Kulturforståelse i praksis Af læge Imran Rashid

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kulturforståelse i praksis Af læge Imran Rashid"

Transkript

1 Kulturforståelse i praksis Af læge Imran Rashid

2 Af læge Imran Rashid Kulturforståelse i praksis 1. udgave, 1. oplag 2006 Pfizer Danmark, 2006 Redaktion: Tryk: Hanne Greve PE offset A/S, Varde Temahæftet kan bestilles på eller ved henvendelse til Pfizer Danmark, tlf Samtlige rettigheder til materialet tilhører Pfizer ApS. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af dette temahæftes fotografier og tekst uden Pfizer ApS skriftlige tilladelse er forbudt 2 ifølge gældende dansk lov om ophavsret.

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Faktuelle oplysniger Etnicitet... 6 Hvem og hvor mange?... 7 Sundhed og sygdom blandt etniske minoriteter i Danmark... 8 Sundhed, sygdom og kultur Forskellige sundheds- og sygdomsopfattelser Referencerammer Søgen efter helbredelse Tværkulturel kommunikation Usynlig forskelsbehandling Communicating with strangers Kulturforståelse i praksis indsigt som et redskab Kulturelle brudflader i sundhedsvæsenet Interview: Fokus på etniske minoriteter Interview: Sproget er en stor barriere Interview: Sundhedsvæsenet kan styrke integrationen Interview: Forebyggelse og kommunikation er nøgleordene Efterskrift Relevante links Referencer Forfatteren... 40

4 For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere end han, men dog først og fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min merforståelse ham slet ikke. Søren Kierkegaard,

5 Indledning I en tid og i et samfund, som særligt i disse år undergår store forandringer, vil man som del af det danske sundhedsvæsen indimellem kunne se sig selv i situationer, hvor al ens faglighed viser sig ikke at kunne slå til. Dette udmønter sig måske i en dårlig patientcompliance eller ved et utilfredsstillende kulturmøde, hvor kommunikationen føles forfejlet. Måske tager patientmødet en uventet drejning, hvor de uskrevne spilleregler, som man normalt agerer efter, pludselig føles komplet ubrugelige. Da faglighed samt evnen til at kunne vække tillid hos andre mennesker er blandt kernebegreberne for hvervet som sundhedsperson, er det klart, at netop disse situationer, hvor ens begrænsninger tydeliggøres, vil kunne afføde følelser som frustration og afmagt. Måden at tackle disse følelser på, er imidlertid utroligt vigtig. I bedste fald tager man nemlig nogle værdifulde erfaringer med sig, der kan bruges præventivt, mens der i værste fald vil kunne opstå misforståelser og fordomme, som øger risikoen for lignende situationer. Formålet med dette temahæfte er således konstruktivt og systematisk at gå ind og behandle de mekanismer, der gør sig gældende, når mødet mellem sundhedsperson og patient samtidig bliver et møde mellem mennesker med vidt forskellige baggrunde, hvad enten disse forskelle er relaterede til alder, kultur, social status eller andre parametre. Dog er det selvsagt, at da brændpunktet i praksis ofte er mødet med patienter med anden etnisk baggrund, særligt fra muslimske tredjeverdenslande, vil en stor del af hæftet omhandle denne særlige, men alligevel stærkt heterogene patientgruppe. Hæftets første del vil i overvejende grad omhandle relevant teoretisk baggrundsviden om etniske minoritetsgrupper i Danmark. Det drejer sig foruden om basale faktuelle oplysninger også om konklusioner fra de seneste undersøgelser af de etniske minoriteters brug af sundhedsvæsenet. Relevante sundhedskulturelle begreber vil ligeledes blive præsenteret i denne del. I hæftets anden del sættes der fokus på den kliniske hverdag i praksis, hvor der er en sammenfatning af typiske kulturrelaterede problemstillinger, tillige med fire interviews med frontfigurer inden for dette specifikke felt. I betragtning af at et emne som kulturforståelse mere end noget andet handler om meninger, holdninger og fordomme, skal hæftet derfor udelukkende ses som en inspirationskilde, der måske kan anskueliggøre nogle ting og sætte andre ting i et nyt lys. Mit primære udgangspunkt er en mangeårig erfaring som underviser i emnet tillige med min egen tvekulturelle, dansk-pakistanske baggrund, der måske har givet mig en evne til at kunne se broer, hvor andre så kløfter, og udfordringer, hvor andre så problemer. 5

6 Faktuelle oplysninger I dette kapitel vil de basale fakta vedrørende etniske minoriteter i Danmark blive præsenteret. Som udgangspunkt er det dog vigtigt at få klarlagt nogle begrebsdefinitioner: Etnicitet 1 Gruppen af etniske minoriteter er, som nævnt, overordentlig heterogen, med store indbyrdes nationale forskelle, hvilket dog ofte negligeres i debatten. Derudover bruges begrebet etnisk eller etnicitet ofte i flæng som en etikette for alt, hvad der er fremmed, eller relateres til patienter, som ikke ser danske ud. I virkeligheden er begrebet dog utroligt svært at definere, idet den gængse opfattelse af etnicitet som værende udtryk for et menneskes nationale rødder langtfra slår til. Etnicitet kan selvfølgelig defineres ud fra objektive karakteristika såsom fødeland, nationalitet, religiøst tilhørsforhold eller generationel indvandrerstatus (eksempelvis 1.- og 2.-generations-indvandrere). Denne definition kommer imidlertid ikke til at tage højde for, at selvom man måske har rødder i et andet land end Danmark, så kan man jo sagtens definere sig selv som værende dansker. For at dette faktum skal kunne indbefattes, bliver man nødt til i sin begrebsopfattelse også at se på etnicitet som et begreb, der indeholder et vist individorienteret eller subjektivt moment. Den selvopfattede definition af et individs etnicitet vil derfor være den mest præcise snarere end den, som bestemmes ud fra objektive kriterier. Min egen baggrund er et klart eksempel på, hvilke problemstillinger den traditionelle opfattelse af begrebet etnicitet kan medføre: Jeg er født i Danmark som barn af forældre med pakistansk baggrund. Mine forældre benævnes 1.- generations-indvandrere, da de i slutningen af 60 erne valgte at migrere til Danmark grundet bedre arbejdsmuligheder. Ergo er jeg at betragte som efterkommer eller 2.-generations-indvandrer, trods det faktum, at det længste sammenhængende tidsrum, jeg i hele mit liv har været væk fra Danmark, er en måned. I dag betragter jeg min egen etnicitet som værende dansk-pakistansk, da dette sjældent afkræver yderligere forklaringer. Forud herfor ligger selvfølgelig en masse overvejelser og erfaringer, som ikke alle har været helt uproblematiske, men dog alligevel nødvendige for dannelsen af min selvopfattelse i dag. Disse betragtninger kan måske føles som selvfølgeligheder, men er enormt vigtige set i lyset af, at man som praktiserende læge beskæftiger sig med individer snarere end repræsentanter fra forskellige foruddefinerede befolkningsgrupper. Det er derfor også klart, at størstedelen af den forskning, som der refereres til i nærværende hæfte, primært baserer sig på de objektive karakteristika, da der endnu eksisterer nogle oplagte metodemæssige udfordringer forbundet med forskning i etnicitet baseret på subjektive parametre. 6

7 Hvem og hvor mange? I nedenstående tabel er vist top 7 over antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark. Figur 1. Top 7 over antallet af indvandrere og efterkommere i Danmark Indvandre Efterkommere I alt Eks- Jugoslavien Libanon Tyrkiet Pakistan Bosnien- Herc. Irak Somalia Kilde: Danmarks Statistik, 1. juli 2006 Tabellen baseres på oplysninger i Det Centrale Personregister (CPR) og definitionerne, som er anvendt i ovenstående tabel er følgende: Indvandrere er personer født i udlandet. Ingen af forældrene er danske statsborgere og tillige født i Danmark Efterkommere er personer født i Danmark. Ingen af forældrene er danske statsborgere og tillige født i Danmark Det bør bemærkes, at en stor del af de mennesker, som er inkluderet i betegnelsen indvandrere, reelt set er kommet til landet som flygtninge. Betegnelsen indvandrere siger derfor ikke noget om, hvor lang tid den givne befolkningsgruppe har befundet sig i landet. En faktor som må siges at have stor indflydelse på, hvor godt en minoritetsgruppe egentlig klarer sig her i landet, overordnet set, hvilket også er en af forklaringerne på den relativt store heterogenitet, der eksisterer indbyrdes blandt de etniske minoriteter i Danmark. En af de ting, som man måske hæfter sig ved, er, at der i tabellen overvejende er tale om muslimske lande, hvorfor der i dette hæfte vil blive fokuseret særligt på specielle forhold, der kan gøre sig gældende for muslimske patienter. 7

8 Når det så er sagt, er det stadig utroligt vigtigt at huske på, at der selv blandt muslimer eksisterer betydelige nationale, kulturelle og traditionelle variationer, som gør det meget vanskeligt at behandle dem som en samlet gruppe trods det fælles religiøse tilhørsforhold. Sundhed og sygdom blandt etniske minoriteter i Danmark Forskellige udenlandske undersøgelser viser, at etniske minoriteter generelt set har et dårligere helbred samt en højere forekomst af risikofaktorer end baggrundsbefolkningen 2. Hvordan de 9 største etniske minoritetsgrupper i Danmarks sundheds- og sygdomssituation forholder sig, tillige med deres brug af sundhedsvæsenet er for nyligt søgt afdækket gennem et registerstudie udført af Sundhedsstyrelsen 3. Resultaterne viser, at de etniske minoriteter har hyppigere kontakt til almen praksis og sygehuset sammenlignet med danskere. Hvad angår forbruget af sygesikringsomkostninger, har både etniske minoritetsmænd og -kvinder et overvejende større forbrug end danske mænd og kvinder. For sygehusomkostninger er forbruget kun højere for etniske minoritetskvinder, mens de fleste etniske minoritetsmænds forbrug af sygehusomkostninger ikke adskiller sig signifikant fra danske mænds. Billedet vedrørende kroniske sygdomme er dog markant anderledes. Her ses nemlig, at etniske minoriteter hyppigere har livsstilssygdomme, som kan ramme i en ung alder, hvor forløbet fra eksponering til sygdomsudvikling er relativt kort (type 2-diabetes, muskelskeletsygdom, astma), mens livsstilssygdomme, som typisk rammer i en sen alder, er overrepræsenteret blandt danskere (hjerte-kar-sygdomme, osteoporose, forebyggelig kræftsygdom). For sygdommene KOL og hjerte-kar-sygdom gælder det, at mænd fra Pakistan, Tyrkiet, Eksjugoslavien samt Irak har mindre sandsynlighed for kontakt set ud fra minoritetsgruppernes sygdomsprævalens, men relativt flere sygehuskontakter end danskere. En sammenhæng, der tyder på, at disse grupper udgør tunge patientgrupper. Bemærkelsesværdigt er det dog, at etniske minoriteter har et lavere medicinforbrug end danskere, også på sygdomsområder som type 2-diabetes, astma og til dels psykisk sygdom, hvor etniske minoriteter har markant flere sygehuskontakter. Dette kan tyde på enten en ringere behandling eller en lavere compliance blandt etniske minoriteter. Der er tydelige forskelle mellem de etniske grupper, idet vietnamesere, men til dels også marokkanere og somaliere, har færre livsstilssygdomme end f.eks. tyrkere, eksjugoslavere og pakistanere. Den mest markante forskel mellem danskere og etniske minoriteter ses dog i relation til type 2-diabetes, hvor de etniske minoriteter generelt har langt flere sygehuskontakter end danskere. Særligt 8

9 minoritetskvinder har mange kontakter sammenlignet med danske kvinder. En forskel, som også er klart påvist i en nyere artikel vedr. den selvrapporterede type 2-diabetes-prævalens blandt pakistanske 1.-generations-indvandrere i Københavns Amt. Her fandtes nemlig en type 2-diabetes-prævalens på hhv. 3 og 21 % imellem en gruppe af aldersmatchede etniske danskere og pakistanske 1.-generations-indvandrere 4. Hvad angår psykiske sygdomme (depression og skizofreni) har nogle etniske minoritetesgrupper flere sygehuskontakter end danskere, mens andre ikke afviger signifikant. Særligt libanesiske mænd har mange sygehuskontakter sammenlignet med danske mænd. At sociale forskelle kunne være en oplagt årsag til en højere sygdomsprævalens blandt etniske minoriteter er tidligere blevet foreslået som en brugbar forklaring. For også at kunne undersøge andre parametre, er analyserne af hjerte-kar-sygdomme samt type 2-diabetes justeret for sociale forskelle. Resultaterne viser, at en del af forskellen i antallet af sygehuskontakter mellem danskere og etniske minoriteter kan forklares på baggrund af forskelle i social status, men samspillet mellem etnicitet, sociale forhold samt sygdom er komplekst og bør undersøges nærmere. I registerstudiet konkluderes bl.a., at grundet de mange variationer og nuancer i resultaterne er det afgørende at betragte etniske minoritetsgrupper særskilt, når der planlægges forebyggelsesindsatser, eller når behovet for sundhedsydelser skal vurderes. 9

10 Sundhed, sygdom og kultur Forskellige sundheds- og sygdomsopfattelser 5 Menneskers opfattelse af begreberne sundhed og sygdom er i høj grad påvirket af den kultur, man er født og opvokset i. Som sundhedsperson får vi i kraft af vores sundhedsfaglige uddannelse udbygget denne kulturelt bestemte grundviden, således at vi kan fungere som eksperter og rådgivere inden for emner, der er relateret til vores patienters helbred. Men hvad er det, som egentlig gør, at vores patienter overhovedet er i stand til at tale det samme basale sprog, som vi gør, og at vi f.eks. kan nævne begreber som bakterier og vira som sygdomsårsager, uden at det opfattes som komplet volapyk. Den mest sandsynlige forklaring er nok, at lægmandsviden bygger på en flerstrenget diffus informationsstrøm, patienten dels kan have opfanget i sit nærmiljø, via uddannelsessystemet eller gennem informationskampagner formidlet centralt fra i samfundet. Den basisviden, som den typiske vestlige sundheds- og sygdomsopfattelse bygger på, og som eksempelvis også danske læger praktiserer efter, er den biologiske apparatfejlsmodel. Denne model arbejder ud fra teorien om, at mennesket er en biologisk maskine, hvor sygdom er en forstyrrelse i nogle eller flere af organismens mekanismer. Helbredelse sker ved at genoprette den dysfunktionelle mekanisme; som oftest ved hjælp af medicin eller kirurgi. Denne sygdomsmodel har dog ikke vist sig at kunne holde helt i praksis, da sundhed jo er en mærkelig størrelse, som ikke blot lader sig definere ved fravær af sygdom, eller hvis ens biologiske mekanismer fungerer upåklageligt. Vi er i højere grad begyndt at tale om livskvalitet, mentalt velvære og det selvvurderede helbred som begreber, der nødvendigvis må indregnes i vurderingen af vores patienters helbred. Omvendt oplever man også oftere stressrelaterede sygdomme samt psykosomatiske lidelser som eksempler på sygdomsenheder, der ikke alene lader sig forklare fyldestgørende ud fra den biologiske apparatfejlsmodel. I erkendelse heraf har man bl.a. i forbindelse med den sidste studierevision på medicinstudiet bevidst valgt at fokusere mere på den bio-psyko-sociale eller holistiske sygdomsmodel; en forklaringsmodel, der åbner op for tanken om, at sundhed og sygdom er begreber, som er under indflydelse af biologiske og psykiske såvel som sociale årsager. Dette implicerer selvfølgelig også, at helbredelse af sygdomme skal afsøges i flere sfærer, end man måske har været vant til som læge. Af andre, vidt udbredte, forklaringsmodeller for sundhed og sygdom, som også kan tænkes at have relevans for danske sundhedspersoner, er den østlige yin og yang-filosofi. 10

11 Som de fleste måske er klar over, baseres denne teori på forestillingen om, at menneskets helbred afhænger af en naturlig balance i nogle komplementære energistrømme kaldet yin og yang. Sygdom opstår ved ubalance, og helbredelse sker ved genoprettelse af balancen ved tolkning og påvirkning af energistrømmene med massage, akupunktur, speciel føde, urter m.m. Udover de beskrevne, formentlig allerede velkendte, forklaringsmodeller for sundhed og sygdom findes der en medicinsk tradition udgået fra Saudi-Arabien, som er særlig udbredt i de muslimske lande. Det er Unani-traditionen, som også er en balanceteori i stil med yin og yang-filosofien. Den er bl.a. beskrevet af grækeren Galen, hvorfor modellen indimellem beskrives som det Galenesiske eller det humorale balancesystem. Modellen tager udgangspunkt i, at verden består af grundelementerne jord, vand ild og luft. Dette modsvares af de fire kropsvæsker: slim, blod, sort og gul galde. Foruden dette grundsystem, tildeles det enkelte individ også nogle særlige karakteristika ud fra alder, køn, temperament samt geografisk lokalisation. Sundhed opnås ved balance i systemet på samme måde som i yin og yang-teorien. Ubalance er lig med sygdom, og helbredelse sker ved en genoprettelse af balancen. Unani-traditionen udøves af hakimer, som ofte har en lang uddannelse bag sig. Eftersom de muslimske samfund, som Unani-traditionen er særligt udbredt i, har været under indflydelse af mange forskellige lokale faktorer, både før Islams indtræden og senere hen, vil man trods det fælles teoretiske udgangspunkt ofte kunne se betydelige variationer i måden, som sundheds- og sygdomsopfattelsen kommer til udtryk på. Bl.a. vil man eksempelvis blandt tyrkiske indvandrere i højere grad opleve, at en faktor som vejret anses som værende betydningsfuld for kroppens balance, mens pakistanere og marokkanere kan tendere til i højere grad at tillægge fødevarer en stor betydning. Det er ligeledes klart, at der blandt mange indvandrere selvfølgelig vil være individer, som efter migrationen til et vestligt land uden problemer vil have taget det nye lands lægmandsviden til sig, hvorfor et møde med disse patienter eller deres børn sjældent vil føles anderledes end mødet med etnisk danske patienter. Endelig er det da også værd at huske på, at i mange tilfælde er det de sociale forskelle frem for de kulturelle, der udgør barriererne, akkurat som det er tilfældet blandt etniske danskere. Tilgangen til patienter, der opsøger lægen for at få råd og behandling, burde optimalt set indeholde en klar afdækning af, om patienten forstår udgangspunktet og selve rationalet for behandlingen. Dette, fordi der jo kan være tale om en divergerende sygdomsopfattelse med risiko for nedsat compliance. Da de tidsmæssige rammer sjældent er tilstrækkelige til i praksis at kunne opfylde dette formål, bør man især ved terapisvigt overveje at eksplorere lidt i patientens sygdomsforståelse. 11

12 Referencerammer 6 I 2001 udarbejdede Cecil Helman, en tysk antropolog og læge en universel model over, hvilke referencerammer mennesker typisk bruger for at placere årsagen til deres sygdomme i: Figur 2. Den naturlige sfære Individet Den sociale sfære Den overnaturlige sfære Individet Sygdomsårsager i den individuelle sfære vil typisk være genetiske fejl, autoimmune sygdomme eller sågar moralske defekter hos storrygere med lungekræft. Den naturlige sfære Heri vil man typisk placere sygdomsårsager udgået fra det umiddelbare fysiske miljø, såsom bakterielle eller virale infektioner, pollenallergier eller andre sygdomme, der indebærer en vis eksposition. Den sociale sfære I en vestlig kontekst vil man typisk placere årsager til sygdomsenheder som livsstilssygdomme i denne sfære. I andre kulturer, hvor sygdomme eksempelvis kan menes at være forårsaget af onde øjne, vil man ligeledes skulle placere disse i den sociale sfære. Den overnaturlige sfære Heri befinder de sygdomsårsager sig, som mennesker typisk tilskriver indblanding fra overnaturlige kræfter, såsom Guds straf, Djævlens værk, skæbnen eller andre fatalistiske overbevisninger. Overordnet set kan man opdele de nævnte referencerammer i to hovedgrupper, nemlig de internaliserende og de eksternaliserende. Internaliserende referencerammer Dette dækker over de sygdomsårsager, der typisk placeres i kroppen. Disse referencerammer benyttes typisk i vestlig medicin, hvilket derved også kommer til at determinere de vestlige samfunds lægmandsviden, som jo dybest set kan siges at være en fortyndet udgave af den lægefaglige viden evt. iblandet traditionelle husråd. 12

13 I de vestlige samfund vil det altså primært være den etniske majoritet, der herved lærer at tale samme sprog som lægerne. Dette har flere sundhedsmæssige fordele. F.eks. vil informationssøgningen typisk ske hos professionelle, hvorved sandsynligheden for en bedre compliance øges. Derudover vil forebyggende aktiviteter i højere grad kunne målrettes, da man som regel har et nøje kendskab til målgruppen. Eksternaliserende referencerammer Heri indregnes de sygdomsårsager, som traditionelt set placeres uden for kroppen. Ofte er det de etniske minoritetsgrupper, som benytter sig af disse referencerammer. Dette har også en række konsekvenser. Eksempelvis kan man, grundet manglende fælles teoretisk udgangspunkt med vestlige læger, i højere grad se, at informationssøgningen ofte sker hos ligesindede, der ikke nødvendigvis behøver at være professionelle sundhedspersoner. Dette kan skabe misinformationer og i værste tilfælde forhale starten af behandlingen. En anden væsentlig faktor ved at benytte sig af eksternaliserende referencerammer kan være en øget grad af fatalisme, defineret ved troen på en uundgåelig, forudbestemt skæbne. Dette kan skabe ansvarsforflygtigelse, da sygdommen jo ikke betragtes som værende ens egen skyld. Et dilemma, der især kan tydeliggøres under motiverende samtaler om livsstilsændringer eller anden sygdomsforebyggelse. En anden konsekvens af, at der blandt etniske minoritetsgrupper tit findes en divergerende sundheds- og sygdomsopfattelse, er, at generelle forebyggelseskampagner ofte går ram forbi minoritetsgrupperne. Dette er måske en blandt flere forklaringer på den relativt dårligere helbredstilstand blandt de etniske minoriteter i Danmark. Søgen efter helbredelse Arthur Kleinmann, en tysk antropolog, har i sin forskning bl.a. fokuseret på menneskers søgen efter helbredelse og grupperer disse i følgende tre sektorer: Den familiære sektor (A) Familien vil typisk være det første sted, hvor mennesker vil søge efter helbredelse for en given sygdom. Funktionen heraf bliver, at man ved hjælp af enkle husråd og forebyggende handlinger kan undgå forværring af sygdom og opnå lindring af symptomer. Det er samtidigt klart, at disse handlinger samt husrådene i høj grad er præget af kulturelle forhold og herunder den tilgrundliggende sygdomsopfattelse. Et af de klassiske eksempler på kulturforskelle og husråd, er hhv. tildækning/afdækning af spædbørn med feber, hvor mange indvandrere typisk ville vælge den førstnævnte løsning ud fra en forestilling om, at feberen skulle svedes ud. Et argument, der umiddelbart kan lyde fornuftigt, men som utvivlsomt må have kostet menneskeliv. 13

14 Den folkelige sektor (B) I denne sektor befinder den vise mand eller den kloge kone i landsbyen sig tillige med de alternative behandlere i de vestlige samfund. Den professionelle sektor (C) Her finder man de professionelle sundhedspersoner, som i Danmark ville være både primær- og sekundærsektoren. I muslimske lande ville man foruden de vestlige privathospitaler typisk skulle placere hakimerne i denne sektor. Valget mellem de forskellige behandlingstilbud i disse lande ville ofte blive afgjort på baggrund af økonomiske argumenter, da vestlig medicin mange steder er et behandlingstilbud, som er forbeholdt de privilegerede. Figur 3. Forholdene A, B og C. Sygdomsgrad» A B C De to pile på venstre side af trekanten viser den gængse brug af sundhedsvæsenet i et samfund, hvor alle tre sektorer er repræsenterede. Nemlig at man alt efter sygdomsgraden bevæger sig nedad i sektorerne i søgen efter helbredelse. Til højre for trekanten ses forholdene i Danmark eller et andet vestligt land. Her ses den lange pil, som går direkte fra den familiære sektor og ned til den professionelle sektor. I Danmark og andre vestlige lande er befolkningens søgen efter helbredelse kendetegnet ved, at man først afsøger den familiære sektor for råd og hjælp. Hvis sygdommen fortsætter, tager man som regel enten kontakt til egen læge eller et smut forbi skadestuen. Først ved manglende bedring herefter, vil mange søge til de alternative behandlere, symboliseret ved den røde pil. Migration kan altså medføre, at mennesker, som er vant til, at man kun befinder sig i den profesionelle sektor, hvis man er alvorligt syg, hensættes til et samfund, hvor primærsektoren eller skadestuer ofte bruges for en sikkerheds skyld. 14

15 Denne forskel, evt. kombineret med en inadækvat sygdomsforståelse og måske oven i købet en nedsat kropsbevidsthed, kan derfor sagtens tænkes at medføre den diskrepans mellem objektive fund og subjektive klager, som indimellem gemmes væk under begrebet etnisk ømhed eller etniske smerter. 15

16 Tværkulturel kommunikation I dette afsnit vil begrebet tværkulturel kommunikation blive behandlet med særligt fokus på den eksisterende viden om kulturmøder i det danske sundhedsvæsen. Usynlig forskelsbehandling 7 I 1998 fulgte antropologen Anette Wilhjelm Jahn i sit afgangsprojekt personalet på fødegangen på Rigshospitalet i 7 måneder. I boksen nedenfor ses hovedkonklusionerne fra artiklen Usynlig forskelsbehandling. Hovedkonklusionerne fra artiklen Usynlig forskelsbehandling Nydanske patienter forskelsbehandles Nydanske patienter får mindre tid, pleje og omsorg Nydanske patienter forlader afdelingen med mindre information om amning, spædbarnspleje, seksualitet og prævention end danske kvinder Personalet udøver etnisk forskelsbehandling men på en underspillet måde Personalet lægger deres ressourcer hos den patient, som ligner dem selv mest Rapporten vakte megen opmærksomhed og medførte bl.a., at der efterfølgende blev indført en række kurser, som skulle optimere en tilsyneladende udbredt manglende kompetence til at tackle kulturforskelle blandt sygehuspersonalet. Med afsæt i rapportens resultater beskriver projektkoordinator Anne Dorthe Roland i artiklen Kulturmøder i Sundhedsvæsenet 8 situationen på følgende måde:... personalet (...) er blevet efterladt i et kompetencemæssigt tomrum uden viden eller kompetence til at forholde sig til den nye mangfoldighed på deres afdelinger, på trods af at kulturel mangfoldighed har været en del af hverdagen på hospitaler i hovedstadsområdet igennem de sidste 20 år.... I artiklen understreges derudover nødvendigheden af en ændret tilgang til patienter, der har en markant anderledes kulturbagage end vores egen. Dette illustreres gennem figur 4. 16

17 Figur 4. Det kulturelle Det individuelle Det almen menneskelige Det individuelle» Det almen menneskelige Det kulturelle Udgangspunktet for denne figur er, at alle mennesker indeholder hhv. et kulturelt lag, et almenmenneskeligt lag samt et individuelt karakterpræg. Rent størrelsesmæssigt passer arealet af de enkelte områder i trekanten da også med, hvor meget de enkelte elementer overordnet set fylder hos et menneske. Pilen i midten er blot et udtryk for, at mødet foregår oppefra og ned. Trekanten til venstre symboliserer den hidtidige traditionelle tilgang til patienter med en anden kulturbagage end vores egen, hvor det første, man møder og fokuserer på, ofte vil være det kulturelle. Dette kan få den konsekvens, at man ikke når ned til de dybere lag pga. faktorer som sprogproblemer, uvante handlings- eller tankemønstre m.m. Det kan afføde frustration, som kan være en årsag til, at patienten besværliggøres. Oven i købet føler man måske sin egen faglighed kompromitteret, hvilket absolut heller ikke er befordrende for behandler-patient-forholdet. Trekanten til højre er udtryk for en alternativ om mere konstruktiv tilgang til patienter, som adskiller sig især på det kulturelle plan. Her er trekanten vendt på hovedet, således at fokus først rettes mod personens individuelle karakterpræg, dernæst mod de fælles almenmenneskelige værdier, hvorved det kulturelle præg forhåbentlig bliver til et ekstra krydderi. En forenklet og lidt for idealistisk tankegang kunne man måske fristes til at sige, da virkeligheden jo sjældent lader sig tackle så problemfrit. Sandt er det dog, at kulturelle forskelle i vores kliniske hverdag tit får uforholdsmæssig meget plads, selvom de ofte kun har lidt eller ingen relevans for den praktiske situation. Bl.a. derfor tror jeg også, at man ville kunne vinde meget i forsøget på at flytte fokus fra kulturrepræsentanten til individet. 17

18 At der stadig er lang vej igen, understreges bl.a. af en undersøgelse fra 2006 af, hvordan sygeplejersker oplever mødet med patienter med anden etnisk baggrund. Undersøgelsen, der blev udført af analysefirmaet Catinet for bladet Sygeplejersken 9, nåede frem til følgende konklusioner: Hvordan sygeplejerske oplever mødet med patienter med anden etnisk baggrund 746 sygeplejersker deltog i undersøgelsen 81 % af de sygeplejersker, som har daglig kontakt med patienter med anden etnisk baggrund, har oplevet problemer. Langt de fleste angiver sproget som hovedproblemet 40 % har oplevet, at patienter med indvandrerbaggrund i højere grad end danske patienter ikke følger eller respekterer hospitalets rutiner 28 % har været ude for diskrimerende adfærd fra indvandrerpatienter 39 % siger ja til, at de selv har behandlet indvandrerpatienter anderledes end patienter med anden etnisk baggrund Konklusionerne og de tilgrundliggende årsager kan utvivlsomt diskuteres, men en ting står i hvert fald lysende klart: Mødet med patienter med anden etnisk baggrund udgør stadigvæk et kæmpemæssigt problem eller udfordring, afhængigt af hvilken synsvinkel man anlægger. Samtidig viser undersøgelsens resultater i mine øjne med al tydelighed, at der eksisterer et enormt behov for efteruddannelse inden for emner som tværkulturel kommunikation og kulturforståelse. Communicating with strangers 10 I 1998 udarbejdede de to sociologer, W. B. Gudykunst og Young Yun Kim bogen Communicating with strangers, som siden har været regnet for et hovedværk inden for feltet menneskelig kommunikation. I artiklen opridses nogle af de mest fundamentale spilleregler for den menneskelige kommunikationsproces. Spilleregler, der ifølge forfatterne er universelle, men som er særligt anvendelige i forbindelse med kommunikation på tværs af kultur. Forskerne konstaterer, at vi mennesker kommunikerer, som vi gør, fordi vi er opdraget i en specifik kultur og har erhvervet dens sprog, regler og normer. Derudover inddrager de den fremmede som et centralt begreb i teorien. Denne er defineret som en person med et manglende kendskab til vores værdier, normer og regler, og som samtidigt er ukendt for os. Et andet vigtigt grundvilkår, når mennesker kommunikerer med hinanden, er en implicit forventning om et forudsigeligt respons. Jo mere præcis ens forudsigelse om samtalepartnerens respons er, des mindre konfliktfyldt kan kommunikationen forventes at blive. 18

19 Det er derfor klart, at det, som skaber konflikten i kommunikation med den fremmede i henhold til ovenstående definition, dybest set er det manglende forudsigelige respons. Samtidigt er det indlysende, at præcisionen af ens forudsigelse primært afhænger af ens viden om samtalepartneren. I forsøget på at optimere rammerne for kommunikationsprocessen vil man derfor altid trække på forskellige vidensniveauer med fokus på samtalepartneren for at kunne forudsige responset. Forfatterne opererer med tre vidensniveauer, som tages i brug afhængigt af situationen. Det kulturelle niveau Dette niveau indeholder viden om den andens kultur samt de dertilhørende dominante normer og værdier. Ofte vil dette være det eneste tilgængelige vidensniveau i kommunikationen med en fremmed, og det giver derfor sig selv, at viden om den andens kultur vil kunne medføre en mere præcis kommunikativ forudsigelse. Det sociokulturelle niveau Det sociokulturelle niveau indeholder viden om samtalepartnerens sociale tilhørsforhold eller samfundsbestemte rolle. Dette vidensniveau bruges eksempelvis i vores lægelige hverdag, hvor vi jo altid søger at tilpasse vores kommunikation ud fra de forståelsesmæssige ressourcer, som vi mener, vores patienter er i besiddelse af. Det psykokulturelle niveau Dette niveau indeholder viden om samtalepartnerens individuelle karakteristika og er derfor et vidensniveau, som typisk er reserveret til kommunikationen med venner og familie. Figur 5. De tre vidensniveauer med individet i centrum. Det psykokulturelle niveau Individet Det sociokulturelle niveau Det kulturelle niveau Data fra de forskellige vidensniveauer vil typisk blive fortolket via en kategoriseringsproces, der grupperer mennesker efter deres ligheder og skelner mellem mennesker på baggrund af deres forskelle. 19

20 Kommunikation med fremmede kommer alt for tit til at bero på en kategorisering, der tager udgangspunkt i stereotype opfattelser, fordi man ikke er i besiddelse af den konkrete kulturviden, som ellers ville kunne skabe grundlag for en bedre kommunikationsproces. I og med at denne proces foregår på et ubevidst plan, vil man sjældent reflektere over det stereotype kommunikationsgrundlag, hvorfor et af kernepunkterne i en forbedret tværkulturel kommunikation er en øget opmærksomhed på ens egen kommunikative adfærd. Populært sagt handler det om at lære sine egne fordomme at kende, så de ikke bliver et automatisk udgangspunkt for ens verdensopfattelse, men at de til stadighed kan nuanceres, af- eller bekræftes. Hans Magnus Enzenberger siger det samme, blot med en mere optimistisk indgangsvinkel; nemlig... at enhver fremmed er en ven, man endnu ikke har mødt 11. Afslutningsvis peger forfatterne på andre faktorer, der har stor betydning for menneskers måde at kommunikere på. De institutionelle rammer Dette dækker over de professionelle rammer, som vi udfolder os indenfor, bl.a i vores arbejdsliv. F.eks. et sted som hospitalet, hvor faktorer som personalesammensætningen kan komme til at spille en stor rolle for udveksling af specifik kulturviden personalet imellem. En vidensudveksling, som alt andet lige kan forventes at medføre et mere vidensbaseret handlegrundlag, som igen kan forventes at få en indflydelse på den praksis, hvormed man møder patienter, der har en anden kulturel baggrund. De samfundsmæssige rammer Det er klart, at meningsdannere som politikere, medier og andre talerør spiller en stor rolle for fodringen af inputs til vores forskellige vidensniveauer, hvilket ud fra det ovenstående kommer til at gribe direkte ind i vores kommunikationsproces. 20

Sundhedsprofessionelle. i en multikulturel verden

Sundhedsprofessionelle. i en multikulturel verden Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden Sundhedsprofessionelle i en multikulturel verden Udgivet af Sundhedsstyrelsen 2007 Tekst: Journalist Mette Breinholdt Design: Pia Jensen Tryk: Scanprint

Læs mere

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen

Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen Forebyggelse og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter inspiration til kommunen 2008 Forord Sundhedsstyrelsen har gennem en årrække haft særlig fokus på sundhed og sundhedsfremme blandt etniske minoriteter

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd

Åndelig omsorg for døende. Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd DET ETISKE RÅD 2002 Åndelig omsorg for døende Udtalelse fra Det Etiske Råd ISBN: 87-90343-84-0

Læs mere

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s.

Indhold. Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen. Forord... s. 6. Kapitel 1: Introduktion om debatoplæggets formål og baggrund... s. Indhold Stigmatisering debatoplæg om et dilemma i forebyggelsen Manuskript: Mette Breinholdt, Mediemageriet Redaktion: Anna Paldam Folker, Katrine Finke, Anne Rygaard Bennedsen, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Konceptbeskrivelse

Shaqo 2011-2013 Konceptbeskrivelse 2014 Shaqo 2011-2013 Konceptbeskrivelse Akantus 2011 ApS 08-02-2014 0 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. En introduktion til Shaqo 4 3. Generelt om pædagogik 5 4. Shaqo Menneskesyn 6 4.1 Biologi og følelsesliv

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred

Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metode 3. Er sundhed et frit valg? 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Metode 4 3. Er sundhed et frit valg? 5 3.1 Determinanter for ulighed i sundhed 5 3.1.1 Determinanter, som påvirker social position og helbred 6 3.1.2 Sygdomsårsager

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Bachelor projekt Etniske minoriteters møde med sundhedsvæsenet

Bachelor projekt Etniske minoriteters møde med sundhedsvæsenet Lynette Munk Hold S 08F Bachelorprojekt 7. semester Januar 2012 Anslag: 73.757 Vejleder: Jette Lindhart Bachelor projekt Etniske minoriteters møde med sundhedsvæsenet Kopiering eller anden gengivelse af

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE

Stigma. og psykiske lidelser. - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark STIGMA OG PSYKISK LIDELSE Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser og borgere i Danmark 3 Stigma og psykiske lidelser - som det opleves og opfattes af mennesker med psykiske lidelser

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.

JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46. JCVU Opgaveløser: 06408 Lone Hørmann Opgavetype: Afsluttende Studie: Suppl. i Sygepleje Vejleder: Jeanette Ulriksen Antal anslag: 46.982 Måned/ år: Maj 2007 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemformulering:...5

Læs mere

Læge-patient-forholdet REFLEKTIONER OG VISIONER ANTOLOGI

Læge-patient-forholdet REFLEKTIONER OG VISIONER ANTOLOGI Læge-patient-forholdet REFLEKTIONER OG VISIONER ANTOLOGI DET ETISKE RÅD 2003 Læge-patient-forholdet Reflektioner og visioner ANTOLOGI Det Etiske Råd 2003 Læge-patient-forholdet Refleksioner og visioner

Læs mere

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN

Evalueringsrapport. Januar 2014. Udarbejdet af VIFIN Evalueringsrapport Januar 2014 Udarbejdet af VIFIN Indhold 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 4 3. Projektets forløb... 5 4. Metode og dataindsamling... 6 5. Projektets tilgang og metoder... 9 5.1 Værdier...

Læs mere

Jeg har hiv, hiv har ikke mig

Jeg har hiv, hiv har ikke mig DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg har hiv, hiv har ikke mig En undersøgelse af identitetsudvikling og anerkendelsesmuligheder blandt unge hivsmittede i Danmark Sisse Liv Lauesen

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats

Ældre med anden etnisk baggrund. viden og inspiration til indsats Ældre med anden etnisk baggrund viden og inspiration til indsats ÆldreForum er et uafhængigt råd under Social-, Børne- og Integrationsministeriet, der skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på

Læs mere

SUNDHED & SYGDOM. i madpraksis. en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund

SUNDHED & SYGDOM. i madpraksis. en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund SUNDHED & SYGDOM i madpraksis en praksis teoretisk målgruppeanalyse af etniske minoritetsdanskere med pakistansk baggrund Roskilde Universitetscenter Kommunikation modul 2, Juni 2007 Britta Toftlev Johansen

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere