Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation"

Transkript

1 Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

2 Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling af specialpædagogisk bistand til børn med særlige behov 6 Handleplan ved indstilling af skolebørn til PPR Når barnet er indstillet til PPR. 8 Handleplan ved indstilling af klasser til PPR.. 9 Når klassen er indstillet til PPR.. 10 Ansøgningsprocedure vedrørende IT-rygsæk. 11 Årsplan vedrørende specialpædagogisk bistand, visitation og revisitation 12 Visitationsprocedure for skolebørn med behov for undervisning i specialklasse eller enkeltintegration. 13 Visitationsudvalget ved Børne- og Familiecentret (BFC).. 13 Særligt vedrørende friskoler. 14 Særligt vedrørende efterskoler.. 15 Bilag 1: Inspiration til beskrivelse af skolebegyndere.. 16 Bilag 2: Inspiration til beskrivelse af skolebørn Bilag 3: Inspiration til beskrivelse af klasser.. 20 Bilag 4: Indstillingsskema 21 Bilag 5: Indstillingsskema vedr. en klasse 25 Bilag 6: Pædagogisk psykologisk vurdering. 27 Bilag 7: Ansøgningsskema vedrørende IT-rygsæk. 29 Bilag 8: Elevbeskrivelse (friskoler) 30 Bilag 9: Omslag til udtalelse fra PPR vedrørende efterskoleelever Bilag 10: Revurderingsskema. 32

3 Forord: Denne vejledning har til formål at tydeliggøre procedurer i samarbejdet med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og er henvendt til Lemvig Kommunes skoler, friskoler, efterskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Sundhedsplejen, Familieafdelingen, Handicap- og psykiatriafdelingen samt læger. I vejledningen beskrives processen fra de første bekymringer vedr. et barns trivsel og udvikling til kontakten med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, den pædagogisk psykologiske vurdering samt eventuelt beslutning om og iværksættelse af specialpædagogisk bistand. Vi håber, vejledningen kan medvirke til, at kontakten og samarbejdet med PPR bliver en proces, hvor både barn, forældre, pædagoger, lærere, ledelse og andre relevante samarbejdsparter inddrages på en konstruktiv måde. PPR er en del af Børne- og Familiecentret, hvor der samarbejdes med Sundhedsplejen og Familieafdelingen om forebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger samt intervention. Desuden har PPR en selvstændig funktion som pædagogisk psykologisk rådgivning. PPR har sit særlige virke inden for rammerne af Folkeskoleloven og bekendtgørelser for henholdsvis skoleområdet og for børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. PPR vurderer indstillede børn, der har vanskeligheder i forbindelse med deres udvikling, vurderer behovet for specialpædagogisk bistand samt udarbejder foranstaltningsforslag. PPR er rådgivende over for børn og unge, forældre, dagplejere, pædagoger, lærere, sundhedspersonale, sagsbehandlere og andre, der arbejder med børn og unge fra 0-18 år. I PPR er ansat psykologer, tale-hørekonsulenter, konsulent i Adfærd, Kontakt og Trivsel, specialpædagogiske konsulenter på henholdsvis førskole- og skoleområdet samt specialpædagoger. Sidst i denne vejledning findes bilag til inspiration samt indstillings- og ansøgningsskemaer. Af disse fremgår forhold, som kan være relevante at være opmærksom på i processen, både inden en eventuel indstilling og når der foretages en indstilling. Ikke alle punkter er relevante i forhold til en indstilling. Det er således tanken, at man forholder sig til de punkter, der opleves relevante. November 2008 Revideret december 2009 Lisbeth Breinholt Ledende psykolog, PPR Lis Ravn Sørensen Leder af Børne- og Familiecentret

4 Henvendelse til PPR PPR har som målgruppe børn og unge mellem 0 og 18 år og deres familier. Følgende kan henvende sig til PPR: - Forældre kan henvende sig til PPR og bede om rådgivning. PPR kan i Åben Rådgivning tilbyde 3 konsultationer/samtaler, uden at barnet/den unge er indstillet til PPR. - Børn/unge kan selv henvende sig til PPR og bede om rådgivning. PPR kan i Åben Rådgivning tilbyde 3 konsultationer/samtaler, uden at barnet/den unge er indstillet til PPR. - Dagplejere, pædagoger og lærere kan søge råd og vejledning i de tværfaglige børneteam, skoleteam og ungeteam. - Dagplejere, pædagoger, lærere og andre samarbejdsparter kan henvende sig til PPR og få konsultativ rådgivning og vejledning uden at der nødvendigvis skal foretages en indstilling. Der kan tilbydes 3 konsultationer/samtaler, uden at barnet/den unge/klassen er indstillet til PPR. - Institutioner, skoler, sundhedsplejen, dagplejen, læger eller andre fagpersoner kan i samarbejde med forældre og eventuelt barnet udfærdige en skriftlig indstilling til PPR. - Forældre har også mulighed for selv at indstille deres barn til PPR. Postadresse: Børne- og Familiecentret Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rådhusgade Lemvig Fysisk adresse: Børne- og Familiecentret Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Vasen Lemvig Leder: Psykolog, Lisbeth Breinholt Mail: Telefontider for Børne- og Familiecentret: mandag, tirsdag, onsdag torsdag fredag

5 PPR kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon Derudover har psykologer og konsulenter fast telefontid onsdage mellem kl og PPR kan også kontaktes gennem barnets skole.

6 Lovgrundlag - LBK nr. 593 af 24/06/2009 Bekendtgørelse af lov om folkeskolen. - BEK nr af 15/12/2005 Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. - BEK nr. 588 af 24/6/2009 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. - VEJ nr. 4 af 21/01/2008 Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. - LOV nr. 353 af 06/05/2009 Ændring af procedure for henvisning til specialundervisning i enkelte fag. - LOV nr. 535 af 12/06/2009 Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen). - BEK nr. 356 af 24/04/2006 Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. - VEJ nr af 13/05/2008 Vejledning om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. - VEJ nr af 26/06/2009 Vejledning om specialundervisning i dagbehandlings- - tilbud og anbringelsessteder. - LBK nr af 07/12/2007 Forvaltningsloven. - LBK nr. 979 af 01/10/2008 Serviceloven. - LOV nr. 499 af 06/06/2007 Forældreansvarslov. Det fremgår af ovenstående lovgivninger, at det er skolelederen, der efter samråd med eleven og forældre træffer afgørelse vedrørende henvisning af en elev til specialundervisning, vedrørende prøveaflæggelse på særlige vilkår og vedrørende fritagelse for prøveaflæggelse. Skolens leder skal samtidig sikre, at forældrene orienteres om, at de til enhver tid kan anmode om, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning inddrages.

7 Målsætning for tildeling af specialpædagogisk bistand til børn med særlige behov. Det overordnede formål for en specialpædagogisk indsats er at bidrage til at fremme gode, sunde og kvalitative udviklingsmuligheder for børn med særlige behov i Lemvig Kommune (jævnfør Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, -> Politik -> Politikker & Projekter -> Børne- ungepolitiken). Målet med indsatsen er gennem en så tidlig, målrettet og intensiv indsats som muligt at bidrage til, at barnet på egne præmisser bliver integreret helt eller delvist i skolens/fritidstilbudets almindelige aktiviteter og virksomhed. Der kan ydes specialpædagogisk bistand til børn med nedsat social, fysisk og psykisk funktionsevne. Støtten ydes i tæt samarbejde med barnets forældre, skole, fritid og andre tilknyttede fagpersoner. Indsatsen i forhold til barnet ydes med hensyntagen til skolens/fritidstilbudets forhold og i en helhedsorienteret sammenhæng med den øvrige indsats, der ydes til barnet og dets familie.

8 Handleplan ved indstilling af skolebørn til PPR 1. Når en lærer/pædagog oplever, at et barn har vanskeligheder, tages initiativ til en drøftelse af barnets situation på et møde i skolen. Barnet beskrives grundigt, eventuelt ud fra faglige prøver og/eller en inspirationsliste (Bilag 1 eller 2). Forskellige løsningsmuligheder drøftes, og der udarbejdes en handleplan (skriftlig med dato - inddrag gerne elevplan). 2. Skolen inviterer forældre og de lærere/pædagoger, der er involveret i barnets hverdag til et møde. Vanskelighederne drøftes, og forældrene medinddrages i opstilling af handleplan (skriftlig, med dato for evaluering). Hvor det er relevant, skal der laves aftale om undervisningsdifferentiering og brug af holddannelse for at understøtte barnets udvikling inden for rammerne af den almindelige undervisning, hvilket er en forudsætning for eventuel senere ydelse af specialpædagogisk bistand. 3. Der er herefter to muligheder: a. Vurderer lærer og skoleleder, at problemstillingen er af tværfaglig karakter, kan det tværfaglige skoleteam anvendes. Skolen kan få forældrenes samtykke til at fremlægge deres bekymring samt søge råd og vejledning i skoleteamet, hvorefter der arbejdes videre med en indsats i skolen i samarbejde med forældrene. Skolen kan også vælge at møde i skoleteamet, uden at skolen har haft samtale med forældrene - eller uden at forældrene har givet samtykke. I så fald møder læreren/pædagogen i skoleteamet med en anonym sag - med det formål at få råd og vejledning. Rådgivning og vejledning i skoleteamet er forebyggende, og hensigten er, at læreren/pædagogen kommer tilbage til skolen med ny inspiration til støtte for barnets udvikling. b. Vurderer lærer og skoleleder, at problemstillingen er af pædagogisk psykologisk karakter, har læreren mulighed for at henvende sig for rådgivning i skolens specialcenter, som er et regelmæssigt samarbejdsforum mellem skole og PPR. Alle sager forventes drøftet her inden en eventuel indstilling til PPR. Hvis en senere evaluering viser, at vanskelighederne ikke er afhjulpet tilfredsstillende, og at skolens og forældrenes muligheder er opbrugte, kan barnet indstilles til PPR (Bilag 4). Indstillingsskemaet findes på adressen: -> Borger og Erhverv -> Børn og Familie -> Børne- og Familiecentret -> Pædagogisk Psykologisk Rådgivning -> Genveje (yderst til højre) -> Hent indstillingsskema. 4. Skolens leder er ansvarlig for, at alle relevante tiltag er afprøvet, at barnet er grundigt beskrevet - både de vanskeligheder, der giver anledning til bekymring, og barnets styrkesider - at indstillingsskemaet til PPR er korrekt udfyldt, og at forældrene har skrevet under. Herefter underskriver skoleleder indstillingen og fremsender den til PPR. Det er væsentligt, at alle felter i indstillingsskemaet som hovedregel udfyldes - undtaget herfra er felterne med oplysning om helbred mv., der kan udfyldes af forældrene. Faglige prøver og elevplanen er relevante bilag. Hvis enkelte felter i særlige tilfælde vurderes at være irrelevante for indstillingen og den videre sagsbehandling, kan der i felterne skrives "Ikke relevant". Det er beskrivelsen i indstillingen, der danner grundlag for visitation til sagsbehandler i PPR og afklaring af, hvilke undersøgelser, der eventuelt skal foretages.

9 5. PPR sender brev til forældre og skole med kvittering for indstillingen og oplysning om, hvem sagsbehandleren i PPR er, og hvornår sagen kan forventes påbegyndt.

10 Når barnet er indstillet til PPR Sagsbehandleren på PPR foretager pædagogisk psykologisk vurdering af barnet. Den pædagogisk psykologiske vurdering kan foretages på baggrund af: - samtaler med barnet - samtaler med forældre - oplysninger fra relevante fagpersoner - samtaler med samarbejdspartnere - observationer - undersøgelser og test Den pædagogisk psykologiske vurdering resulterer i et foranstaltningsforslag. Foranstaltningsforslaget kan være: - rådgivning og vejledning til barnet/den unge - rådgivning og vejledning til forældre - rådgivning og vejledning til pædagoger og lærere - særlige specialpædagogiske udviklingsforløb - særlige pædagogiske hjælpemidler - særlige specialpædagogiske tilbud - undervisning

11 Handleplan ved indstilling af klasser til PPR 1. Når en lærer oplever, at der i en klasse eller dele heraf, (eks. pige-/drenge grupper) er vanskeligheder, f.eks. mistrivsel, mobning eller uhensigtsmæssigt læringsmiljø, tager læreren initiativ til en drøftelse af situationen på et teammøde. Klasselæreren tager kontakt til skolens AKT-lærer (Adfærd, Kontakt og Trivsel) som inddrages. Klassen beskrives grundigt, evt. efter en inspirationsliste (Bilag 3). Forskellige løsningsmuligheder drøftes, og der udarbejdes en handleplan (skriftlig med dato). Det er væsentligt at alle lærere i teamet samt AKT-læreren inddrages og tager aktiv del i denne handleplan. Desuden kan skolens specialcenter kontaktes og evt. andre lærere med henblik på rådgivning og vejledning f.eks. i forhold til differentieret undervisning, materialer, individuelle undervisningsplaner, supplerende undervisning og holddannelse. 2. Klasselæreren taler herefter med klassen om det, der opleves som et problem, og aftaler med klassen, hvad der skal arbejdes med. Klasselæreren inviterer forældre og de lærere, der er involveret i klassen, til et møde. Vanskelighederne drøftes, og forældrene medinddrages i opstilling af handleplan (skriftlig, med dato for evaluering). Hvis en senere evaluering viser, at vanskelighederne ikke er afhjulpet tilfredsstillende, kan det i specialcentret besluttes, at klassen indstilles til PPR (Bilag 5). Indstillingsskemaet findes på adressen: : -> Borger og Erhverv -> Børn og Familie -> Børne- og Familiecentret -> Pædagogisk Psykologisk Rådgivning -> Genveje (yderst til højre) -> Hent indstillingsskema til hel klasse. 3. Skolens leder er ansvarlig for, at alle relevante tiltag er afprøvet, at klassen er grundigt beskrevet både de vanskeligheder, der giver anledning til bekymring, og de situationer hvor klassen fungerer at indstillingsskemaet til PPR er korrekt udfyldt, og at forældrene er informeret. Herefter underskriver skoleleder indstillingen og fremsender den til PPR, evt. vedlagt handleplanen. Det er væsentligt, at alle felter i indstillingsskemaet som hovedregel er udfyldt. Bilag kan vedlægges. Hvis enkelte felter i særlige tilfælde vurderes at være irrelevante for indstillingen og den videre sagsbehandling, kan der i felterne skrives Ikke relevant. Det er beskrivelsen i indstillingen, der danner grundlag for PPR s visitation og afklaring af, hvilke undersøgelser, der skal foretages. 4. PPR sender brev til skolen med kvittering for indstillingen og oplysning om, hvem sagsbehandler i PPR er, og hvornår sagen kan forventes påbegyndt.

12 Når klassen er indstillet til PPR Sagsbehandleren på PPR foretager en pædagogisk psykologisk vurdering af klassen. Den pædagogisk psykologiske vurdering kan foretages på baggrund af: - samtaler med lærere og pædagoger - observationer i klassen - elevinterviews - samtaler med klassen eller grupper heraf - møde med forældre. Den pædagogisk psykologiske vurdering resulterer i rådgivning og vejledning til lærere, pædagoger og forældre. Rådgivning og vejledning til lærere og pædagoger kan være rettet mod: - metoder og redskaber til udvikling af positivt socialt samspil i klassen - metoder og redskaber til udvikling af et positivt og anerkendende læringsmiljø - klasseledelse - iværksættelse af procesorienteret arbejde i lærerteamet med henblik på formulering af ønsker, forventninger og konkrete mål for klassen - opfølgning og evaluering - skole-hjem samarbejde. Rådgivning og vejledning til forældre kan være rettet mod: - forældrenes rolle i forhold til udvikling af positive forandringsprocesser og god trivsel i klassen - forældrenes rolle i forhold til udvikling af et positivt læringsmiljø i klassen.

13 Ansøgningsprocedure vedrørende IT-rygsæk 1. Der er mulighed for at søge IT-rygsæk til elever med svære læse- og stavevanskeligheder. IT-rygsækken bruges som kompensation for elevens vanskeligheder og anvendes dagligt i den almindelige undervisning og hjemme til lektiebrug. 2. Før der ansøges, skal: - eleven være indstillet til PPR - der foreligge dokumentation for elevens specifikke læse- og stavevanskeligheder (fx læse- eller stavetests) - eleven ønske at anvende en IT-rygsæk og være indstillet på at yde en indsats for at lære at anvende den - skolen være indstillet på at bruge tid og energi på at hjælpe eleven med at bruge IT-rygsækken optimalt. 3. Ansøgningsskemaet udfyldes og fremsendes til PPR senest den 1. april (bilag 7). 4. Ansøgningen behandles i Visitationsudvalget i Børne- og Familiecentret inden sommerferien. Forældre, skole og PPR orienteres skriftligt om afgørelsen. 5. IT-rygsækken udleveres i september måned. I forbindelse hermed afholdes et møde på skolen med deltagelse af elev, forældre, lærere, IT-konsulenten og PPR, hvor der bliver en kort gennemgang af udstyret og programmerne i IT-rygsækken. 6. I løbet af efteråret modtager eleven undervisning i brug af IT-rygsækken. Undervisningen foregår på elevens skole og forestås af IT-konsulenten. 7. IT-rygsækken tilbageleveres til PPR, når: - IT-rygsækken ikke længere anvendes - PPR skønner, at hjælpemidlet ikke længere er påkrævet - eleven fraflytter kommunen - eleven ikke længere undervises på en folkeskole i Lemvig, dog senest ved elevens afslutning af 9. klasse. 8. Forældrene er erstatningansvarlige for eventuelle skader på IT-udstyret, som ikke skyldes almindeligt slid eller tekniske fejl.

14 Årsplan vedrørende specialpædagogisk bistand, visitation og revisitation. Januar Februar Marts April Aktivitet Revisitation/evaluering - specialklasser/-skoler/fritid. Revisitation/evaluering - friskoler. Vurderinger til friskoler/undervisningsministeriet vedrørende specialpædagogisk bistand i kommende skoleår. Vurderinger til Visitationsudvalget vedrørende specialpædagogisk bistand i kommende skoleår - specialklasser/-skoler/fritid og enkeltintegrerede elever. Revisitering af elever til specialklasser/-skoler/fritid. Revisitation/evaluering af IT-rygsæk. Ansøgning om IT-rygsæk (deadline 1. april). Visitering af nye elever til specialklasser/-skoler/fritid. Evaluering vedrørende specialpædagogisk bistand til elever i SFO (specialpædagog). Kommende skoleelever drøftes med modtagende skole. Vurderinger til Visitationsudvalget vedrørende specialpædagogisk bistand i kommende skoleår (ITrygsække og IT-klasse). Ansvarlig Skoleleder/PPR Skoleleder/PPR PPR PPR Visitationsudvalget Skoleleder/PPR Skoleleder Visitationsudvalget SFO/PPR PPR/skoleleder PPR Maj Vurderinger til Visitationsudvalget vedrørende specialpædagogisk bistand til elever i SFO (specialpædagog). Visitering af nye elever til IT-rygsække og IT-klasse. Juni Juli August September Drøftelse i PPR af kommende skoleelever med behov for specialpædagogisk bistand. Udlevering af IT-rygsække. Oktober Elevplaner fra specialklasser/-skoler/fritid til PPR. Revisitation/evaluering - specialklasser/-skoler/fritid. Evaluering vedrørende specialpædagogisk bistand til elever i SFO (specialpædagog). PPR Visitationsudvalget PPR PPR Skoleleder Skoleleder/PPR SFO/PPR November December Elevplaner fra specialklasser/-skoler/fritid til PPR. Revisitation/evaluering - specialklasser/-skoler/fritid. Vurderinger til Visitationsudvalget vedrørende specialpædagogisk bistand til elever i SFO (specialpædagog). Elevplaner fra specialklasser/-skoler/fritid til PPR. Revisitation/evaluering - specialklasser/-skoler/fritid. Elevbeskrivelser/elevplaner fra friskoler til PPR. Skoleleder Skoleleder/PPR PPR Skoleleder Skoleleder/PPR Skoleleder Vurderinger vedrørende specialpædagogisk bistand indenfor rammerne af den almindelige undervisning sker kontinuerligt på skolens specialcentermøder.

15 Visitationsprocedure for skolebørn med behov for undervisning i specialklasse eller enkeltintegration Har eleven behov for specialpædagogisk bistand, der ikke kan imødekommes indenfor skolens almene rammer, fremsender PPR en skriftlig visitationsindstilling vedrørende elevens specialpædagogiske behov til Visitationsudvalget. Samtidig tages stilling til elevens behov for fritidstilbud. Af indstillingen fremgår forældrenes, skolens og PPRs synspunkter. Visitationsindstillingen/PPRs vurdering vedlægges relevante bilag. Visitationsudvalget træffer afgørelse og orienterer skriftligt forældre, skole og PPR herom. Klagevejledning vedlægges til forældrene. Visiteres eleven til et specialtilbud, indkalder modtagende skole til indskolingsmøde med deltagelse af forældrene, tidligere skoletilbud, fritid, PPR og andre relevante deltagere. Skolen og fritidstilbudet udfærdiger elevplan, som efter gennemgang med forældrene, sendes til PPR og andre relevante samarbejdsparter. Elevplanen danner grundlag for den årlige revurdering, som skolen indkalder til, og hvor elevens fortsatte skole- og fritidstilbud drøftes, herunder om der kan ske hel eller delvis inklusion i almenundervisningen. Fra 6. klassetrin indkalder skolen ligeledes Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) med henblik på tilrettelæggelse af elevens overgang til ungdomsuddannelse. PPR fremsender herefter en ny visitationsindstilling til Visitationsudvalget. Visitationsudvalget ved Børne- og Familiecentret (BFC) Visitationsudvalget ved Børne- og Familiecentret består af: - leder af Børne- og Familiecentret, som er formand for visitationsudvalget - leder af Familieafdelingen - leder af Sundhedsplejen - leder af PPR - fagchefen for Børn, skole og familie - økonomikonsulent. Til visitationsudvalgsmødet i marts, hvor indstillingerne af elever til specialklasse i kommende skoleår behandles, indbydes en repræsentant fra hver af de 3 skoler (Nr. Nissum, Klinkby og Harboøre), der har et specialklassetilbud. Til visitationsudvalgsmødet i maj, hvor indstillingerne af elever til IT-klassen behandles, deltager en repræsentant fra Christinelystskolen, hvor IT-klassen er placeret. Der afholdes Visitationsudvalgsmøde én gang månedligt i Børne- og Familiecentret. Datoer kan oplyses ved henvendelse til Børne- og Familiecentret.

16 Særligt vedrørende friskoler Lovgrundlag - LBK nr. 891 af 08/07/2007 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. - BEK nr. 702 af 30/06/2008 Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. - VEJ nr af 01/03/2001 Vejledning om tilskud m.v. til specialundervisning, tosprogede elever og svært handicappede på frie grundskoler. PPR i skolekommunen betjener friskolens elever, herunder også elever med anden bopælskommune end Lemvig. Barnet indstilles til PPR (se handleplan s. 4 og indstillingsskema, Bilag 4). I skolens specialcenter drøftes elevens eventuelle behov for specialpædagogisk bistand. PPR foretager en pædagogisk psykologisk vurdering, som indeholder et foranstaltningsforslag. I forbindelse med iværksættelse af specialpædagogisk bistand udfærdiger skolen en elevbeskrivelse/elevplan, som efter drøftelse med forældrene, sendes til PPR senest 20. december (bilag 8). Elevbeskrivelsen/elevplanen danner grundlag for den årlige revurdering i januar, som skolen indkalder til. PPR udfærdiger en vurdering, der beskriver elevens behov for specialpædagogisk bistand i det kommende skoleår. Vurderingen sendes til forældre og skole, hvorefter friskolen ansøger Undervisningsministeriet om ressourcer til specialpædagogisk bistand inden 1. februar.

17 Særligt vedrørende efterskoler Lovgrundlag - BEK nr. 785 af 18/07/2008 Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). PPR i elevens tidligere skolekommune (hjemkommunen) skal i henhold til efterskoleloven yde vederlagsfri pædagogisk psykologisk rådgivning for elever på efterskole. Det indebærer et samarbejde omkring optagelse af elever med specialundervisningsbehov på efterskole. Konkret i form af en udtalelse fra PPR med en vurdering af elevens behov, forslag til foranstaltning og eventuelt bilagt testresultater og rapporter vedrørende eleven. Derudover kan der i årets løb og i forbindelse med udskoling være kontakt mellem PPR og efterskolen om elevens forhold og udvikling. Et samarbejde mellem PPR og efterskolen forudsætter, at eleven er indstillet til PPR. Se Handleplan s. 6 og indstillingsskema (Bilag 4) vedrørende indstilling.

18 Bilag 1: Inspiration til beskrivelse af skolebegyndere Barnets personlige egenskaber - kender barnet navn, efternavn, alder, adresse, navne på andre familiemedlemmer? - hvordan opfatter barnet sig selv (som en del af fællesskabet både i hjem og institution)? - hvordan fremtræder barnet (omkringfarende, udadreagerende, passivt, forsigtigt)? - hvordan forholder barnet sig til andre? - bliver barnet venner med andre børn? - tager barnet initiativer (beder om hjælp, når det har behov for det, organiserer lege)? - har barnet fantasi (kan selv finde på lege og andre aktiviteter)? - er barnet nysgerrigt? - hvordan er barnets selvværd og selvtillid? Barnets indlæringsmåde - begynder barnet aktiviteter, når det bliver bedt om det? - kan barnet holde koncentrationen så længe det er nødvendigt/til opgaven er færdig? - kan barnet fastholde sin opmærksomhed over for en opgave i længere tid? - kan barnet huske ting, det har hørt, for eksempel beskeder? - kan barnet gengive ting, det har set? - kan barnet fortælle om ting, der er sket i går, eller som skal ske i morgen? - kan barnet huske rim og remser? - kender barnet talrækken (tælle til 10 (20), aflæse en terning)? Barnets leg - hvilke lege leger barnet (rollelege, regellege)? - tager barnet initiativ til kontakt med andre? - følger barnet sociale spilleregler (lege/samarbejde med andre børn i længere tid uden at skabe problemer)? Hvordan tegner og skriver barnet - viser barnet interesse for at tegne? - viser barnet interesse for at skrive bogstaver og tal? - kan barnet skrive og genkende sit eget navn? Barnets sproglige færdigheder - har barnet et alderssvarende ordforråd? - kan barnet udtrykke sig letforståeligt? - kan barnet formulere sig i sætninger? - kan barnet anvende ord i forskellige former og tider? - kan barnet beskrive et forløb/fortælle en sammenhængende historie? - kan barnet sætte ord på sine følelser? - kan barnet indgå i en dialog? - hvordan er barnets udtale?

19 - viser barnet interesse for bøger? - kan barnet lide at få læst højt? - kan barnet lytte, vente på andre og være stille, når der er brug for det i gruppen? Barnets motoriske færdigheder - hvordan bevæger barnet sig (løber, klatrer, hopper)? - hvordan er barnets balance (står på et ben i mindst 10 sekunder, hinker, cykler uden støttehjul, løber på rulleskøjter)? - hvordan er barnets koordinationsevne (kaster en bold, griber den med begge hænder, sparker til den)? - hvordan er barnets finmotorik (holder på blyant, sorterer perler, skræller, river)? Barnets selvhjulpenhed - klarer barnet selv af- og påklædning (lynlåse, knapper, snørebånd)? - klarer barnet selv toiletbesøg og almindelig hygiejne? - kan barnet holde styr på sine ting?

20 Bilag 2: Inspiration til beskrivelse af skolebørn Elevens personlige udvikling - hvilke interesser og ønsker har eleven? - hvad er eleven optaget af? - i hvilke handlinger udviser eleven selvstændighed/uselvstændighed? - hvornår optræder eleven som den svage/dominerende/generte/indelukkede/ harmoniske? - hvordan kommer elevens selvopfattelse til udtryk i dagligdagen? - hvordan viser eleven forståelse for eget selvværd? Elevens følelsesmæssige udvikling - hvordan er elevens sindstilstand? - hvad får eleven til at blive i godt humør? - på hvilken måde udtrykker eleven sine følelser? - gør eleven hyppigt opmærksom på sig selv i sin adfærd ved at råbe højt eller andet? - hvad reagerer eleven aggressivt på? - hvad fremkalder angstpræget adfærd? - har eleven tendens til at fortrænge sine problemer - hvis ja, hvordan? - er der nervøse træk/tics, vådliggerproblemer eller spiseforstyrrelser? Elevens samspil med andre - hvordan forsøger eleven at komme i kontakt med lærere og andre elever? - hvem opsøger eleven og hvordan? - hvordan reagerer du - og andre voksne - på elevens kontaktforsøg? - hvordan viser eleven forståelse for krav fra lærere og andre elever? - hvornår og hvordan kan lærere skabe interesse hos eleven? - hvordan forløber samspillet med andre elever? (Hjælp, konkurrence, kiv?) - har eleven kammerater, og hvad kendetegner kammeratskabet? - hvilke konflikter opstår for eleven? - hvorledes forsøger eleven at tackle sine problemer? - hvordan bliver elevens problemer opfattet og tacklet af de øvrige elever og lærere? - hvad er kendetegnende for elevens konflikter/problemer? (Hvorfor opstår de, hvordan forløber de, og hvordan løses de?) Elevens kompetencer - hvordan fungerer eleven både generelt og specifikt bedst? - i hvilket omfang er eleven i stand til at overholde aftaler og bevare koncentrationsevnen? - hvordan bruger eleven sin fantasi og kreativitet?

21 - hvad er eleven i gang med at udvikle (Hvad er du i gang med at lære eleven?) - hvad er eleven optaget af at øve sig på? - hvad er eleven i gang med at lære i det sociale samvær? - hvad er du i gang med at lære eleven omkring social adfærd? - hvordan er elevens evne til at lytte til andre? - kan eleven vente på tur? - hvordan er elevens indlevelsesevne - forståelse for andre? Elevens sproglige og kommunikative udvikling - er eleven to-sproget? Hvilken betydning har det i hverdagen? - hvad kendetegner elevens sprogforståelse og -brug? - hvordan er elevens udtale? - formulerer eleven sig flydende, stammer eleven? - hvor stort er ordforråd - og hvordan er sætningsopbygningen? - hvordan fungerer eleven i en samtale? - hvordan er elevens skriftlige formuleringsevne? - i hvilket omfang forstår eleven kollektive beskeder? - hvordan bruger eleven kropssproget - og hvordan aflæses andres kropssprog? Elevens motoriske udvikling - hvilke motoriske færdigheder er eleven god til (grov- og finmotorisk)? - giver elevens motorik anledning til problemer i indlæringen f.eks. i skrivesituationen? - giver elevens motorik anledning til problemer i det sociale samspil - hvis ja, hvordan? - hvordan er elevens koordinationsevne? - hvordan er elevens kropsbevidsthed - og hvilke sanser bruger eleven mest/mindst - og hvordan?

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af førskolebørn

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af førskolebørn Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af førskolebørn Indholdsfortegnelse: Forord.. 2 Henvendelse til PPR. 3 Lovgrundlag 4 Handleplan ved indstilling af førskolebørn til PPR.....

Læs mere

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN Modtaget i BUR: Dato, stempel Skemaet anvendes som visitationsgrundlag, når der ønskes: Pædagogisk, psykologisk rådgivning, jf. Folkeskoleloven Rådgivning, vejledning

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune. Forord maj 2013... 4. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4

Ydelseskatalog Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Langeland Kommune. Forord maj 2013... 4. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ydellseskatallog 2012-13 Indholdsfortegnelse Forord maj 2013... 4 1. Formål med PPR s ydelseskatalog... 4 2. Præsentation af PPR... 4 3. Generelt om ydelser og prioriteringer...

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014

Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Udviklingsplan for Kildebakkeskolen 2013-2014 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE

VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE VELKOMMEN TIL KLINTEBJERG EFTERSKOLE Indhold: - Efterskolens værdigrundlag - Efterskolens formål - Efterskolens historie - Ansøgning om optagelse - Anmodning om skoleudtalelse - Oplysningsseddel ang. medbragt

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

AKT. Adfærd Kontakt Trivsel

AKT. Adfærd Kontakt Trivsel AKT Adfærd Kontakt Trivsel Begrebsafklaring Adfærd er et begreb, der på neutral måde beskriver barnets handlinger, gøren og laden. I skolesammenhæng anvendes begrebet bl.a. i forbindelse med barnets præstationer,

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET

KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET KIRKESKOLEN INKLUSIONSCENTRET September 2014 SKEMATISK OVERSIGT OVER INKLUSIONSCENTRET PÅ KIRKESKOLEN SPECIALCENTER Supplerende undervisning: Specialundervisningsfunktion Faglig støtte i klasser Screeninger

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole

Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Evaluering af undervisningen på Halsnæs lilleskole Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.: 1 b. Skolen skal regelmæssigt underrette eleverne og forældrene, jf. 38, om sit syn på

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne

Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Cpr.nr.: Indstilling til Ballerup Kommunes visitationsudvalg for voksne Indstilling om Lovområde og Tilbudseksempel Pris på tilbudseksempel Alternativ til indstilling (Hvis ingen alternativ skal det begrundes

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE

INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI FOR SKADS SKOLE INKLUSIONSSTRATEGI for SKADS SKOLE Esbjerg Kommune har vedtaget vision for den inkluderende skole. Inklusion betyder, at alle elever som udgangspunkt modtager et kvalificeret

Læs mere

Forord...3. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog...3. 2. Præsentation af PPR...3

Forord...3. 1. Formål med PPR s ydelseskatalog...3. 2. Præsentation af PPR...3 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Ydellseskatallog 2012 1 Indhold: Forord...3 1. Formål med PPR s ydelseskatalog...3 2. Præsentation af PPR...3 3. Generelt om ydelser og prioriteringer...4 Opgaver, mål

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

9.x Aars Skole 2013/14

9.x Aars Skole 2013/14 9.x Aars Skole 2013/14 Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender (HST) Tlf: 99 66 88 05 E mail: hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

En henvisning skal som minimum indeholde de punkter som er angivet i henvisningsskabelonen

En henvisning skal som minimum indeholde de punkter som er angivet i henvisningsskabelonen Skemaet indeholder andel del af bilag 2 fra Samarbejdsaftalen på det børne- og ungdomspsykiatriske område, 2010. En henvisning skal som minimum indeholde de punkter som er angivet i henvisningsskabelonen

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Et godt børneliv et fælles ansvar

Et godt børneliv et fælles ansvar Et godt børneliv et fælles ansvar Programaftale Oktober 2005 Jytte Lau, Sussi Maale og Erik Hansen Programaftale for Et godt børneliv et fælles ansvar Denne programaftale er den overordnede ramme for det

Læs mere

Hvad siger folkeskoleloven?

Hvad siger folkeskoleloven? Hvad siger folkeskoleloven? af læsepædagog og jurist Niels Ole Sølberg, 20. maj 2000 Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen. Det står i grundlovens 76. Denne

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i

1.7 Kontaktperson Du vil få tilknyttet en rådgiver i Myndighedsafdelingen i Kvalitetsstandard Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103) 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Beskyttet beskæftigelse 1.1 Lovgrundlag Lov om social service 103 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen gennemføres primært

Læs mere

Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it

Kompenserende it. Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it Kompenserende it Vejledning til lærere, som underviser elever, der har så svære læsevanskeligheder, at de har behov for at anvende kompenserende it Lemvig Kommune 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Læsning

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Gjerlev-Enslev Skole og Børnehus 2012 & 2014 Skabelon for aftalen 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle

Læs mere

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov

Specialtilbud til børn og unge med særlige behov Specialtilbud til børn og unge med særlige behov INDHOLD 2 3 4 4 5 6 8 8 9 10 11 12 13 14 16 18 18 INDHOLD FORORD DAGINSTITUTIONER Specialgruppen Månerne i børnehuset Elvergården Specialgruppen i børnehaven

Læs mere

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune

Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Retningslinjer for børns overgang fra dagtilbud til skole i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Center for Børn og Undervisning 2015 Indhold Indledning... 2 1. Mødeaktiviteter for ledere, pædagoger, børnehaveklasseledere

Læs mere

Tilmelding Århus Privatskole

Tilmelding Århus Privatskole Tilmelding Århus Privatskole Barnet skal tilmeldes klasse i skoleåret 20 / 20. Barn Mor Far Anden kontaktperson (stedforælder, bedsteforældre m.v.) Relation Specielle hensyn. Såfremt barnet lider af en

Læs mere

7.X på Aars Skole 2013/2014

7.X på Aars Skole 2013/2014 7.X på Aars Skole 2013/2014 Skolens kontakt informationer Aars skole Kirkegade 4 Tlf: 99 66 88 00 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf: 99 66 88 05 Skoleleder: Søren Toft Mølgaard Tlf:

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Lovgrundlag. Lovgrundlag:

Lovgrundlag. Lovgrundlag: Lovgrundlag: Lovgrundlag. Tilsynet har sit grundlag i Lov om friskoler og private grundskoler mv.. Tilsynets indhold og krav er beskrevet i lovens kap. 3. 1. Formålet med tilsynet. Tilsynets formål er

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere