår af nedenstående figur og gennemgås nedenfor. Fase 1 Fase 2 Fase 3 Analyse af den historiske udvikling Budgettering Værdiansættelse 1. Informationsindsamling 2. Strategisk analyse 3. Regnskabsanalyse 4. Nøgletalsanalyse 1. Struktureret budgettering 2. Proforma finansielle opgørelser 1. Kapitalomkostninger 2. Indirekte versus direkte metode 3. Værdiansættelsesmodel 5. Analyse af pengestrømme Figur 1 6 egen tilvirkning Fase 1 Analyse af den historiske udvikling For at Pandora, skal der indhentes relevant information om virksomheden. Virksomhedens årsrapport er en af de bedst brugbare offentligt tilgængelige informationskilder, når der skal indhentes information. Årsrapporten består af årsregnskabet og ledelsesberetningen. Årsregnskabet anvendes til at analysere den historiske udvikling (ex post). Det sker oftest gennem analysering af de finansielle værdidrivere. Ledelsesberetningen giver modsat et indblik i virksomheden og anvendes derfor til analysen af de ikkefinansielle værdidrivere. Analysen af de ikke finansielle værdidrivere har til formål at identificere faktorer, der har eller vil have indvirkning på værdiskabelsen. Pressemeddelelser og anden tilgængelig information om virksomheden, vil blive inddraget, når det vurderes at være relevant for analysen. 5 Sørensen (2011:21 24) 6 Sørensen (2011:21) Side 4 af 82

8 Analysen af de ikke finansielle værdidrivere udarbejdes for at opnå forståelse af virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Dette for at identificere forhold, som kan påvirke virksomheden fremtidige performance. Herunder er det bl.a. relevant, at identificere de faktorer der kan skabe mere succes end konkurrenterne. For at bearbejde ovenstående indhentede materiale og på denne baggrund identificere ikke finansielle værdidrivere anvendes forskellige teoretiske modeller. I opgaven anvendes nedenstående omtalte modeller.(kap.5) Til brug for analyse af de eksterne faktorer, som har indflydelse på Pandora, er det relevant, at se på omverdensforholdene. Til dette anvendes PEST modellen i opgaven. PEST modellen analyserer de udefra kommende faktorer, der kan have indvirkning på Pandora. Ved dybere analyse af branchen, og hvilke faktorer der påvirker smykkebranchen findes det relevant, at anvende Porters Five forces. Denne model identificerer de faktorer i branchen, som har påvirkning på Pandora, men som de også i nogen grad selv kan påvirke. Efter analysen af de eksterne faktorer, vil de interne faktorer blive analyseret. De interne faktorer, vil blive analyseret ud fra tre modeller. Ressource og kompetencemodellen anvendes for, at identificere hvor selskabet konkurrencemæssigt er placeret i forhold til konkurrenterne. Herefter anvendes Anshoffs vækstmatrice til at identificere hvilke former for vækststrategier, som Pandora gør brug af i deres kamp for ekspansion. Herved opnås der et overblik over risikoen forbundet med væksten. I analysen af de interne faktorer, vil der ligeledes blive gjort brug af Boston modellen. Denne identificere, hvor Pandoras produkter befinder sig i deres livscyklus, og kan dermed være med til, at danne et overblik over fremtidige vækst og indtjeningsmuligheder for Pandora. Ovenstående analyse af de eksterne og interne faktorer, vil blive samlet i en SWOT analyse. Denne vil omfatte de væsentligste ikke finansielle faktorer identificeret i analysen af de ikke finansielle værdidrivere. Efter den foretagende analyse af de ikke finansielle værdidrivere, vil der med udgangspunkt i DuPontmodellen blive foretaget en regnskabs og nøgletalsanalyse af de historiske årsregnskaber.(kap. 6). Resultatopgørelse, balance og egenkapital i de historiske årsregnskaber, vil blive reformuleret inden de anvendes til analysebrug, for at sikre en ensartet analysetilgang. Regnskabsanalysen er medvirkende til at afdække de finansielle værdidrivere, som kan forklare den historiske værdiskabelse. Værdien skabes på grundlag af virksomhedens driftsaktivitet og finansieringsaktivitet. Virksomhedens historiske performance Side 5 af 82

9 tager udgangspunkt i en regnskabsanalyse af allerede opnåede resultater, som er medvirkende til at skabe et fundament til at vurdere virksomhedens fremtidige udvikling Fase 2 Budgettering Med baggrund i ovenstående analyse af de ikke finansielle og finansielle værdidrivere, vil der blive udarbejdet en budgettering af proforma årsregnskaber.(kap.7.2). Proforma årsregnskabet illustrerer den forventede fremtidige økonomiske indtjeningen, på baggrund af analysen. Budgetudarbejdelsen vil være forbundet med væsentlige usikkerheder, idet der er tale om budgettering af fremtidig performance. Derfor skal længden af budgetperioden overvejes. Jo længere budgetperiode, des større usikkerhed forbundet med budgetteringen. Det er i opgaven vurderet mest hensigtsmæssigt at budgettere 5 år. Endvidere vil fastlæggelsen af WACC blive foretaget.(kap. 7.3) Fase 3 Værdiansættelse Værdiansættelsen udarbejdes på baggrund af proforma årsregnskabet, som udarbejdes under budgetteringen.(kap. 7.4). Der findes flere værdiansættelsesmodeller, der kan anvendes ved værdiansættelsen. Modellerne vil blive gennemgået og valget af cash flow modellen vil blive forklaret. Denne gennemgang foretages inden budgetteringen.(kap. 7.1). Efterfølgende foretages der en følsomhedsanalyse, for at illustrere hvordan Pandora påvirkes af ændringer i de budgetterede resultater.(kap. 7.5). Der udarbejdes delkonklusioner henholdsvis efter analysen af de ikke finansielle værdidrivere i form af en SWOT analyse.(kap. 5.6). Ligeledes udarbejdes der delkonklusion på analysen af de finansielle værdidrivere.(kap. 6.3). Værdiansættelsen afsluttes med en konklusion på problemformuleringen.(kap. 8) Dataindsamling og kildekritik Empirisk er udarbejdelsen af afhandlingen udelukkende baseret på sekundære data og der er således kun anvendt offentligt tilgængelige informationer 7. Anvendte årsrapporter, samt anden information som pressemeddelelser, kvartalsregnskaber mv. er hentet fra virksomhedens hjemmeside. Derudover er der anvendt forskellige artikler, primært fundet på relevante aktieorienterede hjemmesider såsom børsen mv. 7 Andersen (2005:151) Side 6 af 82

10 For anvendte kilder henvises der til afhandlingens litteraturliste. Kildehenvisningerne er angivet i fodnoter på relevante sider. De anvendte kilder er vurderet for deres validitet. Opgaven tager udgangspunkt i offentligt tilgængeligt materiale. Hovedparten af materialet kommer fra Pandora selv og kan derfor være påvirket i en positiv retning. En stor del af opgaven er baseret på årsrapporterne. Årsrapporterne er revideret uden forbehold og supplerende oplysninger og har derfor et retvisende billede af virksomheden. Dette gælder årsregnskabet, mens det alene fra revisors side sikres, at beretningerne er i overensstemmelse med årsregnskabet Målgruppe Projektets interessenter omfatter investorer i almindelighed, samt til dels den daglige ledelse og bestyrelse i Pandora. Investorer kan anvende afhandlingen til at vurdere om de ser virksomheden, som en interessant investering. Formålet med afhandlingen er, at vurdere hvorvidt Pandora er korrekt værdiansat på ovennævnte dato. Det forudsættes, at interessenterne har et vis økonomisk og virksomhedsmæssigt kendskab til emnet. Visse begreber og terminologier vil derfor ikke blive uddybet i opgaven, idet det forudsættes, at læser kender til stoffet. 4. Pandora A/S 4.1. Historie Pandora startede i 1982, hvor en dansk guldsmed og hans kone startede en juvelerbutik i København. Sortimentet i juvelerbutikken bestod af importerede smykker fra Thailand, som ejerne fandt på deres rejser og efterfølgende importerede til Danmark. Varerne var meget efterspurgte og salget overgik efterhånden til at ske som engroshandel. Efter en årrække med succes inden for engroshandel, blev aktiviteterne inden for detailhandel indstillet i Herefter flyttede man til nyt domicil og de første interne designere blev indlemmet i virksomheden. Pandora begyndte, at udvikle deres egne smykker og i 1989 begyndte fremstillingen af smykker, at blive foretaget i Thailand 10. Pandora lancerede i år 2000 deres charm armbåndskoncept. Dette var konceptet der satte gang i voksende efterspørgsel. Pandora begyndte herefter deres ekspansion fra Skandinavien til USA i 8 PwC Regnskabshåndbogen (2014:345) 9 Materiale hjemmeside (2) 10 Materiale hjemmeside (2) Side 7 af 82

11 2003 og Tyskland og Australien i Herefter blev markederne gradvist udvidet og selskabet gik fra en skandinavisk aktør til en international aktør. Produktionen blev fastholdt i Thailand, men der blev foretaget kraftig udvidelse af produktionen i takt med den stigende efterspørgsel 11. I 2008 købte kapitalfonden Axcel omkring 60 % af aktiekapitalen fra stifterfamilien for 2 mia. De resterende 40 % fastholdte familien ejerskabet af 12. Axcel havde som mål, at styrke og udbygge virksomhedens position internationalt, samt sikre et generationsskifte af Pandora 13. I 2010 blev Pandora noteret på Nasdaq Omx 14, hvor såvel Axcel, som stifterfamilien nedbragte deres ejerandele i selskabet 15. Med denne børsnotering sikrede ejerne sig en solid gevinst af investeringen. Selskabet har siden børsnotering på Nasdaq omx for knap 4 år siden haft en turbulent periode. Ved børsintroduktionen i oktober 2010 var kursen 210 og steg på første handelsdag til I slutningen af 2011, bare et år efter introduktionen var kursen faldet til 35 17, mens den i slutningen af april 2014 er over kurs Således er aktien fra slutningen af 2011 til april 2014 steget med omkring 900 %. Selskabet er i dag at finde på seks forskellige kontinenter med globalt mere end salgssteder. Deres mission består i at levere moderne, ægte, håndlavede smykker i høj kvalitet til en overkommelig pris Aktionærsammensætning Axcel Management ejerskab af Pandora startede i 2008, hvor kapitalfonden Axcel opkøbte 60 % af Pandora fra Enevoldsen familien, som stiftede selskabet 20. Dette blev siden mindsket via børsintroduktionen i I løbet af 2013 er der foretaget frasalg. Ved offentliggørelse af årsrapporten for 2013 var eneste tilbageværende storaktionær Axcel Management, som via bestemmende indflydelse i tre selskaber var i besiddelse af aktier, svarende til 17,6 % af den samlede aktiekapital Materiale hjemmeside (2) 12 Børsen (2) 13 Axcel (2) 14 Årsrapport (2013:28) 15 Berlingske Business (1) 16 Axcel (1) 17 TV2 Finans (1) 18 Euroinvestor.dk (3) 19 Materiale hjemmeside (2) 20 Euroinvestor.dk (1) 21 Axcel (1) Side 8 af 82

12 Ejerandelen er efter offentliggørelsen af årsrapporten mindsket gennem salg i markedet. Således udgør ejerskabet herefter , svarende til omkring 10 % af aktiekapitalen 23. Enevoldsen familien er efter de seneste frasalg af aktier ikke længere storaktionær i selskabet. Resterende aktier handles frit på markedet og der er ikke offentliggjort nye storaktionærer Strategi 24 Pandora har de seneste år været påvirket af en fejl i strategien. Pandora forsøgte, at gå fra markedet for Affordable Luxury til Luxury. Væksten i omsætningen fra 2010 til 2011 udeblev, da Pandora bevægede sig væk fra deres kernekunder 25. Selskabets forhenværende bestyrelsesformand og nye direktør, Allan Leighton beklagede i 2011, at selskabets strategi var slået fejl. Man havde bevæget sig væk fra kernekunderne gennem for store prisstigninger. Husmødrene skulle ifølge Allan Leighton igen have råd til Pandoras smykker 26. Endvidere havde man forsøgt en forfejlet introduktion af produkter på markedet for meget dyre smykker. Den forfejlede strategi har medvirket til, at man gik tilbage til de succesfulde produkter til lavere priser, heriblandt charm armbånd med vedhæng 27. År 2012 blev et oprydnings år, hvor væksten ligeledes udeblev. Varer, som der ikke var efterspørgsel efter, blev taget retur og man begyndte, at fokusere på forbedring af salgsnetværket og kollektioner. Dette forhold skal derfor tages med i overvejelserne omkring den fremtidige vækst for Pandora, som sandsynligvis vil være mere moderat. Pandoras topchef gjorde ved offentliggørelsen af årsrapporten for 2013 opmærksom på, at Pandora ville fortsætte strategien om salg til alle verdens kvinder. Der skulle sælges mere til et stort marked med lave priser, frem for et lille marked med høje priser, som ifølge Allan Leighton kendetegner luksusmarkedet 28. Pandoras overordnede vision er at blive verdens mest anerkendte smykkebrand. Smykkerne skal være håndbearbejdede, ægte og af høj kvalitet til tilgængelige priser. For at realisere dette har Pandora opstillet følgende kort og mellemlangsigtede strategiinitiativer. 22 Årsrapport (2013:29) 23 Materiale hjemmeside (3) 24 Materiale hjemmeside (1) 25 Børsen Online (1) 26 Børsen Online (1) 27 TV2 Finans (2) 28 Retailnews (1) Side 9 af 82

13 4.3.1 Fokus på Pandoras brandede salgskanaler: Pandora vil øge antallet af Pandora brandede forhandlere. Dette vil være medvirkende til at styrke opfattelsen af Pandoras brand i detailhandlen. Endvidere skaber det bedre mulighed for et bredere sortiment. Selskabets salgskanaler opdeles i årsrapporten i brandede og ikke brandede salgskanaler. I disse to kategorier, er der underopdelinger i konceptbutikker, shops in shops og guld for brandede salgskanaler, samt sølv og hvid for ikke brandede salgskanaler. Pandora er i perioden 2010 til 2013 gået fra 27,3 % brandede butikker, til 46,7 % brandede butikker. I antal svarer dette til, at man har fået knap nye brandede butikker siden Endvidere er der fokus på udbredelse af online salget. Dette blev startet op i 2013 i enkelte lande. Pandoras smykker sælges til tilgængelige priser og problemer med størrelser er begrænsede 30. Derfor er produkterne velegnede til dette Udnyttelse af produktudbud: Selskabets primære fokusområder er kategorien charms og armbånd, samt ringe. Pandora introducerede i 2013 en ny kollektion af Charms. Ringe udgør bare 6,1 % af Pandoras samlede omsætning, men er verdens største smykkekategori. Fokus er derfor på, at trænge ind på dette marked. Øvrige smykkekategorier betragter Pandora, som fokusområder på længere sigt. Selskabet lancerede i 2012 en ny lanceringsstrategi, således at der er 7 årlige lanceringer af produkter, mod tidligere 2 årlige lanceringer, hvilket skal forbedre produktudbuddet Skræddersy tilgangen til nye markeder Pandora vil i den kommende årrække fortsætte med at udvide tilstedeværelsen globalt, samt viderebygge placeringen på nuværende markeder. Pandora er på nuværende tidspunkt tilstede i mere end 80 lande. Fokus er på udvidelsen af det brandede salg. Herudover er fokus på nyere markeder for Pandora, som omfatter Italien, Frankrig, Rusland, Kina og Japan Etablering af globalt brand Pandora forsøger at skabe et ensartet brand globalt. Dette forsøges blandt andet gennem investering i markedsføring. Pandora har endvidere lanceret online salg i enkelte lande i 2013 og forventer en udvidelse af dette marked Årsrapport (2013:37) (2011:12) 30 Årsrapport (2013:9) 31 Årsrapport (2013:9) Side 10 af 82

14 4.4. Pandoras markedsområder Pandora er et globalt selskab med aktivitet på seks forskellige kontinenter 32. Markederne opdeles af Pandora i tre geografiske områder, Nord og Sydamerika, Europa, samt Asien og Stillehavsområdet 33. Selskabet servicerer samtlige af deres markeder via produktionen fra Thailand 34. Varerne levereres til Pandoras distributionscentre, på baggrund af prognoser fra lokale markedsanalyser. Fra Pandoras distributionscentre leveres der dagligt varer ud fra forhandlernes foretagne bestillinger 35. Alle markederne har oplevet kraftig vækst i Den samlede vækst i omsætningen for Pandora udgjorde 35,4 % i Væksten i Pandoras omsætning for 2013, skal ses i lyset af en strategisk fejl, som blev omtalt under strategien, hvor vækst udeblev i 2011 og Nord og Sydamerika 36 Nord og Sydamerika står for 46,2 % af Pandoras samlede omsætning. Pandoras hovedmarked i Nord og Sydamerika består af USA, som er beskrevet nedenfor. Pandora har i det seneste år oplevet en vækst i omsætningen i Nord og Sydamerika på 25,5 %, hvilket dog er mindre end den samlede vækst for Pandora i 2013 på 35,4 %. Pandoras største marked i Nord og Sydamerika, såvel som globalt er USA. Af den samlede omsætning stammer 35,5 % af omsætningen fra USA. I 2013 steg omsætningen på dette marked med 24,1 %. Væksten i omsætningen er drevet gennem en stigende efterspørgsel efter nyere produkter og et forbedret butiksnetværk. Omsætningsvæksten er dog 9,4 % point under Pandoras samlede vækst, hvilket indikerer et marked, hvor Pandora er solidt repræsenteret. Efter relanceringen af Pandora som Affordable Luxury 37 i 2011, må man på kort sigt forvente, at vende tilbage til en stigning i takt med markedsvæksten, såfremt der ikke investeres yderligere 38. På det øvrige Nord og Sydamerikanske marked er væksten ligeledes under Pandoras totale vækst. Det tegner derfor heller ikke som om, at dette skal være det globale vækstmarked for Pandora på mellemlang sigt. 32 Materiale hjemmeside (2) 33 Årsrapport (2013:32) 34 Årsrapport (2013:13) 35 Årsrapport (2013:11) 36 Årsrapport (2013:32) 37 Årsrapport (2013:13) 38 Årsrapport (2013:33) Side 11 af 82

15 4.4.2 Europa 39 Europa står for 41,7 % af Pandoras samlede omsætning. Pandoras hovedmarkeder i Europa består af Storbritannien og Tyskland, som er beskrevet nedenfor. Pandora har i det seneste år oplevet en vækst i omsætningen i Europa på 47,9 %, hvilket er højere end den samlede vækst for Pandora på 35,4 %. Det europæiske marked tegner sig derfor, som værende et vækstmarked, idet stigningen er over den samlede globale vækst. Storbritannien er Pandoras største marked i Europa. Af Pandoras globale omsætning kommer 12,9 % fra Storbritannien. Omsætningen til dette marked steg 33,3 % i 2013, hvilket er på niveau med den globale vækst. Storbritannien er i lighed med USA kendetegnet ved et marked, hvor Pandora er solidt placeret. Det må derfor forventes, at man på kort eller mellemlang sigt vil vende tilbage til en vækst i takt med markedsvæksten, såfremt der ikke investeres yderligere. Tyskland, som er det næststørste marked i Europa, oplevede i 2013, på trods af tidligere beskrevne nye initiativer kun en vækst i omsætningen på 16 %, hvorved samme tegn, som for Storbritannien og USA er gældende for det tyske marked. Anderledes ser det dog ud, for den resterende del af Europa. Omsætningen herfra udgør 22,8 % 40 og væksten på dette marked udgjorde i ,9 %. Der er derfor sandsynlighed for, at en fremtidig vækst over markedsvæksten skal komme fra dette marked. Det er markederne Italien, Frankrig og Rusland, hvor Pandora oplever solid vækst over den globale vækstrate. Dette er tegn på markeder, hvor Pandora ikke er solidt repræsenteret og deres nuværende investeringer er medvirkende til en mellemlang vækst over markedsvæksten Asien og Stillehavsområdet 41 Asien og Stillehavsområdet tegner sig for de resterende 12,1 % af omsætningen for Pandora. Væksten i omsætningen på dette marked udgjorde 37,1 %, hvilket er minimalt højere end den globale vækst for Pandora i Det største marked i dette område er Australien, som står for 62 % af omsætningen på dette marked. Set i relation til væksten i Asien og Stillehavsområdet totalt på 37,1 %, har Pandora i Australien oplevet en markant mindre vækst på 10,2 %. Således skal der ses på den resterende del af dette marked for at identificere væksten. 39 Årsrapport (2013:34) /9010* Årsrapport (2013:34 35) Side 12 af 82

16 Den øvrige del af Asien og Stillehavsområdet tegner sig for en vækst på 129,4 %. Væksten i dette område er hovedsageligt kommet fra Hongkong, Malaysia, Singapore, Sydkorea og Taiwan. Disse områder tegner derfor til at være områder, hvor Pandora ikke er så solidt repræsenteret og hvor de på mellemlang sigt kan opnå vækst. Endvidere befinder markederne Japan og Kina sig i denne kategori. Dette er markeder, hvor Pandora på lang sigt forventer vækst. Kina er verdens største smykkemarked og Pandora er begrænset tilstede på markedet. I Japan er der ifølge Pandora stort potentiale og de er i gang med at styrke positionen på dette marked Pandoras produktmix 43 Charm armbåndskoncept blev lanceret i år 2000 og var produktet der satte gang i den globale vækst 44. I dag er dette Pandoras bedst sælgende produkt og meget afgørende for selskabets resultater. Produktmix I procent Charms 69,8 % 74,5 % 69,7 % 69,5 % 73,3 % Charm armbånd I sterlingsølv og guld 12,8 % 12,7 % 11,8 % 11,8 % 15,1 % Ringe 6,1 % 6,4 % 6,0 % 6,3 % 3,2 % Øvrige smykker 11,2 % 6,3 % 12,5 % 12,5 % 8,4 % Tabel 2 45 egen tilvirkning Det fremgår af tabellen, at 82,6 % af den samlede omsætning i 2013 stammer fra Charms og Charmarmbånd. I årene 2009 til 2013 har omsætningen fra produkterne Charms og Charms armbånd kategorierne udgjort mellem 81,3 %, som det laveste i 2010 og 88,4 %, som det højeste i Dette viser at Pandora er meget afhængige af dette produkt. En eventuel dalende interesse for dette produkt vil være meget kritisk for selskabets fremtid. Selskabet har i 2013 introduceret et nyt koncept inden for Charms kaldt Pandora Essence Collection. Dette er det første nye koncept af Charms, siden Charms Moments kollektionen fra år Ringe har siden år 2010 stabilt udgjort omkring 6 % af omsætningen. Dette betyder at omsætningen fra denne kategori har været stigende, men i samme takt, som den generelle omsætning. Øvrige smykker er 42 Årsrapport (2013:10) 43 Årsrapport (2013:38) 44 Materiale hjemmeside (2) 45 Årsrapporter (2013:38) (2011:13) (2010:12) 46 Årsrapport (2013:9) Side 13 af 82

17 steget markant i 2013, men skyldes mere, som det fremgår af tabellen, en markant nedgang fra 2011 til Kategorien er i 2013 fortsat under niveauet fra 2011 i andel af den samlede omsætning. Som det fremgår ovenfor er der ingen af de øvrige kategorier, som har kunnet mindske afhængigheden af Charms kategorien i de seneste år og dette forhold udgør derfor en markant risikofaktor for Pandoras fremtid. 5. Analyse af ikke finansielle værdidrivere Ved værdiansættelse af Pandora skal såvel ikke finansielle som finansielle værdidrivere analyseres, for at skabe bedst muligt overblik over virksomhedens styrker, svagheder, muligheder og trusler. Herved skabes det bedste udgangspunkt for den senere udarbejdelse af proforma regnskaber. Ikke finansielle værdidrivere omhandler faktorer, som enten har eller i fremtiden kan komme til at påvirke Pandoras forrentning. Det kan både være interne forhold, som virksomheden selv kan påvirke, men også eksterne forhold, som Pandora ikke har styring over, hvilket kan påvirke selskabets fremtidige drift og dermed indtjening. De ikke finansielle værdidrivere skal være med til at identificere muligheder eller risici for ændringer i forhold, som kan have indvirkning på historiske data. Herefter vil man kunne tage højde for forholdene i budgetteringen af proforma regnskaber, som er baggrunden for værdiansættelsen. Ikke finansielle værdidrivere inddeles i grupperne interne og eksterne faktorer. For at analysere faktorerne anvendes en række forskellige modeller. Til brug for analysering af de eksterne forhold, der kan have indflydelse på Pandoras fremtidige drift anvendes PEST modellen PEST modellen Politik og lovgivning Økonomi og demografi Virksomheden Teknologi og miljø Figur 3 48 egen tilvirkning Sociale og kulturelle forhold 47 Sørensen (2011:83 86) Side 14 af 82

18 PEST modellen er illustreret ovenfor og analysere hvilke eksterne faktorer, som har indflydelse på Pandora. PEST modellen er inddelt i fire kategorier af faktorer, som kan påvirke virksomheden. Der er tale om kategorierne politik og lovgivning, økonomi og demografi, teknologi og miljø, samt sociale og kulturelle forhold. Fokus i analysen vil være på det globale marked og dermed ikke et særskilt land eller geografisk område, idet Pandora er påvirket af de globale markedstendenser. Dette skal ses i lyset af produktion i Asien, mens største salg sker på de europæiske og amerikanske markeder. Endvidere skal fokus ligeledes rettes mod Asien på salgssiden, idet fremtidig vækst bl.a. forventes at skulle skabes fra dette område, især Kina og Japan. Nogle punkter vil dog omfatte særlige nævnte globale områder, idet nogle eksterne faktorer vil have speciel væsentlig indflydelse på særlige markeder Politik og lovgivning Det politiske system globalt, såvel som lokalt, vil kunne have indflydelse på Pandoras fremtidige indtjeningsmuligheder. For Pandora er særligt den politiske situation i Thailand afgørende, idet hele selskabets produktion er placeret i landet. Politisk stabilitet globalt er ligeledes afgørende, idet handelsstop eller barrierer blandt lande vil mindske selskabets vækst, eller endda kunne tvinge selskabet til en neddrosling af aktiviteten. Lovgivningsmæssige forhold kan ligeledes være afgørende for Pandoras indtjening. Her kan nævnes patenter og skattemæssige forhold Rente og kreditpolitik Selskabet er ikke i væsentlig grad, direkte påvirket af ændringer i rente og kreditpolitikken. Baggrunden for dette er, at selskabet ikke befinder sig i en industri med behov for store investeringer for at trænge ind på markedet. Dette er selvfølgelig afhængigt af hastigheden for global indtrængning. Selskabet er med andre ord ikke en kapitaltung virksomhed. Selskabet har endvidere haft stor overskydende likviditet gennem de senere år, hvilket har betydet at selskabet er stærkt finansielt stillet. På baggrund af dette foretager selskabet større aktietilbagekøbsprogrammer og betaler udbytte, for at opnå en tilpas kapitalsammensætning. Herudover foretages hovedparten af salget inden for en priskategori, hvor belåning til produktet for slutkøberen ikke er nødvendigt. Selskabet produkter befinder sig i kategorien Affordable luxury, hvor hovedparten af produkterne købes for kontante midler. Pandora kan dog indirekte påvirkes af smykkeforhandlerne afhængighed af rente og kreditpolitikken, idet langt størstedelen af produkterne fra Pandora sælges af eksterne smykkeforhandlere. Disse skal sikre sig finansiering fra købet foretages, til salget realiseres. Dette kan være medvirkende til nedbringelse af varelagre i krisetider, som vil have periodeforskudt indflydelse på Pandoras omsætning. 48 Sørensen (2011:83) Side 15 af 82

19 Produktion i Thailand 49 Selskabet har samlet hele produktionen i Thailand. Pandora er derfor afhængig af stabil levering fra et marked til salget globalt. De senere års udvidelser af produktionen er alle blevet placeret i Thailand og forsyningsrisikoen er derfor ikke mindsket i takt med den større produktion. Selskabet har ved tidligere politisk uro i Thailand oplevet få dages afbrydelse af forsyninger fra produktionen. I takt med Pandoras vækst udgør dette forhold en større risiko. Kortere perioder med stop for levering, kan medføre store konsekvenser for et selskab med forventning om en omsætning på over 10 mia. i Når der ligeledes er tale om et land, hvor uroligheder ikke er ukendte og hvor der har fundet uroligheder sted så sent som foråret 2014, løbes der en forhøjet risiko, ved udelukkende, at have produktion dette ene sted. Det er endvidere ikke ukendt, at der sker militærkup, hvilket ligeledes kan medføre forhøjet risiko for manglende forsyning. Ved at Pandora alene har produktion i Thailand, er selskabet ligeledes afhængig af, at landet ikke oplever problemer med import og eksport, idet dette kan hindre levering af produkter og dermed mindske salgspotentialet. Ligeledes er der tale om et område i verden, der til tider rammes af kraftig monsunregn, hvilket skaber store oversvømmelser. Med hensyn til dette forhold, mener selskabet dog at være godt beskyttet via godt dræn og beredskabsplan. Alt i alt løber selskabet derfor en forhøjet risiko ved at have samlet hele produktionen i Thailand. En risiko som selskabet skal holde for øje, idet denne kan volde selskabet gevaldige problemer. Modsat skabes der store muligheder for sikre sig de mest konkurrencemæssige priser og dermed forhøjede avancer, som følge af stordriftsfordele. Herudover er Thailand et land med lave lønomkostninger, hvilket ligeledes stiller Pandora stærk i konkurrencen med konkurrenterne Politisk stabilitet globalt Pandora er ikke kun afhængig af den politiske situation i Thailand, hvorfra forsyningen stammer. Selskabet er ligeledes afhængig af den politiske situation globalt, herunder minimum grad af handelsbarrierer og handelsstop globalt. Eksempelvis ser Pandora Rusland som et vækstmarked, der i de kommende år skal være medvirkende til at udvide Pandoras forretning. I foråret 2014 er uroen blusset op omkring Rusland. Med Ruslands overtagelse af Ukrainske Krim, har en stor del af den resterende verden fordømt denne handling. Der bliver varslet økonomiske konsekvenser, både fra den vestlige verden mod Rusland, men ligeledes fra Rusland mod landene der fordømmer handlingen, heriblandt Europa og USA. En konsekvens af 49 Årsrapport (2013:13) Side 16 af 82

20 disse uroligheder kan være mindsket indtjening på dette marked eller helt stop for handel, hvilket kan svække Pandoras fremtidsudsigter. Ligeledes kan dette ske på andre markeder Patenter og varemærker 50 Pandora er afhængig af udvikling, herunder design af nye produkter, samt minimal kopiering af selskabets produkter. Ligeledes er selskabets varemærke af væsentlig betydning, idet selskabet fokusere på en ensartet markedsføring globalt og et velkendt varemærke er derfor afgørende. Derfor er patentering af selskabets produkter og varemærker af væsentlig indflydelse for selskabets indtjening. Selskabet har bl.a. patent på deres velkendte Pandora med kronet O. Herudover har selskabet ligeledes patent over Charmarmbåndets funktionalitet. Selskabets patent på dette produkt omfatter alene funktionaliteten, hvorfor der ikke er sikret mod kopiering. En kopiering af selskabets bestseller charm armbåndet og leddene, kunne stille virksomheden i en vanskelig situation og derfor er et velfungerende patenteringssystem globalt af afgørende betydning for selskabets indtjening Skattemæssige forhold Pandoras hovedsæde er placeret i Danmark og Pandora er derfor skattepligtig til Danmark. Pandora har dog stiftet og opkøbt en række selskaber i udlandet, hvorfor selskabet er omfattet af skatteregler over hele verden. En ændring af skatteforholdene i et land, vil derfor ikke have den store betydning for Pandora. Endvidere er der globalt i disse år stor fokus på virksomhedsskat, idet denne kan have indflydelse på tiltrækning af virksomheder og deraf medfølgende arbejdspladser. Det er derfor de færreste lande der vil have interesse i at foretage forhøjelse af virksomhedsskatterne. I Danmark, sænkes virksomhedsskatten i årene 2014 til 2016, hvorefter denne vil være faldet til 22 % 51. Transfer pricing reglerne, som gælder globalt, sikrer endvidere en mindsket skattetænkning, herunder hvor overskud mest fordelagtigt bør placeres. Dette skyldes, at handel mellem koncernforbundne selskaber, skal prisfastsættes på armslængdevilkår, hvilket er svarende til handel med tredjemand Årsrapport (2013:16 17) 51 BDO (1) 52 SKAT (1) Side 17 af 82

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Værdiansættelse af Pandora A/S på baggrund af strategisk analyse og regnskabsanalyse

Værdiansættelse af Pandora A/S på baggrund af strategisk analyse og regnskabsanalyse Værdiansættelse af Pandora A/S på baggrund af strategisk analyse og regnskabsanalyse Valuation of Pandora A/S based on strategic analysis and financial statement analysis Bachelorafhandling - HA, 6. semester

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 SILICIUMVEJ 1, FREDERIKSSUND AGENDA 1) Ledelsesberetning for 2015 2) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 3) Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 OMSÆTNINGSFREMGANG PÅ 26% DREVET AF ALLE REGIONER. EBITDA STEG 33,8% MED EN EBITDA-MARGIN PÅ 35,9%

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 OMSÆTNINGSFREMGANG PÅ 26% DREVET AF ALLE REGIONER. EBITDA STEG 33,8% MED EN EBITDA-MARGIN PÅ 35,9% Nr. 202 SELSKABSMEDDELELSE 11. november 2014 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 OMSÆTNINGSFREMGANG PÅ 26% DREVET AF ALLE REGIONER. EBITDA STEG 33,8% MED EN EBITDA-MARGIN PÅ 35,9% Koncernomsætningen udgjorde

Læs mere

INDBERETNING AF LEDENDE MEDARBEJDERES TRANSAKTIONER MED AKTIER I PANDORA A/S

INDBERETNING AF LEDENDE MEDARBEJDERES TRANSAKTIONER MED AKTIER I PANDORA A/S Nr. 3 SELSKABSMEDDELELSE 7. oktober 2010 INDBERETNING AF LEDENDE MEDARBEJDERES TRANSAKTIONER MED AKTIER I I henhold til værdipapirhandelsloven 28a skal indberette oplysninger om ledende medarbejderes og

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2016

REVISOR- BRANCHEN 2016 REVISOR- BRANCHEN 2016 Nøgletal www.fsr.dk Revisorbranchen: Vækst giver største omsætning nogensinde Med en omsætning på knap 17. mia. kroner i 2016 har revisorbranchen opnået den højeste omsætning målt

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

HD Finansiering. Institut for Finansiering. Copenhagen Business School. Afleveringsfrist: 12. maj 2014. Antal anslag: 170.932.

HD Finansiering. Institut for Finansiering. Copenhagen Business School. Afleveringsfrist: 12. maj 2014. Antal anslag: 170.932. HD Finansiering Institut for Finansiering Udarbejdet af: Vejleder: Kent Due-Frederiksen Lennart Jønsson Afleveringsfrist: 12. maj 2014 Antal anslag: 170.932 Antal sider: 79 Indhold Indledning... 4 Problemformulering...

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Finansiel planlægning

Finansiel planlægning Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Finansiering Eksamen Finansiel planlægning Tirsdag den 8. januar 2008 kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7

ØKONOMI. Årets resultat 2. JYSK i europæisk top 10 3. Balancens aktivside 4. Balancens passivside 5. Mål 6. Balanced scorecard 7 ØKONOMI Årets resultat 2 JYSK i europæisk top 10 3 Balancens aktivside 4 Balancens passivside 5 Oms 3,9b Mål 6 Balanced scorecard 7 Udvikling i omsætning 8 Butiksudvikling: koncern 9 Butiksudvikling: JYSK

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Big Picture 3. kvartal 2015

Big Picture 3. kvartal 2015 Big Picture 3. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO September 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer Er USA i et økonomisk opsving? Vil Europa fortsætte sin fremgang? Vil finanskrisen i Kina blive global?

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 12.06.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Opgave 1.: Generelt må det siges at ud fra opgaveteksten er der ingen overordnet plan for koncernens likviditetsstyring. Især de tilkøbte selskaber arbejder med en høj grad af selvstændighed,

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

OPDATEREDE RESULTATFORVENTNINGER FOR 2011 CEO FRATRÆDER

OPDATEREDE RESULTATFORVENTNINGER FOR 2011 CEO FRATRÆDER Nr. 30 SELSKABSMEDDELELSE 02. august 2011 OPDATEREDE RESULTATFORVENTNINGER FOR 2011 CEO FRATRÆDER Bestyrelsen har besluttet at opdatere resultatforventningerne for 2011 på grundlag af sin gennemgang af

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016

SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 SaxoInvestor: Omlægning i porteføljerne, Q2-16 2. maj 2016 Introduktion til omlægningerne Markedsforholdene var meget urolige i første kvartal, med næsten panikagtige salg på aktiemarkederne, og med kraftigt

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

INDBERETNING AF LEDENDE MEDARBEJDERES TRANSAKTIONER MED AKTIER I PANDORA A/S

INDBERETNING AF LEDENDE MEDARBEJDERES TRANSAKTIONER MED AKTIER I PANDORA A/S Nr. 13 SELSKABSMEDDELELSE 12. oktober 2010 INDBERETNING AF LEDENDE MEDARBEJDERES TRANSAKTIONER MED AKTIER I I henhold til værdipapirhandelsloven 28a skal indberette oplysninger om ledende medarbejderes

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/

Selskabets regnskabsår er 30/6 hvorfor 2013 regnskabstallene jeg refererer til er pr. 30/ Analyse Forge Group (Når der hentydes til $ i denne analyse hentydes der til australske $ som aktien er noteret i). Vi har hos Symmetry foretaget en større investering i det børsnoterede australske entreprenør

Læs mere

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009

IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 1 09.09.2009 IR i farligt farvand v/ Ole Søeberg, TrygVesta DIRF dag 2009 9. september 2009 Agenda 2 09.09.2009 Kort om TrygVesta marked, forretningsmodel og finansiel størrelse EPS udviklingen inkl. 2011

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 3. kvartal 2014 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stærkt dansk M&A marked i 2014Q3 drevet af finansielle købere M&A markedet i year-to-date 2014 forsætter de

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK 28-4-2011 HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK VÆRDIANSÆTTELSE AF Forår 2011 Indhold Summary... 4

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier

Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Erhvervsøkonomisk institut HA Almen 6. semester Bachelorafhandling Forfatter: Christoffer B. H. W. Larsen Vejleder: Finn Schøler Pandora A/S: Regnskabsanalyse og værdiansættelse af aktier Handelshøjskolen,

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer.

Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Pressemeddelelse 9. maj 2001 Novozymes A/S Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2001 Salget steg 10% til 1.254 mio. kr., heraf skyldes 3 procentpoint en stigning i koncernens faktureringsvalutaer. Resultat

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Nr. 86 SELSKABSMEDDELELSE 14. maj 2013 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 KONCERNOMSÆTNINGEN VAR DKK 2.002 MILLIONER. EBITDA-MARGINEN VAR 32,1%. PERIODENS RESULTAT VAR DKK 438 MILLIONER. FRIT CASH FLOW UDGJORDE

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere