TRÆF2013. Velkommen. Herning Kongrescenter. Østergade 37, 7400 Herning. Den august Dorthe Jollmann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆF2013. Velkommen. Herning Kongrescenter. Østergade 37, 7400 Herning. Den 24. - 25. august 2013. Dorthe Jollmann"

Transkript

1 TRÆF2013 Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning Den august 2013 Velkommen Dorthe Jollmann 1

2 GENERALFORSAMLING Alle, der senest den 1. august har forhåndstilmeldt sig generalforsamlingen, vil få kaffe/te og billet til en ostemad. Traktementet er et forsøg, hvor vi efter træffet vil tage stilling til, om det skal fortsætte. Alle, der deltager i generalforsamlingen, vil få tilbudt kaffe/te. Hvis du ikke har forhåndstilmeldt dig generalforsamlingen, bedes du henvende dig i foreningens information i løbet af lørdagen for at blive registreret. Indkaldelsen til generalforsamlingen finder du her i indstikket. QUILTMIDDAG TOMBOLA Husk at tilmelde dig quiltmiddagen. Se menu og tilmeldingsblanket i træfprogrammet udsendt med Kludemagasinet nr. 2/2013. Du kan også tilmelde dig middagen på under Træf og Messer. Pris pr. person 295 kr. Som sædvanlig har vi tombola i DPF-shoppen med mange lækre gevinster fra butikkerne. I år har Lyngquilterne syet en flot quilt, som udtrækkes på nitterne lørdag. Vi har også en quilt til udtrækning på nitterne søndag. MEDLEMSUDSTILLING Tilmeldingsfristen er forlænget til den 20. juli 2013, hvorefter du får tilsendt en kvittering. Hvis du ikke modtager en kvittering inden den 31. juli, skal du kontakte Sonja Kongaa. FOREDRAG Se omtale i træfprogrammet eller på Billetter sælges også ved indgangen til salen. Lørdag kl Ailsa Craig - et vejkryds i Canada v/lisbet Borggreen Dansk Patchwork Forening var i maj 2012 inviteret til Ailsa Craig Community Quilt Festival med 120 danske quilts og et hold på 15 quiltere. Lørdag kl Søndag kl Patchwork og den amerikanske borgerkrig v/filippa Gårdbo og Jette Schiøth Der vil blive fortalt om tiden for den amerikanske borgerkrig ( ), hvor der blev syet mere end tæpper. Lørdag kl Måske kender du Claus Dalby fra de mange skønne haveud sendelser på tv. Men vidste du, at han på sit forlag Klematis gennem mere end tyve år har udgivet utallige patchwork- og håndarbejdsbøger? Claus Dalby beretter om sit liv med hobbybøger og fortæller, hvordan det hele begyndte. 2

3 UDSTILLINGER Danmarkstæpperne Som ved tidligere træf udstilles alle tre Danmarkstæpper. Kadinsky - Alicia Merrett Alicia Merrett - Comtemporary Art Quilts Udstilling af 10 (eller så mange, der kan være i bagagen) af Alicias smukke farvestrålende quilts, som på fineste vis understreger det, som hun gør så fremragende, nemlig quilts med inspiration i landkort, bykort og tekster samt malerne Klee og Kandinsky. Se også omtalen af Alicia i Kludemagasinet nr. 2/2013. EQA-udstillingen Movements 12 trekanter fra hvert af de 18 EQA-lande i orange fra Ungarn, Holland og Finland blå fra Frankrig, Island og Sverige gul fra Tyskland, Belgien og Luxemburg lilla fra Norge, Spanien og UK rød fra Østrig, Schweiz og Danmark grøn fra Letland, Italien og Irland. Desuden de indsendte danske trekanter, der ikke blev udvalgt. ABC of Art Quilts med tekstilgruppen Forum Art Quilt Gruppen blev dannet i 2010 af otte kreative tekstilkunstnere fra Holland, Luxemburg og Tyskland. De har alle i mange år beskæftiget sig med moderne tekstilkunst og ladet sig inspirere af bl.a. Els Van Baarle, Jette Clover og Linda Colsh. Foruden at være medlemmer af deres respektive patchworkforeninger er de medlemmer af SAQA (Studio Art Quilt Association - og de deltager ofte i internationale konkurrencer både i og uden for Europa samt arrangerer egne udstillinger. Ved European Patchwork Meeting i Val d Argent 2012 kunne udstillingen ABC of Art Quilts ses for allerførste gang. Dette projekt tog udgangspunkt i gruppens eksperimenter med nye materialer og teknikker, og hver quilter fremstillede 26 små artquilts 30 x 30 cm. Til hvert arbejde skulle anvendes en særlig teknik eller et usædvanligt materiale. Egentlig var målet ikke at lave en udstilling, men resultatet af to års arbejde blev så godt, at det var oplagt at lave en udstilling i Hele udstillingen består af 234 quilts på 30 x 30 cm arrangeret i ninepatches, som repræsenterer hvert bogstav i alfabetet. Det er dog kun 52 udvalgte quilts, der kommer til Danmark. For at andre kunne få glæde af det spændende arbejde blev det besluttet at udgive projektet i bogform med de 52 udvalgte quilts. Denne bog kan købes på træffet. Filippa Gårdbo og Jette Schiøth De har en meget spændende udstilling bestående af 25 quilts med inspiration fra den amerikanske borgerkrig Se omtalen i dette nummer af Kludemagasinet. Fadengraphik - Feige - Heike Rueeck Malgel - Mixed Media mit Rosen - Juliette Eckel Dameportræt - Bodil Gardner Bodil Gardner Bodil er en kendt billedkunstner, og på dette års træf kan du se en lille udstilling af dameportrætter. Dorthe Jollmann Dorthe, som står bag årets plakat og postkort til træffet, udstiller tre meget smukke quilts. Quilt - Marianne Wraa Marianne Wraa Marianne kommer med en lille udstilling af sine værker. 3

4 GENERALFORSAMLING Dansk Patchwork Forening afholder generalforsamling lørdag den 24. august 2013 kl i Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Beretning fra underudvalg 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 5. Vedtagelse af budget, kontingent og indskrivningsgebyr 6. Indkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen om opdatering af vedtægterne, se nedenfor. Bestyrelsen har i forbindelse med den nye hjemmeside fået udarbejdet et forslag til nyt logo. 7. Valg af kasserer og bestyrelse 8. Valg af suppleanter 9. Valg af revisorer 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt På valg er kasserer Susanne Jørgensen, som modtager genvalg. På valg til bestyrelsen er Else Larsen og Sonja Kongaa, begge modtager genvalg. Har du emner, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de være formanden i hænde senest 14 dage før denne, dvs. senest den 10. august Bemærk ligeledes, at forslag til ændring af vedtægterne ifølge vedtægternes 12 skal være udsendt sammen med dagsordenen for generalforsamlingen, dvs. Kludemagasinet nr. 3/2013 for at kunne vedtages på denne generalforsamling. På bestyrelsens vegne Else Larsen 4

5 VEDTÆGTSÆNDRING På generalforsamlingen i 2012 blev der rejst spørgsmålet, om man kan stemme med fuldmagt. Vi besluttede at få indføjet i vedtægterne, at der hverken kan opstilles eller stemmes til bestyrelsen ved fuldmagt. Samtidig blev vi enige om at opdatere vedtægterne generelt, så vi fremover undgår tvivl om, hvordan vi skal forholde os, fordi der ikke står noget om det i vedtægterne. Arbejdet har udmøntet sig i nedenstående forslag. FORSLAG: Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april NAVN 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international sammenhæng er navnet også Dansk Patchwork Forening. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at styrke interessen for og udbrede kendskabet til patchwork, quiltning, applikation og lignende, at fremme kontakten mellem landsdelene samt at være kontaktled til foreninger og aktiviteter i udlandet. Alle foreningens aktiviteter skal hvile i sig selv, idet foreningen drives udelukkende på nonprofit vilkår. 3 MEDLEMMER 3.1 Som medlem i foreningen kan optages enhver, der er interesseret i patchwork, quiltning, applikation og lignende. Medlemskabet er personligt. 3.2 Det er en betingelse og forudsætning for at være medlem af foreningen, at medlemmet udviser en loyal og positiv indstilling over for foreningens virke. 3.3 Institutioner kan tegne medlemskab, der ikke er adgangsgivende til generalforsamlingen. 3.4 Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens sekretariat, et bestyrelsesmedlem eller via foreningens hjemmeside (www.patchwork.dk). 3.5 Udmeldelse med virkning for det kommende år skal ske skriftligt eller telefonisk til foreningens sekretariat eller et bestyrelsesmedlem senest den 1. oktober. Ved udmeldelse senere end den 1. oktober skal der ske betaling af kontingent for det kommende år. 3.6 Bestyrelsen kan nægte optagelse, når særlige grunde taler for det. Såfremt den optagelsessøgende ønsker det, skal nægtelsen dog efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling. 3.7 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ikke opfylder de forpligtelser, der følger af medlemskabet, som handler til skade for foreningen eller som ikke overholder kontraktretslige forpligtelser over for foreningen. Den ekskluderede kan inden fire uger fra datoen for bestyrelsens beslutning appellere denne til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse om eksklusion. 3.8 Eksklusionen har virkning fire uger efter det tidspunkt, hvor den ekskluderede har modtaget et anbefalet brev med bestyrelsens beslutning, med mindre den ekskluderede appellerer til generalforsamlingen. I så fald har beslutningen virkning fra datoen for generalforsamlingens afholdelse, såfremt bestyrelsesbeslutningen fastholdes af generalforsamlingen. 4 HÆFTELSE 4.1 For foreningens forpligtelser af enhver art, ud over hvad der måtte fremgå af nærværende vedtægter, hæfter kun foreningen, hvorfor der ikke påhviler bestyrelsen eller medlemmerne nogen form for personlig hæftelse for de af foreningen påtagne forpligtelser. 4.2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. 5 GENERALFORSAMLINGEN 5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 5.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt sidste weekend i august i forbindelse med Træffet. 5.3 Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Beretning fra underudvalg (bladudvalg mv.) 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 5. Vedtagelse af budget, kontingent og indskrivningsgebyr 6. Indkomne forslag 5

6 VEDTÆGTSÆNDRING 7. Valg af kasserer og bestyrelse 8. Valg af suppleanter 9. Valg af revisor(er) 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt 5.4 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. 5.5 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af vedtægterne. Hvert medlem har én stemme. 5.6 Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Afstemning skal dog ske skriftligt, når blot ét medlem kræver det. 5.7 Det er ikke muligt at opstille til bestyrelsen eller at stemme til bestyrelsesvalg ved fuldmagt. I disse tilfælde kræves personligt fremmøde. Derudover er det tilladt at stemme ved fuldmagt. 5.8 Ved valg må hvert medlem afgive stemme på lige så mange kandidater, som skal vælges ind. 5.9 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse Dagsorden, det reviderede regnskab samt budget for det kommende år offentliggøres i Kludemagasinet senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 1/4 af medlemmerne eller bestyrelsen anmoder herom. Anmodningen skal være skriftlig og skal indeholde en dagsorden for den ekstra ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har ret til at tilføje punkter til en indsendt dagsorden. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest fire uger efter, at anmodningen er modtaget Endelig dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling tilsendes medlemmerne senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. 6 TRÆF 6.1 Der afholdes træf i den sidste weekend i august hvert år i forbindelse med afholdelse af den ordinære generalforsamling. 6.2 Bestyrelsen finder egnede steder til afholdelse af træffet. Træffet afholdes som udgangspunkt på Fyn hvert andet år og henholdsvis i Jylland og på Sjælland hvert fjerde år. Såfremt bestyrelsen finder det formålstjenligt, kan bestyrelsen vælge at fravige udgangspunktet. Dette annonceres senest et halvt år før afholdelse af træffet. 6.3 Træffet er offentligt tilgængeligt. Bestyrelsen kan vælge at begrænse den offentlige åbningstid. 7 BESTYRELSEN 7.1 Den daglige ledelse af foreningen forestås af en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen. 7.2 Bestyrelsen er sammensat således: 6 Formand Næstformand Kasserer To bestyrelsesmedlemmer 7.3 Straks efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, hvorefter bestyrelsens sammensætning offentliggøres. 7.4 Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges for en periode af to år, således at to bestyrelsesmedlemmer vælges lige år og kassereren og to bestyrelsesmedlemmer vælges ulige år. 7.5 Ved stemmelighed foretages lodtrækning. 7.6 Genvalg kan finde sted. 7.7 Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv frem til den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor der sker suppleringsvalg. Bestyrelsen er berettiget til at supplere sig med såvel valgte suppleanter som med andre. 7.8 Hvert år vælges to suppleanter til bestyrelsen. 7.9 Suppleanterne har efter forudgående aftale med formanden adgang til bestyrelsesmøderne. Derudover kan suppleanterne inviteres til bestyrelsesmøderne. Suppleanterne har taleret på møderne og modtager det godkendte referat fra bestyrelsesmøderne Bestyrelsesmøde afholdes mindst fire gange årligt. Indkaldelse sker ved formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt. Afstemningen

7 VEDTÆGTSÆNDRING afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Alle bestyrelsesmedlemmer skal så vidt muligt have mulighed for at deltage i møderne Kassereren opstiller i samarbejde med bestyrelsen budget for det kommende regnskabsår. Budgettet forelægges generalforsamlingen. Kassereren er pligtig til at inddrive alle foreningens fordringer i rette tid samt at slette medlemmer, som har været i restance ud over den vedtagne betalingsfrist. Den nyvalgte kasserer og den afgående kasserer samarbejder, indtil regnskabsåret er afsluttet i det år, den afgående kasserer fratræder Der udarbejdes mødereferat over samtlige bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Endvidere udarbejdes et resumé af generalforsamlingen til offentliggørelse i Kludemagasinet. 8 TEGNINGSREGEL 8.1 Foreningen tegnes af formanden, kassereren og ét bestyrelsesmedlem i forening. 9 REVISOR, REGNSKAB OG FORMUE 9.1 Hvert år på den ordinære generalforsamling vælges en ekstern revisor, en intern revisor og en revisorsuppleant. 9.2 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 9.3 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab. 9.4 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 9.5 Den interne revisors funktion er at fungere som sparringspartner for kassereren. 9.6 Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte eksterne revisor. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. 9.7 De af generalforsamlingen valgte revisorer kan til enhver tid forlange indsigt i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende. 10 KONTINGENT 10.1 Ved indmeldelse i foreningen betales et indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret fastsættes på generalforsamlingen Alle medlemmer betaler senest den 30. november kontingent for det kommende år. Kontingentet stiger fast med 10 kr. pr. år. Ændringer herudover fastsættes på generalforsamlingen Det til enhver tid gældende kontingent og indmeldelsesgebyr fremgår af foreningens hjemmeside (www.patchwork.dk) Hvis indmeldelse finder sted midt i et regnskabsår, betales forholdsmæssigt kontingent i forhold til hvor mange af årets tidligere udkomne numre af Kludemagasinet, medlemmet ønsker at modtage Indbetales kontingentet ikke rettidigt, bortfalder medlemskabet. Ved ny indmeldelse opkræves nyt indmeldelsesgebyr. 11 KLUDEMAGASINET 11.1 Bestyrelsen ansætter en redaktion til at udgive medlemsbladet Kludemagasinet Redaktionen består af en redaktør og mindst en redaktionsmedarbejder Bestyrelsen nedsætter derudover et bladudvalg, der består af redaktionen og et bestyrelsesmedlem, til at redigere og udgive Kludemagasinet Bestyrelsen har det overordnede ansvar for udgivelsen. 12 ØVRIGE OPGAVER 12.1 Bestyrelsen udpeger et antal medlemmer til at varetage faste opgaver i forbindelse med Nordisk Quilte Træf, European Quilt Association, servicering af foreningens hjemmeside, bibliotek, rejseservice og lignende opgaver I forbindelse med landsdækkende arrangementer, træf, festivaler og lignende samt ved behandling af specielle opgaver i foreningens regi kan bestyrelsen endvidere vælge at uddelegere opgaver til foreningens medlemmer Bestyrelsen har det overordnede ansvar for det arbejde, som medlemmerne udfører inden for de rammer, der er udstukket efter pkt og LOKALGRUPPER 7

8 VEDTÆGTSÆNDRING 13.1 En gruppe, hvor 20 personer er medlemmer af foreningen, kan registreres som en lokalgruppe Hvert år indsendes medlemsliste pr. 30. november til foreningen Lokalgruppen vælger en kontaktperson som bindeled til bestyrelsen Der kan en gang om året søges om et beløb til dækning af et eventuelt underskud i forbindelse med udstillinger eller andre arrangementer. Bestyrelsen fastsætter underskudsdækningen på grundlag af indsendt budget. 14 VEDTÆGTSÆNDRINGER 14.1 Ændring af foreningens vedtægter kan kun foretages af generalforsamlingen Ændringens fulde ordlyd skal fremgå af den til generalforsamlingen udsendte dagsorden Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. 15 OPLØSNING 15.1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum Opløsningen kan kun vedtages, hvis mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer for Ved foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue et almennyttigt formål, der ligger i tråd med foreningens formål. Dette skal besluttes på generalforsamlingen. Vedtaget på generalforsamlingen den 13. april 1991 Sidst ændret på generalforsamlingen den 25. august 2012 NUVÆRENDE VEDTÆGTER MED KOMMENTARER I KURSIV Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international sammenhæng er navnet også Dansk Patchwork Forening. Ændret opstilling og nummerering. 2. FORENINGENS FORMÅL At styrke interessen for og udbrede kendskabet til patchwork, quiltning og applikation. At fremme kontakten mellem landsdelene samt være kontaktled til foreninger og aktiviteter i udlandet. Alle foreningens aktiviteter skal hvile i sig selv, idet foreningen drives udelukkende på non profit vilkår. Ændret opstilling og nummerering. 3. MEDLEMMER Som medlem i foreningen kan optages enhver, der er interesseret i patchwork, quiltning og applikation. Medlemskabet er personligt. Institutioner kan tegne medlemskab, der ikke er adgangsgivende til generalforsamlingen. Ændret opstilling og opdelt i underpunkter, tilføjet nye punkter , som uddyber forholdet mellem medlemmerne og foreningen, herunder punkt om ekskludering. 4. GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt sidste weekend i august i forbindelse med Træffet. 8

9 NUVÆRENDE VEDTÆGTER MED KOMMENTARER I KURSIV Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Beretning fra underudvalg (bladudvalg m.v.) 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 5. Vedtagelse af budget, kontingent og indmeldelsesgebyr 6. Indkomne forslag 7. Valg af kasserer og bestyrelse 8. Valg af suppleanter 9. Valg af revisorer 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt Bestyrelsen består efter behov af 5-7 medlemmer, som vælges for en periode af 2 år, således at to (hhv.3) bestyrelsesmedlemmer vælges lige år, kassereren og to (hhv.3) bestyrelsesmedlemmer vælges ulige år. Kassereren vælges direkte. Hvert år vælges to suppleanter til bestyrelsen samt to revisorer og en revisorsuppleant. Straks efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, hvorefter bestyrelsens sammensætning offentliggøres. Den nyvalgte kasserer og den afgående kasserer samarbejder, indtil regnskabsåret er afsluttet i det år, den afgående kasserer fratræder. Ved valg må hvert medlem afgive stemme på lige så mange kandidater, som skal vælges ind. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. Dagsorden, det reviderede regnskab samt budget for det kommende år. offentliggøres i Kludemagasinet senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Nyt punkt 4. Hæftelse indsat. Punkt 4. Generalforsamling er ændret til punkt 5., og der er tilføjet underpunkter, hvoraf mange ikke var medtaget i de gamle vedtægter. Dette gjorde, at der i forskellige situationer opstod tvivl om, hvordan vi skulle forholde os. 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 1/4 af medlemmerne eller bestyrelsen anmoder herom. Anmodningen skal være skriftlig og skal indeholde en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen har ret til at tilføje punkter til en indsendt dagsorden. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget. Endelig dagsorden tilsendes medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Indgår nu i punkt 5. Generalforsamlingen. 6. TRÆF Der afholdes Træf i den sidste weekend i august hvert år i forbindelse med generalforsamlingen. Bestyrelsen finder egnede steder til afholdelse af Træf fortrinsvis på skift mellem landsdelene. Træffet er offentligt tilgængeligt. Bestyrelsen kan evt. begrænse den offentlige åbningstid. Opdelt i underpunkter. Andet afsnit ændres, jf. drøftelse på generalforsamlingen i 2012 til: Bestyrelsen finder egnede steder til afholdelse af træffet. Træffet afholdes som udgangspunkt på Fyn hvert andet år og henholdsvis i Jylland og på Sjælland hvert fjerde år. Såfremt bestyrelsen finder det formålstjenligt, kan bestyrelsen vælge at fravige udgangspunktet. Dette annonceres senest et halvt år før afholdelse af træffet. 7. BESTYRELSEN Den daglige ledelse af foreningen forestås af en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af: Formand Næstformand Kasserer 2-4 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt. Afstemningen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af formanden, kassereren og ét bestyrelsesmedlem i forening. Foreningen kan ikke hæfte for mere end den til enhver tid eksisterende beholdning. 9

10 NUVÆRENDE VEDTÆGTER MED KOMMENTARER I KURSIV Kassereren opstiller i samarbejde med bestyrelsen budget for det kommende regnskabsår. Budgettet forelægges generalforsamlingen. Kassereren er pligtig til at inddrive alle foreningens fordringer i rette tid samt til at slette medlemmer, som har været i restance udover den vedtagne betalingsfrist. Der udarbejdes mødereferat over samtlige bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Endvidere udarbejdes et resume af generalforsamlingen til offentliggørelse i Kludemagasinet. Opdelt i punkt 7. Bestyrelsen, punkt 8. Tegningsregel og punkt 9. Revisor, regnskab og formue med underpunkter og tydeliggjort. Samtidig er antallet af bestyrelsesmedlemmer ændret til fem, og punkter tilføjet om suppleanternes rettigheder, afholdelse af bestyrelsesmøder, kasserer og revisorer. 8. KONTINGENT Ved indmeldelse i foreningen betales et indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret fastsættes på generalforsamlingen. Alle medlemmer betaler senest 30. november kontingent for det kommende år. Kontingentet stiger fast med 10 kr. pr. år. Ændringer herudover fastsættes på generalforsamlingen. Indbetales kontingentet ikke rettidigt, bortfalder medlemskabet. Ved ny indmeldelse opkræves nyt indmeldelsesgebyr. Er nu punkt 10. Kontingent og opdelt i underpunkter. Underpunkt tilføjet om indmeldelse midt i regnskabsåret. 9. BLADUDVALG Bestyrelsen nedsætter et bladudvalg til at redigere og udgive Kludemagasinet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for udgivelsen. Er nu punkt 11. Kludemagasinet og opdelt i underpunkter. Samtidig er teksten opdateret i overensstemmelse med de faktiske forhold. 10. SPECIALUDVALG I forbindelse med landsdækkende arrangementer, TRÆF, FESTIVALER, o.l. samt til behandling af specielle opgaver i foreningens regi, kan opgaver uddelegeres til specielle udvalg udpeget blandt alle foreningens medlemmer. Bestyrelsen udpeger desuden international kontaktperson(er). Bestyrelsen har dog stadig det overordnede ansvar for disse udvalgs arbejde. Er nu punkt 12. Øvrige opgaver og opdelt i underpunkter. Samtidig er teksten opdateret i overensstemmelse med de faktiske forhold. 11. LOKALGRUPPER En gruppe, hvor 20 personer er medlemmer af foreningen, kan registreres som en lokalgruppe. Hvert år indsendes medlemsliste pr. 31. december til foreningen. Lokalgruppen vælger en kontaktperson som bindeled til bestyrelsen. Der kan en gang om året søges om et beløb til dækning af evt. underskud i forbindelse med udstillinger eller andre arrangementer. Bestyrelsen fastsætter underskudsdækningen på grundlag af indsendt budget. Er nu punkt 13. Lokalgrupper og opdelt i underpunkter. Medlemslisten skal fremover være pr. 30. november, så den vil omfatte de medlemmer, der har betalt kontingent - den skal fortsat indsendes inden den 31. december. 12. ÆNDRING AF VEDTÆGTER Ændring af foreningens vedtægter kan kun foretages af generalforsamlingen. Ændringens fulde ordlyd skal fremgå af den til mødet udsendte dagsorden. Ændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Er nu punkt 14. Vedtægtsændringer og opdelt i underpunkter. 13. FORENINGENS OPLØSNING Foreningen kan kun opløses af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Opløsningen kan kun vedtages, hvis mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer for. En eventuel formue skal anvendes til et almennyttigt formål, der ligger i tråd med foreningens formål, efter generalforsamlingens beslutning. Er nu punkt 15. Opløsning og opdelt i underpunkter. Vedtaget på generalforsamlingen den 13. april 1991 Sidst ændret på generalforsamlingen den 25. august

11 BERETNINGER FRA UNDERUDVALG Kludemagasinet Jeg er blevet bedt om at skrive en beretning om arbejdet med Kludemagasinet, og min første kommentar er: En spændende og lærerig proces! Spændende, fordi jeg siden august 2012 har mødt mange dejlige mennesker, der hver i sær bidrager med skønne quilts, gode teknikker, mønstre og meget mere. Som redaktør gennem flere år i anden branche har jeg allerede processen inde under huden, men det har været utroligt lærerigt at få udvidet mit kendskab til patchwork. Vi har fra start brugt tid på at finde hinanden i redaktionen og tilrettelægge arbejdet med Kludemagasinet. Det har været en god proces, men også et opgør med vanens magt på nogle områder. Vi kan altid blive bedre eller gøre tingene på en anden måde, så vi får flere interesserede - og ikke mindst nye medlemmer. Det er jo et af de primære formål med Kludemagasinet - at glæde så mange medlemmer som muligt med nyheder og inspiration i medlemsbladet. Patchworkverdenen er jo altomfavnende - lige fra traditionel patchwork til artquilt for derigennem at finde et hav af teknikker til at opnå de bedste resultater. Det er netop det, vi i redaktionen ønsker at dække med bladets indhold. Der skal være noget for alle. Er der så det? Vi synes selv, vi dækker mange områder og interesser og forsøger hver gang at få dybde og bredde i bladet. Der er masser at skrive om, men kunsten er at vælge det, der har den brede interesse - det bruger vi en del tid på. Har du gode ideer til bladets indhold - fx en artikel eller et mønster, er du mere end velkommen til at kontakte os. Vi har mulighed for at betale et mindre honorar, der kan give lidt luksus i hverdagen eller et par meter patchworkstof til et nyt projekt. Det er dejligt, at mange medlemmer sender breve til bladet - vi vil gerne have flere. Læserbrevene giver jo et tydeligt billede af, hvad der rører sig rundt i landet og kan samtidig give god inspiration til andre. Mange tak for alle indlæg som vi har modtaget i årets løb. Hvad der sker ude i den store verden - også inden for patchwork - har ligeledes stort fokus i redaktionen. Skal vi udvikle os og blive endnu bedre, må vi også have inspiration udefra, og det bliver i form af udstillinger, spændende artikler, konkurrencer o. lign. I årets løb har vi dog ikke besøgt udstillinger i udlandet på grund af andet arbejde, men det vil vi rette op på fremover. Nu har vi fået en ny hjemmeside, og målet er at få sammenkædet denne og medlemsbladet på en brugbar og effektiv måde. Nogle ting egner sig bedre til det digitale medie end til det trykte, fx links, der henviser til mere information om et emne. Vi håber, I vil tage godt imod de nye tiltag såvel i blad som på hjemmeside. Vi får stadigvæk udført layout og tryk hos Grafisk Arbejde på Als, hvor Bastian Dreier giver fortrinlige oplæg til bladets grafiske opsætning. Stor tak til Bastian og Co. for et godt og fleksibelt samarbejde. Bestyrelsen og vores internationale repræsentant har også hjulpet til i årets løb med interviews, artikler eller korrekturlæsning. Det er dejligt at kunne hente hjælp fra de erfarne. Lisbeth Svenstrup har i to år ydet en god indsats som redaktionsmedarbejder på Kludemagasinet, men har nu valgt at stoppe. Vi har dog været heldige, idet vi hurtigt fik ansat Cathrine Staal Axelsen som ny redaktionsmedarbejder. Tak for den store opbakning og de mange venlige mails, vi har fået i årets løb. Kirsten Mahler International repræsentant At være foreningens internationale repræsentant er et meget spændende arbejde. Det byder på samarbejde med mange udenlandske og indenlandske quiltere og en række interessante udenlandske samarbejdspartnere inden for patchworkverdenen. Det daglige arbejde består i at samle informationer om, hvad der sker i udlandet og så gøre disse informationer tilgængelige for medlemmerne. Det udmønter sig i Udstillinger i udlandet i Kludemagasinet. Gennem de udenlandske patchworkblade forsøger jeg til stadighed at holde foreningens medlemmer ajour med, hvad der er af udstillinger og konkurrencer både i og uden for Europa. En anden af mine opgaver er at etablere og holde kontakt til udenlandske undervisere samt finde udstillinger til vores træf. I år har det drejet sig om Alicia Merrett. Vi har drøftet undervisning på workshops og udstilling af hendes quilts. Jeg har haft stor glæde af at møde Alicia både i Birmingham og i Val d Argent. 11

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE

1. MAJ 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HJEMMESIDEN HUSK! TILMELDINGSFRIST TIL GENERALFORSAMLING ER DEN 22. MARTS. VEL MØDT!! GRIMMERHUS DEADLINE Løssalg: 52,50 kr. Forslag til nye vedtægter i midten af bladet! Tag ud og gem! DANSKE POTTEMAGERE Medlemsblad for Dansk Pottemagerforening af 1894 LÆS ET REJSEBREV FRA KRETA! Nr. 18 februar 2008 www.danskepottemagere.dk

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Juni 2007 Praktiske oplysninger Redaktionen Kenneth Jørgensen Nikolaj Højberg Klaus Hougaard Kirstine Nielsen Kontaktmail: inspirator@forfatterhaab.dk Er du interesseret i at annoncere i Inspirator? Så

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT!

Generalforsamlingsblad. KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Generalforsamlingsblad KF indkalder til generalforsamling ONSDAG den 14. november kl. 19.00 på Hatten Bar & Café HUSK BEBOERKORT! Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og

Årsmøde 2011. Den Danske Billard Union. De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Den Danske Billard Union Årsmøde 2011 De danske mester i keglebillard individuel. Henrik Søndergaard, Vordingborg og Marianne Mortensen Århus Pool & Billard Club 2 3 LØRDAG den 4. juni 2011 kl. 10.00 Idrættens

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Nr. 3 2013 September 17. Årgang

Nr. 3 2013 September 17. Årgang Nr. 3 2013 September 17. Årgang Lederen... 3 Vi beklager... 3 Formandens beretning 2013... 4 Vedtægtsændringer... 9 Tinglysning før og nu... 16 Håndværkerfradrag... 17 Siden Sidst... 18 Landsmøde og ordinær

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Toshiba aftale. - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle

Toshiba aftale. - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle Bilag 1 Toshiba aftale Økonomiske fordele: Praktiske fordele: - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle - Print uafhængigt af trykkeriets åbningstider

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år.

Bemærk venligst, at du IKKE får tilsendt et indbetalingskort ved indmeldelsen, kun ved kontingentfornyelse de følgende år. Det glæder mig, at du har lyst til at blive medlem af Club Corvette Denmark (CCD) og jeg håber du vil få glæde og nytte af medlemskabet. Vi glæder os til at se dig og din Corvette til vore arrangementer.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere