Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere"

Transkript

1 Institut for Statskundskab SDU Odense December 2005 Samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Forskningsrapport i faget samfundsvidenskabelig metode og videnskabsteori Kasper Rasmussen Underviser: Ulrik Kjær Antal anslag:

2 1 Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Etnisk tolerance...3 Metodevalg og data...3 Analyser...4 Opgavens opbygning...5 Kapitel 1: Teori...6 Rational choice...6 Zaller...7 Kapitel 2: Tidligere forskningsresultater...8 Togeby: Vi er i syv sind!...8 Nannestad: Solidaritetens pris...9 Kapitel 3: Analyser...10 Tolerance Det rationelle valg...11 Test 1.1: Hovedbeskæftigelse antal timer Test 1.2: Selvfølgelig har vi råd...13 Test 1.3: Slår Deres indtægt til? Kommunikation og kontakt...15 Test 2.1 Kommunikation...15 Test 2.2 Kontakt...15 Test 2.3 Etnocentrisme Alment menneskelige variable...17 Test 3.1 Sikker på sig selv...17 Test 3.2 Kan man stole på mennesker?...18 Test 3.3. Familiesituationen...19 Test 3.4 venstre højre orientering En sammenfattende test...20 Test 4.1 regressionsanalyse...20 Kapitel 4: Metodekritik...22 Kapitel 5: Debatten mellem Togeby og Nannestad...25 Konklusion og perspektivering...26 Litteraturliste...27

3 2 Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Indledning Min interesse for danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere skyldes den til tider voldsomme debat, der har fundet sted i de senere år. Eksempelvis kan nævnes det danske folketingsvalg i 2001, der satte spørgsmålstegn ved om danskerne egentlig er et så tolerant folkefærd som vi selv - og udenlandske iagttagere - antager vi er (Andersen 2002). Et indicium på den fremmedfjendske holdning er den fremgang, som Dansk Folkeparti har fået i den seneste tid 1. Et af partiets mærkesager er netop, at det er garant for stramninger af udlændingepolitikken 2. Der eksisterer modstridende myter om danskernes tolerance. På den ene side er der en forestilling om, at vi er et meget tolerant og humant folkefærd, mens der på den anden side eksisterer myten om, at Danmark er blevet en nation med en udpræget racistisk og fremmedfjendsk befolkning (Nannestad 1999). Det nærliggende spørgsmål er, hvad der er fakta, og hvad der er myte. Det jeg imidlertid ønsker at se på, er, hvad der kan være årsag til etnisk intolerance blandt danskere. Jeg ønsker en indsigt i, hvorfor nogle danskere besidder en intolerant holdning overfor indvandrere på trods af, at Danmark ikke umiddelbart synes at have de karakteristika, der sædvanligvis avler etnisk intolerance. For eksempel er der i Danmark et forholdsvist højt uddannelsesniveau, og netop dette er i de fleste undersøgelser blevet betegnet som en faktor, der skaber etnisk tolerance (Togeby 1995:75). Hertil kommer, at Danmark er et forholdsvis rigt land, der i modsætning til mange andre lande har råd til at hjælpe indvandrerne. Forskningen på området er relativt begrænset (Andersen 2002), hvilket kun gør emnet endnu mere interessant. Den nok vægtigste forskning er fortaget af Lise Togeby og Øystein Gaasholt (Togeby m.fl.), der har udarbejdet en omfattende undersøgelse i Hertil kommer, at Peter Nannestad har beskæftiget sig med emnet i De to undersøgelser kommer qua deres teoretiske forudsætninger til vidt forskellige resultater. Min undersøgelse vil placere sig i et spændingsfelt mellem de to nævnte undersøgelser. Dette er muligt, fordi Togeby kortfattet dementerer Rational Choice som forklarende teori, mens Nannestad modsat mener, at denne teori kan forklare (dele af) danskernes holdninger til flygtninge og indvandrere. 1 Ved folketingsvalget i 1998 opnåede Dansk Folkeparti 13 mandater, mens dette tal i ved folketingsvalget i 2005 var steget til 28 (www.danskfolkeparti.dk under: historie og valg) 2 Se for eksempel under mærkesager Indledning

4 3 Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Etnisk tolerance Omdrejningspunktet for denne opgave er begrebet etnisk tolerance. Derfor er det er vigtigt at få dette begreb klarlagt. Jeg læner mig her op ad Togebys definition. Tolerance består i at bekæmpe den modvilje man eventuelt nærer, og på trods af denne behandle de fremmede på en anstændig måde (Togeby 1995:20). Den afhængige variabel i min undersøgelse er etnisk intolerance, hvilket logisk set kan betragtes som fraværet af etnisk tolerance. Metodevalg og data Der er mange teorier, der beskæftiger sig med såvel holdningsdannelse generelt samt holdningsdannelse specifikt i forhold til indvandrere (Togeby 1997). Jeg begrænser mig til to teorier. Den ene er mainstream udgaven af Rational Choice og den anden er John R. Zallers teori om, hvordan den folkelige opinion dannes generelt. Grunden til, at valget er faldet på disse teorier er for det første, at det er de teorier som danner forklaringskraft til de nævnte undersøgelser af Togeby og Nannestad, og for det andet, at jeg har en arbejdshypotese om, at holdningsdannelse overfor flygtninge og indvandrere er et følsomt emne, hvor stillingtagen primært skyldes nogle grundlæggende menneskelige følelsesmæssige faktorer, og ikke, at mennesket handler rationelt, hvilket er rational choice teoriens udgangspunkt. Jeg benytter mig af den kvantitative metode, idet det er den metode, der er velegnet til at kunne generalisere om hele populationen på baggrund af en stikprøve. Jeg ønsker at kunne sige noget om danskernes intolerance set over et, og det er netop til sådan et sigte, at den kvantitative metode kan komme til sin ret. Jeg arbejder med sekundære data, idet jeg har fået stillet datasættet Holdninger til flygtninge og indvandrere, 1993 til rådighed af Dansk Data Arkiv med Lise Togebys tilsagn. Datasættet er indsamlet af socialforskningsinstituttet og arkiveret som DDA Via et struktureret spørgeskema blev der gennemført 1675 mundtlige besøgsinterviews, for derved at have et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, der var fyldt 18 år den 1. januar Jeg har foretaget en udvælgelse af de relevante variable for min undersøgelse og arbejder således ikke med hele datasættet. Indledning

5 4 Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Analyser Jeg fokuserer primært på andre variable end Togeby og har dermed et anderledes perspektiv. På baggrund af data opstiller jeg et indeks for etnisk tolerance en såkaldt tolerance skala. Dette indeks har elleve udfald, idet dets skala går fra nul til ti, hvor værdierne er baseret på antal tolerante svar på ti generelle spørgsmål, der søger at blotlægge graden af etnisk tolerance blandt respondenterne (Togeby m.fl. 1995:45). Denne skala opdeler jeg i to således, at jeg har en gruppe med de mindst tolerante og en gruppe med de mest tolerante. Hermed får jeg mulighed for at lave en række statistiske tests, hvor jeg søger at se på, om der er sammenhæng mellem etnisk tolerance og en række udvalgte variable i undersøgelsen. Det jeg ønsker at undersøge er for det første, om danskerne i det hele taget kan siges at være intolerante overfor flygtninge og indvandrere, og dernæst, hvilke årsager der kan være til danskernes intolerance. Via opstilling og testning af hypoteser vil jeg se på rational choice som forklarende teori. Jeg vil i forlængelse heraf se på alternativer til rational choice, og i den forbindelse lægge det meste af min fokus på de uafhængige variable, som jeg under ét vil karakterisere som alment menneskelige. Jeg nærer en forventning om, at denne kategori har væsentlig betydning for danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere. Disse alment menneskelige faktorer kan siges at være af psykologisk eller filosofisk karakter, idet de omhandler menneskets syn på sig selv og opfattelse af mennesker generelt. Disse sidstnævnte faktorer er interessante, fordi de ligger delvist uden for Togebys perspektiv og fuldstændigt udenfor Nannestads perspektiv. Indledning

6 5 Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Opgavens opbygning De primære teorier i min opgave er Rational choice og John R. Zallers teori om meningsdannelse. Disse teorier vil jeg redegøre for i forhold til min opgaves perspektiv i kapitel et. I kapitel to vil jeg præsentere de centrale elementer af Togeby og Nannestads resultater, hvilket jeg finder relevant fordi jeg ønsker at komplementere de to forskeres resultater med mine egne analyser. I opgavens tredje kapitel præsenterer jeg mine egne analyser. I kapitel fire fremsætter jeg en metodekritik. Togeby og Nannestads vidt forskellige fund og fremgangsmåder har givet anledning til en debat i tidsskriftet Politica. Inden jeg konkluderer på opgaven vil jeg i kapitel fem præsentere debatten og i den forbindelse placere mine egne analyser indenfor dennes rammer. Indledning

7 6 Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Kapitel 1: Teori Rational choice Rational choice teorien findes i mange varianter. Her præsenteres mainstream varianten, idet det er de grundlæggende elementer i denne, der refereres til i det følgende. Der er tale om en metodologisk individualistisk teori, der lægger stor vægt på sine antagelser. Såfremt disse antagelser, og dermed teorien, leder frem til værdifulde indsigter i den virkelige verden er teorien interessant. De grundlæggende antagelser er a priori, det vil sige de testes og betvivles ikke. Teorien baserer sig meget på økonomi og matematiske udregninger. Ifølge teorien er individer motiveret i forhold til at indfri deres lyster. Individet foretager valg med henblik på egennyttemaksimering: Individet er rationelt, kender sine præferencer og vurderer handlingsalternativerne herudfra de forskellige udregninger er til tider meget komplekse og foretages ikke altid bevidst, men mange almindelige mennesker foretager alligevel beregningerne ubevidst. (Laver 1997). I mikroøkonomi som er dén teori, som med rational choice appliceres på studiet af politik er der en grundantagelse om, at ressourcerne i samfundet er knappe. Det betyder, at individer står i en konkurrencesituation overfor hinanden. Med hensyn til danskernes holdninger til indvandrere betyder det, at modvilje mod indvandrere skyldes et (materielt) velfærdstab for danskerne ved indvandrernes tilstedeværelse i Danmark (Nannestad 1999:35ff). Teorien kan siges at have en adfærdsteoretisk tilgang, idet den ser på de observerede menneskelige valg. Dette er tilfældet, fordi den politiske sfære betragtes som det økonomiske marked, hvor individet foretager valg i forhold til sin egen nytte. Denne tilgang er i god overensstemmelse med den kvantitative metode, fordi den fokuserer på noget, der kan måles med tal og statistik. Nannestads undersøgelse er et eksempel herpå, da den er kendetegnet ved en stor mængde regressionsanalyser og statistiske tests (Nannestad 1999). Teorien er kritiseret på mange punkter. For min opgaves optik er den centrale kritik, at holdningsdannelse overfor flygtninge og indvandrere er et følsomt emne, og derfor vil holdningsdannelsen langt fra altid være baseret på en rationel vurdering af handlingsalternativerne. Dette er grunden til, at jeg lægger mit fokus på de alment menneskelige variable. Hertil kommer kritikken om den begrænsede rationalitet, der er leveret af Herbert Simon (Elster 1986:145). Denne finder jeg særdeles relevant, idet jeg ikke finder det plausibelt, at danskerne, som Nannestad forestiller sig det, foretager en kalkule over solidaritetens pris, der er den pris som danskerne skal betale for at tage imod indvandrerne (Nannestad 1999:36). Kapitel 1

8 7 Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Zaller Togeby m.fl. tager ikke på samme måde som Nannestad udgangspunkt i en teori, men finder derimod efter at have set på deres analyser, at John R. Zallers teori om meningsdannelse giver god forklaringskraft. Zallers model bygger på fire aksiomer: 1. Reception axiom: Der er forskel på folk, hvad angår deres evne til at tage imod politisk information, og denne evne er bestemt af individets kognitive engagement i eller viden om et givent spørgsmål. 2. Resistance axiom: Folk har en tendens til at afvise oplysninger og argumenter, der er i modstrid med deres mere grundlæggende holdninger. Dette sker dog kun, hvis individet har tilstrækkelig viden til at se sammenhængen mellem de nye oplysninger og deres egne grundholdninger 3. Accessibility axiom: Overvejelser eller oplysninger, som man for nylig har hørt om eller er blevet mindet om, vil lettere blive aktiveret fra erindringen end andre overvejelser. 4. Response Axiom: Folk besvarer spørgsmål i opinionsundersøgelser ved at sammenveje de overvejelser, som de i det konkrete øjeblik har opmærksomheden rettet imod. Disse aksiomer har den konsekvens, at når en person spørges om sin mening om en bestemt sag, vil svaret bygge på en kombination af personens mere grundlæggende holdninger og de oplysninger om sagen, der er umiddelbart tilgængelige for vedkommende. (Togeby m.fl.1995:70 og Zaller 1992:58). Som det fremgår i det næste kapitel hævder Togeby, at der er en vis inkonsistens blandt danskerne, dels fordi de besidder modvilje og tolerance, og dels fordi deres svar afhænger af spørgsmålenes formulering og kontekst. Dette sandsynliggør Togeby med henvisning til Zallers ambivalenstese, der siger, at de fleste mennesker besidder meninger og holdninger, der umiddelbart kan fremtræde som modsætningsfyldte (Zaller 1992:59ff). Teorien har relevans for mit perspektiv på emnet fordi jeg som nævnt har en formodning om, at holdningsdannelsen overfor flygtninge og indvandrere ikke bygger på noget rationelt. Dette kan Zallers teori siges at være i overensstemmelse med, især i kraft af det andet og tredje aksiom, der netop lægger vægt på det irrationelle i holdningsdannelsen. Når Zaller tager udgangspunkt i, at mennesker danner holdninger ved blandt andet at afvise holdninger, der strider mod egne meninger, og ved at fokusere på øjeblikkelige hændelser, er dette i strid med teorien om, at mennesker på rationel vis fortager en beregning over fordele og ulemper ved prisen for indvandringen. Kapitel 1

9 8 Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Kapitel 2: Tidligere forskningsresultater Togeby: Vi er i syv sind! Togeby konkluderer, at der findes en vis modvilje blandt danskerne overfor de fremmede, men på samme tid er danskerne tolerante - set over ét, gælder der, at de fleste danskere er hverken særligt tolerante eller særlig intolerante, men befinder sig i en gråzone i midten( ) Vi er kort sagt i syv sind (Togeby m.fl.1995:68f). Det er selve det fremmede, der eksisterer en modvilje mod, mens den økonomiske byrde, der tillægges danskerne i forbindelse med indvandrerne ikke er det afgørende (Togeby m.fl.1995:42). Hermed afvises implicit rational choice som en teori, der kan forklare danskernes holdninger til indvandrere. Senere bliver Togeby m.fl. dog mere eksplicitte: Vi er imidlertid ikke overbevidst om teoriens frugtbarhed på dette område (Togeby m.fl.1995:75). Empirisk afvises teoriens forklaringskraft ved at se på arbejdere og boliglejere, som formodes at stå i en konkurrencesituation overfor indvandrerne. På baggrund heraf konkluderes der, at konkurrenceparametre ikke har betydning for tolerancen. Omvendt tilskrives selve debatten i medierne en stor betydning for danskernes holdninger (Togeby m.fl.1995:41), hvilket forklares ved hjælp af Zallers teori. Det er altså politikere og andre meningsdannere i medierne, der påvirker folks holdninger. Blandt respondenterne er der afvigelser i graden af tolerance i forhold til traditionelle baggrundsvariable. Det konkluderes, at uddannelse har en positiv indflydelse på tolerancen. Alder har betydning på den måde, at de yngste er de mest tolerante. Med hensyn til køn er der ikke nævneværdig forskel på holdningerne. Det påvises også, at der er sammenhæng mellem etnisk tolerance og henholdsvis politiske holdninger, partivalg, psykiske ressourcer (primært tillid til andre mennesker og autoritære holdninger), omvendt findes der ikke belæg for at kunne konkludere, at kontakt med indvandrere og geografi (bosted) har signifikant betydning. (Togeby m.fl.1995:75ff). Kapitel 2

10 9 Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Nannestad: Solidaritetens pris Nannestad tager udgangspunkt i rational choice fordi tilgangen er underrepræsenteret for emnet, og fordi den giver anledning til at opstille en række hypoteser, der kan testes mod foreliggende data. Nannestad mener, at der er tale om tre former for velfærdstab, og at de kan danne grobund for modvilje overfor indvandrere. Det handler om for det første, at majoritetsbefolkningen under ét skal betale for integrationen, idet indvandrernes nettobidrag til staten er negativt. For det andet kan den enkelte dansker stå i en konkurrencesituation overfor den enkelte indvandrer. For det tredje omtaler Nannestad de sociale transaktionsomkostninger, der er forbundet med at interagere med indvandrere på grund af forskelle i sprog og kultur (Nannestad 1999:41ff). Ved hjælp af sine hypoteser og data finder Nannestad belæg for at kunne konkludere følgende. På macro niveau gælder der, at over tid vil modstanden mod indvandrere variere med omfanget af tilvandring. Økonomisk opgang medfører mindre modvilje, og omvendt i forbindelse med nedgangstider. (Nannestad 1999:Kap 3). På microniveau konstateres det, at konkurrencesituationen har betydning, fordi modviljen er større blandt boliglejere end blandt boligejere, og fordi modviljen varierer med indkomsten. Jo ældre danskerne er, desto større modvilje, mens stigende uddannelsesniveau omvendt mindsker sandsynligheden for modviljen. Over tid vil udviklingen forløbe nogenlunde parallelt på tværs af uddannelsesniveauer. Der konstateres endvidere, at det er sammenhæng mellem politisk ståsted og sandsynligheden for modvilje. (Nannestad 1999:Kap 5). Endelig tilskrives medierne også en betydning. Men i modsætning til Togebys konklusion gælder der ifølge Nannestad, at påvirkningen går begge veje mellem medier og befolkning. (Nannestad 1999:Kap 4) Kapitel 2

11 10 Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Kapitel 3: Analyser Tolerance Indledningsvist finder jeg det centralt at belyse, hvorvidt danskerne kan betragtes som etnisk tolerante eller intolerante. I datasættet findes respondenternes svar på 10 spørgsmål 3, der kan siges at beskrive, hvorvidt respondenterne generelt er tolerante. Summeres de tolerante svar fås en skala, der ser ud som følger: Tabel 3.A: Toleranceskala.. N=1250 Antal tolerante svar I alt Note: Togeby har konstrueret et lignende indeks (Togeby 1995:42ff.) - Mit er forskellig herfra, idet jeg har sorteret alle ved ikke og uoplyst svar fra i alt 425 (derfor summeres der ikke til ), og hun har kun sorteret en del af disse fra. Skalaen skal læses sådan, at fx 16 procent af respondenterne har 10 tolerante svar Som det fremgår af tabel 3.A, er der forholdsvis få, der har få tolerante svar, og mange, der har mange tolerante svar. Det ses imidlertid også, at der findes en gruppe, der har meget få tolerante svar. Dette er en indikation af, at der også findes en gruppe, der er intolerante. For at analysere de mindst tolerante overfor de mest tolerante opdeler jeg toleranceskalaen i to, så jeg har en gruppe af de mindst tolerante (nul til fem tolerante svar), og en gruppe med de mest tolerante (seks til ti tolerante svar). Denne variabel kalder jeg mindst mest tolerant. Det er denne variabel, der bruges i de nedenstående uafhængighedstests. Respondenternes fordeling på denne variabel ses i tabel 3.B. Der kan argumenteres for, at jeg har et validitetsproblem, fordi jeg ser på de mindst tolerante, og ikke de intolerante, hvor det sidste reelt er opgavens fokus. Der kan dog omvendt argumenteres for, at hvis man er meget lidt tolerant, så er man også intolerant eller i det mindste tæt på. Derfor har jeg en god indikation af, hvad der gælder for de intolerante, hvis jeg ser på de mindst tolerante overfor de mest tolerante. Yderligere bemærkes det, at opdelingen efter fem svar er arbitrær, på den måde, at de der har seks tolerante svar ikke er meget mere tolerante, end de, der har fem. Tabel 3.B: Mindst Mest tolerant.n=1250 Tolerante Frekvens Mindst Mest Note: Der summeres ikke til % pga. 425 missing værdier 3 Variablene 0077, 0210, 0250,0253,0242,0195,0245,0094, 0211 og 0109 Variablene er alle rekodet således, at tolerante svar er givet værdien 1, og intolerante svar er givet værdien 0. Et eks på et spørgsmål: Udlændinge skal kun kunne få statsborgerskab, når de har lært at opføre sig som danskere. Uenig er her et tolerant svar Kapitel 3

12 11 Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere 1. Det rationelle valg Med henblik på at belyse om rational choice tilgangen kan afdække årsager til danskernes intolerance foretager jeg her tre uafhængighedstests (χ 2 - tests), som alle tager udgangspunkt i antagelsen om, at individet er egennyttemaksimerende. Da der i det følgende vil være en del af disse tests, vil jeg for den førstes vedkommende gennemgå den mere udførligt, mens jeg for restens vedkommende vil fokusere på resultaterne. Den afhængige variabel vil i alle tilfælde være den ovenfor beskrevne mindst mest tolerant. Test 1.1: Hovedbeskæftigelse antal timer 4. Da danskerne ifølge Nannestad skal betale en pris for indvandringen, må det formodes, at de der skal betale mest er mest intolerante. På grund af det progressive skattesystem, betaler de, der tjener mest, mest i skat. Hvor meget man tjener afhænger (bl.a.) af, hvor mange timer man arbejder. Jeg formoder derfor, at de der arbejder flest timer er mindst tolerante. I uafhængighedstesten opstiller jeg to hypoteser. Den ene (H 0 - hypotesen) siger, at der er uafhængighed mellem det antal timer man arbejder og éns tolerance, og den anden siger, at der ikke er uafhængighed. Jeg opdeler den uafhængige variabel i to grupper: De, der arbejder maksimum 37 timer pr uge, og de, der arbejder mere end 37 timer pr uge. Dernæst sammenlignes de to grupper i forhold til den afhængige variabel etnisk tolerance. Tabel 3.1: Sammenhængen mellem antal arbejdstimer og etnisk tolerance. N=1045 Mindst Mest Tolerant Mindst Tolerant Mest Tolerant Total Antal arbejdstimer pr uge Max 37 Mere end 37 Justeret residual 26-2, , Justeret residual 2,3-2,3 Total Antal Note: tallene er afrundede, og derfor summeres der ikke altid til. Testen afgør om hypotesen om uafhængighed skal forkastes. Dette afgøres af p-værdien (P). Jeg har et gennemgående signifikansniveau på 5 %. Det betyder, at hvis p-værdien er mindre end 0,05 må jeg forkaste hypotesen om uafhængighed og dermed er der afhængighed/sammenhæng. I dette tilfælde har jeg en teststørrelse på χ 2 = 5,323 og en p-værdi på 0,021. Dermed kan jeg konstatere, at der er afhængighed mellem variablene. 4 V0018. Rekodning: 6 37 =Max 37 timer/uge, =Mere end 37 timer/uge 997 (varieret), 998 (ved ikke), 999 (uoplyst) og 0 (irrelevant):missing Kapitel 3

13 12 Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Præcist udtrykt er teststørrelsen et udtryk for, hvor stor uoverensstemmelse der er mellem hypotesen om uafhængighed og de forelæggende data. P-værdien defineres med reference til både 2 teststørrelsen og H 0 hypotesen som sandsynligheden for at opnå en teststørrelse ( χ - værdi) af samme eller endnu mere ekstrem størrelsesorden som den observerede teststørrelse, hvis H 0 hypotesen er korrekt. (Nielsen og Kreiner 2003: 266f) For at finde ud af, hvordan sammenhængen er, må jeg se på de justerede residualer. Er disse positive betyder det, at der er flere observationer end forventet, og omvendt med negative residualer begge dele under antagelse af uafhængighed. Er de justerede residualer på mere end to er det indikation på, at der ikke er uafhængighed er de på mere end tre, er det et stærkt bevis mod uafhængighed. En forudsætning for at kunne lave testen er, at den forventede værdi i cellerne ikke må være mindre end fem. (Agresti & Finley 1999:248ff). Denne forudsætning overholdes i alle mine tests. Ved at se på rækkeprocenterne kan man se om, fordelingerne i de enkelte rækker adskiller sig fra den totale fordeling. I tabel 3.1 ses det, at der blandt de, der arbejder mest, er en større procentdel blandt de mindst tolerante end der er blandt de, der arbejder færrest timer. Konklusionen på testen bliver dermed, at min formodning om, at de, der arbejder mest, er mindst tolerante må accepteres. Kapitel 3

14 13 Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Test 1.2: Selvfølgelig har vi råd 5 I denne test ser jeg på, om der er sammenhæng mellem respondenternes vurdering af påstanden om, at vi selvfølgelig har råd til at tage ordentligt imod flygtninge og respondenternes etniske tolerance. Afhængighed herimellem taler for rational choice teorien jf. Nannestads første formulering af velfærdstab den sagde, at vi som danskere generelt lider et velfærdstab, fordi vi skal betale for indvandringen. Spørgsmålet handler således om Danmarks økonomiske situation. Min hypotese er, at de der er uenige i påstanden er de mindst tolerante. Tabel 3.2: Sammenhæng mellem enighed/uenighed med påstanden selvfølgelig har vi råd og etnisk tolerance. N=1232 Mindst Mest Tolerant Mindst Tolerant Mest Tolerant Total Selvfølgelig har vi råd Uenig Enig Justeret residual 57 15, ,1 85 Total Justeret residual Antal -15, χ 2 = 226,838, P = 0,000 og dermed kan der konstateres en sammenhæng mellem de to variable. Sammenhængen har den form, at der er flere blandt de, der ikke mener vi har råd som er mindst tolerante end blandt de, der mener vi har råd. Hypotesen om sammenhængen er altså verificeret. 15, V0244. Rekodning: 1 helt enig og 2delvis enig: Enig, 3. delvis uenig og 4. helt uenig: Uenig, 8. Ved ikke og 9.uoplyst: Missing Kapitel 3

15 14 Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Test 1.3: Slår Deres indtægt til? 6 Her ser jeg på det andet element af Nannestads formulering af velfærdstab. Formodningen er, at, hvis respondenten mener, at indtægten ikke slår til, så står han i en dårligere konkurrencesituation overfor indvandrerne end, hvis indtægten havde slået til, og dermed har han grund til at være intolerant. χ 2 = 0,775, P = 0,379. Det betyder, at hypotesen om uafhængighed må accepteres. Der er altså ikke sammenhæng mellem respondentens vurdering af egen økonomi og dennes etniske tolerance. I Togebys undersøgelse ses der på hypoteserne om, hvorvidt der skulle være forskel på tolerancen for boliglejere og boligejere samt for arbejdere og funktionærer under antagelse om, at de førstnævnte i begge forhold skulle stå i en mere udbredt konkurrencesituation med indvandrerne og dermed være mere intolerante ud fra et rational choice perspektiv. Togeby afviser begge hypoteser, og afviser i samme omgang konkurrenceteorien som en forklarende teori. (Togeby m.fl.1995:80). Mine tests 1.1 og 1.2 peger i den modsatte retning, mens test 1.3 giver samme indikation. Hermed synes konklusionen nærmere at være: På nogle måder kan rational choice forklare etnisk tolerance, mens den ikke kan på andre måder. De valgte uafhængige variable får således en central betydning for de dragne konklusioner. 6 V0220. Rekodning: 1 (store problemer) og 2 (små problemer): Problemer, 3 Ingen problemer: Ingen problemer, 9 uoplyst: Missing Kapitel 3

16 15 Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere 2. Kommunikation og kontakt Test 2.1 Kommunikation 7 Med hjælp af denne test ønsker jeg, at se på, om det, at man taler med sine venner og familie om emnet flygtninge og indvandrere, har betydning for den etniske tolerance. Med reference til Jürgen Habermas kan en herredømmefri dialog lede til indsigt i det moralsk rigtige (Andersen og Kaspersen 2000:371ff). Da der eksisterer bred enighed om, at etnisk tolerance er det moralsk rigtige (Togeby 1995:12), er det interessant at få belyst om der er sammenhæng mellem kommunikation og tolerance. Resultatet af min uafhængighedstest er desværre nedslående. χ 2 er 0,215 og P er 0,643 og dermed må det accepteres, at der er uafhængighed mellem de to variable. Test 2.2 Kontakt 8 Kontaktteorien benytter sig af en diametral modsat tilgang i forhold til rational choice. For kontaktteorien er kontakt med indvandrere noget positivt, fordi det får de negative fordomme til at forsvinde (Togeby 1997:105). Togeby konkluderer, at danskerne ikke har særlig megen kontakt med indvandrerne (Togeby m.fl.1995:64f), og, at hun ikke har kunnet finde belæg for at kontaktteorien kan beskrive årsagen til etnisk tolerance (Togeby m.fl.1995:83) I denne test ser jeg på en anden variabel end Togeby, der har set på danskernes kontakt på arbejdspladsen, på uddannelsesstedet og privat. Jeg sammenligner gruppen af danskere, der har boet i udlandet med gruppen af danskere, der ikke har boet i udlandet. Jeg har en forventning om, at de, der har boet i udlandet er mest tolerante, fordi de har haft kontakt med de fremmede. Tabel 3.3: Sammenhæng mellem kontakt (boet i udlandet) og etnisk tolerance.n=1250 Mindst Mest Tolerant Mindst Tolerant Mest Tolerant Total Boet i udlandet Ja Justeret residual 16-4,8 84 4,8 Nej Total Justeret residual Antal χ 2 = 22,863, P = 0,000, og der må dermed konstateres en sammenhæng. Min forventning indfris. Som det ses i tabel 3.3 er der flere blandt de, der har boet i udlandet som er mest tolerante end der er blandt de, der ikke har boet i udlandet. 4, , V0076. Rekodning: 1. Ofte og 2.engang i mellem: Mest, 3.sjældent og 4.aldrig: Mindst, uoplyst: missing 8 V0048. Rekodning: 1. Ja: ja, 2. nej: nej, uoplyst: missing Kapitel 3

17 16 Danskernes intolerance overfor flygtninge og indvandrere Test 2.3 Etnocentrisme 9 Denne test kan ses som et supplement til den forrige. Jeg ser her på om der er sammenhæng mellem, hvorvidt respondenterne ikke kunne tænke sig at bo andre steder end Danmark og etnisk tolerance. Dette kan til en vis grad belyse om etnocentrisme at man bedømmer andre folks kulturer ud fra sin egen (Politikens Nudansk Ordbog 2001:353) har betydning for etnisk tolerance. Dog er der en stor risiko for, at man blot finder en spuriøs sammenhæng, fordi der kan være mange andre grunde end etnisk intolerance til, at man ikke vil bo andre steder end Danmark. Man må formode, at tilknytningen til venner og familie mv. spiller en væsentlig rolle. At bruge variablen som et udtryk for etnocentrisme er således en grov forenkling, men den giver dog en indikation af en eventuel sammenhæng. Min hypotese er, at der en sammenhæng, således, at de der ikke ønsker at bo andre steder end Danmark er de mindst tolerante. Testresultatet er χ 2 = 66,204 og P = 0,000 og dermed kan der konstateres en sammenhæng. Som det ses i tabel 3.4, er der som forventet flere mindst tolerante blandt de, der ikke vil bo andre steder, end blandt de, der gerne vil bo andre steder. Tabel 3.4: Sammenhæng mellem etnocentrisme (vil ikke bo andre steder end Danmark) og etnisk tolerance.n=1244 Mindst Mest Tolerant Mindst Tolerant Mest Tolerant Total Vil ikke bo andre steder end Danmark Uenig Enig Justeret residual 15-8, ,1 63 Justeret residual 8,1 Total Antal Note: tallene er afrundede, og derfor summeres der ikke altid til. -8, V0119. Rekodning: 1. Helt enig og 2. delvis enig: Enig, 3. delvis uenig og 4.helt uenig: uenig, 8. ved ikke og 9. uoplyst: missing. Kapitel 3

Lokalbaseret tolerance over for forskellighed

Lokalbaseret tolerance over for forskellighed DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Lokalbaseret tolerance over for forskellighed Line Jensen Buch og Sara Hach Nr. 264/2009 Projekt- & Karrierevejledningen Projekt- & Karrierevejledningens

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere

DISCUS A/S RAPPORT. LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen

DISCUS A/S RAPPORT. LO medlemmers modtagelse af indvandrere på arbejdspladsen RAPPORT LO medlemmers modtagelse af indvandrere på Januar 2005 Forord LO Århus har gennem mange år været engageret i problematikkerne omkring flygtninge og indvandreres plads i det danske samfund i almindelighed

Læs mere

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget.

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget. INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK på 1. semester i Metodefaget. Merete Watt Boolsen 2004 2 INDLEDNING I studieordning 2000 for faget Introducerende metode og videnskabsteori kan man se, at det blandt

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

1 Budgetredegørelsen for 1994 skelner mellem det sociale område og arbejdsmarkedet. Denne deling følger vi senere i

1 Budgetredegørelsen for 1994 skelner mellem det sociale område og arbejdsmarkedet. Denne deling følger vi senere i 1.0 Indledning. Det gennemgående tema i denne opgave er den danske velfærdsstat. Problemerne for velfærdsstaten har været betydlige lige siden begrebets oprindelse, og i 1990 erne har diskussionen, for

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

Sambas, hus 22.1 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Sambas, hus 22.1 Maj 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1.0 PROBLEMFELT... 3 1.1 PROBLEMFORMULERING... 5 1.1.1 Uddybning af problemformulering... 5 1.2 UDDYBNING AF PROBLEMSTILLINGEN... 6 1.3 BEGREBSAFKLARING...

Læs mere

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse

Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse Bachelorprojekt Forår 2011 Institut for statskundskab Aarhus universitet Indholdsfortegnelse 0. Abstract... 2 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4

1. INDLEDNING... 3 3. TEORI... 4 1. INDLEDNING... 3 1.1. EMNE... 3 1.2. PROBLEMFORMULERING... 4 1.2.1. Arbejdsspørgsmål... 4 2. FREMGANGSMÅDE... 4 3. TEORI... 4 3.1. INNOVATIONENS KARAKTERISTIKA... 4 3.2. LIVSVERDEN... 5 3.3. RELEVANS...

Læs mere

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM

Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Forandringsoplevelser i Nykredit, MFAM Læring og forandringsprocesser 18 December 2013 Aalborg Universitet København Side 1 af 118 Titelblad Kasper Moritz Nielsen, 20132190 Lindita Ljoki, 20131652 Mads

Læs mere

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere:

Den u/delte skole. Projekttitel: Forfattere: Projekttitel: Den u/delte skole Forfattere: Christian Bundgaard, Mikkel Steen Dahlgaard, Pia Louise Nielsen, Simon Heilbuth og Solveig Petursdottir Madsen Vejleder: Yvonne Mørch Hus nr: 14.1 Gruppe nr:

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning

Læs mere

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9

2 Undersøgelsen er led i et større forskningsprojekt om medier i netværkssamfundet... 9 17. februar 2004 L:\TEKST\FORLAG\LO\Modinet\Rapport.doc/jp Borgernes brug af Søllerød Kommunes hjemmeside dokumentation af en spørgeskemaundersøgelse af Leif Olsen Stine Christensen Olaf Rieper AKF Forlaget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet

En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet KANDIDATAFHANDLING Cand. Merc. EMF Institut for Afsætning En afhandling om årsagerne til valg af videregående uddannelse samt markedsføring af Farmaceutisk Fakultet Executive summary The Pharmaceutical

Læs mere

Casper Hunnerup Dahl. CEPOS arbejdspapir nr. 22

Casper Hunnerup Dahl. CEPOS arbejdspapir nr. 22 Casper Hunnerup Dahl CEPOS arbejdspapir nr. 22 CEPOS publikationer er gratis tilgængelige for alle online på www.cepos.dk, men kan også bestilles i trykt form gennem CEPOS forlaget, Landgreven 3, 3. sal,

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12

SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS. Karsten Østerlund 2014:12 SYDDANSK UNIVERSITET INSTITUT FOR IDRÆT OG BIOMEKANIK SOCIAL KAPITAL I GYMNASTIK OG FITNESS Karsten Østerlund 2014:12 Social kapital i gymnastik og fitness En undersøgelse for landsudvalget i DGI Gymnastik

Læs mere

Trængselsafgifter i København. - analyse af sociologiske effekter

Trængselsafgifter i København. - analyse af sociologiske effekter Trængselsafgifter i København - analyse af sociologiske effekter Et 5. semesters projekt fra Gruppe 2, Plan og Miljø, Aalborg Universitet, 2007 Synopsis Titel Tema Trængselsafgifter i København Mobilitetens

Læs mere

Vejleder: Thomas Theis Nielsen

Vejleder: Thomas Theis Nielsen - en rapport om kapitaler og udtryk Udarbejdet af: Astrid Marie Sonne-Frederiksen Astrid Øst Deichmann Fie Thomsen Martin Rambusch Jakobsen Morten Slabiak Vejleder: Thomas Theis Nielsen Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Djøficering myte eller realitet?

Djøficering myte eller realitet? Djøficering myte eller realitet? Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt i Danmark. Projektet

Læs mere

Udgiver Dansk Data Arkiv Redaktør Anne Sofie Fink Produktion Erik Steenstrup Dyhr Tryk Riber Reklame AS Fåborg Oplag 1200

Udgiver Dansk Data Arkiv Redaktør Anne Sofie Fink Produktion Erik Steenstrup Dyhr Tryk Riber Reklame AS Fåborg Oplag 1200 DANSK DATA ARKIV / DANISH DATA ARCHIVES Adresse/Address Islandsgade 10, DK-5000 Odense Tlf: +45 6611 3010 Telefax +45 6611 3060 e-mail mailbox@dda.sa.dk Internet http://www.sa.dk/dda/ Udgiver Dansk Data

Læs mere