Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet ) April 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015"

Transkript

1 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet ) April 2015

2 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet ) Denne vejledning indeholder reglerne for tilsagn under tilskudsordningerne Pleje af græs- og naturarealer, Miljøbetinget tilskud, Omlægningstilskud, Opretholdelse af ændret afvanding, Fastholdelse af vådområder og Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Disse tilsagn er givet i 2014 eller tidligere. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i april 2015 Bidragyder: Center for Landbrug Fotograf: Karin Møller-Olsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: naturerhverv.dk ISBN:

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Opbygning af vejledningen Hvem kan få tilskud Nyt siden sidst Pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) Formål Hvad får du i tilskud? Naturperler Særlig fuglevenlig drift Forpligtelser Forpligtelse til afgræsning Forpligtelse til slæt med mulighed for afgræsning Særlig fuglevenlig drift Krav til plantedække Definition af tæt plantedække ved tæt lavt plantedække Definition af lavt plantedække ved tæt lavt plantedække Forpligtelse til fast græsningstryk (1,5 storkreatur pr. ha) Krav til areal med fast græsningstryk Ansøgning om nedsættelse af græsningstryk Definition af lavt plantedække ved forpligtelse til slæt med mulighed for afgræsning Betingelser der skal være opfyldt i alle 5 tilsagnsår Kombination med andre ordninger Andre aktiviteter på tilsagnsarealerne Underretningspligt Dispensation Oversvømmede arealer Omdannelser Sammenligning med MVJ-tilsagn og andre plejegræsordninger Sammenligning med MVJ-tilsagn Præcisering af kravet om jordbrugsmæssig udnyttelse i eksisterende MVJ-tilsagn Plejetilsagn med start 2010 eller senere Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt (tilsagnstype 26) Formål Hvad får du i tilskud? Betingelser der skal være opfyldt i alle tilsagnsår Ejer eller forpagter driver arealet Indsendelse af årlig udbetalingsanmodning (indberetning) i Fællesskemaet Begrænset kvælstofgødskning Gødningskvoteberegning og gødningsregnskab Ingen sprøjtemidler Tilsagnsarealer i skov Kombination med andre tilskud Betingelser for udbetaling Krav til landbrugsmæssig produktion eller drift med juletræer/pyntegrønt på tilsagnsarealer Permanente afgrøder... 20

4 Indholdsfortegnelse Sommerbrak Grøngødning Træer og buske Indberetning af tilsagnsarealer Tilsagnsarealer der overgår til anden anvendelse Tilladte aktiviteter på tilsagnsarealer Afgrødekoder Underretningspligt Dispensation Fra økolog til konventionel Omlægningstilskud til økologisk jordbrug (tilsagnstype 35) Formål Hvad får du i tilskud Betingelser for OM-tilsagn Økologisk autorisation Tilplantet med juletræer eller landbrugsmæssig udnyttelse i 1. tilsagnsår Mindstemål for arealer Ejer eller forpagter driver arealet efter den økologiske produktionsmetode Indsendelse af årlig udbetalingsanmodning (indberetning) i Fællesskemaet OM-tilsagn og andre tilskudsordninger Tilsagnsarealer i skov Betingelser for udbetaling Sommerbrak Grøngødning Træer og buske Indberetning af tilsagnsarealer (alle OM-tilsagn) Tilsagnsarealer der overgår til anden anvendelse Tilladte aktiviteter på tilsagnsarealer Afgrødekoder (alle OM-tilsagn) Underretningspligt Dispensation Opretholdelse af ændret afvanding (tilsagnstype 54) Formål Tilskuddets størrelse Betingelser for tilsagn Afvandingsforhold Afpudsning Plantedække Gødning Plantebeskyttelsesmidler Beliggenhed og markstørrelse Afgrødekoder Betingelser ved tilsagnsperiodens begyndelse og i tilsagnsperioden Dispensation fra randzoner Kombination med andre tilskud Grundbetaling Afgrødekoder... 37

5 Indholdsfortegnelse 6 Fastholdelse og pleje af vådområder og fastholdelse af naturlige vandstandsforhold (Tilsagnstype 50, 51 og 55) Formål Betingelser for tilsagn Hvad får du i tilskud Dispensation fra 9 meter randzoner Plantedække Andre betingelser Ingen dyrkning Ingen gødskning eller jordforbedringsmidler Ingen plantebeskyttelsesmidler Ingen tilskudsfodring Kombinationsmuligheder med andre ordninger Kombination med grundbetalingsordningen Kombination med tilskud til miljøvenligt jordbrug Omdannelse af tilsagn Harmoniregler Bedrifter med mere end 1,7 DE pr. ha før ansøgning om tilsagn Bedrifter med mindre end 1,7 DE pr. ha før ansøgning om tilsagn Bedrifter, der overtager arealer med tilsagn Dispensation Tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer (tilsagnstype 41) Formål Hvad kan du få i tilskud Hvilke arealer kan få tilsagn Betingelser ved tilsagnsperiodens begyndelse Beliggenhed Forudgående udnyttelse Betingelser der skal være opfyldt i hele tilsagnsperioden Ejer eller forpagter driver arealet Indsendelse af den årlige betalingsanmodning Ingen skov Ingen jordbrugsproduktion Ingen plantebeskyttelsesmidler Ingen gødskning Øvrigt Plantedække og pleje Andre aktiviteter Underretningspligt Dispensation Kombination med andre tilskud Grundbetalingsordningen Generelle betingelser for miljø- og økologiordninger Udbetaling af tilskud Indtegning af marker Markblokkens støtteprocent GLM-landskabselementer... 48

6 Indholdsfortegnelse Anmodning om udbetaling Reduktion af tilskud ved forsinket anmodning om udbetaling Indberetning af alle marker Bortfald af tilsagn Loft på tilskuddet Hvornår udbetales tilskuddet Udbetalingskonto Nyt CVR-nummer Oplysninger til SKAT Kombination med grundbetaling (art. 32-undtagelsen, tidligere art. 34) Miljøtilsagn og grønne krav, tilsagnstyperne 7, 8, 13, 16 og Revision af tilsagn for arealer med nye randzoner eller beskyttelseszoner omkring drikkevandsboringer Producentskifte Frist for indsendelse af erklæring om producentskifte Overdragelse mindre end 8 uger før ansøgningsfrist for grundbetaling Dispensation Hvornår indtræder den nye erhverver i tilsagnet Når erhverver ikke ønsker at indtræde i tilsagn Regler for gødningskvoteberegning og gødningsregnskab Omdannelse af tilsagn Ekspropriation Jordfordeling Endelig ophør med jordbrugsvirksomhed Op- og nedskrivning af marker Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud Force majeure Udelukkelse og straf Særlig beskyttet natur og dyrearter Genopdyrkning Undtagelse fra 3-beskyttelse Permanent græs Ophørsklausul Revisionsklausul Myndighedernes brug af oplysninger Brug af data i ansøgningsskemaet Opbevaring af kontroloplysninger Den registreredes rettigheder Anvendelse af oplysninger fra Fællesskemaet og offentliggørelse af data Muligheder for at klage Kontrol, overtrædelser og nedsættelser Kontrol af tilskudsbetingelser Administrativ kontrol Kontrol på bedriften Kontrolresultatet Overtrædelse af tilsagnsbetingelser Beregning af sanktionen Gentagelse af overtrædelse... 72

7 Indholdsfortegnelse Suspension Krydsoverensstemmelse Retsgrundlag 74 Bilag 1. Forenelighedstabel Bilag 2 Oversigt over forskelle mellem ordninger for Pleje af græs- og naturarealer Bilag 3 Sanktionsoversigt Miljø og økologitilsagn givet A: Sanktionsoversigt for Omlægningstilskud til økologisk jordbrug (tilsagnstype 35) B: Sanktionsoversigt for Miljøbetinget tilskud for juletræer og pyntegrønt (tilsagnstype 26) C: Sanktionsoversigt for Pleje af græs- og naturarealer (2007 til 2014) (tilsagnstype 52, 56 og 57) D: Sanktionsoversigt for Pleje af vådområder (2007 til 2014) (tilsagnstype 51) E: Sanktionsoversigt for Fastholdelse af vådområder mv. (tilsagnstype 50 og 55) F: Sanktionsoversigt for Braklagte randzoner (tilsagnstype 41) G: Sanktionsoversigt for Opretholdelse af ændret afvanding (tilsagnstype 54) H: Sanktionsoversigt for Miljøvenlig drift af vådområder (tilsagnstype 16) I: Sanktionsoversigt for Etablering af vådområder (tilsagnstype 13) J: Sanktionsoversigt for Ændret afvanding (Tilsagnstype 9) K: Sanktionsoversigt for Udtagning af græs udenfor omdriften (tilsagnstype 8) L: Sanktionsoversigt for Udtagning af agerjord (Tilsagnstype 7) M: Sanktionsoversigt for Pleje med afgræsning, rydning eller slæt (+ N og - N) (tilsagnstype 5) N: Sanktionsoversigt for Miljøvenlig drift af græs i 20 år (niveau 1 og niveau 2) (tilsagnstype 4) Bilag 4 Afgrødekoder, der kan bruges på 5- og 20-årige tilsagnsordninger

8 Introduktion 1 Introduktion Denne vejledning beskriver reglerne for de 5- og 20-årige miljø- og økologiordninger, som du kunne søge tilsagn til i perioden Vejledningen beskriver generelle og nye regler. Ordningerne er en del af Landdistriktsprogrammet, og ordningerne skal fremme det overordnede formål om at skabe varierede landskaber med rig natur, mere økologi og rent miljø. Miljøordningerne omfatter Pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ) (tilsagnstype 4, 5, 7, 8, 9, 13 og 16) Braklagte randzoner (tilsagnstype 41) Fastholdelse og pleje af vådområder (tilsagnstype 50 og 51) Fastholdelse af vådområder (tilsagnstype 55) Opretholdelse af ændret afvanding (tilsagnstype 54) Økologiordningerne omfatter Miljøbetinget tilskud (MB) (tilsagnstype 26) Omlægning til økologisk jordbrug (OM) (tilsagnstype 35) Du bør læse om reglerne for den eller de ordninger, som du har et tilsagn til samt kapitel 7 og 8. Her er beskrevet generelle betingelser for ordningerne samt kontrol og sanktion. Hvis du har flere tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer med forskellige startdatoer, bør du også læse bilag 2, hvor forskellen mellem tilsagn givet i perioden er beskrevet. Hvis du har et gammelt MVJ-tilsagn, kan der være specifikke regler for netop dit tilsagn, som vil fremgå af dit tilsagnsbrev. På vores hjemmeside kan du læse de tidligere vejledninger, som NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet. Du skal dog være opmærksom på, at der i denne vejledning kan være nogle præciseringer af regler, som også gælder for eksisterende tilsagn. Hvis der sker ændringer i ordningerne, bliver det annonceret i NaturErhvervstyrelsens nyhedsbreve og på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Du vil løbende blive holdt ajour med ændringer, hvis du abonnerer på nyhedsbrevene. Bliv abonnent her. I 2015 kan du ikke søge nye tilsagn til Omlægningstilskud til økologisk jordbrug eller Miljøbetinget tilskud, men du kan fortsat få udbetalt tilskud fra eksisterende tilsagn. Du kan søge om nye tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, som er beskrevet i Vejledning om Pleje af græs- og naturarealer. Du har også mulighed for at søge om tilsagn til Fastholdelse af vådområder og Ændret afvanding. Du kan finde vejledningerne her: Fastholdelse af vådområder og Ændret afvanding. Økologiske landmænd kan fra 2015 søge nye tilsagn til Økologisk Arealtilskud, læs mere i vejledningen for ordningen Økologisk Arealtilskud. 1.1 Opbygning af vejledningen Vejledningen er opbygget således, så kapitel 2-6 beskriver ordningerne: Kapitel 2: Tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer (type 52, 56 og 57) 1

9 Introduktion Kapitel 3: Tilsagn om Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt (type 26) Kapitel 4: Tilsagn om tilskud til Omlægning til økologisk jordbrug (type 35) Kapitel 5: Tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding (type 54) Kapitel 6: Tilsagn om tilskud til Fastholdelse af vådområder og Fastholdelse af naturlige vandstandsforhold, samt Fastholdelse og pleje af vådområder (type 50, 51 og 55) Kapitel 7: Braklagte randzoner langs vandløb og søer (type 41) Kapitel 8-10 beskriver generelle regler, der gælder på tværs af eksisterende tilsagn til miljø- og økologiordningerne: Kapitel 8: Generelle forhold, der gælder på tværs af ordningerne, f.eks. udbetaling af tilskud, revisionsklausul og producentskifte. Kapitel 8 beskriver desuden eksisterende og nye regler, der gælder for tilsagn om tilskud til Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger givet i 2005 og tidligere. Kapitel 9: Kontrolregler, herunder både fysisk og administrativ kontrol Kapitel 10: Retsgrundlaget for landdistriktsordningerne Derudover er der en række bilag: Bilag 1: Forenelighedstabel, der er en liste over hvilke tilsagns- og støtteordninger, der kan kombineres. Bilag 2: Oversigt over de vigtigste forskelle mellem tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, der er givet siden Bilag 3: Sanktionsoversigt for alle tilsagn givet fra 1997 til 2004 Bilag 4: Oversigt over relevante afgrødekoder, der kan bruges på 5- og 20-årige ordninger. 1.2 Hvem kan få tilskud Ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter kan opretholde tilsagn og få udbetalt tilskud under miljø- og økologiordningerne, så længe de driver tilsagnsarealerne. Hvis arealerne overgår til ny ejer eller forpagter, skal tilsagnet producentskiftes, se kapitel 8.4. Både enkeltpersoner og selskaber, som f.eks. I/S, A/S, ApS og a.m.b.a. kan opretholde tilsagn og få udbetalt tilskud. Bedriften omfatter alle de produktionsenheder, som drives under samme CVR-nummer. 2

10 Introduktion 1.3 Nyt siden sidst Nyt i denne version Vejledningen er opdateret i marts Nyt i denne version er opdaterede sanktion s- skemaer samt opdateret afsnit om kontrol og sanktioner. Det er nu alle tilsagn fra som vil blive omfattet af de nye sanktionsregler. Der er derfor udarbejdet vejledende sanktionsskemaer for de 20 årige tilsagn til Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger også. Som noget nyt vil sanktioner af overtrædelser på ordninger under Landdistriktspr o- grammet ikke længere blive opdelt i arealafvigelser og overtrædelser af tilsag nsbetingelser. Fra kontrolåret 2015 vil alle overtrædelser blive set som overtrædelser af ti l- sagnsbetingelser og dermed indgå i den nye sanktionspraksis som beskrevet i afsnit 0 Derudover er der i denne udgave fra marts 2015 foretaget en ændring af hvilke afgrødekoder, der ikke er forenelige/ikke giver udbetaling på MB- og OM-ordninger (kapitel 3 og 4). For ordningerne om Fastholdelse af vådområder, tilsagnstype 50 og 55, er det tilføjet, at du kan bruge afgrødekode MFO-brak for braklagte arealer, dog kun for tilsagn givet i 2014 (kapitel 6). Der er tilføjet et afsnit om GLM-landskabselementerne, kapitel Der er tilføjet et nyt afsnit 8.3 om Miljøtilsagn og de grønne krav og hvilke afgrødekoder, der medregnes som MFO-brak og således også som arealer i omdrift ved beregningen af om ansøger skal opfylde de grønne krav under grundbetalingsordningen. I bilag 3 er der i afgrødekodeoversigten for tilsagnstyperne 7, 8, 13, 16 og 41 tilføjet, hvilke afgrødekoder, der automatisk medregnes som MFO-brak og således også som areal i omdrift. Endelig er der foretaget en række sproglige ændringer, præciseringer og tilføjet links. Nyt i vejledningen siden 2014 Der er lavet nogle ændringer i vejledningen eller for de enkelte ordninger siden 2014: Flere ordninger samles i én vejledning Fra 2015 indeholder Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger også vejledning for tilsagn givet under ordningerne: Opretholdelse af ændret afvanding Fastholdelse af vådområder, Fastholdelse af naturlige vandstandsforhold og Fastholdelse og pleje af vådområder. Braklagte randzoner Gødningskvoteberegning Det er ikke længere et krav, at du skal udfylde en gødningskvoteberegning, når du får udbetalt tilskud til Pleje af græs- og naturarealer, Opretholdelse af ændret afvanding og Fastholdelse af vådområder. Sanktionsregler Sanktionsreglerne for tilsagn indgået under landdistriktsprogrammet bliver ændret, så de er ens med de tilsagn, der bliver indgået i Se mere om sanktionsreglerne i kapitel 8.6 og 8.7 samt i bilag

11 Introduktion Omdannelse af Omlægningstilskud til økologisk jordbrug Hvis du har søgt et tilsagn om Omlægningstilskud til økologisk jordbrug med start 1. september 2014, har du mulighed for at opsige dette tilsagn og søge et tilsagn om Økologisk Arealtilskud med et omlægningstillæg gældende fra 1. september Det er et krav, at du opfylder betingelserne for Økologisk Arealtilskud fra denne dato. Du kan læse mere om ordningen Økologisk Arealtilskud, herunder hvordan du ændrer dit Omlægningstilskud til et tilsagn om Økologisk Arealtilskud med tilhørende omlægningstillæg. 4

12 Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) 2 Pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) I dette kapitel kan du læse om reglerne for tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, der er indgået i perioden Reglerne for tilsagn, der er indgået i 2014 eller tidligere, findes endvidere i vejledningerne for de respektive år. Der er dog i 2015 kommet ændringer til alle tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer indgået i perioden Disse ændringer vil være beskrevet i denne vejledning. Du kan endvidere se en oversigt over de vigtigste forskelle mellem tilsagn fra forskellige år i bilag Formål Formålet med ordningen er at sikre, at prioriterede arealer indenfor og udenfor Natura 2000-områder bliver drevet som græs- og naturarealer med en ekstensiv landbrugsmæssig drift med årlig afgræsning eller slæt. Dette er for at beskytte og forbedre landskabs- og biotopforhold samt biodiversitet, herunder potentielle yngle- og rasteområder for visse arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 2.2 Hvad får du i tilskud? Hvis du også søger grundbetaling på tilsagnsarealerne, er støttesatsen lavere end i de tilsagn, der ikke kombineres med grundbetaling. Nedenfor kan du se støttesatserne. Læs mere om muligheden for at kombinere tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer med grundbetaling i kapitel Forpligtelse Tilskud uden grundbetaling Tilskud med grundbetaling Læs mere Afgræsning kr. pr. ha kr. pr. ha Kapitel Slæt med mulighed for afgræsning kr. pr. ha 900 kr. pr. ha Kapitel Afgræsning i Naturperler kr. pr. ha Kapitel Tillæg for fuglevenlig drift 600 kr. pr. ha Kapitel og Bemærk at tilskud kan reduceres pga. EU s udbetalingsloft, se kapitel Naturperler Særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer Efter indstilling fra Naturstyrelsen er der udpeget en række særligt værdifulde naturo m- råder (Naturperler), hvor omkostningerne til afgræsning er væsentligt større end på øvrige arealer. Det drejer sig om i alt ca ha. Arealerne kan ses på Internet Markkort i Tast selv-service Særlig fuglevenlig drift NaturErhvervstyrelsen har udpeget ha, hvortil det er muligt at søge om et årligt tillæg, hvis arealerne drives særligt fuglevenligt, se også kapitel Arealerne kan ses på Internet Markkort i Tast selv-service. 5

13 Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) 2.3 Forpligtelser Du har ved tilsagnsgivningen valgt mellem forpligtelse til afgræsning eller forpligtelse til slæt med mulighed for afgræsning. I de følgende afsnit beskrives reglerne for de to forpligtelser Forpligtelse til afgræsning Fra 1. juni (dog den 1. juli ved tillæg til særlig fuglevenlig drift) til 31. august skal arealerne være omfattet af drift med afgræsning. Arealerne skal i deres helhed hvert år den 31. august i tilsagnsperioden fremstå som afgræssede. Helårsafgræsning er tilladt i det omfang, tilsagnsbetingelserne overholdes. Du kan vælge imellem to metoder til afgræsning: Arealerne skal i deres helhed den 31. august hvert år i tilsagnsperioden fremstå afgræsset og med tæt og lavt plantedække. Beskrivelse af tæt og lavt plantedække findes i kapitel og Arealerne skal afgræsses med mindst 1,5 storkreatur pr. ha i perioden fra 1. juni til 31. august, og disse regler beskrives nærmere i kapitel (Forpligtigelsen kan ikke vælges ved tillæg for fuglevenligt drift). Når du anmoder om udbetaling, skal du angive i Fællesskemaet, hvilken type forpligtelse du vælger for hver enkelt tilsagnsmark det pågældende år. For nye tilsagn indgået i 2014 skal du første gang søge om udbetaling i Hvis du på et areal søger om både grundbetaling og har tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer med fast græsningstryk som afgræsningstype, skal du være opmærksom på, at du skal overholde aktivitetskravet under grundbetalingsordningen. Læs mere i kapitel Hvis du søger fuglevenligt tillæg, kan du ikke vælge forpligtelse til afgræsning med 1,5 storkreatur pr. ha. Du skal derimod altid opfylde kravet om tæt og lavt plantedække den 31. august. Fra 21. juni til 31. august må slåning af plantedækket kun ske i form af slæt, der gennemføres som en naturlig del af driften med afgræsning. Afpudsning må kun gennemf ø- res efter afgræsning. I perioden fra den 1. maj til den 20. juni (den 14. juli ved særlig fuglevenlig drift) må plantedækket ikke slås. Afgræsning er tilladt hele året, dog er der undtagelser for arealer med tillæg til særlig fuglevenlig drift, se kapitel Forpligtelse til slæt 1 med mulighed for afgræsning Fra 21. juni til 31. august skal arealerne være omfattet af drift med enten: slæt, med afgræsning eller med afgræsning og slæt. Slæt og afgræsning skal ske sådan, at arealerne i deres helhed fremstår med tæt og lavt plantedække den 31. august hvert år i tilsagnsperioden. 1 Ved slæt forstås, at plantemateriale slås og fjernes f.eks. til hø. Ved afpudsning forstås, at plantemateri a- le slås og efterlades på arealet. 6

14 Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) Plantedækket må ikke slås i perioden fra 1. maj til 20. juni. Hvis der er fare for krydsbestøvning mellem arealerne med frøafgrøder inden for de a f- stande, som er fastsat i certificeringsreglerne, skal plantedækket dog slås inden blo m- string, hvis den berørte frøavler beder om det Særlig fuglevenlig drift For arealer med særlig fuglevenlig drift gælder specielle regler i forhold til slæt-, afpudsnings- og afgræsningsperiode. Disse arealer må ikke afgræsses i perioden fra 1. februar til 31. maj. Hvis arealerne afgræsses i juni måned, må der maksimalt afgræsses med 1,2 storkreatur (læs kapitel for definition af storkreatur). Der er forbud mod slåning i perioden fra 1. maj til og med 14. juli. Arealerne skal fremstå med tæt og lavt plantedække den 31. august hvert år i tilsagnsperioden. 2.4 Krav til plantedække For at få tilsagn skal plantedækket på dine marker være egnet til afgræsning eller slæt. Når markernes størrelse opgøres, fraregnes småbeplantninger større end 100 m 2, som ikke er egnet til afgræsning samt områder, hvor afvandingsforholdene hindrer plantedække. Dvs. at du kun kan medtage arealer, hvor det krævede plantedække er til stede. Et areal ses som plantedækket, når der er mere end 1/3 planter i forhold til sort jord. Arealet skal fastholdes som græs- eller naturareal i hele tilsagnsperioden. Græsarealer er landbrugsarealer, der har et plantedække med græs eller andet grøntfoder. Ved naturarealer forstås blandt andet arealer med lyngvegetation, der er anvendelig til a f- græsning eller slæt. For at opretholde tilsagn og modtage udbetaling skal plantedækket være egnet til afgræsning eller slæt, og arealet skal kunne plejes i henhold til forpligtelsen. Midlertidig oversvømmelse af et areal kan godt accepteres, så længe plantedækket opretholdes. Plantearter, der naturligt indfinder sig i løbet af tilsagnsperioden, er tilladte, hvis øvrige betingelser er overholdt. Områder uden plantedække, der er opstået som følge af dyreveksler eller offentlighedens adgang på trampestier, er også tilladt. Ved en fysisk kontrol vil kontrolløren vurdere, om arealerne er tilskudsberettigede, og hvorvidt plejeforpligtelserne er overholdt. I den forbindelse opdeles arealet i delområder med ens beskaffenhed. 7

15 Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) Delområde >100 m2 Betingelser ikke overholdt Delområde <100 m2 Betingelser Ikke overholdt Fastlæggelse af den tilskudsberettigede del af en mark. I det lyse område er tilsagnsbetingelserne ikke overholdt. Mindre områder under 100 m 2 kan godkendes, når de er en del af en helhed, som lever op til tilsagnets betingelser. Det skraverede område kan godkendes Definition af tæt plantedække ved tæt lavt plantedække Hvis du plejer tilsagnsarealet for at opfylde kravet om tæt plantedække, skal vegetationen dække mere end 50 % af overfladen i forhold til sort jord. Dyreveksler er dog tilladte Definition af lavt plantedække ved tæt lavt plantedække På græsarealer, der er omfattet af forpligtelse til afgræsning med tæt og lavt plantedække som afgræsningsmetode, kan plantedækket betragtes som lavt, når vegetationen er tydeligt afgræsset og mindre end 40 cm høj. På arealer, hvor mere end 50 % af vegetationen er over 40 cm høj, betragtes plantedækket ikke som lavt, og arealet er derfor ikke tilskudsberettiget. På naturarealer, der er omfattet af tilsagn, kan plantedækket betragtes som lavt, hvis det bærer tydeligt præg af afgræsning. Dvs. at mindst 50 % af plantedækket skal være tydeligt afbidt. På arealer med lynghede skal mindst 50 % af planterne mellem lyngen være holdt nede ved afbidning. Hvis der er områder under 100 m 2, hvor kravene om tæt og lavt plantedække ikke er overholdt, kan de godt accepteres som en del af tilsagnsarealet, hvis marken som helhed er plejet i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne. 8

16 Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) Forpligtelse til fast græsningstryk (1,5 storkreatur pr. ha) Hvis du for en mark vælger forpligtelse til afgræsning med mindst 1,5 storkreatur pr. ha, skal der på ethvert tidspunkt i perioden 1. juni til 31. august være mindst 1,5 storkreatur pr. ha på marken eller et lavere græsningstryk godkendt af NaturErhvervstyrelsen. Marken må ikke være samhegnet med andre marker, medmindre der er valgt forpligtelse til afgræsning med fast græsningstryk på alle arealerne. I indhegningen må der dog gerne være naturarealer, der ikke søges tilskud til. Muligheden for fast græsningstryk er tiltænkt naturlignende arealer, som har svært ved at opfylde kravene til tæt, lavt plantedække på alle del af tilsagnsarealet. Hvis du på et areal både søger om grundbetaling og har tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer med fast græsningstryk som afgræsningstype, skal du være opmærksom på, at du skal overholde aktivitetskravet under grundbetalingsordningen. Aktivitetskravet er årlig slåning, men denne kan erstattes af afgræsning. Ved afgræsning er det en betingelse på grundbetalingsordningen, at arealerne fremstår afgræssede den 15. september. Det betyder, at mere end 50 % af plantedækket skal bære præg af afgræsning, og være under 40 cm højt. Det svarer til betingelse om tæt, lavt plantedække på Pleje af græs- og naturarealer. Du skal dermed både opfylde kravet om fast græsningstryk i juni, juli og august og kravet om, at 50 % af plantedækket bærer præg af afgræsning og er under 40 cm højt den 15. september, hvis du på det samme areal søger fast græsningstryk og grundbetaling. Konklusionen er derfor, at valg af fast græsningstryk kun i få tilfælde er en fornuftig løsning på arealer med grundbetaling. Du kan ikke få udbetalt grundbetaling på naturarealer. Ved samhegning af marker med forskellige fastsatte græsningstryk vil det i tilfælde af kontrol gælde, at hver mark kontrolleres efter det græsningstryk, der gælder for den enkelte mark. Eksempel: En mark med krav om 1,5 storkreatur pr. ha er hegnet sammen med en anden mark, der har fået nedsat kravet til 1,3 storkreatur pr. ha. Der går samlet i indhegningen 1,4 storkreatur pr. ha. Marken med krav om 1,3 storkreatur pr. ha kan godkendes, mens marken med krav om 1,5 storkreatur pr. ha vil blive underkendt. For at få godkendt alle marker i indhegningen, skal du derfor have 1,5 SK/ha i hele indhegningen, selvom der er marker i indhegningen med dispensation til et mindre græsningstryk. En indhegning må kun indeholde marker og naturarealer, der drives af samme tilsagnshaver. Hvis du ønsker at have arealer i indhegningen, som du ikke har råderet over, skal du indsende en dispensationsansøgning, hvor du dokumenterer, at kontrolløren har adgang til alle arealerne i tilfælde af kontrol af tilsagnsarealet. 9

17 Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) Figur 1 illustration over hvilke arealer der må indgå i indhegningen hvis du vælger græsningsmetoden fast græsningstryk. Undtagelse: For tilsagn, der begyndte den 1. september 2012 og 1. september 2013, kan der dog laves en fælles indhegning for flere tilsagnshavere, der har valgt forpligtigelsen til fast græsningstryk. Du skal dog være opmærksom på, at hvis én tilsagnshaver overtræder tilsagnsbetingelserne, kan det få betydning for de øvrige tilsagnshavere i indhegningen. Eksempel: Der konstateres ved kontrol et lavere græsningstryk i den samlede indhegning end det græsningstryk, der er gældende for marken. Det vil kunne føre til en underkendelse af tilsagnsmarken, uanset hvor mange dyr den enkelte tilsagnshaver bidrager med i den samlede dyrebestand i indhegningen. Ligeledes skal alle tilsagnshavere i indhegningen vælge forpligtigelse til afgræsning med fast græsningstryk. Det betyder, at hvis én af tilsagnshaverne i indhegningen vælger forpligtigelse til tæt og lavt plantedække, kan det føre til underkendelse af de andre 10

18 Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) tilsagnsmarker i indhegningen. Det anbefales derfor, at tilsagnene i en indhegning samles hos én tilsagnshaver. Storkreaturer beregnes som: Tyre, køer og andet kvæg over to år, heste over seks måneder Kvæg fra seks måneder til to år Får og geder over et år og hjortedyr over ni måneder 1,0 storkreatur 0,6 storkreatur 0,15 storkreatur Forpligtelsen til afgræsning med krav om fast græsningstryk kan ikke vælges ved fo r- pligtelse til slæt eller ved tillæg til fuglevenlig drift. Sådanne marker skal opfylde b e- tingelsen om tæt og lavt plantedække den 31. august. Hvis du har valgt at opfylde forpligtelsen til afgræsning med mindst 1,5 storkreaturer pr. ha, vil arealet blive underkendt i en kontrol, hvis der ikke går mindst 1,5 storkreaturer eller et lavere græsningstryk godkendt af NaturErhvervstyrelsen p r. ha på hele tilsagnsmarken. Det betyder, at du ikke kan bruge skiftefolde og heller ikke må opdele marken i mindre dele, så dyrene ikke har adgang til hele arealet i perioden 1. juni til 31. august, medmindre der går det fastsatte dyretryk i alle foldene. Indhegningen må gerne indeholde ikke-støtteberettigede naturarealer, der er en naturlig del af indhegni n- gen. Du kan ikke få tilskud til de ikke-støtteberettigede naturarealer Vær opmærksom på, at antallet af storkreaturer opgøres i forhold til det opmål te støtteberettigede areal i indhegningen, både det indtegnede og samhegnede areal. Hvis arealet opmåles større end tilsagnsarealet, skal der gå et antal storkreaturer svarende til det opmålte areal. Før den 1. juni og efter den 31. august er der ingen krav til græsningstryk og eventuel opdeling af marken, så længe de øvrige betingelser i tilsagnet overholdes Krav til areal med fast græsningstryk Plantedækket skal være anvendeligt til afgræsning, når der er valgt forpligtelse til a f- græsning. Som udgangspunkt er alle plantearter anvendelige til afgræsning, hvis de indgår naturligt på græs- og naturarealer. Det er op til dig som tilsagnshaver at bruge de husdyrarter og racer, som er velegnede til at pleje dit tilsagnsareal og den vegetation, der forekommer på arealet. Områder over 100 m 2 med grupper af træer, tæt buskads eller vanddækkede områder, som det ikke er muligt at afgræsse, skal fraregnes. Græsningstrykket skal fastsættes, så der kommer dyr på hele arealet Ansøgning om nedsættelse af græsningstryk Du kan søge NaturErhvervstyrelsen om at få nedsat græsningstrykket til et mindre antal storkreaturer pr. ha end 1,5 storkreatur. Det kan fx være tilfælde, hvor du har helårsafgræsning, eller hvis arealet ikke kan bære et græsningstryk på 1,5 storkreatur pr ha. Ansøgning om nedsat græsningstryk skal ske inden fristen for indsendelse af Fællesskemaet den 21. april Der skal vedlægges en udtalelse fra kommunen eller anden ansvarlig myndighed, hvoraf det fremgår, at det vil være en fordel for naturen, at der 11

19 Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) afgræsses med færre dyr. Ansøgning om nedsættelse af græsningstryk kan indsendes på til Du skal huske at søge om dispensation, hvis du fx har behov for at hjemtage dyrene til dyrlægebehandling, eller arealerne bliver for våde i de tre måneder, hvor dyrene skal gå på marken. Dispensationen vil blive behandlet hurtigst muligt indenfor græsningsperi o- den Definition af lavt plantedække ved forpligtelse til slæt med mulighed for afgræsning På arealer, der er omfattet af forpligtelse til slæt, kan plantedækket betragtes som lavt, når der er taget minimum ét slæt i perioden 21. juni til 31. august. Vegetationen skal desuden være mindre end 40 cm høj den 31. august hvert år i tilsagnsperioden. Hvis arealerne bliver afgræsset, gælder definitionen af lavt plantedække i kapitel Områder, hvor mere end 50 % af vegetationen er over 40 cm høj, er ikke tilskudsberettiget. 2.5 Betingelser der skal være opfyldt i alle 5 tilsagnsår Ejer eller forpagter driver arealet Det er en forudsætning for at modtage og opretholde et tilsagn, at du som ejer eller forpagter driver arealerne i hele tilsagnsperioden. Hvis du ikke længere driver arealerne, skal tilsagnet producentskiftes til ny ejer eller forpagter. Læs mere i kapitel 8.4. Ingen skov Tilsagnsarealet må ikke være: tilplantet med skov, omfattet af en tilskudsordning til skovbrug, eller pålagt fredskovspligt, bortset fra lovligt ubevoksede arealer, der i hele tilsagnsperioden holdes lysåbne og uden egentlig skovbevoksning. Du må dog gerne have et tilsagn til skovrejsning fra Naturstyrelsen på arealet samtidig med, at du har et tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, hvis: arealerne ikke er bevoksede med træer, og du ikke modtager tilskud til arealerne under tilsagn til skovrejsning Ingen plantebeskyttelsesmidler Der må ikke bruges plantebeskyttelsesmidler på tilsagnsarealet. Biodynamiske præparater, der anvendes på jordbrugsbedrifter, der er autoriseret af Demeter-Forbundet, betragtes ikke som gødning eller plantebeskyttelsesmidler. Ingen tilskudsfodring Tilskudsfodring er ikke tilladt på arealer med tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskudsfodring omfatter al slags foder. Slikkesten og ren mineralblanding er dog tilladt. Afgræsning Afgræsning skal ske med husdyr, dvs. heste eller drøvtyggere. Arealet skal afgræsses med et græsningstryk, der er afpasset efter forholdene, således at overgræsning undgås, og plantedækket opretholdes, se kapitel

20 Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) Ingen gødskning Arealerne må ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græsse n- de husdyr. Øvrigt Arealerne må ikke omlægges, anvendes til frøproduktion eller udnyttes på en måde, der er uforenelig med betingelserne vedrørende plantedække. Arealerne må ikke vandes, dog er engvandingsanlæg tilladt. Du skal hvert år inden 1. august indsende erklæring om, at du har overholdt forpligtelserne i tilsagnet. Erklæringen afgives normalt i Fælleskemaet, hvor du søger om udb e- taling af årets tilskud. 2.6 Kombination med andre ordninger Du kan på samme mark søge: Omlægningstilskud, Ændret afvanding, Fastholdelse af vådområder og Ø-støtte. Det er endvidere muligt at søge om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer på arealer, der er omfattet af randzoneloven. Se også forenelighedstabellen i bilag Andre aktiviteter på tilsagnsarealerne Det er vigtigt, at du søger og får dispensation ved NaturErhvervstyrelsen, før du iværksætter aktiviteter på tilsagnsarealerne. Det gælder især aktiviteter, der kan være i strid med betingelserne i dit tilsagn, bl.a. betingelsen om at plantedækket skal opretholdes i hele tilsagnsperioden, fx ved anlægsarbejder. 2.8 Underretningspligt Du har pligt til at underrette NaturErhvervstyrelsen, hvis du ikke længere opfyl der tilsagnsbetingelserne, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan opfylde tilsagnsbetinge l- serne. Hvis du ikke opfylder tilsagnsbetingelserne for et areal, vil dit tilsagn som u d- gangspunkt bortfalde med krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud Dispensation Hvis du ikke kan opfylde tilsagnsbetingelserne et enkelt år, har du mulighed for at søge om dispensation. Ansøgning om dispensation skal være skriftlig og sendes - gerne på e- mail til Vi tager herefter stilling til, om din ansøgning kan imødekommes, og vi sender dig en skriftlig afgørelse. At du fx ikke længere har rådighed over dyr, der kan afgræsse dine marker, accepteres ikke som begrundelse for dispensation. Du skal søge dispensation inden du foretager dig noget, der kan være i strid med tilsagnsbetingelserne fx: hvis du vil foretage bekæmpelse af ukrudtsarter i strid med forbudsperioden mod slåning eller forbuddet mod sprøjtning, hvis du har behov for at tilskudsfodre eller 13

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Kolofon Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto: Colourbox

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015

Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Økologisk landbrug Tilskudsmuligheder i 2015 Indholdsfortegnelse Hvad kan nye og eksisterende økologer få tilskud til?... 3 Økologisk arealtilskud... 6 Tillæg under økologisk arealtilskud... 8 Økologisk

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2014 til 31. juli 2015 Revideret 10. februar 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende investeringer i nye grønne processer og teknologier i den primære jordbrugsproduktion I medfør af 3, jf. 2, nr. 2, litra a, 5, 7, stk. 4, 11, stk. 4,

Læs mere

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejledning om enkeltbetalingsordningen ved ekspropriation

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Marts 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon Vejledning om tilskud til projekter under Dyrevelfærdspuljen Denne vejledning

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 Revideret udgave januar 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Ansøgningsvejledning 2007

Ansøgningsvejledning 2007 Ansøgningsvejledning 2007 - Ansøgning om enkeltbetaling - Ansøgning om støtte til særlige afgrøder - Gødningsplanlægning: kvælstofkvote og efterafgrøder - Indberetning om økologi og anmodning om udbetaling

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp

Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning af hamp Marts 2013 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon Vejledning til ansøgning om tilladelse til dyrkning

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat. Udkast til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 Dato: 29. juli 2014 Notat Udkast

Læs mere

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard

FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard FødevareErhverv v. Kontorchef Peter Ritzau Eigaard Hvordan kan FOTdata bruges som et bidrag til beregning af landbrugsstøtte? FødevareErhverv uddeler hvert år op mod 7 mia. kroner i landbrugsstøtte på

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Revideret udgave 10. september 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden.

projektet. Ja, udgifterne skal være afholdt og betalt i projektperioden. Spørgsmål og svar om miljø- og naturprojekter Spørgsmål Svar Udgifter i projektperioden Hvad er en Projektperioden er den periode, hvor projektet skal gennemføres. Projekter, der projektperiode? opnår

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Produktion / JEMJ Sagsnr./dok.nr.: 12-832-000002 Dato: 7. februar 2014 Tilretning af Tast selv-service

Læs mere

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion

Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion Væsentlige ændringer og præciseringer i vejledning om Økologisk jordbrugsproduktion PLANTEPRODUKTION: Det er muligt fremadrettet at få andre datoer som omlægningsdato for marker end den 1. i måneden. Du

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk.

Bekendtgørelse om tilskud til etablering og. modernisering af akvakulturanlæg. I medfør af 3, jf. 2, stk. 1, nr. 2, litra a, 5, 6, stk. 2, 7, stk. 1 af 5 14-05-2008 22:18 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Ordningens indhold Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration Kapitel 4 Tilskudsberettigede projekter Kapitel 5 Betingelser for tilskud

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014

Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice. December 2014 Kundeundersøgelse 2014 - landmænd og konsulenter om Tast selv-service og kundeservice December 2014 1 Konklusion Tilfredsheden med Tast selv-service er øget i forhold til 2013. 62 % af konsulenterne og

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1)

Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) Bekendtgørelse om tilskud til forberedelse og gennemførelse af producentorganisationers produktions- og afsætningsplaner inden for fiskerisektoren 1) I medfør af 2, stk. 1-3, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2,

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Maj 2014 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Maj 2014 2 Kolofon Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 Bidragyder(e):

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter

Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter Vejledning om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter samt om reservation af midler til fastholdelse af vådområder Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fød evar

Læs mere

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne.

Basale servicefaciliteter Etablering af faciliteter og gennemførelse af aktiviteter af betydning for livet i landdistrikterne. Administrationsbygningen c/o Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing M Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Helle Baagøe E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 41333014 J. nr. 32408-12-200M-030

Læs mere

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt

Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt Vejledning vedrørende sammenlægning af producentorganisationer under EU's markedsordning for frugt og grønt I henhold til Rådets og parlamentets forordning 1308/2013, Rådets forordning 1234/2007, Kommissionens

Læs mere

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c

Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c 1 Vejledning om 25 meters beskyttelseszone omkring indvindingsboringer, jf. miljøbeskyttelseslovens 21 b, jf. 64 c Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for vejledningen... 4 1.2 Vejledningens formål...

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 Revideret oktober 28 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS-

Læs mere

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due

Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune. Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due Erfaringer med 19b-anmeldelser i Esbjerg Kommune Naturårsmøde 3. september 2014 Biolog Mette Kirkebjerg Due 19b-lovgivningen 19b: Aktiviteter nævnt på bilag 2 i NBL i Natura 2000 skal anmeldes Kommunen

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret - Planperioden 2013/2014 Juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til indberetning

Læs mere

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014

Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014 Kontrolinstruks for krydsoverensstemmelse 2014 NaturErhvervstyrelsens kontrol på stedet af 23 krydsoverensstemmelseskrav Februar 2014 Sagsnummer: 13-571-000001 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014

Vejledning. Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer. Tilskudsåret 2014 Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Tilskudsåret 2014 Kolofon Vejledning Dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber

Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Landbrugsdata anvendelse og faldgruber Af Inge T. Kristensen, Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks Jordbrugsforskning Lars Bjørn Hansen, Miljø- og Naturteknolog, Rambøll Omar Christian Thomsen, projektchef,

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Nærværende formular er udarbejdet af KHL er beregnet til, at parterne selv kan udfylde kontrakten. KHL påtager sig intet ansvar for, om kontrakten omhandler alle relevante forhold i det enkelte kontraktforhold

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2.

Budget for de godkendte tilskudsberettigede omkostninger fremgår af bilag 2. Lag Viborg C/O Lone Frandsen Løvskal Landevej 12 8850 Bjerringbro Center for Projekttilskud J. nr. 32408-13-5112 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 30667085

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Februar 2014 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Haraldskær vedrørende Del 13 af matr.nr. 8g Rue By, Skibet Del

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning

Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Vejledning om tilsagn til Natura 2000- projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning Januar 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter

Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Vejledning til ansøgning om tilskud til projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet

Læs mere

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning

Orientering. Oksekød Nr. 1/2014. Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. 1. Indledning Oksekød Nr. 1/2014 Orientering 8. oktober 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Ny slagtepræmie for tyre, stude og kvier 2015-2020 mv. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal JSS Danmarks miljøundersøgelser Afdeling for Systemanalyse 30. marts 2004 Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal Formål Skov- og Naturstyrelsen har d. 26. marts bedt Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Vejledning om gødskningsog

Vejledning om gødskningsog Vejledning om gødskningsog harmoniregler Planperioden 1. august 2007 til 31. juli 2008 Revideret udgave april 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Vejledning om gødskningsog

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger

Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marts 2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejledning om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende

Læs mere

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte

Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 12 1) Vandet sandjord JB 1 4. Forfrugtsværdi udbytte Tabel 1: Landbrugsafgrøder og grønsager på friland, kvælstof-, fos- og kaliumnormer er og retningsgivende normer fos og kalium i kg pr. ha 2007/08 Normerne angiver total mængde kvælstof på årsbasis. For

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Oktober 2006

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Oktober 2006 Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Oktober 2006 Gældende fra den 6. oktober 2006 RESUMÉ Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion beskriver de regler, der gælder for økologisk produktion

Læs mere

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj)

Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Vejledning om godkendelse af FKA-fartøj for førstegangsetablerede (FKA-FE fartøj) Nyropsgade 30 Tlf.: 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled

Udbudsbrev indhentning af tilbud. til. FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Udbudsbrev indhentning af tilbud til FORPAGTNINGSAFTALE Solhøj Fælled Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Kontaktpersen: Jens Nielsen Tlf. 72543314 / mail: jsn@nst.dk 23-07-2015 1 Indledning

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven

Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Oktober 2011 Figur 1 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá= Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud under innovationsloven Denne

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler

Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Kontrolinstruks for 2015 Gødningsregnskaber og Harmoniregler Planperioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Kontrolinstruks for

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning)

j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Matr. nr: 74 Ejerlav: Gl. Haderslev Ejerlav, Gl. Haderslev Ejendomsnr. 7887 j.nr. FORPAGTNINGSKONTRAKT (Jordforpagtning) Underskrevne (bortforpagter) Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev CVR.nr.

Læs mere