Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning"

Transkript

1 Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning

2 VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets hjemsted er Herning Kommune med udgangspunkt i missionshuset Bethania i Herning. 1.3 Samfundet er i juridisk forstand etableret som en forening med bidragydere som medlemmer. 2 grundlag og formål 2.1 Samfundet arbejder på den evangelisk-lutherske folkekirkes grund. 2.2 Samfundet er tilsluttet Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark (herefter benævnt IM) ved registrering i IM s Sekretariat. 2.3 Samfundet har som sit formål at hjælpe med til Guds riges udbredelse ved evangeliets forkyndelse til omvendelse, tro og tjeneste samt til styrkelse af de troendes fællesskab i Jesus Kristus. 3 aktiviteter 3.1 Formålet søges virkeliggjort blandt andet gennem: - regelmæssig mødevirksomhed - oprettelse af bibelkredse - støtte til lokalt børne- og ungdomsarbejde med tilknytning til samfundet 4 bidragyder 4.1 Som bidragyder kan optages enhver, der tilslutter sig samfundets grundlag og formål som nævnt i 2. Bestyrelsen afgør til enhver tid, hvem der opfylder dette krav. 4.2 Stemmeret ved samfundets generalforsamling har enhver bidragyder, som i perioden fra 13 måneder før til 1 måned før generalforsamlingen hos kassereren er blevet noteret for mindst ét gavebidrag til IM Herning, og som på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse er fyldt mindst 18 år. 4.3 Generalforsamlingen kan for et år ad gangen fastsætte et minimumsbidrag, som skal være indbetalt rettidigt for at bidragyderen opnår stemmeret. 5 generalforsamlingen 5.1 Generalforsamlingen er samfundets øverste myndighed. 5.2

3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og indvarsles med mindst en måneds varsel ved bekendtgørelse i forbindelse med et samfundsmøde i missionshuset Bethania samt i IM Herning s program. 5.3 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde nedennævnte punkter, som kan suppleres efter behov: 1. Indledning med andagt 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år 4. Fremlæggelse af det reviderede og af bestyrelsen underskrevne regnskab 5. Drøftelse og godkendelse af hhv. beretningen og regnskabet 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af suppleanter (jf. vedtægternes 6 stk. 3) 8. Valg af revisorer 9. Indkomne forslag 10. Eventuelt 11. Afslutning 5.4 Forslag, som ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest to uger før generalforsamlingen. 5.5 Kandidatforslag til bestyrelsesvalget med kandidatens tilslutning skal ligeledes være bestyrelsens formand i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen har mulighed for at opstille kandidater helt frem til valget. 5.6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter foregår skriftligt og afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved valg til bestyrelsen kan enhver stemmeberettiget stemme på så mange kandidater, som skal indvælges det pågældende år. I forbindelse med valget til bestyrelsen er det muligt at stemme pr. brev. Retningslinjerne for afstemning pr. brev fastlægges af bestyrelsen og offentliggøres i forbindelse med bekendtgø-relsen af generalforsamlingen. 5.7 Øvrige afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal og foregår ved håndsoprækning, med mindre én eller flere stemmeberettigede begærer skriftlig afstemning. Undtaget herfor er de forhold, som ifølge vedtægterne kræver særlig stemmeflertal. 5.8 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte stemmeberettigede. 5.9 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning af generalforsamlingen eller bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal, eller hvis begæring herom fremsendes af mindst 1/3 af de stemmeberettigede bidragydere. Begæringen skal overfor bestyrelsen fremsættes skriftligt og med angivelse af det eller de emner, der ønskes behandlet. Varsling og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker med mindst en måneds var-sel ved bekendtgørelse i forbindelse med to på hinanden følgende samfundsmøder i missi-onshuset Bethania Der udarbejdes referat fra generalforsamlingen, som indføres i bestyrelsens protokol og underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

4 6 samfundets ledelse 6.1 IM Herning ledes af en bestyrelse bestående af syv medlemmer. Valg til bestyrelsen foregår ved den årlige, ordinære generalforsamling. Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af to år. Genvalg kan finde sted. I lige år vælges tre medlemmer og i ulige år fire medlemmer. Bestyrelsen supplerer sig med en repræsentant fra Herning IMU og kan yderligere supplere sig med den til enhver tid fungerende lokale indremissionær, repræsentanter fra andre ar-bejdsgrene i Bethania eller andre relevante personer, der kan deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret. 6.2 Valgbar til bestyrelsen er enhver bidragyder, som tager aktivt del i samfundets arbejde og som i henhold til 4 stk. 2 har stemmeret. 6.3 Generalforsamlingen vælger hvert år to suppleanter for en etårig periode. Førstesuppleant og andensuppleant er de to, der opnåede flest henholdsvist næstflest stemmer uden at blive valgt til bestyrelsen. Ved stemmelighed afgøres rækkefølgen ved omvalg blandt dem, der uden at blive valgt opnåede lige mange stemmer. Ved et valgt medlems udtræden af bestyrelsen inden for valgperioden indtræder førstesuppleanten henholdsvist andensuppleanten i den resterende del af det udtrædende medlems valgperiode som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem med stemmeret i bestyrelsen. 6.4 Bestyrelsen konstituerer sig ved sit første møde - og senest en måned efter valget - med formand, næstformand, kasserer og sekretær, idet kassereren dog af bestyrelsen kan udpeges udenfor bestyrelsen. Kassereren deltager da i bestyrelsens møder uden stemmeret. 6.5 Bestyrelsen skal for at have et gyldigt mandat godkendes af IM ved foreningens formand og generalsekretær. 6.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af de valgte medlemmer er til stede ved et retmæssigt varslet møde. Stemmeret har alene bestyrelsens valgte medlemmer. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, idet det dog kan genfremsættes forud for et senere bestyrelsesmøde. 6.7 Formanden eller mindst tre af bestyrelsens valgte medlemmer indkalder til bestyrelsens møder. 6.8 Formanden tegner sammen med kassereren IM Herning. 6.9 Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige arbejdsudvalg, som med sine dispositioner er ansvarlig over for bestyrelsen. Arbejdsudvalgsmedlemmer kan indbydes til at deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret Det påhviler bestyrelsens sekretær at udarbejde referat fra bestyrelsesmøderne. Referatet renskrives og udsendes til bestyrelsesmedlemmer m.v. Referatets godkendelse anføres som særskilt punkt på dagsordenen ved det efterfølgende bestyrelsesmøde For brugen og driften af missionshuset Bethania gælder IM s vedtægter for missionshuse tilskødet IM. Bestyrelsen er ansvarlig for at disse vedtægter efterleves, ligesom den træffer beslutning om

5 enhver brug af missionshuset Det påhviler den lokale bestyrelse med kalenderåret som regnskabsår hvert år at udarbejde et årsregnskab indeholdende indtægter - herunder gavebidrag - og udgifter samt status. Kopi af årsregnskabet fremsendes til Kassererkontoret sammen med oplysning om missionshusets aktuelle ejendomsværdi. 7 økonomi, regnskab og revision 7.1 IM Herning s økonomiske midler forvaltes af bestyrelsen i overensstemmelse med gældende vedtægter. 7.2 Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form. Samfundets kasserer kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger. 7.3 Som en del af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark er samfundet forpligtet på også at yde bidrag til IM s hovedkasse. Dette sker ved bl.a. indsamling af årsgave samt gennem bestræbelser på at motivere samfundets bidragydere til medansvar for hovedkassens økonomiske forpligtelser. 7.4 Regnskabet revideres af to af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges for et år ad gangen. 7.5 Regnskabsåret følger kalenderåret. 7.6 Det reviderede regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse. 8 vedtægtsændringer 8.1 Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres senest samtidig med indkaldelsen til generalforsamling, jf. 5 stk Ændringer i samfundets vedtægter kan kun ske, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede afgiver stemme for ændringen. 8.3 Vedtægterne kan ikke ændres i strid med Med henblik på at bevare status som en del af Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark skal vedtægtsændringer fremsendes til godkendelse hos Indre Missions Hovedbestyrelse ved dennes generalsekretær. 9 opløsning 9.1 For opløsning af IM Herning kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer på hver af to hinanden følgende generalforsamlinger er for opløsningen - og den sidste generalforsamling skal være indkaldt særlig med henblik på samfundets opløsning. 9.2

6 Overvejelser om afhændelse af det af samfundet benyttede missionshus forelægges generalforsamlingen til drøftelse. En indstilling til Indre Missions Hovedbestyrelse med ønske om afhændelse af missionshuset forudsætter generalforsamlingens tilslutning med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle samfundets midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter, der erstatter Vedtægter for Herning Menighedssamfund dateret 18. marts 2003, idet Herning Menighedssamfund er det tidligere navn for Indre Mission i Herning, er vedtaget af generalforsamlingen den 18. november 2008 og igen den 2. december 2008.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere