Ansøgning om frikommunenetværk på boligområdet med fokus på behovet for flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgning om frikommunenetværk på boligområdet med fokus på behovet for flere billige boliger og fleksible boligløsninger"

Transkript

1 NOTAT Social og indenrigsminister Karen Ellemann Ansøgning om frikommunenetværk på boligområdet med fokus på behovet for flere billige boliger og fleksible boligløsninger Social- og Indenrigsministeriet har udbudt en ny runde af frikommuneforsøg, denne gang med afsæt i kommunale samarbejder. Randers, Roskilde, København, Favrskov, Aarhus og Høje-Taastrup ansøger hermed om at indgå i et frikommunenetværk, som skal afprøve nye muligheder for at tilvejebringe flere billige boliger i kommunerne og sikre bedre sammenhæng mellem de sociale indsatser og boligløsninger for borgere med lav betalingsevne. Ambitionen er, at kommunerne i højere grad får mulighed for at understøtte, at den enkelte borger kan udvikle sig og løbende opnå en højere grad af selvhjulpenhed i egen bolig. På sigt skal støtte i egen bolig sikre, at borgeren i videst muligt omfang får magt over eget liv, tilknytning til lokalsamfundet, uddannelse eller arbejde. Denne udvikling vil ikke kun være til gavn for den enkelte, men også for kommunernes økonomi og for sammenhængskraften i samfundet som helhed. Netværkets samlede volumen, variation i demografi og geografiske bredde, jf. bilag 1 og 2, giver et stærkt afsæt for at afprøve nye muligheder og for at sikre erfaringer og viden til gavn for alle landets kommuner. Allerede nu deltager flere kommuner i Hjem til Alle Alliancen 1, som arbejder med at bekæmpe hjemløshed hos unge. Alliancens initiativer vil kunne understøttes af frikommuneforsøget, samtidig med at alliancen kan give kommunerne adgang til samarbejdspartnere, som allerede er engageret i idéudvikling i forhold til etablering af billige boliger. Herudover er flere af kommunerne i dialog med almene boligorganisationer om at indgå partnerskaber. Sådanne tiltag kan også understøttes af frikommuneforsøget. Centrale og fælles udfordringer Der er en stigende konkurrence om de billige boliger i kommunerne blandt udsatte borgere, borgere med lav indkomst, studerende, hjemløse og - med den seneste udvikling - også flygtninge. En billig bolig defineres foreløbig af netværket til maksimalt at have en 1 Høje-Taastrup Kommune Roskilde Kommune Københavns Kommune Aarhus Kommune Randers Kommune Favrskov Kommune

2 husleje på kr. pr. måned ekskl. forbrug 2. Dette er et fælles udgangspunkt i en situation, hvor prisniveauet hos kommunerne er forskelligt, og der ikke er en entydig national definition på en billig bolig. Der er imidlertid en række lovgivningsmæssige begrænsninger for kommunernes handlemuligheder i forhold til etablering af billige boliger (planlov, finansieringsregler, lov om almene boliger, kommunalfuldmagt, lejelov, bygningsreglement mv.). Samtidig oplever kommunenetværket, at kommunernes sociale indsatser, for eksempel det rehabiliterende og recovery orienterede arbejde, bremses på grund af begrænsninger i lovgivningen (bl.a. serviceloven og almenboligloven). Dette har konsekvenser for borgerne i form af begrænsning af muligheden for udvikling og mindre magt over eget liv, og for kommunerne i form af øgede udgifter til unødvendigt lange ophold på botilbud/i bomiljøer. De nuværende begrænsninger opleves som både fagligt og økonomiske uhensigtsmæssige. Derfor ønsker kommunerne i netværket at indgå i et samarbejde om to spor: 1) Nye og effektive muligheder for tilvejebringelse af billige boliger til borgere med lav betalingsevne. Med tilvejebringelse menes både bedre brug af den eksisterende boligmasse og nybyggeri. 2) Mulighed for at benytte boligmassen mere fleksibelt, f.eks. til midlertidige sociale indsatser. 1. Tilvejebringelse af billige boliger Frikommunenetværket ser tre centrale og fælles udfordringer i forhold til tilvejebringelse af billige boliger: udbud, efterspørgsel og betalingsevne. - Udbuddet af billige boliger falder i kommunerne generelt, og i særlig grad i de større kommuner, kommuner i hovedstadsområdet og i oplandskommuner. - Det er i de samme kommuner vanskeligt at etablere nye boliger, der er tilstrækkeligt billige til borgere med de laveste ydelser, bl.a. på grund af høje grundpriser. - De billigste boliger er ofte koncentreret i områder, som i forvejen har en høj andel af beboere, som står uden for 2 Niveauet for husleje tager udgangspunkt i den husleje, som er indregnet for enlige af Beskæftigelsesministeriet i forbindelse med kontanthjælpsloftet: dtaget%20kontanthjaelpsloft.aspx Dermed angives et ensartet mål på tværs af kommuner. Side 2 af 12

3 arbejdsmarkedet eller har lav uddannelse og deraf følgende lavt lønniveau. - Efterspørgslen efter de billigste boliger er øget, bl.a. fordi målgruppen for de laveste sociale ydelser er øget betydeligt. - Det øgede antal flygtninge, der skal boligplaceres, er målgruppe for samme type billige boliger, som socialt udsatte borgere. - De borgere, der bedres igennem rehabilitering og recovery (f.eks. hjemløse og borgere med sindslidelse eller handicap) og skal til at bo i egen bolig, har typisk en lav betalingsevne og konkurrerer med andre borgere med lav betalingsevne. Eksempel A: Københavns Kommune modtog i 2015 i alt 1327 boliger til anvisning. Alene 24 af disse var familieboliger med en husleje på max kr. pr. måned ekskl. forbrug. Roskilde Kommune fik i 2015 stillet 79 boliger til rådighed med en husleje på under inkl. forbrugsudgifter. (Forbrugsudgifter ligger i intervallet 550 kr. til kr. pr. måned). 2. Mere fleksibel brug af boligmassen f.eks. til midlertidige sociale indsatser Kommunerne har i de seneste år haft et øget fokus på recovery, forebyggelse og rehabilitering på det sociale område med blandt andet inspiration fra KLs debatoplæg Invester før det sker og Side 3 af 12

4 hjemløsestrategien. Samtidig er der gennemført en række effektiviseringer i kommunerne med fokus på, hvordan vi skaber udvikling for borgerne for færre midler. På hjemløseområdet investerer kommunerne i intensiv bostøtte i den hjemløse borgers overgang fra herberg eller lignende til en permanent bolig. Men målet om at borgerne skal være mest muligt selvhjulpne og leve et liv på egne præmisser bremses i samspillet mellem sociallovgivningen og boliglovgivningen. Frikommunenetværket oplever, at der ikke er tilstrækkeligt fleksibilitet i boliglovgivningen til at understøtte borgernes recovery og rehabilitering. Frikommunenetværket ser tre centrale og fælles udfordringer: - Manglende mulighed for at tilbyde borgeren midlertidige lejekontrakter i afklarings- og udredningsforløb samt botræningsforløb indtil mere varige løsninger er på plads. - Manglende mulighed for at tilbyde borgeren gode evt. trinvise overgange fra et botilbud til et andet tilbud. - Manglende mulighed for at tilbyde borgeren, der er klar til at bo for sig selv i lokalsamfundet, en bolig. Eksempelvis bliver Housing First strategier under hjemløsestrategien umulige at gennemføre, hvis der ikke kan findes eller etableres en bolig. Eksempel B: I Randers Kommune bor Mads i et tilbud for udviklingshæmmende, der træner unge til på sigt at kunne bo selv i egen bolig. Fordi botilbuddet er oprettet efter almenboligloven, har Mads fået permanent lejekontrakt ved indflytning, selv om tilbuddet om botræning ikke er permanent. Mads ved godt, at det er meningen, at han skal flytte, men har ikke lyst til det. Kommunen kan ikke opsige hans lejekontrakt, selv om han er klar til at flytte. Trods væsentligt motivationsarbejde fra kommunens side synes de unge ofte, at det er trygt og godt at blive boende. De unges udvikling stagnerer, og de optager pladsen for andre med behov for botræning. Randers Kommune betaler for en dyr plads, selvom borgeren kunne klare sig med mindre støtte. Eksempel C: I Roskilde Kommune fastholdes unge psykisk sårbare i botilbud, fordi der ikke kan skaffes en bolig, som borgerne har råd til at betale, når de er klar til at fraflytte tilbuddet. Som tilfældet med Peter på 23 år, som bor i et botilbud efter servicelovens 107. Peter har nogle psykiske problemer, men er rehabiliteret så meget, at han ikke længere behøver døgndækket støtte. Peter vil kunne fungere og have gavn af at bo i en almindelig bolig med støtte, men venter stadig på 6. måned på en lejlighed, der er billig nok til, at han kan betale den. Eksempel D: I Aarhus Kommune bor Flemming på 52 år. Flemming har haft en omtumlet tilværelse og er i øjeblikket i alkoholbehandling. Flemming har været clean i syv måneder. Flemming har en adfærd, der sår tvivl om, hvorvidt en almen bolig er den rette løsning for ham. Aarhus Kommune vil gerne kunne tilbyde Flemming en midlertidig bolig, der efter Side 4 af 12

5 en prøveperiode, kan gøres permanent, hvis begge parter er indstillet herpå. Samlet set går de to spor hånd i hånd, idet den generelle udfordring med manglen på billige boliger sætter kommunernes mulighed for at lykkes med sociale indsatser under pres. Samtidig har kommunerne ikke de nødvendige værktøjer til fleksible boligløsninger til rådighed, når borgernes behov ændrer sig som led i den sociale indsats. Overordnede lovgivningsmæssige barrierer 1. Tilvejebringelse af billige boliger I takt med at den nuværende boligmasse er blevet for dyr for borgere med lav betalingsevne, er der behov for at se på muligheden for at udnytte den eksisterende boligmasse på nye måder, omdanne eksisterende byggeri til nye boliger eller ny-etablere boliger, for at tilvejebringe et tilstrækkeligt antal billige boliger. Samtidig er det en udfordring at sikre en balanceret beboersammensætning og sammenhængskraft i områderne, når der er behov for at tilvejebringe et større antal billige boliger til bl.a. socialt udsatte og flygtninge. Kommunerne ønsker at arbejde med nye og fremsynede løsninger, som bl.a. udfordrer planloven, byggeloven, lov om almene boliger, lejelov og kommunalfuldmagten for at sikre tilvejebringelsen af boliger, som målgrupperne kan betale. Som eksempel kan nævnes: - Udvikling af muligheder for midlertidige boliger. Udfordringen er, at planloven i dag ikke opererer med midlertidighed. - Mulighed for opkøb af boliger til en bredere målgruppe end flygtninge. Kommunalfuldmagten tillader ikke, at kommuner opkøber boliger til f.eks. hjemløse. - Mulighed for opførsel af almene boliger også i områder med høje grundpriser for at sikre en balanceret beboersammensætning i hele byen. - Udvikling af forsøg for opførelse af boliger og ombygning af andet byggeri til boliger, som balancerer hensynet til borgernes mulighed for at få en bolig med byggemæssige målsætninger herunder mulighed for at afprøve alternative byggemetoder. 2. Mere fleksibel brug af boligmassen f.eks. til midlertidige sociale indsatser Kommunerne indgår i dag i høj grad samarbejder med boligorganisationerne for at oprette boliger og bomiljøer efter almenboligloven, ligesom der er en generel tendens til at gå væk fra større institutionsbyggeri. Det er der flere grunde til: Side 5 af 12

6 - Det understøtter den rehabiliterende og recovery orienterede tilgang, herunder visioner om inklusion i det omgivende samfund. - Det muliggør en hurtigere proces end at skulle afvente en kommunal prioritering af anlægsmidler og dernæst byggeri. - Kommunerne sparer anlægsudgifter. Kommunerne ønsker at arbejde med nye og fremsynede løsninger, som bl.a. udfordrer regelsættet indenfor almenboligloven: - Mulighed for at kommunerne kan fastsætte huslejeniveauet i et bomiljø, også når det er opført efter almenboligloven, for at sikre ensartede bomuligheder for borgerne uanset lovgrundlaget for boligtypen. - Mulighed for at kommunerne kan give et midlertidigt huslejetilskud til borgere for at sikre sammenhæng mellem socialfaglig støtte og bomuligheder, f.eks. som understøttelse af Housing First strategi. - Mulighed for at kommunerne kan oprette midlertidige boliger for at sikre borgerne en god overgang fra et tilbud til et andet (f.eks. som fysisk udbygning af et bomiljø/tilbud eller som et overgangstilbud til unge, der skal flytte hjemmefra, f.eks. i form af en pavillon på forældrenes grund eller en lejlighed på prøve). - Mulighed for brug af midlertidige lejekontrakter i forbindelse med tidsbegrænsede forløb inden borgere kan tilbydes en mere varig løsning, ud over udslusningsboliger for personer, der opholder sig på midlertidige boformer efter servicelovens 107 eller 110 (f.eks. forløb med bostøtte med henblik på at flytte i egen bolig, eller i forbindelse med udredningsforløb, som skal afdække borgerens støttebehov). Forslag til nye og effektive måder at løse udfordringerne på/skitsere mulige løsninger Frikommunenetværket har ovenfor præsenteret både udfordringer, dilemmaer og en række ideer til, hvor man kan udfordre den gældende lovgivning. Hvis netværket bliver udvalgt, igangsætter netværket en proces omkring konkretisering af forslag i dialog med relevante samarbejdspartnere, herunder boligorganisationer, Social- og Indenrigsministeriet og andre relevante ministerier m.fl. Frikommunenetværket vil også inddrage ideer om etablering af boliger til hjemløse fra Hjem til Alle Alliancen. Side 6 af 12

7 1) Tilvejebringelse af billige boliger Kommunerne ønsker overordnet set større frihed til at løse opgaverne indenfor de boliger, som er til rådighed i kommunerne. Det kan være i forhold til at indgå aftaler med private udlejere, ejendomsudviklere, fonde og pensionskasser eller i forhold til at udnytte de ledige boliger på nye effektive måder, f.eks. i form af midlertidige løsninger i privat eller kommunalt regi. Overordnet kan der være behov for at sidestille alle boligtyper, så kommunerne får mulighed for at indgå nødvendige aftaler vedr. både familie-, ungdoms- og ældreboliger. Herudover kan der være behov for dispensationer fra eksisterende lovgivning for at kunne afprøve nye boligformer, f.eks. etablering af boliger med midlertidig placering. Der bør være mulighed for at få dispensation for krav til byggeri, som fordyrer boligen væsentligt, når målgrupper som flygtninge og hjemløse har lav betalingsevne. Det kunne f.eks. være visse krav om handicaptilgængelighed f.eks. krav om elevator i etageejendomme og krav om adgang til eget bad. 2. Mere fleksibel brug af boligmassen f.eks. til midlertidige sociale indsatser Kommunerne ønsker at skabe mulighed for en tæt sammenhæng i de sociale indsatser ved at sikre den mest optimale boligløsning, hvad enten det er en midlertidig bolig, et midlertidigt tilskud eller en permanent bolig. Indsatsen skal gå på to ben, sådan at boligløsningen understøtter det socialfaglige arbejde, hvad enten der er tale om hjemløse, borgere med psykiske eller fysiske handicap eller nyankomne flygtninge, som skal integreres. Kommunerne ønsker at udvikle forsøg, som tager højde for både borgerens rehabilitering, udviklingsmuligheder og betalingsevne, så borgeren får det bedst mulige tilbud om bolig og støtte. Samtidig skal der tages højde for, at der også skal være en fornuftig kommunal økonomi i boligformerne. For alle forslagene er det derfor gældende, at der skal kunne opstilles såvel en faglig begrundelse som en business case, der viser en økonomisk fordel for kommunen ved at investere i boligmuligheden. Perspektiverne i netværket vi kan gøre en forskel Netværket har defineret to mål, og vil i samarbejde med relevante ministerier arbejde videre med udvikling af yderligere mål, hvis netværket udvælges som frikommunenetværk. En række umiddelbart tilgængelige data om de enkelte kommuner fremgår af bilag 2. Side 7 af 12

8 Spor 1: Tilvejebringelse af billige boliger Mål: Netværket ønsker i forsøgets løbetid at øge antallet af billige boliger igennem forsøg med den nuværende boligmasse samt nybyggeri. Baseline 1: Antallet af billige (2.800 kr.) almene, private og kommunale boliger pr. kommune aktuelt. Baseline 2: Antallet af relevante billige boliger (2.800 kr.) hver kommune anviste til i Spor 2: Mere fleksibel brug af boligmassen f.eks. til midlertidige sociale indsatser Mål: Reduktion af opholdstiden på de midlertidige bomiljøer og botilbud. (Gælder nye borgere, der indgår i frikommuneforsøg, og som får en midlertidig lejekontrakt.) Baseline 1: Opholdstid på botilbud og bomiljø aktuelt Det understreges, at der er tale om foreløbige overordnede mål med afsæt i kommunernes aktuelle viden. Netværket vil indgå i tæt dialog med ministeriet for at afstemme muligheder og forventninger. I denne dialog vil de overordnede mål om at øge antallet af billige boliger og reduktion af opholdstiden på de midlertidige bomiljøer og botilbud blive konkretiseret og udbygget efter behov i forhold til den enkelte kommune i takt med udviklingen af konkrete forsøg. I de enkelte kommuneforsøg ønsker kommunerne desuden at udvikle mål for de borgere, som skal gennemgå en positiv udvikling via tilbud om sammenhængende indsats i det enkelte frikommuneforsøg. Mål på dette område vil afhænge af den konkrete målgruppes udfordringer og af hvilke muligheder, netværket får. Organisering af netværket Høje-Taastrup Kommune er udpeget som netværksansvarlig kommune. Københavns Kommune påtager sig ansvaret for evaluering af de enkelte kommuneforsøg, herunder løbende opfølgning på resultater. Der nedsættes en styregruppe og en arbejdsgruppe. I forbindelse med arbejdsgruppen nedsættes underarbejdsgrupper, der matcher de konkrete frikommuneforsøg, der sættes i gang. I forbindelse med udviklingen af de konkrete forsøg, er det netværkets ambition, at der er en bred deltagelse i de enkelte forsøg. Strukturelle forskelle mellem kommunerne betyder dog, at det ikke nødvendigvis er alle forsøg, der er lige relevante for den enkelte kommune. Det er dog et centralt Side 8 af 12

9 element i frikommunenetværket at sikre videndeling undervejs i forløbet. Det må forventes, at nogle frikommuneforsøg vil have økonomiske konsekvenser i den enkelte kommune. Derfor vil gennemførslen af visse forsøg forudsætte godkendelse på politisk niveau og afsættelse af budget i de enkelte kommuner. Side 9 af 12

10 Bilag 1: Kort med markering af deltagende kommuner Side 10 af 12

11 Bilag 2: Data om deltagende kommuner Høje- Taastrup Roskilde København Randers Aarhus Favrskov Antal indbyggere Særlige indtægtstyper Antal folkepensionister Antal førtidspensionister Antal kontanthjælpsmodtagere Boligmarkedet Antal boliger i alt Antal almene boliger Antal andelsboliger Antal boliger ejet af selskaber (privat udlejning) Antal boliger i kommunen til husleje på under kr. Antal boliger til boligsocial anvisning 2015 Antal boliger til boligsocial anvisning i 2015 med husleje på under kr. (familieboliger) (almene) 46 (almene) 375 (almene) 351 (almene) (almene) 16 (almene) Andel ubenyttede boliger i 2015 (returneret pga. høj pris) Hjemløse Antal hjemløse, SFIs hjemløsetælling ,3 % 0 18,5 % Side 11 af 12

12 Flygtninge Antal flygtninge modtaget Antal flygtninge forventet 2016 Antal flygtninge forventet 2017 Høje- Taastrup Roskilde København Randers Aarhus Favrskov * Ventetider og antal ventende Gennemsnitlig ventetid på bolig - antal dage 2015 Antal personer, som afventer boligsocial anvisning (skæringsdato maj 2016) 165 dage dage (ekskl. flygtninge) 204 (pr. 17. maj 2016) ekskl. flygtninge 188 dage 77 dage 598 (pr. 17. maj 2016) 150 (heraf 133 flygtninge) Hvis intet særligt er angivet, er der tale om tal for Tal for flygtninge er ekskl. familiesammenføring. *antallet af modtagne flygtninge i Favrskov Kommune i 2012 er baseret på kvoten for ( heraf 45 flygtninge) Side 12 af 12

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Deltagelse i frikommunenetværk 1. Resume By & Bolig, MSB, har i samarbejde med Randers, Favrskov, København, Roskilde

Læs mere

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt Titel på forsøg Frikommune-netværk Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Bedre udnyttelse af eksisterende boligkapacitet i forhold til deleboligbestemmelsen Titel på forsøg Faglig kontaktperson Frikommunenetværk

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt

Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidig lejekontrakt Frikommunenetvær k Flere billige boliger og fleksible

Læs mere

Høringssvar vedr. lovforslag om frikommunenetværk fra netværket for billige boliger og fleksible boligløsninger

Høringssvar vedr. lovforslag om frikommunenetværk fra netværket for billige boliger og fleksible boligløsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Høringssvar vedr. lovforslag om frikommunenetværk fra netværket for billige boliger og fleksible boligløsninger Den

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger Afprøvning af midlertidige boligløsninger. Aarhus Kommune. Høje -Taastrup Kommune

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger Afprøvning af midlertidige boligløsninger. Aarhus Kommune. Høje -Taastrup Kommune NOTAT ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidige boligløsninger Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger. Øget fleksibilitet i deleboligordningen (kollektive bofællesskaber).

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger. Øget fleksibilitet i deleboligordningen (kollektive bofællesskaber). NOTAT ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om øget fleksibilitet i delebolig-ordningen Frikommunene tværk Titel på forsøg Deltagerkomm uner Flere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger Afprøvning af midlertidige huslejetilskud. Aarhus Kommune Favrskov Kommune

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger Afprøvning af midlertidige huslejetilskud. Aarhus Kommune Favrskov Kommune NOTAT ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidigt huslejetilskud Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner

Læs mere

(Med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse af såvel deltagelse i forsøget som af konkrete projekter under en forsøgshjemmel)

(Med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse af såvel deltagelse i forsøget som af konkrete projekter under en forsøgshjemmel) ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Frikommuneansøgning om mulighed for midlertidigt huslejetilskud Frikommunenetværk Flere billige boliger og fleksible

Læs mere

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København

Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Hvorfor lykkes de i Danmark? - almene boliger og boligpolitiske udfordringer i København Center for Byplanlægning Indledning Lykkes de så i Danmark? Hvad er vores udfordringer? Københavnske tendenser.

Læs mere

almene familieboliger og ungdomsboliger, så vil 229 nye familieboliger vil øge den almene boligmasse med ca. 4%.

almene familieboliger og ungdomsboliger, så vil 229 nye familieboliger vil øge den almene boligmasse med ca. 4%. Sagsnr. 03.02.10-P20-1-16 Cpr. Nr. Dato 05-12-2016 Navn Sagsbehandler Bent Norman Hummelmose Behov for billige boliger i Næstved Dette notat forsøger at belyse behovet for små og billige boliger i Næstved.

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

NOTAT. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr.

NOTAT. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Økonomiudvalget. Sagsnr Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Københavns Kommunes deltagelse i frikommuneforsøget for 2016-2020 Regeringen udpegede den 10. oktober 2016 otte frikommunenetværk.

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger. Forebyggelse af udsættelser

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger. Forebyggelse af udsættelser NOTAT ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Forebyggelse af udsættelser Titel på forsøg Flere billige boliger og fleksible boligløsninger Forebyggelse af udsættelser

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

Notat. Bygning af små billige boliger

Notat. Bygning af små billige boliger Notat Vedrørende: Fælles - Notat Sagsnavn: Billige boliger til flygtninge og socialt udsatte Sagsnummer: 27.00.00-A00-6-17 Skrevet af: Torben Rugholm E-mail: torben.rugholm@randers.dk Forvaltning: Social

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. December 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse December 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 22/2013 om indsatsen over for hjemløse

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015

Styrket dialog og fælles løsninger. Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 Styrket dialog og fælles løsninger Rapport fra boligkonferencen den 17. juni 2015 1. Styrket dialog og fælles løsninger For andet år i træk afholdte Randers Kommune i samarbejde med RandersBolig en boligkonference

Læs mere

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed

DELMÅL. 110 flere anvises gennem den boligsociale anvisning. 15 unge fra ventelisten til boligsocial anvisning deler en lejlighed en anvist lejlighed Aftaler med de almene boligselskaber om flere lejligheder som målgruppen kan betale Aftaler med de almene boligselskaber om at afvise færre borgere, der har gæld til de enkelte boligselskaber. 2-3 unge

Læs mere

Bolighandlingsplan for det sociale område 2016

Bolighandlingsplan for det sociale område 2016 Social & Sundhed Administration Svinget 14 5700 Svendborg Sagsid: 16-2637 Afdeling: Administration Ref. August 2016 Bolighandlingsplan for det sociale område 2016 Side 1 af 16 Indhold 1. Indledning...3

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Notat om boligplacering

Notat om boligplacering Lene Mølgaard Kristensen & Bente Bondebjerg d. 3.november 2016 Notat om boligplacering Indledning Med det stigende pres på kommunerne i forhold til at boligplacere flygtninge er der for Dansk Flygtningehjælps

Læs mere

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 17-05-2016 Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge Kommunerne skal snarest muligt finde en bolig til de flygtninge, som modtages

Læs mere

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer

Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer November 2015 Inspirationsmateriale til aftaler om udlejning mellem kommuner og boligorganisationer Titel: Der formuleres en titel, som understreger, at parterne med aftaleindgåelsen forpligter sig til

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere

Hjemløse på forsorgshjem og herberger

Hjemløse på forsorgshjem og herberger Velfærdspolitisk Analyse Hjemløse på forsorgshjem og herberger Hjemløshed er et socialt problem, som kan komme til udtryk i forskellige hjemløshedssituationer. Nogle bor midlertidigt hos fx familie og

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Vejen Kommunes Boligpolitik

Vejen Kommunes Boligpolitik Vejen Kommunes Boligpolitik Godkendt af Vejen Byråd den. (Udkast ver. den 30. juni 2016) 1 Indhold Indledning... 2 Bredt sammensat boligmasse... 3 Almene familieboliger... 4 Boliger til særlige målgrupper...

Læs mere

Handleplan for boligplacering af flygtninge.

Handleplan for boligplacering af flygtninge. Punkt 9. Handleplan for boligplacering af flygtninge. 2014-42050. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget samt Beskæftigelsesudvalget godkender At nyankomne flygtninge

Læs mere

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212

27-04-2012. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2012-62776. Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow. Dokumentnr. 2012-337212 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Socialudvalget Baggrundsnotat til temadrøftelse om flow Status på pejlemærket Måling Den konkrete indikator for pejlemærket om

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning

Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 06-02-2015 Bilag 3: Socialforvaltningens beregning af forøget ventetid til boligsocial anvisning Socialforvaltningen har fra

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

22-11-2013. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2013-5215. Dokumentnr. 2013-5215-44

22-11-2013. Til Socialudvalget. Sagsnr. 2013-5215. Dokumentnr. 2013-5215-44 KØBENHAVNS KOMMUNE Til Socialudvalget Udkast til rapportering: Arbejdsgruppe om tilvejebringelse af billige boliger til boligsocial anvisning 1 Indledning, opgavebeskrivelse og resume... 2 1.1 Konklusion...

Læs mere

Notat Strategi for boliger til flygtninge

Notat Strategi for boliger til flygtninge INDLEDNING Kvoten for modtagelse af flygtninge er for Egedal Kommune sat op i januar 2015. Egedal Kommune skulle have modtaget 51 flygtninge i 2015. Kvoten blev ændret til 134 flygtninge og her ud over

Læs mere

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig

at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold ikke i tilstrækkelig Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forholds redegørelse

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Huslejetilskud til fastholdelse af borgere i bolig, som deltager i beskæftigelsesrettede projekter. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Huslejetilskud til fastholdelse af borgere i bolig, som deltager i beskæftigelsesrettede projekter. Flere billige boliger og fleksible boligløsninger NOTAT ANSØGNING Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger Huslejetilskud til fastholdelse af borgere i bolig, som deltager i beskæftigelsesrettede projekter Frikommunenetv ærk Titel

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år

Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 Praksis for boliganvisning af flygtninge med familiesammenføring og unge, der fylder 18 år Socialforvaltningens boligsociale anvisning

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning

Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Botilbud på psykiatriområdet uden døgndækning Anbefaling: Det anbefales at alle botilbud i socialpsykiatrien uden døgndækning samles under 1 ledelse, idet der vil

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune

Afrapportering. Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune Afrapportering Sammenhængende indsats på boligområdet i Aalborg Kommune 1 Baggrund Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen oplever i flere sammenhænge tiltagende udfordringer med at boligplacere en række

Læs mere

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge.

I undersøgelsen bliver kommunerne spurgt om, hvordan de oplever udfordringerne med permanent boligplacering af flygtninge. N OTAT Kommunerne har brug for boliger til nye flygtninge D en 20. augus t 2014 8 ud af 10 kommuner har svært ved at finde billige permanente boliger til flygtninge, der får opholdstilladelse. Det viser

Læs mere

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler

NOTAT. Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015. Regler NOTAT Dato Social- og Sundhedsforvaltningen Sekretariat og Økonomi Permanente boliger til flygtninge i Køge Kommune pr. 16. august 2015 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Nærværende notat sammenfatter

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Hvad er Housing First. Oplæg på SAND fællesmøde

Hvad er Housing First. Oplæg på SAND fællesmøde Hvad er Housing First Oplæg på SAND fællesmøde 23.8.2017 Housing First - grundprincipperne Boligen som en fundamental rettighed: Man skal ikke bevise, at man er parat til at få en bolig Selvstændige boliger

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

Notat. Strategi for udlejningsredskaber i udsatte bydele Fællesmøde for Styregrupperne for Fællessekretariatet og Udsatte Bydele

Notat. Strategi for udlejningsredskaber i udsatte bydele Fællesmøde for Styregrupperne for Fællessekretariatet og Udsatte Bydele Notat Emne: Til: Strategi for udlejningsredskaber i udsatte bydele Fællesmøde for Styregrupperne for Fællessekretariatet og Udsatte Bydele Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 3. december

Læs mere

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge

Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Administrativ strategi for udmøntning af boligplacering af flygtninge Byrådet vedtog i maj 2008 Integrationspolitikken for Skanderborg Kommune. Overordnet fremgår følgende Politiske visioner og udviklingsmål:

Læs mere

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget:

Budget 2008-2011. Boligsocialt udvalgs budget: Budget 2008-2011 Boligsocialt udvalgs budget: Indeholder Bevilling nr. 81 Boligsociale aktiviteter 82 Integration 81 Boligsociale aktiviteter Bevillingens indhold Drift Driftssikring af boligbyggeri 1.690

Læs mere

Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen

Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen Styrket indsats på det sociale område i finanslovsaftalen Tiltag Beskrivelse Relevans Bedre boligforhold og rimelig husleje for unge Udvidelse af ommærkningsordning: boligorganisationer og kommuner kan

Læs mere

Velkommen! Årsmøde i Dialogforum Den 27. oktober 2016

Velkommen! Årsmøde i Dialogforum Den 27. oktober 2016 Velkommen! Årsmøde i Dialogforum Den 27. oktober 2016 Hvem er hvem? Kort præsentation Hvad skal vi nå? 17.00 17.30 Velkommen og præsentation 17.30 17.45 Administrationen af plejecentre Ved borgmester Steen

Læs mere

Notat vedr. status på flygtningeområdet pr

Notat vedr. status på flygtningeområdet pr Notat vedr. status på flygtningeområdet pr. 31.5.2016 Indledning Opgaven med at sikre det rette antal boliger i den rette størrelse, på rette tid er aktuelt en stor udfordring for de fleste kommuner. Området

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 335 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Anledning Besvarelse af SOU Samrådsspørgsmål O Dato / tid

Læs mere

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge

Åben. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge Beslutningsdokument Familie- og Socialudvalget Mødet den 13.02.2015 Åben Punkt 8. Orientering: Opfølgning på handleplan for boligplacering af flygtninge 2014-42050 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

"Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB

Basisboligen Partnerskabsaftale mellem Københavns Kommune og KAB KØBENHAVNS KOMMUNE 13. november 2013 "Basisboligen" Partnerskabsaftale mellem s Kommune og KAB Baggrund I s Kommune opleves en voksende mangel på boliger som borgere med særlig lav betalingsevne kan betale.

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren.

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.3 VISITATION TIL ÆLDREBOLIG Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om ældrebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016

Fremtidens almene familie- og boformer. Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Fremtidens almene familie- og boformer Netværk ØST og VEST 21. og 24. november 2016 Formål med netværket Gensidig sparring ny viden til kreds og organisation Kvalificere fremtidens almene boligmasse Input

Læs mere

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng

Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Housing First og unge hjemløse i en aarhusiansk sammenhæng Opstartsseminar Århus, 14. april, 2015 Lars Benjaminsen 15-04-2015 1 Disposition Udvikling i hjemløshed og i hjemløshed blandt unge i Danmark

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015

Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 00.10.00-P21-1-15 Dato: 23.3.2015 Principper for boligplacering af flygtninge i Horsens Kommune 2015 På grund af det ekstraordinære store

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Status og perspektiver på Fanø Kommunes flygtningesituation

Status og perspektiver på Fanø Kommunes flygtningesituation Status og perspektiver på Fanø Kommunes flygtningesituation Status på ankomne flygtninge i Fanø Kommune I perioden 2006-2015 er der ankommet 70 1 flygtninge til Fanø (5 er fraflyttet igen 2 ). Figur 1.

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder

Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder Anvendelse af udfordringsretten i de særligt udsatte boligområder I. Indledning I de særligt udsatte boligområder er der en række parallelle problemer, der gør sig gældende i mere eller mindre grad. Beboersammensætningen

Læs mere

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014

Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Målsætningsprogram for BO-VEST 2009 til 2014 Efter en udfordrende og spændende etablering af det nye administrationsfællesskab i BO-VEST er det nu tid til at udstikke en fælles kurs for det fremtidige

Læs mere

Boligplan for det specialiserede socialområde

Boligplan for det specialiserede socialområde Dato marts 2016 Dok.nr. 41753-16 Sagsnr. 16/3371 Ref. Sanne Schroll Boligplan for det specialiserede socialområde 1. Indledning Med denne boligplan for det specialiserede socialområde ønsker Varde Kommune

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn

Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Forebyggelse af udsættelser i Købehavn Susan Fiil Præstegaard Socialforvaltningen Københavns Kommune 18. april 2013 Socialforvaltningen www.kk.dk Side 1 Status 2010 stigende antal udsættelser 900 Udsættelser

Læs mere

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse

Annonce. Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse Annonce Evaluering af skæve boliger og deres anvendelse 1. Opgaven Skæve boliger er boliger målrettet til hjemløse, der ikke er i stand til at indpasse sig eller ikke magter at bo i en almindelig udlejningsbolig

Læs mere

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II

Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 218 Offentligt Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig kontaktperson

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

opsplitning og social udstødelse.

opsplitning og social udstødelse. By- og Boligministeriet Må først offentliggøres den 1. oktober kl. 9.00 Tale ved det uformelle EU-boligministermøde i Bruxelles og Charleroi den 1.-2. oktober 2001, holdes af kontorchef Charlotte Bro,

Læs mere

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune

2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Beskæftigelsesudvalget 2. november 2015 2. Boligplacering af flygtninge i Ringkøbing-Skjern Kommune 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget

Læs mere

Aftale om boliger til flygtninge i København

Aftale om boliger til flygtninge i København KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Aftale om boliger til flygtninge i København I. Baggrund Københavns Kommune og BL - Danmarks Almene Boliger, 1. kreds, indgår følgende aftale om tilvejebringelse af boliger til

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen over for hjemløse Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen over for hjemløse (beretning nr. 22/2013) 8. januar

Læs mere

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen

Udlejningsaftale 2015 2018. Informationsmøde 8. oktober 2014. Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Udlejningsaftale 2015 2018 Informationsmøde 8. oktober 2014 Forhandlingsgruppen: Bent Frederiksen Pia Skov Tage Jensen Agenda Afsættet Virker det? Har parterne leveret hidtil? Ny udlejningsaftale Trappetrinsmodel

Læs mere

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder

Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Boligsociale indsatser effekter, udfordringer og muligheder Bydelskonference Greve Nord Louise Aner Institut for Socialt Arbejde Profil Adjunkt på Institut for Socialt Arbejde på Metropol Indgår i evalueringen

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Styrket og inkluderende indsats mod hjemløshed 1. Resume I perioden fra 2009

Læs mere

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET

SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET SOCIALPOL ITIK FOR SOCIAL- OG HANDICAP- OMRÅDET Socialpolitik for Guldborgsund Kommune på Social- og Handicapområdet. Indledning. Kommunens Socialpolitik på Social- og Handicapområdet er et centralt element

Læs mere

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn

Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Critical Time intervention (CTI) og Intensive Case Management (ICM) som efterværn Blå Kors medarbejderkonference 12. november 2015 Christina Kaldahl og Karin Egholm Antal hjemløse i Danmark 2009-2015 Udvikling

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra:

Indledning. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra: Vedrørende: Opsamling på høringssvar Sagsnavn: Boligplan for voksenbotilbud på handicapområdet (11/003049) Sagsnummer: 27.45.00-P22-1-11 Skrevet af: Carl Eric Blach Overgaard E-mail: Carl.Eric.Blach.Overgaard@randers.dk

Læs mere