Organisationernes adresse og telefonnumre:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationernes adresse og telefonnumre:"

Transkript

1

2 Organisationernes adresse og telefonnumre: Dansk Håndværk Islands Brygge København S Tlf Fax Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V Tlf Fax Varenr.: 2019

3 Overenskomstbestemmelser side 21 Elevbestemmelser side 149 Bilag side 175 Bygningsoverenskomst 1. marts marts 2013 Landsoverenskomst mellem Dansk Håndværk og Fagligt Fælles Forbund (3F)

4

5

6 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Område og definitioner 1 Overenskomstens område Dækningsområde Fagområde Hovedstadsområdet Definition af Industri- og Værkstedsområdet Definition af Industri- og Værkstedsområdet Definition af arbejdspladsen Værkstedsarbejde Nyoptagne virksomheder Medlemskab af DA-organisation Omfattet af tiltrædelsesoverenskomst Garanti for feriepenge og SH-betaling Gensidige forpligtelser Hensigtserklæring Forbud mod andre bestemmelser Medarbejderbestemmelser Virksomhedsbestemmelser Organisationernes bestemmelser Hovedaftalen Vikararbejde Medlem af Dansk Håndværk Ikke medlem af Dansk Håndværk Øvrige forhold Udenlandske medarbejderes løn- og ansættelsesforhold 27 Kapitel 2 Ansættelsesforhold 7 Ansættelsesbevis Oplysninger om ansættelsesforholdet

7 Rejse og arbejde i udlandet Ændringer i ansættelsesforholdet Manglende overholdelse af oplysningspligten Overgangsbestemmelser Elever Funktionærlignende ansættelsesvilkår Lønvurdering Anciennitet Opsigelse Arbejdstid Uddannelse Ferie Søgnehelligdage, fridage og feriefridage Kompensation/feriefridage Særlig opsparing Sygdom Lønningsperiode og lønudbetaling Fagretlig behandling Konkurrenceforvridende arbejde Ansættelseskodeks Forsøgsordninger Kapitel 3 Arbejdstid 12 Arbejdstidens længde Arbejdstidens lægning Arbejdstidens lægning Pauser Medbestemmelse Arbejdstid, 4-dages uge Forskudt arbejdstid Forskudt arbejdstid

8 Varighedsbestemmelse ved forskudt arbejdstid Overarbejde ved forskudt arbejdstid Varierende ugentlig arbejdstid timers arbejdsuge Arbejdsfordeling Midlertidig forkortelse af arbejdstiden (arbejdsfordeling) Varsel og omfang Hjemsendelsesperiode Ansættelse og frigørelse Ændringer og ophør Hasteordre Overarbejde Afgrænsning Afgrænsning/overarbejde Lovgivning Arbejde på deltid Arbejdstidens længde Arbejdstidens længde og placering Aflønning Søgnehelligdage, fridage og feriefridage Overarbejde Sikring af fuldtidsbeskæftigede Opsigelsesbestemmelser Deltidsbeskæftigedes medlemskab Kapitel 4 Overarbejde 20 Regler for over-, nat-, søn- og helligdagsarbejde Overarbejdets påbegyndelse Nødvendigt overarbejde Tillæg for overarbejde Overarbejdstillæg

9 Før arbejdstids begyndelse Lørdagsarbejde Søn- og helligdagstillæg Mindst 4 timer Personlig timeløn Spisetid fradrages ikke Kapitel 5 Lønforhold 22 Minimalløn Minimalløn Ungarbejdere og forpraktikanter Værktøjsgodtgørelse Akkordafsavnstillæg Personlig timeløn Forhandlingsparterne Tidligere løn Misforhold Aflønningsformer Begrænsning Tagdækning Ugesedler Ugesedler Møder pålagt Lønudbetaling Lønperiode Udbetaling Månedsløn Lønsedlen Lønudbetaling ved fratrædelse Ferielukning Udbetaling efter mægling/voldgift

10 27 Sikkerhed for løn Rejsegodtgørelse Provinsen Hovedstadsområdet Øvrige bestemmelser Ingen kørselsgodtgørelse Overnatning Skurforhold Rådgivning Rådgivningen ikke efterlevet Erstatning Smudstillæg Betaling for ventetid Materialemangel Vejrligstop Værktøj Brand- og tyveriforsikring Fællesværktøj Ansvar Afstand til skur Kapitel 6 Akkord 34 Akkordgrundlag Akkord Glarmesterarbejde Gulvlæggerarbejde Indgåelse af akkord Tildeling Opmålte akkordregnskaber Akkordaftaler som bygger på standardpriser eller slumpakkorder m.v

11 Akkordering Lokalaftaler Skriftlige meddelelser Reparationsarbejder Lønsystemer Prislistetillæg til Tømrer- og Snedkerprislisten Zoneinddeling Andre forudsætninger end prislisten Ikke præsentationsafhængig løn Akkordforhold Bindende aftaler Afskedigelse af medarbejder i akkord Bortgang i akkord Kritik af arbejdet ved bortgang i akkord Akkord i underskud Akkordens afslutning Op- og nedmanding af akkord Akkordudbetaling og -forskud Akkordudbetaling Forskud Opgørelse af akkorder Akkordopgørelse Billedprislisten Kritik af regnskaber / Akkordopgørelser Udbetaling af akkordoverskud hvorom der er enighed Akkordoverskud hvorom der er uenighed Anbefalet brev/afleveringsattest eller elektronisk aflevering Anbefalet skrivelse/afleveringsattest Elektronisk aflevering, , sms eller lignende Kritik af arbejdet i akkord

12 41 Elevers deltagelse i akkord Akkordopgørelse Elevers deltagelse Voksenelevers deltagelse Akkord Feriepenge af akkordoverskud Nye materialer Kapitel 6 A Akkord (Murer og murerarbejdsmænd) 43 Akkordforhold Akkord Arbejdstimer Ret og pligt Akkordomfang Fælles akkord Akkordforskud Underskud i akkord Underskud i akkorden Afbrydelse af arbejdet Hovedstadsområdet Provinsen Ventetid Krav om erstatning Udbetaling af akkord Forskudsbetaling Akkorderingskrav Opmåling Provinsen Regnskab over akkordarbejde Murerarbejdsmænd Kritikfrister Udlevering af faglige voldgiftskendelser Arbejdsgiverens deltagelse i akkord

13 53 Elevers deltagelse i akkord Kapitel 7 Pensionsforhold 54 Pension Personkreds Pensionsbidrag Forhøjet pensionsbidrag under barselsorlov Udsendte medarbejdere Kapitel 8 Sygdom, barsel 55 Løn ved sygdom og tilskadekomst Fuld løn på ulykkesdagen plus 4 dage Periode og betaling Speciallæger m.v Anciennitet Sygedagpengelovens regler aftaler Begrænsninger Første sygedag Ferie-, og SH-betaling Løn under sygdom på søgnehelligdage Løn under barsel Periode og betaling Fædreorlov Forældreorlov indtil 1. marts Forældreorlov efter 1. marts Løn under barsel på søgnehelligdage Frihed ved barns/børns sygdom Hjemmeværende barn/børn Friheden omfatter Betalingssatsen

14 Dokumentation Børns hospitalsindlæggelse Omsorgsdage Sundhedsordning Kapitel 9 Ferie- og feriegodtgørelse 60 Optjening af ferie Afholdelse af ferie Ferieåret Hovedferie Restferie Lægning af ferie Flytning af ferie Kollektiv ferielukning Kollektiv ferielukning mellem jul og nytår Sygdom og ferie Sygdom/raskmelding ved individuel ferie Sygdom/raskmelding under kollektiv lukning Overførsel af ferie Feriegodtgørelse Feriegodtgørelse Beregning af sygeferiegodtgørelse Feriekortordning Feriekort Lønseddel som feriekort Attestation af feriekort Udstedelse af restferiekort Udbetaling af feriegodtgørelse Udbetaling af feriegodtgørelse uden at ferie afholdes Attestation af feriekort Udbetaling af feriegodtgørelse ved ferieårets udløb

15 Udbetaling af feriegodtgørelse ved ferieårets udløb Særlige bestemmelser Handel med feriekort samt kreditorforfølgning Forældelse af feriegodtgørelse Afkald på ferie Modregning og tilbageholdelse Arbejde i ferien Uoverensstemmelser Feriepengegaranti Byggegruppens Feriefond af Kapitel 10 Søgnehelligdage, fridage og feriefridage 70 SH-Betaling SH-opsparing SH-udbetaling Udbetalingstidspunkt Ret til forskudsbetaling Restudbetaling Fratrædelse Dødsfald Tvistigheder Søgnehelligdage Helligdage Arbejde på søgnehelligdage Fridage Feriefridage Feriefridage Sygdom på feriefridage Garanti for SH-betaling

16 Kapitel 11 Samarbejde 75 Tillidsrepræsentantbestemmelser Hvor vælges tillidsrepræsentant Hvem kan vælges til tillidsrepræsentant Valg af tillidsrepræsentant Efteruddannelse til tillidsrepræsentanter Tillidsrepræsentantens pligter Tillidsrepræsentantens opgaver Talsmand Afskedigelse af tillidsrepræsentant Fællestillidsrepræsentant Organisationernes påtaleret Arbejdsmiljø Forebyggelse af sygefravær Afskedigelse af valgte med tillidshverv Klublove Formand for klub Aftalers omfang Arbejdsmiljørepræsentant Arbejdsmiljørepræsentant dages overbygning af arbejdsmiljøuddannelsen Samarbejde og samarbejdsudvalg Samarbejde og arbejdsmiljø Kapitel 12 Uddannelse 81 DA/LO Udviklingsfond Uddannelsesfond Tiltrædelsesoverenskomster Samarbejde Kompetenceudviklingsfond Kompetenceudviklingsfond

17 85 Deltagelse i efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse Ansøgning og udbetaling Kontraktuddannelser Elevers uddannelse Dækningsområde Ret til lønforhandling Fridage og feriefridage Sygdom, barsel og barn/børns første sygedag Pension til elever Uoverensstemmelser/forhandlingsregler Kapitel 13 Socialt kapitel 88 Det rummelige arbejdsmarked Formålet Principper Fravigelse Godkendelse Seniorpolitik Formål Arbejdstid Ansættelsesbevis Kapitel 14 Opsigelser 90 Opsigelse Opsigelse under akkord Opsigelse af timelønnede medarbejdere Varslers længde Ret til fratrædelse Skriftlig opsigelse Anciennitet

18 Opsigelse under sygdom Opsigelse under sygdom ved afskedigelse i større omfang Opsigelse under ferie Bortfald af varslingspligten Kapitel 15 Lokalaftaler 92 Lokalaftaler mellem virksomheden og medarbejderne Opsigelse Opsigelse af produktivitetsfremmende lønsystemer Genforhandling Frigørelse Information Kapitel 16 Fagretslige regler 93 Lokal forhandling Lokalforhandling Lokal mægling Lokal mægling Mæglingsbegæring Sted for mæglingen Forhandlingsreferat Organisationsmægling Organisationsmægling Tidsfrister Forhandlingsreferat Faglig voldgift Faglig voldgift Frist for begæring Voldgiftsretten Tidspunkt for voldgift Tidsfrister

19 Forretningsgang Kendelse Afholdelse af udgifter Organisationsforhandling Organisationsudvalgsmøde Organisationsudvalgsmøde Lokal uoverensstemmelse Referat Arbejdsfred Arbejdsret Hastesag Arbejdsstandsning Kapitel 17 Ovn- og ildfast arbejde 102 Ovn- og ildfast arbejde Normal arbejdstid Overarbejde / søn- og helligdagsarbejde Lønforhold Arbejdsbestemte tillæg Kapitel 18 Øvrige bestemmelser 103 Vinterbyggeri Generelt Ved gennemførelse af vinterforanstaltninger skelnes der mellem Murerarbejde Murerarbejdsmandsarbejde Tømrer- og snedkerarbejde Beskyttelse af materialer Snerydning Fagretlig behandling

20 Velfærdsmæssige foranstaltninger Bilag til vinterbekendtgørelsen Arbejdstøj Arbejdstøj Arbejdshandsker Implementering af EU-direktiver Udvalg for implementering Implementerede EU-direktiver Overenskomstens opsigelse

21 16

22 Elevbestemmelser 1 Den daglige / ugentlige arbejdstid Normal arbejdstid maj Feriefridage Elevtiden Lønforhold Lønperiode og lønsatser Tømrer Snedker Murer Struktør Brolægger Tagdækker Beregningstidspunktet Overarbejde Voksenelever AER-refusion Oplysninger Lønsatser Beskæftigelsesområde Deltagelse i akkord Akkordfradrag Feriepenge af akkordoverskud Ret til lønforhandling Løn- og ansættelsesvilkår Lønudbetaling Lægeattest Graviditetsundersøgelse Barselsløn Barn/børns første sygedag Sundhedsordning Skoleperiode

23 Session og borgerligt ombud Pension Forsikringsydelser til elever Beklædning Sikkerhedsfodtøj Værktøj Tømrer Snedker Murer Struktør Brolægger Tagdækker Rejsegodtgørelse Praktikperioden Ude- og rejsearbejde Befordringsgodtgørelse Nærmeste skole Befordringsmidler Offentlig befordring Egen befordring Indkvartering Henvisning Udbetaling Prioritering Flere undervisningssteder Erstatning for manglende velfærdsforanstaltninger Smuds- og vandbygningstillæg Feriebestemmelser Ferie med løn Modregning Feriens længde Ferietillæg Ferielukning Fratræden

24 Feriegaranti Særlige bestemmelser Skole Svendeprøve Love og bekendtgørelser Uoverensstemmelser/forhandlinger

25 Protokollater: Protokollat om implementering af EU s vikardirektiv Protokollat om social dumping Protokollat om implementering af ligelønsloven m.v Protokollat om forpraktikanter for murerfaget Protokollat om overenskomstens område Bilag: Bilag A Ansættelsesbevis Bilag B Ansættelsesbevis for funktionærlignende ansættelse Bilag C Pension fleksjob Bilag D Aftale om ferieoverførsel Bilag E Virksomhedsaftale om arbejde i udlandet Bilag F Internt sikkerhedsarbejde Bilag G 11-timers reglen Bilag H Uddrag af bekendtgørelse om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder Bilag I Prislister / Dansk Håndværk Bilag J Samarbejde og arbejdsmiljø Bilag K Ungarbejdere og forpraktikanter Bilag L Hovedaftalen Bilag M Zoneinddeling

26 Kapitel 1 Område og definitioner 1 Overenskomstens område Stk. 1. Dækningsområde Overenskomsten er landsdækkende, med de undtagelsesbestemmelser, der er anført i de enkelte paragraffer. Stk. 2. Fagområde Overenskomsten er dækkende for fagområder på bygge- og anlægsområdet. Se protokollat side 172. Stk. 3. Hovedstadsområdet Når der i efterfølgende paragraffer henvises til Hovedstadsområdet, er det kommunerne i Hovedstadsområdet samt Greve. Se bilag M, side Definition af Industri- og Værkstedområdet Stk. 1. Definition af Industri- og Værkstedsområdet Fremstillingsvirksomheder og værksteder for møbel, inventar, bygningskomponenter, savværker, trævarer, overfladebehandling, emballage, reparationsarbejdere på værksted, elementfabrikker, stationære materielpladser og andet lignende arbejde, uanset materialets art, f.eks. træ, metal, plast, komposit og lignende, hvorved medarbejdere er fast beskæftigede samt efterhjælp af egne produkter. Stk. 2. Definition af arbejdspladsen En medarbejder, der i den pågældende virksomhed har været beskæftiget 75% af sin tid ved værkstedsarbejde, betragtes i alle tilfælde som værkstedsarbejder. Opgørelse af anvendt tid som værkstedsmedarbejder sker maximalt på grundlag af de sidste 12 måneders beskæftigelse. 21

27 Medarbejderen betragtes dog som omfattet af bygningsoverenskomsten, såfremt medarbejderen de sidste 2 måneder har været beskæftiget ved arbejde uden for værkstederne. En medarbejder, der i de sidste 2 måneder har været beskæftiget på værksted, betragtes som værkstedsmedarbejder med ret til opsigelsesvarsel, såfremt medarbejderens samlede tid i firmaets tjeneste udgør de i overenskomsten fastsatte tidsrum. Ønsker en værkstedsmedarbejder ikke at påtage sig relevant anvist arbejde efter bygningsoverenskomsten, bortfalder opsigelsesvarslet for begge parter. Stk. 3. Værkstedsarbejde En medarbejder under denne overenskomst omfattes af løn- og arbejdsforhold i industri- og værkstedsoverenskomsten, når de i mindre omfang jf. stk. 2, 3. afsnit (under 2 måneder), udfører værkstedsarbejde. 3 Nyoptagne virksomheder Når en virksomhed melder sig ind i Dansk Håndværk gælder følgende: Stk. 1. Medlemskab af DA-organisation Såfremt virksomheden hidtil har været dækket af en overenskomst via medlemskab af en DA-organisation, fortsætter denne overenskomst til begyndelsen af nærmeste kvartals start, efter lovlig udmeldelse har fundet sted samt at forbundet har fået skriftlig meddelelse om medlemskab af Dansk Håndværk. I forbindelse hermed optages der tilpasningsforhandlinger efter almindelig fagretlig praksis med henblik på tilpasninger af lokale aftaler i forbindelse med overgang til ny kollektiv overenskomst. Stk. 2. Omfattet af tiltrædelsesoverenskomst Såfremt virksomheden har været omfattet af lokal tiltrædelsesoverenskomst, stilles denne tiltrædelsesoverenskomst i bero ved indeværende kvartals afslutning, efter af forbundet har fået skriftlig meddelelse om medlemskab af Dansk Håndværk, hvorefter Dansk Håndværks kollek- 22

28 tive overenskomst på området bliver gældende, jf. almindelig fagretlig praksis (opsigelsesvarsler m.m.). I forbindelse hermed optages der tilpasningsforhandlinger, med henblik på videreførelse af gældende lokale aftaler (tidløn, akkord m.m.) Ved udmeldelse af Dansk Håndværk aktiveres tiltrædelsesoverenskomsten igen, forudsat at virksomhedens CVR-nr. er uændret fra tiden før medlemskabet med Dansk Håndværk. Stk. 3. Garanti for feriepenge og SH-betaling Paragraf 65, 68 og 74 får virkning fra førstkommende kvartals start, efter at forbundet har modtaget skriftlig meddelelse om nyoptagne i virksomheders medlemskab af Dansk Håndværk. 4 Gensidige forpligtelser Anmærkning: Ved eventuelle uoverensstemmelser der henhører under 4, kan der optages forhandlinger mellem organisationerne. Stk. 1. Hensigtserklæring Organisationerne anbefaler alle medarbejdere, der arbejder inden for overenskomstens gyldighedsområde, til at organisere sig i Fagligt Fælles Forbund. Fagligt Fælles Forbund anbefaler virksomheder, der tiltræder nærværende overenskomst, at indmelde sig i Dansk Håndværk. Det sker under henvisning til, at der arbejdes på overenskomstmæssige vilkår, og at alle i virksomheden har en fælles interesse i at fremme virksomhedens produktion og styrke samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne for at højne de enkelte fags udvikling og for at sikre at arbejdet udføres i god kvalitet og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Anmærkning: Dansk Håndværk forpligter sig til fortrinsvis at beskæftige murersvende til murerarbejde, som sædvanemæssigt udføres af murersvende og elever. 23

29 Stk. 2. Forbud mod andre bestemmelser Det skal betragtes som brud på denne overenskomst, hvis de kontraherende parter lader deres medlemmer udføre arbejde eller arbejder på andre vilkår end i nærværende overenskomst fastsatte. Stk. 3. Medarbejderbestemmelser Medarbejdere må ikke tage arbejde hos uorganiserede virksomheder, med mindre disse har underskrevet en for faget gældende overenskomst. Når en medarbejder er ansat hos en virksomhed, må vedkommende medarbejder ikke påtage sig at udføre selvstændigt arbejde henhørende under denne overenskomst. Organisationerne er enige om, at dobbelt job eller andet betalt arbejde, ikke er hensigtsmæssigt i forbindelse med et ansættelsesforhold. I den forbindelse har medarbejderen oplysningspligt. Ved overtrædelse kan sagen forelægges organisationerne. Stk. 4. Virksomhedsbestemmelser To eller flere mestre kan kun samarbejde på et stykke arbejde, hvis der foreligger et reelt forretningsforhold. Såfremt en virksomhed overdrager et arbejde til en anden virksomhed, kan dette ikke ske med mindre, der herom er truffet skriftlig aftale i henhold til sædvanlige kutymemæssige aftaler for arbejder udført ved underentrepriser, herunder de aftaleretslige forudsætninger. Herfra dog undtaget arbejde, hvor en underentreprenør eller et specialfirma alene antager medarbejdere, til arbejdets udførelse. En virksomhed kan ikke som lønarbejder beskæftige en anden virksomhed, som opretholder eller driver selvstændig virksomhed, dog kan 2 organiserede virksomheder samarbejde på timelønsbassis i mindre omfang (74 timer pr. kvt.) Som organiserede/overenskomstdækkede virksomheder forstås virksomheder, der er medlem af eller har tiltrædelsesoverenskomst til en af nedennævnte organisationer: 24

30 - Dansk Håndværk - Dansk Byggeri - Træets Arbejdsgivere - Glarmesterlauget - Kooperationen Stk. 5. Organisationernes bestemmelser Organisationerne vil modvirke forsøg på, at holde medarbejdere uden for arbejdstagerorganisationerne under påberåbelse af et forretningsforhold. Undertegnede organisationer forpligter sig gensidigt til ikke at optage sådanne medlemmer, der ikke er i stand til at fremlægge en skriftlig erklæring fra den organisation de forlader, om de er lovlig udmeldt og ikke har gæld til organisationen. Stk. 6. Hovedaftalen Undertegnede organisationer er enige om, at hovedaftaler indgået mellem Landsorganisationen (LO) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er gældende for denne overenskomsts parter. 5 Vikararbejde Stk. 1. Medlem af Dansk Håndværk Dansk Håndværk optager som medlemmer virksomheder, der er vikarbureauer. Ansættelse af vikarer på Dansk Håndværks overenskomstområde er omfattet af gældende overenskomst mellem parterne. Det omfatter også de for arbejdsfunktionen bestående lokalaftaler og kutymer. Stk. 2. Ikke medlem af Dansk Håndværk Parterne er enige om, at overenskomsten mellem organisationerne er en områdeoverenskomst. 25

31 Alt arbejde på en medlemsvirksomhed, der udføres inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde, er omfattet af overenskomsten, hvis det udføres af en ansat eller af en anden person, der er underlagt medlemsvirksomhedernes ledelsesret, f.eks. en vikar i modsætning til en arbejder, der er udsendt af en underentreprenør og undergivet dennes ledelsesret. Dansk Håndværk tilkendegiver, at overenskomsten finder anvendelse for de medarbejdere, der udsendes af et vikarbureau til at arbejde på en medlemsvirksomhed inden for overenskomstens faglige gyldighedsområde i den tidsperiode, vikararbejdet strækker sig over. Dette gælder dog ikke, såfremt vikaren er udsendt fra et vikarbureau, der via medlemskabet af en DA-organisation, er omfattet af en kollektiv overenskomst, der gælder for det omhandlende arbejde. Medlemsvirksomheden må i sin aftale med vikarbureauet sikre sig, at vikarbureauet har det nødvendige kendskab til de gældende overenskomst- og aftaleforhold. En vikar, der udfører job for et vikarbureau på en medlemsvirksomhed, kan ikke være omfattet af pensionsreglerne i PensionDanmark, såfremt vikarbureauet er medlem af en anden DA-medlemsorganisation og derigennem er omfattet af en overenskomstmæssig pensionsordning. Stk. 3. Øvrige forhold I ethvert vikarjob, som er omfattet af en mellem parterne gældende overenskomst, opspares anciennitet efter de i overenskomstens beskrevne regler. Overenskomstparterne er enige om det naturlige i, at vikaransatte er medlemmer af den samme faglige organisation, som de øvrige på rekvirentvirksomheden ansatte tilsvarende arbejdere. Fagligt Fælles Forbund tilkendegiver, at det ikke er hensigtsmæssigt, at vikarer, som er organiseret i et LO-forbund, skifter fagforening ved kortvarige vikariater. Inden en virksomhed anvender vikarer, underrettes vedkommende tillidsrepræsentant herom. 26

32 6 Udenlandske medarbejderes løn- og ansættelsesforhold Afsnit A. Indledning Bestemmelsernes formål er at sikre overenskomstmæssige vilkår. Bestemmelserne kan ikke benyttes til at kræve lønoplysninger udleveret med henblik på en overordnet belysning af lønforholdene i virksomheden. Overenskomstparterne er enige om, at alt arbejde inden for bygge- og anlægsbranchen i Danmark skal foregå på overenskomstmæssige vilkår, hvorved medarbejdernes løn, arbejdstid og arbejdsvilkår i øvrigt sikres. Virksomheden skal sikre sig at alt arbejde, der udføres i underentreprise for virksomheden, er overenskomstdækket, jf. 4 stk. 4. Virksomhedens skal endvidere forpligte sine underentreprenører til at sikre sig at alt arbejde, der udføres i underentreprise for disse, er overenskomstdækket, jf. 4 stk. 4. Nærværende bestemmelse indebærer ingen hæftelse for underentreprenørers manglende overholdelse af overenskomsten. Parterne anbefaler endvidere, at virksomhederne indfører bestemmelser i entreprisekontrakterne om, at underentreprenøren skal være omfattet af de til enhver tid og for den enkelte entreprise relevante LO forbunds overenskomster i relation til de medarbejdere, som udfører arbejdet og at det betragtes som en væsentlig misligholdelse af entreprisekontrakten ikke at opfylde dette krav. Dansk Håndværks medlemsvirksomheder, der beskæftiger udenlandske arbejdskraft, skal indpasse denne i virksomhedens lønniveau, ligesom øvrige overenskomstmæssige vilkår skal overholdes. Organisationsmøde Hvis forbundet påviser omstændigheder, som giver anledning til at formode, at overenskomstens bestemmelser ikke bliver overholdt, f.eks. hvis forbundet forgæves har forsøgt at komme i kontakt med virksomheden rettes der omgående henvendelse til Dansk Håndværk. 27

33 Tilsvarende retter Dansk Håndværk omgående henvendelse til forbundet. Sådanne henvendelser skal resultere i et omgående organisationsmøde mellem overenskomstparterne. Ud over overenskomstparterne deltager hvervgiver og den udførende underentreprenør. Mødet afholdes på byggepladsen inden 48 timer medmindre andet aftales. Alle relevante baggrundsoplysninger fremlægges på organisationsmødet. På organisationsmødet påhviler det underentreprenøren at bevise, at overenskomstens bestemmelser overholdes. Parterne kan endvidere på organisationsmødet drøfte den situation, at underentreprenøren ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst. Hvis ikke de relevante baggrundsoplysninger kan fremlægges på organisationsmødet, skal disse fremlægges for forbundet senest 72 timer efter organisationsmødet. Angår kravet en enkelt ansat forudsætter udleveringen af baggrundsoplysninger den ansattes samtykke. Når kravet om udlevering af baggrundsoplysninger vedrører en medarbejdergruppe udleveres disse uden samtykke, dog således at hensynet til anonymitet sikres. Hvis det under forhandlingerne konstateres, at overenskomsternes bestemmelser er overholdt, er sagen slut. Faglig voldgift Hvis der ikke under organisationsmødet umiddelbart kan opnås enighed om, hvorvidt overenskomstens bestemmelser overholdes, kan udvalget tiltrædes af en af arbejdsretten fast udpeget opmand med henblik på afsigelse af en voldgiftskendelse hurtigst muligt. For virksomheder, der ikke er medlem af Dansk Håndværk, består udvalget af repræsentanter fra virksomheden og forbundet. Voldgiftsretten skal tage stilling til om overenskomstens bestemmelser er overholdt på grundlag af de oplysninger, der er forelagt voldgiftsretten, og i det omfang det er muligt, et eventuelt efterbetalingskrav. Såfremt organisationsmøde eller voldgift kommer frem til, at overenskomstens bestemmelser ikke overholdes, forpligter Dansk Håndværk sig til at kontakte den oprindelige hvervgiver med henblik på, at denne 28

34 medvirker til sagens løsning. Dansk Håndværk orienterer forbundet herom. Orientering af forbundene Det påhviler virksomheden, at fremsende dokumentation til forbundet for at et eventuelt efterbetalingskrav er opfyldt efter organisationsmødet eller den faglige voldgift. Fortrolighed Parterne er enige om, at udleverede lønoplysninger skal behandles fortroligt og alene kan anvendes som led i en fagretlig behandling af spørgsmålet om overenskomstdækningen, og at de ikke må gøres til genstand for nogen form for offentliggørelse, med mindre sagen er afsluttet ved faglig voldgift eller arbejdsretten. Ikrafttræden Nærværende bestemmelser i indledningen finder anvendelse for entrepriseaftaler der er aftalt og træder i kraft efter 1. juli Afsnit B. Overenskomstparterne er enige om, at Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (Direktivet), for så vidt angår Direktivets artikel 3, stk. 1, andet led, alene finder anvendelse indenfor de i nærværende protokollat, Afsnit B, pkt. 1, nævnte områder. Overenskomstparterne er endvidere enige om: 1. At i den udstrækning overenskomstparternes overenskomst dækker områder, som er omfattet af bilaget, optrykt i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser, skal de i overenskomstparternes overenskomst fast- 29

35 satte regler, samt de på den danske virksomhed, hvor den udstationerede udenlandske medarbejder udfører sit arbejde, gældende lokalaftaler og kutymer overholdes i forhold til de arbejdstagere, der udfører arbejde indenfor disse områder i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser. 2. At uoverensstemmelser vedrørende arbejds- og ansættelsesvilkår for medarbejdere, der er udstationeret i Danmark indenfor de i nærværende protokollat, Afsnit B pkt. 1 nævnte områder, behandles i henhold til nærværende protokollats Afsnit A og overenskomstens regler for behandling af faglig strid. 30

Bygge- og Anlægsoverenskomst 2015

Bygge- og Anlægsoverenskomst 2015 Bygge- og Anlægsoverenskomst 2015 Organisationernes adresse og telefonnumre: Dansk Håndværk Islands Brygge 26 2300 København S Tlf. 32 63 04 70 E-mail: dhv@dhv.dk Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4

Læs mere

PRÆAMBEL... 17 KAPITEL 1. OMRÅDE OG DEFINATIONER... 18

PRÆAMBEL... 17 KAPITEL 1. OMRÅDE OG DEFINATIONER... 18 INDHOLDSFORTEGNELSE PRÆAMBEL... 17 KAPITEL 1. OMRÅDE OG DEFINATIONER... 18 1. Overenskomstens område... 18 Stk. 1. Dækningsområde... 18 Stk. 2. Fagområde... 18 2. Definition af Industri- og Værkstedsområdet...

Læs mere

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Bygningsoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Bygningsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner... 9 1 Overenskomstens område... 9 2 Definition af permanente arbejdspladser...

Læs mere

Bygningsoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark.

Bygningsoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark. Bygningsoverenskomsten 2007 Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri Byg i Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner...7 1 Overenskomstens område...7 2 Definition af permanente

Læs mere

INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN

INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN INDUSTRI-TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND INDUSTRIGRUPPEN 2014 4 2014 Industri-Træ- og Møbeloverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark FÆLLESOVERENSKOMST for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Islands Brygge 26 2300 København S

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre:

FÆLLESOVERENSKOMST. for. Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark. Organisationernes adresser og telefonnumre: FÆLLESOVERENSKOMST for Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK HÅNDVÆRK Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark Islands Brygge 26 2300 København S

Læs mere

Gulvoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Gulvoverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Gulvoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner... 9 1 Overenskomstens område... 9 2 Nyoptagne virksomheder... 9 3 Gensidige

Læs mere

Overenskomst 2014. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Overenskomst 2014. for. murer- og murerarbejdsmandsarbejde. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Overenskomst 2014 for murer- og murerarbejdsmandsarbejde mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund Almindelig tekst: Fed tekst: Kursiv tekst: Gælder for alle områder Gælder kun for provinsen Gælder

Læs mere

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES

MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES MURERARBEJDSMANDSOVERENSKOMSTEN 2014 Gældende i København og Frederiksberg Kommuner MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for murerarbejdsmænd

Læs mere

Gulvoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark

Gulvoverenskomsten. Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark Gulvoverenskomsten 2007 Mellem Dansk Byggeri og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og definitioner...8 1 Overenskomstens område...8 2 Nyoptagne virksomheder...8

Læs mere

GULVOVERENSKOMSTEN 2010 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND

GULVOVERENSKOMSTEN 2010 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND GULVOVERENSKOMSTEN 2010 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND 2010 2010 0 2010 Gulvoverenskomsten 2010 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel 1 Område og

Læs mere

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING

JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 JORD- OG BETONOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG BYGGE-, JORD- OG MILJØARBEJDERNES FAGFORENING 2014 2014 4 2014 Jord- og Betonoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Bygge-, Jord- og

Læs mere

Industrioverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund

Industrioverenskomsten. mellem. Dansk Byggeri. Fagligt Fælles Forbund Industrioverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund AFSNITSFORTEGNELSE: AFSNIT 1 Fælles... 11 AFSNIT 2 Industrielle virksomheder... 86 AFSNIT 3 Dansk Beton Industri... 97 AFSNIT

Læs mere

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND 2014 2014 4 2014 El-overenskomst 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Organisationsforhold... 6

Læs mere

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK

OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK OVERENSKOMST 2014 FOR METAL- OG BLIK- OG RØRARBEJDE MELLEM: DANSK BYGGERI, DANSK METAL OG BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK 2014 2014 4 2014 Overenskomst 2014 for metal- og blik- og rørarbejde mellem

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND

BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND 2014 2014 4 2014 Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2010 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND

BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2010 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND BYGGE- OG ANLÆGSOVERENSKOMSTEN 2010 MELLEM: DANSK BYGGERI OG FAGLIGT FÆLLES FORBUND 2010 2010 0 2010 Bygge- og Anlægsoverenskomsten 2010 mellem Dansk Byggeri og Fagligt Fælles Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

AFSNIT 1 - OVERENSKOMST...6

AFSNIT 1 - OVERENSKOMST...6 INDHOLDSFORTEGNELSE: AFSNIT 1 - OVERENSKOMST...6 Kapitel 1 Overenskomstens gyldighedsområde... 6 1 Gyldighedsområde... 6 2 Definition permanente/ikke-permanente arbejdspladser... 7 3 Zoneinddeling... 8

Læs mere

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel A Arbejdstid Side 1. Arbejdstid... 5 2. Forskudt arbejdstid... 5 3. Regler for over-, søn- og helligdagsarbejde... 7 4. Døgnvagt... 8 Kapitel B Lønforhold 5. Minimalløn... 9

Læs mere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere

Overenskomst. løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer. mellem. Danske Anlægsgartnere 2012-2014 Indendørsbeplantningsfirmaer Overenskomst løn- og arbejdsforhold for servicemedarbejdere i Indendørsbeplantningsfirmaer mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes

Læs mere

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010

Golfbaner 2010-2012. Danske Anlægsgartnere. Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund. 1. marts 2010 Golfbaner 2010-2012 Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund 1. marts 2010 Danske Anlægsgartnere 2 2010 2012 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen 2014 2017 Arbejdsgiver 3F-varenummer 3026 Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund

Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles Forbund 2012-2014 Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2013 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST

TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST TRANSPORT- OG LOGISTIK- OVERENSKOMST 2014 2017 For chauffører, lager- og terminalarbejdere, flyttearbejdere, grænseoverskridende kørsel og dagrenovationsarbejde DI Overenskomst I (ATL) og 3F Fagligt Fælles

Læs mere

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014

Overenskomst. mellem. DM-Arbejdsgiver. Dansk Metal. samt. Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Overenskomst mellem DM-Arbejdsgiver og Dansk Metal samt Fagligt Fælles Forbund (3F) Marts 2014 Indholdsfortegnelse Præambel... 4 1 - Den normale arbejdstid, herunder deltid... 4 2 - Lønforhold... 6 3 -

Læs mere