Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation"

Transkript

1 Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af skolebørn samt visitation og revisitation

2 Indholdsfortegnelse: Forord.. 3 Henvendelse til PPR. 4 Lovgrundlag. 5 Målsætning for tildeling af specialpædagogisk bistand til børn med særlige behov 6 Handleplan ved indstilling af skolebørn til PPR Når barnet er indstillet til PPR. 8 Handleplan ved indstilling af klasser til PPR.. 9 Når klassen er indstillet til PPR.. 10 Ansøgningsprocedure vedrørende IT-rygsæk. 11 Årsplan vedrørende specialpædagogisk bistand, visitation og revisitation 12 Visitationsprocedure for skolebørn med behov for undervisning i specialklasse eller enkeltintegration. 13 Visitationsudvalget ved Børne- og Familiecentret (BFC).. 13 Særligt vedrørende friskoler. 14 Særligt vedrørende efterskoler.. 15 Bilag 1: Inspiration til beskrivelse af skolebegyndere.. 16 Bilag 2: Inspiration til beskrivelse af skolebørn Bilag 3: Inspiration til beskrivelse af klasser.. 20 Bilag 4: Indstillingsskema 21 Bilag 5: Indstillingsskema vedr. en klasse 25 Bilag 6: Pædagogisk psykologisk vurdering. 27 Bilag 7: Ansøgningsskema vedrørende IT-rygsæk. 29 Bilag 8: Elevbeskrivelse (friskoler) 30 Bilag 9: Omslag til udtalelse fra PPR vedrørende efterskoleelever Bilag 10: Revurderingsskema. 32

3 Forord: Denne vejledning har til formål at tydeliggøre procedurer i samarbejdet med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og er henvendt til Lemvig Kommunes skoler, friskoler, efterskoler, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Sundhedsplejen, Familieafdelingen, Handicap- og psykiatriafdelingen samt læger. I vejledningen beskrives processen fra de første bekymringer vedr. et barns trivsel og udvikling til kontakten med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, den pædagogisk psykologiske vurdering samt eventuelt beslutning om og iværksættelse af specialpædagogisk bistand. Vi håber, vejledningen kan medvirke til, at kontakten og samarbejdet med PPR bliver en proces, hvor både barn, forældre, pædagoger, lærere, ledelse og andre relevante samarbejdsparter inddrages på en konstruktiv måde. PPR er en del af Børne- og Familiecentret, hvor der samarbejdes med Sundhedsplejen og Familieafdelingen om forebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger samt intervention. Desuden har PPR en selvstændig funktion som pædagogisk psykologisk rådgivning. PPR har sit særlige virke inden for rammerne af Folkeskoleloven og bekendtgørelser for henholdsvis skoleområdet og for børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. PPR vurderer indstillede børn, der har vanskeligheder i forbindelse med deres udvikling, vurderer behovet for specialpædagogisk bistand samt udarbejder foranstaltningsforslag. PPR er rådgivende over for børn og unge, forældre, dagplejere, pædagoger, lærere, sundhedspersonale, sagsbehandlere og andre, der arbejder med børn og unge fra 0-18 år. I PPR er ansat psykologer, tale-hørekonsulenter, konsulent i Adfærd, Kontakt og Trivsel, specialpædagogiske konsulenter på henholdsvis førskole- og skoleområdet samt specialpædagoger. Sidst i denne vejledning findes bilag til inspiration samt indstillings- og ansøgningsskemaer. Af disse fremgår forhold, som kan være relevante at være opmærksom på i processen, både inden en eventuel indstilling og når der foretages en indstilling. Ikke alle punkter er relevante i forhold til en indstilling. Det er således tanken, at man forholder sig til de punkter, der opleves relevante. November 2008 Revideret december 2009 Lisbeth Breinholt Ledende psykolog, PPR Lis Ravn Sørensen Leder af Børne- og Familiecentret

4 Henvendelse til PPR PPR har som målgruppe børn og unge mellem 0 og 18 år og deres familier. Følgende kan henvende sig til PPR: - Forældre kan henvende sig til PPR og bede om rådgivning. PPR kan i Åben Rådgivning tilbyde 3 konsultationer/samtaler, uden at barnet/den unge er indstillet til PPR. - Børn/unge kan selv henvende sig til PPR og bede om rådgivning. PPR kan i Åben Rådgivning tilbyde 3 konsultationer/samtaler, uden at barnet/den unge er indstillet til PPR. - Dagplejere, pædagoger og lærere kan søge råd og vejledning i de tværfaglige børneteam, skoleteam og ungeteam. - Dagplejere, pædagoger, lærere og andre samarbejdsparter kan henvende sig til PPR og få konsultativ rådgivning og vejledning uden at der nødvendigvis skal foretages en indstilling. Der kan tilbydes 3 konsultationer/samtaler, uden at barnet/den unge/klassen er indstillet til PPR. - Institutioner, skoler, sundhedsplejen, dagplejen, læger eller andre fagpersoner kan i samarbejde med forældre og eventuelt barnet udfærdige en skriftlig indstilling til PPR. - Forældre har også mulighed for selv at indstille deres barn til PPR. Postadresse: Børne- og Familiecentret Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rådhusgade Lemvig Fysisk adresse: Børne- og Familiecentret Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Vasen Lemvig Leder: Psykolog, Lisbeth Breinholt Mail: Telefontider for Børne- og Familiecentret: mandag, tirsdag, onsdag torsdag fredag

5 PPR kan kontaktes dagligt i åbningstiden på telefon Derudover har psykologer og konsulenter fast telefontid onsdage mellem kl og PPR kan også kontaktes gennem barnets skole.

6 Lovgrundlag - LBK nr. 593 af 24/06/2009 Bekendtgørelse af lov om folkeskolen. - BEK nr af 15/12/2005 Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. - BEK nr. 588 af 24/6/2009 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. - VEJ nr. 4 af 21/01/2008 Vejledning om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. - LOV nr. 353 af 06/05/2009 Ændring af procedure for henvisning til specialundervisning i enkelte fag. - LOV nr. 535 af 12/06/2009 Bekendtgørelse om folkeskolens afsluttende prøver (Prøvebekendtgørelsen). - BEK nr. 356 af 24/04/2006 Bekendtgørelse om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. - VEJ nr af 13/05/2008 Vejledning om folkeskolens specialpædagogiske bistand til børn, der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. - VEJ nr af 26/06/2009 Vejledning om specialundervisning i dagbehandlings- - tilbud og anbringelsessteder. - LBK nr af 07/12/2007 Forvaltningsloven. - LBK nr. 979 af 01/10/2008 Serviceloven. - LOV nr. 499 af 06/06/2007 Forældreansvarslov. Det fremgår af ovenstående lovgivninger, at det er skolelederen, der efter samråd med eleven og forældre træffer afgørelse vedrørende henvisning af en elev til specialundervisning, vedrørende prøveaflæggelse på særlige vilkår og vedrørende fritagelse for prøveaflæggelse. Skolens leder skal samtidig sikre, at forældrene orienteres om, at de til enhver tid kan anmode om, at Pædagogisk Psykologisk Rådgivning inddrages.

7 Målsætning for tildeling af specialpædagogisk bistand til børn med særlige behov. Det overordnede formål for en specialpædagogisk indsats er at bidrage til at fremme gode, sunde og kvalitative udviklingsmuligheder for børn med særlige behov i Lemvig Kommune (jævnfør Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, -> Politik -> Politikker & Projekter -> Børne- ungepolitiken). Målet med indsatsen er gennem en så tidlig, målrettet og intensiv indsats som muligt at bidrage til, at barnet på egne præmisser bliver integreret helt eller delvist i skolens/fritidstilbudets almindelige aktiviteter og virksomhed. Der kan ydes specialpædagogisk bistand til børn med nedsat social, fysisk og psykisk funktionsevne. Støtten ydes i tæt samarbejde med barnets forældre, skole, fritid og andre tilknyttede fagpersoner. Indsatsen i forhold til barnet ydes med hensyntagen til skolens/fritidstilbudets forhold og i en helhedsorienteret sammenhæng med den øvrige indsats, der ydes til barnet og dets familie.

8 Handleplan ved indstilling af skolebørn til PPR 1. Når en lærer/pædagog oplever, at et barn har vanskeligheder, tages initiativ til en drøftelse af barnets situation på et møde i skolen. Barnet beskrives grundigt, eventuelt ud fra faglige prøver og/eller en inspirationsliste (Bilag 1 eller 2). Forskellige løsningsmuligheder drøftes, og der udarbejdes en handleplan (skriftlig med dato - inddrag gerne elevplan). 2. Skolen inviterer forældre og de lærere/pædagoger, der er involveret i barnets hverdag til et møde. Vanskelighederne drøftes, og forældrene medinddrages i opstilling af handleplan (skriftlig, med dato for evaluering). Hvor det er relevant, skal der laves aftale om undervisningsdifferentiering og brug af holddannelse for at understøtte barnets udvikling inden for rammerne af den almindelige undervisning, hvilket er en forudsætning for eventuel senere ydelse af specialpædagogisk bistand. 3. Der er herefter to muligheder: a. Vurderer lærer og skoleleder, at problemstillingen er af tværfaglig karakter, kan det tværfaglige skoleteam anvendes. Skolen kan få forældrenes samtykke til at fremlægge deres bekymring samt søge råd og vejledning i skoleteamet, hvorefter der arbejdes videre med en indsats i skolen i samarbejde med forældrene. Skolen kan også vælge at møde i skoleteamet, uden at skolen har haft samtale med forældrene - eller uden at forældrene har givet samtykke. I så fald møder læreren/pædagogen i skoleteamet med en anonym sag - med det formål at få råd og vejledning. Rådgivning og vejledning i skoleteamet er forebyggende, og hensigten er, at læreren/pædagogen kommer tilbage til skolen med ny inspiration til støtte for barnets udvikling. b. Vurderer lærer og skoleleder, at problemstillingen er af pædagogisk psykologisk karakter, har læreren mulighed for at henvende sig for rådgivning i skolens specialcenter, som er et regelmæssigt samarbejdsforum mellem skole og PPR. Alle sager forventes drøftet her inden en eventuel indstilling til PPR. Hvis en senere evaluering viser, at vanskelighederne ikke er afhjulpet tilfredsstillende, og at skolens og forældrenes muligheder er opbrugte, kan barnet indstilles til PPR (Bilag 4). Indstillingsskemaet findes på adressen: -> Borger og Erhverv -> Børn og Familie -> Børne- og Familiecentret -> Pædagogisk Psykologisk Rådgivning -> Genveje (yderst til højre) -> Hent indstillingsskema. 4. Skolens leder er ansvarlig for, at alle relevante tiltag er afprøvet, at barnet er grundigt beskrevet - både de vanskeligheder, der giver anledning til bekymring, og barnets styrkesider - at indstillingsskemaet til PPR er korrekt udfyldt, og at forældrene har skrevet under. Herefter underskriver skoleleder indstillingen og fremsender den til PPR. Det er væsentligt, at alle felter i indstillingsskemaet som hovedregel udfyldes - undtaget herfra er felterne med oplysning om helbred mv., der kan udfyldes af forældrene. Faglige prøver og elevplanen er relevante bilag. Hvis enkelte felter i særlige tilfælde vurderes at være irrelevante for indstillingen og den videre sagsbehandling, kan der i felterne skrives "Ikke relevant". Det er beskrivelsen i indstillingen, der danner grundlag for visitation til sagsbehandler i PPR og afklaring af, hvilke undersøgelser, der eventuelt skal foretages.

9 5. PPR sender brev til forældre og skole med kvittering for indstillingen og oplysning om, hvem sagsbehandleren i PPR er, og hvornår sagen kan forventes påbegyndt.

10 Når barnet er indstillet til PPR Sagsbehandleren på PPR foretager pædagogisk psykologisk vurdering af barnet. Den pædagogisk psykologiske vurdering kan foretages på baggrund af: - samtaler med barnet - samtaler med forældre - oplysninger fra relevante fagpersoner - samtaler med samarbejdspartnere - observationer - undersøgelser og test Den pædagogisk psykologiske vurdering resulterer i et foranstaltningsforslag. Foranstaltningsforslaget kan være: - rådgivning og vejledning til barnet/den unge - rådgivning og vejledning til forældre - rådgivning og vejledning til pædagoger og lærere - særlige specialpædagogiske udviklingsforløb - særlige pædagogiske hjælpemidler - særlige specialpædagogiske tilbud - undervisning

11 Handleplan ved indstilling af klasser til PPR 1. Når en lærer oplever, at der i en klasse eller dele heraf, (eks. pige-/drenge grupper) er vanskeligheder, f.eks. mistrivsel, mobning eller uhensigtsmæssigt læringsmiljø, tager læreren initiativ til en drøftelse af situationen på et teammøde. Klasselæreren tager kontakt til skolens AKT-lærer (Adfærd, Kontakt og Trivsel) som inddrages. Klassen beskrives grundigt, evt. efter en inspirationsliste (Bilag 3). Forskellige løsningsmuligheder drøftes, og der udarbejdes en handleplan (skriftlig med dato). Det er væsentligt at alle lærere i teamet samt AKT-læreren inddrages og tager aktiv del i denne handleplan. Desuden kan skolens specialcenter kontaktes og evt. andre lærere med henblik på rådgivning og vejledning f.eks. i forhold til differentieret undervisning, materialer, individuelle undervisningsplaner, supplerende undervisning og holddannelse. 2. Klasselæreren taler herefter med klassen om det, der opleves som et problem, og aftaler med klassen, hvad der skal arbejdes med. Klasselæreren inviterer forældre og de lærere, der er involveret i klassen, til et møde. Vanskelighederne drøftes, og forældrene medinddrages i opstilling af handleplan (skriftlig, med dato for evaluering). Hvis en senere evaluering viser, at vanskelighederne ikke er afhjulpet tilfredsstillende, kan det i specialcentret besluttes, at klassen indstilles til PPR (Bilag 5). Indstillingsskemaet findes på adressen: : -> Borger og Erhverv -> Børn og Familie -> Børne- og Familiecentret -> Pædagogisk Psykologisk Rådgivning -> Genveje (yderst til højre) -> Hent indstillingsskema til hel klasse. 3. Skolens leder er ansvarlig for, at alle relevante tiltag er afprøvet, at klassen er grundigt beskrevet både de vanskeligheder, der giver anledning til bekymring, og de situationer hvor klassen fungerer at indstillingsskemaet til PPR er korrekt udfyldt, og at forældrene er informeret. Herefter underskriver skoleleder indstillingen og fremsender den til PPR, evt. vedlagt handleplanen. Det er væsentligt, at alle felter i indstillingsskemaet som hovedregel er udfyldt. Bilag kan vedlægges. Hvis enkelte felter i særlige tilfælde vurderes at være irrelevante for indstillingen og den videre sagsbehandling, kan der i felterne skrives Ikke relevant. Det er beskrivelsen i indstillingen, der danner grundlag for PPR s visitation og afklaring af, hvilke undersøgelser, der skal foretages. 4. PPR sender brev til skolen med kvittering for indstillingen og oplysning om, hvem sagsbehandler i PPR er, og hvornår sagen kan forventes påbegyndt.

12 Når klassen er indstillet til PPR Sagsbehandleren på PPR foretager en pædagogisk psykologisk vurdering af klassen. Den pædagogisk psykologiske vurdering kan foretages på baggrund af: - samtaler med lærere og pædagoger - observationer i klassen - elevinterviews - samtaler med klassen eller grupper heraf - møde med forældre. Den pædagogisk psykologiske vurdering resulterer i rådgivning og vejledning til lærere, pædagoger og forældre. Rådgivning og vejledning til lærere og pædagoger kan være rettet mod: - metoder og redskaber til udvikling af positivt socialt samspil i klassen - metoder og redskaber til udvikling af et positivt og anerkendende læringsmiljø - klasseledelse - iværksættelse af procesorienteret arbejde i lærerteamet med henblik på formulering af ønsker, forventninger og konkrete mål for klassen - opfølgning og evaluering - skole-hjem samarbejde. Rådgivning og vejledning til forældre kan være rettet mod: - forældrenes rolle i forhold til udvikling af positive forandringsprocesser og god trivsel i klassen - forældrenes rolle i forhold til udvikling af et positivt læringsmiljø i klassen.

13 Ansøgningsprocedure vedrørende IT-rygsæk 1. Der er mulighed for at søge IT-rygsæk til elever med svære læse- og stavevanskeligheder. IT-rygsækken bruges som kompensation for elevens vanskeligheder og anvendes dagligt i den almindelige undervisning og hjemme til lektiebrug. 2. Før der ansøges, skal: - eleven være indstillet til PPR - der foreligge dokumentation for elevens specifikke læse- og stavevanskeligheder (fx læse- eller stavetests) - eleven ønske at anvende en IT-rygsæk og være indstillet på at yde en indsats for at lære at anvende den - skolen være indstillet på at bruge tid og energi på at hjælpe eleven med at bruge IT-rygsækken optimalt. 3. Ansøgningsskemaet udfyldes og fremsendes til PPR senest den 1. april (bilag 7). 4. Ansøgningen behandles i Visitationsudvalget i Børne- og Familiecentret inden sommerferien. Forældre, skole og PPR orienteres skriftligt om afgørelsen. 5. IT-rygsækken udleveres i september måned. I forbindelse hermed afholdes et møde på skolen med deltagelse af elev, forældre, lærere, IT-konsulenten og PPR, hvor der bliver en kort gennemgang af udstyret og programmerne i IT-rygsækken. 6. I løbet af efteråret modtager eleven undervisning i brug af IT-rygsækken. Undervisningen foregår på elevens skole og forestås af IT-konsulenten. 7. IT-rygsækken tilbageleveres til PPR, når: - IT-rygsækken ikke længere anvendes - PPR skønner, at hjælpemidlet ikke længere er påkrævet - eleven fraflytter kommunen - eleven ikke længere undervises på en folkeskole i Lemvig, dog senest ved elevens afslutning af 9. klasse. 8. Forældrene er erstatningansvarlige for eventuelle skader på IT-udstyret, som ikke skyldes almindeligt slid eller tekniske fejl.

14 Årsplan vedrørende specialpædagogisk bistand, visitation og revisitation. Januar Februar Marts April Aktivitet Revisitation/evaluering - specialklasser/-skoler/fritid. Revisitation/evaluering - friskoler. Vurderinger til friskoler/undervisningsministeriet vedrørende specialpædagogisk bistand i kommende skoleår. Vurderinger til Visitationsudvalget vedrørende specialpædagogisk bistand i kommende skoleår - specialklasser/-skoler/fritid og enkeltintegrerede elever. Revisitering af elever til specialklasser/-skoler/fritid. Revisitation/evaluering af IT-rygsæk. Ansøgning om IT-rygsæk (deadline 1. april). Visitering af nye elever til specialklasser/-skoler/fritid. Evaluering vedrørende specialpædagogisk bistand til elever i SFO (specialpædagog). Kommende skoleelever drøftes med modtagende skole. Vurderinger til Visitationsudvalget vedrørende specialpædagogisk bistand i kommende skoleår (ITrygsække og IT-klasse). Ansvarlig Skoleleder/PPR Skoleleder/PPR PPR PPR Visitationsudvalget Skoleleder/PPR Skoleleder Visitationsudvalget SFO/PPR PPR/skoleleder PPR Maj Vurderinger til Visitationsudvalget vedrørende specialpædagogisk bistand til elever i SFO (specialpædagog). Visitering af nye elever til IT-rygsække og IT-klasse. Juni Juli August September Drøftelse i PPR af kommende skoleelever med behov for specialpædagogisk bistand. Udlevering af IT-rygsække. Oktober Elevplaner fra specialklasser/-skoler/fritid til PPR. Revisitation/evaluering - specialklasser/-skoler/fritid. Evaluering vedrørende specialpædagogisk bistand til elever i SFO (specialpædagog). PPR Visitationsudvalget PPR PPR Skoleleder Skoleleder/PPR SFO/PPR November December Elevplaner fra specialklasser/-skoler/fritid til PPR. Revisitation/evaluering - specialklasser/-skoler/fritid. Vurderinger til Visitationsudvalget vedrørende specialpædagogisk bistand til elever i SFO (specialpædagog). Elevplaner fra specialklasser/-skoler/fritid til PPR. Revisitation/evaluering - specialklasser/-skoler/fritid. Elevbeskrivelser/elevplaner fra friskoler til PPR. Skoleleder Skoleleder/PPR PPR Skoleleder Skoleleder/PPR Skoleleder Vurderinger vedrørende specialpædagogisk bistand indenfor rammerne af den almindelige undervisning sker kontinuerligt på skolens specialcentermøder.

15 Visitationsprocedure for skolebørn med behov for undervisning i specialklasse eller enkeltintegration Har eleven behov for specialpædagogisk bistand, der ikke kan imødekommes indenfor skolens almene rammer, fremsender PPR en skriftlig visitationsindstilling vedrørende elevens specialpædagogiske behov til Visitationsudvalget. Samtidig tages stilling til elevens behov for fritidstilbud. Af indstillingen fremgår forældrenes, skolens og PPRs synspunkter. Visitationsindstillingen/PPRs vurdering vedlægges relevante bilag. Visitationsudvalget træffer afgørelse og orienterer skriftligt forældre, skole og PPR herom. Klagevejledning vedlægges til forældrene. Visiteres eleven til et specialtilbud, indkalder modtagende skole til indskolingsmøde med deltagelse af forældrene, tidligere skoletilbud, fritid, PPR og andre relevante deltagere. Skolen og fritidstilbudet udfærdiger elevplan, som efter gennemgang med forældrene, sendes til PPR og andre relevante samarbejdsparter. Elevplanen danner grundlag for den årlige revurdering, som skolen indkalder til, og hvor elevens fortsatte skole- og fritidstilbud drøftes, herunder om der kan ske hel eller delvis inklusion i almenundervisningen. Fra 6. klassetrin indkalder skolen ligeledes Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) med henblik på tilrettelæggelse af elevens overgang til ungdomsuddannelse. PPR fremsender herefter en ny visitationsindstilling til Visitationsudvalget. Visitationsudvalget ved Børne- og Familiecentret (BFC) Visitationsudvalget ved Børne- og Familiecentret består af: - leder af Børne- og Familiecentret, som er formand for visitationsudvalget - leder af Familieafdelingen - leder af Sundhedsplejen - leder af PPR - fagchefen for Børn, skole og familie - økonomikonsulent. Til visitationsudvalgsmødet i marts, hvor indstillingerne af elever til specialklasse i kommende skoleår behandles, indbydes en repræsentant fra hver af de 3 skoler (Nr. Nissum, Klinkby og Harboøre), der har et specialklassetilbud. Til visitationsudvalgsmødet i maj, hvor indstillingerne af elever til IT-klassen behandles, deltager en repræsentant fra Christinelystskolen, hvor IT-klassen er placeret. Der afholdes Visitationsudvalgsmøde én gang månedligt i Børne- og Familiecentret. Datoer kan oplyses ved henvendelse til Børne- og Familiecentret.

16 Særligt vedrørende friskoler Lovgrundlag - LBK nr. 891 af 08/07/2007 Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. - BEK nr. 702 af 30/06/2008 Bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. - VEJ nr af 01/03/2001 Vejledning om tilskud m.v. til specialundervisning, tosprogede elever og svært handicappede på frie grundskoler. PPR i skolekommunen betjener friskolens elever, herunder også elever med anden bopælskommune end Lemvig. Barnet indstilles til PPR (se handleplan s. 4 og indstillingsskema, Bilag 4). I skolens specialcenter drøftes elevens eventuelle behov for specialpædagogisk bistand. PPR foretager en pædagogisk psykologisk vurdering, som indeholder et foranstaltningsforslag. I forbindelse med iværksættelse af specialpædagogisk bistand udfærdiger skolen en elevbeskrivelse/elevplan, som efter drøftelse med forældrene, sendes til PPR senest 20. december (bilag 8). Elevbeskrivelsen/elevplanen danner grundlag for den årlige revurdering i januar, som skolen indkalder til. PPR udfærdiger en vurdering, der beskriver elevens behov for specialpædagogisk bistand i det kommende skoleår. Vurderingen sendes til forældre og skole, hvorefter friskolen ansøger Undervisningsministeriet om ressourcer til specialpædagogisk bistand inden 1. februar.

17 Særligt vedrørende efterskoler Lovgrundlag - BEK nr. 785 af 18/07/2008 Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler). PPR i elevens tidligere skolekommune (hjemkommunen) skal i henhold til efterskoleloven yde vederlagsfri pædagogisk psykologisk rådgivning for elever på efterskole. Det indebærer et samarbejde omkring optagelse af elever med specialundervisningsbehov på efterskole. Konkret i form af en udtalelse fra PPR med en vurdering af elevens behov, forslag til foranstaltning og eventuelt bilagt testresultater og rapporter vedrørende eleven. Derudover kan der i årets løb og i forbindelse med udskoling være kontakt mellem PPR og efterskolen om elevens forhold og udvikling. Et samarbejde mellem PPR og efterskolen forudsætter, at eleven er indstillet til PPR. Se Handleplan s. 6 og indstillingsskema (Bilag 4) vedrørende indstilling.

18 Bilag 1: Inspiration til beskrivelse af skolebegyndere Barnets personlige egenskaber - kender barnet navn, efternavn, alder, adresse, navne på andre familiemedlemmer? - hvordan opfatter barnet sig selv (som en del af fællesskabet både i hjem og institution)? - hvordan fremtræder barnet (omkringfarende, udadreagerende, passivt, forsigtigt)? - hvordan forholder barnet sig til andre? - bliver barnet venner med andre børn? - tager barnet initiativer (beder om hjælp, når det har behov for det, organiserer lege)? - har barnet fantasi (kan selv finde på lege og andre aktiviteter)? - er barnet nysgerrigt? - hvordan er barnets selvværd og selvtillid? Barnets indlæringsmåde - begynder barnet aktiviteter, når det bliver bedt om det? - kan barnet holde koncentrationen så længe det er nødvendigt/til opgaven er færdig? - kan barnet fastholde sin opmærksomhed over for en opgave i længere tid? - kan barnet huske ting, det har hørt, for eksempel beskeder? - kan barnet gengive ting, det har set? - kan barnet fortælle om ting, der er sket i går, eller som skal ske i morgen? - kan barnet huske rim og remser? - kender barnet talrækken (tælle til 10 (20), aflæse en terning)? Barnets leg - hvilke lege leger barnet (rollelege, regellege)? - tager barnet initiativ til kontakt med andre? - følger barnet sociale spilleregler (lege/samarbejde med andre børn i længere tid uden at skabe problemer)? Hvordan tegner og skriver barnet - viser barnet interesse for at tegne? - viser barnet interesse for at skrive bogstaver og tal? - kan barnet skrive og genkende sit eget navn? Barnets sproglige færdigheder - har barnet et alderssvarende ordforråd? - kan barnet udtrykke sig letforståeligt? - kan barnet formulere sig i sætninger? - kan barnet anvende ord i forskellige former og tider? - kan barnet beskrive et forløb/fortælle en sammenhængende historie? - kan barnet sætte ord på sine følelser? - kan barnet indgå i en dialog? - hvordan er barnets udtale?

19 - viser barnet interesse for bøger? - kan barnet lide at få læst højt? - kan barnet lytte, vente på andre og være stille, når der er brug for det i gruppen? Barnets motoriske færdigheder - hvordan bevæger barnet sig (løber, klatrer, hopper)? - hvordan er barnets balance (står på et ben i mindst 10 sekunder, hinker, cykler uden støttehjul, løber på rulleskøjter)? - hvordan er barnets koordinationsevne (kaster en bold, griber den med begge hænder, sparker til den)? - hvordan er barnets finmotorik (holder på blyant, sorterer perler, skræller, river)? Barnets selvhjulpenhed - klarer barnet selv af- og påklædning (lynlåse, knapper, snørebånd)? - klarer barnet selv toiletbesøg og almindelig hygiejne? - kan barnet holde styr på sine ting?

20 Bilag 2: Inspiration til beskrivelse af skolebørn Elevens personlige udvikling - hvilke interesser og ønsker har eleven? - hvad er eleven optaget af? - i hvilke handlinger udviser eleven selvstændighed/uselvstændighed? - hvornår optræder eleven som den svage/dominerende/generte/indelukkede/ harmoniske? - hvordan kommer elevens selvopfattelse til udtryk i dagligdagen? - hvordan viser eleven forståelse for eget selvværd? Elevens følelsesmæssige udvikling - hvordan er elevens sindstilstand? - hvad får eleven til at blive i godt humør? - på hvilken måde udtrykker eleven sine følelser? - gør eleven hyppigt opmærksom på sig selv i sin adfærd ved at råbe højt eller andet? - hvad reagerer eleven aggressivt på? - hvad fremkalder angstpræget adfærd? - har eleven tendens til at fortrænge sine problemer - hvis ja, hvordan? - er der nervøse træk/tics, vådliggerproblemer eller spiseforstyrrelser? Elevens samspil med andre - hvordan forsøger eleven at komme i kontakt med lærere og andre elever? - hvem opsøger eleven og hvordan? - hvordan reagerer du - og andre voksne - på elevens kontaktforsøg? - hvordan viser eleven forståelse for krav fra lærere og andre elever? - hvornår og hvordan kan lærere skabe interesse hos eleven? - hvordan forløber samspillet med andre elever? (Hjælp, konkurrence, kiv?) - har eleven kammerater, og hvad kendetegner kammeratskabet? - hvilke konflikter opstår for eleven? - hvorledes forsøger eleven at tackle sine problemer? - hvordan bliver elevens problemer opfattet og tacklet af de øvrige elever og lærere? - hvad er kendetegnende for elevens konflikter/problemer? (Hvorfor opstår de, hvordan forløber de, og hvordan løses de?) Elevens kompetencer - hvordan fungerer eleven både generelt og specifikt bedst? - i hvilket omfang er eleven i stand til at overholde aftaler og bevare koncentrationsevnen? - hvordan bruger eleven sin fantasi og kreativitet?

21 - hvad er eleven i gang med at udvikle (Hvad er du i gang med at lære eleven?) - hvad er eleven optaget af at øve sig på? - hvad er eleven i gang med at lære i det sociale samvær? - hvad er du i gang med at lære eleven omkring social adfærd? - hvordan er elevens evne til at lytte til andre? - kan eleven vente på tur? - hvordan er elevens indlevelsesevne - forståelse for andre? Elevens sproglige og kommunikative udvikling - er eleven to-sproget? Hvilken betydning har det i hverdagen? - hvad kendetegner elevens sprogforståelse og -brug? - hvordan er elevens udtale? - formulerer eleven sig flydende, stammer eleven? - hvor stort er ordforråd - og hvordan er sætningsopbygningen? - hvordan fungerer eleven i en samtale? - hvordan er elevens skriftlige formuleringsevne? - i hvilket omfang forstår eleven kollektive beskeder? - hvordan bruger eleven kropssproget - og hvordan aflæses andres kropssprog? Elevens motoriske udvikling - hvilke motoriske færdigheder er eleven god til (grov- og finmotorisk)? - giver elevens motorik anledning til problemer i indlæringen f.eks. i skrivesituationen? - giver elevens motorik anledning til problemer i det sociale samspil - hvis ja, hvordan? - hvordan er elevens koordinationsevne? - hvordan er elevens kropsbevidsthed - og hvilke sanser bruger eleven mest/mindst - og hvordan?

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af førskolebørn

Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af førskolebørn Vejledning for indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning af førskolebørn Indholdsfortegnelse: Forord.. 2 Henvendelse til PPR. 3 Lovgrundlag 4 Handleplan ved indstilling af førskolebørn til PPR.....

Læs mere

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov

Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Holstebro Kommune Visitationsudvalget Dag- og Fritidstilbud Vejledning for ansøgning og tildeling af støtte til børn med særlige behov Udarbejdet af visitationsudvalget i 2012 Revideret nov. 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indstilling til PPR. Vejledning. August 2006

Indstilling til PPR. Vejledning. August 2006 Indstilling til PPR Vejledning August 2006 1 Indholdsfortegnelse: Forord... side 3 Henvendelse til PPR... side 4 Generel fremgangsmåde for daginstitutioner og skoler... side 4 Handleplan vedr. indstilling

Læs mere

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN

INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN INDSTILLING TIL BØRNE- OG UNGERÅDGIVNINGEN Modtaget i BUR: Dato, stempel Skemaet anvendes som visitationsgrundlag, når der ønskes: Pædagogisk, psykologisk rådgivning, jf. Folkeskoleloven Rådgivning, vejledning

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema.

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. For at sikre hurtigst mulig sagsbehandling og bedst mulig kommunikation må I gerne være opmærksomme på: 1. HUSK alle underskrifter! Der skal

Læs mere

Indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Tønder Kommune Børn Skole Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 6 Indstilling til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Modtaget på PPR: Sags.nr.: Indstillingen sendes til og drøftes i PPR s team, som består af

Læs mere

Vejledning. Indstilling. til PPR

Vejledning. Indstilling. til PPR Vejledning Indstilling til PPR Forord: Denne vejledning er til dagplejen, sundhedsplejen, læger, institutioner og skoler. Vi håber, den kan være med til, at en indstilling til PPR bliver en proces, hvor

Læs mere

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet

SUPPLERENDE DOKUMENTATION I tillæg til indstillingsskemaet er der krav om følgende dokumentation, som sendes sammen med indstillingsskemaet Randers Kommune Børn og Skole Indstillingsskema: Specialtilbud - skolebørn Randers Kommune Børn og Skole sekretariatet Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon 89 15 17 87 www.randers.dk bs.visitation@randers.dk

Læs mere

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune

Procedure for visitation af elever til specialpædagogisk bistand i Ikast-Brande Kommune Procedure for visitation af elever til bistand i Ikast-Brande Kommune Indholdsfortegnelse Indstillingsforløb til visitering af elever i Ikast-Brande kommune til specialundervisning/ bistand... 2 Revisitation

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema.

Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. 1 Vejledning til udfyldelse af Børneklinikens indstillingsskema. For at sikre hurtigst mulig sagsbehandling og bedst mulig kommunikation må I gerne være opmærksomme på: 1. HUSK alle underskrifter! Der

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

BEKYMRET FOR DIT BARN?

BEKYMRET FOR DIT BARN? BEKYMRET FOR DIT BARN? PPR, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning har til opgave at tilbyde støtte, rådgivning og vejledning til forældre og personale i institutioner og skoler, i forhold til børn, hvis udvikling

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO

ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde. Fjordskolen, Lysholm. Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO ROSKILDE KOMMUNE Special Center Roskilde Fjordskolen, Lysholm Navn: CPR.: Individuel Undervisningsplan skole og SFO Skoleåret 2012/2013 1 Forord Lovgrundlag Lovgrundlaget for specialundervisning 1 foreskriver,

Læs mere

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning 11-11-2010 Danmarks Privatskoleforening SD Specialundervisning og supplerende undervisning på frie grundskoler Vejledning

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet

Visitationsprocedure på skoleområdet Visitationsprocedure på skoleområdet Juni 2015 Visitationsprocedure på skoleområdet Notatet indeholder en procedure for, hvordan den fremtidige visitationsprocedure på skoleområdet i Ballerup Kommune tilrettelægges.

Læs mere

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007

H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 H Å N D B O G Om særlige foranstaltninger på distriktsskolen Skive Kommune 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE: FORORD... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 HVAD KAN KLASSELÆREREN IVÆRKSÆTTE OMKRING ET BARN MED SKOLEPROBLEMER?...

Læs mere

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016

Visitationsprocedure på skoleområdet. Vejledning Januar 2016 Visitationsprocedure på skoleområdet Vejledning Januar 2016 1 Indledning Dette er en vejledning i, hvordan proceduren omkring en til specialundervisning skal foregå. Hvad er specialpædagogisk bistand?

Læs mere

E klasserne på Vildbjerg Skole

E klasserne på Vildbjerg Skole VILDBJERG SKOLE - EN SKOLE I BEVÆGELSE BJØRNKÆRVEJ 2 7480 VILDBJERG E klasserne på Vildbjerg Skole Specialklasserækken består af flg.: 2. E med elever fortrinsvis fra 0. kl. til 3. kl. 5. E med elever

Læs mere

Vigtigt i forbindelse med indstilling til Børnekliniken

Vigtigt i forbindelse med indstilling til Børnekliniken Vigtigt i forbindelse med indstilling til Børnekliniken Indstilling af 1-6 årige børn kan foretages af en PPR psykolog/ sagsansvarlig. En indstilling skal indeholde: Begrundelse for indstilling fra PPR

Læs mere

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for.

Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Unge- og Skoleafdelingen Iværksættelse af skoletilbud for dit barn. 23. august 2017 Visitationsudvalget har den 9. august 2017 truffet afgørelse om skoletilbud for. Afgørelse På baggrund af Psykologisk

Læs mere

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion

Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj specialklasser med OU-funktion Specialcenter Kongehøj er et af Aabenraa Kommunes tilbud til elever, der har særlige behov. Specialcenteret er en selvstændig afdeling af Kongehøjskolen.

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling

Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Side / afsnit Nuværende formulering Handicaprådets kommentar Forvaltningens indstilling Handicaprådet Side 1 - Nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Der lægges afgørende vægt på en vurdering af

Læs mere

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune.

Specialpædagogisk bistand. Odder Kommune. Specialpædagogisk bistand I Odder Kommune. Formål, ansvar, kompetence, visitation og tilbud. Dato: 25.10.11 Doc: 2011-152077 Den specialpædagogiske bistands formål. I henhold til bekendtgørelse om folkeskolens

Læs mere

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE

PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE PROCEDURE FOR SKOLEUDSÆTTELSE FOR BØRN I STRUER KOMMUNE Med ændring af 3 stk. 1 i loven om folkeskolen er børnehaveklassen blevet obligatorisk fra skoleåret 2009/2010. Barnet påbegynder børnehaveklassen

Læs mere

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen

Udsættelse af. skolestart. Et samarbejde mellem. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Udsættelse af skolestart Et samarbejde mellem Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen og Skoleforvaltningen Baggrund... 3 Lovgrundlag... 3 Inklusion... 3 Fremtidig praksis vedr. skoleudsættelse Skoleudsættelse

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Udvikling af inkluderende læringsmiljøer og Visitationsprocedure af specialundervisning Møde i Handicaprådet den 18. september 2017 Gældende fra 1. maj 2017 Formål Udarbejdet til ansatte i Lejre Kommune,

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

Hurup Skoles. Trivselsplan

Hurup Skoles. Trivselsplan Hurup Skoles Trivselsplan Dato 12-03-2014 Trivselsplan for Hurup Skole og SFO: Alle både forældre, ansatte og elever har et medansvar for trivslen på skolen. Vi arbejder for, at eleverne lærer at respektere

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud

Dato? What? Why? How? Who? Kendskab til børn i supplerende skoletilbud. Kendskab til børn i specialundervisningstilbud Dato? What? Why? How? Who? Visitationsdrøftelser lokalt på skolerne. Hele året. Det aftales lokalt hvor ofte man mødes. Samarbejde læringskonsulent og inklusionsmedarbejder. Læringskonsulent holder faste

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler

Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Sammenhængskraft i skolens interne overgange mellem afdelinger og mellem skoler Overgangsmodellen er obligatorisk. I modellen kan der være mulighed for supplerende opgaver til inspiration og som aftales

Læs mere

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper

Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Kommunalt grundlag for lokale specialgrupper Ved spørgsmål kontakt Specialpædagogisk konsulent Kristina Wetche Nikolaisen krn@norddjurs.dk Tlf. 24 96 55 32 I Norddjurs Kommune vil vi arbejde målrettet

Læs mere

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13

Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Sortedamskolens ressourcecenter 2012-13 Formålet med Sortedamsskolens ressourcecenter Formålet med at omorganisere skolens specialfunktioner er, at opnå en bedre inklusion for alle børn på skolen. Inklusion

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper

Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner. Konsultative grupper Sådan gør vi! Handlevejledning for arbejdet med børn i udsatte positioner Konsultative grupper Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde kommune trives og har

Læs mere

Folkeskolerne i Struer kommune

Folkeskolerne i Struer kommune Folkeskolerne i Struer kommune Bekymrende fravær Ansvar og handlemuligheder Forord Skolelederen har ansvaret for at følge op på børn med for meget fravær fra skolen. Som en hjælp til skolelederens arbejde,

Læs mere

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport

Gelsted Skoles Kvalitetsrapport AKT Støtteundervisning Forebyggelse Vejledere Trivsel Gelsted Skoles Kvalitetsrapport Gelsted Skoles samlede inklusionsindsats skoleåret 2011-2012 Klasselærerens generelle indsats Klasselærerens arbejde

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse.

Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Retningslinjer for det personrettede tilsyn med børn anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder, kost- og efterskoler og anbragte på eget værelse. Ansvar Det personrettede tilsyn er anbringende kommunes

Læs mere

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud.

Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. Børn & Kultur Notat vedrørende folkeskolens varetagelse af elever med særlige behov, visitationsprocedure og beskrivelse af specialpædagogiske skoletilbud. 1. Folkeskolens varetagelse af elever med særlige

Læs mere

Visitation til specialundervisning 2010/2011

Visitation til specialundervisning 2010/2011 Ishøj Kommune PPR Center Ishøj - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning for Ishøj og Vallensbæk Visitation til specialundervisning 2010/2011 30. august 2010 Notatet er en justering af det tilsvarende notat

Læs mere

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen

Holme skoles specialklasser. - en naturlig del af skolen Holme skoles specialklasser - en naturlig del af skolen Profil for Holme Skoles specialklasser Kære forældre I denne pjece kan du læse om, hvordan vi ser på og organiserer en samlet skoledag for dit barn

Læs mere

Skovvangskolens. Specialcenter

Skovvangskolens. Specialcenter Skovvangskolens Specialcenter 1 Om Skovvangskolens Støttecenter. Fra politisk side vil man i de kommende år udlægge specialundervisningsmidlerne til den enkelte skole. Målet er, at indsatsen overfor de

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Visitationsprocedure Specialtilbud i skole og dagtilbud Struer Kommune. Udarbejdet af visitationsudvalget

Visitationsprocedure Specialtilbud i skole og dagtilbud Struer Kommune. Udarbejdet af visitationsudvalget Visitationsprocedure Specialtilbud i skole og dagtilbud Struer Kommune Udarbejdet af visitationsudvalget 2. oktober 2017 Indhold Forord... 3 Visitationsudvalget... 4 Visitationsmøder... 5 Retningslinjer

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen 2011. DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 DETALJERET SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler 1. Svaroversigt Skole 1 Lærer 43 Forældre 48 Elev 185 1 2. Elevernes svar 9a: Jeg er glad for at gå i skole

Læs mere

Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SMÅBARN Januar 2015

Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SMÅBARN Januar 2015 Indstilling til pædagogisk - psykologisk vurdering af et SMÅBARN Januar 2015 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Rådhusparken 2 2600 Glostrup Tlf. 43 23 65 50 ppr@glostrup.dk Følgende spørgsmål bedes besvaret,

Læs mere

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder

Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder Specialklasser for elever med fysiske handicaps og indlæringsvanskeligheder - et specialundervisningstilbud i Aalborg Kommune Kære forældre Denne folder er en generel beskrivelse af kommunens specialklasser

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen DETALJERET RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre

Læs mere

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex

Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Specialområdet Beskrivelse og vejledning af alternativ til specialskole og specialklasserækker BUF-flex Et BUF-flextilbud gives til børn, som er i målgruppen

Læs mere

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo

Tidlig opsporing og indsats Overgangen mellem børnehave og skole/sfo Breve til kommende forældre Tidspunkt: Inden Web-indskrivningen starter Formål: At byde nye forældre velkommen og fortælle om indskrivningen Ansvarlige: Skolens kontor Førskolearbejdet i børnehaven Førskolearbejdet

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Partnerskab om Folkeskolen 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Kommune - uden forældre 4 Kommune - med forældre 29 Skole - med rapport

Læs mere

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole

En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole En god skolestart Vi bygger bro fra børnehave til skole Kære forældre Om cirka ½ år skal jeres barn starte i børnehaveklassen på V. Hassing Skole. I denne pjece kan I læse lidt om, hvad I selv kan gøre

Læs mere

FORTROLIGT Modtaget: J.nr.: INDSTILLING TIL Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Fredericia. Udgave 2014 BARNET. Barnets fulde navn. Cpr.

FORTROLIGT Modtaget: J.nr.: INDSTILLING TIL Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Fredericia. Udgave 2014 BARNET. Barnets fulde navn. Cpr. INDSTILLING TIL Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Fredericia Udgave 2014 FORTROLIGT Modtaget: J.nr.: BARNET Barnets fulde navn Cpr.nr Barnets adresse Mobilnr Skole/Daginstitution (Navn og adresse) Klasse/gruppe/stue

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Pedersborg Skole 2009 DETALJERET RAPPORT 1. Svaroversigt Skole - med rapport 1 Lærer 43 Forældre 94 Elev 280 1 2. Elevernes svar Jeg

Læs mere

Skolens kontakt informationer

Skolens kontakt informationer AKT2 på Aars Skole Skolens kontakt informationer Aars skole AKT-afdelingen Kirkegade 4 Tlf.: 99 66 88 00 AKT2: 20121580 Pædagogisk leder for AKT-afdelingen: Helle Stender Tlf.: 99 66 88 02 E mail:hst@vesthimmerland.dk

Læs mere

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune

Servicedeklaration. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Børn og unge. Århus Kommune Servicedeklaration Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Børn og unge Århus Kommune HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL? HVAD ER PPR? HVOR FINDER JEG PPR? HVAD KAN PPR? HVORDAN INDSTILLES ET BARN TIL PPR? SÅDAN

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune

Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune Velkommen i skole Indskrivning til børnehaveklasse august 2015 Fredensborg Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kære forældre...4 Nye oplevelser...5 Hvad lærer man i børnehaveklassen?...6 Skole-hjem-samarbejdet...7

Læs mere

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig?

PARAT TIL SKOLESTART? SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD. Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? Forslag 02.09.14 SKEJBY VORREVANG DAGTILBUD PARAT TIL SKOLESTART? Hvad vil det sige at være skoleparat, og hvad skal man holde øje med, når skolestarten nærmer sig? 0 En god begyndelse på en ny periode

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik

Servicedeklaration. Børn og Unge. Århus Kommune. Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Servicedeklaration Videncenter for Rådgivning og Specialpædagogik Børn og Unge Århus Kommune 1 HVEM HENVENDER PJECEN SIG TIL?... 3 INDSTILLING TIL SPECIALPÆDAGOGISK TILBUD... 3 HVAD KAN VIDENCENTER FOR

Læs mere

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole

Djurslandsskolen. Indskolingen på Djursvej. En kommunal specialskole Djurslandsskolen Indskolingen på Djursvej En kommunal specialskole Indskolingen på Djursvej Djurslandsskolen er placeret på tre adresser: Djursvej i Ørum Djurs, hvor indskoling og mellemtrin samt administration

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer

Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Kompetencecenter for læsning Retningslinjer Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder Baggrund Thisted Kommunes tilbud til elever med ordblindevanskeligheder bygger lige som al anden

Læs mere

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger

Farsø Skole 2014 AKT+ 690 elever 64 lærere 20 pædagoger Farsø Skole 2014 0.a 0.b 1.a 1.b 1.c 2.a 2.b 3.a 3.b 3.c 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b 7.c 8.a 8.b 8.c 9.a 9.b 9.c A-klasser M-klasser A 3 M 1 A 4 M 2 A 5 M - 3 AKT+ 9 elever 690 elever 64 lærere 20

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 12, stk. 4 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Visitation januar 2016

Visitation januar 2016 Visitation januar 2016 Et historisk rids Skoleår Antal indstillinger Antal visitationer 2010/11 165 1 2011/12 189 1 Inklusionsressourcen omlægges delvist 2012/13 146 1 2013/14 135 1 Inklusionsressourcen

Læs mere

PPR SKEMA KONTAKTOPLYSNINGER

PPR SKEMA KONTAKTOPLYSNINGER PPR SKEMA SAMTLIGE FELTER ER OBLIGATORISKE Dette skema udfyldes af barnet/den unge, forældre/hjem og pågældende dagtilbud/skole. Formålet med skemaet er, at de involverede personer bidrager med deres syn

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD

TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD VISITATION TIL SPECIALUNDERVISNING OG ANDEN SPECIALPÆDA- GOGISK BISTAND, SAMT DAGBEHANDLINGSTILBUD Pædagogisk Udvikling & Inklusion Center for Uddannelse Center for Børn og Familie Slagelse Kommune August

Læs mere

Specialundervisningen på Abildhøjskolen

Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen på Abildhøjskolen Specialundervisningen er samlet i specialcentret, som består af skolens ledelse, skolens psykolog, specialundervisningskoordinator, læsevejleder, og et antal specialundervisningslærere.

Læs mere

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Sådan gør du. Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Sådan gør du Om samarbejde og underretningspligt - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp 2 1. Tavshedspligt s. 3 2. Sådan arbejder vi med barnet eller den unge og familien s. 6 3. Sådan søger

Læs mere

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning.

Antimobbestrategi for Nærum Skole. Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. Antimobbestrategi for Nærum Skole Gældende fra den 01-10-2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi ønsker at tydeliggøre, hvordan vi på Nærum Skole arbejder for trivsel og mod mobning. BEGREBER

Læs mere

PPR Aalborgs organisering og opgaver

PPR Aalborgs organisering og opgaver Click here to enter text. PPR Aalborgs organsiering og opgaver 12. september 2013 Sagsnr./Dok.nr. 2013-32826 / 2013-285150 PPR Aalborgs organisering og opgaver PPR Aalborg er en tværfaglig organisation,

Læs mere

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011

Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Ressourcecenter Torstedskolen Skoleår 2010-2011 Udgangspunkt Folkeskoleloven 3. Stk. 2 Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center.

Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Fakta-ark for Skole Politikker og strategier Skolepolitik Skolepolitikken sætter rammer og retning for arbejdet på kommunens folkeskoler, specialskoler og 10. kl. center. Med temaer som styrket faglighed,

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014

Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Aftale mellem Varde Byråd og PPR 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves - med adgang

Læs mere

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet.

Inkluderende tiltag på. Dronninggårdskolen. Dronninggårdskolen. Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Inkluderende tiltag på Dronninggårdskolen Grænsen for inklusion finder vi hos os, de voksne, der er omkring barnet. Jørn Nielsen Dronninggårdskolen Rønnebærvej 33 2840 Holte Tlf.: 4611 4500 Dronninggaardskolen@rudersdal.dk

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning

Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning Juridisk afdækning vedr. udmøntning af åben og anonym rådgivning I det følgende opridses, hvad de forskellige lovgivninger på børne-, unge- og familieområdet siger om åben anonym rådgivning, og hvad lovgivningen

Læs mere

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev

En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En vejledning til forældre til kommende skolebørn i Jerslev En god skolestart et fælles ansvar Denne pjece er lavet i et samarbejde mellem Børnehaven Livstræet, Toftegårdsskolen og SFO Solstrålen. Et

Læs mere