Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byplanvedtægt 3. Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup"

Transkript

1 Byplanvedtægt 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup

2 HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 3 Den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup

3 Byplanvedtægt for den sydlige del af strandvejskvarteret-smidstrup I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949, pålægges den sydlige del af strandsvejskvarteret - Smidstrup, følgende byplan : 1. Område. Området begrænses mod nord af ejerlavsgrænsen mellem Rungsted og Smidstrup, mod vest af den ved byudviklingsplanen for KØbenhavnsegnen af 18. december 1951 fastsatte grænse for inderzone, mod syd af kommunegrænsen og mod øst af Øresund. Endvidere er medtaget en del af matr. nr. 2h og la samt matr. nr. 7a Smidstrup. Byplanvedtægten omfatter følgende matr. nr., alle af Smidstrup : 1a, 1e, 1d, lm, lp, l q, 1s, 1 t, 1 u, 1 v, 1 x, 1 y, 1 z, 1æ, 1 ø, 1aa, lab, lac, lad, lae, laf, lag, lah, lai, lak, lal, lam, lan, lap, laq, lar, las, 1 at, lau, lox, lay, laz, 1aæ, 1aø, 2h, 2i, 2k, 21, 2m, 2n, 2p, 2r, 3a, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k, 31, 3u, 3v, 3x, 3y, 3z, 3æ, 3ø, 3ab, 3ac, 3ae, 3af, 3ag, 3ah, 3ai, 3ak, 4b, 4d, 4f, 4g, 4h, 4i, 4k, 41, 4m, 4n, 4o, 4p, 4q, 4r, 4s, 4t, 7a, 9a, 9b, 9c, 9g, 9h, 9i, 9m, 9o, 9p, 9r, 9s, 9t, 9u, 9v, 9x, 9y, 9z, 9æ, 9Ø, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 10i, 10k, 101, 10m, 10n, 10o, 10p, 10q, 10r, lla, llb, llc, Ild, 13c, 13d, 13e, 13f, 14f, 14g, 14h, 14i, 15d, 15e, 15f samt de senere herfra udstykkede parceller. 2. Veje og stier. 1. Byggelinien fastsættes i overensstemmelse med bygningsreglementet for Hørsholm Kommune, 21, af 2. februar 1939 til 10 m fra vejmidte. I særlige tilfælde og med kommunalbestyrelsens tilladelse 6,25 m. For byggelinier langs amtsveje gælder desuden de af Frederiksborg Amtsråd i medfør af lov nr. 128 af 28. november

4 1928 fastsatte afstande og øvrige regler. For det omhandlede stykke af Rungsted Strandvej er byggelinieafstanden 10 m fra vejmidten. 2. Ved vejtilslutninger mellem Rungsted Strandvej og sidevejene hertil afskæres byggelinierne med en linie, der afskærer 30 m af strandvejens kørebanekant og 15 m af sidevejens kørebanekant regnet fra kørebanekanternes skæringspunkt. Ved alle Øvrige vejtilslutninger og vejskæringer afskæres byggelinierne med en linie, der afskærer kørebanekanterne i en afstand af 15 m fra disses skæringspunkt, jfr. d e af ministeriet for offentlige arbejder den 10. august 1943 udfærdigede vej regler. 3. Ved anlæg af nye veje indenfor området er»vejvedtægt for Hørsholm Kommune«af 27. januar 1938 iøvrigt gældende. 3. Bebyggelsen. 1. Indenfor byplanområdet må der kun opføres villaer med tilhørende udhuse herunder garager. 2. Grundstørrelsen må ved fremtidige udstykninger ikke være under 2000 m2 for de øst for Rungsted Strandvej beliggende arealer og ikke under 1200 m2 for de vest for Rungsted Strand vej beliggende arealer, alt forsåvidt de bestående servitutter ikke bestemmer en større grundstørrelse. 3. Bebyggelsesart. Ved villaer forstås fritliggende een- eller to familiehuse indrettet til helårsbeboelse. På hver parcel må kun opføres 1 beboelsesbygning. Denne må opføres med indtil 2 fulde etager og kælder. Det kan tillades, at der indrettes enkelte værelser i tagetagen. Hver villa må højst indeholde 2 lejligheder, een i hver etage, og der må ikke -- uden kommunalbestyrelsens særlige tilladelse- findes flere end 2 køkkener på hver parcel. På grunde øst for strandvejen større end 2500 m2 og på

5 grunde vest for strandvejen større end 1600 m2 kan det dog tillades at indrette begge lejligheder i samme etage eller at fordele begge lejligheder over 2 etager. 4. Bebyggelsesgrad. Hver parcels samlede bebyggelsesgrad må ikke overstige 20 %. Heraf må beboelsesbygninger højst andrage 15 % og garager og udhuse tilsammen højst 5 %. Ethvert beboelseshus skal have et bebygget areal på mindst 70 m2 og enhver lejlighed skal have et bruttoareal på mindst 110 m2. I tagetagen udregnes bruttoarealet i en flade beliggende 1 m over gulv. Hvor (ler er tale om huse udelukkende til sommerbeboelse, kan der gives tilladelse til at nedsætte det bebyggede areal til 40 m`= på betingelse af, at husene højst har een lejlighed hver. Bebyggelsen skal, når ikke andet fastlægges ved en for et større område gældende af kommunalbestyrelsen godkendt bebyggelsesplan, opføres fritliggende, d.v.s. med mindst 2,5 m til naboskel. Dog tillades enkelte garager og udhuse med indtil 22 m2 grundflade opført nærmere skel end 2,5 m, når højden ikke overstiger 3 m. 5. Hegn. Intet hegn mellem ejendommene må være over 1,8 m højt, og mod vej ikke over 2,2 m højt. Levende hegn mod vej skal plantes mindst 30 cm indenfor vejskellet. 6. Ejendommenes anvendelse. Der må ikke indrettes oplagspladser af nogen art og ikke -- uden kommunalbestyrelsens særlige tilladelse - drives nogen form for handel eller virksomhed. Ved strandvejen kan amtsvejvæsenet dog anlægge pladser til midlertidig oplag af glatføregrus og vejmaterialer samt til bil- og cykleparkering. De til beboelse indrettede bygninger må kun benyttes til beboelse. Dog skal det være beboerne tilladt at have kontorer, atelierer, konsultationsværelser, tegnestuer og lignende og i

6 det hele taget at drive sådan virksomhed, som almindeligvis udøves i beboelsesejendomme, alt under forudsætning af, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke herved forandres eller kvarterets præg af beboelseskvarter brydes, og at benyttelsen ikke medfører ulemper for de omboende. Langs strandvejen kan der med kommunalbestyrelsens og amtsrådets samtykke på dertil egnede steder gives tilladelse til indretning af butikker. Tilladelsen kan betinges af, at butikkerne rykker tilbage fra den fastsatte byggelinie, og at tegninger af butikkernes facade og udformning iøvrigt godkendes af kommunalbestyrelsen, samt at der indrettes bilholdepladser udenfor vejarealet. Der må ikke indrettes dyreklinik og lignende virksomheder. Erhvervsmæssig opdrætning af dyr og husdyr, herunder fjerkræ og kaniner må ikke finde sted. Svinehold er forbudt. Garager, udhuse og kældre må kun benyttes i forbindelse med boligerne og ikke i erhvervsmæssigt øjemed. Der kan ikke gives tilladelse til bebyggelse af arealer, som ikke kan afvandes på forsvarlig måde. Der kan dog tillades, at der opføres de til gartneri eller anden lignende virksomhed nødvendige bygninger. 4. Arealer, for hvilke der gælder særlige bestemmelser. Del af matr. nr. 2h, 4s, lau, 1d samt 4b Smidstrup er undergivet fredskovspligt. Del af matr. nr. la og 2h samt 7a Smidstrup er beliggende i yderzone i h. t. byudviklingsplanen for KØbenhavnsegnen af 18. december Den eksisterende industri på matr. nr. 3ac Smidstrup kan opretholdes og kan udvides til også at omfatte matr. nr. 3v og 3ah Smidstrup, forudsat at virksomhedens karakter ikke ændres, og forudsat at virksomheden ikke ved støj, røg eller ilde lugt er til gene for de omkringboende.

7 5. Godkendelse af bebyggelse. Tegninger af ny bebyggelse på ejendommene udvisende bygningernes indretning og anvendelse samt en situationsplan, der gør rede for ejendommenes benyttelse iøvrigt og bebyggelsens forhold til om givelserne skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse af bebyggelsens overensstemmelse med byplanen, før bebyggelsen opføres. Bygningerne skal på alle sider være udformet som facader. Bebyggelsens beliggenhed skal godkendes af kommunalbestyrelsen under hensyn til afvanding til hovedkloak. IØvrigt gælder for al bebyggelse bygningsreglementet og sundhedsvedtægtens bestemmelser, for så vidt disse ikke er i strid med nærværende vedtægts bestemmelser. 6. Eksisterende bebyggelse. Nærværende vedtægt skal ikke være til hinder for bibeholdelse af den eksisterende nu lovlige benyttelse og bebyggelse. Udvidelse ved om- eller tilbygning eller overgang til anden anvendelse i strid med byplanens bestemmelser må ikke finde sted. 7. Påtaleret. Påtaleret vedrørende overholdelse af bestemmelserne i nærværende vedtægt har Hørsholm Kommunalbestyrelse. 8. Ophævelse af eksisterende servitutter. Enhver eksisterende servitutbestemmelse, som måtte være i strid med nærværende vedtægts bestemmelser, bortfalder herved, jfr. byplanlovens 10, stk Dispensationer. Kommunalbestyrelsen kan indrømme mindre lempelser i bestemmelserne i denne vedtægt, for så vidt man ikke derved ændrer karakteren af det vedkommende kvarter, som byplanen søger at skabe eller fastholde.

8 10. Ændringer i vedtægten. Ændringer i byplanen kan ske efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og boligministeriets godkendelse efter reglerne for vedtagelse og godkendelse af nye byplaner, jfr. byplanlavens 5. Hørsholm Kommunalbestyrelse, den 30. juli J. E. Esbensen borgmester K. Nielsen o.ass. 2. k. j. nr I medfør af 1 i lov om byplaner (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) godkendes foranstående af Hørsholm Kommunalbestyrelse vedtagne forslag til partiel byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup- i Hørsholm Kommune. Boligministeriet, den 23. august P. M. V. E. B. Vagn Rud Nielsen. Indført i dagbogen 30. aug Retskreds nr. 7, Hørsholm Birk. Lyst AKT:SKAB Y NR Lyst på de under 1 anførte matr. nr. samt på matr. nr. 2s, 2t, 2u, 2v, 2x og 9aa Smidstrup by, Hørsholm sogn. Morck.

9 Tillæg til 3, stk. 6, ejendommenes anvendelse, i partiel byplan nr. 3, den sydlige del af strandvejskvarteret - Smidstrup. Der må ikke uden kommunalbestyrelsens tilladelse oprettes sanatorier, sygehjem, kliniker, pensionater, lærlingehjem eller klublejligheder. Ved en klublejlighed forstås i denne forbindelse eet eller flere værelser uden selvstændig køkken, men med adgang til køkken. Således vedtaget af Hørsholm Kommunalbestyrelse den 19. juni Sv. Jørgensen borgmester / A. B. Schilder stadsingeniør 2. kt. j, nr I medfør af 1 i lov om hyplaner (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) godkendes foranstående af Hørsholm Kommunalbestyrelse vedtagne forslag til tillag til byplanvedtægt nr. 3 for en del af Hørsholm kommune. Boligministeriet, den 20. juni P. M. V E E. Jerslev.

10

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv

Byplanvedtægt 12. Et område omkring Hørsholm Torv Byplanvedtægt 12 Et område omkring Hørsholm Torv HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 12 for området omkring Hørsholm Torv I medfør al' byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere