Evalueringsformål. Læremiddelkarakteristik. Læremiddelanalyse. Vurdering. Brug

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evalueringsformål. Læremiddelkarakteristik. Læremiddelanalyse. Vurdering. Brug"

Transkript

1 Procesorienteret læremiddelanalyse en procesmodel Procesorienteret læremiddelanalyse er en procesorienteret tilgang til vurdering af læremidler, som her skal eksemplificeres med vurdering af didaktiske læremidler (Hansen 2006). I den didaktiske læremiddelanalyse undersøges læremidlets værdi for praksis uden at læremidlet nødvendigvis bruges i praksis. Læremiddelanalysens formål er, at lærere, studerende og skolebibliotekarer kan danne sig et fagsprog om og professionel forståelse af læremidlers anvendelighed og brugbarhed. Den procesorienterede læremiddelanalyse tager højde for, at læremidler er brugsgenstande, hvis formål er at støtte, stilladsere og strukturere pædagogiske opgaver i praksis. Det er analysens brugsformål og teoretisk viden om læremidler, der bør styre og legitimere en analyse af læremidlet. En didaktisk læremiddelanalyse kan også bidrage til at udvikle en analytisk læremiddelkompetence og i videre perspektiv en læremiddelfaglighed en kompetence til at analysere, vurdere, bruge og evaluere læremidler, samt se læremidlers potentiale som del af en faglig og didaktisk udvikling. Den didaktiske læremiddelanalyse bygger på fire faser i analysearbejdet: karakteristik, analyse, vurdering og brug. De fire faser indgår i en model for læremiddelanalyse som kan kaldes læremiddeltrekanten inspireret af teksttrekanten (Dysthe m.fl. 2000). Modellen bygger på den hermeneutiske procesmodel præsenteret i Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til undervisning, Akademisk Forlag 2010: Evalueringsformål Læremidler i teori Læremiddelkarakteristik Læremiddelanalyse Legitimitet Vurdering Brug Læremidler i praksis Modellen beskriver tre overordnede faser i evalueringsarbejdet: Overblik: hvad er formålet med evalueringen og hvilken type læremiddel har vi med at gøre? Indblik: hvad er kvaliteten af læremidlets design i forhold til fag, elever og lærere? Udblik: hvad skal vurderingen bruges til i praksis?

2 Overblik Overblik-fasen handler om at gøre sig klart med hvilket formål læremidlet analyseres og hvilken type læremiddel vi har med at gøre. Der er forskel på, om formålet er at planlægge undervisning, at indkøbe et læremiddel eller tilegne sig generel viden om et læremiddel for at kunne vejlede andre om læremidlets kvalitet og brugsmuligheder. Analysens formål er styrende og legitimerende for analysearbejdet i modellens nedre trin. Læremiddelkarakteristikken er også en måde at skabe overblik over læremidlet på. En læremiddelkarakteristik er grundlæggende en beskrivelse af læremidlets omfang, kategori, genre og brugsmuligheder. Didaktiske læremidler har lærebogen som prototype på en læremiddelgenre. Men didaktiske læremidler knopskyder også i digitale læremiddelgenrer som fx didaktiske vidensportaler og pædagogiske computerspil, der har hver deres særegne karaktertræk. Danskedyr.dk er et eksempel på en didaktisk vidensportal. Denne læremiddelgenre beskriver et didaktiseret fagligt indhold, som præsenteres i en modulær og åben struktur, som lærer og elever kan vælge fra. Endvidere er der tilknyttet særlige øvelsesmoduler og værktøjer til søgning, samarbejde, produktion og kommunikation. I karakteristikken af læremidlet indgår også en undersøgelse af læremidlets særlige brugsmuligheder dets affordance. Et læremiddeldesign rummer særlige brugsmuligheder for både læring og undervisning. Det kan være særlige undervisningsformer, særlige læringsveje og særlige måder, hvorpå et fag sættes i spil. Forskellige brugsmuligheder ses ved en sammenligning af lærebogen og didaktiske vidensportaler: Lærebogens brugspotentiale tydelig og overskuelig definition af faglig viden, ses fx i indholdsfortegnelsen høj grad af legitimering af viden i forhold til fagmål og trinmål fast struktur og styring af undervisningens forløb let for læreren at se tegn på elevernes læreproces og deres progression som regel let at planlægge og tilrettelægge undervisning ud fra giver eleverne et overblik over det stof der skal læres og forventninger til læring lærere og elever har typisk stor fortrolighed med lærebogen som læremiddelgenre Didaktiske videnportalers brugspotentiale rigdom af modaliteter integration af skriftsprog, billeder, illustrationer, grafer, lyd, video, animationer og simulationer høj grad af interaktivitet mulighed for at vælge egne læse- og læringsveje samt manipulere med læremidlets tekster. differentieret informationsdybde mulighed for at hente yderligere information udnyttelse af kompenserende funktioner tekster i forskellige sværhedsgrader, differentierede faglige niveauer, udnyttelse af læse- og skrivehjælp eksplorativ navigation invitation til at udforske netstedet ved klik på mere information og bearbejde information integration af arbejdsrum, kommunikationsværktøjer og sociale medier til produktion, samarbejde, kommunikation og videndeling motiverende æstetik visuel stil, korte tekster, engagerende fagligt univers, indbydende grafik aktualitet - kontinuerlig opdatering af indhold

3 Indblik Et didaktisk læremiddel er bestemt ved, at det på grundlag af en bestemt didaktisk intention formgiver et bestemt fagligt stof, iscenesætter bestemte læringsveje og støtter bestemte måder at planlægge, gennemføre og evaluere undervisning på. Den didaktiske intention udmøntes i tre designformer: et vidensdesign, der udpeger, hvad eleven skal lære, et læringsdesign, der iscenesætter måder, hvorpå eleven kan lære og et undervisningsdesign, der støtter lærerens planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisningen. Disse tre designformer fremgår af designtrekanten: Vidensdesign: hvad skal læres? Indhold Læringsdesign: hvordan lære? Lærer Didaktisk intention Undervisningsdesign: hvordan planlægge, gennemføre og evaluere undervisning? Elev På baggrund af trekantens tre sider kan der opstilles følgende kriterier for analyse af læremidlets tre designformer, som kan give indblik i læremidlets særlige designkvalitet: Vidensdesign Læringsdesign Undervisningsdesign Videnslegitimering Vidensrepræsentation Vidensstrukturering Vidensdifferentiering Læringsaktiviteter Opgavetyper Læringsredskaber og læringsrum Læringsevaluering Undervisningsplanlægning Undervisningsstyring Undervisningsdifferentiering Undervisningsevaluering Vidensdesign: Videnslegitimering: - Hvilke trin- og slutmål understøtter læremidlet, eksplicit og implicit? - I hvilket omfang dækker læremidlet et fags trin- og slutmål? Vidensrepræsentation: - Hvilke dele af et skolefag sætter læremidlet i spil fagets stofområder, fagets begreber og metoder, fagets aktivitetsformer og tværgående emner og problemstillinger? - Hvilke læremiddelgenrer og læremiddeltekster udtrykkes fagets viden igennem?

4 - Hvad er det faglige indholds læseværdighed, læselighed og læsbarhed? - Hvordan kan læremidlets fremstillingsformer og æstetik motivere elevernes læring? Vidensstrukturering: - Hvordan strukturerer læremidlet sit indhold som en progressiv struktur eller som en moduliseret struktur? Eller som en kombination af disse? Vidensdifferentiering: - I hvilket omfang differentierer læremidlet det faglige indhold, fx i lette og svære fagtekster, præsentation gennem forskellige udtryksformer, integration af kompenserende funktioner som digital læse- og skrivehjælp? Læringsdesign Læringsaktiviteter: - Hvordan skal eleven arbejde med det faglige stof: læse, genskabe, undersøge, producere, samtale, diskutere og fremlægge? - Hvilken type viden sigter aktiviteterne mod: grundlæggende faktaviden og færdigheder, kompetencer til at bearbejde det faglige indhold i nye sammenhænge eller selvstændige undersøgelser og vidensproduktion? - Hvilke elevroller iscenesættes gennem læringsaktiviteterne? Opgavetyper: - Hvilke opgavetyper præsenterer læremidlet: reproducerende, analytiske, fortolkende, vurderende eller perspektiverende opgavetyper? - Opererer læremidlet med en ide om læringsstile og bestemte tilgange til opgaver? Opererer læremidlet med differentierede opgavetyper og en progression i opgavetyper? Læringsteknologier og læringsrum: - Hvilke læringsteknologier skal eleven benytte: artefakter (fx fra naturen), forsøgsopstillinger, skrivehæfte, computerens desktopfunktioner, netbaserede programmer, netbaserede informationer, netbaserede kommunikationsrum? - Hvilke læringsrum foregår læringsaktiviteter i: træningsrum, værkstedrum, projektrum, uderum eller virtuelle arbejdsrum? Hvordan er evt. kombinationen af disse rum? Læringsevaluering: - Hvad karakteriserer evalueringsspørgsmål og opgaver: tjekker de hvad eleven har lært, skaber de bevidsthed hos eleven om hvad eleven lærer hvordan eleven lærer?

5 Undervisningsdesign Undervisningsplanlægning: - Hvordan støtter læremidlet lærerens opstilling af mål for et forløb? - Hvordan støtter læremidlet lærerens organisering af undervisningen? Ligger der bestemte principper bag organisationen, fx det kooperative princip, projektarbejde, værkstedsarbejde, projektarbejde, emnearbejde, storyline eller en kombination? - Hvilke læreroller iscenesætter læremidlet? Hvordan er forholdet mellem disse roller er der en dominerende lærerrolle? Undervisningsstyring: - Hvordan støtter læremidlet lærerens styring af undervisningen - højstruktureret eller lavstruktureret styring? Undervisningsdifferentiering: - Tilbyder læremidlet forskellige metoder til undervisningsdifferentiering: mål, opgavetyper, tekstvalg, undervisningsformer, tempo, arbejdsformer eller produkttyper? Undervisningsevaluering: - Hvilke evalueringsformer understøtter læremidlet: formativ (løbende) og summativ (afsluttende) evaluering? Hvilke evalueringsredskaber arbejder læremidlet med? På baggrund af læremiddelanalysen foretages en samlet vurdering af læremidlet. Vurderingen kan fokusere på en samlet vurdering af læremidlets pædagogiske grundsyn: fagsyn, læringssyn, undervisningssyn og dannelsessyn. Vurderingen kan også fokusere på læremidlets indre sammenhæng: er der en indre overensstemmelse mellem læremidlets forskellige dele, fx grundbog, opgavebog og lærervejledning (Carlsen og Hansen 2009)? Og vurderingen kan gå på læremidlets konkrete brugbarhed i undervisningen og her bygge på følgende kriterier: Tilgængelighed: - I hvilket omfang kan eleverne læse, bruge og forstå læremidlet? - Skaber læremidlet forbindelse til elevernes konkrete erfaringsverden og læringsforudsætninger? - Har læremidlet en hensigtsmæssig sproglig udformning? Lærbarhed: - I hvilket omfang understøtter læremidlet elevernes tilegnelse af fagmål og faglig læring? - Kan der på baggrund af læremidlet opstilles relevante, motiverende og lærerige opgaver? - I hvilket omfang understøtter læremidlet differentierede tilgange til læring? Undervisbarhed: - I hvilket omfang har lærerne de tekniske og didaktiske kompetencer til at bruge læremidlet?

6 - Er der overensstemmelse mellem læremidlets og lærerens fagsyn, dannelsessyn, læringssyn og undervisningssyn? - Støtter skolens rammer brugen af læremidlet? Kan læremidlet integreres i skolens læremiddelkultur? Udblik Det sidste niveau i den didaktiske læremiddelanalyse er brug. Brugsperspektivet afhænger af, hvem der foretager analysen og hvad den skal bruges til. Vurderingen kan fx bruges til: - Redidaktisering læremidlet skal bruges i undervisningen og analysen skal kvalificere lærerens planlægning af undervisningen - Vejledning og/eller formidling - analysen skal kvalificere skolebibliotekarens vejledning og formidling om læremidlets karakter, muligheder og kvalitet. - Anskaffelse analysen skal skabe indsigt i læremidlets karakter, muligheder og kvalitet med henblik på at udarbejde argumenter for eller mod anskaffelse. Den didaktiske læremiddelanalyse ligger til grund for Læremiddel.dk's evaluering af de 10 digitale ITiflæremidler, se Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne. En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune. Litteratur: Carlsen, Dorthe & Jens Jørgen Hansen (2009). At vurdere læremidler i dansk. Frederiksberg: Dansklærerforeningen. Hansen, Jens Jørgen (2010). Læremiddellandskabet. Fra læremiddel til undervisning. København: Akademisk Forlag. Hansen, Jens Jørgen (2011): Kvalitet i læremidler fire veje til vurdering, In: Læremidler i didaktikken didaktikken i læremidler, Århus: Klim (in press). Hansen, Jens Jørgen (2009): Læremiddelvurdering i skolen, Unge Pædagoger nr. 3, tema: Læremidler Hansen, Jens Jørgen (2006). Mellem design og didaktik. Om digitale læremidler i skolen. Odense: Syddansk Universitet. Petersen m.fl. (red) (2010): Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne. En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune, Læremiddel.dk og Undervisningsministeriet

AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK

AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK Læremiddelformidling En introduktion AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK Hvad findes af læremidler, hvordan kan læremidler karakteriseres

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK. NR. 5 NOVEMBER 2011 TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK NR. 5 NOVEMBER 2011 Læremiddeldidaktik Nr. 5 november 2011 Redaktion Jens Jørgen Hansen (ansvarshavende). Ditte

Læs mere

Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning. Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot

Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning. Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot Læremiddeltjek Dansk Faglig læsning Læremiddeltjek af Danskfaget.dk, d dansk, Fandango, Pegasus og Plot Indholdsfortegnelse Forord 6 Læremidler er røvtriste! 6 Fra tjekliste til tjekmodel 6 Læremiddeltjek

Læs mere

Læsere, der er interesseret i bestemte afsnit af artiklen, kan her springe direkte frem til dem:

Læsere, der er interesseret i bestemte afsnit af artiklen, kan her springe direkte frem til dem: Den pædagogiske værktøjskasse udvikling, koncept og anvendelse Denne artikel præsenterer den pædagogiske værktøjskasse. Værktøjskassen er en samling af ideer og vejledninger til hvordan it og nye metoder

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Evaluering af net-portalen Bog & Sprog. http://bogsprog.emu.dk/ For Højby Skole Nørrelunden 20 5260 Højby, Odense S

Evaluering af net-portalen Bog & Sprog. http://bogsprog.emu.dk/ For Højby Skole Nørrelunden 20 5260 Højby, Odense S Evaluering af net-portalen Bog & Sprog http://bogsprog.emu.dk/ For Højby Skole Nørrelunden 20 5260 Højby, Odense S Nationalt Videncenter for Læremidler University College Lillebælt udarbejdet af Marie

Læs mere

Vurdering af digitale læremidler Vejle 19.11.2012

Vurdering af digitale læremidler Vejle 19.11.2012 UNVERSTY COLLEGE LLLEBÆLT Vurdering af digitale læremidler Vejle 19.11.2012 Karina Kiær Pædagogisk konsulent ved Center for Undervisningsmidler Dagsorden 12.45-13.30 Tildelingskriterier nteraktivitet hvordan

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune

Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Den pædagogiske effekt af ITiF-læremidlerne En analyse og vurdering af ti digitale læremidler og deres anvendelse i Københavns Kommune Udarbejdet af: BJARNE KØBMAND PETERSEN ELSEBETH HURUP HENRIK MARXEN

Læs mere

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.

Professionslæring og læremidler. DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu. Professionslæring og læremidler DADI Danskfagenes didaktik Læreruddannelsen og forskningen SDU 14. juni 2012 Jens Jørgen Hansen hansen@sitkom.sdu.dk Hvor får vi viden fra? Hvilke pædagogiske eksperimenter

Læs mere

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen

Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt It-didaktisk design i historieundervisningen Professionsbachelorprojekt - it-didaktisk design i historieundervisningen ERFARINGER OG VISIONER JENS ANDERSEN-MØLGAARD University

Læs mere

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemfelt... 2 Problemformulering... 3 Metode... 3 Erhvervskundskab & erhvervsdidaktik... 4 Læringsforudsætninger...

Læs mere

SMART-board og den digitale dannelse

SMART-board og den digitale dannelse SMART-board og den digitale dannelse - i danskundervisningen 4-1-2013 Af Katrine Lambert Haagensen - I Indholdsfortegnelse 1. Indledning:... 3 1.2 Problemformulering... 4 1.2.1 Afgrænsning... 4 1.2.2 Relevans

Læs mere

Hvordan kan vi evaluere det?

Hvordan kan vi evaluere det? Hvordan kan vi evaluere det? En guide til, hvordan man selv kan evaluere projekter, undervisningsforløb og læremidler Af Dorthe Carlsen, lektor, Videncenter for almen pædagogik og formidling, UC Syddanmark

Læs mere

Mia Elise Wied Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014

Mia Elise Wied Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014 86.356 1 af 60 Nye web 2.0 teknologiers læringspotentiale MIA ELISE WIED z100271@ucc.dk Læreruddannelse Zahle, UCC 23.april 2014 2 af 60 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 6 1.1 En skole i et forandringsperspektiv?

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Introduktion til forenklede Fælles Mål og læringsmålstyret undervisning Indhold 1 Fælles Mål 4 2 Et kig ind i den læringsmålstyrede undervisning 8 3 Undervisningens

Læs mere

Didaktik 2.0 - læremiddelkultur mellem tradition og innovation. Karsten Gynther Projektleder

Didaktik 2.0 - læremiddelkultur mellem tradition og innovation. Karsten Gynther Projektleder - læremiddelkultur mellem tradition og innovation Projektleder Program 9.00 9.30: Indskrivning og kaffe 9.30 9.45: Velkomst Præsentation af projektet Læremiddelkultur og didaktik 2.0 9.45 10.30: didaktisk

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it?

UNI C 2009 Pædagogisk IT-kørekort. Digitale læremidler. kan man lære det med it? Digitale læremidler kan man lære det med it? Indledning... 3 Kendskab til digitale læremidler... 4 Vurdering af digitale læremidler... 5 Køb af og adgang til digitale læremidler... 12 Skolens læremiddelpolitik...

Læs mere

Læsbare læremidler EUD

Læsbare læremidler EUD Læsbare læremidler EUD Kristine Kabel Stig Toke Gissel Dorthe Carlsen 2009 1 1. Indledning... 7 2. Projektdesign... 10 2.1 Handling som udgangspunkt for handlingsanvisninger... 12 3. Målgruppens læsefærdigheder...

Læs mere

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER

NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER NYE MEDIER NYE LÆRINGSSTRATEGIER Roland Hachmann UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UDVIKLING OG FORSKNING Nye medier - nye læringsstrategier August 2013 1 Roland Hachmann University College Syddanmark Udvikling

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK

TIDSSKRIFT FOR LÆREMIDDELDIDAKTIK Evaluering af digitale læremidler Af Thomas Illum Hansen, Videncenterleder, Ph.d., Læremiddel.dk Hvad kendetegner digitale læremidler? Hvilke typer findes der? Og hvordan bør vi evaluere de forskellige

Læs mere

Matematik (aldersspecialiseret)

Matematik (aldersspecialiseret) Studieordningsbestemmelser for Læreruddannelsen i Århus Matematik (aldersspecialiseret) Fagets identitet Faget matematik er i læreruddannelsen karakteriseret ved samspillet mellem matematiske kompetencer,

Læs mere

LÆRERES BRUG AF iskriv

LÆRERES BRUG AF iskriv Af Stig Toke Gissel I dette casestudie undersøges læreres brug af et didaktisk, digitalt læremiddel. Gennem interviews med tre lærere på mellemtrinnet i den danske folkeskole afdækkes deres brug og vurdering

Læs mere

Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler

Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler 1 Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler Forskningsbaseret bidrag til anbefalinger, pejlemærker og kriterier i forbindelse med udmøntning af midler til

Læs mere

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011

Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 Retningslinjer og handleplan for sprog og læsning Randers Kommune 2011 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for sprog og læsning s. 3-6 Handleplan for sprog og læsning s. 7-25 1. Indledning s. 8 2. Dagtilbud

Læs mere

en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål.

en skabende proces, gennemført systematisk, med produktion af ny viden eller ny anvendelse af viden som formål. 1 Årsberetning Anvendelsesorienteret forskning. Beretning om Læremiddel.dk s virke og udvikling fra september 2011 til september 2013. Læremiddel.dk er et nationalt videncenter for læremidler, der er forankret

Læs mere

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland

Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Nordic Smart - DK IT- integration i fagene - et brugerdrevent innovationsprojekt mellem Absalons Skole i Roskilde og University College Sjælland Afsluttende rapport University College Sjælland Juni 2011

Læs mere