TRÆF2013. Velkommen. Herning Kongrescenter. Østergade 37, 7400 Herning. Den august Dorthe Jollmann

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆF2013. Velkommen. Herning Kongrescenter. Østergade 37, 7400 Herning. Den 24. - 25. august 2013. Dorthe Jollmann"

Transkript

1 TRÆF2013 Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning Den august 2013 Velkommen Dorthe Jollmann 1

2 GENERALFORSAMLING Alle, der senest den 1. august har forhåndstilmeldt sig generalforsamlingen, vil få kaffe/te og billet til en ostemad. Traktementet er et forsøg, hvor vi efter træffet vil tage stilling til, om det skal fortsætte. Alle, der deltager i generalforsamlingen, vil få tilbudt kaffe/te. Hvis du ikke har forhåndstilmeldt dig generalforsamlingen, bedes du henvende dig i foreningens information i løbet af lørdagen for at blive registreret. Indkaldelsen til generalforsamlingen finder du her i indstikket. QUILTMIDDAG TOMBOLA Husk at tilmelde dig quiltmiddagen. Se menu og tilmeldingsblanket i træfprogrammet udsendt med Kludemagasinet nr. 2/2013. Du kan også tilmelde dig middagen på under Træf og Messer. Pris pr. person 295 kr. Som sædvanlig har vi tombola i DPF-shoppen med mange lækre gevinster fra butikkerne. I år har Lyngquilterne syet en flot quilt, som udtrækkes på nitterne lørdag. Vi har også en quilt til udtrækning på nitterne søndag. MEDLEMSUDSTILLING Tilmeldingsfristen er forlænget til den 20. juli 2013, hvorefter du får tilsendt en kvittering. Hvis du ikke modtager en kvittering inden den 31. juli, skal du kontakte Sonja Kongaa. FOREDRAG Se omtale i træfprogrammet eller på Billetter sælges også ved indgangen til salen. Lørdag kl Ailsa Craig - et vejkryds i Canada v/lisbet Borggreen Dansk Patchwork Forening var i maj 2012 inviteret til Ailsa Craig Community Quilt Festival med 120 danske quilts og et hold på 15 quiltere. Lørdag kl Søndag kl Patchwork og den amerikanske borgerkrig v/filippa Gårdbo og Jette Schiøth Der vil blive fortalt om tiden for den amerikanske borgerkrig ( ), hvor der blev syet mere end tæpper. Lørdag kl Måske kender du Claus Dalby fra de mange skønne haveud sendelser på tv. Men vidste du, at han på sit forlag Klematis gennem mere end tyve år har udgivet utallige patchwork- og håndarbejdsbøger? Claus Dalby beretter om sit liv med hobbybøger og fortæller, hvordan det hele begyndte. 2

3 UDSTILLINGER Danmarkstæpperne Som ved tidligere træf udstilles alle tre Danmarkstæpper. Kadinsky - Alicia Merrett Alicia Merrett - Comtemporary Art Quilts Udstilling af 10 (eller så mange, der kan være i bagagen) af Alicias smukke farvestrålende quilts, som på fineste vis understreger det, som hun gør så fremragende, nemlig quilts med inspiration i landkort, bykort og tekster samt malerne Klee og Kandinsky. Se også omtalen af Alicia i Kludemagasinet nr. 2/2013. EQA-udstillingen Movements 12 trekanter fra hvert af de 18 EQA-lande i orange fra Ungarn, Holland og Finland blå fra Frankrig, Island og Sverige gul fra Tyskland, Belgien og Luxemburg lilla fra Norge, Spanien og UK rød fra Østrig, Schweiz og Danmark grøn fra Letland, Italien og Irland. Desuden de indsendte danske trekanter, der ikke blev udvalgt. ABC of Art Quilts med tekstilgruppen Forum Art Quilt Gruppen blev dannet i 2010 af otte kreative tekstilkunstnere fra Holland, Luxemburg og Tyskland. De har alle i mange år beskæftiget sig med moderne tekstilkunst og ladet sig inspirere af bl.a. Els Van Baarle, Jette Clover og Linda Colsh. Foruden at være medlemmer af deres respektive patchworkforeninger er de medlemmer af SAQA (Studio Art Quilt Association - og de deltager ofte i internationale konkurrencer både i og uden for Europa samt arrangerer egne udstillinger. Ved European Patchwork Meeting i Val d Argent 2012 kunne udstillingen ABC of Art Quilts ses for allerførste gang. Dette projekt tog udgangspunkt i gruppens eksperimenter med nye materialer og teknikker, og hver quilter fremstillede 26 små artquilts 30 x 30 cm. Til hvert arbejde skulle anvendes en særlig teknik eller et usædvanligt materiale. Egentlig var målet ikke at lave en udstilling, men resultatet af to års arbejde blev så godt, at det var oplagt at lave en udstilling i Hele udstillingen består af 234 quilts på 30 x 30 cm arrangeret i ninepatches, som repræsenterer hvert bogstav i alfabetet. Det er dog kun 52 udvalgte quilts, der kommer til Danmark. For at andre kunne få glæde af det spændende arbejde blev det besluttet at udgive projektet i bogform med de 52 udvalgte quilts. Denne bog kan købes på træffet. Filippa Gårdbo og Jette Schiøth De har en meget spændende udstilling bestående af 25 quilts med inspiration fra den amerikanske borgerkrig Se omtalen i dette nummer af Kludemagasinet. Fadengraphik - Feige - Heike Rueeck Malgel - Mixed Media mit Rosen - Juliette Eckel Dameportræt - Bodil Gardner Bodil Gardner Bodil er en kendt billedkunstner, og på dette års træf kan du se en lille udstilling af dameportrætter. Dorthe Jollmann Dorthe, som står bag årets plakat og postkort til træffet, udstiller tre meget smukke quilts. Quilt - Marianne Wraa Marianne Wraa Marianne kommer med en lille udstilling af sine værker. 3

4 GENERALFORSAMLING Dansk Patchwork Forening afholder generalforsamling lørdag den 24. august 2013 kl i Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Beretning fra underudvalg 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 5. Vedtagelse af budget, kontingent og indskrivningsgebyr 6. Indkomne forslag: Forslag fra bestyrelsen om opdatering af vedtægterne, se nedenfor. Bestyrelsen har i forbindelse med den nye hjemmeside fået udarbejdet et forslag til nyt logo. 7. Valg af kasserer og bestyrelse 8. Valg af suppleanter 9. Valg af revisorer 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt På valg er kasserer Susanne Jørgensen, som modtager genvalg. På valg til bestyrelsen er Else Larsen og Sonja Kongaa, begge modtager genvalg. Har du emner, du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal de være formanden i hænde senest 14 dage før denne, dvs. senest den 10. august Bemærk ligeledes, at forslag til ændring af vedtægterne ifølge vedtægternes 12 skal være udsendt sammen med dagsordenen for generalforsamlingen, dvs. Kludemagasinet nr. 3/2013 for at kunne vedtages på denne generalforsamling. På bestyrelsens vegne Else Larsen 4

5 VEDTÆGTSÆNDRING På generalforsamlingen i 2012 blev der rejst spørgsmålet, om man kan stemme med fuldmagt. Vi besluttede at få indføjet i vedtægterne, at der hverken kan opstilles eller stemmes til bestyrelsen ved fuldmagt. Samtidig blev vi enige om at opdatere vedtægterne generelt, så vi fremover undgår tvivl om, hvordan vi skal forholde os, fordi der ikke står noget om det i vedtægterne. Arbejdet har udmøntet sig i nedenstående forslag. FORSLAG: Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april NAVN 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international sammenhæng er navnet også Dansk Patchwork Forening. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at styrke interessen for og udbrede kendskabet til patchwork, quiltning, applikation og lignende, at fremme kontakten mellem landsdelene samt at være kontaktled til foreninger og aktiviteter i udlandet. Alle foreningens aktiviteter skal hvile i sig selv, idet foreningen drives udelukkende på nonprofit vilkår. 3 MEDLEMMER 3.1 Som medlem i foreningen kan optages enhver, der er interesseret i patchwork, quiltning, applikation og lignende. Medlemskabet er personligt. 3.2 Det er en betingelse og forudsætning for at være medlem af foreningen, at medlemmet udviser en loyal og positiv indstilling over for foreningens virke. 3.3 Institutioner kan tegne medlemskab, der ikke er adgangsgivende til generalforsamlingen. 3.4 Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens sekretariat, et bestyrelsesmedlem eller via foreningens hjemmeside (www.patchwork.dk). 3.5 Udmeldelse med virkning for det kommende år skal ske skriftligt eller telefonisk til foreningens sekretariat eller et bestyrelsesmedlem senest den 1. oktober. Ved udmeldelse senere end den 1. oktober skal der ske betaling af kontingent for det kommende år. 3.6 Bestyrelsen kan nægte optagelse, når særlige grunde taler for det. Såfremt den optagelsessøgende ønsker det, skal nægtelsen dog efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling. 3.7 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, som ikke opfylder de forpligtelser, der følger af medlemskabet, som handler til skade for foreningen eller som ikke overholder kontraktretslige forpligtelser over for foreningen. Den ekskluderede kan inden fire uger fra datoen for bestyrelsens beslutning appellere denne til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse om eksklusion. 3.8 Eksklusionen har virkning fire uger efter det tidspunkt, hvor den ekskluderede har modtaget et anbefalet brev med bestyrelsens beslutning, med mindre den ekskluderede appellerer til generalforsamlingen. I så fald har beslutningen virkning fra datoen for generalforsamlingens afholdelse, såfremt bestyrelsesbeslutningen fastholdes af generalforsamlingen. 4 HÆFTELSE 4.1 For foreningens forpligtelser af enhver art, ud over hvad der måtte fremgå af nærværende vedtægter, hæfter kun foreningen, hvorfor der ikke påhviler bestyrelsen eller medlemmerne nogen form for personlig hæftelse for de af foreningen påtagne forpligtelser. 4.2 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. 5 GENERALFORSAMLINGEN 5.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 5.2 Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt sidste weekend i august i forbindelse med Træffet. 5.3 Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Beretning fra underudvalg (bladudvalg mv.) 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 5. Vedtagelse af budget, kontingent og indskrivningsgebyr 6. Indkomne forslag 5

6 VEDTÆGTSÆNDRING 7. Valg af kasserer og bestyrelse 8. Valg af suppleanter 9. Valg af revisor(er) 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt 5.4 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen. 5.5 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af vedtægterne. Hvert medlem har én stemme. 5.6 Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Afstemning skal dog ske skriftligt, når blot ét medlem kræver det. 5.7 Det er ikke muligt at opstille til bestyrelsen eller at stemme til bestyrelsesvalg ved fuldmagt. I disse tilfælde kræves personligt fremmøde. Derudover er det tilladt at stemme ved fuldmagt. 5.8 Ved valg må hvert medlem afgive stemme på lige så mange kandidater, som skal vælges ind. 5.9 Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse Dagsorden, det reviderede regnskab samt budget for det kommende år offentliggøres i Kludemagasinet senest seks uger før generalforsamlingens afholdelse Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 1/4 af medlemmerne eller bestyrelsen anmoder herom. Anmodningen skal være skriftlig og skal indeholde en dagsorden for den ekstra ordinære generalforsamling. Bestyrelsen har ret til at tilføje punkter til en indsendt dagsorden. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest fire uger efter, at anmodningen er modtaget Endelig dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling tilsendes medlemmerne senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. 6 TRÆF 6.1 Der afholdes træf i den sidste weekend i august hvert år i forbindelse med afholdelse af den ordinære generalforsamling. 6.2 Bestyrelsen finder egnede steder til afholdelse af træffet. Træffet afholdes som udgangspunkt på Fyn hvert andet år og henholdsvis i Jylland og på Sjælland hvert fjerde år. Såfremt bestyrelsen finder det formålstjenligt, kan bestyrelsen vælge at fravige udgangspunktet. Dette annonceres senest et halvt år før afholdelse af træffet. 6.3 Træffet er offentligt tilgængeligt. Bestyrelsen kan vælge at begrænse den offentlige åbningstid. 7 BESTYRELSEN 7.1 Den daglige ledelse af foreningen forestås af en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen. 7.2 Bestyrelsen er sammensat således: 6 Formand Næstformand Kasserer To bestyrelsesmedlemmer 7.3 Straks efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, hvorefter bestyrelsens sammensætning offentliggøres. 7.4 Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges for en periode af to år, således at to bestyrelsesmedlemmer vælges lige år og kassereren og to bestyrelsesmedlemmer vælges ulige år. 7.5 Ved stemmelighed foretages lodtrækning. 7.6 Genvalg kan finde sted. 7.7 Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv frem til den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor der sker suppleringsvalg. Bestyrelsen er berettiget til at supplere sig med såvel valgte suppleanter som med andre. 7.8 Hvert år vælges to suppleanter til bestyrelsen. 7.9 Suppleanterne har efter forudgående aftale med formanden adgang til bestyrelsesmøderne. Derudover kan suppleanterne inviteres til bestyrelsesmøderne. Suppleanterne har taleret på møderne og modtager det godkendte referat fra bestyrelsesmøderne Bestyrelsesmøde afholdes mindst fire gange årligt. Indkaldelse sker ved formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse skal ske skriftligt med angivelse af dagsorden Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt. Afstemningen

7 VEDTÆGTSÆNDRING afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Alle bestyrelsesmedlemmer skal så vidt muligt have mulighed for at deltage i møderne Kassereren opstiller i samarbejde med bestyrelsen budget for det kommende regnskabsår. Budgettet forelægges generalforsamlingen. Kassereren er pligtig til at inddrive alle foreningens fordringer i rette tid samt at slette medlemmer, som har været i restance ud over den vedtagne betalingsfrist. Den nyvalgte kasserer og den afgående kasserer samarbejder, indtil regnskabsåret er afsluttet i det år, den afgående kasserer fratræder Der udarbejdes mødereferat over samtlige bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Endvidere udarbejdes et resumé af generalforsamlingen til offentliggørelse i Kludemagasinet. 8 TEGNINGSREGEL 8.1 Foreningen tegnes af formanden, kassereren og ét bestyrelsesmedlem i forening. 9 REVISOR, REGNSKAB OG FORMUE 9.1 Hvert år på den ordinære generalforsamling vælges en ekstern revisor, en intern revisor og en revisorsuppleant. 9.2 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. 9.3 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab. 9.4 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. 9.5 Den interne revisors funktion er at fungere som sparringspartner for kassereren. 9.6 Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte eksterne revisor. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor. 9.7 De af generalforsamlingen valgte revisorer kan til enhver tid forlange indsigt i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdningen og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende. 10 KONTINGENT 10.1 Ved indmeldelse i foreningen betales et indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret fastsættes på generalforsamlingen Alle medlemmer betaler senest den 30. november kontingent for det kommende år. Kontingentet stiger fast med 10 kr. pr. år. Ændringer herudover fastsættes på generalforsamlingen Det til enhver tid gældende kontingent og indmeldelsesgebyr fremgår af foreningens hjemmeside (www.patchwork.dk) Hvis indmeldelse finder sted midt i et regnskabsår, betales forholdsmæssigt kontingent i forhold til hvor mange af årets tidligere udkomne numre af Kludemagasinet, medlemmet ønsker at modtage Indbetales kontingentet ikke rettidigt, bortfalder medlemskabet. Ved ny indmeldelse opkræves nyt indmeldelsesgebyr. 11 KLUDEMAGASINET 11.1 Bestyrelsen ansætter en redaktion til at udgive medlemsbladet Kludemagasinet Redaktionen består af en redaktør og mindst en redaktionsmedarbejder Bestyrelsen nedsætter derudover et bladudvalg, der består af redaktionen og et bestyrelsesmedlem, til at redigere og udgive Kludemagasinet Bestyrelsen har det overordnede ansvar for udgivelsen. 12 ØVRIGE OPGAVER 12.1 Bestyrelsen udpeger et antal medlemmer til at varetage faste opgaver i forbindelse med Nordisk Quilte Træf, European Quilt Association, servicering af foreningens hjemmeside, bibliotek, rejseservice og lignende opgaver I forbindelse med landsdækkende arrangementer, træf, festivaler og lignende samt ved behandling af specielle opgaver i foreningens regi kan bestyrelsen endvidere vælge at uddelegere opgaver til foreningens medlemmer Bestyrelsen har det overordnede ansvar for det arbejde, som medlemmerne udfører inden for de rammer, der er udstukket efter pkt og LOKALGRUPPER 7

8 VEDTÆGTSÆNDRING 13.1 En gruppe, hvor 20 personer er medlemmer af foreningen, kan registreres som en lokalgruppe Hvert år indsendes medlemsliste pr. 30. november til foreningen Lokalgruppen vælger en kontaktperson som bindeled til bestyrelsen Der kan en gang om året søges om et beløb til dækning af et eventuelt underskud i forbindelse med udstillinger eller andre arrangementer. Bestyrelsen fastsætter underskudsdækningen på grundlag af indsendt budget. 14 VEDTÆGTSÆNDRINGER 14.1 Ændring af foreningens vedtægter kan kun foretages af generalforsamlingen Ændringens fulde ordlyd skal fremgå af den til generalforsamlingen udsendte dagsorden Vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. 15 OPLØSNING 15.1 Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum Opløsningen kan kun vedtages, hvis mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer for Ved foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue et almennyttigt formål, der ligger i tråd med foreningens formål. Dette skal besluttes på generalforsamlingen. Vedtaget på generalforsamlingen den 13. april 1991 Sidst ændret på generalforsamlingen den 25. august 2012 NUVÆRENDE VEDTÆGTER MED KOMMENTARER I KURSIV Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international sammenhæng er navnet også Dansk Patchwork Forening. Ændret opstilling og nummerering. 2. FORENINGENS FORMÅL At styrke interessen for og udbrede kendskabet til patchwork, quiltning og applikation. At fremme kontakten mellem landsdelene samt være kontaktled til foreninger og aktiviteter i udlandet. Alle foreningens aktiviteter skal hvile i sig selv, idet foreningen drives udelukkende på non profit vilkår. Ændret opstilling og nummerering. 3. MEDLEMMER Som medlem i foreningen kan optages enhver, der er interesseret i patchwork, quiltning og applikation. Medlemskabet er personligt. Institutioner kan tegne medlemskab, der ikke er adgangsgivende til generalforsamlingen. Ændret opstilling og opdelt i underpunkter, tilføjet nye punkter , som uddyber forholdet mellem medlemmerne og foreningen, herunder punkt om ekskludering. 4. GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt sidste weekend i august i forbindelse med Træffet. 8

9 NUVÆRENDE VEDTÆGTER MED KOMMENTARER I KURSIV Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved formanden 3. Beretning fra underudvalg (bladudvalg m.v.) 4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab 5. Vedtagelse af budget, kontingent og indmeldelsesgebyr 6. Indkomne forslag 7. Valg af kasserer og bestyrelse 8. Valg af suppleanter 9. Valg af revisorer 10. Valg af revisorsuppleant 11. Eventuelt Bestyrelsen består efter behov af 5-7 medlemmer, som vælges for en periode af 2 år, således at to (hhv.3) bestyrelsesmedlemmer vælges lige år, kassereren og to (hhv.3) bestyrelsesmedlemmer vælges ulige år. Kassereren vælges direkte. Hvert år vælges to suppleanter til bestyrelsen samt to revisorer og en revisorsuppleant. Straks efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig, hvorefter bestyrelsens sammensætning offentliggøres. Den nyvalgte kasserer og den afgående kasserer samarbejder, indtil regnskabsåret er afsluttet i det år, den afgående kasserer fratræder. Ved valg må hvert medlem afgive stemme på lige så mange kandidater, som skal vælges ind. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. Dagsorden, det reviderede regnskab samt budget for det kommende år. offentliggøres i Kludemagasinet senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Nyt punkt 4. Hæftelse indsat. Punkt 4. Generalforsamling er ændret til punkt 5., og der er tilføjet underpunkter, hvoraf mange ikke var medtaget i de gamle vedtægter. Dette gjorde, at der i forskellige situationer opstod tvivl om, hvordan vi skulle forholde os. 5. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når 1/4 af medlemmerne eller bestyrelsen anmoder herom. Anmodningen skal være skriftlig og skal indeholde en dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen har ret til at tilføje punkter til en indsendt dagsorden. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel til afholdelse senest 4 uger efter, at anmodningen er modtaget. Endelig dagsorden tilsendes medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Indgår nu i punkt 5. Generalforsamlingen. 6. TRÆF Der afholdes Træf i den sidste weekend i august hvert år i forbindelse med generalforsamlingen. Bestyrelsen finder egnede steder til afholdelse af Træf fortrinsvis på skift mellem landsdelene. Træffet er offentligt tilgængeligt. Bestyrelsen kan evt. begrænse den offentlige åbningstid. Opdelt i underpunkter. Andet afsnit ændres, jf. drøftelse på generalforsamlingen i 2012 til: Bestyrelsen finder egnede steder til afholdelse af træffet. Træffet afholdes som udgangspunkt på Fyn hvert andet år og henholdsvis i Jylland og på Sjælland hvert fjerde år. Såfremt bestyrelsen finder det formålstjenligt, kan bestyrelsen vælge at fravige udgangspunktet. Dette annonceres senest et halvt år før afholdelse af træffet. 7. BESTYRELSEN Den daglige ledelse af foreningen forestås af en bestyrelse, som vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af: Formand Næstformand Kasserer 2-4 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt. Afstemningen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af formanden, kassereren og ét bestyrelsesmedlem i forening. Foreningen kan ikke hæfte for mere end den til enhver tid eksisterende beholdning. 9

10 NUVÆRENDE VEDTÆGTER MED KOMMENTARER I KURSIV Kassereren opstiller i samarbejde med bestyrelsen budget for det kommende regnskabsår. Budgettet forelægges generalforsamlingen. Kassereren er pligtig til at inddrive alle foreningens fordringer i rette tid samt til at slette medlemmer, som har været i restance udover den vedtagne betalingsfrist. Der udarbejdes mødereferat over samtlige bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Endvidere udarbejdes et resume af generalforsamlingen til offentliggørelse i Kludemagasinet. Opdelt i punkt 7. Bestyrelsen, punkt 8. Tegningsregel og punkt 9. Revisor, regnskab og formue med underpunkter og tydeliggjort. Samtidig er antallet af bestyrelsesmedlemmer ændret til fem, og punkter tilføjet om suppleanternes rettigheder, afholdelse af bestyrelsesmøder, kasserer og revisorer. 8. KONTINGENT Ved indmeldelse i foreningen betales et indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret fastsættes på generalforsamlingen. Alle medlemmer betaler senest 30. november kontingent for det kommende år. Kontingentet stiger fast med 10 kr. pr. år. Ændringer herudover fastsættes på generalforsamlingen. Indbetales kontingentet ikke rettidigt, bortfalder medlemskabet. Ved ny indmeldelse opkræves nyt indmeldelsesgebyr. Er nu punkt 10. Kontingent og opdelt i underpunkter. Underpunkt tilføjet om indmeldelse midt i regnskabsåret. 9. BLADUDVALG Bestyrelsen nedsætter et bladudvalg til at redigere og udgive Kludemagasinet. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for udgivelsen. Er nu punkt 11. Kludemagasinet og opdelt i underpunkter. Samtidig er teksten opdateret i overensstemmelse med de faktiske forhold. 10. SPECIALUDVALG I forbindelse med landsdækkende arrangementer, TRÆF, FESTIVALER, o.l. samt til behandling af specielle opgaver i foreningens regi, kan opgaver uddelegeres til specielle udvalg udpeget blandt alle foreningens medlemmer. Bestyrelsen udpeger desuden international kontaktperson(er). Bestyrelsen har dog stadig det overordnede ansvar for disse udvalgs arbejde. Er nu punkt 12. Øvrige opgaver og opdelt i underpunkter. Samtidig er teksten opdateret i overensstemmelse med de faktiske forhold. 11. LOKALGRUPPER En gruppe, hvor 20 personer er medlemmer af foreningen, kan registreres som en lokalgruppe. Hvert år indsendes medlemsliste pr. 31. december til foreningen. Lokalgruppen vælger en kontaktperson som bindeled til bestyrelsen. Der kan en gang om året søges om et beløb til dækning af evt. underskud i forbindelse med udstillinger eller andre arrangementer. Bestyrelsen fastsætter underskudsdækningen på grundlag af indsendt budget. Er nu punkt 13. Lokalgrupper og opdelt i underpunkter. Medlemslisten skal fremover være pr. 30. november, så den vil omfatte de medlemmer, der har betalt kontingent - den skal fortsat indsendes inden den 31. december. 12. ÆNDRING AF VEDTÆGTER Ændring af foreningens vedtægter kan kun foretages af generalforsamlingen. Ændringens fulde ordlyd skal fremgå af den til mødet udsendte dagsorden. Ændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for. Er nu punkt 14. Vedtægtsændringer og opdelt i underpunkter. 13. FORENINGENS OPLØSNING Foreningen kan kun opløses af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Opløsningen kan kun vedtages, hvis mindst 4/5 af de fremmødte medlemmer stemmer for. En eventuel formue skal anvendes til et almennyttigt formål, der ligger i tråd med foreningens formål, efter generalforsamlingens beslutning. Er nu punkt 15. Opløsning og opdelt i underpunkter. Vedtaget på generalforsamlingen den 13. april 1991 Sidst ændret på generalforsamlingen den 25. august

11 BERETNINGER FRA UNDERUDVALG Kludemagasinet Jeg er blevet bedt om at skrive en beretning om arbejdet med Kludemagasinet, og min første kommentar er: En spændende og lærerig proces! Spændende, fordi jeg siden august 2012 har mødt mange dejlige mennesker, der hver i sær bidrager med skønne quilts, gode teknikker, mønstre og meget mere. Som redaktør gennem flere år i anden branche har jeg allerede processen inde under huden, men det har været utroligt lærerigt at få udvidet mit kendskab til patchwork. Vi har fra start brugt tid på at finde hinanden i redaktionen og tilrettelægge arbejdet med Kludemagasinet. Det har været en god proces, men også et opgør med vanens magt på nogle områder. Vi kan altid blive bedre eller gøre tingene på en anden måde, så vi får flere interesserede - og ikke mindst nye medlemmer. Det er jo et af de primære formål med Kludemagasinet - at glæde så mange medlemmer som muligt med nyheder og inspiration i medlemsbladet. Patchworkverdenen er jo altomfavnende - lige fra traditionel patchwork til artquilt for derigennem at finde et hav af teknikker til at opnå de bedste resultater. Det er netop det, vi i redaktionen ønsker at dække med bladets indhold. Der skal være noget for alle. Er der så det? Vi synes selv, vi dækker mange områder og interesser og forsøger hver gang at få dybde og bredde i bladet. Der er masser at skrive om, men kunsten er at vælge det, der har den brede interesse - det bruger vi en del tid på. Har du gode ideer til bladets indhold - fx en artikel eller et mønster, er du mere end velkommen til at kontakte os. Vi har mulighed for at betale et mindre honorar, der kan give lidt luksus i hverdagen eller et par meter patchworkstof til et nyt projekt. Det er dejligt, at mange medlemmer sender breve til bladet - vi vil gerne have flere. Læserbrevene giver jo et tydeligt billede af, hvad der rører sig rundt i landet og kan samtidig give god inspiration til andre. Mange tak for alle indlæg som vi har modtaget i årets løb. Hvad der sker ude i den store verden - også inden for patchwork - har ligeledes stort fokus i redaktionen. Skal vi udvikle os og blive endnu bedre, må vi også have inspiration udefra, og det bliver i form af udstillinger, spændende artikler, konkurrencer o. lign. I årets løb har vi dog ikke besøgt udstillinger i udlandet på grund af andet arbejde, men det vil vi rette op på fremover. Nu har vi fået en ny hjemmeside, og målet er at få sammenkædet denne og medlemsbladet på en brugbar og effektiv måde. Nogle ting egner sig bedre til det digitale medie end til det trykte, fx links, der henviser til mere information om et emne. Vi håber, I vil tage godt imod de nye tiltag såvel i blad som på hjemmeside. Vi får stadigvæk udført layout og tryk hos Grafisk Arbejde på Als, hvor Bastian Dreier giver fortrinlige oplæg til bladets grafiske opsætning. Stor tak til Bastian og Co. for et godt og fleksibelt samarbejde. Bestyrelsen og vores internationale repræsentant har også hjulpet til i årets løb med interviews, artikler eller korrekturlæsning. Det er dejligt at kunne hente hjælp fra de erfarne. Lisbeth Svenstrup har i to år ydet en god indsats som redaktionsmedarbejder på Kludemagasinet, men har nu valgt at stoppe. Vi har dog været heldige, idet vi hurtigt fik ansat Cathrine Staal Axelsen som ny redaktionsmedarbejder. Tak for den store opbakning og de mange venlige mails, vi har fået i årets løb. Kirsten Mahler International repræsentant At være foreningens internationale repræsentant er et meget spændende arbejde. Det byder på samarbejde med mange udenlandske og indenlandske quiltere og en række interessante udenlandske samarbejdspartnere inden for patchworkverdenen. Det daglige arbejde består i at samle informationer om, hvad der sker i udlandet og så gøre disse informationer tilgængelige for medlemmerne. Det udmønter sig i Udstillinger i udlandet i Kludemagasinet. Gennem de udenlandske patchworkblade forsøger jeg til stadighed at holde foreningens medlemmer ajour med, hvad der er af udstillinger og konkurrencer både i og uden for Europa. En anden af mine opgaver er at etablere og holde kontakt til udenlandske undervisere samt finde udstillinger til vores træf. I år har det drejet sig om Alicia Merrett. Vi har drøftet undervisning på workshops og udstilling af hendes quilts. Jeg har haft stor glæde af at møde Alicia både i Birmingham og i Val d Argent. 11

12 BERETNINGER FRA UNDERUDVALG I Val d Argent lykkedes det mig desuden at få en aftale i stand om udstillingen ABC of Art Quilts af gruppen Forum Art Quilt til vores træf. EQA-mødet i 2012 blev som sædvanligt afholdt i forbindelse med Festival of Quilts i Birmingham. Selv om jeg er i regelmæssig kontakt med de 17 andre repræsentanter på internettet, er det årlige bestyrelsesmøde en vigtig del af det fælles arbejde. Her drøftes bl.a. kommende fælles tiltag, som er EQA-udfordringen fra 2012, CrossRoads og Diversity in Europe samt udfordringen i 2013 Movements. Ved Festival of Quilts i 2012 kunne man se to faste udstillinger, som vi i EQA er ansvarlige for - nemlig årets udfordring: CrossRoads og Diversity in Europe. Jeg har i det forløbne år fået indtil flere invitationer til at lave udstillinger, der repræsenterer Danmark, bl.a. en invitation til Le Jardin du Curé ved Toulouse i Frankrig, hvortil jeg måtte benytte nogle af de danske quilts fra NQT 2012, da vores øvrige quilts ikke var kommet hjem fra Canada endnu. Jeg har også formidlet, at de skandinaviske quilts fra EQA-udstillingen Celebrating Diversity i York kunne udstilles på Det Danske Kulturinstitut i Edinburgh. Da jeg skulle repræsentere EQA og Quiltmuseet i York med Celebrating Diversity i Val d Argent kom to invitationer i stand. Den ene til at deltage med en dansk udstilling i Luberon i Provence i forbindelse med den internationale patchworkudstilling Aigu ille en Luberon i maj Den anden er i forbindelse med International Quilt Convention i Johannesburg i Sydafrika september 2013, hvor det drejer sig om en fælles skandinavisk udstilling bestående dels af de skandinaviske quilts fra de to udstillinger Celebrating Diversity og Diversity in Europe fra FOQ 2012 samt vinderne fra NQT Senere kom invitationen til at være gæsteland ved Den ungarske forenings træf i juni 2013 i Tiszaujvaros. Derudover har jeg på DPF s vegne accepteret to invitationer til at være gæsteland i 2014 ved Prague Patchwork Meeting i april og ved Open European Quilt Championship i Veldhoven i oktober. Ja, der planlægges med lange tidshorisonter! Jeg håber, at jeg også i det kommende år vil modtage mange quilts, som jeg kan sende videre til udstillinger i udlandet. Winnie Egefjord Webmaster Jeg har gentagne gange forsøgt at komme med ideer til medlemmerne om at indsende nyt indhold til hjemmesiden, såsom flere billeder til Galleriet, måske en månedens quilter, lokalgruppe eller indlæg om venskabsbyer. Desværre har jeg ikke fået megen respons. Der har også flere gange været forespørgsler på funktioner, som jeg har været nødt til at melde pas overfor. Samtidig er mit helbred begyndt at drille mig en smule, så jeg har følt, det var på tide at afslutte arbejdet med Dansk Patchwork Forenings hjemmeside. Det er en meget indholdsrig hjemmeside med et usandsynligt stort indhold, hvilket nok ikke er umiddelbart synligt for det enkelte medlem. Jeg kan fortælle, at der lige nu er 3828 filer gemt bag facaden... Derfor har jeg, i samråd med bestyrelsen, sagt min stilling op som webmaster. En del af jobbet er naturligvis at hjælpe den nye webmaster i gang. Projektet er dog en smule større end som så, for det blev besluttet at forny hjemmesiden med et helt nyt layout, medlemslogin og medlemssider samt databaser til brug for bestyrelsen. Jeg håber, I værdsætter resultatet, der er kommet ud af vores anstrengelser. Jeg synes i hvert fald, det er godt. 12 Til slut skal jeg ikke undlade at sige tak til alle for årene, der er gået. Det har været mig en fornøjelse at samarbejde med bestyrelsen og medlemmerne om hjemmesiden. De siger jo, at man skal stoppe, mens legen er god :-) Susanne Birk Statistik for 2012 Hits Visits Hits defineres som forespørgsler, fx tekst og billeder. Visits angiver, hvor mange besøgende, hjemmesiden har haft.

13 BERETNINGER FRA UNDERUDVALG Bibliotek 2012 har bragt 28 nye bøger til biblioteket, som nu indeholder ca. 450 bøger, der alle er anmeldt i Kludemagasinet af medlemmer fra hele landet. Anmeldelserne bringes først i Kludemagasinet og efterfølgende sættes bog og anmeldelse på boglisten på Med så mange nye bøger er det altid dejligt med endnu flere anmeldere blandt medlemmerne, og som anmelder har du jo mulighed for ikke alene at se bøgerne først, men du får også returportoen betalt. Det mest spændende i mit arbejde med biblioteket er at få flest muligt nye bøger. Jeg forsøger så vidt muligt at følge med i, hvad der sker ude i verden, og jeg henvender mig selv til diverse forlag og forfattere for at få anmeldereksemplarer af nye bøger. I de fleste tilfælde får jeg positiv respons. Jeg vil dog også være glad for at modtage diverse tips om nye bøger. Udlån i 2012 var noget mindre end i Udlånet var størst i januar, februar og juni og som tidligere er det klart tilgangen af de mange nye bøger, der er årsagen til det. I år har de forskellige jule- og babyquiltbøger været blandt de mest populære og igen ligeledes de mange bøger om LayerCakes, nickels, strimler og scrap quilts. Bestyrelsen vedtog i december, at foreningen med virkning fra 2013 betaler portoen ved fremsendelse af lånte bøger (op til 2 kg pr. forsendelse) de to første gange inden for et kalenderår. Ved efterfølgende lån skal du vedlægge frimærker svarende til den porto, der var på pakken, når du returnerer de lånte bøger. Så nu er det billigere at låne bøger i biblioteket. Liselotte Kannik-Marquardsen Rejseservice Atter et år er gået, og atter har der været god brug for rejseservice. Jeg har fået en del henvendelser via breve og mails, og det er min opfattelse, at rejseservice på vores hjemmeside bliver brugt flittigt. En stor del af mit arbejde består nu i at vedligeholde hjemmesidens oplysninger. Det er dejligt, at jeg modtager respons fra de medlemmer, der har brugt hjemmesiden og efter hjemkomsten tager sig tid til at skrive til mig. Oplysninger som jeg meget gerne lægger ind de rigtige steder. Rejseservice har nu i en del år været på foreningens hjemmeside, så posten kommer ikke så tit på besøg mere. Men I er altid velkomne til at skrive eller maile til mig. Tak for Sonja Kongaa Nordisk Komite I 2012 afholdt vi Nordisk Quilte Træf i Aalborg Kongres & Kultur Center. Rammerne i Aalborg var helt perfekte. Der var luft og lys omkring udstillingerne. Det gjorde, at alle quilts kunne betragtes og nydes. Der var stor aktivitet omkring Markedspladsen og Drop-in workshops. Butikkerne havde meget fin plads og landeudstillingerne, der var placeret i samme hal, gav et godt indtryk af patchwork og quiltning i Finland, Norge, Sverige og Danmark. Desværre kom der ikke helt så mange besøgende, som vi havde budgetteret med, så regnskabet sluttede med et underskud på ,71 kr. Vi har valgt at videreføre underskuddet til NQT Vi vil igen takke alle jer, der var med til at bidrage til det flotte nordiske træf, vi havde. Uden jer havde det ikke kunnet lade sig gøre. Allerede til næste år, nemlig den 30. maj til 1. juni 2014 er vi - som tidligere nævnt i Kludemagasinet - klar med Nordisk QuilteTræf igen, denne gang i Sarpsborg i Norge. Ja, de første workshops starter allerede den 29. maj om eftermiddagen. Det er et vældig godt sted for arrangementet med god plads til udstillinger, workshops og butiksområde. Hvis der skal nævnes noget negativt om place ringen, så er det afstanden til byen. Så evt. udflugter skal planlægges lidt mere. Det er et hotel, som også rummer et stort aktivitetsområde med bl.a. badeland og klatrevæg. Vi er nu i fuld gang med planlægningen og har netop holdt møde i april I januar ændrede Sverige på deres komitemedlemmer, så Barbro Blomstedt og Anita Finell gik ud, og Ann-Margret Wallner og Gunilla Netzen Granl kom ind i stedet. Ændringen skete i forbindelse med ændringer i den svenske bestyrelse. Der bliver et rigt udvalg af kurser, foredrag og dropin kurser, og så er der selvfølgelig igen Markedspladsen. Vi fik rigtig gode tilbagemeldinger på Markedspladsen i Aalborg, så benyt gerne denne mulighed. Det er en spændende aktivitet for os alle. Desuden er der i Nordisk Quilte Træf regi altid flere lotterier. Læs mere om dette i nærværende nummer af Kludemagasinet. Vi glæder os til at møde mange af jer i Sarpsborg. Susanne Jørgensen og Gitte Andreasen 13

14 REGNSKAB RESULTATOpgøRELSE for perioden (ALLE beløb i kr.) Indtægter: Medlemskontingenter Medlemskontingenter Annoncer Salg af reklameartikler Træf/generalforsamling: Standleje Træfgebyr og garderobe Betaling for workshops og foredrag DPF Shoppen Tombola Indtægter i alt Udgifter: Kludemagasinet: Trykning, foliering og adressering Porto Vederlag til redaktionen Betaling for artikler og mønstre Rejser/ophold redaktionen Kontorartikler m.v Træf/generalforsamling: Butikkernes andel af lokaleleje m.v Udstillingsomkostninger Omkostninger workshops Generalforsamling Øvrige omkostninger Omkostninger bestyrelsen Sekretariatet/medlemmer:... Løn sekretær/kasserer Drift Kongensgade 39, st C5 Drift, tilretning m.m Øvrige omkostninger Kontingentopkrævning (2 gange i 2012) Bestyrelsen: Vederlag til bestyrelsen Rejser/ophold bestyrelsen Lokalgrupper NQT EQA Øvrige aktiviteter Jubilæum Udstillingsforsikring Gaver og repræsentation Udgifter i alt

15 REGNSKAB Resultat før renter og afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter og skat Renter og gebyrer (netto) Urealiseret kursgevinst obligationer Resultat før skat Skat af årets indkomst Årets resultat Resultatdisponering Årets resultat foreslås af bestyrelsen overført til den frie egenkapital, som herefter udgør: Overført fra tidligere år Årets resultat OVERFØRT TIL NÆSTE ÅR BUDGET Regnskab Budget Budget Indtægter: tkr. tkr. tkr. Medlemskontingenter Annoncer Salg af reklameartikler Træf - indtægter Indtægter i alt Udgifter: tkr. tkr. tkr. Kludemagasinet Træf/generalforsamling - udgifter Sekretariatet/medlemmer Bestyrelsen vederlag og mødeomk Lokalgrupper NQT EQA Øvrige aktiviteter Internet Udstillingsforsikring Gaver og repræsentation Udgifter i alt Resultat før renter og afskrivninger Afskrivninger Resultat før renter Renter, gebyrer og kursgevinster (netto) Tilbf. hensættelser træf Årets resultat kr. kr. kr. Kontingent Danmark Indskrivningsgebyr Antal medlemmer

16 REGNSKAB Balance pr. 31. december kr. kr. AKTIVER Huslejedepositum IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Inventar m.v MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Obligationer FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER Varelager BEHOLDNINGER Tilgodehavende fra annoncører og butikker Tilgodehavende kontingent Tilgodehavende NQT Tilgodehavende NQT Mellemværende med NQT Øvrige tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavende moms 4. kvt Tilgodehavender Likvide midler OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER Saldo primo Overført af årets resultat EGENKAPITAL Hensat til kommende træf HENSÆTTELSER Forudbetalte kontingenter Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v Mellemregning med NQT Skyldig moms 4. kvt Øvrige skyldige omkostninger Kortfristet gæld GÆLDSFORPLIGTIGELSER PASSIVER

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER

Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 VEDTÆGTER HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Advokat Ole Madsen, Axeltorv 12, 2., 4700 Næstved, tlf. 55770377 J.nr.: 036333HOJ J VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENINGS VENNER Navn og hjemsted: l. Foreningens navn er "Herlufsholm Gymnastikforenings

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Democracy Handbook Association vedtægter

Democracy Handbook Association vedtægter Democracy Handbook Association vedtægter af 11. marts 2010, CVR-nr. 1: Navn, hjemsted og lovgrundlag Foreningens navn er: Democracy Handbook Association Foreningens hjemsted er: Københavns Kommune, Danmark.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet.

Vedtægter for CLEAN. Foreningen vil søge samarbejde med beslægtede klyngeorganisationer i Danmark og udlandet. Vedtægter for CLEAN Kapitel 1. Foreningen navn og formål 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er CLEAN f.m.b.a. ("Foreningen"). Foreningen har hjemsted i Danmark. 2. Foreningens formål Foreningen er en

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere