VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 -

2 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved en stiftende generalforsamling den xx/xx xxxx 2 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe og drive et medborger-/aktivitetshus for alle kommunens borgere og foreninger m.v. samt andre med tilknytning til kultur- og fritidslivet i Herning Kommune uanset medlemskab af nærværende forening. Huset skal give mulighed for kulturelle, oplysningsmæssige og fritidsmæssige aktiviteter. Foreningens formål udmøntes i praksis således: Foreningen stiller gratis lokaler til rådighed for de foreninger/grupperinger, der har deltaget i organiserings- og renoveringsarbejdet omkring bygningen. Foreningen stiller gratis lokaler til rådighed for øvrige foreninger (godkendt som folkeoplysende aktivitet jf. Folkeoplysningsloven), der måtte ønske plads i huset - såfremt der er egnede lokaler ledige. Øvrige foreninger/grupperinger/enkeltpersoner kan søge bestyrelsen om tilladelse til at benytte mødelokalerne til enkeltstående arrangementer. Bestyrelsen indgår en brugs- og samarbejdsaftale med Herning Kommune. Lokalerne kan ikke benyttes til familiefester samt erhvervsmæssige/kommercielle arrangementer. (Se dog 10, stk. 4) 3 Medlemskab Som personligt støttemedlem kan optages enhver person, - som har bopæl i Herning kommune - eller har tilknytning til kultur- og fritidslivet i Herning kommune. - som anmoder om optagelse i foreningen Kollektivt støttemedlemskab kan tegnes af foreninger og grupper, - der har hjemsted i Herning kommune, og - hvis aktiviteter kan indpasses i huset og - som anmoder om optagelse i foreningen Bestyrelsen afgør om en forening eller gruppe kan optages, ligesom bestyrelsen kan udelukke personer/grupper/foreninger, der er i kontingentrestance, misbruger huset eller modarbejder foreningens formål. Beslutninger af ovenstående karakter meddeles på næste generalforsamling

3 4 Kontingent Kontingent for det kommende regnskabsår fastsættes hvert år på den årlige generalforsamling og indbetales senest 1. februar. Udmeldelse sker automatisk ved to måneders restance. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt gælden bliver berigtiget. 5 Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af marts måned. Indkaldelse til generalforsamling sker med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel i den lokale presse og/eller ved skriftlig indkaldelse af hvert medlem. Forslag skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være bestyrelsens formand i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag til vedtægtsændringer skal, for at kunne behandles på generalforsamlingen, være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingens afholdelse. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: a. Valg af dirigent. b. Bestyrelsens årsberetning c. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse og budget til orientering d. Fastsættelse af medlemskontingent e. Behandling af indkomne forslag f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. g. Valg af revisor Referat af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 6 Beslutningsregler på generalforsamlingen På generalforsamlingen afgøres ethvert spørgsmål ved almindelig stemmeflerhed, bortset fra den i 13 og 14 nævnte situation. Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis 1/3 af de stemmeberettigede ønsker det, ved personvalg dog altid skriftlig afstemning

4 Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen anførte forhandlingspunkter og om ændringsforslag til disse. Forudsat at kontingent er betalt, har hvert personligt medlem 1 stemme og hvert kollektivt medlemskab berettiger til max. 5 stemmer dog er stemmeretten afhængig af personlig fremmøde. Hvis fx en forening kun er repræsenteret på generalforsamlingen ved 3 personer, har foreningen kun 3 stemmer. Stk. 5 En person kan kun stemme som enten repræsentant for et kollektivt medlemskab eller personligt medlem aldrig som både - og. Stk. 6 Man skal ved generalforsamlingens start ved uddeling af stemmekort vælge, om man ønsker at stemme som personligt eller kollektivt medlem. Stk. 7 Nye medlemmer/kollektive medlemskaber opnår første stemmeret, hvis de på generalforsamlingstidspunktet har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder. Stk. 8 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 9 Ved beregning af flertallet medregnes hverken blanke eller ugyldige stemmer. Stk.10 Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved det fremmødte antal medlemmer. 1 Ved stemmelighed bortfalder forslaget, ved personvalg foretages dog lodtrækning. 7 Ekstraordinær generalforsamling Når formanden for bestyrelsen eller 3 bestyrelsesmedlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer - beregnet efter stemmevægt - anmoder herom, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Forslag til dagsorden må indsendes samtidig med begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling

5 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at der er fremsat begæring herom. 8 Valg og sammensætning af bestyrelsen Foreningens bestyrelse udgør den daglige ledelse af foreningen. Bestyrelsen består af syv medlemmer, der efter hver generalforsamling konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges efter følgende regler: 1. Tre bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen af og blandt de støttemedlemmer der har personlig stemmeret. De tre bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Hvert andet år vælges to bestyrelsesmedlemmer, hvert andet år et bestyrelsesmedlem. Første år efter stiftende generalforsamling afgår et bestyrelsesmedlem. Ved første valg afgøres det ved lodtrækning, hvilket bestyrelsesmedlem, der afgår efter et år. 2. Fire bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen af og blandt de foreninger og grupper, der har kollektiv medlemskab. De fire bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Hvert andet år vælges to bestyrelsesmedlemmer. Første år efter stiftende generalforsamling afgår to bestyrelsesmedlemmer. Ved første valg afgøres det ved lodtrækning, hvilke to bestyrelsesmedlemmer, der afgår efter et år. 3. To suppleanter vælges hvert år. En suppleant vælges af og blandt de medlemmer, der har personligt stemmeret. En suppleant vælges af og blandt de foreninger og grupper, der har kollektiv stemmeret. Suppleanterne indgår i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem ikke kan deltage i bestyrelsesarbejdet i en af bestyrelsen forventet periode af mindst tre måneders varighed. 9 Bestyrelsens virke Bestyrelsesmøde afholdes når formanden finder det nødvendigt, dog mindst fire gange om året. Bestyrelsesmøde afholdes endvidere, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt med mindst en uges varsel vedlagt dagsorden med de punkter, der skal behandles. Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst fire af dens medlemmer er til stede. Alle afgørelser træffes med almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. I tilfælde af stemmelighed i formandens fravær bortfalder afstemningspunktet. Bestyrelsen fastsætter indenfor foreningens rammer selv sin forretningsorden og kan nedsætte udvalg efter behov. Stk

6 Bestyrelsen fører beslutningsprotokol over hver møde, og protokollen godkendes efterfølgende af bestyrelsen. Stk. 6 Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen. Meddelelse herom gives skriftligt til formanden. Stk 7 Bestyrelsen udarbejder en husorden for brug af bygningen og dens faciliteter. Husordenen godkendes af generalforsamlingen. 10 Arbejdsgrupper Til den daglige drift og vedligehold af huset kan etableres arbejdsgrupper med brugere indenfor forskellige interesseområder. Arbejdsgrupperne nedsættes på bestyrelsens foranledning. Arbejdsgrupperne fungerer i samarbejde med bestyrelsen. Bestyrelsen udfærdiger i samarbejde med den enkelte arbejdsgruppe retningslinjer for gruppens virke. Arbejdsgruppernes medlemmer får som kompensation for det ulønnede arbejde og på nærmere af bestyrelsen fastsatte vilkår mulighed for at benytte husets faciliteter i begrænset omfang. 11 Hæftelser Foreningens medlemmer, herunder dens ledelse (bestyrelse), hæfter ikke personligt for eventuelle forpligtigelser, der er indgået i foreningens navn. Foreningen hæfter overfor 3. mand alene med sin formue. 12 Foreningsregnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk.2 Regnskab udfærdiges i overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor

7 13 Vedtægtsændringer Ændringer i vedtægterne kan kun finde sted, når 2/3 af de afgivne stemmer tiltræder det, og Herning Kommune herefter godkender ændringerne. 14 Foreningens ophør Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, når mindst ¾ af afgivne stemmer tiltræder det, og det herefter godkendes af Herning Kommune. Det skal fremgå af indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling, at der skal træffes beslutning om opløsning af foreningen. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder en eventuel formue almennyttige formål efter generalforsamlingens afgørelse og med Herning Byråds godkendelse. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Vildbjerg den xx/xx Dirigent: Bestyrelse: - 7 -

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere