Kommunikation og Formidling: Notater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikation og Formidling: Notater"

Transkript

1 Kommunikation og Formidling: Notater Sigfred Hyveled Nielsen IVA / Københavns Universitet 3. Semester Denne tekst er skrevet af Sigfred Nielsen, og stillet til rådighed under Creative Commons Navngivelse-IkkeKommerciel-DelPåSammeVilkår 3.0 Unported licensen.

2 0: Indhold Indhold Indhold 2 1 Overblik over faget I. Mentalisering og perspektivbytte II. Psykologiske kommunikationsteorier transaktionsanalyse og gensvarsmodeller III. Komm. modeller IV. Kommunikation som konstruktionsprocesser kritisk diskursteori V. Kommunikation som konstruktionsprocesser Bakhtins dialogbegreb VI. Læring som kognitivt formidlet VII. Læring som kognitivt formidlet, individuelt fortolket og socialt indlejret IIX. Undervisning og læring formidling i et kritisk psykologisk perspektiv IX. Dannelse formidlingsforståelser og læreprocesser Knud Illeris: Læringsteoriens elementer Forfatteren Læringsforståelsens struktur Læringsforståelsens grundlag Læringens centrale strukturer Læringens indre betingelser Læringens ydre betingelser Læringens anvendelsesfelter Klaus Holzkamp: Fiktionen om læring som produkt af pædagogiske læreplaner Forfatteren Kommentar I II III IV

3 1: Overblik over faget 1 Overblik over faget 1.1 I. Mentalisering og perspektivbytte Allan 2003, s Allan,J. G. (2003). Mentalizing. Bulletin of the Menninger Clinic, Vol. 67, No. 2. P Ottomeyer 1977, s !!er på svensk Ottomeyer, K. (1977). Människan under kapitalismen. Göteborg: Röda Bokförlaget. Hvilke forskelle er der mellem Allans begreb om mentalisering og Ottomeyers begreb om perspektivbytte? 1.2 II. Psykologiske kommunikationsteorier transaktionsanalyse og gensvarsmodeller Metze 1993, s Metze, E. & Nystrup, J. (1993). Samtaletræning håndbog i præcis kommunikation. Kbh.: Hans Reitzels Forlag. (S) Hvor anvendelige er disse teorier? Dvs. hvordan kan vi bruge sådanne teorier og til hvad? 1.3 III. Komm. modeller Klassiske teorier om interpersonel- og massekommunikation: kommunikation som transmission. Kommunikation som fortolkning og gensidig forståelse - i interpersonel kommunikation og massekommunikation. Just & Burø 2010, s

4 1: Overblik over faget Just & Burø 2010, s Just, S. N. & Burø, T. (2010). Kultur- og kommunikationsteori. Kbh.: Hans Reitzels Forlag. Hvilke principielle muligheder og begrænsninger er forbundet med henholdsvis en transmissionsforståelse og fortolkningsforståelse i forhold til informationsformidling og kulturformidling? 1.4 IV. Kommunikation som konstruktionsprocesser kritisk diskursteori Fairclough 2008, s Fairclough,N. (2008). Kritisk diskursanalyse. København: Hans Reitzels Forlag. Hvad er det, der er anderledes ved diskursteorien i forhold til transmissionsog fortolknings-forståelserne af kommunikation er diskurser ikke også transmissioner og fortolkninger? 1.5 V. Kommunikation som konstruktionsprocesser Bakhtins dialogbegreb Børtnes 2003, s ;!!mangler Børtnes, J. (2003). Bakhtin, dialogen og den anden. I: Dysthe, O. (red.). Dialog, samspil og læring. Aarhus: Forlaget Klim. S (S) Igland & Dysthe 2003, s !!mangler Igland, M-A. & Dysthe. O. (2003). Mikhail Bakhtin og sociokulturel teori. I: Dysthe, O. (red.). Dialog, samspil og læring. Aarhus: Forlaget Klim, s (S) 4

5 1: Overblik over faget Er Bakhtins dialog forståelse en diskursforståelse? Dvs. hvad er egentlig forskellen på Bakhtin og diskursteoretikerne? 1.6 VI. Læring som kognitivt formidlet Kolb, 1984 Kolb, D. A. (1984). Den erfaringsbaserede læreproces. I: Illeris, K. (red.)(2000). Tekster om læring. Frederiksberg: Roskilde Universitetforlag Mezirow, 1990!!mangler Mezirow; J. (1990). Hvordan kritisk reflection fører til transformative læring. I: : Illeris, K. (red.)(2000). Tekster om læring. Frederiksberg: Roskilde Universitetforlag Hvad er de centrale forskelle på Kolbs og Mezirows læringsforståelser? 1.7 VII. Læring som kognitivt formidlet, individuelt fortolket og socialt indlejret Illeris 2008, s Illeris, K. (red.) (2008). Læringsteorier. 6 aktuelle forståelser. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. Forbindes det kognitive, emotionelle og sociale i Illeris læringsforståelse i givet fald hvordan? 1.8 IIX. Undervisning og læring formidling i et kritisk psykologisk perspektiv Jartoft 2013, s.4 6;!!mangler og er ikke på litt.liste Holzkamp 2013, s. 7 21!!mangler og er ikke på litt.liste 5

6 2: Knud Illeris: Læringsteoriens elementer Hvordan adskiller den kritiske psykologis læringsforståelse sig fra Illerises? 1.9 IX. Dannelse formidlingsforståelser og læreprocesser Nepper Larsen 2013 Nepper Larsen, S. (2013). Dannelse en samtidskritisk og idéhistorisk revitalisering. Forlaget Fjordager og Steen Nepper Larsen Hvad menes der med udtrykket digital dannelse? Hvordan forholder dette sig til Nepper Larsens dannelsesforståelse? 2 Knud Illeris: Læringsteoriens elementer 2.1 Forfatteren Knud Illeris (1939) er professor i Livslang Læring og forfatter. Har været ansat ved forskellige institutioner, såsom Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og Aarhus Universitet. Primære fokusområder: Lærings-, motivations- og kvalifikationsteori, livslang læring og læring i arbejdslivet. (Kilde: Wikipedia) Læringsforståelsens struktur (s.12) Læring Definition: Enhver proces, der hos levende organismer fører til en varig kapacitetsændring, og som ikke kun skyldes glemsel, biologisk modning eller aldring. Med vilje meget åben definition, fordi læring er et komplekst sammenspil af processor, både direkte forhold og påvirkende omstændigheder. I figur: Læringsforståelsens grundlag: som baggrund for dannelsen af en forståelse, ligger psykologisk, biologisk og samfundsmæssig kontekst. 6

7 2: Knud Illeris: Læringsteoriens elementer Selve læringen: de centrale processor, læringstyper og -barrierer i dannelsen af en læringsforståelse. (s.13) De ydre og indre læringsbetingelser kunne ses som en del af grundlaget, men er mere specifikke forhold, der i læringen. Læringens anvendelse: anvendelsesmulighederne og -forventningerne påvirker selve læringen Læringsforståelsens grundlag (s.14) Læring er traditionelt set gennem psykologien. Men psykologi, og dermed læring, har grundlag i biologi og samfundsvidenskab Læring er forankret i både hjerne og krop også intelligens/fornuftsmæssig læring. Forankring i krop mest i ung alder, men også efter selvstændiggørelse. Læring er betinget af tiden og kulturen. Læring påvirkes af sult og træthed (s.15) Hernen er et komplekst organ, der er svært at kortlægge. Læring er situeret : læringssituationen og opfattelsen deraf indgår i læringen. Umiddelbar situation: fx en undervisningstime. Samfundsmæssig situation: tid og sted, kulturelt Kan variere meget i omfang og betydning Læringens centrale strukturer (s1.16) Inddelt i 3 fundamentale strukturer: Læringens processer og dimensioner: Læring består af to integrerede processer: Samspil mellem individ go omgivelser, socialt og fysisk. Individets interne bearbejdelse og tilegnelse af impulser fra samspillet. Afhænger af fysisk og mental tilstand 7

8 2: Knud Illeris: Læringsteoriens elementer (s.17) Tilegnelsen består af to sider: Indholdet: Man kan ikke lære, uden at man lærer noget. Udvikler vores funktionalitet. Drivkraft: Motivationen for at lære. Udvikler vores sensitivitet/følsomhed. Samspillet udvikler integration. (s.18) Læringstyper Der er mange forskellige Typologier (sæt af læringstyper. I denne tekst bruges en basal typologi. Ved tilegnelse foregår organisation i hjernen, gennem mentale/kognitive skemaer. Metaforisk arkiv. Består af forbindelser mellem nye impulser og tidligere læring. (s.19) Disses sammenhæng udgør typologiens fire læringstyper: 1. Kumulativ læring: nye impulser i nyt skema isoleret, uden forudgående sammenhæng. Mest brugt i ung alder senere sætter man så vidt muligt ting i en kontekst/system. 2. Assimilativ læring: Mest almindelig dagligdags læringstype. Nye impulser knyttes til eksisterende skemaer. Viden kan frit bruges, hvis man kan komme i tanke, dvs. tilgå skema. Bruges i skolen. 3. Akkomodativ læring: Når vi møder nyt, der ikke passer ind i eksisterende skemaer, kan disse nedbrydes og tilpasses. Etablerer nye sammenhænge. Kræver energi og overvindelse, men giver øget indsigt/forståelse. (s.20) 1. Transformativ læring: ændring af organiseringen af skemaer. Mere psykologisk krise-forløsende, energi-kærvende, kartasisk. Omskolning personlighedsudvikling Læringsbarrierer (s.21 22) Hvad der sker når læring fordrejes, begrænses eller udebliver. Her tre former (løst forbundet til de tre læringsdimensioner): 8

9 2: Knud Illeris: Læringsteoriens elementer Fejllæring: når Indholdet er helt eller delvist forkert. Fx fra lærerens side. Alle bærer en vis grad af dette. Læringsforsvar: Individuelle forsvarsmekanismer, fx fortrængning. Herunder: Hverdagsbevidsthed: halvautomatiske sorteringsmekanismer, for at holde overfloden af nye indtryk under kontrol. Identitetsforsvar: beskyttelse af identitet med samfundets krav om forandring (fx ved nye tiltag). Ambivalens: Man ved man bør lære nyt men orker ikke/ser ikke meningen. Læringsmodstand: relateret til forsvar, men forsvar er opbygget på forhånd, modstand opbygges i situationen. Denne kan også være vej til ny, anderles læring. (s.23) Læringens indre betingelser Defineres af medfødte anlæg og ydre betingelser udvikles allerede som foster Almen læringskapacitet (s.24) Der er forskel med individers læringskapacitet. Omdiskuteret definering/forståelse: forskellige intelligenser, eller kort/langtidshukommelse. Individer har forskellig læringstil. Dette er generelt tvivlsomt Læring og køn (s.25 26) Selvom læring er meget ens for kønnene, er der alligevel visse forskelle. Mest en tendens, og siger ikke noget om det enkelte individ. Tidligere basale forståelser tilsidesat det er et kompliceret område. Overordnet, er mænd let mere system-orienterede, hvor kvinder er empatiske Læringog livsalder (s.27 28) 9

10 2: Knud Illeris: Læringsteoriens elementer Menneskers motivation og samspil med omgivelserne ændrer sig med alderen: Barndom: Læring er erobrerende (baseret på omgivelser) tillidsfuld (stoler på voksne) ucensureret (man tager hvad der er). Ungdom: fra starten af puberteten til man har udviklet sin identitet. Man tager styring med læringen. Voksenalder: man bliver mere selektiv og skeptisk mht. læring. Man bliver nødt til at (lære at) vælge til og fra i det store udbud. Moden voksenalder: Man bliver stadig mere selektiv. Baseret på interesse/ erfaring fravælges det meste læring Læringens ydre betingelser De er meget forskellige og svære at definere Læringens almene ydre betingelser Læring er centralt for mennesket, på bekostning af andre færdigheder, som andre arter besidder i større omfang. (s.29) Social arv har indfyldelse på individets læring Forskellige læringsrum (s.30 31) Betegner den direkte ydre sammenhæng. Har indflydelse på læringens karakter og kvalitet. Hverdagslæring: Rum, der ikke er direkte læringsorienterede, men danner rammen for meget ens læring: fx almene evner, sprog, kultur. Karakteriseret af observation og imitation. Skole- og uddannelseslæring: Organiseret, gern obligatorisk. Udvikler også magtstrukturer (lærer elev forholdet). Læring i arbejdslivet: Dét, der er brug for her og nu. Men tilfældigt, nødvendighedsbaseret. Fritidslæring: ved organiserede fritidsaktiviteter. Frivillige båret af motivation. Netbaseret læring: brug af computere. Uafhængig af tid/sted. Fordel: skriftlig Ulempe: mangel på direkte kontakt. 10

11 3: Klaus Holzkamp: Fiktionen om læring som produkt af pædagogiske læreplaner De kan optræde i Kombinationer, der kan være gavnlige men er svære at integrere ordentligt Læringens anvendelsesfelter (s.32) Anvendelse af læring er med uddannelsessektoren blevet et beskæftigelses- og samfundsbærende område Uddannelsespolitik og læringsforståelse (s.33) I politisk syn er læring blevet mere produktions -orienteret ( uddannelsesfabrik ). Ikke hensigtsmæssigt læring er en sårbar proces Uddannelsespraksis og læringsforståelse (s ) Didaktik: om uddannelsestilrettelæggelse. Læringsbarrierer har her ikke været meget i fokus. 3 Klaus Holzkamp: Fiktionen om læring som produkt af pædagogiske læreplaner 3.1 Forfatteren Klaus Holzkamp ( ), tysk psykolog. Central i udviklingen af Kritisk Psykologi, baseret på Karl Marx værker. Hans primærr fokus var, at magt-eliten fratager menneskets mulighed for ændre sine livsomstændigheder. (Kilde: Wikipedia) 3.2 Kommentar Ifølge forord: gammel artikel, men stadig ligeså relevant. Find definition på udvidende læring. Hvad har han imod at skolen fordeler folk til forskellige erhverv? Ikke alle kan have de samme evner, begavelse desuagtet. 11

12 3: Klaus Holzkamp: Fiktionen om læring som produkt af pædagogiske læreplaner Han har en tendens til at se systemets praktiske foranstaltninger som diabolske tiltag. We don t need no education //We don t need no thought control...! 3.3 I. s.7 8 Skolesystemet forsøgt demokratiseret af arbejderbevægelse. Men af magtavere bygget til at fordre ulighed. Der henvises i det følgende til Foucalt. Skolesystemet præget af to modsatrettede bevægelsesformer: Dels en pædagogisk stræben efter en enhedsuddannelse og intellektuel modenhed. Og dels Disciplinærprocesser, der underbygger samfundets magtstrukturer. s.9 Skolesystemet grener sig ud i forskellige retninger med forskellige erhvervsmæssige mål. Gymnasiet er kvalificerende for adgang til universitetet. Dette er kun muligt med meget præcis inddeling og karaktergivning. Dette leder til klassehomogenisering, eftersidning/disciplinærtimer, overvågning II. Hvis skolen skal være kvalificerende til erhverv, skal læring være målbar og planlæggelig. Lærernes bestræbelser skal således også være direkte målbare. s.10 En del af ansvaret for tvungen skolegang er flyttet fra staten til forældrene, der skal sikre elevernes fremmøde og tilstedeværelse. Elevernes skal også være mentalt tilstede, hvilket håndhæves med sanktioner og disciplinære handlinger fra lærere. Klasser holdes niveaumæssigt homogene ved at flytte eller op/holde tilbage et år. Dette skulle fjerne forstyrrelser og resultatet burde være optimal læring hos alle elever men det er ikke tilfældet. Hvis skolen gjorde dér, ville den ikke kunne indfri sin samfundsopgave, at fordele folk i forskellige erhversmæssige grupperinger/klasser (dette ledende til ulige livschancer ). 12

13 3: Klaus Holzkamp: Fiktionen om læring som produkt af pædagogiske læreplaner s.11. Forskelle i niveau og karakter forklares med forskelle i hjemmet og i begavelse. Dette mener Holzkamp er bullshit han mener begavelsesforskelle fremstilles af skoler, lærere og karakterer. Skolesystemet bygger på en antaget sidestilling af undervisning og læring. s.12 Politisk debat herom tænker stadig kun i disse baner (OBS artiklen handler om Tyskland). 3.5 III. Subjektet for pædagogiske læreprocesser er eleven, ikke læreren (selvom systemet åbenbart ser anderledes på sagen) Her (i skolen) ligger fokus på intenderet ( hensigtsbaseret ) læring, fremfor incidental ( omstændighedsbaseret ) læring. Men det kræver en lyst/intention til at lære, som der ikke tages højde for. Man kan løse opgaver man stilles, uden faktisk at lære noget. s.14 Det er muligt ikke at lære, hvis man ikke selv er motiveret. Når incitamentet er trussel om straf, bliver læringsgrundene defensive. Selve læringen bliver sekundær. Defensiv læring leder ofte til simuleret læring, uden nogen optaget forståelse. s.15 Her omkring vrøvler han rigtig meget om læringsproblematikker... Ved udvidende læring leder hver håndteret læringsproblematik til nye problematikker. Lineære læreplaner kan ikke tage højde for dette. Her kræves kontemplative faser (affinitiv læring). 3.6 IV. Skolesystemets indretning normaliserer defensiv læring. Holzkamps tese: Læring er en variabel afhængig af undervisning. s.16 Skolen hæmmer læringsmotivation: hvis en problematik fænger en elevs interesse, vil dette skride udenfor den fastlagte læreplan, og forstyrre dennes fremskriden. En hæmning ligger også i de stringent inddelte undervisningstimer. s.17 13

14 3: Klaus Holzkamp: Fiktionen om læring som produkt af pædagogiske læreplaner Hvis eleven er for interesseret i noget af emnet, kører det den fastlagte undervisningsplan af sporet. Homogenisering af klasser hæmmer tanke/deling. Udvidende læring omfatter en organisering/strukturering af viden, som brug af tavler/slideshows overtager/trumfer. s.18. Kontemplativ/Affinitiv læring vigtig for forståelse, men ignoreres/undertrykkes. Opgaveløsning og paratviden bliver prioriteret s.19 Eleverne forventes at være konstant fokuserede, og tænke hvad læreren beder dem om. s.20 Snyd/bedrag fra elevers side er en uhensigtsmæssig konsekvens af denne opbygning. 14

Titelblad, Godt Begyndt

Titelblad, Godt Begyndt Titelblad, Godt Begyndt Kirsten Arriens, 20070985 Mona Lise Nørgaard Nielsen, 20070994 Lise Brøchner Nielsen, 20070984 Specialerapport, 10. semester Afleveret 30/07-2009 Aalborg Universitet, Institut for

Læs mere

Z110351 - Lasse Nørskov Nielsen Bacheloropgave N. Zahles seminarium København 22.04.2015

Z110351 - Lasse Nørskov Nielsen Bacheloropgave N. Zahles seminarium København 22.04.2015 1 Forord Når jeg går ud fra en lektion med min 7. 8. eller 9. klasse i fysik/kemi, er det næsten altid med en oplevelse af, at det der lige er foregået, ikke gik helt som planlagt. Det er helt sikkert

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen

Tydelig start og slut - positiv ledelse. Tykning af foretrukne fortællinger. Adskille følelse, tanke og handling. Sociale historier, Kat-kassen BEHANDLINGSTILGANG TANKER OM UDVIKLING PÆDAGOGISKE METODER Kerneopgaven: Læring Trivsel Udvikling LEVEDE VÆRDIER VÆRDIER Værdier: Individuelle hensyn Nærvær Tillid Ansvarlighed Anerkendelse HIMMELEV modellen

Læs mere

IBSE Elevmotivation Kompetenceudvikling

IBSE Elevmotivation Kompetenceudvikling 79824 1 Bachelorprojekt - april/maj 2013 Jonas Friberg Christensen - z090108 IBSE Elevmotivation Kompetenceudvikling Elever diskuterer planternes indbyrdes position under den afsluttende evaluering i IBSE

Læs mere

Pigers lyst til at lære i natur/teknik

Pigers lyst til at lære i natur/teknik Pigers lyst til at lære i natur/teknik -Inquiry Based Science Education Camilla Mørch Jørgensen LH291127 Dato: 18.4.2013 Faglærer-vejleder: Jens Jakob Ellebæk Pædagogisk vejleder: Johanne Skovgaard Larsen

Læs mere

Læring i organisationer

Læring i organisationer DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Læring i organisationer - En definition ud fra den systemiske og kognitive teori Speciale Kandidatuddannelsen 2010 Vejleder: Trine Schreiber Tue Gunnar Christensen

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL

LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL LÆRING OG TRIVSEL I SPECIALKLASSEN - FRA EN SUNDHEDSVINKEL Roskilde Universitet Speciale i: Pædagogik og Uddannelsesstudier / Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier Skrevet af: Jane Jensen, 2014 Vejledere:

Læs mere

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab

Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab Dokumentationsrapport fra Det Nationale Kompetenceregnskab Undervisningsministeriet 2002 Nøglekompetencer forskerbidrag til Det Nationale

Læs mere

Vælger vi det lykkelige liv?

Vælger vi det lykkelige liv? Vælger vi det lykkelige liv? Gruppe 14 - Humbach 46.3 1. semester 2014 Af Lenette Holst Larsen - st.nr. 55942 Anne Sofie Kudsk Jørgensen - st.nr 54520 Neel Wismann Larsen - st.nr 54525 Selma Algot - st.nr

Læs mere

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid

Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid Erhvervsuddannelserne i en frafaldstid - når erhvervsuddannelserne både skal tage højde for samfundets og elevernes udvikling Anette Bisgaard-Frantzen Petersen, Henrik Hastrup, Rene Holm Andersen & Sanne

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Indledning og problemformulering

Indledning og problemformulering Indledning og problemformulering Jeg har fået nyt job i IT- og Telestyrelsen. Stillingen er knyttet til kontaktcenteret for www.borger.dk. Opgaverne er, sammen med 7 kolleger, at besvare spørgsmål fra

Læs mere

Forord. Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet.

Forord. Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet. Forord Denne afhandling er udarbejdet som et speciale ved Institut for Sprog og Kultur, Aalborg Universitet. Jeg har taget den musikpædagogiske overbygning med speciale i klassisk korledelse fra Aalborg

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv

Hallo giv mig lige en chance. Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Hallo giv mig lige en chance Unges valg af efterskole set fra et kritisk psykologisk perspektiv Roskilde Universitetscenter Specialeafhandling, psykologi Efteråret 2004 1 Hallo giv mig lige en chance Unges

Læs mere

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013

Motivation. - i teori og praksis. Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875. Vejleder: Magnus Dahl. Psykologi K1 efterår 2013 Motivation - i teori og praksis Caroline Emilie Carøe 39816 og Maja Dalgård Hansen 39875 Vejleder: Magnus Dahl Psykologi K1 efterår 2013 Antal tegn: 131484 og sider: 54,7 RESUME Vores fokus i projektet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. s. 3

Indholdsfortegnelse. s. 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering... 6 2 Metode... 6 3 Empiri... 7 3.1 Beskrivelse og argumentation for undersøgelsen... 7 3.2 Centrale pointer fra empirien... 8 3.2.1 Centrale

Læs mere

Menneskesyn og empowerment i den vidtgående specialundervisning

Menneskesyn og empowerment i den vidtgående specialundervisning Menneskesyn og empowerment i den vidtgående specialundervisning Afgangsprojekt Diplom i specialpædagogik UCC Studerende: Helene Røssel Vejleder: Ida Mundt Afleveringsdato: 21.05.2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

COACHING - en introduktion til læring og udvikling

COACHING - en introduktion til læring og udvikling Elsebet Frydendal Pedersen COACHING - en introduktion til læring og udvikling DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-127 2005 ISBN 87-7877-197-8 COACHING - en introduktion til læring og udvikling

Læs mere

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge

Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Side 1 af 58 Bachelorprojekt Projektet titel: Motivation og dannelse gennem friluftsliv i arbejdet med anbragte unge Motivation og

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Den kliniske vejleders forståelse af refleksion

Den kliniske vejleders forståelse af refleksion Afgangsprojekt Sundhedsfaglig diplomuddannelse i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse Viden- og udviklingscentret, Sundheds CVU Aalborg Den kliniske vejleders forståelse af refleksion - set i relation

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

Den dynamiske trekant

Den dynamiske trekant Den dynamiske trekant Sammenhænge mellem den læringsmæssige, personlige og sociale udvikling beskrives og den særlige dynamik i værdier begrundes. Uden værdier ingen motivation og livskvalitet, så her

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere