Børnebortførelser. Redegørelse afgivet af udvalget for børnebortførelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnebortførelser. Redegørelse afgivet af udvalget for børnebortførelser"

Transkript

1 Børnebortførelser Redegørelse afgivet af udvalget for børnebortførelser 1

2 2

3 kapitel 1 Indledende bemærkninger 1 Bortførelsessager er sjældent ukomplicerede og har store menneskelige omkostninger til følge. Til overvejelse af behovet for at udarbejde retningslinjer for, hvordan sagerne skal håndteres, nedsatte Justitsministeriet i maj 2003 børnebortførelsesudvalget. I udvalgets kommissorium fremhæves det, at mægling mellem parterne må antages at være at foretrække frem for konfrontationen i retten Udvalgets nedsættelse Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger 3

4 1.1. Udvalgets nedsættelse og arbejde Børnebortførelsesudvalget blev nedsat af Justitsministeriet i maj 2003 med den opgave at foretage en vurdering af, om de danske myndigheders håndtering af sager om tilbagegivelse af børn, der ulovligt er bragt fra udlandet til Danmark, kan styrkes. Udvalget fik følgende kommissorium: 1. Danmark tiltrådte i 1991 Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser og Europarådskonventionen af 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser. Formålet med konventionerne er at forebygge internationale børnebortførelser og at sikre bortførte børns tilbagevenden til det land, de er bortført fra, medmindre det er åbenbart, at en tilbagegivelse vil være i strid med barnets bedste. Konventionerne er gennemført i dansk ret ved lov nr. 793 af 27. november 1990 om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) (børnebortførelsesloven). De danske myndigheder har siden 1991 behandlet omkring 100 sager om tilbagegivelse af børn, der er bragt fra udlandet til Danmark. Erfaringerne viser, at disse sager ofte har meget store menneskelige omkostninger for alle de implicerede parter, herunder også for den af forældrene, der har bragt barnet til Danmark. Den pågældende forælder er ikke altid klar over, at vedkommende har begået en ulovlig handling, og den pågældende har ofte den opfattelse, at vedkommende har handlet til barnets bedste. I forskellig sammenhæng har der været rejst debat om de danske myndigheders håndtering af disse sager, og der har været udtrykt ønske om klarere regler på området. Justitsministeriet har på denne baggrund besluttet at nedsætte et udvalg med den opgave at foretage en vurdering af, om de danske myndigheders håndtering af disse sager kan styrkes. 2. Børnebortførelsesloven fastsætter nærmere regler for behandlingen af sager om tilbagegivelse af børn, der ulovligt er bragt til eller tilbageholdes i Danmark. Afgørelsen af, om et barn skal tilbagegives, træffes af domstolene, jf. lovens 10. For at sikre samarbejdet kræver begge konventioner 4

5 imidlertid, at der udpeges en centralmyndighed. I Danmark er Civilretsdirektoratet udpeget som centralmyndighed. Efter konventionerne er centralmyndighedens opgave overordnet set at sikre, at konventionsforpligtelserne overholdes, og at bortførte børn bringes tilbage. 1 I børnebortførelseslovens 3 findes alene en overordnet beskrivelse af den danske centralmyndigheds opgaver. Af forarbejderne fremgår, at man har valgt at udforme centralmyndighedens forpligtelser generelt, idet centralmyndighedernes opgaver ifølge konventionsteksterne er omfattende og affattet med henblik på at opnå det overordnede mål at fremskynde sagsbehandlingen. I 3, stk. 2, er der en bemyndigelse til justitsministeren til at fastsætte nærmere regler om centralmyndighedens virksomhed. Denne hjemmel er imidlertid aldrig udnyttet. Børnebortførelsesområdet er særegent derved, at en administrativ myndighed, Civilretsdirektoratet, som centralmyndighed har en række opgaver i forhold til sager, som behandles ved domstolene, og at direktoratet ikke optræder som part eller partsrepræsentant i disse sager. I lyset heraf kan der være behov for at opstille klare regler for samspillet mellem centralmyndigheden og domstolene, herunder regler for i hvilket omfang centralmyndigheden bør efterprøve oplysninger, som fremkommer fra den anmodende forælder, inden oplysningerne videresendes til domstolene, samt regler for hvorledes direktoratets opgaver i øvrigt afgrænses over for de opgaver, der varetages af domstolene. Efter Haagerkonventionens artikel 7 skal centralmyndighederne enten direkte eller gennem mellemled tage alle passende forholdsregler for at sikre den frivillige tilbagegivelse af barnet eller tilvejebringe en forligsmæssig løsning. I Danmark overlades det normalt til fogedretten at søge at opnå en sådan frivillig tilbagegivelse. Udvalget bør vurdere, om og i givet fald hvordan mæglingsfunktionen kan styrkes. Udvalget bør i sine overvejelser tage udgangspunkt i, at en frivillig aftale mellem forældrene må antages at være at foretrække frem for en retlig afgørelse, og at dette bør understøttes af de danske myndigheder, men at dette hensyn skal afvejes over for hensynet til, at tilbagegivelsen ikke forsinkes unødigt og hensynet til, at parternes retsstilling ikke i øvrigt forringes, f.eks. ved at bortføreren går under jorden med barnet. 5

6 3. De danske domstole indtager en central rolle i behandlingen af sagerne om internationale børnebortførelser, og der stilles store krav til den enkelte foged. Heroverfor står, at den enkelte foged kun sjældent vil kunne trække på egne erfaringer fra tidligere sager henset til, at antallet af sager, som de danske fogedretter behandler, er relativt beskedent. Efter retsplejelovens 17 a påhviler ansvaret for, at en sag behandles af en person med den fornødne viden og erfaring, dommeren ved det pågældende embede (ved flerdommerembeder den administrerende dommer eller præsidenten). I maj 2001 har det Permanente Bureau under Haagerkonferencen oprettet en database (INCADAT). Databasen indeholder en gengivelse af et stort antal principielle afgørelser, truffet af de nationale domstole i de forskellige konventionsstater vedrørende anvendelsen af Haagerkonventionen. Herudover har Domstolsstyrelsen i 2001 udpeget en såkaldt kontaktdommer, der kan yde generel rådgivning til de danske fogeder om konventionen. Udvalget bør vurdere, om disse initiativer er tilstrækkelige til at sikre, at de danske domstole har den fornødne viden om og indsigt i området. Børnebortførelseslovens kapitel 5 indeholder visse særlige regler om domstolenes behandling af børnebortførelsessager. Herudover gælder de almindelige tvangsfuldbyrdelsesregler i retsplejelovens kapitel 45, 46 og navnlig kapitel 48. Udvalget bør ligeledes vurdere, om der i videre omfang er behov for at fastsætte særlige regler for domstolenes behandling af disse sager, herunder om der er behov for særlige regler om mundtlig forhandling ved kære til landsretten. 4. I situationer, hvor det er uvist, hvor barnet befinder sig, vil politiet ofte blive inddraget med henblik på at få fastslået barnets opholdssted. På tilsvarende måde kan politiets bistand være nødvendig ved politifremstilling for retten eller ved tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse om tilbagegivelse. De sociale myndigheder vil ligeledes i visse tilfælde blive inddraget i sager om børnebortførelser. Det kan være tilfælde, hvor fogedretten i medfør af børnebortførelseslovens 17 beslutter, at barnet under sagen skal anbringes på et neutralt sted ved de sociale myndighe- 6

7 ders foranstaltning, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre barnets tilstedeværelse. Også i forbindelse med den faktiske tilbagegivelse af barnet kan det være hensigtsmæssigt at inddrage de sociale myndigheder, ligesom disse myndigheders medvirken kan være nødvendig i forbindelse med tvangsfuldbyrdelsen af en afgørelse om tilbagegivelse. 1 For såvel politiet som de sociale myndigheder gælder, at det er vigtigt, at disse myndigheder yder en hurtig og effektiv indsats, da behovet for deres indsats ofte udspringer af forhold, som er meget belastende for alle de implicerede parter og ikke mindst barnet. Samtidig er det vigtigt, at indsatsen i det omfang, det er nødvendigt at anvende tvangsmidler, gennemføres så skånsomt som muligt af hensyn til barnet. Udvalget bør derfor også vurdere, om der er behov for at styrke disse myndigheders indsats i børnebortførelsessager. Udvalget skal i sit arbejde tage udgangspunkt i en gennemgang af et antal konkrete sager, herunder sagen vedrørende Kirsten Chesnut. Udvalget bør i sit arbejde endvidere inddrage udenlandske erfaringer med behandlingen af sager om tilbagegivelse af børn efter konventionerne, ligesom udvalget bør inddrage de forslag til Guide to Good Practice, som blev behandlet på Haagerkonferencens møde i Haag i september Udvalget bør fremsætte forslag til en administrativ regulering af Civilretsdirektoratets opgaver som centralmyndighed. Udvalget kan endvidere komme med forslag til lovændringer. Ved kongelig resolution af 2. august 2004, blev nogle af Civilretsdirektoratets sagsområder, herunder international børnebortførelse, overført fra Justitsministeriet til det nyoprettede Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender. Da overførelsen og den endelige etablering af styrelser m.v. i det nye ministerium skete på et tidspunkt, hvor udvalgsarbejdet næsten var afsluttet, er der i redegørelsen henvist til Civilretsdirektoratet som centralmyndighed. Det bemærkes, at den del af Civilretsdirektoratet, som bl.a. fungerede som centralmyndighed, den 24. september 2004 har skiftet navn til Familiestyrelsen. 7

8 Børnebortførelsesudvalget har ved afgivelsen af redegørelsen haft følgende sammensætning: Landsdommer Lis Sejr (udpeget som formand af Justitsministeriet) Dommer Birgitte Holmberg Pedersen (udpeget efter indstilling fra Børnerådet) Politimester Ole Scharf (udpeget efter indstilling fra Politimesterforeningen) Konstitueret retsassessor Helle Jardorf (udpeget efter indstilling fra Dommerfuldmægtigforeningen) Afdelingschef Joan Nielsen (udpeget efter indstilling fra Foreningen af Socialchefer i Danmark) Docent, dr. jur. Vibeke Vindeløv (personligt udpeget som universitetsforsker) Adjunkt, cand.jur., ph.d. Marianne Holdgaard (personligt udpeget som universitetsforsker) Cand. psych. Lars Diemer (udpeget efter indstilling fra Dansk Psykolog Forening) Konstitueret kontorchef Michael Jørgensen (udpeget efter indstilling fra Civilretsdirektoratet) Fungerende kontorchef Birgit Thostrup Christensen (udpeget af Justitsministeriet) Ved udvalgets nedsættelse var Advokat Ivan Konnerup Nielsen udpeget som medlem efter indstilling fra Advokatrådet. På grund af sygdom har Ivan Konnerup Nielsen dog ikke deltaget i udvalgets møder siden november 2003, og umiddelbart forud for afgivelsen af redegørelsen har udvalget modtaget meddelelse om, at Ivan Konnerup Nielsen er afgået ved døden. Justitsministeriet var i perioden fra udvalgets nedsættelse til og med marts 2004 repræsenteret ved kontorchef Anne Louise Bormann. I 8

9 perioden fra og med april 2004 var Justitsministeriet repræsenteret ved fungerende kontorchef Birgit Thostrup Christensen. 1 Sekretariatsfunktionen blev ved udvalgets nedsættelse varetaget af fuldmægtig Susanne von Mehren Pihl, Civilretsdirektoratet, og fuldmægtig Søren Stig Andersen, Justitsministeriet. Søren Stig Andersen blev i september 2003 afløst af fuldmægtig Asger Janfelt, Justitsministeriet. Susanne von Mehren Pihl blev i februar 2004 afløst af fuldmægtig Marie Tullin, Civilretsdirektoratet. Udvalget har afholdt 8 møder. I den forbindelse har udvalget gennemgået et antal konkrete sager fra Civilretsdirektoratets praksis på området og desuden indhentet oplysninger om udenlandsk ret. Udvalget har til brug for sit arbejde indhentet en udtalelse fra landsdommer Michael Kistrup, der har fungeret som kontaktdommer i relation til Haagerkonventionen i perioden september 2001 februar Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger Sager om tilbagegivelse af børn, der er bragt fra udlandet til Danmark, udspringer typisk af et højt konfliktniveau mellem forældrene og stiller således store krav til de involverede myndigheders dømmekraft og indlevelsesevne i forhold til den svære situation, som både den efterladte forælder, den formodede bortfører og navnlig barnet herved udsættes for. Ved særligt tilspidsede situationer, hvor en frivillig tilbagegivelse af barnet efter nøje afvejninger må anses for udelukket, opstår der endvidere behov for hurtig og effektiv sagsbehandling fra myndighedernes side. Det kan i den forbindelse komme på tale at eftersøge den formodede bortfører, hvis den pågældende forsøger at unddrage sig en afgørelse om tilbagegivelse af barnet, ligesom en eventuel afgørelse om tilbagegivelse må forventes at skulle fuldbyrdes tvangsmæssigt. Sådanne foranstaltninger kan virke endog særdeles belastende for de involverede parter, og myndighederne bør derfor ikke alene handle hurtigt og effektivt, men af hensyn til barnets bedste også med al den skånsomhed, som sagens omstændigheder tillader. Hvis en frivillig tilbagegivelse imidlertid må anses for realistisk, bør myndighederne ligeledes have de fornødne redskaber til at fremme 9

10 den gensidige forståelse mellem forældrene. En frivillig tilbagegivelse eller forligsmæssig løsning må anses for den bedst mulige udgang i børnebortførelsessager og bør søges opnået i videst muligt omfang. På baggrund af disse overvejelser har udvalget udarbejdet et sæt retningslinier til brug for Civilretsdirektoratets arbejde som centralmyndighed i henhold til Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser (i det følgende benævnt Haagerkonventionen). Udvalget har ved udformningen af retningslinierne inddraget de forslag, der er indeholdt i Guide to Good Practice, som blev behandlet på Haagerkonferencens møde i september Retningslinierne, der fremover vil danne grundlag for direktoratets behandling af sager om tilbagegivelse af børn, der er bragt fra udlandet til Danmark, klargør og præciserer i vidt omfang Civilretsdirektoratets gældende praksis på området, herunder fremgangsmåden ved oversendelse af oplysninger til fogedretterne. Politi og andre myndigheder vil efter udvalgets opfattelse allerede i dag efter gældende lovgivning kunne yde Civilretsdirektoratet den fornødne bistand med henblik på at lokalisere barnet og den formodede bortfører. Udvalget finder dog, at pligten for offentlige institutioner og myndigheder til inden for lovgivningens rammer at udlevere visse adresseoplysninger vil kunne præciseres i forbindelse med politiets anmodning om udlevering af sådanne oplysninger. Endvidere finder udvalget, at der i forbindelse med politiets egen opgaveprioritering bør tages hensyn til, at eftersøgningen af barnet og den formodede bortfører sker som led i varetagelsen af Danmarks internationale forpligtelser og som sådan fordrer betydelig opmærksomhed. Retternes behandling af børnebortførelsessager, der typisk er væsentligt mere komplicerede end andre fogedsager, bør efter udvalgets opfattelse varetages af en erfaren domstolsjurist, dvs. som udgangspunkt en retsassessor eller udnævnt dommer. Udvalget foreslår endvidere, at der i domstolssystemets regi etableres særlige kursusforløb vedrørende internationale børnebortførelser. For at sikre, at der også på advokatsiden opbygges den fornødne specialisering på området, foreslår udvalget endvidere, at der udpeges et antal advokater, der må anses for særligt velegnede til beskikkelse i børnebortførelsessager. 10

11 Efter Haagerkonventionen skal der finde en samtale sted med barnet, inden retten træffer afgørelse, hvis barnet har nået en sådan alder og modenhed, at der bør tages hensyn til dets mening. Samtalen skal belyse barnets holdning til tilbagegivelsesspørgsmålet, og om der i sagen foreligger holdepunkter for, at en tilbagegivelse vil indebære særlige risikomomenter. Sådanne holdepunkter kan bl.a. omfatte oplysninger om overgreb mod barnet fra den tilbageblevne forælders side, oplysninger om misbrugsproblemer hos en eller begge forældre eller oplysninger om andre for barnet belastende forhold. Fogedretten bør fortsat have mulighed for at konsultere børnesagkyndig ekspertise ved en sådan vurdering 1 Udvalget foreslår endelig, at retten over for forældrene skal kunne fremsætte tilbud om konfliktmægling med henblik på at fremme en frivillig tilbagegivelse af barnet eller en forligsmæssig løsning. Selve mæglingen foreslås udført i statsamternes regi og efter tilsvarende retningslinier, som i dag finder anvendelse ved konfliktmægling i sager om forældremyndighed og samvær. 11

12 kapitel 2 Gældende ret m.v Den 1. juni 2004 havde 74 lande tiltrådt Haagerkonventionen og dermed i princippet accepteret, at det er loven i det land, hvor barnet havde fast bopæl umiddelbart før bortførelsen, der bestemmer, hvem der har forældremyndigheden over barnet. Ved børnebortførelsesloven indførte man i 1991 i Danmark både Haagerkonventionen og Europarådskonventionen i dansk ret Generelt om Haagerkonventionen Præsentation af Guide to Good Practice Generelt om børnebortførelsesloven Pligten til tilbagegivelse Nægtelsesgrundene Forældreansvarsforordningen Strafferetlig beskyttelse

13 2.1. Generelt om Haagerkonventionen Haagerkonventionen har til formål at sikre, at et barn, som ulovligt er bortført til eller tilbageholdt i et andet land, umiddelbart tilbagegives til det land, hvor barnet normalt bor. Herved tilstræbes en genoprettelse af den faktiske tilstand, således at eventuelle tvister om forældremyndighed og samvær kan finde deres endelige afgørelse i barnets oprindelsesland. Konventionen omfatter børn under 16 år, som umiddelbart inden bortførelsen eller tilbageholdelsen havde bopæl i en kontraherende stat, jf. konventionens artikel 4. 2 En bortførelse eller tilbageholdelse er ulovlig, hvis den strider mod en forældremyndighedindehavers rettigheder i henhold til loven i det land, hvor barnet havde fast bopæl umiddelbart før bortførelsen, og hvis disse rettigheder rent faktisk blev udøvet på tidspunktet for bortførelsen eller tilbageholdelsen eller ville være blevet udøvet, hvis den ulovlige handling ikke var foretaget, jf. konventionens artikel 3. Både spørgsmålet om, hvem der havde forældremyndigheden på tidspunktet for bortførelsen eller tilbageholdelsen, og spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en ulovlig børnebortførelse eller tilbageholdelse, skal således afgøres efter loven i det land, hvor barnet havde fast bopæl umiddelbart før bortførelsen eller tilbageholdelsen. Forældremyndigheden og dermed grundlaget for et krav om tilbagegivelse kan støttes direkte på loven, på en retlig eller administrativ afgørelse eller på en aftale, som har retlig gyldighed i det pågældende land. Efter konventionens artikel 16 kan der ikke træffes afgørelse om forældremyndighed i det land, hvor barnet er bortført til eller tilbageholdt, så længe der verserer en sag om tilbagegivelse. Bestemmelsen skal sikre, at en forældremyndighedsret, som en forælder har i henhold til loven i det land, hvor barnet inden bortførelsen eller tilbageholdelsen boede, ikke kan tilsidesættes ved en afgørelse fra det land, hvortil barnet ulovligt er bragt. Foreligger der en ulovlig børnebortførelse, har den konventionsstat, hvor barnet befinder sig, som udgangspunkt pligt til at tilbagegive barnet, jf. konventionens artikel 12. Af hensyn til barnet gælder dog en række undtagelser, hvorefter tilbagegivelse kan nægtes efter en konkret vurdering, hvis det er åbenbart, at en tilbagegivelse vil være i strid med barnets bedste. 13

14 Der henvises til afsnit om nægtelsesgrundene. Sager om tilbagegivelse skal behandles hurtigst muligt, jf. konventionens artikel 2 og artikel 11. For at sikre samarbejdet på tværs af landegrænserne forudsættes det i konventionen, at der i hver stat udpeges en centralmyndighed, hvis opgave er at yde og formidle bistand, jf. konventionens artikel Centralmyndighedens rolle er nærmere beskrevet i afsnit 5. Efter konventionens artikel 7(2)c skal centralmyndigheden enten direkte eller ved mellemled tage alle passende forholdsregler for at sikre den frivillige tilbagegivelse af barnet eller tilvejebringe en forligsmæssig løsning. Enhver stat kan tiltræde konventionen. For stater, som ikke var medlemmer af Haagerkonferencen på tidspunktet for dens 14. samling, får konventionen dog kun virkning i forhold til de kontraherende stater, som afgiver erklæring om at acceptere tiltrædelsen, jf. konventionens artikel 38. Den 1. juni 2004 havde i alt 74 stater tiltrådt konventionen, mens konventionen for Danmarks vedkommende havde virkning i forhold til 43 lande. En oversigt over de lande, som Danmark samarbejder med efter Haagerkonventionen findes i bilag 4. Samarbejdet vedrørende konventionen koordineres i vid udstrækning af Haagerkonferencens Permanente Bureau. På baggrund af en beslutning fra Haagerkonferencen i 1988 afvikles hvert fjerde år en Specialkommission med det formål at undersøge og drøfte den praktiske anvendelse af konventionen. Det første møde i Specialkommissionen blev afholdt i 1989, og der har efterfølgende været holdt yderligere 3 møder, senest i marts I september/oktober 2002 afholdtes endvidere et ekstraordinært møde vedrørende udarbejdelsen af en Guide to Good Practice, jf. herom i afsnit Der er ikke udarbejdet en officiel kommentar til konventionen, men professor Elisa Pérez-Vera, som var udpeget som rapportør under konferencen, har skrevet en uofficiel kommentar (Explanatory Report by Elisa Pérez-Vera, Actes et documents de la Quatorizième session, Tome III, p ). 14

15 Præsentation af Guide to Good Practice I overensstemmelse med konklusionerne fra Specialkommissionens 4. møde i Haagerkonferencen i marts 2001 afholdt Haagerkonferencens Permanente Bureau i september/oktober 2002 et ekstraordinært specialkommissionsmøde vedrørende udarbejdelsen af Guide to Good Practice (GGP). GGP består af Part I: Central Authority Practice og Part II: Implementing Measures. GGP er ikke bindende for konventionsstaterne. Formålet er dels at give en praktisk orienteret vejledning i implementeringen af konventionen, dels at opstille en række standarder, som er fælles for alle medlemslandene. GGP er primært rettet til stater, som nyligt har tiltrådt eller planlægger at tiltræde konventionen, men eksisterende medlemsstater opfordres dog til at gennemgå og eventuelt revidere deres lovgivning, procedurer og praksis i lyset af de standarder, som opstilles i GGP. 2 Der tages i de indledende bemærkninger til GGP højde for, at ikke alle lande har mulighed for at leve op til samtlige opstillede standarder, idet såvel praktiske som lovgivningsmæssige forhold kan være til hinder herfor. Nogle af standarderne må dog betragtes som minimumskrav, herunder f.eks. inden tiltrædelsen af konventionen at sørge for oprettelse af en centralmyndighed, der kan korrespondere hurtigt og effektivt med såvel de øvrige centralmyndigheder som med andre personer og myndigheder. I GGP Part I uddybes konventionens artikel 7 om centralmyndighedernes rolle og forpligtelser. Der redegøres for den rolle, som centralmyndigheden bør spille i konventionssager, og der opstilles standarder for centralmyndighedens behandling af konkrete sager. I den forbindelse peges på behovet for moderne kommunikationsmidler, kvalificeret personale mv. Endvidere gennemgås de sagsbehandlingsskridt, som centralmyndigheden bør tage på de enkelte stadier af en bortførelsessag, herunder hurtigt at foretage en foreløbig vurdering af, om en sag falder inden for konventionens rammer, hurtigt at videreformidle ansøgningen til den kompetente myndighed, holde parterne og den anden centralmyndighed orienteret om sagsforløbet samt videregive relevante oplysninger om lovgivning, procedurer, fuldbyrdelse, ankefrister mv. Part II vedrører foranstaltninger med henblik på implementering af konventionen, herunder oprettelse af en centralmyndighed, eventuelle 15

16 ændringer af lovgivning og procedurer, uddannelse af personale, dommere mv. Der peges på, at der i det omfang national lovgivning tillader det bør vedtages regler, som sikrer, at ansøgninger efter konventionen behandles hurtigt og effektivt. I den sammenhæng nævnes en tidsmæssig opprioritering af konventionssager, herunder ankesager, mulighed for forberedende retsmøder og foreløbige foranstaltninger, bevisregler vedrørende udenlandsk dokumentation samt effektive fuldbyrdelsesmekanismer. For så vidt angår domstolenes behandling af sagerne fremhæves endvidere de fordele, som kan opnås ved, at konventionssagerne behandles af et begrænset antal domstole. Hvor dette lovgivningsmæssigt eller praktisk ikke er muligt, er det afgørende, at uddannelse eller vejledning er tilgængelig for dommere, som skal beskæftige sig med disse sager. GGP opstiller syv hovedprincipper, som anses for fundamentale i relation til konventionens effektive anvendelse: - Ressourcer og kompetence: De involverede myndigheders kompetence og funktioner bør specificeres. Det er vigtigt, at såvel centralmyndigheden som de øvrige myndigheder har tilstrækkelig kompetence samt kvalificeret personale og ressourcer i øvrigt til at kunne udføre arbejdet effektivt. - Hurtighed: Erfaringsmæssigt minimerer hurtig sagsbehandling en bortførelses skadelige virkninger på et barn, hvilket er det primære formål med konventionen, jf. dennes præambel. Hensynet til barnet fordrer således hurtig sagsbehandling på alle stadier af en bortførelsessag. Endvidere vil hurtig sagsbehandling mindske risikoen for, at bortføreren opnår en fordel i kraft af barnets længerevarende ophold hos bortføreren. Kravet om hurtighed må dog afvejes i forhold til formålet om så vidt muligt at sikre en forligsmæssig løsning eller en frivillig tilbagegivelse, jf. herom i afsnit 8 om mægling. - Kommunikation: Information om både konventionen, centralmyndighederne og procedurerne bør være let tilgængelig for såvel myndigheder som personer. Hurtig og effektiv kommunikation mellem centralmyndighederne bør sikres ved bl.a. tilgængelige og opdaterede kontaktoplysninger for sagsbehandlere i centralmyndighederne og tilgængelig information om national lovgivning og procedurer. - Samarbejde: Centralmyndighedernes samarbejde er afgørende for, at konventionen fungerer effektivt, og samarbejde mellem de forskellige 16

17 landes dommere, andre myndigheder, advokater mv., som beskæftiger sig med børnebortførelsessager, kan ligeledes være af stor betydning. Samarbejdet på tværs af landene bør søges styrket ved deltagelse i møder, konferencer mv. og generelt ved udveksling af information om retlige og administrative procedurer. Herudover skal centralmyndighederne holde hinanden underrettet om de vanskeligheder, der kan tænkes at opstå ved anvendelsen af konventionen og så vidt muligt fjerne de hindringer, der måtte være for anvendelsen. 2 - Ensartethed: Landenes ensartede fortolkning af konventionens begreber bør tilstræbes, hvorfor domstolene bør oplyses om og opfordres til at anvende INCADAT (International Child Abduction Database). Endvidere bør standardskemaer til brug for ansøgning om tilbagegivelse anvendes. - Progressiv implementering: Implementering af konventionen skal ses som en fortsat proces, og medlemslandene bør kontinuerligt arbejde for at forbedre mulighederne for konventionens anvendelse i deres eget land. - Gennemsigtighed: Der bør ske udgivelse og udbredelse af relevant information om lovgivning, administrative og retlige procedurer, centralmyndighederne og andre myndigheder mv Generelt om børnebortførelsesloven Ved børnebortførelsesloven (lov nr. 793 af 27. november 1990 om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser mv. (internationale børnebortførelser)) gennemførtes både Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 og Europarådskonventionen af 20. maj 1980 i dansk ret. Med henblik på lovens udarbejdelse nedsattes en arbejdsgruppe, som afgav indstilling om, hvorledes de to konventioner kunne gennemføres i dansk ret. Arbejdet resulterede i betænkning nr. 1166/1989 om internationale børnebortførelser, som bl.a. indeholder bemærkninger til de enkelte bestemmelser i loven. Anvendelsesområdet for den danske gennemførelseslov er navnlig de situationer, hvor et barn bortføres fra udlandet til Danmark. Loven finder bortset fra 20 ikke anvendelse på den modsatte situation, hvor et barn bortføres fra Danmark til udlandet. 17

18 I forbindelse med børnebortførelseslovens vedtagelse blev 10 a indsat i myndighedsloven (nu 3 i lov om forældremyndighed og samvær) ligesom stk. 2 blev tilføjet straffelovens 215. Der henvises herom til afsnit 2.4. I børnebortførelsesloven fastsættes nærmere regler for behandlingen af sager om tilbagegivelse af børn, der er bortført til Danmark. Centralmyndighedens rolle er i loven kun udformet generelt, men i medfør af lovens 3, stk. 2, kan justitsministeren fastsætte nærmere regler om centralmyndighedens virksomhed. Der henvises herom til afsnit Ved lovens 12 er kompetencen til at træffe afgørelse om tilbagegivelse efter Haagerkonventionen tillagt fogedretten. Fogedretten beskikker en advokat for den, der har indgivet anmodningen, jf. lovens 18, stk. 2. Retsplejelovens regler om fri proces finder anvendelse. I medfør af lovens 18, stk. 1, skal sagerne behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 45, 46 og 48. Bestemmelserne i lovens indeholder dog særlige regler for sagsbehandlingen. En anmodning om tilbagegivelse skal indeholde oplysninger om ansøgeren, barnet og den, som påstås at have fjernet eller tilbageholdt barnet, en begrundelse om kravet om tilbagegivelse, oplysning om barnets formodede opholdssted samt de dokumenter, som påberåbes, jf. lovens 14, stk. 1 og 2 (Haagerkonventionens artikel 8). Hvis der er tvivl om retsstillingen i det land, hvor barnet boede umiddelbart før bortførelsen eller tilbageholdelsen, kan fogedretten efter lovens 14, stk. 3, bestemme, at der skal fremlægges en afgørelse fra en myndighed i dette land om, at bortførelsen eller tilbageholdelsen er ulovlig, jf. lovens 14, stk. 3 (Haagerkonventionens artikel 15). Sager om tilbagegivelse skal afgøres hurtigst muligt, jf. lovens 15 (Haagerkonventionens artikel 2 og 11). Hvis sagen ikke er afgjort inden seks uger efter, at anmodning om tilbagegivelse er indgivet til retten, skal retten efter anmodning redegøre for årsagen hertil. Lovens 16 (Haagerkonventionens artikel 13 (2)) fastsætter, at fogedretten har pligt til at have en samtale med barnet, inden der træffes afgørelse i en sag, hvis barnet har nået en sådan alder og modenhed, 18

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LBK nr 375 af 06/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen j.nr. 2009-7000-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

UDKAST. Disse love sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Resumé af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om de regler, der gælder, når et barn, der bor i et Haagerkonventionsland,

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER. Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER. Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke Denne folder I denne folder kan du læse om de regler, der gælder, når et barn, der bor i et Haagerkonventionsland,

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få? DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om, hvad danske myndigheder kan gøre for dig, hvis dit barn ulovligt er bragt til et

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

8. maj 2015 FM2015/101 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen. Afgivet til

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER. Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få?

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER. Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få? INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få? Denne folder I denne folder kan du læse om, hvad danske myndigheder kan gøre for dig, hvis dit barn ulovligt er bragt til et

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

internationale børnebortførelser afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet

internationale børnebortførelser afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet internationale børnebortførelser afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet betænkning nr. 1166 københavn 1989 ISBN 87-503-7839-2 Ju 00-211-bet. B. Stougaard Jensen, Kbh. INDHOLD Side Indledning

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1)

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Nr. 228 15. marts 2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om forældremyndighed og samvær 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Samvær m. v. Kapitel 3 Arbejdsaftaler Kapitel 4 Midlertidige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og retsafgiftsloven LOV nr 487 af 12/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr.

Læs mere

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE)

HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED OG SAMVÆR M.FL. (UDMØNTNING AF KOMMUNALREFORMEN PÅ DET FAMILIERETLIGE OMRÅDE) Side 1 af 5 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Familiestyrelsen Æbeløgade 1 2100 København Ø Att. Stine Marum Børnerådet 6. januar 2005 HØRINGSSVAR VEDR. LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORÆLDREMYNDIGHED

Læs mere

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes:

I medfør af 11, 90, stk. 3, og 111, stk. 4, i lov om fuldbyrdelse af straf m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 207 af 18. marts 2005, fastsættes: Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 393 Offentligt BEK nr 505 af 17/06/2005 Bekendtgørelse om udsættelse med fuldbyrdelse af fængselsstraf og den administrative behandling af sager om benådning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0411 Bilag 1 Offentligt Enhed Familier Sagsbehandler Brian Gresell Nørgaard Sagsnr. 2015-6747 Doknr. 375444 Dato 31-08-2016 Grund- og nærhedsnotat Forslag til Rådets forordning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Nr. 229 15. marts 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om forældremyndighed og samvær m.v 1) Kapitel 1 Forældremyndighed Kapitel 2 Børnesagkyndig rådgivning og konfliktmægling Kapitel 3 Kompetence m.v. Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 29. mai 2015 18. maj 2015. Nr. 673. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i adoptionsloven, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af 25. november

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant Givið út 21. desember 2016 12. december 2016. Nr. 1607. Bekendtgørelse for Færøerne om godkendelse som adoptant I medfør af 25 i lov om adoption, som sat i kraft for Færøerne ved anordning nr. 1169 af

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

UDKAST. Anordningens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser.

UDKAST. Anordningens anvendelsesområde samt ægteskabsbetingelser. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 UDKAST Forslag til Lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning for Grønland

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir

Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 134 Offentligt Social- og indenrigsminister Karen Ellemanns talepapir Det talte ord gælder Anledning Besvarelse af Europaudvalgets samrådsspørgsmål C om Bruxelles

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om adoption

Bekendtgørelse for Grønland om adoption BEK nr 456 af 28/04/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Familiestyrelsen, j.nr. 2008-600-00003 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013.

Dansk Flygtningehjælp har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag i høring den 22. august 2013 med frist for bemærkninger den 19. september 2013. Justitsministeriet Asyl- og Visumkontoret asyl.visumkontoret@jm.dk 19.09.2013 Høring vedr. udkast til forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Gennemførelse af Dublin IIIforordningen) Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant

Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant Bekendtgørelse om godkendelse som adoptant I medfør af 25, 25 b, stk. 5, 25 c, stk. 3, og 30 i adoptionsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. XX af XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Godkendelse som

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1073 af 20/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j. nr. 2012-7816 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester

Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Afslag på anmodning om udstedelse af straffeattester Anset det for beklageligt, at justitsministeriet ikke meddelte en advokat en fyldestgørende besvarelse vedrørende det retlige grundlag for, at justitsministeriet

Læs mere

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del):

Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Spørgsmål nr. 133 fra Folketingets Europaudvalg (alm. del): Svar: Ministeren bedes i forlængelse af Europaudvalgets møde den

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Social- og Indenrigsministeriet Kontor for Familieret J.nr. 2015-6196 / lth 8. februar 2016 UDKAST Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning nr. af. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om adoption VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 41 i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) BEK nr 755 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 13-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse.

Nedenfor følger en nærmere redegørelse for ministeriets opfattelse. Statsforvaltningen tilsynet@statsforvaltningen.dk Sagsnr. 2014-6189 Doknr. 217161 Dato 27-04-2015 Orientering til Statsforvaltningen om Økonomi- og Indenrigsministeriets retsopfattelse vedrørende det kommunale

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 52 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 31. august 2015 Kontor:

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

N O T A T om isolation under anholdelse

N O T A T om isolation under anholdelse Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 29. juni 2004 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0008 Dok.: CHA20826 N O T A T om isolation under anholdelse 1. Direktoratet for Kriminalforsorgen har

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

DEN DANSKE CENTRALMYNDIGHED ANSØGNINGSBLANKET

DEN DANSKE CENTRALMYNDIGHED ANSØGNINGSBLANKET DANSK CENTRALMYNDIGHED DEN DANSKE CENTRALMYNDIGHED ANSØGNINGSBLANKET Afsnit 1: Sæt kryds nedenfor ud for den type ansøgning, som det drejer sig om. Ansøgning om tilbagegivelse Ansøgning om fastsættelse

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten

Bekendtgørelse om forretningsorden for Landsskatteretten BEK nr 1428 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-5144854 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om forretningsorden

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)

Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) LBK nr 1 af 04/01/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2015/008780 Senere ændringer til forskriften LOV nr 462 af 15/05/2017

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K.

Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Folketinget Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Christiansborg 1240 København K. Civil- og Politiafdelingen Dato: 16. maj 2007 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.: 2007-156-0106 Dok.: JAU40546

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

Haagerbørnebeskyttelseskonventionen Haagerbørnebeskyttelseskonventionen Gennemførelse af Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast

Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Kapitel 6 Lovudkast med bemærkninger 1. Lovudkast Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven m.v. (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud) Justitsministeriet 1 I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere