Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet ) April 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1995-2014) April 2015"

Transkript

1 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet ) April 2015

2 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet ) Denne vejledning indeholder reglerne for tilsagn under tilskudsordningerne Pleje af græs- og naturarealer, Miljøbetinget tilskud, Omlægningstilskud, Opretholdelse af ændret afvanding, Fastholdelse af vådområder og Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Disse tilsagn er givet i 2014 eller tidligere. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i april 2015 Bidragyder: Center for Landbrug Fotograf: Karin Møller-Olsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Hjemmeside: naturerhverv.dk ISBN:

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Opbygning af vejledningen Hvem kan få tilskud Nyt siden sidst Pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) Formål Hvad får du i tilskud? Naturperler Særlig fuglevenlig drift Forpligtelser Forpligtelse til afgræsning Forpligtelse til slæt med mulighed for afgræsning Særlig fuglevenlig drift Krav til plantedække Definition af tæt plantedække ved tæt lavt plantedække Definition af lavt plantedække ved tæt lavt plantedække Forpligtelse til fast græsningstryk (1,5 storkreatur pr. ha) Krav til areal med fast græsningstryk Ansøgning om nedsættelse af græsningstryk Definition af lavt plantedække ved forpligtelse til slæt med mulighed for afgræsning Betingelser der skal være opfyldt i alle 5 tilsagnsår Kombination med andre ordninger Andre aktiviteter på tilsagnsarealerne Underretningspligt Dispensation Oversvømmede arealer Omdannelser Sammenligning med MVJ-tilsagn og andre plejegræsordninger Sammenligning med MVJ-tilsagn Præcisering af kravet om jordbrugsmæssig udnyttelse i eksisterende MVJ-tilsagn Plejetilsagn med start 2010 eller senere Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt (tilsagnstype 26) Formål Hvad får du i tilskud? Betingelser der skal være opfyldt i alle tilsagnsår Ejer eller forpagter driver arealet Indsendelse af årlig udbetalingsanmodning (indberetning) i Fællesskemaet Begrænset kvælstofgødskning Gødningskvoteberegning og gødningsregnskab Ingen sprøjtemidler Tilsagnsarealer i skov Kombination med andre tilskud Betingelser for udbetaling Krav til landbrugsmæssig produktion eller drift med juletræer/pyntegrønt på tilsagnsarealer Permanente afgrøder... 20

4 Indholdsfortegnelse Sommerbrak Grøngødning Træer og buske Indberetning af tilsagnsarealer Tilsagnsarealer der overgår til anden anvendelse Tilladte aktiviteter på tilsagnsarealer Afgrødekoder Underretningspligt Dispensation Fra økolog til konventionel Omlægningstilskud til økologisk jordbrug (tilsagnstype 35) Formål Hvad får du i tilskud Betingelser for OM-tilsagn Økologisk autorisation Tilplantet med juletræer eller landbrugsmæssig udnyttelse i 1. tilsagnsår Mindstemål for arealer Ejer eller forpagter driver arealet efter den økologiske produktionsmetode Indsendelse af årlig udbetalingsanmodning (indberetning) i Fællesskemaet OM-tilsagn og andre tilskudsordninger Tilsagnsarealer i skov Betingelser for udbetaling Sommerbrak Grøngødning Træer og buske Indberetning af tilsagnsarealer (alle OM-tilsagn) Tilsagnsarealer der overgår til anden anvendelse Tilladte aktiviteter på tilsagnsarealer Afgrødekoder (alle OM-tilsagn) Underretningspligt Dispensation Opretholdelse af ændret afvanding (tilsagnstype 54) Formål Tilskuddets størrelse Betingelser for tilsagn Afvandingsforhold Afpudsning Plantedække Gødning Plantebeskyttelsesmidler Beliggenhed og markstørrelse Afgrødekoder Betingelser ved tilsagnsperiodens begyndelse og i tilsagnsperioden Dispensation fra randzoner Kombination med andre tilskud Grundbetaling Afgrødekoder... 37

5 Indholdsfortegnelse 6 Fastholdelse og pleje af vådområder og fastholdelse af naturlige vandstandsforhold (Tilsagnstype 50, 51 og 55) Formål Betingelser for tilsagn Hvad får du i tilskud Dispensation fra 9 meter randzoner Plantedække Andre betingelser Ingen dyrkning Ingen gødskning eller jordforbedringsmidler Ingen plantebeskyttelsesmidler Ingen tilskudsfodring Kombinationsmuligheder med andre ordninger Kombination med grundbetalingsordningen Kombination med tilskud til miljøvenligt jordbrug Omdannelse af tilsagn Harmoniregler Bedrifter med mere end 1,7 DE pr. ha før ansøgning om tilsagn Bedrifter med mindre end 1,7 DE pr. ha før ansøgning om tilsagn Bedrifter, der overtager arealer med tilsagn Dispensation Tilskud til braklagte randzoner langs vandløb og søer (tilsagnstype 41) Formål Hvad kan du få i tilskud Hvilke arealer kan få tilsagn Betingelser ved tilsagnsperiodens begyndelse Beliggenhed Forudgående udnyttelse Betingelser der skal være opfyldt i hele tilsagnsperioden Ejer eller forpagter driver arealet Indsendelse af den årlige betalingsanmodning Ingen skov Ingen jordbrugsproduktion Ingen plantebeskyttelsesmidler Ingen gødskning Øvrigt Plantedække og pleje Andre aktiviteter Underretningspligt Dispensation Kombination med andre tilskud Grundbetalingsordningen Generelle betingelser for miljø- og økologiordninger Udbetaling af tilskud Indtegning af marker Markblokkens støtteprocent GLM-landskabselementer... 48

6 Indholdsfortegnelse Anmodning om udbetaling Reduktion af tilskud ved forsinket anmodning om udbetaling Indberetning af alle marker Bortfald af tilsagn Loft på tilskuddet Hvornår udbetales tilskuddet Udbetalingskonto Nyt CVR-nummer Oplysninger til SKAT Kombination med grundbetaling (art. 32-undtagelsen, tidligere art. 34) Miljøtilsagn og grønne krav, tilsagnstyperne 7, 8, 13, 16 og Revision af tilsagn for arealer med nye randzoner eller beskyttelseszoner omkring drikkevandsboringer Producentskifte Frist for indsendelse af erklæring om producentskifte Overdragelse mindre end 8 uger før ansøgningsfrist for grundbetaling Dispensation Hvornår indtræder den nye erhverver i tilsagnet Når erhverver ikke ønsker at indtræde i tilsagn Regler for gødningskvoteberegning og gødningsregnskab Omdannelse af tilsagn Ekspropriation Jordfordeling Endelig ophør med jordbrugsvirksomhed Op- og nedskrivning af marker Bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud Force majeure Udelukkelse og straf Særlig beskyttet natur og dyrearter Genopdyrkning Undtagelse fra 3-beskyttelse Permanent græs Ophørsklausul Revisionsklausul Myndighedernes brug af oplysninger Brug af data i ansøgningsskemaet Opbevaring af kontroloplysninger Den registreredes rettigheder Anvendelse af oplysninger fra Fællesskemaet og offentliggørelse af data Muligheder for at klage Kontrol, overtrædelser og nedsættelser Kontrol af tilskudsbetingelser Administrativ kontrol Kontrol på bedriften Kontrolresultatet Overtrædelse af tilsagnsbetingelser Beregning af sanktionen Gentagelse af overtrædelse... 72

7 Indholdsfortegnelse Suspension Krydsoverensstemmelse Retsgrundlag 74 Bilag 1. Forenelighedstabel Bilag 2 Oversigt over forskelle mellem ordninger for Pleje af græs- og naturarealer Bilag 3 Sanktionsoversigt Miljø og økologitilsagn givet A: Sanktionsoversigt for Omlægningstilskud til økologisk jordbrug (tilsagnstype 35) B: Sanktionsoversigt for Miljøbetinget tilskud for juletræer og pyntegrønt (tilsagnstype 26) C: Sanktionsoversigt for Pleje af græs- og naturarealer (2007 til 2014) (tilsagnstype 52, 56 og 57) D: Sanktionsoversigt for Pleje af vådområder (2007 til 2014) (tilsagnstype 51) E: Sanktionsoversigt for Fastholdelse af vådområder mv. (tilsagnstype 50 og 55) F: Sanktionsoversigt for Braklagte randzoner (tilsagnstype 41) G: Sanktionsoversigt for Opretholdelse af ændret afvanding (tilsagnstype 54) H: Sanktionsoversigt for Miljøvenlig drift af vådområder (tilsagnstype 16) I: Sanktionsoversigt for Etablering af vådområder (tilsagnstype 13) J: Sanktionsoversigt for Ændret afvanding (Tilsagnstype 9) K: Sanktionsoversigt for Udtagning af græs udenfor omdriften (tilsagnstype 8) L: Sanktionsoversigt for Udtagning af agerjord (Tilsagnstype 7) M: Sanktionsoversigt for Pleje med afgræsning, rydning eller slæt (+ N og - N) (tilsagnstype 5) N: Sanktionsoversigt for Miljøvenlig drift af græs i 20 år (niveau 1 og niveau 2) (tilsagnstype 4) Bilag 4 Afgrødekoder, der kan bruges på 5- og 20-årige tilsagnsordninger

8 Introduktion 1 Introduktion Denne vejledning beskriver reglerne for de 5- og 20-årige miljø- og økologiordninger, som du kunne søge tilsagn til i perioden Vejledningen beskriver generelle og nye regler. Ordningerne er en del af Landdistriktsprogrammet, og ordningerne skal fremme det overordnede formål om at skabe varierede landskaber med rig natur, mere økologi og rent miljø. Miljøordningerne omfatter Pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ) (tilsagnstype 4, 5, 7, 8, 9, 13 og 16) Braklagte randzoner (tilsagnstype 41) Fastholdelse og pleje af vådområder (tilsagnstype 50 og 51) Fastholdelse af vådområder (tilsagnstype 55) Opretholdelse af ændret afvanding (tilsagnstype 54) Økologiordningerne omfatter Miljøbetinget tilskud (MB) (tilsagnstype 26) Omlægning til økologisk jordbrug (OM) (tilsagnstype 35) Du bør læse om reglerne for den eller de ordninger, som du har et tilsagn til samt kapitel 7 og 8. Her er beskrevet generelle betingelser for ordningerne samt kontrol og sanktion. Hvis du har flere tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer med forskellige startdatoer, bør du også læse bilag 2, hvor forskellen mellem tilsagn givet i perioden er beskrevet. Hvis du har et gammelt MVJ-tilsagn, kan der være specifikke regler for netop dit tilsagn, som vil fremgå af dit tilsagnsbrev. På vores hjemmeside kan du læse de tidligere vejledninger, som NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet. Du skal dog være opmærksom på, at der i denne vejledning kan være nogle præciseringer af regler, som også gælder for eksisterende tilsagn. Hvis der sker ændringer i ordningerne, bliver det annonceret i NaturErhvervstyrelsens nyhedsbreve og på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: Du vil løbende blive holdt ajour med ændringer, hvis du abonnerer på nyhedsbrevene. Bliv abonnent her. I 2015 kan du ikke søge nye tilsagn til Omlægningstilskud til økologisk jordbrug eller Miljøbetinget tilskud, men du kan fortsat få udbetalt tilskud fra eksisterende tilsagn. Du kan søge om nye tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, som er beskrevet i Vejledning om Pleje af græs- og naturarealer. Du har også mulighed for at søge om tilsagn til Fastholdelse af vådområder og Ændret afvanding. Du kan finde vejledningerne her: Fastholdelse af vådområder og Ændret afvanding. Økologiske landmænd kan fra 2015 søge nye tilsagn til Økologisk Arealtilskud, læs mere i vejledningen for ordningen Økologisk Arealtilskud. 1.1 Opbygning af vejledningen Vejledningen er opbygget således, så kapitel 2-6 beskriver ordningerne: Kapitel 2: Tilsagn om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer (type 52, 56 og 57) 1

9 Introduktion Kapitel 3: Tilsagn om Miljøbetinget tilskud til juletræer og pyntegrønt (type 26) Kapitel 4: Tilsagn om tilskud til Omlægning til økologisk jordbrug (type 35) Kapitel 5: Tilsagn om tilskud til Opretholdelse af ændret afvanding (type 54) Kapitel 6: Tilsagn om tilskud til Fastholdelse af vådområder og Fastholdelse af naturlige vandstandsforhold, samt Fastholdelse og pleje af vådområder (type 50, 51 og 55) Kapitel 7: Braklagte randzoner langs vandløb og søer (type 41) Kapitel 8-10 beskriver generelle regler, der gælder på tværs af eksisterende tilsagn til miljø- og økologiordningerne: Kapitel 8: Generelle forhold, der gælder på tværs af ordningerne, f.eks. udbetaling af tilskud, revisionsklausul og producentskifte. Kapitel 8 beskriver desuden eksisterende og nye regler, der gælder for tilsagn om tilskud til Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger givet i 2005 og tidligere. Kapitel 9: Kontrolregler, herunder både fysisk og administrativ kontrol Kapitel 10: Retsgrundlaget for landdistriktsordningerne Derudover er der en række bilag: Bilag 1: Forenelighedstabel, der er en liste over hvilke tilsagns- og støtteordninger, der kan kombineres. Bilag 2: Oversigt over de vigtigste forskelle mellem tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, der er givet siden Bilag 3: Sanktionsoversigt for alle tilsagn givet fra 1997 til 2004 Bilag 4: Oversigt over relevante afgrødekoder, der kan bruges på 5- og 20-årige ordninger. 1.2 Hvem kan få tilskud Ejere og forpagtere af jordbrugsbedrifter kan opretholde tilsagn og få udbetalt tilskud under miljø- og økologiordningerne, så længe de driver tilsagnsarealerne. Hvis arealerne overgår til ny ejer eller forpagter, skal tilsagnet producentskiftes, se kapitel 8.4. Både enkeltpersoner og selskaber, som f.eks. I/S, A/S, ApS og a.m.b.a. kan opretholde tilsagn og få udbetalt tilskud. Bedriften omfatter alle de produktionsenheder, som drives under samme CVR-nummer. 2

10 Introduktion 1.3 Nyt siden sidst Nyt i denne version Vejledningen er opdateret i marts Nyt i denne version er opdaterede sanktion s- skemaer samt opdateret afsnit om kontrol og sanktioner. Det er nu alle tilsagn fra som vil blive omfattet af de nye sanktionsregler. Der er derfor udarbejdet vejledende sanktionsskemaer for de 20 årige tilsagn til Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger også. Som noget nyt vil sanktioner af overtrædelser på ordninger under Landdistriktspr o- grammet ikke længere blive opdelt i arealafvigelser og overtrædelser af tilsag nsbetingelser. Fra kontrolåret 2015 vil alle overtrædelser blive set som overtrædelser af ti l- sagnsbetingelser og dermed indgå i den nye sanktionspraksis som beskrevet i afsnit 0 Derudover er der i denne udgave fra marts 2015 foretaget en ændring af hvilke afgrødekoder, der ikke er forenelige/ikke giver udbetaling på MB- og OM-ordninger (kapitel 3 og 4). For ordningerne om Fastholdelse af vådområder, tilsagnstype 50 og 55, er det tilføjet, at du kan bruge afgrødekode MFO-brak for braklagte arealer, dog kun for tilsagn givet i 2014 (kapitel 6). Der er tilføjet et afsnit om GLM-landskabselementerne, kapitel Der er tilføjet et nyt afsnit 8.3 om Miljøtilsagn og de grønne krav og hvilke afgrødekoder, der medregnes som MFO-brak og således også som arealer i omdrift ved beregningen af om ansøger skal opfylde de grønne krav under grundbetalingsordningen. I bilag 3 er der i afgrødekodeoversigten for tilsagnstyperne 7, 8, 13, 16 og 41 tilføjet, hvilke afgrødekoder, der automatisk medregnes som MFO-brak og således også som areal i omdrift. Endelig er der foretaget en række sproglige ændringer, præciseringer og tilføjet links. Nyt i vejledningen siden 2014 Der er lavet nogle ændringer i vejledningen eller for de enkelte ordninger siden 2014: Flere ordninger samles i én vejledning Fra 2015 indeholder Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger også vejledning for tilsagn givet under ordningerne: Opretholdelse af ændret afvanding Fastholdelse af vådområder, Fastholdelse af naturlige vandstandsforhold og Fastholdelse og pleje af vådområder. Braklagte randzoner Gødningskvoteberegning Det er ikke længere et krav, at du skal udfylde en gødningskvoteberegning, når du får udbetalt tilskud til Pleje af græs- og naturarealer, Opretholdelse af ændret afvanding og Fastholdelse af vådområder. Sanktionsregler Sanktionsreglerne for tilsagn indgået under landdistriktsprogrammet bliver ændret, så de er ens med de tilsagn, der bliver indgået i Se mere om sanktionsreglerne i kapitel 8.6 og 8.7 samt i bilag

11 Introduktion Omdannelse af Omlægningstilskud til økologisk jordbrug Hvis du har søgt et tilsagn om Omlægningstilskud til økologisk jordbrug med start 1. september 2014, har du mulighed for at opsige dette tilsagn og søge et tilsagn om Økologisk Arealtilskud med et omlægningstillæg gældende fra 1. september Det er et krav, at du opfylder betingelserne for Økologisk Arealtilskud fra denne dato. Du kan læse mere om ordningen Økologisk Arealtilskud, herunder hvordan du ændrer dit Omlægningstilskud til et tilsagn om Økologisk Arealtilskud med tilhørende omlægningstillæg. 4

12 Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) 2 Pleje af græs- og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) I dette kapitel kan du læse om reglerne for tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, der er indgået i perioden Reglerne for tilsagn, der er indgået i 2014 eller tidligere, findes endvidere i vejledningerne for de respektive år. Der er dog i 2015 kommet ændringer til alle tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer indgået i perioden Disse ændringer vil være beskrevet i denne vejledning. Du kan endvidere se en oversigt over de vigtigste forskelle mellem tilsagn fra forskellige år i bilag Formål Formålet med ordningen er at sikre, at prioriterede arealer indenfor og udenfor Natura 2000-områder bliver drevet som græs- og naturarealer med en ekstensiv landbrugsmæssig drift med årlig afgræsning eller slæt. Dette er for at beskytte og forbedre landskabs- og biotopforhold samt biodiversitet, herunder potentielle yngle- og rasteområder for visse arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. 2.2 Hvad får du i tilskud? Hvis du også søger grundbetaling på tilsagnsarealerne, er støttesatsen lavere end i de tilsagn, der ikke kombineres med grundbetaling. Nedenfor kan du se støttesatserne. Læs mere om muligheden for at kombinere tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer med grundbetaling i kapitel Forpligtelse Tilskud uden grundbetaling Tilskud med grundbetaling Læs mere Afgræsning kr. pr. ha kr. pr. ha Kapitel Slæt med mulighed for afgræsning kr. pr. ha 900 kr. pr. ha Kapitel Afgræsning i Naturperler kr. pr. ha Kapitel Tillæg for fuglevenlig drift 600 kr. pr. ha Kapitel og Bemærk at tilskud kan reduceres pga. EU s udbetalingsloft, se kapitel Naturperler Særligt værdifulde og svært tilgængelige græs- og naturarealer Efter indstilling fra Naturstyrelsen er der udpeget en række særligt værdifulde naturo m- råder (Naturperler), hvor omkostningerne til afgræsning er væsentligt større end på øvrige arealer. Det drejer sig om i alt ca ha. Arealerne kan ses på Internet Markkort i Tast selv-service Særlig fuglevenlig drift NaturErhvervstyrelsen har udpeget ha, hvortil det er muligt at søge om et årligt tillæg, hvis arealerne drives særligt fuglevenligt, se også kapitel Arealerne kan ses på Internet Markkort i Tast selv-service. 5

13 Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) 2.3 Forpligtelser Du har ved tilsagnsgivningen valgt mellem forpligtelse til afgræsning eller forpligtelse til slæt med mulighed for afgræsning. I de følgende afsnit beskrives reglerne for de to forpligtelser Forpligtelse til afgræsning Fra 1. juni (dog den 1. juli ved tillæg til særlig fuglevenlig drift) til 31. august skal arealerne være omfattet af drift med afgræsning. Arealerne skal i deres helhed hvert år den 31. august i tilsagnsperioden fremstå som afgræssede. Helårsafgræsning er tilladt i det omfang, tilsagnsbetingelserne overholdes. Du kan vælge imellem to metoder til afgræsning: Arealerne skal i deres helhed den 31. august hvert år i tilsagnsperioden fremstå afgræsset og med tæt og lavt plantedække. Beskrivelse af tæt og lavt plantedække findes i kapitel og Arealerne skal afgræsses med mindst 1,5 storkreatur pr. ha i perioden fra 1. juni til 31. august, og disse regler beskrives nærmere i kapitel (Forpligtigelsen kan ikke vælges ved tillæg for fuglevenligt drift). Når du anmoder om udbetaling, skal du angive i Fællesskemaet, hvilken type forpligtelse du vælger for hver enkelt tilsagnsmark det pågældende år. For nye tilsagn indgået i 2014 skal du første gang søge om udbetaling i Hvis du på et areal søger om både grundbetaling og har tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer med fast græsningstryk som afgræsningstype, skal du være opmærksom på, at du skal overholde aktivitetskravet under grundbetalingsordningen. Læs mere i kapitel Hvis du søger fuglevenligt tillæg, kan du ikke vælge forpligtelse til afgræsning med 1,5 storkreatur pr. ha. Du skal derimod altid opfylde kravet om tæt og lavt plantedække den 31. august. Fra 21. juni til 31. august må slåning af plantedækket kun ske i form af slæt, der gennemføres som en naturlig del af driften med afgræsning. Afpudsning må kun gennemf ø- res efter afgræsning. I perioden fra den 1. maj til den 20. juni (den 14. juli ved særlig fuglevenlig drift) må plantedækket ikke slås. Afgræsning er tilladt hele året, dog er der undtagelser for arealer med tillæg til særlig fuglevenlig drift, se kapitel Forpligtelse til slæt 1 med mulighed for afgræsning Fra 21. juni til 31. august skal arealerne være omfattet af drift med enten: slæt, med afgræsning eller med afgræsning og slæt. Slæt og afgræsning skal ske sådan, at arealerne i deres helhed fremstår med tæt og lavt plantedække den 31. august hvert år i tilsagnsperioden. 1 Ved slæt forstås, at plantemateriale slås og fjernes f.eks. til hø. Ved afpudsning forstås, at plantemateri a- le slås og efterlades på arealet. 6

14 Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) Plantedækket må ikke slås i perioden fra 1. maj til 20. juni. Hvis der er fare for krydsbestøvning mellem arealerne med frøafgrøder inden for de a f- stande, som er fastsat i certificeringsreglerne, skal plantedækket dog slås inden blo m- string, hvis den berørte frøavler beder om det Særlig fuglevenlig drift For arealer med særlig fuglevenlig drift gælder specielle regler i forhold til slæt-, afpudsnings- og afgræsningsperiode. Disse arealer må ikke afgræsses i perioden fra 1. februar til 31. maj. Hvis arealerne afgræsses i juni måned, må der maksimalt afgræsses med 1,2 storkreatur (læs kapitel for definition af storkreatur). Der er forbud mod slåning i perioden fra 1. maj til og med 14. juli. Arealerne skal fremstå med tæt og lavt plantedække den 31. august hvert år i tilsagnsperioden. 2.4 Krav til plantedække For at få tilsagn skal plantedækket på dine marker være egnet til afgræsning eller slæt. Når markernes størrelse opgøres, fraregnes småbeplantninger større end 100 m 2, som ikke er egnet til afgræsning samt områder, hvor afvandingsforholdene hindrer plantedække. Dvs. at du kun kan medtage arealer, hvor det krævede plantedække er til stede. Et areal ses som plantedækket, når der er mere end 1/3 planter i forhold til sort jord. Arealet skal fastholdes som græs- eller naturareal i hele tilsagnsperioden. Græsarealer er landbrugsarealer, der har et plantedække med græs eller andet grøntfoder. Ved naturarealer forstås blandt andet arealer med lyngvegetation, der er anvendelig til a f- græsning eller slæt. For at opretholde tilsagn og modtage udbetaling skal plantedækket være egnet til afgræsning eller slæt, og arealet skal kunne plejes i henhold til forpligtelsen. Midlertidig oversvømmelse af et areal kan godt accepteres, så længe plantedækket opretholdes. Plantearter, der naturligt indfinder sig i løbet af tilsagnsperioden, er tilladte, hvis øvrige betingelser er overholdt. Områder uden plantedække, der er opstået som følge af dyreveksler eller offentlighedens adgang på trampestier, er også tilladt. Ved en fysisk kontrol vil kontrolløren vurdere, om arealerne er tilskudsberettigede, og hvorvidt plejeforpligtelserne er overholdt. I den forbindelse opdeles arealet i delområder med ens beskaffenhed. 7

15 Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) Delområde >100 m2 Betingelser ikke overholdt Delområde <100 m2 Betingelser Ikke overholdt Fastlæggelse af den tilskudsberettigede del af en mark. I det lyse område er tilsagnsbetingelserne ikke overholdt. Mindre områder under 100 m 2 kan godkendes, når de er en del af en helhed, som lever op til tilsagnets betingelser. Det skraverede område kan godkendes Definition af tæt plantedække ved tæt lavt plantedække Hvis du plejer tilsagnsarealet for at opfylde kravet om tæt plantedække, skal vegetationen dække mere end 50 % af overfladen i forhold til sort jord. Dyreveksler er dog tilladte Definition af lavt plantedække ved tæt lavt plantedække På græsarealer, der er omfattet af forpligtelse til afgræsning med tæt og lavt plantedække som afgræsningsmetode, kan plantedækket betragtes som lavt, når vegetationen er tydeligt afgræsset og mindre end 40 cm høj. På arealer, hvor mere end 50 % af vegetationen er over 40 cm høj, betragtes plantedækket ikke som lavt, og arealet er derfor ikke tilskudsberettiget. På naturarealer, der er omfattet af tilsagn, kan plantedækket betragtes som lavt, hvis det bærer tydeligt præg af afgræsning. Dvs. at mindst 50 % af plantedækket skal være tydeligt afbidt. På arealer med lynghede skal mindst 50 % af planterne mellem lyngen være holdt nede ved afbidning. Hvis der er områder under 100 m 2, hvor kravene om tæt og lavt plantedække ikke er overholdt, kan de godt accepteres som en del af tilsagnsarealet, hvis marken som helhed er plejet i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne. 8

16 Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) Forpligtelse til fast græsningstryk (1,5 storkreatur pr. ha) Hvis du for en mark vælger forpligtelse til afgræsning med mindst 1,5 storkreatur pr. ha, skal der på ethvert tidspunkt i perioden 1. juni til 31. august være mindst 1,5 storkreatur pr. ha på marken eller et lavere græsningstryk godkendt af NaturErhvervstyrelsen. Marken må ikke være samhegnet med andre marker, medmindre der er valgt forpligtelse til afgræsning med fast græsningstryk på alle arealerne. I indhegningen må der dog gerne være naturarealer, der ikke søges tilskud til. Muligheden for fast græsningstryk er tiltænkt naturlignende arealer, som har svært ved at opfylde kravene til tæt, lavt plantedække på alle del af tilsagnsarealet. Hvis du på et areal både søger om grundbetaling og har tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer med fast græsningstryk som afgræsningstype, skal du være opmærksom på, at du skal overholde aktivitetskravet under grundbetalingsordningen. Aktivitetskravet er årlig slåning, men denne kan erstattes af afgræsning. Ved afgræsning er det en betingelse på grundbetalingsordningen, at arealerne fremstår afgræssede den 15. september. Det betyder, at mere end 50 % af plantedækket skal bære præg af afgræsning, og være under 40 cm højt. Det svarer til betingelse om tæt, lavt plantedække på Pleje af græs- og naturarealer. Du skal dermed både opfylde kravet om fast græsningstryk i juni, juli og august og kravet om, at 50 % af plantedækket bærer præg af afgræsning og er under 40 cm højt den 15. september, hvis du på det samme areal søger fast græsningstryk og grundbetaling. Konklusionen er derfor, at valg af fast græsningstryk kun i få tilfælde er en fornuftig løsning på arealer med grundbetaling. Du kan ikke få udbetalt grundbetaling på naturarealer. Ved samhegning af marker med forskellige fastsatte græsningstryk vil det i tilfælde af kontrol gælde, at hver mark kontrolleres efter det græsningstryk, der gælder for den enkelte mark. Eksempel: En mark med krav om 1,5 storkreatur pr. ha er hegnet sammen med en anden mark, der har fået nedsat kravet til 1,3 storkreatur pr. ha. Der går samlet i indhegningen 1,4 storkreatur pr. ha. Marken med krav om 1,3 storkreatur pr. ha kan godkendes, mens marken med krav om 1,5 storkreatur pr. ha vil blive underkendt. For at få godkendt alle marker i indhegningen, skal du derfor have 1,5 SK/ha i hele indhegningen, selvom der er marker i indhegningen med dispensation til et mindre græsningstryk. En indhegning må kun indeholde marker og naturarealer, der drives af samme tilsagnshaver. Hvis du ønsker at have arealer i indhegningen, som du ikke har råderet over, skal du indsende en dispensationsansøgning, hvor du dokumenterer, at kontrolløren har adgang til alle arealerne i tilfælde af kontrol af tilsagnsarealet. 9

17 Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) Figur 1 illustration over hvilke arealer der må indgå i indhegningen hvis du vælger græsningsmetoden fast græsningstryk. Undtagelse: For tilsagn, der begyndte den 1. september 2012 og 1. september 2013, kan der dog laves en fælles indhegning for flere tilsagnshavere, der har valgt forpligtigelsen til fast græsningstryk. Du skal dog være opmærksom på, at hvis én tilsagnshaver overtræder tilsagnsbetingelserne, kan det få betydning for de øvrige tilsagnshavere i indhegningen. Eksempel: Der konstateres ved kontrol et lavere græsningstryk i den samlede indhegning end det græsningstryk, der er gældende for marken. Det vil kunne føre til en underkendelse af tilsagnsmarken, uanset hvor mange dyr den enkelte tilsagnshaver bidrager med i den samlede dyrebestand i indhegningen. Ligeledes skal alle tilsagnshavere i indhegningen vælge forpligtigelse til afgræsning med fast græsningstryk. Det betyder, at hvis én af tilsagnshaverne i indhegningen vælger forpligtigelse til tæt og lavt plantedække, kan det føre til underkendelse af de andre 10

18 Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) tilsagnsmarker i indhegningen. Det anbefales derfor, at tilsagnene i en indhegning samles hos én tilsagnshaver. Storkreaturer beregnes som: Tyre, køer og andet kvæg over to år, heste over seks måneder Kvæg fra seks måneder til to år Får og geder over et år og hjortedyr over ni måneder 1,0 storkreatur 0,6 storkreatur 0,15 storkreatur Forpligtelsen til afgræsning med krav om fast græsningstryk kan ikke vælges ved fo r- pligtelse til slæt eller ved tillæg til fuglevenlig drift. Sådanne marker skal opfylde b e- tingelsen om tæt og lavt plantedække den 31. august. Hvis du har valgt at opfylde forpligtelsen til afgræsning med mindst 1,5 storkreaturer pr. ha, vil arealet blive underkendt i en kontrol, hvis der ikke går mindst 1,5 storkreaturer eller et lavere græsningstryk godkendt af NaturErhvervstyrelsen p r. ha på hele tilsagnsmarken. Det betyder, at du ikke kan bruge skiftefolde og heller ikke må opdele marken i mindre dele, så dyrene ikke har adgang til hele arealet i perioden 1. juni til 31. august, medmindre der går det fastsatte dyretryk i alle foldene. Indhegningen må gerne indeholde ikke-støtteberettigede naturarealer, der er en naturlig del af indhegni n- gen. Du kan ikke få tilskud til de ikke-støtteberettigede naturarealer Vær opmærksom på, at antallet af storkreaturer opgøres i forhold til det opmål te støtteberettigede areal i indhegningen, både det indtegnede og samhegnede areal. Hvis arealet opmåles større end tilsagnsarealet, skal der gå et antal storkreaturer svarende til det opmålte areal. Før den 1. juni og efter den 31. august er der ingen krav til græsningstryk og eventuel opdeling af marken, så længe de øvrige betingelser i tilsagnet overholdes Krav til areal med fast græsningstryk Plantedækket skal være anvendeligt til afgræsning, når der er valgt forpligtelse til a f- græsning. Som udgangspunkt er alle plantearter anvendelige til afgræsning, hvis de indgår naturligt på græs- og naturarealer. Det er op til dig som tilsagnshaver at bruge de husdyrarter og racer, som er velegnede til at pleje dit tilsagnsareal og den vegetation, der forekommer på arealet. Områder over 100 m 2 med grupper af træer, tæt buskads eller vanddækkede områder, som det ikke er muligt at afgræsse, skal fraregnes. Græsningstrykket skal fastsættes, så der kommer dyr på hele arealet Ansøgning om nedsættelse af græsningstryk Du kan søge NaturErhvervstyrelsen om at få nedsat græsningstrykket til et mindre antal storkreaturer pr. ha end 1,5 storkreatur. Det kan fx være tilfælde, hvor du har helårsafgræsning, eller hvis arealet ikke kan bære et græsningstryk på 1,5 storkreatur pr ha. Ansøgning om nedsat græsningstryk skal ske inden fristen for indsendelse af Fællesskemaet den 21. april Der skal vedlægges en udtalelse fra kommunen eller anden ansvarlig myndighed, hvoraf det fremgår, at det vil være en fordel for naturen, at der 11

19 Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) afgræsses med færre dyr. Ansøgning om nedsættelse af græsningstryk kan indsendes på til Du skal huske at søge om dispensation, hvis du fx har behov for at hjemtage dyrene til dyrlægebehandling, eller arealerne bliver for våde i de tre måneder, hvor dyrene skal gå på marken. Dispensationen vil blive behandlet hurtigst muligt indenfor græsningsperi o- den Definition af lavt plantedække ved forpligtelse til slæt med mulighed for afgræsning På arealer, der er omfattet af forpligtelse til slæt, kan plantedækket betragtes som lavt, når der er taget minimum ét slæt i perioden 21. juni til 31. august. Vegetationen skal desuden være mindre end 40 cm høj den 31. august hvert år i tilsagnsperioden. Hvis arealerne bliver afgræsset, gælder definitionen af lavt plantedække i kapitel Områder, hvor mere end 50 % af vegetationen er over 40 cm høj, er ikke tilskudsberettiget. 2.5 Betingelser der skal være opfyldt i alle 5 tilsagnsår Ejer eller forpagter driver arealet Det er en forudsætning for at modtage og opretholde et tilsagn, at du som ejer eller forpagter driver arealerne i hele tilsagnsperioden. Hvis du ikke længere driver arealerne, skal tilsagnet producentskiftes til ny ejer eller forpagter. Læs mere i kapitel 8.4. Ingen skov Tilsagnsarealet må ikke være: tilplantet med skov, omfattet af en tilskudsordning til skovbrug, eller pålagt fredskovspligt, bortset fra lovligt ubevoksede arealer, der i hele tilsagnsperioden holdes lysåbne og uden egentlig skovbevoksning. Du må dog gerne have et tilsagn til skovrejsning fra Naturstyrelsen på arealet samtidig med, at du har et tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer, hvis: arealerne ikke er bevoksede med træer, og du ikke modtager tilskud til arealerne under tilsagn til skovrejsning Ingen plantebeskyttelsesmidler Der må ikke bruges plantebeskyttelsesmidler på tilsagnsarealet. Biodynamiske præparater, der anvendes på jordbrugsbedrifter, der er autoriseret af Demeter-Forbundet, betragtes ikke som gødning eller plantebeskyttelsesmidler. Ingen tilskudsfodring Tilskudsfodring er ikke tilladt på arealer med tilsagn til Pleje af græs- og naturarealer. Tilskudsfodring omfatter al slags foder. Slikkesten og ren mineralblanding er dog tilladt. Afgræsning Afgræsning skal ske med husdyr, dvs. heste eller drøvtyggere. Arealet skal afgræsses med et græsningstryk, der er afpasset efter forholdene, således at overgræsning undgås, og plantedækket opretholdes, se kapitel

20 Pleje af græs og naturarealer (tilsagnstype 52, 56 og 57) Ingen gødskning Arealerne må ikke tilføres gødning, bortset fra den gødning, der efterlades af græsse n- de husdyr. Øvrigt Arealerne må ikke omlægges, anvendes til frøproduktion eller udnyttes på en måde, der er uforenelig med betingelserne vedrørende plantedække. Arealerne må ikke vandes, dog er engvandingsanlæg tilladt. Du skal hvert år inden 1. august indsende erklæring om, at du har overholdt forpligtelserne i tilsagnet. Erklæringen afgives normalt i Fælleskemaet, hvor du søger om udb e- taling af årets tilskud. 2.6 Kombination med andre ordninger Du kan på samme mark søge: Omlægningstilskud, Ændret afvanding, Fastholdelse af vådområder og Ø-støtte. Det er endvidere muligt at søge om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer på arealer, der er omfattet af randzoneloven. Se også forenelighedstabellen i bilag Andre aktiviteter på tilsagnsarealerne Det er vigtigt, at du søger og får dispensation ved NaturErhvervstyrelsen, før du iværksætter aktiviteter på tilsagnsarealerne. Det gælder især aktiviteter, der kan være i strid med betingelserne i dit tilsagn, bl.a. betingelsen om at plantedækket skal opretholdes i hele tilsagnsperioden, fx ved anlægsarbejder. 2.8 Underretningspligt Du har pligt til at underrette NaturErhvervstyrelsen, hvis du ikke længere opfyl der tilsagnsbetingelserne, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan opfylde tilsagnsbetinge l- serne. Hvis du ikke opfylder tilsagnsbetingelserne for et areal, vil dit tilsagn som u d- gangspunkt bortfalde med krav om tilbagebetaling af tidligere udbetalt tilskud Dispensation Hvis du ikke kan opfylde tilsagnsbetingelserne et enkelt år, har du mulighed for at søge om dispensation. Ansøgning om dispensation skal være skriftlig og sendes - gerne på e- mail til Vi tager herefter stilling til, om din ansøgning kan imødekommes, og vi sender dig en skriftlig afgørelse. At du fx ikke længere har rådighed over dyr, der kan afgræsse dine marker, accepteres ikke som begrundelse for dispensation. Du skal søge dispensation inden du foretager dig noget, der kan være i strid med tilsagnsbetingelserne fx: hvis du vil foretage bekæmpelse af ukrudtsarter i strid med forbudsperioden mod slåning eller forbuddet mod sprøjtning, hvis du har behov for at tilskudsfodre eller 13

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet )

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet ) Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (for tilsagn givet 1996-2014) Januar 2016 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2017 (for tilsagn givet )

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2017 (for tilsagn givet ) Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2017 (for tilsagn givet 1997-2014) Januar 2017 Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger samt

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2013 April 2013 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020

Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59. Fællesskema. Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Ansøgningsfristen er 16. april 2014 kl. 23.59.59 Fællesskema Støtteordninger Nyt i 2014 Landbrugsreform 2015-2020 Januar 2014 1 Kolofon Fællesskema 2014 Design: Clienti Foto: Torben Åndahl og Colourbox

Læs mere

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Sådan udfylder du siden Udbetaling af tilskud Miljø- og Økologitilsagn Indhold 1 Alle tilsagn skal indberettes hvert år... 2 2 Sådan indberetter du dine tilsagn og ansøger om tilskud... 3 3 Indtegning

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Januar 2014

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Januar 2014 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2014 Januar 2014 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015

Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen December 2014 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal.

Brug afgrødekode 312, hvis arealet er et landbrugsareal. 4 Miljøvenlig drift af græsarealer 5 Pleje af græs og naturarealer med afgræsning, rydning, slæt 253 Tilsagnsarealer i Natura 2000 vil kunne opnå grundbetaling, uanset om arealet opfylder kravene til plantedække

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Maj udgave

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Maj udgave Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2012 Maj 2012 4. udgave Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer. NaturErhvervstyrelsen Januar 2015. libero integer porta Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 libero integer porta Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 18. februar 2014 1 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000054 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger 2009 Pleje af græs- og naturarealer, Braklagte randzoner langs vandløb og søer, Miljøbetinget tilskud og Omlægningstilskud Februar 2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold 1. Grundbetaling under artikel 32... 1 2 Sådan finder du kortet over tidligere godkendte og afviste arealer for artikel 32... 3 3 Indtegning af marker

Læs mere

Navn. Virksomhed. Telefonnr. Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab?

Navn. Virksomhed. Telefonnr.   Er ansøger en offentlig institution, en offentlig myndighed eller et kommunalt fællesskab? Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 Postboks 2456 1780 København V Tlf.nr. Fax nr. 3395 8000 3395 8080 Fællesskema 2014 Arealstøtte og husdyrpræmier Jordbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1)

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000047 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer

Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Bilag 1 Vejledende oversigt over sanktionspraksis Pleje af græs- og naturarealer Vejledende vurdering af en række overtrædelsers alvor og omfang bedømt i forhold til formålet med tilskudsordningen. Inddelingen

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 NaturErhvervstyrelsen 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2016 Foto: Kristian

Læs mere

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn

Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indtegning af marker med miljø- og økologitilsagn Indhold 1. Når du indtegner marker med miljø- og økologtilsagn... 1 1.1 Sådan finder du korttemaer med tilsagn... 2 1.2 Sådan opretter du en mark ud fra

Læs mere

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017

Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Afgrødekoder for miljø- og økologitilsagn 2017 Relevante r for miljøtilsagn Kode Navn Miljøgræs MVJ-tilsagn (0 N), omdrift 248 Permanent græs ved vandboring Udnyttet græs ved vandboring 253 Miljøgræs MVJ-tilsagn

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 NaturErhvervstyrelsen Marts 2015 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto:

Læs mere

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016

Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Vejledning til Kontrolrapporten fra arealkontrol 2016 Når NaturErhvervstyrelsen har været på kontrol af dine arealstøtteordninger, modtager du et orienteringsbrev om resultatet af kontrollen og en kontrolrapport,

Læs mere

Tilskud til Naturpleje

Tilskud til Naturpleje Tilskud til Naturpleje Projekttilskud til naturpleje, maj 2014 Rydning: 38 ansøgninger, 327,33 ha, 5.969.861,69 kr. Hegning: 264 ansøgninger, 5.775,97 ha, 35.882.264,15 kr. I alt 290 ansøgninger på rydning

Læs mere

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud

Bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud BEK nr 95 af 28/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3690-09-26 Senere ændringer til forskriften BEK nr 373 af 12/04/2010 BEK nr

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2015 NaturErhvervstyrelsen marts 2015 Kolofon Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen Februar 2015 Kolofon Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Foto: Colourbox

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3. 2. Generelle regler for anmeldelse af producentskifte... 6 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Ny Praksis: To producentskifter på samme dag klares i én omgang... 3 1.3 Nyt navn til to blanketter... 4 1.4 Definitioner fælles for alle

Læs mere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere

Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere Udkast af 9. august 2012 Bekendtgørelse om randzonekompensation til landbrugere I medfør af 3, jf. 2, nr. 4, litra b, 5, stk. 1, 7, stk. 4, og 11, stk. 4, i lov nr. 316 af 31. marts 2007 om udvikling af

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet af Miljø- og

Læs mere

Vejledning om producentskifte. februar 2014

Vejledning om producentskifte. februar 2014 Vejledning om producentskifte februar 2014 Kolofon Vejledning om producentskifte februar 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Fotograf(er): Colourbox Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen Miljø & Biodiversitet J.nr. 16-8630-000003 Ref. KBK Den 25. november 2016 Orientering om udkast til bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder og om udkast til senere ændring af bekendtgørelsen

Læs mere

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013

Vejledning om. Særlig miljøstøtte under artikel 68. 1-årige miljøstøtteordninger. 22. april 2013 Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 1-årige miljøstøtteordninger 1 22. april 2013 2 Kolofon Vejledning om Særlig miljøstøtte under artikel 68 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer BEK nr 83 af 30/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 3670-11-142 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO

Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol. v. Anders Vestergaard, LMO Udfordringer og muligheder i tilskudsordningerne set fra en planteavlskonsulents stol v. Anders Vestergaard, LMO Disposition Hvilke tilskudsmuligheder er der, og for hvilke typer bedrifter vil det være

Læs mere

Vejledning om producentskifte

Vejledning om producentskifte Vejledning om producentskifte September 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om producentskifte September 2008 Denne vejledning er udarbejdet af FødevareErhverv

Læs mere

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32

Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Sådan søger du grundbetaling under artikel 32 Indhold Sådan søger du grundbetaling under artikel 32... 1 1 Hvordan søger du under artikel 32?... 2 1.1 Tjek om der blev udbetalt retmæssig Enkeltbetaling

Læs mere

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger

Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger Vejledning om tilsagn til miljø- og økologiordninger 2008 Pleje af græs- og naturarealer, Braklagte randzoner, Miljøbetinget tilskud og Omlægningstilskud Januar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer UDKAST af 10. januar 2011 Fed = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 92 af 28. januar 2010 om tilskud til pleje af græs- og naturarealer Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug

Bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug BEK nr 37 af 22/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-810-000009 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Februar 2017 Kolofon Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018

Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 December 2017 Vejledning om tilskud til Pleje af græs- og naturarealer 2018 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugsstyrelsen i 2017 Foto:

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 NaturErhvervstyrelsen Juli 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder BEK nr 109 af 30/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-8630-000003 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning til Fællesskema 2010

Vejledning til Fællesskema 2010 Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Kolofon Vejledning til Fællesskema 2010 Marts 2010 2. udgave Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev

Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Møde 7. oktober 2014 Brønderslev Har du udnyttet dine tilskudsmuligheder? Hvordan ser reformen ud??? Mulighederne er mange og kun fantasien sætter grænser! Bliv inspireret til at søge! Betalingsrettigheder

Læs mere

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016

Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 NaturErhvervstyrelsen Januar 2016 Kolofon Vejledning om tilskud til Ændret afvanding i Tøndermarsken 2016 Denne vejledning er udarbejdet

Læs mere

Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016

Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016 Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016 NaturErhvervstyrelsen Januar 2016 Kolofon Vejledning om Økologisk Arealtilskud 2016 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i januar 2016 Foto:

Læs mere

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje

Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Aktuelle og nye tilskudsmuligheder ved naturpleje Kvægkongressen, Herning d. 1. marts 2010 Heidi Buur Holbeck, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Hvorfor er afgræsningen vigtig? Tilgroning = få plantearter

Læs mere

Vejledning om producentskifte. Februar 2015

Vejledning om producentskifte. Februar 2015 Vejledning om producentskifte Februar 2015 Kolofon Vejledning om producentskifte Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Fotograf(er): Skyfish Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om Producentskifte 2017

Vejledning om Producentskifte 2017 Vejledning om Producentskifte 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Marts 2017 Kolofon Vejledning om Producentskifte 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Fotograf(er):

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Januar 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1)

Bekendtgørelse om økologisk arealtilskud 1) (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-810-000050 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1592 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-80181-000001 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1)

Bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema 1) BEK nr 1417 af 29/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturerhvervstyrelsen.j.nr.16-80182-000002 Senere ændringer

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor: Miljø og Biodiversitet Sagsnr.: 14-810-000051 Dato: 12. december 2014 Orientering om udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015

Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder 2015 NaturErhvervstyrelsen Juli 2015 Kolofon Vejledning om Fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold

Læs mere

Din landbrugsstøtte i 2015

Din landbrugsstøtte i 2015 Din landbrugsstøtte i 2015 Jannik Elmegaard og Alexander Lindskov Centrovice - Vissenbjerg 8. okt. 2014 Dagsorden 1. Landbrugsstøtten 2. Nye ordninger 3. Generelle støttebetingelser 4. Grønne krav 5. Konsekvenser

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Mere specifikke kommentarer om de ovenstående problemstillinger og om de enkelte afsnit er indsat nedenfor:

Mere specifikke kommentarer om de ovenstående problemstillinger og om de enkelte afsnit er indsat nedenfor: Dato 7. januar 2015 Side 1 af 5 NaturErhvervsstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V landbrug@naturerhverv.dk; imak@naturerhverv.dk Høringssvar til udkast til

Læs mere

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Februar 2014

Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Februar 2014 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger samt miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger 2014 Februar 2014 Vejledning om tilsagn til 5-årige miljø- og økologiordninger og miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner BEK nr 978 af 08/09/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-80-000049 Senere ændringer til

Læs mere

Instruks nr. 5 Økologiordninger Instruks for kontrol af arealordningerne Juni 2016, Version 2

Instruks nr. 5 Økologiordninger Instruks for kontrol af arealordningerne Juni 2016, Version 2 Instruks nr. 5 Økologiordninger Instruks for kontrol af arealordningerne 2016 Juni 2016, Version 2 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Tekst: Team Fysisk Kontrol, Jordbrugskontrol, Center for Kontrol Fotos:

Læs mere

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til obligatoriske randzoner Udkast af 22. august 2013 Tekst med gul baggrund = Ændringer i forhold til bekendtgørelse nr. 80 af 29. januar 2013 om randzonekompensation til landbrugere. Bestemmelser, der udgår, fremgår alene af den

Læs mere

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1

Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne Maj, 2016, version 1 Instruks nr. 7 5-årig ø-støtte Instruks for kontrol af arealordningerne 2016 Maj, 2016, version 1 Redaktion: NaturErhvervstyrelsen Foto: Kenneth Dryden, Enden på Samsø ISBN: 978-87-7120-791-0 4 NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014

Kolofon. Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014. Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Kolofon Vejledning til Fællesskema 2014 2. udgave, marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2014 Foto: Colourbox Ministeriet

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016

Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto:

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser:

Grundbetaling 2015. Du skal på dagen for rettidig indsendelse af Fællesskema og markkort opfylde følgende betingelser: Grundbetaling 2015 For at få udbetalt grundbetaling skal du opfylde en række betingelser. I dette fakaark kan du læse om de generelle støttebetingelser for grundbetalingen. Du ansøger om grundbetaling

Læs mere

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015

Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 April 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Fællesskema 2015 2. udgave Februar 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015 Forsidefoto: Colourbox

Læs mere

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016

Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast november 2015 Kolofon Samlet brugerguide til Internet Markkort 2016 Udkast November 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2015

Læs mere

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder

Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Sådan søger du støtte for GLM-søer, - vandhuller og -fortidsminder Indhold 1 Grundbetaling og grøn støtte for GLM-landskabselementer... 1 2 Find GLM-landskabselementerne i IMK... 2 3 Sådan tegner du GLM-elementerne

Læs mere

Brugerguide til Fællesskema 2017

Brugerguide til Fællesskema 2017 Brugerguide til Fællesskema 2017 Januar 2017 Kolofon Brugerguide til Fællesskema 2017 1. udgave Januar 2017 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i 2017 Forsidefoto: Colourbox NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold

Vejledning om tilsagn om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold Vejledning om tilsagn om tilskud til fastholdelse af vådområder og naturlige vandstandsforhold Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervStyrelsen Kolofon Vejledning om tilsagn

Læs mere

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014

Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) September 2014 Kolofon Vejledning om nationalt tilskud til randzoner (de minimis-støtte) Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen

Landbrugsseminarer 2015 Markkort. Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen Landbrugsseminarer 2015 Markkort Peter Ritzau Eigaard, Henrik Friis og Jeppe Holm Kristensen 1 Det er vi klogere på efter oplægget Nyt grundprincip: Markindtegning er gældende for ansøgningen Baggrund

Læs mere

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016

Sådan tegner du marker til fællesskema udgivet oktober 2016 Sådan tegner du marker til fællesskema 2017 - udgivet oktober 2016 Du kan begynde på dine markkort i god tid før fællesskemaet åbner 1. februar 2017. I denne guide kan du læse, hvad du skal være opmærksom

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017

Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 Trin for trin-guide til Fællesskema 2017 1. Vigtige ændringer i 2017... 1 2. Oversigt over, hvordan du indsender markkort og Fællesskema... 3 3. Hent marker fra IMK til fællesskemaet... 4 4. Hent resten

Læs mere

Muligheder i naturpleje

Muligheder i naturpleje Muligheder i naturpleje Forum for okse- og kalveproducenter, 22. april, Koldkærgaard Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Samfundets ønske: At sikre den biologiske

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-8160-000001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017

Planteavlsnyt. Vigtige datoer frem til 31. december Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere. Juli 2017 Planteavlsnyt Vigtige datoer frem til 3 december 2017. VKST Vigtige datoer primært af betydning for planteavlere Juli 2017 25. 3 3 3 3 Privat skovrejsning som miljøtiltag Forventet mulighed for at søge

Læs mere

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus

Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion. ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Ansøgning om autorisation til økologisk jordbrugsproduktion ved Videnskabelig assistent i Plantedirektoratet Lena Tinghuus Hvad vil dette oplæg indeholde? Hvad skriver du under på? Hvad skal du være særlig

Læs mere

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding

Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Figur 1 Vejledning om tilsagn om tilskud til opretholdelse af ændret afvanding Områdeudpegning 2007 og 2008: Ydre koge i Tøndermarsken Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon

Læs mere

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015

Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 NaturErhvervstyrelsen April 2015 Kolofon Vejledning til Økologisk Arealtilskud 2015 Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen i april 2015 Foto:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner

Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner Sådan henter du oplysninger ved hjælp af funktioner I fællesskemaet kan du hente oplysninger om bl.a. marker og tilsagn ved hjælp af funktioner. Du finder funktionerne i rullelisten øverst til venstre

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder

Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Vejledning til ansøgning om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder Marts 2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Vejl edni ng til ansøgning om ti lskud

Læs mere

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1)

Bekendtgørelse om god landbrugs- og miljømæssig stand (GLM) 1) BEK nr 106 af 29/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-8025-000337 Senere ændringer

Læs mere