Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme"

Transkript

1 Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet rettidigt og afholdtes iflg. vedtægterne inden d. 15. marts. 2. Formanden aflægger beretning. Formand Søren Dalgaard aflagde sin beretning for 2007, og kiggede endvidere ind i 2008 Kredsforeningen er i dialog med samtlige i kommuner i kredsforeningens geografiske område med det formål at sikre bedst mulige vilkår for mennesker med ASF rundt omkring i de enkelte kommuner, samt sikre at vores børn, unge og voksne kommer hen til de steder, hvor de helt rigtige pædagogiske tilbud findes. Vi har i løbet af 2007 mødtes med samtlige kommuner i vores område 1-2 gange. Her i 2008 har nye møder ligeledes fundet sted med Herning, Ikast-Brande, Struer og Holstebro. Ringkøbing-Skjern og Lemvig mangler afventer nyt møde. Søren Dalgaard opfordrede kredsforeningens medlemmer til at byde ind med emner til bestyrelsens møder med de respektive kommuner. Vi bruger ligeledes meget tid på at skabe og ikke mindst opretholde kontakt til politikere embedsmænd og fagpersoner i vores område har budt på livlig aktivitet på Langvadbjerg. Der er blevet afholdt den årlige etablering af netværksgrupper for forældre og pårørende, hvor 6 nye grupper blev skudt i gang. Som noget nyt kan netværksgrupperne nu benytte Langvadbjerg som mødested, ligesom vi fremover vil forsøge at holde lidt mere hånd i hanke med grupperne Vi havde en temaaften om fritidsliv med ca. 40 deltagende forældre. Oplægsholder var DHI s konsulent Grethe Schiøler. Der blev kastet lys på i gangværende fritidstilbud i Kredsforeningens område, der (eventuelt) kan rumme vores børn og unge. Der blev endvidere udarbejdet en liste over (forældre)kontaktpersoner til forskellige tilbud, som man kan henvende sig til, hvis man er interesseret, eller vil være med til at stable noget på benene rundt omkring. Listen findes på kredsforeningens hjemmeside.

2 Som en udløber af temaaftenen om fritidstilbud afviklede vi et par kreative familielørdage under kyndig ledelse af Miira og Flemming Nørgaard. Vi lavede i efteråret et søskende- og familiekursus i samarbejde med Herning kommunes autismekonsulenter med i alt 10 deltagende familier (søskende til børn og unge med ASF i alderen 9-18 år, samt deres forældre.) Kurset foregik over to lørdage, hvor forældre og søskende arbejdede hver for sig. Som oplægsholdere deltog Olav Møller (psykolog og far til søn med autisme, samt Lotte Enemark og Thomas Ahler (der har hhv. en bror og en søster med ASF). Det ene af Landsforeningens populære bedsteforældre kurser blev afholdt på Langvadbjerg i efteråret Her ydede kredsforeningen en yderst aktiv indsats omkring såvel oplæg som forplejning Langvadbjerg bruges endvidere af Herning kommunes autismekonsulenter til bl.a. netværksmøder, Early Bird og andre kurser, samt samtaleforløb med unge aspergere. I starten af marts 2008 er startet et nyt kreativt maletilbud på Langvadbjerg i samarbejde med FOF i første omgang med deltagelse af en lille gruppe beboere fra Mosaikken har budt på 6 bestyrelsesmøder og generalforsamling alle afviklet på Langvadbjerg. Vi har end videre deltaget i forskerkongressen Meeting of Minds 2, med en præsentation via udstilling af diverse skoler og institutioner målrettet personer med ASF i kredsforeningens område. I 2009 er der atter forskerkonference forhåbentligt i Herning. Vi har fulgt opførelsen af det nye Mosaikken på tæt hold, og har taget vel imod de nye beboere og deres pårørende i forbindelse med indflytningen. Vi er gået med ind i nogle enkeltsager omkring bla. skoleplacering klagesager hvor der glædeligvis er blevet givet medhold til de involverede familier. Endvidere har Udrykkertjenesten rykket ud et antal gange i 2007 I Landsforeningen Autismes regi har vi deltaget i Repræsentantskabsmødet, ekstraordinært repræsentantskabsmøde, samt møder i LA Regions råd. Vi har desuden deltaget i diverse møder omkring Langvadbjerg og Fyrtårn for Autisme Vi arbejder tæt sammen med Herning kommunes autisme konsulenter. Det er glædeligt at Udviklingsprojekt Autisme (som startede Ringkøbing amts regi) fortsætter. På Herning gymnasium er der netop blevet etableret et HF-tilbud til unge autister og aspergere, og vi er i det hele taget yderst opmærksomme på, hvad der rører sig omkring de nye særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser. Vores hjemmeside bliver nu opdateret løbende af Peter Vanghøj. Kredsforeningen er repræsenteret flg. steder: Landsforeningens hovedbestyrelse

3 Landsforeningens Ejendomsfond Langvadbjergs bestyrelse Landsforeningens Regionsråd Mosaikkens forældreråd Mariebjergs bestyrelse Agerbos forældreråd Udviklingsprojekts Autismes Styregruppe Herning Gymnasiums visitations og følgegruppe for HF-klasserne, Handicap råd Herning, Handicap råd Ringkøbing-Skjern og Handicap råd Ikast/Brande (suppleant), Vi har atter haft en solid fremgang af medlemmer: 353 medlemmer mod 292 sidste år, og vi har en god økonomi med masser af aktivitet til gavn og glæde for vores medemmer.. I 2008 afventer vi, hvad der videre skal ske på Langvadbjerg særligt omkring boliger og udbygning af beskæftigelse. Vores møder med kommunerne skal naturligvis fortsætte. Særligt vedrørende tilbud tværs over kommunegrænserne. Der skal naturligvis arrangeres et antal temadage for forældre og fagfolk dækkende hele spektret Der skal ligeledes igen etableres netværksgrupper. Året vil byde på et antal bestyrelsesmøder. Der ud over vil vi Inden sommerferien afholde et seminar for bestyrelsen. For at kigge nogle år ud i fremtiden hvad angår vores aktiviteter. Der skal i 2008 arbejdes videre med udbygning af Fyrtårn for autisme Vi vil på sigt oprette en gruppe af kontaktpersoner (som ikke nødvendigvis sidder i bestyrelsen) til alle skoler, bosteder m.m. Kredsforeningens område er et geografisk meget stort område. Vi vil være repræsenteret på Ikast-brande kommunes studierejse til England i oktober 2008 Generalforsamlingen havde følgende kommentarer til formandens beretning: Der skal laves mere reklame for vores netværksgrupper via hjemmesiden. Formanden opfordrede medlemmerne til at kigge nærmere på hvad der ligger på hjemmesiden omkring fritidstilbud. Der er stadig mulighed for at kontakte de mennesker, der har et nærmere kendskab til de forskellige tilbud i kredsforeningens område. Han lavede endvidere reklame for kredsforeningens aftenaktiviteter i FOF-regi. Der er stadig ledige pladser - foreningen giver tilskud. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen.

4 3. Kassereren aflægger beretning om det reviderede regnskab. Kasserer Jette Bramming aflagde sin beretning om det reviderede regnskab se dette! Generalforsamlingen havde følgende kommentarer til regnskabet: Peder Vanghøj gjorde opmærksom på, at modregning af indtægten fra eks. søskendekurset kan have en mulig betydning for Tips og lotto midlerne. Indtægter fra søskendekurset bør figurere som en særskilt indtægt, evt. på en særskilt konto. Formanden opfordrede til at hverve flere medlemmer til foreningen. Generalforsamlingen vedtog regnskabet uden yderligere bemærkninger. 4. Behandling af evt. indkomne forslag fra bestyrelsen. Der var ingen fremsatte forslag fra bestyrelsen. 5. Behandling af evt. indkomne forslag. Peter Vanghøj har foreslået at navnet Kredsforening Herning ændres til Kredsforening MidtVest. Navnet vil have en stor signalværdi i forhold til samtlige kommuner i kredsforeningens område, og ikke mindst i forhold til vores medlemmer i yderområderne. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt, at indstille til Landsforeningens hovedbestyrelse, at navnet ændres til Kredsforening MidtVest. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der skulle vælges tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. Inger Enemark og Jørgen Ahler var på valg. Vi havde endvidere en vakant bestyrelsespost, idet Tonni i foråret 2007 udtrådte af bestyrelsen. Inger Enemark og Jørgen Ahler blev genvalgt. Bodil Vilmand-Olsen blev nyvalgt til bestyrelsen Marike Kjærulf-Hoop og Solvej Østergaard blev valgt til suppleanter

5 7. Valg af tre medlemmer til repræsentantskabet + 1 suppleant. Formanden anbefalede generalforsamlingen at bestyrelsen udpeger de tre medlemmer (og 1 suppleant) til Landsforeningens repræsentantskab, hvilket blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen. 8. Valg af revisor. Flemming Christiansen blev genvalgt, og Tage Østergaard blev valgt som revisorsuppleant 9. Eventuelt. Under eventuelt var der stor ros til kredsforeningens eget søskende- og familiekursus, samt en opfordring til at gentage kurset og meget gerne medtage (også de lidt) yngre søskende. Kjell Winther opfordrede os til at rette fokus mod de yngste voksnes pension mv. som et tema. Jørgen Ahler berørte den 3. alder for vores pårørende med ASF og det stigende behov for egnede boliger for ældre med autisme. Til slut takkede Peter Vanghøj for god ro og orden. Så blev kaffen serveret, og herefter gav Søren Dalgaard ordet til Charlotte Holmer-Jørgensen, der i løbet af en god times tid gav os alle et indblik i, hvad VISO er for en størrelse, og hvad det kan bruges til af såvel kommuner som pårørende. Chalottes PowerPoint-præsentation fra oplægget kan ses på kredsforeningens hjemmeside. referent: Lise B. Ebbensgaard, sekretær, Kredsforening Herning.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011. Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere:

Læs mere

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie,

Nyhedsbrev. September 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev September 2011 Kære alle WS ere med familie, Efteråret har så sandelig sat ind med regn og blæst. Det nye skole år er for længst startet og sommerens få rigtig gode dage er allerede næsten glemt.

Læs mere

MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD

MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD MEDLEMSBLAD Nr. 22 APrIL 2011 NOrDSJæLLANDS LOKALAFDELINg ADHD Indhold ADHDnordsjælland side 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Velkommen til den nye bestyrelse 11 Voksencafé 13 Start af nye grupper 15 Idéer til

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film

2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film NR. 4 NOVEMBER 2009 Lokalafdelingen Storkøbenhavn 2007 PH3, A.Film Latvia, Nordisk Film og Asta Film Indholdsfortegnelse Side 3 Lidt fra bestyrelsen Side 5 Velkommen til nye medlemmer Side 7 Forældregrupper/

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus.

Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Referat af generalforsamling 2. oktober 2010, Auditorium B. Skejby Sygehus. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Bestyrelsens beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014

Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 2014 Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 18.31 Ejbyhallen, Mosetoften 30, 2600 Glostrup Ca. 20 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke.

2012 Årsrapport For SIND Nordsjælland Kredsens virke. SIND-Nordsjælland Kredsen Milnersvej 13 B 3400 Hillerød Hjemmeside www.sindnordsjaelland.dk Formand Kim Kjelgaard Gasværksvej 45 3390 Hundested Tlf. 51 62 85 73 Mail km.kjelgaard@gmail.com 2012 Årsrapport

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

REFERAT. Emne: Ordinær generalforsamling

REFERAT. Emne: Ordinær generalforsamling Side 1 af 8 REFERAT Emne: Ordinær generalforsamling Mødeleder: Dirigent Carsten Carstensen Referent: Brian Marcussen Dato: Torsdag den 27. februar 2014 Tidsrum: 20.00 21.00 Sted: Tinglev hallen, Nørremarken,

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014

Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Referat fra ordinært grupperådsmøde i DDS, Hjortespring Gruppe den 8. marts 2014 Godt 60 forældre, ledere og spejdere var med på forældreweekend på Høbjerghus, hvor rådsmødet foregik i forbindelse med

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme

Kommunal service er på et nulpunkt Læs side 6 FOKUS PÅ AUTISME. Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme Nr. 1 Januar 2011 Medlemsblad for Landsforeningen Autisme FOKUS PÅ AUTISME Alle taler om inklusion, men få gør noget ved det!... 2 Kontingentet stiger... 4 Tid til autisme?... 5 Medlemstilbud Sommerhus

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00. Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 15. november 2008 kl. 13.00 Afholdt på Hotel Frederik II, Idagaardsvej 3, 4200 Slagelse Foreningens formand, Michael Paaske, bød velkommen,

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere