Børnebortførelser. Redegørelse afgivet af udvalget for børnebortførelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnebortførelser. Redegørelse afgivet af udvalget for børnebortførelser"

Transkript

1 Børnebortførelser Redegørelse afgivet af udvalget for børnebortførelser 1

2 2

3 kapitel 1 Indledende bemærkninger 1 Bortførelsessager er sjældent ukomplicerede og har store menneskelige omkostninger til følge. Til overvejelse af behovet for at udarbejde retningslinjer for, hvordan sagerne skal håndteres, nedsatte Justitsministeriet i maj 2003 børnebortførelsesudvalget. I udvalgets kommissorium fremhæves det, at mægling mellem parterne må antages at være at foretrække frem for konfrontationen i retten Udvalgets nedsættelse Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger 3

4 1.1. Udvalgets nedsættelse og arbejde Børnebortførelsesudvalget blev nedsat af Justitsministeriet i maj 2003 med den opgave at foretage en vurdering af, om de danske myndigheders håndtering af sager om tilbagegivelse af børn, der ulovligt er bragt fra udlandet til Danmark, kan styrkes. Udvalget fik følgende kommissorium: 1. Danmark tiltrådte i 1991 Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser og Europarådskonventionen af 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser. Formålet med konventionerne er at forebygge internationale børnebortførelser og at sikre bortførte børns tilbagevenden til det land, de er bortført fra, medmindre det er åbenbart, at en tilbagegivelse vil være i strid med barnets bedste. Konventionerne er gennemført i dansk ret ved lov nr. 793 af 27. november 1990 om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) (børnebortførelsesloven). De danske myndigheder har siden 1991 behandlet omkring 100 sager om tilbagegivelse af børn, der er bragt fra udlandet til Danmark. Erfaringerne viser, at disse sager ofte har meget store menneskelige omkostninger for alle de implicerede parter, herunder også for den af forældrene, der har bragt barnet til Danmark. Den pågældende forælder er ikke altid klar over, at vedkommende har begået en ulovlig handling, og den pågældende har ofte den opfattelse, at vedkommende har handlet til barnets bedste. I forskellig sammenhæng har der været rejst debat om de danske myndigheders håndtering af disse sager, og der har været udtrykt ønske om klarere regler på området. Justitsministeriet har på denne baggrund besluttet at nedsætte et udvalg med den opgave at foretage en vurdering af, om de danske myndigheders håndtering af disse sager kan styrkes. 2. Børnebortførelsesloven fastsætter nærmere regler for behandlingen af sager om tilbagegivelse af børn, der ulovligt er bragt til eller tilbageholdes i Danmark. Afgørelsen af, om et barn skal tilbagegives, træffes af domstolene, jf. lovens 10. For at sikre samarbejdet kræver begge konventioner 4

5 imidlertid, at der udpeges en centralmyndighed. I Danmark er Civilretsdirektoratet udpeget som centralmyndighed. Efter konventionerne er centralmyndighedens opgave overordnet set at sikre, at konventionsforpligtelserne overholdes, og at bortførte børn bringes tilbage. 1 I børnebortførelseslovens 3 findes alene en overordnet beskrivelse af den danske centralmyndigheds opgaver. Af forarbejderne fremgår, at man har valgt at udforme centralmyndighedens forpligtelser generelt, idet centralmyndighedernes opgaver ifølge konventionsteksterne er omfattende og affattet med henblik på at opnå det overordnede mål at fremskynde sagsbehandlingen. I 3, stk. 2, er der en bemyndigelse til justitsministeren til at fastsætte nærmere regler om centralmyndighedens virksomhed. Denne hjemmel er imidlertid aldrig udnyttet. Børnebortførelsesområdet er særegent derved, at en administrativ myndighed, Civilretsdirektoratet, som centralmyndighed har en række opgaver i forhold til sager, som behandles ved domstolene, og at direktoratet ikke optræder som part eller partsrepræsentant i disse sager. I lyset heraf kan der være behov for at opstille klare regler for samspillet mellem centralmyndigheden og domstolene, herunder regler for i hvilket omfang centralmyndigheden bør efterprøve oplysninger, som fremkommer fra den anmodende forælder, inden oplysningerne videresendes til domstolene, samt regler for hvorledes direktoratets opgaver i øvrigt afgrænses over for de opgaver, der varetages af domstolene. Efter Haagerkonventionens artikel 7 skal centralmyndighederne enten direkte eller gennem mellemled tage alle passende forholdsregler for at sikre den frivillige tilbagegivelse af barnet eller tilvejebringe en forligsmæssig løsning. I Danmark overlades det normalt til fogedretten at søge at opnå en sådan frivillig tilbagegivelse. Udvalget bør vurdere, om og i givet fald hvordan mæglingsfunktionen kan styrkes. Udvalget bør i sine overvejelser tage udgangspunkt i, at en frivillig aftale mellem forældrene må antages at være at foretrække frem for en retlig afgørelse, og at dette bør understøttes af de danske myndigheder, men at dette hensyn skal afvejes over for hensynet til, at tilbagegivelsen ikke forsinkes unødigt og hensynet til, at parternes retsstilling ikke i øvrigt forringes, f.eks. ved at bortføreren går under jorden med barnet. 5

6 3. De danske domstole indtager en central rolle i behandlingen af sagerne om internationale børnebortførelser, og der stilles store krav til den enkelte foged. Heroverfor står, at den enkelte foged kun sjældent vil kunne trække på egne erfaringer fra tidligere sager henset til, at antallet af sager, som de danske fogedretter behandler, er relativt beskedent. Efter retsplejelovens 17 a påhviler ansvaret for, at en sag behandles af en person med den fornødne viden og erfaring, dommeren ved det pågældende embede (ved flerdommerembeder den administrerende dommer eller præsidenten). I maj 2001 har det Permanente Bureau under Haagerkonferencen oprettet en database (INCADAT). Databasen indeholder en gengivelse af et stort antal principielle afgørelser, truffet af de nationale domstole i de forskellige konventionsstater vedrørende anvendelsen af Haagerkonventionen. Herudover har Domstolsstyrelsen i 2001 udpeget en såkaldt kontaktdommer, der kan yde generel rådgivning til de danske fogeder om konventionen. Udvalget bør vurdere, om disse initiativer er tilstrækkelige til at sikre, at de danske domstole har den fornødne viden om og indsigt i området. Børnebortførelseslovens kapitel 5 indeholder visse særlige regler om domstolenes behandling af børnebortførelsessager. Herudover gælder de almindelige tvangsfuldbyrdelsesregler i retsplejelovens kapitel 45, 46 og navnlig kapitel 48. Udvalget bør ligeledes vurdere, om der i videre omfang er behov for at fastsætte særlige regler for domstolenes behandling af disse sager, herunder om der er behov for særlige regler om mundtlig forhandling ved kære til landsretten. 4. I situationer, hvor det er uvist, hvor barnet befinder sig, vil politiet ofte blive inddraget med henblik på at få fastslået barnets opholdssted. På tilsvarende måde kan politiets bistand være nødvendig ved politifremstilling for retten eller ved tvangsfuldbyrdelse af en afgørelse om tilbagegivelse. De sociale myndigheder vil ligeledes i visse tilfælde blive inddraget i sager om børnebortførelser. Det kan være tilfælde, hvor fogedretten i medfør af børnebortførelseslovens 17 beslutter, at barnet under sagen skal anbringes på et neutralt sted ved de sociale myndighe- 6

7 ders foranstaltning, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre barnets tilstedeværelse. Også i forbindelse med den faktiske tilbagegivelse af barnet kan det være hensigtsmæssigt at inddrage de sociale myndigheder, ligesom disse myndigheders medvirken kan være nødvendig i forbindelse med tvangsfuldbyrdelsen af en afgørelse om tilbagegivelse. 1 For såvel politiet som de sociale myndigheder gælder, at det er vigtigt, at disse myndigheder yder en hurtig og effektiv indsats, da behovet for deres indsats ofte udspringer af forhold, som er meget belastende for alle de implicerede parter og ikke mindst barnet. Samtidig er det vigtigt, at indsatsen i det omfang, det er nødvendigt at anvende tvangsmidler, gennemføres så skånsomt som muligt af hensyn til barnet. Udvalget bør derfor også vurdere, om der er behov for at styrke disse myndigheders indsats i børnebortførelsessager. Udvalget skal i sit arbejde tage udgangspunkt i en gennemgang af et antal konkrete sager, herunder sagen vedrørende Kirsten Chesnut. Udvalget bør i sit arbejde endvidere inddrage udenlandske erfaringer med behandlingen af sager om tilbagegivelse af børn efter konventionerne, ligesom udvalget bør inddrage de forslag til Guide to Good Practice, som blev behandlet på Haagerkonferencens møde i Haag i september Udvalget bør fremsætte forslag til en administrativ regulering af Civilretsdirektoratets opgaver som centralmyndighed. Udvalget kan endvidere komme med forslag til lovændringer. Ved kongelig resolution af 2. august 2004, blev nogle af Civilretsdirektoratets sagsområder, herunder international børnebortførelse, overført fra Justitsministeriet til det nyoprettede Ministerium for Familie- og Forbrugeranliggender. Da overførelsen og den endelige etablering af styrelser m.v. i det nye ministerium skete på et tidspunkt, hvor udvalgsarbejdet næsten var afsluttet, er der i redegørelsen henvist til Civilretsdirektoratet som centralmyndighed. Det bemærkes, at den del af Civilretsdirektoratet, som bl.a. fungerede som centralmyndighed, den 24. september 2004 har skiftet navn til Familiestyrelsen. 7

8 Børnebortførelsesudvalget har ved afgivelsen af redegørelsen haft følgende sammensætning: Landsdommer Lis Sejr (udpeget som formand af Justitsministeriet) Dommer Birgitte Holmberg Pedersen (udpeget efter indstilling fra Børnerådet) Politimester Ole Scharf (udpeget efter indstilling fra Politimesterforeningen) Konstitueret retsassessor Helle Jardorf (udpeget efter indstilling fra Dommerfuldmægtigforeningen) Afdelingschef Joan Nielsen (udpeget efter indstilling fra Foreningen af Socialchefer i Danmark) Docent, dr. jur. Vibeke Vindeløv (personligt udpeget som universitetsforsker) Adjunkt, cand.jur., ph.d. Marianne Holdgaard (personligt udpeget som universitetsforsker) Cand. psych. Lars Diemer (udpeget efter indstilling fra Dansk Psykolog Forening) Konstitueret kontorchef Michael Jørgensen (udpeget efter indstilling fra Civilretsdirektoratet) Fungerende kontorchef Birgit Thostrup Christensen (udpeget af Justitsministeriet) Ved udvalgets nedsættelse var Advokat Ivan Konnerup Nielsen udpeget som medlem efter indstilling fra Advokatrådet. På grund af sygdom har Ivan Konnerup Nielsen dog ikke deltaget i udvalgets møder siden november 2003, og umiddelbart forud for afgivelsen af redegørelsen har udvalget modtaget meddelelse om, at Ivan Konnerup Nielsen er afgået ved døden. Justitsministeriet var i perioden fra udvalgets nedsættelse til og med marts 2004 repræsenteret ved kontorchef Anne Louise Bormann. I 8

9 perioden fra og med april 2004 var Justitsministeriet repræsenteret ved fungerende kontorchef Birgit Thostrup Christensen. 1 Sekretariatsfunktionen blev ved udvalgets nedsættelse varetaget af fuldmægtig Susanne von Mehren Pihl, Civilretsdirektoratet, og fuldmægtig Søren Stig Andersen, Justitsministeriet. Søren Stig Andersen blev i september 2003 afløst af fuldmægtig Asger Janfelt, Justitsministeriet. Susanne von Mehren Pihl blev i februar 2004 afløst af fuldmægtig Marie Tullin, Civilretsdirektoratet. Udvalget har afholdt 8 møder. I den forbindelse har udvalget gennemgået et antal konkrete sager fra Civilretsdirektoratets praksis på området og desuden indhentet oplysninger om udenlandsk ret. Udvalget har til brug for sit arbejde indhentet en udtalelse fra landsdommer Michael Kistrup, der har fungeret som kontaktdommer i relation til Haagerkonventionen i perioden september 2001 februar Sammenfatning af udvalgets overvejelser og anbefalinger Sager om tilbagegivelse af børn, der er bragt fra udlandet til Danmark, udspringer typisk af et højt konfliktniveau mellem forældrene og stiller således store krav til de involverede myndigheders dømmekraft og indlevelsesevne i forhold til den svære situation, som både den efterladte forælder, den formodede bortfører og navnlig barnet herved udsættes for. Ved særligt tilspidsede situationer, hvor en frivillig tilbagegivelse af barnet efter nøje afvejninger må anses for udelukket, opstår der endvidere behov for hurtig og effektiv sagsbehandling fra myndighedernes side. Det kan i den forbindelse komme på tale at eftersøge den formodede bortfører, hvis den pågældende forsøger at unddrage sig en afgørelse om tilbagegivelse af barnet, ligesom en eventuel afgørelse om tilbagegivelse må forventes at skulle fuldbyrdes tvangsmæssigt. Sådanne foranstaltninger kan virke endog særdeles belastende for de involverede parter, og myndighederne bør derfor ikke alene handle hurtigt og effektivt, men af hensyn til barnets bedste også med al den skånsomhed, som sagens omstændigheder tillader. Hvis en frivillig tilbagegivelse imidlertid må anses for realistisk, bør myndighederne ligeledes have de fornødne redskaber til at fremme 9

10 den gensidige forståelse mellem forældrene. En frivillig tilbagegivelse eller forligsmæssig løsning må anses for den bedst mulige udgang i børnebortførelsessager og bør søges opnået i videst muligt omfang. På baggrund af disse overvejelser har udvalget udarbejdet et sæt retningslinier til brug for Civilretsdirektoratets arbejde som centralmyndighed i henhold til Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser (i det følgende benævnt Haagerkonventionen). Udvalget har ved udformningen af retningslinierne inddraget de forslag, der er indeholdt i Guide to Good Practice, som blev behandlet på Haagerkonferencens møde i september Retningslinierne, der fremover vil danne grundlag for direktoratets behandling af sager om tilbagegivelse af børn, der er bragt fra udlandet til Danmark, klargør og præciserer i vidt omfang Civilretsdirektoratets gældende praksis på området, herunder fremgangsmåden ved oversendelse af oplysninger til fogedretterne. Politi og andre myndigheder vil efter udvalgets opfattelse allerede i dag efter gældende lovgivning kunne yde Civilretsdirektoratet den fornødne bistand med henblik på at lokalisere barnet og den formodede bortfører. Udvalget finder dog, at pligten for offentlige institutioner og myndigheder til inden for lovgivningens rammer at udlevere visse adresseoplysninger vil kunne præciseres i forbindelse med politiets anmodning om udlevering af sådanne oplysninger. Endvidere finder udvalget, at der i forbindelse med politiets egen opgaveprioritering bør tages hensyn til, at eftersøgningen af barnet og den formodede bortfører sker som led i varetagelsen af Danmarks internationale forpligtelser og som sådan fordrer betydelig opmærksomhed. Retternes behandling af børnebortførelsessager, der typisk er væsentligt mere komplicerede end andre fogedsager, bør efter udvalgets opfattelse varetages af en erfaren domstolsjurist, dvs. som udgangspunkt en retsassessor eller udnævnt dommer. Udvalget foreslår endvidere, at der i domstolssystemets regi etableres særlige kursusforløb vedrørende internationale børnebortførelser. For at sikre, at der også på advokatsiden opbygges den fornødne specialisering på området, foreslår udvalget endvidere, at der udpeges et antal advokater, der må anses for særligt velegnede til beskikkelse i børnebortførelsessager. 10

11 Efter Haagerkonventionen skal der finde en samtale sted med barnet, inden retten træffer afgørelse, hvis barnet har nået en sådan alder og modenhed, at der bør tages hensyn til dets mening. Samtalen skal belyse barnets holdning til tilbagegivelsesspørgsmålet, og om der i sagen foreligger holdepunkter for, at en tilbagegivelse vil indebære særlige risikomomenter. Sådanne holdepunkter kan bl.a. omfatte oplysninger om overgreb mod barnet fra den tilbageblevne forælders side, oplysninger om misbrugsproblemer hos en eller begge forældre eller oplysninger om andre for barnet belastende forhold. Fogedretten bør fortsat have mulighed for at konsultere børnesagkyndig ekspertise ved en sådan vurdering 1 Udvalget foreslår endelig, at retten over for forældrene skal kunne fremsætte tilbud om konfliktmægling med henblik på at fremme en frivillig tilbagegivelse af barnet eller en forligsmæssig løsning. Selve mæglingen foreslås udført i statsamternes regi og efter tilsvarende retningslinier, som i dag finder anvendelse ved konfliktmægling i sager om forældremyndighed og samvær. 11

12 kapitel 2 Gældende ret m.v Den 1. juni 2004 havde 74 lande tiltrådt Haagerkonventionen og dermed i princippet accepteret, at det er loven i det land, hvor barnet havde fast bopæl umiddelbart før bortførelsen, der bestemmer, hvem der har forældremyndigheden over barnet. Ved børnebortførelsesloven indførte man i 1991 i Danmark både Haagerkonventionen og Europarådskonventionen i dansk ret Generelt om Haagerkonventionen Præsentation af Guide to Good Practice Generelt om børnebortførelsesloven Pligten til tilbagegivelse Nægtelsesgrundene Forældreansvarsforordningen Strafferetlig beskyttelse

13 2.1. Generelt om Haagerkonventionen Haagerkonventionen har til formål at sikre, at et barn, som ulovligt er bortført til eller tilbageholdt i et andet land, umiddelbart tilbagegives til det land, hvor barnet normalt bor. Herved tilstræbes en genoprettelse af den faktiske tilstand, således at eventuelle tvister om forældremyndighed og samvær kan finde deres endelige afgørelse i barnets oprindelsesland. Konventionen omfatter børn under 16 år, som umiddelbart inden bortførelsen eller tilbageholdelsen havde bopæl i en kontraherende stat, jf. konventionens artikel 4. 2 En bortførelse eller tilbageholdelse er ulovlig, hvis den strider mod en forældremyndighedindehavers rettigheder i henhold til loven i det land, hvor barnet havde fast bopæl umiddelbart før bortførelsen, og hvis disse rettigheder rent faktisk blev udøvet på tidspunktet for bortførelsen eller tilbageholdelsen eller ville være blevet udøvet, hvis den ulovlige handling ikke var foretaget, jf. konventionens artikel 3. Både spørgsmålet om, hvem der havde forældremyndigheden på tidspunktet for bortførelsen eller tilbageholdelsen, og spørgsmålet om, hvorvidt der foreligger en ulovlig børnebortførelse eller tilbageholdelse, skal således afgøres efter loven i det land, hvor barnet havde fast bopæl umiddelbart før bortførelsen eller tilbageholdelsen. Forældremyndigheden og dermed grundlaget for et krav om tilbagegivelse kan støttes direkte på loven, på en retlig eller administrativ afgørelse eller på en aftale, som har retlig gyldighed i det pågældende land. Efter konventionens artikel 16 kan der ikke træffes afgørelse om forældremyndighed i det land, hvor barnet er bortført til eller tilbageholdt, så længe der verserer en sag om tilbagegivelse. Bestemmelsen skal sikre, at en forældremyndighedsret, som en forælder har i henhold til loven i det land, hvor barnet inden bortførelsen eller tilbageholdelsen boede, ikke kan tilsidesættes ved en afgørelse fra det land, hvortil barnet ulovligt er bragt. Foreligger der en ulovlig børnebortførelse, har den konventionsstat, hvor barnet befinder sig, som udgangspunkt pligt til at tilbagegive barnet, jf. konventionens artikel 12. Af hensyn til barnet gælder dog en række undtagelser, hvorefter tilbagegivelse kan nægtes efter en konkret vurdering, hvis det er åbenbart, at en tilbagegivelse vil være i strid med barnets bedste. 13

14 Der henvises til afsnit om nægtelsesgrundene. Sager om tilbagegivelse skal behandles hurtigst muligt, jf. konventionens artikel 2 og artikel 11. For at sikre samarbejdet på tværs af landegrænserne forudsættes det i konventionen, at der i hver stat udpeges en centralmyndighed, hvis opgave er at yde og formidle bistand, jf. konventionens artikel Centralmyndighedens rolle er nærmere beskrevet i afsnit 5. Efter konventionens artikel 7(2)c skal centralmyndigheden enten direkte eller ved mellemled tage alle passende forholdsregler for at sikre den frivillige tilbagegivelse af barnet eller tilvejebringe en forligsmæssig løsning. Enhver stat kan tiltræde konventionen. For stater, som ikke var medlemmer af Haagerkonferencen på tidspunktet for dens 14. samling, får konventionen dog kun virkning i forhold til de kontraherende stater, som afgiver erklæring om at acceptere tiltrædelsen, jf. konventionens artikel 38. Den 1. juni 2004 havde i alt 74 stater tiltrådt konventionen, mens konventionen for Danmarks vedkommende havde virkning i forhold til 43 lande. En oversigt over de lande, som Danmark samarbejder med efter Haagerkonventionen findes i bilag 4. Samarbejdet vedrørende konventionen koordineres i vid udstrækning af Haagerkonferencens Permanente Bureau. På baggrund af en beslutning fra Haagerkonferencen i 1988 afvikles hvert fjerde år en Specialkommission med det formål at undersøge og drøfte den praktiske anvendelse af konventionen. Det første møde i Specialkommissionen blev afholdt i 1989, og der har efterfølgende været holdt yderligere 3 møder, senest i marts I september/oktober 2002 afholdtes endvidere et ekstraordinært møde vedrørende udarbejdelsen af en Guide to Good Practice, jf. herom i afsnit Der er ikke udarbejdet en officiel kommentar til konventionen, men professor Elisa Pérez-Vera, som var udpeget som rapportør under konferencen, har skrevet en uofficiel kommentar (Explanatory Report by Elisa Pérez-Vera, Actes et documents de la Quatorizième session, Tome III, p ). 14

15 Præsentation af Guide to Good Practice I overensstemmelse med konklusionerne fra Specialkommissionens 4. møde i Haagerkonferencen i marts 2001 afholdt Haagerkonferencens Permanente Bureau i september/oktober 2002 et ekstraordinært specialkommissionsmøde vedrørende udarbejdelsen af Guide to Good Practice (GGP). GGP består af Part I: Central Authority Practice og Part II: Implementing Measures. GGP er ikke bindende for konventionsstaterne. Formålet er dels at give en praktisk orienteret vejledning i implementeringen af konventionen, dels at opstille en række standarder, som er fælles for alle medlemslandene. GGP er primært rettet til stater, som nyligt har tiltrådt eller planlægger at tiltræde konventionen, men eksisterende medlemsstater opfordres dog til at gennemgå og eventuelt revidere deres lovgivning, procedurer og praksis i lyset af de standarder, som opstilles i GGP. 2 Der tages i de indledende bemærkninger til GGP højde for, at ikke alle lande har mulighed for at leve op til samtlige opstillede standarder, idet såvel praktiske som lovgivningsmæssige forhold kan være til hinder herfor. Nogle af standarderne må dog betragtes som minimumskrav, herunder f.eks. inden tiltrædelsen af konventionen at sørge for oprettelse af en centralmyndighed, der kan korrespondere hurtigt og effektivt med såvel de øvrige centralmyndigheder som med andre personer og myndigheder. I GGP Part I uddybes konventionens artikel 7 om centralmyndighedernes rolle og forpligtelser. Der redegøres for den rolle, som centralmyndigheden bør spille i konventionssager, og der opstilles standarder for centralmyndighedens behandling af konkrete sager. I den forbindelse peges på behovet for moderne kommunikationsmidler, kvalificeret personale mv. Endvidere gennemgås de sagsbehandlingsskridt, som centralmyndigheden bør tage på de enkelte stadier af en bortførelsessag, herunder hurtigt at foretage en foreløbig vurdering af, om en sag falder inden for konventionens rammer, hurtigt at videreformidle ansøgningen til den kompetente myndighed, holde parterne og den anden centralmyndighed orienteret om sagsforløbet samt videregive relevante oplysninger om lovgivning, procedurer, fuldbyrdelse, ankefrister mv. Part II vedrører foranstaltninger med henblik på implementering af konventionen, herunder oprettelse af en centralmyndighed, eventuelle 15

16 ændringer af lovgivning og procedurer, uddannelse af personale, dommere mv. Der peges på, at der i det omfang national lovgivning tillader det bør vedtages regler, som sikrer, at ansøgninger efter konventionen behandles hurtigt og effektivt. I den sammenhæng nævnes en tidsmæssig opprioritering af konventionssager, herunder ankesager, mulighed for forberedende retsmøder og foreløbige foranstaltninger, bevisregler vedrørende udenlandsk dokumentation samt effektive fuldbyrdelsesmekanismer. For så vidt angår domstolenes behandling af sagerne fremhæves endvidere de fordele, som kan opnås ved, at konventionssagerne behandles af et begrænset antal domstole. Hvor dette lovgivningsmæssigt eller praktisk ikke er muligt, er det afgørende, at uddannelse eller vejledning er tilgængelig for dommere, som skal beskæftige sig med disse sager. GGP opstiller syv hovedprincipper, som anses for fundamentale i relation til konventionens effektive anvendelse: - Ressourcer og kompetence: De involverede myndigheders kompetence og funktioner bør specificeres. Det er vigtigt, at såvel centralmyndigheden som de øvrige myndigheder har tilstrækkelig kompetence samt kvalificeret personale og ressourcer i øvrigt til at kunne udføre arbejdet effektivt. - Hurtighed: Erfaringsmæssigt minimerer hurtig sagsbehandling en bortførelses skadelige virkninger på et barn, hvilket er det primære formål med konventionen, jf. dennes præambel. Hensynet til barnet fordrer således hurtig sagsbehandling på alle stadier af en bortførelsessag. Endvidere vil hurtig sagsbehandling mindske risikoen for, at bortføreren opnår en fordel i kraft af barnets længerevarende ophold hos bortføreren. Kravet om hurtighed må dog afvejes i forhold til formålet om så vidt muligt at sikre en forligsmæssig løsning eller en frivillig tilbagegivelse, jf. herom i afsnit 8 om mægling. - Kommunikation: Information om både konventionen, centralmyndighederne og procedurerne bør være let tilgængelig for såvel myndigheder som personer. Hurtig og effektiv kommunikation mellem centralmyndighederne bør sikres ved bl.a. tilgængelige og opdaterede kontaktoplysninger for sagsbehandlere i centralmyndighederne og tilgængelig information om national lovgivning og procedurer. - Samarbejde: Centralmyndighedernes samarbejde er afgørende for, at konventionen fungerer effektivt, og samarbejde mellem de forskellige 16

17 landes dommere, andre myndigheder, advokater mv., som beskæftiger sig med børnebortførelsessager, kan ligeledes være af stor betydning. Samarbejdet på tværs af landene bør søges styrket ved deltagelse i møder, konferencer mv. og generelt ved udveksling af information om retlige og administrative procedurer. Herudover skal centralmyndighederne holde hinanden underrettet om de vanskeligheder, der kan tænkes at opstå ved anvendelsen af konventionen og så vidt muligt fjerne de hindringer, der måtte være for anvendelsen. 2 - Ensartethed: Landenes ensartede fortolkning af konventionens begreber bør tilstræbes, hvorfor domstolene bør oplyses om og opfordres til at anvende INCADAT (International Child Abduction Database). Endvidere bør standardskemaer til brug for ansøgning om tilbagegivelse anvendes. - Progressiv implementering: Implementering af konventionen skal ses som en fortsat proces, og medlemslandene bør kontinuerligt arbejde for at forbedre mulighederne for konventionens anvendelse i deres eget land. - Gennemsigtighed: Der bør ske udgivelse og udbredelse af relevant information om lovgivning, administrative og retlige procedurer, centralmyndighederne og andre myndigheder mv Generelt om børnebortførelsesloven Ved børnebortførelsesloven (lov nr. 793 af 27. november 1990 om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser mv. (internationale børnebortførelser)) gennemførtes både Haagerkonventionen af 25. oktober 1980 og Europarådskonventionen af 20. maj 1980 i dansk ret. Med henblik på lovens udarbejdelse nedsattes en arbejdsgruppe, som afgav indstilling om, hvorledes de to konventioner kunne gennemføres i dansk ret. Arbejdet resulterede i betænkning nr. 1166/1989 om internationale børnebortførelser, som bl.a. indeholder bemærkninger til de enkelte bestemmelser i loven. Anvendelsesområdet for den danske gennemførelseslov er navnlig de situationer, hvor et barn bortføres fra udlandet til Danmark. Loven finder bortset fra 20 ikke anvendelse på den modsatte situation, hvor et barn bortføres fra Danmark til udlandet. 17

18 I forbindelse med børnebortførelseslovens vedtagelse blev 10 a indsat i myndighedsloven (nu 3 i lov om forældremyndighed og samvær) ligesom stk. 2 blev tilføjet straffelovens 215. Der henvises herom til afsnit 2.4. I børnebortførelsesloven fastsættes nærmere regler for behandlingen af sager om tilbagegivelse af børn, der er bortført til Danmark. Centralmyndighedens rolle er i loven kun udformet generelt, men i medfør af lovens 3, stk. 2, kan justitsministeren fastsætte nærmere regler om centralmyndighedens virksomhed. Der henvises herom til afsnit Ved lovens 12 er kompetencen til at træffe afgørelse om tilbagegivelse efter Haagerkonventionen tillagt fogedretten. Fogedretten beskikker en advokat for den, der har indgivet anmodningen, jf. lovens 18, stk. 2. Retsplejelovens regler om fri proces finder anvendelse. I medfør af lovens 18, stk. 1, skal sagerne behandles efter reglerne i retsplejelovens kapitel 45, 46 og 48. Bestemmelserne i lovens indeholder dog særlige regler for sagsbehandlingen. En anmodning om tilbagegivelse skal indeholde oplysninger om ansøgeren, barnet og den, som påstås at have fjernet eller tilbageholdt barnet, en begrundelse om kravet om tilbagegivelse, oplysning om barnets formodede opholdssted samt de dokumenter, som påberåbes, jf. lovens 14, stk. 1 og 2 (Haagerkonventionens artikel 8). Hvis der er tvivl om retsstillingen i det land, hvor barnet boede umiddelbart før bortførelsen eller tilbageholdelsen, kan fogedretten efter lovens 14, stk. 3, bestemme, at der skal fremlægges en afgørelse fra en myndighed i dette land om, at bortførelsen eller tilbageholdelsen er ulovlig, jf. lovens 14, stk. 3 (Haagerkonventionens artikel 15). Sager om tilbagegivelse skal afgøres hurtigst muligt, jf. lovens 15 (Haagerkonventionens artikel 2 og 11). Hvis sagen ikke er afgjort inden seks uger efter, at anmodning om tilbagegivelse er indgivet til retten, skal retten efter anmodning redegøre for årsagen hertil. Lovens 16 (Haagerkonventionens artikel 13 (2)) fastsætter, at fogedretten har pligt til at have en samtale med barnet, inden der træffes afgørelse i en sag, hvis barnet har nået en sådan alder og modenhed, 18

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Når dit barn bliver bragt til Danmark uden dit samtykke DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om de regler, der gælder, når et barn, der bor i et Haagerkonventionsland,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) retsinformation.dk - LBK nr 375 af 06/04/2010 LBK nr 375 af 06/04/2010 Gældende (Børnebortførelsesloven) Offentliggørelsesdato: 14-04-2010 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER Hvor går du hen, og hvilken hjælp kan du få? DENNE FOLDER I denne folder kan du læse om, hvad danske myndigheder kan gøre for dig, hvis dit barn ulovligt er bragt til et

Læs mere

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær

KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN KOMMISSORIUM for udvalget om forældremyndighed og samvær Den 9. marts 2005 J.nr. 04-5014-00045 1. Baggrunden for nedsættelsen af udvalget

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Børnebortførelser. Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Børnebortførelser Rapport fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet Januar 2003 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bemærkninger...5 1.1 Arbejdsgruppens nedsættelse...5 1.2 Arbejdsgruppens hovedsynspunkter...5

Læs mere

internationale børnebortførelser afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet

internationale børnebortførelser afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet internationale børnebortførelser afgivet af en arbejdsgruppe under justitsministeriet betænkning nr. 1166 københavn 1989 ISBN 87-503-7839-2 Ju 00-211-bet. B. Stougaard Jensen, Kbh. INDHOLD Side Indledning

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

Haagerbørnebeskyttelseskonventionen Haagerbørnebeskyttelseskonventionen Gennemførelse af Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger

Læs mere

Forslag til Forældreansvarslov 2012

Forslag til Forældreansvarslov 2012 Forslag til Forældreansvarslov 2012 VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende

Læs mere

Bekendtgørelse om adoption

Bekendtgørelse om adoption Bekendtgørelse om adoption I medfør af 25 og 29 b, stk. 2, i lov om adoption, jf. lovbekendtgørelse nr. XX, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Anvendelsesområde 1. Reglerne

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

23. maj 2015 FM2015/99 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende : Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder Anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven, Anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager

Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 36 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Marshalløernes regering om oplysninger i skattesager Kongeriget Danmarks

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961)

FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) FN's konvention om begrænsning af statsløshed (1961) De kontraherende stater, som handler i henhold til den af De forenede Nationers Generalforsamling den 4. december 1954 vedtagne resolution 896 (IX),

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven Grønlandsudvalget 2013-14 GRU Alm.del Bilag 17 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2012-5209 / lth 11. november 2013 UDKAST Resume af anordning om ikrafttræden for Grønland

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde

Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager. Artikel 1 Aftalens formål og anvendelsesområde Skatteudvalget 2009-10 SAU alm. del Bilag 172 Offentligt (Oversættelse) Aftale mellem Kongeriget Danmark og Commonwealth of The Bahamas om oplysninger i skattesager I ønsket om at tilslutte sig bestræbelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R

H Ø R I N G O V E R U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V F O R Justitsministeriet Udlændingeafdelingen Udlændingekontoret udlafd@jm.dk med kopi til asp@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

Klage over myndigheders behandling

Klage over myndigheders behandling Herning 18.10.05. Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Klage over myndigheders behandling Undertegnede skal hermed klage over diverse myndigheders behandling og afgørelser i forbindelse

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret)

Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) Bekendtgørelse om Patentankenævnet (Ankenævnet for Industriel Ejendomsret) I medfør af patentlovens 7, stk. 2 og 4, jf. lovbekendtgørelse nr. 733 af 27. november 1989, som ændret sidst ved lov nr. 1057

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen.

Nedenfor følger en gennemgang af sagen og en redegørelse for statsforvaltningens opfattelse af sagen. xxxxx xxxxx Du har ved brev af 17. juli 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland i forbindelse med, at AA Kommune har udmeldt dine børn fra børnehave, og at BB Kommune har accepteret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret. om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældrem

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) VI MARGRETHE

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Forældreansvarsloven anno 2012 hentet fra retinformation.dk den. 23/05-2014. Den fulde tekst. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Forældremyndighed Kapitel

Læs mere

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret

Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Løn og Personale NOTAT 16-10-2012 Vejledning om forældreansvar, forældremyndighed og samværsret Forældreansvarsloven Forældreansvarsloven trådte i kraft

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Bekendtgørelse om navne

Bekendtgørelse om navne Bekendtgørelse om navne I medfør af 2, stk. 2, 4, stk. 4 og 5, 5, stk. 3, 7, stk. 3, 8, stk. 4, 11, stk. 3, 13, stk. 3, 16, stk. 4, 20, 21, stk. 2, 25 a, stk. 4, og 30, stk. 4, i lov nr. 524 af 24. juni

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om adoption

Udkast til Bekendtgørelse om adoption Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 npwi 7. oktober 2014 Udkast til Bekendtgørelse om adoption I medfør af 4 a, stk. 2, 8, stk. 1 og 5, 25, 25

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005.

Efter en nærmere gennemgang af sagen har Justitsministeriet som nævnt ikke fundet grundlag for at ændre Rigsadvokatens afgørelse af 28. januar 2005. Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Mike Axdal Dato: 13. juli 2006 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2005-2001-0042 Dok.: ALJ40449 Ved e-mail af 1. februar 2005 har De klaget til Justitsministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Forslag. Lov om forældreansvar

Forslag. Lov om forældreansvar Retsudvalget REU alm. del - Bilag 202 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af Ministeren for familie- og forbrugeranliggender Forslag til Lov om forældreansvar Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og

Læs mere

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00.

107,2 MHz i tidsrummet mandag til fredag kl. 16.00-19.00 + kl. 23.00-00.00 og lørdag-søndag kl. 15.00-17.00 + 23.00-00.00. Advokatfirmaet Beck & Partnere Postboks 259 7100 Vejle Att. Irene Dahl Hansen RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. marts 2009 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11

INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord...9. Lidt historie...11 ISBN 87-7887-415-7 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...9 Lidt historie...11 Kommende ændringer m.v....20 Ændringer som følge af strukturreformen pr. 1.1.2007...20 Kommissorium for udvalget om forældremyndighed

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

Bemærkninger til konventionen

Bemærkninger til konventionen Bemærkninger til konventionen 1. Indledning Baggrunden for den nordiske konvention er et ønske om på grundlag af konklusionerne fra det nordiske justitsministermøde på Svalbard i juni 2002 at forenkle

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. juni 2013 Sag 208/2012 Konkursboet ebh-fonden (advokat Torben Byskov Petersen) mod Egon Korsbæk (advokat, dr. jur. Erik Werlauff) Jens Peter Egebjerg Hansen og

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere