Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård"

Transkript

1 Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke at vedligeholde haven på forsvarlig vis eller ved at lave ændringer, som ikke er indeholdt i råderetten. Vore regler for husorden samt råderet for gård og have er lavet ud fra ideen om, at mest muligt skal være frit og tilladt. Reglerne dækker derfor kun det, som kan påvirke andre negativt eller genere naboerne eller ødelægge vore bygninger og fælles ejendom. Formål At vise hensyn til dine medbeboere, så du og dine naboer forbliver glade for at bo i Blåkildegård. At værne om vores fælles ejendom, som boliger, fællesarealer, beplantninger og fællesfaciliteter som f.eks. beboervaskeri, klubber, legepladser, således at Blåkildegård forbliver et rart sted at bo for alle. At undgå begrænsninger af beboernes normale og ønskede udfoldelsesmuligheder. Hvem bestemmer Beboerne beslutter regler for husorden samt råderet for gård og have på et afdelingsmøde. Alle beboere og afdelingsbestyrelsen kan stille forslag til ændringer af reglerne. Reglerne kan kun ændres ved at beboerne beslutter det på et afdelingsmøde, efter de regler som gælder for afholdelse af afdelingsmøder. Hvem skal overholde reglerne Det skal alle beboere. Den eller de personer, som har underskrevet lejekontrakten, har ansvaret for at alle i husstanden overholder reglerne. Hvem håndhæver reglerne Beboere og afdelingsbestyrelsen kan klage over beboere, som ikke overholder reglerne. Afdelingsbestyrelsen kan i visse tilfælde afgøre om en beboer overholder reglerne. Ejendomskontoret håndhæver regler for husorden samt råderet for gård og have. Hvis en beboer ikke overholder reglerne og ikke efter aftale med ejendomskontoret efterlever dem, vil lejemålet blive søgt ophævet. Klagemuligheder Beboere kan klage over afdelingsbestyrelsens eller ejendomskontorets afgørelser til afdelingsbestyrelsen eller til det kommunale beboerklagenævn. Afdelingsbestyrelsen, juni Husorden samt råderet for gård og have - afd maj 12.doc Blåkildegård Side 1-5

2 Husorden samt råderet for gård og have 1. Generelt 1.1. I tilfælde af tvister skal ejendomskontorets anvisninger følges Enhver aktivitet i og omkring boligen skal altid tilpasses således, at det ikke er til gene for de omkringboende Støjende aktiviteter med slagboring, tæppebankning, plæne- og hækklipning og lignende er tilladt på hverdage fra kl. 8:00 til kl. 20:00 samt søn- og helligdage fra kl. 10:00 til kl. 17: Høj musikudøvelse og lignende støjende adfærd må ikke finde sted for åbne døre og vinduer og skal i øvrigt altid tilpasses sådan, at det ikke generer naboerne Herudover gælder ordensbekendtgørelsen Åben ild og grilning over åben ild i have og gård er ikke tilladt. Tilberedelse af mad over almindelig havegril er tilladt. 2. Cykel og knallertkørsel 2.1. Cykel og knallertkørsel på Blåkildegårds arealer er ikke tilladt undtagen på veje og cykelstier Motordrevne køretøjer, som er opbevaret på beboerens eget område, skal trækkes ud til offentlig vej eller p- plads, før det startes. 3. Børns leg 3.1. Børn under den skolepligtige alder og medarbejderne i forbindelse med nødvendig arbejdskørsel må cykle overalt Barnevogne, cykler, knallerter, motorcykler, indkøbsvogne og lignende må ikke henstilles på stier og bede Boldspil, leg og lignende aktiviteter må kun finde sted på de dertil indrettede fællesarealer Legearealet på områder mellem boligblokkene er forbeholdt børn under 10 års leg og virke Det er tilladt at tegne med kridt på fliser og asfalt. 4. Parkering 4.1. Parkering er kun tilladt på de dertil indrettede parkeringspladser. Parkering skal ske, så ingen del af bilen overskrider den hvide linie langs fortovet, så uhindret passage kan finde sted Parkering af køretøjer over kg er ikke tilladt Der må ikke parkeres flere gulpladebiler pr. husstand end beboerne i husstanden personligt anvender Påhængskøretøjer køretøjer skal parkeres på de dertil indrettede pladser mod betaling af depositum. 5. Affaldssortering 5.1. I Blåkildegård skal vi kildesortere genbrug og restaffald efter ejendomskontorets anvisninger Affald og ting til genbrug må kun henstilles på stierne på de aftalte tidspunkter Mængden af restaffald, som afleveres i affaldssækken, skal mindskes mest muligt, og genbrugsmængden skal øges Afbrænding af affald i haven eller i gården er ikke tilladt Haveaffald kan lægges i boligens kompostbeholder eller afleveres på det grønne depot Genbrug kan afleveres på genbrugspladsen, bogcaféen eller tøjcaféen. 6. Have og gård 6.1. Beboerne skal klippe deres hæk mindst 2 gange årligt, fordelt med en gang i juni og en gang i august Græsplæner skal slås mindst månedligt i vækstsæsonen eller således, at hverken græs eller ukrudt går i frø Ukrudt, som f.eks. mælkebøtter, løgkarse og skvalderkål, skal fjernes i gård, have og ved hegn, inden det går i frø Have, gård, port og vinduespartier skal i øvrigt holdes i en sådan stand, at et Husorden samt råderet for gård og have - afd maj 12.doc Blåkildegård Side 2-5

3 godt naboskab bevares og må ikke bruges som opmagasineringsplads for store mængder af forskelligt gods Hegn, hæk eller anden adskillelse af haver og gård, må ikke ændres uden aftale med nabo Hæk må ikke være over 1,8 meter i højden og ikke over 0,5 meter i bredden Hegn ved terrasser skal friholdes for beplantning og må ikke overstige 1,6 meter i højden af kriminalpræventive årsager Hegn skal friholdes for beplantning og rødder. Slyngplanter skal kunne fjernes af beboer, når hegn skal vedligeholdes Træer og buske og anden beplantning må ikke være over 2,5 meters højde, og må ikke genere hos naboerne på begge sider af lejemålet. Beplantningen i haven må ikke række ind over hækken i haven eller hegnet mod stierne. Høj beplantning og slyngplanter i gården er ikke tilladt. I tilfælde af overtrædelse af denne paragraf kan ejendomskontoret kræve beplantningen beskåret eller fældet Grene, rødder eller frugter, som stikker ud over fælles arealer, som f.eks. stier, skal fjernes af beboeren, ellers kan afdelingsbestyrelsen kræve beplantningen fældet Det er afdelingen, der afholder udgiften til fældning. Beboer afholder udgift til fjernelse af rødder Slyngplanter på facader må kun vokse på espaliér og skal holdes indenfor egen bolig Slyngplanter af enhver art, som kan beskadige bygninger, er ikke tilladt Valg af planter og montering af disse skal følge ejendomskontorets anvisninger Motorplæneklippere og kantklippere samt andre motoriserede haveredskaber skal være elektriske og af en sådan størrelse og benyttes på en sådan måde, at de ikke generer naboer unødvendigt Markiser skal opsættes efter ejendomskontorets anvisninger og må på ingen måde anvendes, så de generer naboer Parasoller, telte og lignende må på ingen måde opsættes eller anvendes, så de generer naboer Såfremt markiser, parasoller, telte og lignende benyttes og skygger i naboens have, skal brug af disse være aftalt med nabo Højde på belægning omkring hus må på ingen måde begrænse udluftning af isolering i mur Fald på belægning skal føre vandet væk fra bygninger. 7. Antenner, flagstænger og vejrstationer 7.1. Ingen del af parabolantenner må være højere end 1,8 meter over jordhøjde Radioamatørantenner, anbragt på gårdsiden, må have radialer og er ikke begrænset af en højderegel. Dog må foden af antennen ikke overstige taghøjde Vejrstationer, anbragt højere end 1,8 meter over jordhøjde, skal anbringes, så de ikke generer naboer Flagstænger må højest være 5 meter høje og størrelse på flag og flagning skal overholde danske flagregler Retningslinierne i beboerhåndbogen i oplysninger om boligen skal følges, både ved opsætning af antenne m.v. og kabelføring gennem murværk Ejendomskontoret skal give tilladelse til anbringelse af udvendige antenner, flagstænger og vejrstationer, som skal anbringes så de ikke skader bygninger. 8. Husdyr generelt 8.1. Det er tilladt at holde husdyr i Blåkildegård, hvis det sker på en sådan måde, at det ikke er til gene eller fare for øvrige beboer Der skal indhentes skriftlig tilladelse til husdyrhold på ejendomskontoret senest 3 uger efter anskaffelse Husorden samt råderet for gård og have - afd maj 12.doc Blåkildegård Side 3-5

4 8.3. Der kan højst gives tilladelse til 2 husdyr pr. husstand, dog undtaget småfugle Tilladelsen gælder kun det eller de registrerede husdyr Der betales en registreringsafgift pr. husdyr, heri er inkluderet en registreringsplade Der betales en månedlig afgift pr. husdyr, der opkræves sammen med huslejen Afdelingsbestyrelsen fastsætter registrerings- og månedsafgift i forbindelse med den årlige budget-lægning Undlader en beboer at indhente ejendomskontorets skriftlig tilladelse til husdyrhold, vil husdyrafgiften blive opkrævet med det dobbelte beløb med tilbagevirkende kraft til det tidspunkt, husdyret kan bevises anskaffet eller fra huslejekontraktens ikrafttræden Det er enhver husstands pligt at meddele ejendomskontoret, hvis der sker ændringer i husdyrholdet Eventuelle hvalpe/killinger skal være væk fra lejemålet senest 4 måneder efter fødsel Afmelding skal være ejendomskontoret i hænde senest den 10. i en måned for at få gyldighed fra den 1. i den følgende måned Det er ikke tilladt, at lade husdyr besørge på bebyggelsens arealer Gård og have må ikke bruges som toilet for husdyr. Efterladenskaber efter husdyr skal fjernes omgående. Se dog undtagelser for katte og hunde Hvis det sker skal husdyrets ejer straks fjerne dyrets efterladenskaber Et husdyr må på ingen måde forstyrre beboerne med vedvarende lyde karakteristiske for det pågældende dyr som gøen, mijaven, hylen eller skrigen Konstateres det, at ovenstående regler overtrædes, vil dette medføre at tilladelsen inddrages, og husdyr omgående skal fjernes fra bebyggelsen. Omkostninger pålægges husdyrets ejer Såfremt tilladelsen inddrages og beboerne forsat holder husdyr, vil det blive betragtet som misligholdelse af lejeforholdet Dette vil blive indbragt for boligret eller klagenævn, hvor lejemålet vil blive forsøgt ophævet i henhold til lejeloven. 9. Katte 9.1. For katte skal attest for neutralisation og øremærkning forevises. Hvis katten anskaffes som killing, skal dette ske, så snart den er blevet kønsmoden Ejendomskontoret kan dog skriftlig give tilladelse til, at neutralisering af racekatte undlades Det påhviler enhver katteejer, der lader sin kat færdes frit, at indrette et velfungerende kattetoilet i egen gård eller have. 10. Hunde For hunde skal der forevises gyldig forsikringspolice Følgende hunderacer eller blandinger heraf er ikke tilladt: Amstaff, Bullmastiff, Bullterrier, Dogo Argentino, Dogo Canarian, Dogo de Bordeux og Americano Bull Terrier. Derudover Pitt Bull Terrier og Tosa Inu, som begge er forbudt ved lov Nuværende hunde, af racer eller blandinger heraf nævnt i stk. 10.2, kan kun tillades såfremt ejeren kan fremvise attest på godkendt træning svarende til hundens alder eller anden dokumentation for at ejeren kan håndtere hunden forsvarligt Hunde skal bære sin registreringsplade synligt, når den færdes i bebyggelsen, således at den kan identificeres og dens ejer forelægges eventuelle klager Hunden skal altid føres i snor og må ikke overlades personer, der ikke har den fulde kontrol over dyret Hunden skal være således afrettet, at dens ejer eller ledsager kan få den til at være rolig Husorden samt råderet for gård og have - afd maj 12.doc Blåkildegård Side 4-5

5 10.7. Der kan indrettes hundetoilet i gård eller have, såfremt dette ikke er til gene for naboer. 11. Andre dyr Til alle andre husdyr, end hunde og katte samt småfugle og akvariefisk, skal der søges særlig tilladelse og de skal registreres på ejendomskontoret. 12. Råderet i gård Opsætning af halvtag i gård skal følge ejendomskontorets og Høje- Taastrup Kommunes retningslinier Kattelemme i port er tilladt og skal følge ejendomskontorets anvisninger Automatisk belysning i gård er tilladt, dog må der i alt højst benyttes op til 150 watt og belysningen må ikke genere naboer Vinduer i skure mod gård er tilladt og skal følge ejendomskontorets anvisninger For at redningsåbningerne på 1. sal skal være tilgængelige i tilfælde af brand i boligen, skal der være frit i gården foran vinduerne, så stiger kan opsættes for redning gennem vindue Beboerne kan frit vælge egen belægning i gården. Vedligeholdelse af denne belægning er dog afdelingen uvedkommende. 13. Råderet i have Projektørbelysning i have og på terrasse er ikke tilladt. Solcellelamper og normale havelamper er tilladt Svømmepøle og lignende under 250 liter er tilladt, såfremt der etableres forsvarligt afløb. Der skal indhentes særlig tilladelse til svømmepøle og lignende over 250 liter på ejendomskontoret Klor- og saltvand må ikke afledes i gård og have eller på bebyggelsens arealer Drivhuse og redskabsskure må ikke opsættes uden naboers og ejendomskontorets skriftlige tilladelse, såfremt de er over 1,8 meter i højden eller begrænser vækst af fælles hæk. De må ikke opsættes så de på nogen måde generer naboer, f.eks. ved terrasse Støjende legeredskaber, som f.eks. oppustelige legeborge m.v. må kun benyttes efter aftale med naboer og kun i tidsrummet fra kl. 10:00 til 17: For at redningsåbningerne på 1. sal skal være tilgængelige i tilfælde af brand i boligen, skal der være frit i haven foran vinduer, så stiger kan opsættes for redning gennem vindue Beboerne kan frit vælge egen belægning i haven. Vedligeholdelse af denne belægning er dog afdelingen uvedkommende. Husorden samt råderet for gård og have er godkendt på afdelingsmødet den 19. juni Husorden samt råderet for gård og have - afd maj 12.doc Blåkildegård Side 5-5

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning.

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning. Husdyr i boligen Kæledyr er dejlige. Hunde, katte og de andre små husdyr glæder masser af mennesker. Langt de fleste husdyr passes godt af ejerne, men ikke alle. Vidste du, at hver tredje aflivning af

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn

Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn... og et godt naboskab Hegn og et godt naboskab Bygninger Anke Hegnssyn Hegn og et godt naboskab Naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som hovedregel selv bestemme,

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Regler for offentlighedens adgang til naturen

Regler for offentlighedens adgang til naturen Færdsel og ophold fra kl. 6 til solnedgang Færdsel og ophold om natten Må man færdes uden for veje og stier Må man cykle Afstand til beboelse ved ophold Er ridning tilladt Barnevogne, el-kørestole, handicapknallerter,

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt

Råderetskatalog. samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt skatalog samt fortegnelse over andre arbejder med/uden retableringspligt Boligselskabet Rosenvænget 08-52 - Haragergård Godkendt på beboermødet den 27.06.2013 Side 1 af 18 skatalog Regler og retningslinier

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere