Vedtægter. for. Deponi.net

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for. Deponi.net"

Transkript

1 dato 25. juni 2008 sagsnr reference FC/LN Vedtægter for Deponi.net Godkendt på stiftende møde den 17. juni 2008 Korrigeret i forhold til bemærkninger fra Herning Kommune af 20. juni 2008

2 1. Selskabet og deltagerne 1.1 Selskabets navn er Deponi.net 1.2 Selskabets hjemsted er Herning. 1.3 Selskabet er et fælleskommunalt affaldsselskab, stiftet i medfør af regler i Lov om Kommunernes Styrelse, 60 stk. 1, med godkendelse af Statsforvaltningen. 1.4 Selskabet er et andelsselskab, som ejes af følgende kommuner: Fanø Hedensted Herning Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern Silkeborg Viborg 2. Selskabets formål 2.1 At håndtere deponeringsegnet affald, herunder at etablere og drive deponeringsanlæg. Subsidiært at købe deponeringskapacitet, eller indgå aftaler med anlæg, som sikrer forsvarlig deponering af affaldet. 3. Andelshavernes rettigheder og pligter 3.1 Indenfor de rammer, som loven giver mulighed for, er det andelshavernes pligt at anvise til selskabet alt deponeringsegnet affald i andelshavernes kommuner. Pligten træder i kraft den 16. juli Affaldet skal afleveres til selskabet i selskabets containere på dertil indrettede og af selskabet godkendte omlastestationer. Affaldet skal opfylde selskabets fastsatte vilkår herfor. Andelshavere hæfter overfor selskabet for, at affaldet opfylder de fastsatte vilkår. 3.3 Affaldet kører af selskabet til deponering. Ved ankomsten vejes og kontrolleres læssene. Læs, som ikke overholder de fastlagte vilkår, pålægges ekstra gebyr efter takstblad, fastlagt af selskabets bestyrelse. 3.4 Andelshaveren faktureres for det leverede affald, inkl. evt. ekstra gebyrer.

3 4. Deltagelse 4.1 Kun kommuner kan være andelshavere. 4.2 Ansøgning om deltagelse i selskabet skal rettes til bestyrelsen. Nye andelshavere skal som minimum indbetale et indskud til selskabet pr. indbygger, som svarer til selskabets kapital, målt pr. indbygger hos andelshaverne. 4.3 En andelshaver kan udtræde af selskabet med 12 måneders skriftlig varsel ved udgangen af et regnskabsår, dog tidligst når andelsforholdet har varet i 5 år. Den udtrædende er ikke berettiget til nogen andel af selskabets kapital og frigøres først for sin økonomiske hæftelse, når der efter udtrædelsen er aflagt og godkendt et årsregnskab, som dokumenterer, at der utvivlsomt er dækning for selskabets forpligtelser. Den udtrædende frigøres ikke for sin forholdsmæssige andel af miljøansvaret ved de affaldsdepoter, denne har deltaget i. 4.4 Beslutning om optagelse eller udtræden af selskabet afgøres af bestyrelsen, som tillige fastsætter betingelserne herfor, jf. pkt Beslutning om, hvorledes optagelse og udtræden kan ske, skal godkendes af Statsforvaltningen. I øvrigt gælder Lov om Kommunernes Styrelse, 60 stk. 2 og 3, for udtræden af selskabet. 5. Bestyrelsen 5.1 Selskabet ledes af en bestyrelse, der er udpeget af andelshaverne for en periode, der svarer til den kommunale valgperiode. Hver andelshaver udpeger et bestyrelsesmedlem og en suppleant herfor, som begge skal være medlem af kommunalbestyrelsen hos andelshaveren. 5.2 Bestyrelsen konstituerer sig efter nyvalg med en formand og en næstformand, der fungerer i tilfælde af formandens forfald.

4 5.3 Formanden modtager et af bestyrelsen fastsat og af Statsforvaltningen godkendt vederlag. Selskabet udreder vederlag/mødediæter til bestyrelsesmedlemmerne efter reglerne i Lov om Kommunernes Styrelse. 5.4 Bestyrelsen holder møde så ofte, den finder det nødvendigt og kan indkaldes efter begæring af 1 bestyrelsesmedlem, selskabets direktør eller af selskabets revisor. Der skal mindst afholdes 4 møder om året. 5.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne eller disses suppleanter er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 5.6 Et bestyrelsesmedlem, der er forhindret i at møde, kan vælge, at der skal indkaldes en suppleant, ved skriftligt at underrette selskabet, eller den, som selskabet måtte angive herom. 5.7 Beslutning om ændring af selskabets vedtægter, optagelse af lån, medlemstilgang/-afgang samt opløsning af selskabet kræver tilslutning af mindst 2/3 af de stemmeberettigede. 5.8 Vedtægtsændringer skal efterfølgende godkendes i kommunerne samt af Statsforvaltningen. 5.9 For lånoptagelse gælder de af Velfærdsministeriets til enhver tid gældende regler for kommuners låntagning I tilfælde af selskabets opløsning fordeles selskabets formue, når gælden er betalt, mellem andelshaverne efter samme princip som fordeling af hæftelser, jf. pkt De af bestyrelsen trufne beslutninger indføres i protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer Bestyrelsen kan træffe nærmere bestemmelse om sin virksomhed ved en forretningsorden Bestyrelsen træffer bestemmelse om administration af selskabet, eventuelt ved aftale herom med et affaldsselskab eller en af de deltagende kommuner Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg til at vejlede selskabet. Udvalget skal i givet fald bestå af den ansvarlige på

5 affaldsområdet hos hver af andelshaverne For bestyrelsens virksomhed og ansvar gælder reglerne i Lov om Kommunernes Styrelse. 6. Tegningsret 6.1 Selskabet kan forpligtes ved underskrift af formand og direktør, eller af den samlede bestyrelse. 7. Økonomi 7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 7.2 Selskabets regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor, som fungerer indtil bestyrelsen vælger en ny. Antagelse og afskedigelse af revisoren skal godkendes af Statsforvaltningen. 7.3 Budget og regnskaber skal udformes efter kommunale regler og i øvrigt, hvor det er muligt ifølge årsregnskabsloven. 7.4 Det endeligt godkendte budget med flerårige budgetoverslag skal offentliggøres efter Lov om Kommunernes Styrelse, 39, sammen med én af andelshavernes endeligt vedtagne årsbudget. Dette varetages af selskabets hjemkommune. 7.5 Det endeligt godkendte årsregnskab skal offentliggøres efter Lov om Kommunernes Styrelse, 45 stk. 3, sammen med én af andelshavernes endeligt godkendte regnskab. Regnskabet med revisors bemærkninger sendes endvidere til andelshaverne samt til Statsforvaltningen. Dette varetages af selskabets hjemkommune. 7.6 Selskabets kapital er vekslende, den fordeles ikke mellem andelshaverne. Kapitalen må ikke overstige, hvad der er nødvendig til dækning af løbende omkostninger, herunder imødegåelse af risici. 7.7 Selskabet hæfter overfor kreditorer for samtlige gældsforpligtelser, som det påtager sig. Andelshaverne hæfter solidarisk og subsidiært for opfyldelse af denne for-

6 pligtelse. I det indbyrdes forhold fordeles hæftelsen mellem andelshaverne proportionalt i forhold til den leverede affaldsmængde 3 år bagud. 7.8 De samlede omkostninger til affaldshåndtering og administration betales af andelshaverne proportionalt i forhold til den leverede affaldsmængde indenfor regnskabsåret. Indtil den 16. juli 2009 betaler andelshaverne et af bestyrelsen fastsat bidrag pr. indbygger til dækning af selskabets udgifter. 7.9 Løn- og ansættelsesforhold for personale skal være i overensstemmelse med de for kommuner gældende regler. 8. Kompetenceoverførsel 8.1 Andelshaverne er bekendt med, at selskabet løser affaldshåndteringsopgaven, jf. nærværende vedtægt, på kommunernes vegne med selvstændig kompetence, såvel juridisk som økonomisk. Den enkelte andelshavers beslutning om at kompetenceoverføre den beskrevne opgave, har fundet sted ved kommunens tiltrædelse af nærværende vedtægt, som efterfølgende er blevet godkendt af Statsforvaltningen. 9. Tvister 9.1 Uoverensstemmelser mellem selskabet og én eller flere andelshavere om tolkningen af nærværende vedtægt i kommunalretlig henseende afgøres af Statsforvaltningen, hvis afgørelse kan indbringes for Velfærdsministeriet. Øvrige tvister af økonomisk eller driftsteknisk karakter afgøres efter dansk rets almindelige regler.

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90

Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Sag: 99010022 FC/LN VEDTÆGTER FOR L90 Godkendt på repræsentantskabsmøde den 22. maj 2007 NAVN, HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er L90. 1.2. Selskabets hjemsted er Herning. 1.3. Selskabet er et andelsselskab.

Læs mere

for Andelsselskabet Slamforbrænding

for Andelsselskabet Slamforbrænding Sagsnr. 99010006 FC/LN Udkast indeholdende oprindelig formulering, skrevet med sort tekst. Tekst, der udgår, er overstreget. Ny tekst er skrevet med grønt. VEDTÆGTER for Andelsselskabet Slamforbrænding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk

Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AVV. Gældende pr. 1. januar 2012. Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S Gældende pr. 1. januar 2012 AVV Tlf. 9623 6644 affald@avv.dk www.avv.dk Vedtægt for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S 1. Navn og hjemsted Interessentskabets

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Klintholm I/S. Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner

Vedtægter. for. Klintholm I/S. Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner Vedtægter for Klintholm I/S Interessentskabsaftale mellem Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nyborg samt Svendborg kommuner 1. Navn og hjemsted... 3 2. Interessentkommunerne... 3 3. Formål... 3 4.

Læs mere

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015]

[UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] København juni 2015 Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [UDARBEJDET PÅ BAGGRUND AF BEMÆRKNINGER MODTAGET MED E-MAIL AF 4. JUNI 2015] CVR-nr. [**] København

Læs mere

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041

UDKAST 13. april 2015. Shanghai Suite 1818, 18/F No. 699 Nanjing West Road Jing an District, Shanghai, 200041 København april 2015 Slettet: marts Sagsnr. 039186-0017 jhw/krl/liz Vedtægter for Brand & Redning MidtVest (Fællesskabet) [5. udkast til vedtægter er udarbejdet på grundlag af bemærkninger modtaget under

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. ("Fællesskabet") CVR: 13507406

VEDTÆGTER 2012. for. det kommunale fællesskab. KARA/Noveren I/S. (Fællesskabet) CVR: 13507406 VEDTÆGTER 2012 for det kommunale fællesskab KARA/Noveren I/S ("Fællesskabet") CVR: 13507406 1. Navn og hjemsted 1.1 Fællesskabets navn er KARA/Noveren I/S. 1.2 Fællesskabets hjemsted bestemmes af Fællesskabets

Læs mere

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A.

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. VEDTÆGTER HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvam Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Hvam i Viborg kommune. 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Vedtægter. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Vedtægter for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted... 3 2. Formål og forsyningsområde... 3 3. Andelshavere/varmeaftagere... 3 4. Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter 10. udgave 2011

Vedtægter 10. udgave 2011 Vedtægter 10. udgave 2011 Selvejende virksomhed Indholdsfortegnelse 1 Navn og selskabsform. 2 Formål. 3 Oprettelse. 4 Selskabsdeltagere (Netkunder). 5 Ejendomsret til anlæg. 6 Kapitalforhold og økonomisk

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a.

VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. VEDT/EGTER FOR NR KONGERSLEV K,1[RS VANDV,aEf,LK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nr. Kongerslev Kærs Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere