Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse. Bioanalytikeruddannelsen Næstved. Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring. 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring"

Transkript

1 Modulbeskrivelse Modul 4: Bioanalytisk kvalitetssikring Bioanalytikeruddannelsen Næstved 1. Modulbetegnelse Bioanalytisk kvalitetssikring 2. Beskrivelse I modulet skal du arbejde med teori fra de foregående tre moduler og der vil være fokus på kontrol og sikring af kvaliteten af udvalgte analyser. I forbindelse med grundlæggende etiske problemstillinger og fagetiske overvejelser, skal du arbejde med patient/donor/borger/andre fagpersoner, der skal give dig indblik i det bioanalytiske arbejde i praksis. Fokus vil overordnet være en videreudvikling af din faglige identitet. Modulet er opdelt i 2 uger (3 ECTS) på uddannelsesinstitutionen og 8 ugers ophold (12 ECTS) på en laboratoriemedicinsk afdeling, fordelt med først 2 uger på uddannelsesinstitutionen herefter 8 uger i klinik. På uddannelsesinstitutionen vil du lære om kommunikation, etik, fagetik samt statistik. Vi arbejder med professionsetik og etiske dilemmaer samt introduktion til etiske positioner, som sætter dig i stand til at forholde dig til bioetiske problemstillinger. Derudover vil du lære noget om teoretiske perspektiver på kommunikation og samarbejde, særligt i forhold til det faglige samarbejde og mødet med patient/donor/borger/andre fagpersoner. Desuden indgår statistik med særligt fokus på anvendelsen af statistik i forhold til kvalitetssikrings af analyser/analysegange. Dette gøres gennem dialogundervisning, små gruppearbejder samt at du også skal arbejde med portfoliobegrebet. De sidste uger i klinikken, vil der være fokus på koblingen mellem teori og praksis i forhold til undervisningen i kommunikation og på kvalitetssikring af analyserne. Desuden lægges der vægt på udviklingen af din egen professionsidentitet, herunder din bevidsthed om professionskompetencer og samarbejdet med øvrige sundhedsprofessioner, dette gøres gennem portfolioafleveringer. 3. Niveau a. Forudsætninger Viden om udvalgte organers opbygning og funktion i relation til analyse på celle-, vævs- og organ niveau generelle begreber inden for kemi og biokemi samt eksempler på sygdomme som analyseres ved biokemiske metoder de fagetiske retningslinjer samt grundlæggende kommunikationsteorier i forhold til patient- /donorkontakt professionens udvikling og placering i forhold til det sundhedsfaglige videnområde. Færdigheder - den studerende kan under vejledning anvende relevant information med henblik på at udføre opgaver og løse problemer i relation til udvalgte laboratoriemedicinske analyser under vejledning planlægge, udføre, dokumentere og begrunde et bioanalytisk arbejde.

2 Kompetencer - den studerende har kompetence til at udvise ansvarlighed i et biomedicinsk laboratorium b. Formål Modulets formål er at give den studerende erfaring med at kombinere teori og metode ved at udføre bioanalyse i praksisnær sammenhæng, herunder især at anvende kontrolmetoder og forstå relevansen af kvalitetssikring og resultatbearbejdning. Modulet støtter den studerende i mødet med patienter og donorer og i udviklingen af et fagetisk handleberedskab samt giver den studerende indblik i grundlæggende etiske problemstillinger i forhold til det bioanalytiske arbejde i praksis. Endelig bidrager modulet til at give den studerende en faglig identitet. c. Emne/fag, læringsudbytte, indhold, litteratur Beskrevet i skemaform se til sidst, bilag 3c. 4. Obligatorisk eller valgfrit Obligatorisk modul 5. Undervisere Undervisere ved bioanalytikeruddannelsen Kliniske undervisere fra laboratoriemedicinske afdelinger I særlige tilfælde vil eksterne undervisere med særlig ekspertise inden for bestemte områder blive inddraget i undervisningen. 6. Varighed og periode Modulet løber over 10 uger (15 ECTS) fra uge 17 til uge Undervisnings- og læringsformer I modulet indgår et bredt spektrum af undervisnings- og læringsformer. Disse omfatter forelæsnings- og dialogtimer, refleksion via (digital) portfolio, samt ophold på godkendt laboratoriemedicinsk afdeling. 8. Studieaktivitetskrav og bedømmelse Modulet evalueres ved en ekstern klinisk, mundtlig og praktisk prøve. Studieaktivitetskrav Til modulets kliniske undervisning er der deltagelsespligt af et omfang på gennemsnitligt 30 timer om ugen jf. Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i biomedicinsk laboratorieanalyse af juli 2009, afsnit 11. Se i øvrigt notat vedr. deltagelsespligt, via Fronter, for nærmere præcisering af denne. Desuden er det en forudsætning for indstilling til prøven, at den studerende har afleveret en præsentationsportfolio, der er accepteret af den pågældende kliniske underviser. Den studerende arbejder i løbet af modulet med en arbejdsportfolio indeholdende en dokumentationsdel, der beskriver analytiske og kommunikative arbejdsgange samt refleksioner på to niveauer; refleksion over teori-praksisrelationen samt refleksion over egen læring. Den Senest revideret d. 18. marts 2014 af TEL 2

3 studerende sammensætter på baggrund af arbejdsportfolioen en præsentationsportfolio, som skal indeholde to akter : En analytisk arbejdsgang inkl. kvalitetssikring og en kommunikativ arbejdsgang med dertil hørende dokumentation og refleksioner. Prøvens form Prøven afholdes som en individuel prøve. Prøven afholdes som udgangspunkt på det kliniske uddannelsessted, den studerende har været tilknyttet i modulet. Den studerende trækker 2-5 dage før prøven den analyse/undersøgelse/procedure, der skal eksamineres i. De spørgsmål vedr. analyser/undersøgelser/procedurer, der kan trækkes, er blevet oplyst til de studerende senest 1 uge før selve prøvedagen. Det trukne spørgsmål oplyses den studerende på prøvedagen umiddelbart før forberedelsen til prøven. Prøvens forløb Prøven består af to dele. Der afsættes 30 min. til forberedelse, forberedelsen ligger inden del 1. Alle hjælpemidler må medbringes til forberedelsen. Vejledninger omhandlende analyser/undersøgelser/procedurer i forbindelse med eksaminationen, skal være til rådighed for den studerende. Den studerende må medbringe egne noter fra forberedelsestiden til den mundtlige eksamination. Analyseprincipper, principtegninger, kurver/beregninger og andet der skal bruges i den mundtlige eksamination medbringes af eksaminator. Del 1: En praktisk demonstration af enten præanalytiske, analytiske eller postanalytiske færdigheder i forbindelse med en laboratoriemedicinsk analyse/undersøgelse/procedure, der er arbejdet med i klinikperioden. Varighed 20 min. Del 2: Mundtlig prøve. Prøvegrundlaget udgøres af de analyseprincipper/procedurer/undersøgelsesprincipper, den studerende har arbejdet med i løbet af modulet samt tilhørende intern og eventuel ekstern kvalitetssikring, og den praktiske demonstration. Varighed 25 min. inkl. votering. Der lægges særlig vægt på opfyldelse af mål og krav i følgende emner: Analyseprincipper på organ-, celle- og vævsniveau; herunder grundlæggende viden om kvalitetssikringsmetoder Statistik; herunder viden om statistiske grundbegreber og statistisk vurdering. Kommunikation; viden om fagteori om kommunikation og socialpsykologi på et niveau, hvor den studerende kan redegøre for udvalgte hovedelementer i forhold til det konkrete møde med patienter og evt. donorer.. Etik; anvende etiske positioner ved analyse af (fag)etiske dilemmaer Bedømmelse af prøven Bedømmelsen er individuel. Bedømmelsen er en helhedsvurdering af del 1 og del Sprog Undervisningssproget er dansk. Litteratur på andre sprog kan forekomme 10. ECTS-fordeling Biomedicinsk laboratorieanalyse, 10½ ECTS Analyser og analyseprincipper på biomolekylært, celle- og vævs- samt organniveau: Undersøgelser og analyser baseret på direkte eller indirekte påvisning af molekyler og ioner, f.eks. enzymatisk analyse Morfologiske analyser på celle- og vævsniveau baseret på påvisning af humane cellers og Senest revideret d. 18. marts 2014 af TEL 3

4 vævs karakteristika Undersøgelser og analyser baseret på registrering af fysiologiske kvantiteter. Undersøgelser og analyser, der karakteriserer funktionen af organer og organsystemer (8½ ECTS, heraf 8½ ECTS på en Kvalitetssikring: Grundlæggende kvalitetssikringsmetoder i relation til eksemplarisk udvalgte analyser, herunder præanalytisk kvalitetskontrol (2 ECTS, heraf 1½ ECTS på en Natur- og sundhedsvidenskab, 1½ ECTS Kemi: Det teoretiske grundlag for at forstå uorganiske og organiske molekylers interaktioner i relation til de i modulet præsenterede analyser, herunder farveteori (½ ECTS, heraf ½ ECTS på en Biokemi: Det teoretiske grundlag for analyser og analyseprincipper på biomolekylært niveau, f.eks. enzymologi, makromolekyler og udvalgte dele af dynamiske biokemi (½ ECTS, heraf ½ ECTS på en Statistik: Anvendelse af statistiske metoder til kvalitetssikring (½ ECTS) Samfundsvidenskab (inklusive generel studieteknik og metodeundervisning), 1½ ECTS Kulturforståelse og samarbejde: Teoretiske perspektiver på fagidentitet (½ ECTS, heraf ¼ ECTS på en Kommunikation og socialpsykologi: Teoretiske begreber, herunder socialpsykologiske, til forståelse af patientmødet (1 ECTS, heraf ¼ ECTS på en Humaniora, 1½ ECTS Fagetik: Fagetiske dilemmaer (½ ECTS, heraf ¼ på en Etik: Grundlæggende etiske positioner (1 ECTS, heraf ¼ på en Modulet er opdelt i 2 uger (3 ECTS) på uddannelsesinstitutionen først i modulet og 8 ugers ophold (12 ECTS) på en laboratoriemedicinsk afdeling. I det kliniske ophold tilknyttes den studerende én laboratoriemedicinsk afdeling, der således fungerer som stamafdeling. I samarbejde mellem den laboratoriemedicinske afdeling, uddannelsesinstitutionen og den studerende udfærdiges individuelle studieplaner, der sikrer målopfyldelse jf. punkt 3c. Hvor det vurderes nødvendigt i forhold til målopfyldelsen kan indlægges ophold på andre afdelinger end stamafdelingen. Senest revideret d. 18. marts 2014 af TEL 4

5 3.c Niveau: Emne/fag, mål, indhold, litteratur Kategori 1 Emne/fag Læringsudbytte Indhold A B C D Biomedicinsk laboratorieanalyse 10½ ECTS Analyser og analyseprincipper på biomolekylært, celle- og vævs- samt organniveau: Undersøgelser og analyser baseret på direkte eller indirekte påvisning af molekyler og ioner, f.eks. enzymatisk analyse Morfologiske analyser på celle- og vævsniveau baseret på påvisning af humane cellers og vævs karakteristika Undersøgelser og analyser baseret på registrering af fysiologiske kvantiteter. Undersøgelser og analyser, der karakteriserer funktionen af organer og organsystemer (8½ ECTS, heraf 8½ ECTS på en laboratoriemedicinsk afdeling) Analysearbejde: Den studerende kan/har: med vis grad af selvstændighed og indsigt udføre udvalgte analyser viden om relationen mellem teori og praksis som sætter den studerende i stand til at identificere og formulere problemstillinger i forhold til udførelse af det bioanalytiske arbejde Analysearbejde: Eksemplarisk udvalgte analyser på biomolekylært, celle- og vævs- samt organniveau i henhold til individuelt udarbejdet studieplan Arbejdsportfolio herunder empiriindsamling (dokumentation, SOP mv.) ang. den valgte analyse/metode samt refleksion over egen læring Jf. Studieaktivitetsmodel, læs mere på A svarer til kvadrant øverst til venstre, B kvadrant øverst til højre, C kvadrant nederst til venstre og D nederste kvadrant til højre. Senest revideret d. 18. marts 2014 af TEL 5

6 Kvalitetssikring: Grundlæggende kvalitetssikringsmetoder i relation til eksemplarisk udvalgte analyser, herunder præanalytisk kvalitetskontrol (2 ECTS, heraf 1½ ECTS på en laboratoriemedicinsk afdeling) Kvalitetssikringsmetoder: Den studerende kan/har: viden om grundlæggende kvalitetssikringsmetoder som sætter den studerende i stand til at redegøre for anvendte procedurer under vejledning vurderer kvaliteten af udførte analyser kompetence til at vise ansvar for resultatvurdering af analyseresultatet Kvalitetssikringsmetoder: Præ-analytisk, analytisk og post-analytisk kvalitetsvurdering af eksemplarisk udvalgte analyser på biomolekylært, celle-, vævs- og organniveau Brugen af kontroller, kontrolregler (fx ± 2SD) og reference- og konficensintervaller/acceptintervaller i praksis Kvalitet af kvalitative analyseresultater Arbejdsportfolio herunder empiriindsamling (dokumentation, SOP mv.) ang. den valgte analyse/metode samt refleksion over egen læring Natur- og sundhedsvidenskab, 1½ ECTS Kemi: Det teoretiske grundlag for at forstå uorganiske og organiske molekylers interaktioner i relation til de i modulet præsenterede analyser, herunder farveteori (½ ECTS, heraf ½ ECTS på en laboratoriemedicinsk afdeling) Kemi: Den studerende kan/har: viden om relationen mellem teori og praksis som sætter den studerende i stand til at identificere og formulere problemstillinger i forhold til udførelse af det bioanalytiske arbejde Kemi: Kemisk fagteori i relation til de i modulet behandlede analyser, fx reaktionslære (ligevægte), intra- og intermolekylære bindinger (ionisk, kovalent, hydrogen- og dipol-dipol-binding) og ph Biokemi: Det teoretiske grundlag for analyser og analyseprincipper på biomolekylært niveau, f.eks. enzymologi, makromolekyler og udvalgte dele af dynamiske biokemi (½ ECTS, heraf ½ ECTS på en laboratoriemedicinsk afdeling) Biokemi: Den studerende kan/har: viden om relationen mellem teori og praksis som sætter den studerende i stand til at identificere og formulere problemstillinger i forhold til udførelse af det bioanalytiske arbejde Biokemi: Biokemisk fagteori i relation til de i modulet behandlede analyser, fx makromolekyler (DNA, proteiner, kulhydrater) samt enzymologi (betydning af parametre som ph, koncentration af inhibitorer og prøvemateriale mm.) Senest revideret d. 18. marts 2014 af TEL 6

7 Statistik: Anvendelse af statistiske metoder til kvalitetssikring (½ ECTS) Statistiske: Den studerende kan/har: under vejledning vurdere kvaliteten af udførte analyser Statistisk Præ-analytisk, analytisk og post-analytisk kvalitet Brugen af kontroller Kontrolregler Acceptintervaller Kvalitet af kvalitative analyseresultater Type 1 og type 2 fejl Anvendelsen af statistiske grundbegreber i forskellige sammenhænge Hvad er statistik og hvad kan den bruges til? Hvad er signifikans? p-værdi, tolkning af resultater Samfundsvidenskab, 1½ ECTS Kulturforståelse og samarbejde: Teoretiske perspektiver på fagidentitet (½ ECTS, heraf ¼ ECTS på en Fagidentitet og samarbejde: Den studerende kan/har: kompetence til at forholde sig til sin egen profession og dens placering i forhold til andre sundhedsfaglige professioner kompetence til i en bioanalytikerfaglig sammenhæng at samarbejde med andre fagpersoner Fagidentitet og samarbejde: Refleksion over bioanalytikerarbejdet og -professionen i organisations- og sundhedsfaglig sammenhæng Ophold på en laboratoriemedicinsk afdeling, herunder indgåelse i det daglige arbejdsfællesskab Arbejdsportfolio herunder empiriindsamling (dokumentation, egne noter mv.) ang. den valgte situation samt refleksion over egen læring Kommunikation og socialpsykologi: Teoretiske begreber, herunder socialpsykologiske, til forståelse af patientmødet (1 ECTS, heraf ¼ ECTS på en Kommunikation og socialpsykologi: Den studerende kan/har: med en vis grad af selvstændighed og indsigt professionelt møde patienter og/ eller donorer Kommunikation og socialpsykologi: Kommunikationsprocessen Gensvarsmodellen Kropssprog Interaktionsregler Om at reagere følelsesmæssigt på vanskeligheder Mødet med patienter /donorer/borger/andre fagpersoner Arbejdsportfolio herunder empiriindsamling (dokumentation, egne noter mv.) ang. den valgte situation samt refleksion over egen læring Senest revideret d. 18. marts 2014 af TEL 7

8 Humaniora, 1½ ECTS Fagetik: Fagetiske dilemmaer (½ ECTS, heraf ¼ på en Fagetik: Den studerende kan/har: viden om fagetiske dilemmaer, som sætter den studerende i stand til at beskrive aspekter af mødet med patienter og donorer Fagetik: dbio s fagetiske univers med fokus på mødet med patient/donor/borger/andre fagpersoner Analyse af fagetiske dilemmaer Fagetiske refleksioner i relation til mødet med patienter/donor/borger/andre fagpersoner i klinikken Arbejdsportfolio herunder empiriindsamling (dokumentation, egne noter mv.) ang. den valgte situation samt refleksion over egen læring Etik: Grundlæggende etiske positioner (1 ECTS, heraf ¼ på en Etiske positioner: Den studerende kan/har: viden om etiske positioner, som sætter den studerende i stand til at forholde sig til bioetiske problemstillinger Etiske positioner: Introduktion til udvalgte etiske positioner (pligt-, nytte-, princip-, diskurs- og nærhedsetik) Etiske refleksions- og analysemodeller Analyse af etiske dilemmaer med fokus på mødet med patienter/donor/borger/andre fagpersoner i klinikken Arbejdsportfolio herunder empiriindsamling (dokumentation, egne noter mv.) ang. den valgte situation samt refleksion over egen læring Senest revideret d. 18. marts 2014 af TEL 8

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen. Karen Louise Møller Eval Rud Møller

IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen. Karen Louise Møller Eval Rud Møller IT baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen Karen Louise Møller Eval Rud Møller VF5, It baserede eksamensformer Brug af videoklip i forbindelse med Modul 4 eksamen Formål

Læs mere

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog

Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Studieordning for UCC s uddannelse til professionsbachelor som pædagog Pædagoguddannelsen på UCC er tilrettelagt i overensstemmelse med gældende bekendtgørelse. Studieordningen er udarbejdet med det formål

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Studieordningen gælder for studerende, der optages august 2004. Sidst opdateret August 2004. Laborantuddannelsen 2

Studieordningen gælder for studerende, der optages august 2004. Sidst opdateret August 2004. Laborantuddannelsen 2 6WXGLHRUGQLQJ IRU /DERUDQW XGGDQQHOVHQ UHYLGHUHWDXJXVW 6WXGLHRUGQLQJIRU/DERUDQW$. Studieordningen beskriver overordnet hvordan laborantuddannelsen er sammensat på Erhvervsakademiet. Den er udarbejdet med

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Køge Handelsskole Erhvervsakademiuddan- nelse inden for laborato- rieområdet (Laborant AK)

Erhvervsakademi Sjælland Køge Handelsskole Erhvervsakademiuddan- nelse inden for laborato- rieområdet (Laborant AK) Erhvervsakademi Sjælland Køge Handelsskole Erhvervsakademiuddan- nelse inden for laborato- rieområdet [Skriv undertitlen på dokumentet] ] DEL 1. FÆLLESDELEN 5 ens rammer... 5 Indledning... 5 Uddannelse

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014

Almen studieordningen for Læreruddannelsen i VIA/Silkeborg 2014 Almen studieordningen for /Silkeborg 2014 Indhold Forord... 3 Hvad er studieordningen?... 4 Uddannelsesdidaktiske principper... 5 Formål og mål med læreruddannelsen... 6 Indhold... 7 Lærerens grundfaglighed...

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Studieordning for laborantuddannelsen 2012

Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Studieordning for laborantuddannelsen 2012 Erhvervsakademiuddannelse indenfor laboratorieområdet (Laborant AK) AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science August 2012 INDHOLD DEL 1: FÆLLES DEL...

Læs mere

Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS

Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS Ernæring og Sundhedsuddannelsen Modul 1-3 Kost og sundhed Ernæring og læring Fødevarer og forbrug 45 ECTS Professionsbacheloruddannelsen i Ernæring og sundhed Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013

Studieordning. Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved. September 2013 Studieordning Datamatiker (AK) Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Roskilde Campus Slagelse Campus Næstved September 2013 Indhold Del 1: Fællesdel... 3 1 Generelle bemærkninger... 3 Studieordningen...

Læs mere

Studieordning Computer Science uddannelsen

Studieordning Computer Science uddannelsen Studieordning for Computer Science uddannelsen Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for informationsteknologi på Københavns Erhvervs Akademi (KEA). side 1 af 41 Indholdsfortegnelse 1 Tilblivelse og rammer...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

STUDIEORDNING. for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt

STUDIEORDNING. for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt STUDIEORDNING for uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Bachelor in Social Education) University College Lillebælt INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Uddannelsens mål, struktur, varighed

Læs mere

Studieordning for Laborantuddannelsen

Studieordning for Laborantuddannelsen Studieordning for Laborantuddannelsen revideret januar 2009 Studieordning for Laborant (AK) Studieordningen beskriver overordnet hvordan laborantuddannelsen er sammensat på Erhvervsakademiet på Selandia-ceu,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen LOGISTIKØKONOM (AK) 2014-2016 Studieordning for uddannelsen til Logistikøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Copenhagen Business - Niels Brock, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademiet

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2012-2016. Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere