Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014"

Transkript

1 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor Klaus Grønbæk Jacobsen Skolens økonomiske resultat i 2013 blev et overskud på 9,6 mio kr. Aktivitetsniveauet er øget med 64 årselever. De væsentligste faktorer til årsregnskabets resultat er en større aktivitet end forventet ved budgetlægningen, hvilket har givet en ekstra omsætning på ca. 5 mio. kr. Hertil kommer mindre udgifter på ca. 4. mio kr. til udskudte vedligeholdelsesarbejder. Kvalitets- og tilsynsstyrelsen har i en orienteringsskrivelse pr. 19. december 2013 indskærpet, at bestyrelsen tager aktivt stilling til revisors eventuelle anbefalinger i revisionsprotokollatet. Den digitale regnskabsindberetning, som trådte i kraft med indberetningen af 2012 regnskabet fortsætter. Bestyrelse udpeger en person, der bemyndiges til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt. Den bemyndigede person indestår for på bestyrelsens vegne, at det indberettede materiale er fuldstændigt og forefindes på institutionen. Herunder, at der på institutionen forefindes et revideret årsregnskab og et tilhørende revisionsprotokollat, der er underskrevet af alle stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. Kvalitets- og tilsynsstyrelsen anbefaler, at bestyrelsen bemyndiger den daglige leder eller en anden person fra institutionens ledelse. - Årsrapporten jf. bilag godkendes - Bestyrelsesformand og rektor bemyndiges til indberetning af bestyrelsens stillingtagen til revisors anbefalinger og eventuelle kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet - Rektor bemyndiges til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt 2. Godkendelse af referat fra møde den 26. november referatet godkendes 1

2 3. Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde. Intet. 4. Godkendelse af opdateret regnskabsinstruks - formanden bemyndiges godkendelse af regnskabsinstruksen (bilag/a) 5. Godkendelse af vedtægtsændringer Reglerne for skolernes vedtægter findes i den gældende standardvedtægtsbekendtgørelse, bkg. nr. 750 af , der trådte i kraft den 1. august Kvalitets- og tilsynsstyrelsen har i brev af 3. juli 2012 orienteret skolen om forenkling af procedure for godkendelse af vedtægtsændringer m.v. Endvidere fremgår det af orienteringen, at skolen skal have tilpasset sin vedtægt til de nye standardvedtægter og offentliggjort disse på hjemmesiden sammen med datoerne for bestyrelsens vedtagelse. Skolen har på den baggrund revideret de eksisterende vedtægter i overensstemmelse med standardvedtægterne i bekendtgørelse nr. 750 af 29. juni Grundet ændringer i 14 stk. 1 om bestyrelsens forretningsorden, indstiller ledelsen, at bestyrelsen reviderer forretningsorden af 16.april 2007, så denne tilpasses/justeres i forhold til vedtægterne. Ledelsen indstiller at - bestyrelsen godkender og underskriver den nye vedtægt for Herning HF & VUC til ikrafttrædelse og offentliggørelse på skolens hjemmeside den 20. marts 2014 (bilag /b) - bestyrelsen godkender den reviderede forretningsorden (bilag/c) 6. Godkendelse af måltal vedrørende bestyrelsens kønsmæssige sammensætning Folketinget har den 22. marts 2013 vedtaget lovforslag (Bekendtgørelse nr. 341 af 22. marts 2013) om måltal i bestyrelser m.v. i statslige institutioner og virksomheder. Lovforslaget pålægger uddannelsesinstitutioner at opstille måltal vedrørende den kønsmæssige sammensætning af de eksternt udpegede medlemmer af bestyrelsen og udarbejde politikker for den kønsmæssige sammensætning i ledelsen generelt. Derudover pålægger loven institutionerne at indberette institutionens kønsmæssige sammensætning blandt bestyrelsens eksterne medlemmer samt de måltal og politikker, der er opstillet og udarbejdet i overensstemmelse med loven, til ministeren for ligestilling og kirke. 2

3 I den nuværende bestyrelse er der 5 eksternt udpegede mænd og 2 kvinder. Skolens ledelse har samlet set en 3/2 ligelig kønsfordeling. Bekendtgørelsen anbefaler, at statens institutioner har en målsætning om en kønsbalance i såvel bestyrelse som ledelse på 40/60 % eller en 1/3-2/3. Ledelsen foreslår, at der i forbindelse med udpegning af eksterne medlemmer til den kommende bestyrelse anbefales, at kønsfordelingen som minimum bliver 5 af ét køn og 3 af det andet køn. Det er kun de udpegede medlemmer, der indgår i ligestillingsregnskabet. Under forudsætning af godkendelse af vedtægtsændringerne pkt. 5 udpeger følgende hvert ét medlem til bestyrelsen: 1 medlem udpeget af regionsrådet for Region Midtjylland (Allerede udpeget Tilde Bork DFU) 1 medlem udpeget af Herning Byråd (allerede udpeget Christian Aagaard) 1 medlem udpeget af Herning Kommune blandt skolelederne i Herning Kommune. 1 medlem udpeget af Herningsholm Erhvervsskole 1 medlem udpeget af Herning-Ikast Erhvervsråd (Allerede udpeget: Kenneth Mikkelsen) 1 medlem udpeget af Landsorganisationen i Herning 1 medlem udpeget af lokal interesseorganisation/forening med fokus på internationalisering 1 medlem udpeget af bestyrelsen ved selvsupplering. Medlemmet med erfaring fra videregående uddannelser udpeges på det første møde i bestyrelsens funktionsperiode. Ved beslutning om udpegelse af dette medlem skal der være et flertal af eksterne medlemmer. Indstilling Ledelsen indstiller at - bestyrelsen godkender ovenstående måltal og politik 7. Godkendelse af plan for tilbygning Som orientereret om pr. mail den 8. februar har vi i forbindelse med arkitektkonkurrencen om tilbygning modtaget tre forskellige forslag. Vi har efterfølgende vurderet, hvilke af de tre forslag der dels matcher den nuværende bebyggelse og dermed falder naturligt ind i rammerne og dels giver os den yderligere plads, som vi har brug for. Valget er faldet på et forslag udarbejdet af arkitekterne Arkitec fra Herning. Forslaget rummer 20 undervisningslokaler på hver 70 m2, 5 grupperum på 35 m2 og 1 lokale med plads til 75 personer samt åbne studiemiljøer. Det oprindelige forslag fra arkitekten var på m2. I forbindelse med bearbejdelse og gennemgang af tegningerne gav et forslag om en udvidelse på ca. 400 m2 en del ekstra studiearbejdspladser og en større grad af mulighed for et fleksibelt studiemiljø for vores elever. En udvidelse på ca. 400 m2 giver selvfølgelig en højere pris. Vi har allieret os med bygherrerådgiver Finn Balle og sammen med ham vurderer vi, at 3

4 byggeriet inklusive de ekstra kvadratmeter - løber op i omegnen af kr plus moms, men i øvrigt alt inklusive. Den endelige pris kender vi efter licitationen i april måned Økonomi Vi har efterfølgende haft et møde med skolens revisor og præsenteret ham for bygningsplanerne. Herning HF & VUC har en sund økonomi med årlige overskud på driften, og vi står godt rustet til de kommende år. Vi er dog udfordret af, at bygningsmassen er lejet, og at det derfor ikke umiddelbart er muligt at optage realkreditlån til den forestående tilbygning. Her og nu har Herning HF & VUC midlerne, men såfremt 75 % af den nuværende likvide beholdning sættes i den kommende tilbygning kan fremtidige handlemuligheder være hæmmet, ligesom vi er mere sårbare såfremt der enkelte år ikke er helt så mange elever på skolen. Skolens revisor har i denne sammenhæng anbefalet, at vi ser på en alternativ mulighed. Regnskabsteknisk skal en ombygning af lejede lokaler afskrives over maksimalt 10 år. Et ejet nybyggeri kan derimod afskrives i op til 60 år og evt. med en restværdi på 50 %. Med en uopsigelig lejekontrakt for den øvrige del af bygningsmassen på 30 år, kan afskrivningen af nybyggeriet ved ejerskab forøges til mindst 30 år og måske mere, alt efter hvilke aftaler der indgås med Herning kommune. Vi har derfor drøftet muligheden for at købe den jord, hvor tilbygningen skal ligge med Herning kommune. Kommunen er positiv overfor, at vi køber den del af matriklen, som byggeriet omfatter. Dvs. både hvad angår finansiering og det regnskabstekniske, står Herning HF & VUC langt stærkere, hvis den nye tilbygning er ejet ejendom. Vi har sammen med vores bygherrerådgiver Finn Balle lagt en plan for, hvordan byggefasen bør forløbe, således vi kan komme i jorden, når sommerferien 2014 starter og være færdig med byggeriet pr. 1. maj Bestyrelsen godkender den reviderede totalpris - Bestyrelsen godkender plan for byggeriet (bilag /d) - Bestyrelsen godkender, at skolen går videre i dialogen med Herning Kommune om køb af den grund, hvor bygningen skal ligge - Bestyrelsen godkender, at skolen udarbejder tilbud på optagelse af realkreditlån - Bestyrelsen godkender, at den endelige godkendelse af køb af grund samt optagelse af realkreditlån træffes på et forventet ekstraordinært indkaldt bestyrelsesmøde 8. Siden sidst Rektor orienterer om løbende sager. 9. Status på ansøgninger til det 2-årige HF 4

5 Den 15. marts er ansøgningsfrist for optag på det 2-årige HF-kursus. Vi har den 10. marts modtaget 119 ansøgninger, hvoraf 94 er optagelsesberettiget og 25 er indstillet til optagelsesprøve. Undervisningsministeriet har den 3. marts 2014 meddelt, at Asperger-linjen på Herning HF & VUC er udpeget til permanentgørelse. 13 skoler har ansøgt om oprettelse af særligt tilrettelagte gymnasiale forløb for unge aspergere, og 6 skoler har fået tilsagn om tilskud. Vi kan således fremadrettet oprette en klasse med kun 12 elever og på den måde skabe ro og overskuelighed for eleverne med Aspergers syndrom. Sideløbende skal eleverne støttes til, at de gradvist kan inkluderes på almindelige hold i valgfag. - orienteringen tages til efterretning. 10. Aktuel økonomi Taksterne i den vedtagne finanslov for 2014 er sammenholdt med finanslovsforslaget en anelse højere, hvilket med den budgetterede aktivitet betyder en stigning i den forventede omsætning på 1,3 mio. kr. Herudover ligger aktiviteten i 1. kvartal samlet set 5 % over budgettet. På HF enkeltfag er aktiviteten 20 % større end budgetteret, mens den på studenterkurset er 24 % mindre. For de øvrige uddannelser ligger aktiviteten tæt på budgettet. Det er endnu uvist, hvor meget aktiviteten i 2014 vil blive påvirket af SU-reform, indførte adgangskrav på EUD-uddannelserne, kontanthjælpsreformen og skærpede uddannelseskrav på arbejdsmarkedet generelt. Samlet set forventes resultatet på nuværende tidspunkt at blive 3,5 mio. kr. større end de budgetterede 1,6 mio. kr. En eventuel ændring af ejerforhold og afskrivningsperiode for tilbygningen påvirker ikke årets resultat, da den først forventes færdig i 2015 og først afskrives fra ibrugtagningstidspunktet. 11. Eventuelt. Evt. afbud til mødet mailes til senest mandag den 17. marts kl. 12:00. Med venlig hilsen Ole Mynster Herold formand 5

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

4. Orientering om økonomisk status

4. Orientering om økonomisk status VIRUM GYMNASIUM Fuglsangvej 66 2830 Virum Tlf. +45 45 83 21 41 Fax +45 45 83 21 42 vg@virum-gym.dk www.virum-gym.dk 19. november 2012 Hermed indkaldes til Møde i Bestyrelsen Tirsdag den 27. november kl.

Læs mere

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00

38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 38. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 25. marts 2014, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 10. december 2013 Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

tirsdag den 7. juni 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet

tirsdag den 7. juni 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC tirsdag den 7. juni 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet I mødet deltog: Willy Grøn, Jonna Jensen, Christian Aagaard, Ulla Diderichsen, Torben Henriksen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Torsdag den 25. marts 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN Dagsorden til bestyrelsesmødet den 10. juni 2014 kl. 18.00 på Virum Gymnasium. Vi begynder med en let anretning Mødested: Lærerværelset 1. Velkomst ved Mette Kynemund 2. Kommentarer til dagorden 3. Godkendelse

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden...

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00

Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 I mødet deltog: Jonna Jensen, Christian Aagaard, Anny Overgaard, Ole Mynster Herold. Fra ledelsen deltog Marianne Dose

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen.

Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen, Peter Bonfils, Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Per Lund og Michael

Læs mere

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF

Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Bestyrelsesvedtægter for Grindsted Gymnasium & HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Grindsted Gymnasium & HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Billund

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16

42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 42. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 9. december 2014, kl. 15.00-18.00 Bemærk, at mødet afholdes på byggepladsen Kolding Åpark 16 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00

Referat. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Referat Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 16. september 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, Joan Jessens kontor På mødet vil skolens nye simulationsstuer

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre

Referat. Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager. 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Referat Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 20MAR13 1730 1900 i Hvidovre Til stede: Bestyrelsen Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen (pkt.1-4), Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils,

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Vedtægt for Nærum Gymnasium

Vedtægt for Nærum Gymnasium Vedtægt for Nærum Gymnasium Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nærum Gymnasium er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden,

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012

Vedtægt for den selvejende institution. Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 Vedtægt for den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland Gældende fra januar 2012 12 Vedtægt for Den selvejende institution Erhvervsuddannelsescenter Sjælland - EUC Sjælland

Læs mere

Referat. Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost

Referat. Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost Referat Af møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd den 26. oktober 2011 kl. 9.00-12.00 afsluttende med frokost I mødelokalet ved direktørens kontor Medlemmer Formand Ebbe Lilliendal, Landsformand

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen

Hotel- og Restaurantskolen VEDTÆGTER FOR Hotel- og Restaurantskolen Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Hotel- og Restaurantskolen er en selvejende institution med hjemsted i Københavns Kommune, Region Hovedstaden og omfattet

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål

Vedtægt for Kolding HF og VUC. Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål Vedtægt for Kolding HF og VUC Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Kolding HF og VUC er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Kolding Kommune, Region Syddanmark,

Læs mere