Tegningsprospekt for. IR Basis A/S ISIN DK c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegningsprospekt for. IR Basis A/S ISIN DK0060642056. c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr."

Transkript

1 Tegningsprospekt for IR Basis A/S ISIN DK c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr August 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål Porteføljepleje og omkostninger Investeringspolitik og risikoprofil Risikorammer Afdækning Risiko- og afkastprofil Investeringsstrategi og risikostyring Risikofaktorer Investeringsstrategi Øvrige strategier Erhvervelse og salg af aktier Tegning/emission Køb af aktier Tidshorisont og afvikling af investeringen Skat Rapportering Oplysninger om selskabets aktier Navnenotering Stemmeret Rettigheder Tilbagekøb og indløsning Tilbagekøb Indløsning Væsentlige aftaler og personer Forvalter Depositar Porteføljepleje og markedsføring Revisor Gældende ret...11

3 1. Formål Selskabets formål er at skabe et godt absolut afkast ved brug af InvesteringsRådgivning A/S investeringsstrategi (IR-kvotienten) jf. via investering i: Danske og europæiske aktier og/eller aktieindeks Danske og tyske statsobligationer Danske realkreditobligationer Danske og udenlandske erhvervsobligationer Finansielle instrumenter Finansiering til disse investeringer skaffes via Egenkapital (EK) Brug af finansielle instrumenter på maksimalt 1,0 gange EK 2. Porteføljepleje og omkostninger Selskabet har indgået en forvaltningsaftale med IR Administration ApS, der står for selskabets drift, forvaltning, generalforsamling, revisor, depositar mv. Disse omkostninger vil maksimalt kunne udgøre 0,15% af EK om året med selskabets nuværende størrelse. IR Administration ApS har delegeret porteføljepleje og markedsføring til Fondsmæglerselskabet (FMS) InvesteringsRådgivning A/S. InvesteringsRådgivning A/S er underlagt Finanstilsynet og er medlem af Garantifonden for indskydere og investorer. FMS InvesteringsRådgivning A/S honorering er sammensat som delvist fast porteføljehonorar, delvist provision af overskuddet (performance fee). Porteføljehonorar er 0,40% af egenkapitalen primo hvert kvartal. Performance fee beregnes som 5% af selskabets overskud. Såfremt selskabet et år giver underskud, modregnes dette i det/de kommende års overskud, førend der på ny udbetales provision. 3. Investeringspolitik og risikoprofil Væsentlige ændringer i selskabets risikorammer og investeringsstrategi, herunder punkt 3.1 og 3.2.2, kan kun ske ved en beslutning på selskabets generalforsamling. 3.1 Risikorammer Selskabet har en fleksibel investeringsramme. Årsagen til dette er, at ledelsen vurderer, at såfremt man fastlåser sit investeringsperspektiv over en 5-årig periode, vil dette være til ugunst for det langsigtede afkast. Der vil over perioden således være tidspunkter, hvor aktieandelen er på 100% af egenkapitalen, ligesom der vil være tidspunkter, hvor aktieandelen er på 0% af egenkapitalen. Alle investeringer foretages ud fra en konservativ vurdering af aktivernes kvalitet. Investeringerne sker ud fra en langsigtet forventning om en positiv værditilvækst, der overstiger den risiko man påtager sig. Side 3 af 12

4 Risikorammerne for selskabet er således: Aktier 1 Obligationer heraf Danske realkreditobligationer Danske og tyske statsobligationer Virksomhedsobligationer Kontanter Max. 1,0 * EK Max. 1,0 * EK Max. 1,0 * EK Max. 1,0 * EK Max. 0,3 * EK Max. 1,0 * EK Afdækning Ovenstående positioner kan til enhver tid helt eller delvist afdækkes med finansielle instrumenter, således at nettopositionen ikke kan blive negativ Risiko- og afkastprofil Lav risiko Typisk lavt afkast Selskabet er placeret i risikoklasse 5 på baggrund af afkastudsving over de seneste 5 år. Høj risiko Typisk højt afkast Selskabets placering på risikoskalaen er ikke statisk, og kan dermed ændre sig over tid. Dette skyldes at historisk data ikke nødvendigvis giver et præcist billede af selskabets fremtidige risikoprofil. 3.2 Investeringsstrategi og risikostyring Høje forventede afkast medfører højere risiko. Dette bør stå klart for enhver investor. Ingen kan på sigt sige sig fri af denne sammenhæng. Afkast og risiko er uhjælpeligt forbundne variable. Når dette er understreget, skal det samtidig fremhæves, at der findes metoder til at forbedre forholdet imellem risiko og afkast Risikofaktorer Investering i aktier medfører risikofaktorer i form af kursrisiko, debitorrisiko og begrænset valutakursrisiko. 1 Aktieandelen kan af fleksibilitetshensyn udgøres af både aktier og finansielle instrumenter. Hermed kan aktieandelen hurtigt og billigt tilrettes, således at den modsvarer IR-kvotienten.

5 Ved kursrisiko forstås kursudsving på aktier, som påvirkes primært af ændringer i den forventede fremadrettede indtjening i de pågældende selskaber. Herudover påvirkes aktiekurserne, såfremt der sker ændringer i kreditværdigheden i de pågældende selskaber. Endvidere er der begrænset valutarisici forbundet med at investere i udenlandske valutaer. Dette eftersom en styrkelse af DKK overfor udenlandske valutaer vil være ensbetydende med kursfald. Valutaeksponeringen kan i perioder afdækkes med henblik på at mindske risikoen Investeringsstrategi Til at bestemme aktieandelen i porteføljen har InvesteringsRådgivning A/S udviklet en unik investeringsmodel (IR-kvotienten). Modellen er gennemtestet og har over de seneste 20 år givet et merafkast på ca. 3 gange i forhold til udviklingen på aktiemarkedet. Modellen er objektiv og beregnes ud fra offentligt tilgængelige økonomiske nøgletal 1 gang månedligt. Baggrunden for beregningen af IR-kvotienten er flere forskellige spørgeskemaundersøgelser af lederne i Europas største virksomheder. Disse bliver månedligt udspurgt om ordreindgang, omsætning, forventninger m.m. Udfaldet af disse spørgeskemaundersøgelser databehandles af InvesteringsRådgivning A/S, og resultatet af dette arbejde bliver til IR-kvotienten. IR-kvotienten har to mulige udfald: Positiv eller negativ. Når kvotienten er positiv besiddes aktier eller futures på aktieindeks, svarende til egenkapitalen i selskabet. Når kvotienten er negativ sælges aktierne/aktieindeksene, eller alternativt afdækkes beholdningen ved hjælp at futures på et aktieindeks. Det sidste vil ske, såfremt vi ligger med en beholdning af enkeltaktier, som vi på langt sigt har store forventninger til, men hvor markedet er negativt af den ene eller anden årsag. Historisk beregnede afkast IR Basis A/S Side 5 af 12

6 Af figuren ses afkastet fra 1992 og frem til d.d. ved at bruge IR-kvotienten som investeringsværktøj. Som det ses er performance markant bedre end aktiemarkedet som helhed, og de store nedture er helt undgået. Det gennemsnitlige afkast over perioden er ca. 13% p.a. De enkelte års afkast ses af tabellen nedenfor ,5% 23,1% -7,1% -1,8% 18,5% 39,5% 23,7% 38,7% 0,2% 2,5% ,0% 45,1% 11,0% 14,3% 11,3% 11,9% 8,8% 54,3% 10,8% 3,8% ,3% 16,0% 4,5% Af nedenstående figur ses løbende 12 måneders afkast. I perioden på 23 år er der således kun 3 perioder hvor investorerne skulle leve med negative afkast. Figuren illustrerer hele idéen bag IR-kvotienten: At være med i markedet når der er stigende forventninger, og stå på sidelinjen når forventningerne er negative. Hermed er kapitalen intakt indtil næste optur. 12 måneders beregnede afkast IR Basis A/S Øvrige strategier Ud over den teoretiske risiko, som selvfølgelig er en vigtig del af risikostyringen i selskabet, er den vel nok vigtigste risikofaktor ledelsens erfaring! Årsagen til dette er, at risiko er asymmetrisk. Derfor kan risiko ikke beregnes korrekt rent matematisk ved hjælp af computere og teoretiske modeller. Det kræver også en god næse. Investering er, uanset hvad teoretikere siger, et håndværk.

7 Kun ved at have prøvet markedernes kræfter igennem mange år, og kun ved at have en god næse, kan man give investorerne et afkast for pengene, som står mål med risikoen. Det er vigtigt at kunne fornemme, hvornår man skal investere, og hvornår man ikke skal investere. Investeringsstrategien anført i pkt kan afviges, såfremt dette vurderes hensigtsmæssigt for investorerne. Afkastet i IR Basis A/S forventes med 95% sandsynlighed at ligge i intervallet -9% - +42%, afhængigt af markedets udvikling. Afkastet vil forventeligt afvige markant fra markedet som helhed, idet et merafkast over tid efter ledelsens erfaringer kun opnås ved i perioder at tænke modsat markedet. 4. Erhvervelse og salg af aktier Aktier i selskabet værdiansættes ved beregning af indre værdi (egenkapital i forhold til antal aktier), som baseres på selskabets beholdning af værdipapirer og valutapositioner, der er opgjort på baggrund af de officielle børskurser. Indre værdi bliver beregnet på daglig basis og kan ses på ligesom disse bliver distribueret til langt hovedparten af de danske banker. 4.1 Tegning/emission Aktierne udbydes til kurs indre værdi med et tillæg på 0,15%. Mindste tegning er for kursværdi ,00 kr. rundet op til nærmeste hele antal aktier. Aktierne har en stykstørrelse på nominelt kr ,00. Tegningskursen fastsættes på emissionsdagen. Nye investorer kan i perioden op til tegningsdagen få oplyst den omtrentlige tegningskurs på Der kan tegnes ved udgangen af hver måned. Tegningsblanketten skal være selskabet i hænde senest 1 bankdag før emissionsdagen. Emissionsprovenuet indgår i sin helhed på selskabets konto i Jyske Bank A/S. Omkostningerne i forbindelse med tegningen anslås til maksimalt at udgøre 0,10% af den tegnede kapital. 4.2 Køb af aktier Ønsker om køb af aktier vil i videst muligt omfang blive matchet med øvrige aktionærers ønsker om salg af aktier. Såfremt det ikke er muligt at matche ønsker om køb, vil der jf. ovenfor månedsvis blive afholdt emissioner i selskabet. 4.3 Tidshorisont og afvikling af investeringen For at give det optimale afkast på 5 års sigt kræves der tid og arbejdsro. Som udgangspunkt anbefales investorerne derfor at beholde aktierne i denne periode for at opnå det forventede afkast. Side 7 af 12

8 Såfremt en investor af den ene eller anden årsag i perioden ønsker at sælge sine aktier, er der flere muligheder herfor: 1. Selskabet kan anvise en anden køber til aktierne, såfremt en sådan kan findes. Salgskursen er indre værdi på handelsdagen. Sælger modtager provenuet senest 2 bankdage efter handelsdagen. 2. Selskabet kan løbende tilbagekøbe egne aktier for de frie reserver jf. pkt Idet aktierne udbydes til en kurs på ca. 10 gange aktiekapitalens størrelse, kan selskabet således alt andet lige tilbagekøbe 90% af de udstedte aktier. I praksis medfører dette fuld omsættelighed i selskabets aktier. Tilbagekøb sker løbende, dog skal selskabet adviseres skriftligt med 1 dags varsel. Tilbagekøbskursen svarer til indre værdi på tilbagekøbsdagen med et fradrag på 0,15%. Sælger modtager provenuet for aktierne 2 bankdage efter tilbagekøbet. I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsfradraget afvige fra ovennævnte. 3. Endelig kan enhver aktionær i henhold til vedtægterne kræve sine aktier i selskabet indløst. Dette forudsætter dog at aktionæren indløser alle sine aktier i selskabet, medmindre selskabets bestyrelse giver tilladelse til en delvis indløsning. Selskabet vurderer at punkterne 1 og 2 sikrer aktionærerne fuld omsættelighed i deres aktier. Indløsning vil således kun komme i brug ved en eventuel opløsning af selskabet. 5. Skat IR Basis A/S har skattemæssig status som et investeringsselskab for kollektiv investering. Dette betyder at selskabet er skattefrit. Skatten betales således direkte af den enkelte investor. Herved sikres at der ikke sker dobbeltbeskatning af det optjente overskud. Beskatningen foregår efter følgende regelsæt: Selskaber og personer beskattes efter lagerprincippet. Det betyder, at både realiserede og urealiserede gevinster og tab beskattes løbende. Denne beskatningsform giver en unik måde at optimere skattebetalingen på. For personlige midler beskattes gevinster og udbytter som kapitalindkomst og tab fradrages i kapitalindkomst. For selskaber og virksomheder omfattet af virksomhedsskatteordningen beskattes gevinster og udbytter med selskabsskattesatsen, og tab er ligeledes fradragsberettigede i den almindelige skattepligtige indkomst. Pensionsmidler beskattes efter det almindelige lagerprincip, hvilket betyder, at både realiserede og urealiserede gevinster og tab samt udbytte beskattes i det pågældende indkomstår med pensionsafgiftslovens skattesats. For yderligere uddybning af de skattemæssige regler henvises til investors egen revisor.

9 6. Rapportering Selskabet rapporterer til dets aktionærer kvartalsvist via post eller . Rapporteringens omfang vil afhænge af markedssituationen, men vil altid som minimum indeholde kvartalets afkast samt forventningerne til den kommende periode. I volatile perioder vil rapporteringen være ekstra uddybende, således at investorerne kan få et indblik i de øjeblikkelige investeringsstrategier. Ved henvendelse til selskabets forvalter IR Administration ApS kan seneste samt tidligere årsrapporter rekvireres gratis. 7. Oplysninger om selskabets aktier 7.1 Navnenotering Alle aktier er noteret på navn i selskabets aktiebog. Aktiebogen føres af selskabet, og opbevares til fremvisning på selskabets adresse. Der opbevares en elektronisk aktiebog på en adskilt fysisk adresse som backup. Aktierne er VP-noteret og lægges i kundens værdipapirdepot. 7.2 Stemmeret På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på nominelt kr ,00 én stemme. 7.3 Rettigheder Ingen aktier har særlige rettigheder. 7.4 Tilbagekøb og indløsning Tilbagekøb Jf. selskabets vedtægter 7.5 stk. 5 bemyndiges bestyrelsen af generalforsamlingen til at selskabet tilbagekøber aktier til indre værdi med et fradrag på 0,15%, såfremt selskabets frie reserver kan dække tilbagekøbet. Tilbagekøb sker løbende, dog skal selskabet have skriftligt varsel på mindst 1 bankdag. I tilfælde af ekstraordinære situationer hvor spreads og andre omkostninger i forbindelse med handel ændres væsentligt, kan indløsningsfradraget afvige fra ovennævnte. Idet aktierne udstedes på en kurs på ca. 10 gange A/S-kapitalen vil selskabets frie reserver i udgangspunktet udgøre 90% af egenkapitalen. Selskabets tilbagekøb af egne aktier vil derfor i praksis medføre fuld omsættelighed i selskabets aktier. Ved selskabets tilbagekøb af egne aktier udbetales provenuet efter 2 bankdage til den sælgende aktionær. Side 9 af 12

10 7.4.2 Indløsning Enhver aktionær kan i henhold til selskabets vedtægter kræve sine aktier indløst såfremt der ikke er frie reserver til at foretage tilbagekøb af egne aktier, jf. pkt Det er en forudsætning, at den pågældende aktionær lader alle sine aktier i selskabet indløse, medmindre bestyrelsen giver tilladelse til en delvis indløsning. Bestyrelsen er forpligtet til at lade indløsningen gennemføre ved udgangen af den måned, hvor en aktionær skriftligt har meddelt selskabet, at aktionæren ønsker sine aktier indløst. Det er en forudsætning at meddelelsen er selskabet i hænde seneste 5 bankdage før det pågældende måneds udløb. Indløsningskursen fastlåses ved udgangen af den måned, hvor aktionæren har bedt om at få sine aktier indløst. Indløsningskursen beregnes som aktiernes indre værdi med et fradrag på 0,15%. Endelig udbetaling til aktionæren skal dog afvente udløbet af en 4 ugers proklama periode fra Erhvervsog Selskabsstyrelsens offentliggørelse af den af indløsningen efterfølgende kapitalnedsættelse, jf. Aktieselskabslovens 47 stk. 3 samt selskabets vedtægter. I perioden frem til den endelige udbetaling deponeres pengene på en spærret konto i aktionærens navn, således at aktionæren oppebærer den fulde rente på beløbet i perioden. 8. Væsentlige aftaler og personer 8.1 Forvalter IR Administration ApS Østergade 27B, 1 t.v Herning Selskabet har indgået forvaltningsaftale med IR Administration ApS. IR Administration ApS har forøget sig kapitalgrundlag, så det er passende til at afdække eventuelle risici for erstatningsansvar jf. 16, stk. 5 i FAIF-loven. Forvalteren skal i henhold til FAIF-loven træffe alle rimelige foranstaltninger med henblik på at identificere, forhindre, styre og overvåge eventuelle interessekonflikter, for at forhindre negativ indflydelse på selskabet eller investorernes interesse. Forvalteren skal endvidere sikre at alle investorer i selskabet behandlet ens. Der er ikke tildelt nogen investorer særlige rettigheder.

11 8.2 Depositar Jyske Bank A/S Vestergade Silkeborg IR Administration ApS har i overensstemmelse med FAIF-loven udpeget Jyske Bank A/S som depositar, hvorved aktiverne i selskabet holdes adskilt fra selskabets forvalter. Depositarfunktionen i Jyske Bank A/S er funktionsmæssigt og organisatorisk adskilt fra bankens øvrige kundevendte aktiviteter. Med aftalen påtager depositaren sig ansvaret for at opbevare og overvåge selskabets finansielle aktiver. Endvidere skal depositaren overvåge selskabets risikorammer samt sikre korrekt beregning af indre værdi i forbindelse med salg, emission, indløsning og indløsning af aktier i selskabet og korrekt bogføring af de heraf afledte betalingsstrømme. 8.3 Porteføljepleje og markedsføring InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27B, 1 t.v Herning IR Administration ApS har delegeret porteføljepleje og markedsføring til FMS InvesteringsRådgivning A/S. 8.4 Revisor Partner Revision Statsautoriseret revisor Peter Vinderslev Industrivej Nord Herning 9. Gældende ret Forhold omkring investeringer i selskabet er underlagt dansk lov. Indholdet af dette dokument opfylder 62 stk. 1 nr jf. lov om forvalter af alternative investeringsfonde mv. (FAIF-loven). Side 11 af 12

12 IR Basis A/S ~ Erfaring og nytænkning ~

Tegningsprospekt for. IR Erhverv A/S ISIN DK0060642486

Tegningsprospekt for. IR Erhverv A/S ISIN DK0060642486 Tegningsprospekt for IR Erhverv A/S ISIN DK0060642486 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 34080321 August 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 Tegningsprospekt for IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 36017147 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2.

Læs mere

Udbudsmateriale for Advice Invest A/S

Udbudsmateriale for Advice Invest A/S Udbudsmateriale for Advice Invest A/S Strandvejen 100, 2900 Hellerup CVR nr. 43671586 Fondskode: DK0060220739 i VP 14. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål 3 2. Ledelse og aflønning 3 3. Erhvervelse

Læs mere

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger

Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL. Investoroplysninger Kapitalforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Investoroplysninger Offentliggjort 27. juni 2014 Indledning Dette dokument er betegnet Investoroplysninger og er udarbejdet af Formuepleje

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende

PROSPEKT. Investeringsforeningen Stonehenge. Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 1/27 PROSPEKT Investeringsforeningen Stonehenge Globale Valueaktier Obligationer Value Mix Akkumulerende 2/27 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 19. juni 2009 for afdelingerne Alm. Brand Invest, Mix Alm. Brand Invest, Aktier 0-100 Offentliggjort den 19. juni 2009 2 Side 1. Foreningen

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter

Formuepleje Pareto A/S. vedtægter Formuepleje Pareto A/S vedtægter FORMUE PLEJE Pareto FoRmuepleje Pareto A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Pareto A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER Formuepleje Epikur A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Epikur FORMUEPLEJE EPIKUR A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Epikur A/S. Selskabets

Læs mere

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER Formuepleje Safe A/S VEDTÆGTER FORMUEPLEJE SAFE A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Safe A/S. Selskabets hjemsted er Aarhus Kommune.

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER

Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER Formuepleje Penta A/S VEDTÆGTER FORMUE PLEJE Penta FORMUEPLEJE PENTA A/S VEDTÆGTER 1. Selskabets navn, hjemsted, formål og investeringsrammer 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Penta A/S. Selskabets hjemsted

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

Aktietegning. Formuepleje Fokus A/S

Aktietegning. Formuepleje Fokus A/S Aktietegning Formuepleje Fokus A/S 100% danske realkreditobligationer Lån i euro/danske kroner Forventet udbytte på 8 kr. pr. aktie Ingen tegningsprovision Gennemsnitlig budgetafkast 7-9% p.a. Tegningsperiode:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

Investeringsforeningen CPH Capital

Investeringsforeningen CPH Capital Investeringsforeningen CPH Capital Afdeling Globale Aktier - KL Afdeling Forbrugsaktier - KL Prospekt Offentliggjort den 4. september 2013 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Kapitalforeningen BI Private Equity

Kapitalforeningen BI Private Equity Prospekt for Kapitalforeningen BI Private Equity 25. marts 2015 FORENINGEN Foreningens navn og adresse Kapitalforeningen BI Private Equity CVR-nr. 30 49 56 83 c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks

Læs mere

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S CVR-nr. 32937896. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling den 07.05. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C u Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Investeringsselskabet Artha Optimum

Læs mere