Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011"

Transkript

1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af KPMG International Cooperative ("KPMG International"), et schweizisk kooperativ, som alle KPMG-firmaer er selvstændige og uafhængige medlemmer af.

2 Indhold 1 Indledning 12 2 Den udførte revision 12 3 Konklusion på den udførte revision Revisionens bemærkninger 13 4 Revision af de sociale udgifter med statsrefusion Forretningsgange Personsager Regnskabsaflæggelse og hjemtagelse af refusion Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer Betaling vedrørende boformer, jf. 109 og 110 i serviceloven 16 5 Bilag 1 Lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Revisionsbemærkninger Opfølgning på Beskæftigelsesministeriets behandling af revisionsberetninger for Redegørelse for revision af personsager Særlig gennemgang på fleksjobområdet Redegørelse for fravalg af personsagsgennemgang samt områder uden udgifter 21 6 Bilag 2 Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet for Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Revisionsbemærkninger Opfølgning på Socialministeriets behandling af revisionsberetning for Redegørelse for revision af personsager Redegørelse for fravalg af personsagsgennemgang samt områder uden udgifter Ordninger med særlige rapporteringskrav Byfornyelse 26 7 Bilag 3 Lovpligtig redegørelse til Integrationsministeriet for Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Revisionsbemærkninger 28 10

3 7.3 Opfølgning på Integrationsministeriets behandling af revisionsberetninger for Redegørelse for revision af personsager Redegørelse for fravalg af personsagsgennemgang samt områder uden udgifter Ordninger med særlige rapporteringskrav 30 8 Bilag 4 Lovpligtig redegørelse til SKAT for Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Revisionsbemærkninger Redegørelse for revision af personsager 32 11

4 1 Indledning Den 12. august 2011 har vi afsluttet revisionen af de i 2010 afholdte sociale udgifter, der er omfattet af statsfusion. Efterfølgende redegøres for revisionsforløbet og vurderingerne af kommunens administration på det sociale område. Til orientering kan det oplyses, at der ikke er afgivet delberetninger på dette område i Den udførte revision Vores revision er udført i overensstemmelse med de principper, der er beskrevet i tiltrædelsesberetning af 28. april 2010 om ansvarsforhold og revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse. Revisionen sker i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik og under iagttagelse af gældende lovgivning samt kommunens revisionsregulativ. Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor. Det er efterprøvet, om regnskabet er uden væsentlige og mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Beretningen omfatter de sociale udgifter, der er omfattet af refusion og tilskud, jf. bekendtgørelse 1305 af 15. december 2009 samt bekendtgørelse 858 af 2. juli 2010 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder, herefter revisionsbekendtgørelsen. Der foretages ikke detailgennemgang af alle områder, idet der lægges vægt på væsentlige og risikofyldte elementer. Revisionen er gennemført ved kontrol af udvalgte forretningsgange og interne kontroller, herunder en stikprøvevis gennemgang af personsager. Vi har i forbindelse med revisionsbesøgene orienteret den administrative ledelse om revisionens omfang og resultater såvel generelt som mere detaljeret. I bilagene til denne beretning er foretaget en detaljeret redegørelse til de enkelte ressortministerier: Bilag 1 indeholder lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen. Bilag 2 indeholder lovpligtig redegørelse til Socialministeriet, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen. Bilag 3 indeholder lovpligtig redegørelse til Integrationsministeriet, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen. Bilag 4 indeholder lovpligtig redegørelse til SKAT, jf. rapporteringskrav i bekendtgørelsen. 12

5 3 Konklusion på den udførte revision Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret Gennemgangen har givet anledning til følgende revisionsbemærkninger, som efter vores opfattelse er væsentlige eller systematiske og mangler. 3.1 Revisionens bemærkninger Revisionsbemærkninger skal behandles af Kommunalbestyrelsen og fremsendes til tilsynsmyndigheden Kontanthjælp/starthjælp, aktivering og ledighedsydelse Manglende rettidighed i kontaktforløb Der er generelt for de ovennævnte sagstyper konstateret forsinkelser i det individuelle kontaktforløb, som skal foretages, jf. LAB kap Konklusion Det skal henstilles, at lovgivningens bestemmelser omkring det individuelle kontaktforløb efterleves Skånejob Manglende rettidighed i opfølgning Der foretages generelt ikke opfølgning i sager om skånejob, jf. AKL 10, stk. 3. Opfølgning skal ifølge lovgivningen foretages første gang efter 6 måneder og herefter en gang årligt. Konklusion Det skal henstilles, at lovgivningens bestemmelser omkring opfølgning i sager om skånejob efterleves. Kommunen har oplyst, at der er iværksat udarbejdelse af en forretningsgang, der sikrer rettidighed i opfølgningen Sagsbehandling, SL 41 Merudgifter og 42 Tabt arbejdsfortjeneste Der er konstateret en række og mangler i kommunens sagsbehandling på disse områder vedrørende: beregning af 1/8-dele på sagerne, og mange sager med "automatbevillinger" til medicin og andre leverandørbetalinger årlig opfølgning og revurdering 13

6 journalføring og dokumentation overholdelse af notatpligten systematik og "stram" tilgang til ansøgninger om hjælp, jf. 41 formaliserede og beskrevne forretningsgange. Konklusion Vi har efterfølgende drøftet ovenstående med ledelsen, og der er aftalt en handleplan for genopretning af området. Det er oplyst, at arbejdet med genopretningen er påbegyndt med udarbejdelse af nye forretningsgange og standarder vedrørende sagsbehandlingen på områderne, som er implementeret i nye sager. Samtidig er der foretaget en screening af samtlige ca. 420 sager med det formål at identificere og mangler i sagerne. Efter screeningen revurderes alle sager i forhold til målgruppen, oversigt over grundlag, beregning af standardbeløb samt sandsynliggørelse og dokumentation. Arbejdet forventes ikke endeligt afsluttet før i efteråret Det er aftalt, at kommunen, når arbejdet er afsluttet, udarbejder en samlet redegørelse for de konstaterede forhold, således at eventuel ny viden opsamles og anvendes aktivt i den fremadrettede sagsbehandling. Endvidere er det aftalt, at KPMG foretager en fornyet gennemgang af området, når genopretningen og de nye forretningsgange er implementeret. I sager, hvor der er sket udbetaling uden lovhjemmel, vil vi påse, at beløbet omkonteres til ikke refusionsberettiget konto. 4 Revision af de sociale udgifter med statsrefusion 4.1 Forretningsgange Ved revisionen af de enkelte områder har vi efterprøvet, om forretningsgange og interne retningslinjer samt sagsbehandling, herunder anvendelse af it-systemer, er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende. Konklusion Det er vores opfattelse, at forretningsgangene generelt er tilrettelagt hensigtsmæssigt og betryggende. På de områder, hvor der er afgivet revisionsbemærkninger, vil vi ved den løbende revision i 2011 følge op på, at forretningsgangene vedrørende opfølgning er ændret. 4.2 Personsager Der er ved revisionen af sagerne kontrolleret udbetalinger for en 3-måneders periode, dog vægtes helhedsindtrykket af personsagen. Det er under gennemgangen påset, om bevilgede ydelser m.v. er i overensstemmelse med gældende (rets)regler. Vi har efterprøvet, om der ved sagsetableringen, og i fornødent om- 14

7 fang ved sagsopfølgning, er indhentet oplysninger fra andre offentlige instanser m.v. Det er endvidere vurderet, hvorvidt der har fundet en hensigtsmæssig sagsbehandling sted, herunder om der er taget hensyn til principielle afgørelser truffet af ankeinstanser. Det er desuden påset, at der i forbindelse med gennemgang af sagerne er foretaget sagsnotering om grundlaget for tildeling af ydelsen eller tilskuddet. I de tilfælde, hvor afgørelsen beror på et skøn, er det vurderet, om overvejelserne m.v. er fortaget og fremgår af sagen. Revisionen omfatter ikke en socialfaglig vurdering, men alene en vurdering af det retslige grundlag i sagerne, herunder vurdering af begrundelser i journalnotater og dokumentation for ansøgningen m.v. Sagerne er således gennemgået med henblik på at kontrollere, at: al relevant dokumentation vedrørende ydelser eller tilskud til personer, hvor der ydes statsrefusion eller -tilskud, journaliseres ydelsen eller tilskuddet er tildelt i henhold til gældende ret grundlaget for ydelsen eller tilskuddet fremgår af sagen udgifterne er bogført i overensstemmelse med konteringsreglerne. Konklusion På baggrund af gennemgangen er det vores vurdering, at ledelsen bør have øget fokus på opfølgningen i sagerne. Der er konstateret generelle mangler vedrørende rettidigheden i opfølgningen på flere sagsområder. 4.3 Regnskabsaflæggelse og hjemtagelse af refusion Revisionen er udført ved en regnskabsmæssig og kritisk gennemgang af kommunens anmodning til ressortministerierne om restafregning af refusion og tilskud fra staten. Alle modtagne opgørelser og specialregnskaber er omfattet, herunder bevillinger fra forskellige puljer, der er regnskabsaflagt i året. Ved revisionen af opgørelser og specialregnskaber m.v. har vi foretaget afstemning til bogføring og relevante fagsystemer. Vi har ligeledes stikprøvevis kontrolleret, om eventuelle refusionsmæssige berigtigelser vedrørende tidligere år er korrekt opgjort og medtaget i refusionsopgørelserne, samt om acontorefusioner i videst muligt omfang svarer til de forventede udgifter. Vi har stikprøvevis påset, at der ved udbetaling af skattepligtige ydelser er foretaget korrekt redegørelse, beregning og afregning af A-skat m.v. til SKAT. Relevante mellemregningskonti er påset afstemt, og vi har herunder vurderet kommunens administration. Konklusion Refusionsanmeldelserne er kontrolleret, og refusionen er i al væsentlighed kommet korrekt til udtryk i regnskabet. 15

8 4.4 Revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer I revisionsbekendtgørelsen er fastsat en række krav til de dokumentations- og registreringssystemer, kommunen anvender i forbindelse med ydelser og tilskud omfattet af denne bekendtgørelse. Kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et it-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner. Ovennævnte er gældende, såfremt kommunen ved registrering af sagen og beregning af ydelsen eller tilskuddet anvender et it-system, eller hvis databehandlingen helt eller delvist foretages af andre end den dataansvarlige kommune. KMD offentliggør en revisorerklæring vedrørende de generelle it-kontroller og applikationskontroller beregnet for KMD og KMD's kunder. Konklusion anvender it-systemer, hvor databehandlingen varetages af KMD. Vi henviser til de udarbejdede revisorerklæringer for 2010 af 24. marts 2011, som fremgår af KMD's hjemmeside. 4.5 Betaling vedrørende boformer, jf. 109 og 110 i serviceloven driver ikke boformer, jf. 109 og 110 i serviceloven, men er udelukkende betalingskommune. I den forbindelse har vi påset: om betingelserne for at opnå statsrefusion er opfyldt, om den hjemtagne refusion er i overensstemmelse med kommunens faktisk afholdte udgifter til takstbetaling på området, om betalingskommunen har indhentet en revisionspåtegnet takstberegning. Konklusion Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. København, den 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsaut. revisor 16

9 5 Bilag 1 Lovpligtig redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2010 Bilag til revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2010 vedrørende Frederiksberg Kommune 17

10 5.1 Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det er kommet til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret Revisionsbemærkninger Der henvises til afsnit og Revisionens bemærkninger. 5.3 Opfølgning på Beskæftigelsesministeriets behandling af revisionsberetninger for 2009 Den 29. marts 2011 har Beskæftigelsesministeriet fremsendt decisionsskrivelse vedrørende årsregnskabet for I henhold til skrivelsen skal revisor foretage opfølgning vedrørende følgende: Styrkelse af sagsbehandlingen Ministeriet anmoder om, at revisor følger op på de initiativer, som kommunen har iværksat, med henblik på at styrke sagsbehandlingen, herunder det igangværende rettidighedsprojekt og ibrugtagningen af Work-Base. Der henvises til afsnit 3.1 Revisionens bemærkninger vedrørende manglende opfølgning og manglende rettidighed i det individuelle kontaktforløb Reviderede sager, hvor der mangler jobplaner inden tilbud, ressourceprofiler, eller ressourceprofiler ikke er ajourført Ministeriet anmoder om, at revisor påser, at fornøden refusionsmæssig berigtigelse er foretaget. Vi har påset, at der er foretaget refusionsmæssig berigtigelse Særlig gennemgang af fleksområdet Ministeriet anmoder om, at revisor gennemgår alle kommunens sager fra perioden den 1. januar 31. december 2009 vedrørende revurderinger på fleksjobområdet, og at statsrefusion vedrørende sagerne berigtiges, således at loven overholdes. Vi har foretaget en gennemgang af 26 sager, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. 5.4 Redegørelse for revision af personsager Efterfølgende redegøres for væsentlige og mangler, der er konstateret ved gennemgangen af de reviderede personsager. Vurderingen af væsentlighed er foretaget på sagsniveau. 18

11 fravalgt Kontanthjælp og starthjælp Aktivering inkl. vejledning og opfølgning Revalidering inkl. forrevalidering Tilskud til udgifter til hjælpemidler og mentor m.v. Regler LAS kap. 4 LAB kap LAS kap. 6 LAB kap. 14 Sagsområde Antal udvalgte sager Væsentlige uden refusionsmæssig Væsentlige med refusionsmæssig Systematiske / generelle uden refusionsmæssig Systematiske / generelle med refusionsmæssig Beskæftigelsesministeriet administreres generelt administreres ikke i ge- overensnerelt i stem- overens- melse stemmelse med med gældende gældende reg- regler ler (Sæt kryds) 20 X 20 X (Sæt kryds) 8 X 3 X Fleksjob LAB Særlig gennemgang X LAS kap. 7 4 X Delpension Dagpenge ved sygdom Dagpenge ved barsel Fleksydelse (60 år) Ledighedsydelse og særlig ydelse Børnepasningsorlov Lov om delpension X Lov om dagpenge ved sygdom 16 X og fødsel Lov om ret til orlov og dagpenge X ved barsel Bekendtgørelse af lov om børne- X pasningsor- lov Lov om fleksydelse 3 X Ansættelse med løntilskud LAB kap X 19

12 Servicejob (løntilskud) Hjælp i særlige tilfælde (enkeltudgifter, sygebehandling, særlig hjælp vedrørende børn, flytning) Efterlevelseshjælp Regler Lov om ophævelse af lov om servicejob LAS kap. 10 LAS kap. 10 a Sagsområde Antal udvalgte sager fravalgt X Væsentlige uden refusionsmæssig Væsentlige med refusionsmæssig Systematiske / generelle uden refusionsmæssig Systematiske / generelle med refusionsmæssig administreres generelt ikke i overensstemmelse med gældende regler (Sæt kryds) administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler (Sæt kryds) 8 X X Boligydelse, boligsikring, beboerindskudslån Lov om individuel boligstøtte 5 X Børnetilskud/underholdsbidrag Førtidspension Folkepension Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Lov om social pension 10 X 5 X X 5.5 Særlig gennemgang på fleksjobområdet I overensstemmelse med ændringslov nr. 565 af 9. juni 2006 skal revisor til og med 2010 hvert år til brug for den årlige beretning om revisionen af kommunens regnskab af ydelser og tilskud efter bestemmelserne i refusionsbekendtgørelsen gennemgå halvdelen af kommunens sager om visitation til fleksjob, der er afgjort på baggrund af 70 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Revisionen skal ligeledes gennemgå halvdelen af kommunens sager om revurdering, der er foretaget eller skulle være foretaget efter 74 c, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik. 20

13 Hvis det konstateres, at der i mere end 20 % af de gennemgåede sager ikke er ret til refusion, gennemgår revisionen alle kommunens sager på området. Nytilkendelser fleksjob Der har været 60 nytilkendelser af fleksjob i perioden 1. januar 31. december Ledighedsydelse revurdering I 2010 udviste kommunens liste 16 sager, som er omfattet af bestemmelserne om revurdering. Konklusion Vores gennemgang af 30 sager vedrørende nytilkendelser og 8 sager vedrørende revurderinger har ikke givet anledning til bemærkninger. 5.6 Redegørelse for fravalg af personsagsgennemgang samt områder uden udgifter Vi har undladt at foretage personsagsgennemgang inden for nedennævnte områder, da vi på anden vis (bl.a. ved systemanalytisk revision) har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen er hensigtsmæssig og betryggende. Børnepasningsorlov, Efterlevelseshjælp og Servicejob (løntilskud) Revisionen for 2010 har ikke omfattet en gennemgang af disse områder, da kommunens udgifter er uvæsentlige. Dagpenge ved barsel og folkepension Revisionen for 2010 har ikke omfattet en gennemgang af disse sagsområder. Ved fravalget er der lagt vægt på, at der ikke er væsentlige lovændringer på områderne. Områderne vil indgå i revisionen i

14 6 Bilag 2 Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet for 2010 Bilag til revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2010 vedrørende Frederiksberg Kommune 22

15 6.1 Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret Revisionsbemærkninger Der henvises til afsnit Revisionens bemærkninger vedrørende 41 Merudgifter og 42 Tabt arbejdsfortjeneste. 6.3 Opfølgning på Socialministeriets behandling af revisionsberetning for 2009 Den 27. marts 2011 har Socialministeriet fremsendt decisionsskrivelse vedrørende årsregnskabet for I henhold til skrivelsen skal revisor foretage opfølgning vedrørende følgende: Betaling vedrørende boformer, jf. 109 og 110 i serviceloven Ministeriet anmoder om at revisor følger op på, at som betalingskommune har indhentet en revisionspåtegnet takstberegning vedrørende alle de benyttede tilbud i Vi har påset, at kommunen har indhentet de krævede revisorerklæringer. 6.4 Redegørelse for revision af personsager Efterfølgende redegøres for væsentlige og mangler, der er konstateret ved gennemgangen af de reviderede personsager. Vurderingen af væsentlighed er foretaget på stikprøveniveau. 23

16 Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige uden refusionsmæssig Væsentlige med refusionsmæssig Systematiske / generelle uden refusionsmæssig Systematiske / generelle med refusionsmæssig fravalgt Socialministeriet administreres generelt ikke i overensstemmelse med gældende regler administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Statsrefusion Særligt dyre enkeltsager SEL 176 (Sæt kryds) (Sæt kryds) 5 X Merudgiftsydelse SEL 41 Tabt arbejdsfortjeneste SEL X 8 X Hjælp til flygtninge Advokatbistand, aktindsigt m.v. Dækning af nødvendige merudgifter SEL 52 SEL 72 SEL X X X Botilbud SEL 109 Botilbud SEL 110 Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr. 352 af 24. april X 1 X 3 X 6.5 Redegørelse for fravalg af personsagsgennemgang samt områder uden udgifter Vi har undladt at foretage personsagsgennemgang inden for nedennævnte områder, da vi på anden vis (bl.a. ved systemanalytisk revision) har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen er hensigtsmæssig og betryggende. Hjælp til flygtning, SEL 52 Revisionen for 2010 har ikke omfattet en gennemgang af dette område, da kommunen ikke har udgifter på området. 24

17 6.6 Ordninger med særlige rapporteringskrav Vi skal, jf. gældende regler fra ministeriet, udarbejde rapportering vedrørende revisionen af projektregnskaber, og rapporteringen skal indsendes til ministeriet. I 2010 har vi indsendt revisionspåtegnede regnskaber vedrørende følgende projektregnskaber: Projekt "Regnskabserklæring for kommunen vedrørende tilskud til renovering af naturvidenskabelige undervisningslokaler i folkeskolen (naturfagspuljen) Regnskab for 2009" Projekt "Hjemløsestrategi i for perioden juli-december 2009" Projekt "Botilbud til yngre og midaldrende mennesker med sindslidelser (18 pladser) for perioden 1. april marts 2010" Projekt "Botilbud til yngre og midaldrende mennesker med sindslidelser (18 pladser) for perioden 1. april marts 2011" Projekt "Palliativ pleje" for perioden 1. oktober september 2010" Projekt "Fleksibel arbejdstilrettelæggelse for perioden 1. januar april 2010" Projekt "Koordination og faglighed i sagsbehandlingen for borgere med personlighedsforstyrrelser for perioden 1. august juli 2010" Projekt "Implementering af ICS i Frederiksberg for perioden 1. oktober december 2010" Projekt "Hjemløsestrategi i for perioden 1. januar 31. december 2010". Ved revisionen er det efterprøvet: om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige og mangler, om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i tilsagnsskrivelsen og i ministeriets administrations- og regnskabsinstruks, om tilskuddet er anvendt til formålet, og om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed. Konklusion Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er vores opfattelse, at projektregnskaberne giver et retvisende billede af aktiviteterne, og at de dispositioner, der er omfattet af projektregnskaberne, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 25

18 6.7 Byfornyelse Vi har foretaget en gennemgang af byfornyelsesområdet i kommunen. Byfornyelsesområdet omfatter følgende: Lov om byfornyelse og udvikling af byer. Herunder områderne: Områdefornyelse og Bygningsfornyelse. Revisionen er udført i overensstemmelse med de bekendtgørelser, der er relevante for de enkelte beslutningstyper, herunder: Bekendtgørelse nr. 352 af 24. april 2006 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. I forbindelse med den foretagne revision er det bl.a. efterprøvet, at de af kommunalbestyrelsen trufne beslutninger er i overensstemmelse med gældende love om byfornyelse. Det er påset, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, der er omfattet af byggeregnskaberne og de kommunale udgifter. Det er tillige påset, at udgifter og indtægter har hjemmel i de af kommunalbestyrelsen vedtagne bevillinger. Om afvigelser mellem regnskab og budget henvises til de af kommunen udarbejdede bemærkninger til regnskaberne. Den talmæssige korrekthed og sammenhæng mellem regnskaberne/opgørelserne og de enkelte posteringer er kontrolleret ved brug af det foreliggende regnskabsmateriale. Regnskaberne og opgørelserne er påset korrekt udarbejdet og i overensstemmelse med det reviderede regnskabsmateriale. Revisionen er foretaget ved stikprøver i det omfang, det er skønnet forsvarligt, og gældende forskrifter ikke har været til hinder herfor. Gennemgang af sager Vi har foretaget en gennemgang af følgende sager: Bygningsfornyelse af ejendommen Aksel Møllers Have 13, Roarsvej Bygningsfornyelse af ejendommen Falkoner Allé Bygningsfornyelse for ejendommen Wilkensvej 35 m.fl. Konklusion Det er på baggrund af den udførte revision vores opfattelse, at området generelt administreres i overensstemmelse med gældende regler. 26

19 7 Bilag 3 Lovpligtig redegørelse til Integrationsministeriet for 2010 Bilag til revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2010 vedrørende Frederiksberg Kommune 27

20 7.1 Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Revisionen af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion, har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på kommunens endelige restafregninger af statsrefusion for regnskabsåret Revisionsbemærkninger Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 7.3 Opfølgning på Integrationsministeriets behandling af revisionsberetninger for 2009 Den 4. marts 2011 har Integrationsministeriet fremsendt decisionsskrivelse vedrørende regnskabet for I henhold til skrivelsen er der ikke forhold til opfølgning. 7.4 Redegørelse for revision af personsager Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Efterfølgende redegøres for væsentlige og mangler, der er konstateret ved gennemgangen af de reviderede personsager. Vurderingen af væsentlighed er foretaget på stikprøveniveau. Væsentlige uden refusionsmæssig Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Systematiske admini- admini- Systematiske / genestrerestreres Væsentlige / relle generelt generelt generelle med re- ikke i i overens- med re- uden fusions- overensstemmelfusionsmæssionsmæs- refusi- mæssig stemmel- se med betyd- Områse med gældende betydnintydninvalgsig benindet fra- gældende regler regler Udarbejdelse af integrationskontrakt inden for 1 måned Løbende opfølgning på integrationskontrakten Tiltag ifht. sygemeldte udlændinge IL 19 IL 20 IL 20a (Sæt kryds) 5 X 5 X X 28

21 Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Væsentlige uden refusionsmæssig Væsentlige med refusionsmæssig Systematiske / generelle uden refusionsmæssig Systematiske / generelle med refusionsmæssig fravalgt administreres generelt ikke i overensstemmelse med gældende regler administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Tilbud om integrationsprogram, herunder tilbud om danskuddannelse, kursus i samfundsforståelse og beskæftigelsesrettede tilbud Tilbud om introduktionsforløb, herunder tilbud om danskuddannelse, kursus i samfundsforståelse og beskæftigelsesrettede tilbud Udbetaling af introduktionsydelse, herunder rådighedsvurdering og evt. sanktionering Hjælp i særlige tilfælde Fejl vedr. refusion, grund og/eller resultattilskud Henvisning til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven Udbetaling af repatrieringsstøtte m.v. Kapitel 4 Kapitel 4a IL kapitel 5 IL kapitel 6 IL 45 Danskuddannelseslovens 2-2a og 2b, stk. 1 Repatrieringslovens 7-8 (Sæt kryds) 3 X 3 X 3 X 5 X X X N/A 29

22 7.5 Redegørelse for fravalg af personsagsgennemgang samt områder uden udgifter Vi har undladt at foretage personsagsgennemgang inden for nedennævnte områder, da vi på anden vis (bl.a. ved systemanalytisk revision) har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen er hensigtsmæssig og betryggende. Tiltag i forhold til sygemeldte udlændinge, hjælp i særlige tilfælde og repatriering Revisionen for 2010 har ikke omfattet en gennemgang af hjælp i særlige tilfælde og repatriering. Ved fravalget er der lagt vægt på, at disse sagsområder økonomisk set ikke er væsentlige, og vi vurderer således, at området ikke har væsentlig for de statslige myndigheders styring og kontrol. 7.6 Ordninger med særlige rapporteringskrav Vi skal, jf. gældende regler fra ministeriet, udarbejde rapportering vedrørende revisionen af projektregnskaber, og rapporteringen skal indsendes til ministeriet. I 2010 har vi indsendt revisionspåtegnede regnskaber vedrørende følgende projektregnskaber: Projekt "Forældreindragelse og -involvering i 10. klasse for perioden 1. august marts 2010" Projekt "Bydelsmødre for perioden 1. oktober december 2009" Projekt "Bydelsmødre for perioden 1. januar 31. december 2010". Ved revisionen er det efterprøvet: om projektregnskabet er rigtigt, dvs. uden væsentlige og mangler, om tilskudsbetingelserne er opfyldt, herunder bestemmelserne i tilsagnsskrivelsen og i ministeriets administrations- og regnskabsinstruks, om tilskuddet er anvendt til formålet, og om tilskudsmodtager har udvist sparsommelighed. Konklusion Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er vores opfattelse, at projektregnskaberne giver et retvisende billede af aktiviteterne, og at de dispositioner, der er omfattet af projektregnskaberne, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 30

23 8 Bilag 4 Lovpligtig redegørelse til SKAT for 2010 Bilag til revisionsberetning nr. 2 for regnskabsåret 2010 vedrørende Frederiksberg Kommune 31

24 8.1 Revisors overordnede konklusion og bemærkninger Dette bilag er en særskilt redegørelse til SKAT på baggrund af rapporteringskravene i 12 i bekendtgørelse nr af 24. oktober Revisionen af personsager er udført i overensstemmelse med 10 i ovennævnte bekendtgørelse om kommunale revisorers revision af børnefamilieydelsen. Revisionen af børnefamilieydelser har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning af kommunens års regnskab for regnskabsåret Revisionsbemærkninger Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. 8.3 Redegørelse for revision af personsager Sagsområde Antal udvalgte sager Væsentlige uden refusionsmæssig Væsentlige med refusionsmæssig Systematiske / generelle uden refusionsmæssig Systematiske / generelle med refusionsmæssig fravalgt administreres generelt ikke i overensstemmelse med gældende regler administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Børnefamilieydelse (Sæt kryds) 11 X 32

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk vedrørende revision af de sociale udgifter, der er

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C CVR-nr. 55 13 30 18 af 15. juni 2017 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2016 Indhold 1 Indledning 9 2 Den udførte revision

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 13. august 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 4 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 CVR-nr. 29 18 94 20 Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale,

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 6. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Løbende revision 2012 Beskæftigelsesministeriet og Social-

Læs mere

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012 Ankestyrelsens evaluering af Kommunernes revision Regnskabsåret 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 2 3 Ankestyrelsens gennemgang af de kommunale revisionsberetninger 3 3.1 Revisionsberetninger

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 168 af 04/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 24. januar 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-325

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg. Esbjerg Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg. Esbjerg Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Besøgsrapport Løbende revision 2012 på Beskæftigelses- og Social

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 13. (Side 309-342) Revisionen af regnskabet for 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 13 (Side 309-342) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

LEMVIG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 70 LEMVIG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE 439-467 VEDRØRENDE

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

SYDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 22. (side 463-497) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 22 (side 463-497) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Egedal Kommune CVR-nr. 29 18 83 86 12. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 24 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

SYDDJURS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 24 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 87 10 63 00 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 DK-8900 Randers C CVR-nr. 20 22 26 70 SYDDJURS KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 24 SIDE 511-537

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015

SKANDERBORG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2015 Tlf: 89 30 78 00 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 SKANDERBORG KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR. 19 SIDE 499 527 VEDRØRENDE

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Hørsholm Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Hørsholm Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Hørsholm Kommune CVR-nr. 70 96 05 16 1. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 402-429) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

LEMVIG KOMMUNE. Beretning nr. 17. (side 402-429) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive LEMVIG KOMMUNE Beretning nr. 17 (side 402-429) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Faxe Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 402-413) Løbende beretning Regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Københavns Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. 6.

Københavns Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. 6. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter Faxe Kommune 2016 Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 29. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Revisionen af regnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side ) Revisionen af regnskabet for Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 334-363) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 302-338) Årsregnskabet 2012. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kolding@bdo.dk www.bdo.dk

VARDE KOMMUNE. Beretning nr. 16. (side 302-338) Årsregnskabet 2012. Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 kolding@bdo.dk www.bdo.dk VARDE KOMMUNE Beretning nr. 16 (side 32-338) Årsregnskabet 212 32 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 212... 35 1.1 Indledning... 35 1.2 Ledelsens regnskabserklæring...

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 19. februar 2016 J.nr. 2015-0064-12404 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 27.

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde FREDERIKSSUND KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 151-195) Afsluttende beretning for regnskabsår 2013 BDO Kommunernes

Læs mere

Henvendelse om publikationen kan ske til: Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K T

Henvendelse om publikationen kan ske til: Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K T Resultater fra Gennemgangen af kommunernes revisionsberetninger Regnskabsåret 205 Henvendelse om publikationen kan ske til: Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 060 København K T 33 92 93 00 Publikationen

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 188-225) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014

NORDDJURS KOMMUNE. Beretning nr. 9. (side 188-225) Revisionen af årsregnskabet for 2014. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 4, 2. DK-8900 Randers NORDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 188-225) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 koldingkr@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Birkemose Allé 31, st. DK-6000 Kolding FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 378 417) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions-

Læs mere

Fyns Amt Revisionsberetning for regnskabsåret 2006 vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fyns Amt Revisionsberetning for regnskabsåret 2006 vedrørende sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr.: 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Fyns Amt Revisionsberetning for

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 12. (side ) Løbende revision indtil 14. december Delberetning for regnskabsåret 2012

HOLSTEBRO KOMMUNE. Beretning nr. 12. (side ) Løbende revision indtil 14. december Delberetning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 skive@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Slotsgade 3 DK-7800 Skive HOLSTEBRO KOMMUNE Beretning nr. 12 (side 292 300) Delberetning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE DEN SELVEJENDE INSTITUTION STENTEVANG BØRNEHAVE Beretning nr. 32 Revision af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 474.001 Side 1 Til bestyrelsen for Stentevang Børnehave

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg FREDERIKSHAVN KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 55-64) Delberetning for regnskabsåret 2013 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 odense@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Fælledvej 1 DK-5100 Odense C ASSENS KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 362 374) Løbende revision indtil april 2013 Delberetning for regnskabsåret 2012

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Gennemgangen af kommunernes revision

Gennemgangen af kommunernes revision Ankestyrelsens resultater fra Gennemgangen af kommunernes revision Regnskabsåret 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 3 3 Gennemgangen af de kommunale revisionsberetninger 5 3.1

Læs mere