PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008"

Transkript

1 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008

2 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Publikationen kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside Design BGRAPHICS/Personalestyrelsen Elektronisk publikation ISBN

3 PLUSTID EN NY MULIGHED HVAD ER PLUSTID? Plustid er en aftale, som den enkelte ansatte indgår med sin arbejdsgiver om, at hans eller hendes ugentlige arbejdstid forhøjes ud over sædvanlig fuldtid på 37 timer med en tilsvarende forhøjelse af lønnen dvs. en omvendt deltid. HVORFOR PLUSTID? Kravene til den offentlige sektor og dens ydelser er stigende. Samtidig er der en generel knaphed på arbejdskraft og dermed på mange områder voksende problemer med at rekruttere nye medarbejdere til erstatning for de mange ansatte, som fratræder deres job i det offentlige på grund af alder i de nærmeste år. En del af disse rekrutteringsproblemer vil kunne afhjælpes ved, at de medarbejdere, der allerede er ansat, får mulighed for at arbejde i flere timer end i dag. Plustid, der er indført som en nyskabelse ved OK 08, har til formål at skabe en sådan fleksibilitet i arbejdstiden en fleksibilitet, der kommer både ledelsen og de ansatte til gode. Hvis arbejdspladsen f.eks. står for at skulle besætte en ledig stilling eller har brug for at lægge flere ressourcer på et bestemt opgavefelt, vil plustidsaftaler med en eller flere af de nuværende erfarne medarbejdere være et oplagt alternativ til nyrekruttering. For de ansatte kan en plustidsaftale til gengæld være en mulighed for at omsætte et arbejdsmæssigt overskud til en fast, pensionsgivende lønforhøjelse. HVEM KAN KOMME PÅ PLUSTID? En plustidsaftale kræver først og fremmest, at der i de arbejdstidsregler, som den ansatte er omfattet af, er bestemmelser om plustid. Regler om plustid findes i tjenestemændenes arbejdstidsaftale (som også mange overenskomster henviser til), i AC-overenskomsten og i langt de fleste andre overenskomster og organisationsaftaler. PLUSTID EN NY MULIGHED 1

4 Adgangen til at indgå plustidsaftaler omfatter ikke chefer, dvs. ansatte i stillinger på lr. 37-niveau og derover samt andre stillinger, der er forbundet med et direkte personaleansvar. SKAL DER INDGÅS EN LOKALAFTALE? For de fleste personalegrupper (dog ikke for overenskomstansatte special- og chefkonsulenter) er det en forudsætning for at indføre plustid, at ledelsen har indgået en lokal aftale med de respektive tillidsrepræsentanter om, at plustid kan anvendes på den konkrete arbejdsplads for de pågældende personalegrupper. I tilfælde, hvor der ikke er en tillidsrepræsentant, skal aftalen indgås med den forhandlingsberettigede organisation. En sådan iværksættelsesaftale skal ikke indeholde betingelser og vilkår for eller supplerende bestemmelser om plustid, da disse spørgsmål er udtømmende reguleret i de generelle regler. Iværksættelsesaftalen skal alene give grønt lys for, at de enkelte medarbejdere kan indgå individuelle plustidsaftaler på den pågældende arbejdsplads. Derudover skal den indeholde en opsigelsesbestemmelse. Se et eksempel på en iværksættelsesaftale her. Som nævnt fungerer plustid på de fleste punkter som deltid blot med omvendt fortegn. Ordningen bygger derfor grundlæggende på kendte mekanismer. Da plustid imidlertid er et nyt fænomen i overenskomsterne, kan der i indkøringsfasen være en vis usikkerhed om indhold og proces. Ledelsen bør derfor overveje, om man på arbejdspladsen, f.eks. i SU-regi, med fordel kan tage en overordnet drøftelse, før man går i gang med at indgå konkrete aftaler. Eksempelvis kan der være behov for at drøfte plustid i relation til eventuelle eksisterende lokalaftaler om flekstid eller tidsopsparing. HAR EN ANSAT RET ELLER PLIGT TIL AT GÅ PÅ PLUSTID? Plustid er en frivillig sag, der bygger på en aftale mellem den enkelte medarbejder og ledelsen. En ansat har derfor ikke ret til at komme på plustid, og arbejdsgiveren kan ikke kræve, at den ansatte går på plustid. 2 PLUSTID EN NY MULIGHED

5 Der kan heller ikke i stillingsopslag stilles krav om, at ansættelse skal ske på plustid, men det vil være naturligt, at en eventuel mulighed for plustid i de relevante tilfælde nævnes som led i beskrivelsen af ansættelsesvilkårene. Både ledelsen og den ansatte kan tage initiativ til at drøfte en plustidsaftale. Der er tale om en helt konkret stillingtagen i relation til den enkelte stilling og den enkelte medarbejder, og en konkret vurdering af, om plustid i det aktuelle tilfælde vil være en god løsning i forhold til arbejdspladsens behov og organisering. At der aftales plustid med én medarbejder inden for en bestemt stillingskategori, er således ikke ensbetydende med, at alle andre medarbejdere i tilsvarende stillinger kan forvente at få imødekommet eventuelle ønsker om plustid. Indgåelse og opsigelse af en plustidsaftale er ikke en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Da plustid ligesom deltid bygger på individuelle aftaler, kan der ikke mellem ledelsen og tillidsrepræsentanterne indgås kollektive lokalaftaler, der giver en medarbejdergruppe ret eller pligt til plustid. HVILKE VILKÅR GÆLDER FOR ANSÆTTELSE PÅ PLUSTID? Plustidsvilkårene fremgår af de generelle arbejdstidsregler for personalegruppen. Arbejdstiden dvs. det normale gennemsnitlige timetal pr. uge, der for fuldtidsansatte udgør 37 kan maksimalt forhøjes til 42 timer. Forhøjelsen berører ikke forpligtelserne til herudover at udføre nødvendigt over- eller merarbejde. Lønnen dvs. grundløn, funktionstillæg, kvalifikationstillæg og andre faste (varige såvel som midlertidige) tillæg forhøjes forholdsmæssigt. Rådighedstillæg og dertil hørende rådigheds- og/eller merarbejdsforpligtelser forhøjes dog ikke, medmindre det aftales konkret i den individuelle aftale. Under sygdom, barsel, omsorgsdage og andet lønnet fravær, hvor den ansatte har krav på sin sædvanlige løn, er det således også plustidslønnen, der skal udbetales. Om ferie og særlige feriedage, se nedenfor. Plustid indebærer ingen ændringer i adgangen til refusion fra Barselsfonden. PLUSTID EN NY MULIGHED 3

6 Pensionsbidrag indbetales af hele det beløb, som lønnen forhøjes med ved plustidsansættelse dvs. også selv om dele af lønstigningen består af en opskrivning af løndele, der ikke i forvejen var pensionsgivende. For overenskomstansatte mfl. beregnes pensionsbidraget efter de regler og med den procentsats, der er fastsat i overenskomsten mv., og beløbet indbetales til den sædvanlige pensionsordning. For tjenestemænd udgør pensionsbidraget i alle tilfælde 18 pct., der indbetales til en (eksisterende eller nyoprettet) supplerende pensionsordning. Plustiden har ingen indvirkning på pensionsalderen eller optjeningen i øvrigt af tjenestemandspension. For tjenestemandslignende ansatte med en tjenestemandspensionsordning er der som hovedregel aftalt en tilsvarende ordning. Ferie optjenes efter de almindelige regler i ferieaftalen på grundlag af den højere beskæftigelsesgrad i optjeningsåret. Det betyder, at den løn, der udbetales under ferien, først påvirkes af det ændrede timetal med en vis forsinkelse. En ansat, der er overgået fra fuldtid til plustid, vil således i det første ferieår efter overgangen kun få fuldtidsløn under ferien. Til gengæld vil den pågældende efter tilbagevenden til fuldtid få plustidsløn under ferien i det første ferieår efter overgangen. Tilsvarende gælder for særlige feriedage. Fratrædelsesgodtgørelse, efterindtægt og andre ydelser, der beregnes på grundlag af den ansattes normale månedsløn, skal ligeledes fastsættes ud fra plustidslønnen. Ophør af plustid sker, hvis den ansatte eller arbejdsgiveren opsiger aftalen med det varsel og efter de bestemmelser, der er fastsat i den individuelle aftale. Hvis aftalen er tidsbegrænset, ophører plustiden automatisk ved den aftalte periodes ophør. Parterne har dog også mulighed for at aftale, at aftalen ikke kan opsiges, dvs. at plustidsansættelsen fortsætter, indtil parterne eventuelt måtte blive enige om at ændre timetallet, jf. dog nedenfor om uansøgt afsked. 4 PLUSTID EN NY MULIGHED

7 Hvis parterne ikke har aftalt opsigelsesbestemmelser overhovedet, følger det af tilbagefaldsreglen i de generelle regler om plustid, at begge parter kan opsige plustiden til bortfald med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Efter plustidsaftalens ophør vender den ansatte tilbage til den beskæftigelsesgrad, der gjaldt før overgangen til plustid, medmindre andet konkret er eller bliver aftalt. Individuelle aftaler om plustid løber videre efter deres indhold, også selv om den grundlæggende iværksættelsesaftale opsiges og bortfalder. I forbindelse med uansøgt afsked gælder den særregel, at den ansatte altid dvs. helt uden hensyn til de opsigelsesvarsler, der i øvrigt fremgår af den individuelle aftale har ret (men ikke pligt) til at vende tilbage til den beskæftigelsesgrad, der gjaldt før overgangen til plustid, 3 måneder før fratrædelsestidspunktet. Årsagen til denne særregel er, at Arbejdsdirektoratet har tilkendegivet, at arbejdstimer ud over 37 pr. uger, der er præsteret inden for de seneste 3 måneder forud for en ledighedsperiode, vil blive betragtet som overskydende timer i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring. Betalingen for disse timer vil derfor påvirke beregningen af eventuelle arbejdsløshedsdagpenge. HVAD SKAL DER STÅ I DEN INDIVIDUELLE PLUSTIDSAFTALE? De vilkår, der gælder for plustidsansættelsen, fremgår af de centralt aftalte regler (f.eks. 6 i tjenestemændenes arbejdstidsaftale eller 13A i AC-overenskomsten) og skal derfor ikke gentages i den individuelle aftale. Aftalen, der bør være skriftlig, skal alene indeholde de konkrete, personlige vilkår, dvs. Ikrafttrædelsestidspunktet Den nye beskæftigelsesgrad Opsigelsesbestemmelser/en evt. tidsbegrænsning Se et eksempel på en individuel plustidsaftale her. Plustidsaftalen indebærer en ændring af ansættelsesvilkårene (på samme måde som overgang til deltidsansættelse), og er derfor omfattet af reglerne om arbejdsgiverens PLUSTID EN NY MULIGHED 5

8 pligt til at oplyse den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. Uanset at den ansatte som part i aftalen må antages at være helt bekendt med denne ændring, bør aftalen derfor optages som et tillæg til ansættelsesbrevet/-beviset. FLERE SPØRGSMÅL? Hvis reglerne om plustid skulle give anledning til yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Personalestyrelsen enten telefonisk på eller via styrelsens postkasse 6 PLUSTID EN NY MULIGHED

9 AFTALE OM IVÆRKSÆTTELSE AF PLUSTID 1. Der er mellem (institutionen) og tillidsrepræsentanten(-erne) for (de(n) relevante medarbejdergruppe(r)) enighed om, at (de(n) pågældende personalekategori(er)) kan indgå individuelle aftaler om plustid. 2. Denne aftale kan opsiges til bortfald med (antal) måneders varsel. (Sted), den (Dato) Ledelsens underskrift Tillidsrepræsentantens(-ernes) underskrift

10 AFTALE OM PLUSTID Mellem (institutionen) og (den ansattes navn) er der i henhold til (plustidsbestemmelsen i de arbejdstidsregler, den pågældende er omfattet af, eksempelvis 6 i aftale af 27. juni 2008 om arbejdstid for tjenestemænd i staten) indgået følgende aftale om plustid, som udgør et tillæg til ansættelsesbrevet: 1. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid forhøjes med virkning fra (ikrafttrædelsestidspunkt) til (antal) timer. 2. Denne aftale kan af hver af parterne opsiges til bortfald med (antal) måneders varsel. Alternativt 2. Denne aftaler udløber uden opsigelse med virkning fra (ophørstidspunkt). Ledelsens underskrift Den ansattes underskrift

11

12 Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE

ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE ORGANISATIONSAFTALE FOR DET KONGELIGE TEATERS TEATERTEKNIKERE 2013 1 Indhold Side ORGANISATIONSAFTALE... 3 I. DEL... 3 1. Organisationsaftalens område... 3 9.A. Arbejdstid... 4 9.B. Deltid... 4 9 C. Plustid...

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftale om Arbejdstid for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 3. december 2008 Perst. nr. 072-08 PKAT nr. J.nr. 07-331-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler

Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler. 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Løn- og ansættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler 1. april 2013 31. marts 2015 BUPL og Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler Aftale Håndbog OK 2013 2015 for det pædagogiske personale

Læs mere

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.01 O.15 31/2015 Side 1. Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.01 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem

Læs mere

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1

Overenskomst for tandplejere. 53.41 O.13 31/2014 Side 1 Overenskomst for tandplejere KL Dansk Tandplejerforening 53.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 53.41 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 2. Afgrænsning - månedslønnede og

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013

Virksomhedsoverenskomst. mellem. DSB Vedligehold A/S. Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område. 1. april 2013 Virksomhedsoverenskomst mellem DSB Vedligehold A/S og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område 1. april 2013 I n dh oldsfortegn else: Vejledende bemærkninger til Virksomheds overenskomsten

Læs mere

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1

Overenskomst for håndværkere. 40.11 O.13 26/2014 Side 1 Overenskomst for håndværkere KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F Fødevareforbundet NNF Malerforbundet i Danmark Serviceforbundet 40.11 Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere. 51.11 O.13 27/2014 Side 1 Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for musikskolelærere KL 51.11 Side 1 Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.11 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004

OVERENSKOMSTER. mellem. Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik. Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 OVERENSKOMSTER mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Specialarbejderforbundet i Danmark 1.3.2000-1.3.2004 AHTS, Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service 2 Forord I forbindelse

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere